Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

Chia sẻ: phuvo85

System of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings 1. Phạm vi áp dụng. 1.1 Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng l|ới cấp n|ớc và thoát n|ớc bên ngoài. 1.2 Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng l|ới cấp n|ớc và thoát n|ớc bên ngoài, ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng” 2. Thành...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


Nhãm HHÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc
– M¹ng l|íi bªn ngoµi – B¶n vÏ thi c«ng
System of documents for building design water supply and drainage – External
networks – Working drawings

1. Ph¹m vi ¸p dông.
1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh thµnh phÇn vµ nguyªn t¾c lËp hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng
l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi.
1.2 Khi lËp hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi, ngoµi
viÖc tu©n theo nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng
quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thuéc “ HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng”
2. Thµnh phÇn hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng, nguyªn t¾c chung vÒ c¸ch tr×nh bµy.
2.1 Thµnh phÇn hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi gåm
cã:
Tê ®Çu (ghi sè liÖu chung)
Thèng kª b¶n vÏ theo m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc.
MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi;
MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi;
S¬ ®å m¹ng l|íi ®|êng èng cã ¸p .
Hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi mang kÝ hiÖu sau:
B¶n vÏ cÊp n|íc : C
B¶n vÏ tho¸t n|íc :T
2.2 Cho phÐp chia b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi thµnh hai
lo¹i.
M¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoµi;
M¹ng l|íi tho¸t n|íc bªn ngoµi;
Tr|êng hîp ®¬n gi¶n cho phÐp thÓ hiÖn m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc trªn cïng
mét b¶n vÏ.
2.3 TØ lÖ thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ lÊy theo b¶ng 1.
2.4 C¸c chi tiÕt thuéc m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi (®|êng èng, phô tïng
èng, v.v…) trªn b¶n vÏ thi c«ng ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt ®Ëm, cßn c¸c chi tiÕt kh¸c vµ
phÇn kÕt cÊu x©y dùng ®|îc thÓ hiÖn b»ng nÐt m¶nh.
§|êng èng cÊp n|íc, tho¸t n|íc bªn ngoµi vµ c¸c c«ng tr×nh bè trÝ trªn m¹ng l|íi
®|îc kÝ hiÖu theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thuéc “HÖ thèng tµi liÖu thiÕt
kÕ x©y dùng”
1
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985B¶ng 1

Sè TT Tªn b¶n vÏ TØ lÖ
1 S¬ ®å mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc
bªn ngoµi.
1: 2000; 1:5000
2 MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn 1:1000; 1:25000
ngoµi. 1: 5000; 1:1000
1:2000
3 MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp tho¸t n|íc bªn trong (tiÓu 1:100 ; 1:200
khu).
1:20; 1:100
4 Chi tiÕt mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc 1:200
bªn ngoµi

5 S¬ ®å m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã ¸p. 1:500; 1:1000
1:2000
6 MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi: 1:100 ; 1:200
- Theo chiÒu ngang
1:100 ; 1:200
- Theo chiÒu ®øng 1:500
1:20 ; 1:50
7 Chi tiÕt mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn 1:100
ngoµi
- Theo chiÒu ngang
- Theo chiÒu ®øng
1:5000 ; 1:10000
8 MÆt c¾t rót gän ®|êng èng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc 1:25000
- Theo chiÒu ngang chØ thÓ hiÖn khi cÇn thiÕt

- Theo chiÒu ®øng 1:10 ; 1:20;
1:50 ; 1:100;
9 C¸c ®iÓm nót trªn m¹ng l|íi 1:200
kh«ng theo tØ lÖ

10 S¬ ®å c«ng nghÖ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch. 1:5 ; 1:10;
1:20 ; 1:50
11 H×nh d¹ng tæng qu¸t c¸c chi tiÕt ch|a ®iÓn h×nh hãa 1:100 ; 1:200
vµ c¸c thiÕt bÞ ch|a tiªu chuÈn hãa


Chó thÝch: TØ lÖ thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ nªn lÊy theo tØ lÖ
nhá nhÊt ®· quy ®Þnh trong b¶ng trªn c¨n cø vµo ®é
phøc t¹p cña b¶n vÏ vµ ®¶m b¶o in chôp râ rµng

2.5 Trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi ph¶i cã
b¶ng thèng kª vËt liÖu, thiÕt bÞ phô tïng bè trÝ trªn m¹ng l|íi riªng cho tõng phÇn
cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc.2
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


2.6 C¸c thiÕt bÞ phô tïng bè trÝ trªn m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi khi thÓ
hiÖn trªn b¶n vÏ ph¶i ®|îc kÝ hiÖu vµ ®¸nh sè thø tù phï hîp víi b¶ng thèng kª vËt
liÖu vµ thiÕt bÞ, phô tïng theo cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc.

3. C¸c sè liÖu chung
3.1 Ngoµi nh÷ng sè liÖu chung, trong hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng cÇn cã ph¶i cã thªm c¸c sè
liÖu sau:
- C¸c sè liÖu c¬ b¶n vÒ m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (xem mÉu sè 1)

MÉu sè 1
L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n hoÆc khèi l|îng n|íc
Tªn gäi c¸c th¶i
Sè TT Ghi chó
hÖ thèng Khi cã
M3/ngµy M3/giê 1/s
ch¸y 1/s

- MÆt b»ng s¬ ®å m¹ng l|íi vµ c¸c c«ng tr×nh bè trÝ trªn m¹ng l|íi. B¶ng vÏ nµy
®|îc lËp trªn c¬ së mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ mÆt b»ng s¬ ®å cña mét nhãm c«ng tr×nh
thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã liªn quan qua d©y chuyÒn c«ng nghÖ
chung.
3.2 PhÇn chØ dÉn chung: ë tê ®Çu cña hå s¬ ghi c¸c néi dung sau:
- Chøc n¨ng, chÕ ®é lµm viÖc vµ sè m¹ng l|íi lµm viÖc ®ång thêi.
- §Æc ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ kÕt cÊu, vËt liÖu vµ c¸ch l¾p ®Æt ®|êng èng.
- C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (chèng næ, chÞu axit
v.v…).
- C¸c yªu cÇu chung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®|êng èng vµ c¸ch ly ®|êng èng.
- C¸c yªu cÇu vÒ chèng gØ cho kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ cho c¸c thiÕt bÞ thuéc m¹ng l|íi
cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc.
3.3 B¶ng thèng kª vËt liÖu, thiÕt bÞ phô tïng cho phÇn cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc ®|îc lËp
theo mÉu sè 2.
MÉu sè 2

KÝch §¬n vÞ Sè Träng l|îng
Sè Tªn gäi KÝ hiÖu Ghi chó
th|íc tÝnh l|îng §¬n vÞ Toµn bé
Trong b¶ng thèng kª, ë cét “tªn gäi” ph¶i ghi râ tªn thiÕt bÞ, phô tïng, lo¹i vËt liÖu:
ë cét “kÝ hiÖu” ph¶i ghi râ kÝ hiÖu cña tõng phô tïng vµ vËt liÖu (kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ
phô tïng ®· ®|îc tiªu chuÈn hãa vµ ®iÓn h×nh hãa).
Tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ghi râ tªn nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ.
3.4 B¶ng thèng kª ®|îc lËp theo 2 phÇn:
CÊp n|íc;
Tho¸t n|íc;

3
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


3.5 Trong b¶ng thèng kª dïng hÖ thèng ®¬n vÞ sau:
S¶n phÈm (thiÕt bÞ, phô tïng, c¸c chi tiÕt nèi èng…) ®¬n vÞ: chiÕc, c¸i, bé;
ChiÒu dµi ®|êng èng cã ghi ®|êng kÝnh - ®¬n vÞ : mÐt;
VËt liÖu c¸ch ly - ®¬n vÞ : mÐt khèi;
C¸c lo¹i kh¸c - ®¬n vÞ : ki l« gam;
3.6 Trªn s¬ ®å mÆt b»ng c«ng tr×nh vµ m¹ng l|íi cÊp n|íc, tho¸t n|íc bªn ngoµi cÇn thÓ
hiÖn:
Nguån n|íc vµ c«ng tr×nh thu;
VÞ trÝ x¶ n|íc th¶i;
C¸c c«ng tr×nh thiÕt kÕ míi hoÆc ®· cã thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc;
§|êng èng dÉn n|íc vµ ®|êng èng chÝnh thuéc m¹ng l|íi cÊp n|íc, ®|êng èng
chÝnh tho¸t n|íc cã ghi ®|êng kÝnh èng;
Trªn b¶n vÏ s¬ ®å mÆt b»ng m¹ng l|íi bªn ngoµi cÇn vÏ hoa giã vµ cã b¶ng chó thÝch
lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc, lËp theo mÆt b»ng hiÖn
tr¹ng. KÝ hiÖu thÓ hiÖn theo quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thuéc hÖ thèng tµi liÖu
thiÕt kÕ x©y dùng;
3.7 Trªn s¬ ®å mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cÇn thÓ hiÖn c¶ ®|êng bao
nhµ vµ c«ng tr×nh.

4. MÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi.
4.1 Trªn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc trong tiÓu khu cÇn thÓ hiÖn:
HÖ täa ®é thi c«ng;
§|êng ®ång møc cã ghi cèt;
§|êng bao nhµ vµ c«ng tr×nh cã ghi cèt sµn tÇng mét vµ hÖ täa ®é cña c¸c gãc;
§|êng s¾t, ®|êng «t« vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c cã ¶nh h|ëng tíi viÖc l¾p ®Æt
®|êng èng.
Ghi chó: c¬ së ®Ó thÓ hiÖn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc lµ b¶n vÏ mÆt b»ng
quy ho¹ch vµ giao th«ng.
4.2 Trªn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc trong tiÓu khu cÇn thÓ hiÖn:
M¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc thiÕt kÕ míi hoÆc ®· cã trªn ®ã ghi täa ®é ®Æt èng,
®|êng kÝnh èng ë tr|íc vµ sau nh÷ng ®iÓm cã sù thay ®æi vÒ ®|êng kÝnh èng.
§|êng èng qua cÇu vµ èng x¶ n|íc tõ trong khu nhµ hoÆc c«ng tr×nh c«ng céng. BÓ
chøa sù cè, giÕng thu n|íc m|a:
C¸c lo¹i giÕng th¨m, giÕng kiÓm tra, bÓ x¶ khi cã sù cè, trªn ®ã ghi sè thø tù theo chØ
dÉn ë ®iÒu 2.6 cña tiªu chuÈn nµy (xem h×nh 1).
4.3 Trªn mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi cÇn thÓ hiÖn:
MÆt b»ng quy ho¹ch thiÕt kÕ;
4
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985
C¸c tuyÕn èng kÜ thuËt cã ¶nh h|ëng ®èi víi viÖc l¾p ®Æt, trªn ®ã ghi täa ®é, tªn gäi
hoÆc ghi sè thø tù theo nh| b¶ng thèng kª;
Hoa giã ®|îc bè trÝ ë gãc bªn tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ;
Nguån n|íc vµ vÞ trÝ ë gãc bªn tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ;
C¸c c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (c«ng tr×nh thu, tr¹m b¬m,
tr¹m lµm s¹ch v.v...).
M¹ng l|íi ®|êng èng thiÕt kÕ míi vµ ®· cã trªn ®ã ghi ®|êng kÝnh, täa ®é vµ chiÒu
dµi èng;
Trªn m¹ng l|íi cÇn thÓ hiÖn c¶ giÕng th¨m, giÕng kiÓm tra cèng x¶, ®|êng s¾t,
®|êng « t«, èng b¾c qua cÇu c¹n, ®iu ke, èng x¶ sù cè.

Chó thÝch:
1. C¬ së thÓ hiÖn b¶n vÏ mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi lµ b¶n vÏ
mÆt b»ng ®Þa h×nh.
2. Trong tr|êng hîp kh«ng cã hÖ täa ®é thi c«ng th× trªn ®|êng èng cÊp n|íc vµ tho¸t
n|íc chÝnh cña m¹ng l|íi ph¶i ghi täa ®é tr¾c ®Þa cña c¸c gãc quay vµ c¸c ®iÓm nót
thuéc m¹ng l|íi.
4.4 Trªn b¶n vÏ mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cÇn chó thÝch tªn nhµ vµ
c«ng tr×nh.
4.5 M¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cña mçi hå s¬ ®|îc thÓ hiÖn trªn mét b¶n vÏ riªng.
C¸c m¹ng l|íi ®|êng èng kh¸c trong b¶n vÏ ®ã chØ thÓ hiÖn d|íi d¹ng s¬ ®å c¬ b¶n

5
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


®Ó nªu lªn mèi liªn quan gi÷a chóng ë nh÷ng n¬i ®|êng èng giao nhau vµ ë nh÷ng
n¬i cã ¶nh h|ëng tíi viÖc v¹ch tuyÕn èng.
4.6 Trªn mÆt b»ng hay trªn mét ®o¹n èng nµo ®ã cña m¹ng l|íi ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ
nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh nh| ®iÒu 2.4 cña tiªu chuÈn nµy.

5. MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi
5.1 MÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc bªn ngoµi ®|îc thÓ hiÖn d|íi d¹ng ë khai
triÓn b¶n vÏ theo trùc tuyÕn èng bè trÝ trªn b¶n vÏ mÆt b»ng vµ kh«ng phô thuéc vµo
chiÒu n|íc ch¶y (xem h×nh 2, 3, 4, 5).
5.2 C¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi nh| : tr¹m b¬m, cÇu c¹n v.v... ®|îc thÓ hiÖn ë phÇn
trªn b¶n vÏ mÆt c¾t. Trªn ®ã cã ghi cèt vµ ®é s©u ch«n èng.
5.3 Trªn b¶n vÏ mÆt c¾t cÇn thÓ hiÖn :
§|êng c¾t mÆt ®Êt (cèt thiÕt kÕ - thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn m¶nh) ; cèt hiÖn tr¹ng - thÓ
hiÖn b»ng nÐt ®øt ng¾t m¶nh;
VÞ trÝ ®|êng s¾t, ®|êng « t«, kªnh, m|¬ng v.v...;
Mùc n|íc ngÇm - thÓ hiÖn b»ng ®|êng g¹ch chÊm nÐt m¶nh.
H×nh 2
6
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985
§|êng èng, giÕng cÊp tho¸t n|íc, giÕng thu n|íc m|a, tuy nen, r·nh, c¸c lo¹i bÓ,
tr¹m b¬m vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c thuéc hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc.
èng bao (èng lång) trªn ®ã ghi ®|êng kÝnh, chiÒu dµi èng vµ nh÷ng kÝch th|íc cã
liªn quan tíi trôc ®|êng vµ c«ng tr×nh.
VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ®Æt ngÇm, nöa ngÇm vµ ®Æt trªn mÆt ®Êt trªn, ®Ó ghi
kÝch th|íc, cèt cã ¶nh h|ëng trùc tiÕp tíi viÖc l¾p ®Æt ®|êng èng, l|u l|îng n|íc th¶i
trong ®|êng èng tù ch¶y (xem h×nh 3)
Chó thÝch: Tr|êng hîp cÇn thiÕt trong b¶n vÏ mÆt c¾t qua ®|êng èng cÇn ghi thªm c¸c sè
liÖu vÒ ®Êt. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®Þa tÇng cña ®Êt cã thÓ ghi sè liÖu ë mét sè ®iÓm
bÊt k× (xem h×nh 4) hoÆc trªn toµn tuyÕn èng. Trong tr|êng hîp nµy cho phÐp vÏ ®|êng mÆt
®Êt ë phÝa d|íi ®|êng èng ®Ó thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh (xem h×nh 5).
5.4 C¸ch thÓ hiÖn phÇn viÕt d|íi mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc theo néi dung
quy ®Þnh trong b¶ng (h×nh 2, 3, 4, 5) vµ cÇn chó ý :
- §¬n vÞ cña c¸c cèt tÝnh b»ng mÐt vµ lÊy chÝnh x¸c ®Õn 2 ch÷ sè thËp ph©n. §èi víi
èng tho¸t n|íc tù ch¶y th× ®¬n vÞ cña cèt tÝnh b»ng mÐt vµ lÊy chÝnh x¸c ®Õn 3 ch÷ sè
thËp ph©n.

7
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


- Tr|êng hîp cÇn thiÕt trong b¶ng cã thªm c¸c cét "kho¶ng c¸ch", "cäc","kilomet"
(xem h×nh 4)
5.5 D|íi b¶ng ghi sè liÖu b¶n vÏ mÆt c¾t ®|êng èng cÇn thÓ hiÖn mÆt b»ng tuyÕn èng vµ
s¬ ®å m¹ng l|íi cã ¸p.
Chó thÝch:
1. NÕu mÆt b»ng m¹ng l|íi cÊp tho¸t n|íc vÏ tØ lÖ lín th× kh«ng thÓ hiÖn mÆt b»ng tuyÕn èng;
2. S¬ ®å m¹ng l|íi cã ¸p cã thÓ vÏ riªng.

5.6 Trªn mÆt b»ng tuyÕn èng, ngoµi nh÷ng sè liÖu ®· quy ®Þnh ®iÒu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
trong tiªu chuÈn nµy cßn cã thªm c¸c sè liÖu vÒ giÕng khoan ®Þa chÊt (giÕng khoan
th¨m dß nguån n|íc, c¸c sè liÖu vÒ cäc vµ gãc quay tuyÕn èng).
5.7 Tr|êng hîp ®|êng èng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc qu¸ dµi ngoµi b¶n vÏ mÆt c¾t chÝnh,
cho phÐp thÓ hiÖn mÆt c¾t rót gän.
5.8 C¸c ®|êng èng, m|¬ng, giÕng trong b¶n vÏ mÆt c¾t ®|îc thÓ hiÖn b»ng 2 nÐt.
5.9 B¶n vÏ mÆt c¾t cÇn cã tªn gäi.
NÕu trªn b¶n vÏ chØ thÓ hiÖn mÆt c¾t cña mét m¹ng l|íi th× tªn cña b¶n vÏ lµ tªn cña
tuyÕn èng, t|¬ng øng víi sè l|îng giÕng (vÝ dô mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t
C1 tõ giÕng 1 - 8).
8
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


- NÕu trªn b¶n vÏ thÓ hiÖn mÆt c¾t cña nhiÒu m¹ng l|íi kh¸c nhau th× tªn chÝnh cña
b¶n vÏ sÏ kh«ng ghi sè liÖu giÕng (vÝ dô mÆt c¾t m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t C1,
tho¸t n|íc T2 vµ trªn mÆt c¾t cña mçi m¹ng l|íi ghi "C1", "T2").
6. S¬ ®å m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã ¸p
6.1 S¬ ®å m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc cã ¸p ®|îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ mÆt b»ng.
§|êng èng ®|îc thÓ hiÖn b»ng mét nÐt ®Ëm, cßn c¸c chi tiÕt kh¸c ®|îc thÓ hiÖn theo
c¸c kÝ hiÖu ®· ®|îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh.
6.2 Trªn s¬ ®å m¹ng cã ¸p cÇn thÓ hiÖn :
C¸c thiÕt bÞ phô tïng trªn hÖ thèng cÊp n|íc vµ tho¸t n|íc (®|êng èng : ghi ®|êng
kÝnh, chiÒu dµi, chi tiÕt, nèi èng, phô tïng v.v...);
C¸c lo¹i giÕng - ghi ®Çy ®ñ c¸c kÝch th|íc kÓ c¶ kÝch th|íc cã liªn quan tíi ®|êng
èng ë mÆt trong giÕng;
èng dÉn n|íc vµo nhµ (hoÆc c«ng tr×nh) - cã ghi sè hiÖu;
Tªn nhµ (hoÆc c«ng tr×nh) theo sè thø tù trong b¶ng thèng kª ë b¶n vÏ tæng mÆt b»ng
vµ b¶n vÏ ®Þa h×nh;
C¸c thiÕt bÞ vµ chi tiÕt trªn m¹ng l|íi còng ph¶i ghi sè thø tù. Nh÷ng chi tiÕt cïng
lo¹i cïng ®|êng kÝnh th× ghi cïng mét sè thø tù;
9
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3989 : 1985


C¸ch tr×nh bµy s¬ ®å m¹ng l|íi cã ¸p (xem h×nh 6)
6.3 S¬ ®å m¹ng l|íi ®|êng èng cã ¸p ph¶i kÌm theo b¶ng thèng kª. B¶ng thèng kª ®|îc
lËp theo chØ dÉn ë ®iÒu 2.5 vµ ®|îc bè trÝ sau b¶n vÏ s¬ ®å ë tê cuèi hoÆc ë mét tê
riªng.
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản