Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 1

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
318
lượt xem
120
download

Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ thống thông tin khác trong công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 1

 1. Hệ thống Chương 1 thông tin công nghiệp Chương 1: Giới thiệu chung © 2004, HOÀNG MINH SƠN 12/30/2005
 2. Chương 1: Mở ₫ầu 1.1 Mục tiêu và phạm vi ₫ề cập của môn học 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.3 Một số ví dụ minh họa © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 2
 3. 1.1 Mục tiêu và phạm vi ₫ề cập Mục tiêu: — Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ thống thông tin khác trong công nghiệp. Phạm vi ₫ề cập: — Khái niệm cơ bản về các hệ thống thông tin công nghiệp — Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông công nghiệp © 2004, HOÀNG MINH SƠN — Một số hệ thống mạng truyền thông công nghiệp tiêu biểu Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 3
 4. © 2004, HOÀNG MINH SƠN Ví dụ: PlantScape (Honeywell) Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 4
 5. Những câu hỏi ₫ặt ra: Vai trò của từng thành phần trong hệ thống? Các thiết bị trong hệ thống giao tiếp với nhau như thế nào? Giao tiếp phục vụ mục ₫ích gì? Giao tiếp với những yêu cầu như thế nào? Trong thực tế có những công nghệ nào hỗ trợ? Nền tảng cơ sở của những công nghệ ₫ó là gì? Người kỹ sư ₫iều khiển - tự ₫ộng hóa cần nắm © 2004, HOÀNG MINH SƠN những kiến thức cơ bản nào ₫ể có thể làm chủ những hệ thống ₫ó? Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 5
 6. 1.2 Một số khái niệm cơ bản Thông tin là gì? Sự xóa bỏ tính bất ₫ịnh! Tại sao thông tin lại quan trọng như vậy? — Thông tin là nền tảng của mỗi hệ thống kỹ thuật ngày nay vật chất HỆ THỐNG vật chất năng lượng năng lượng thông tin KỸ THUẬT thông tin © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 6
 7. Hệ thống thông tin Một hệ thống kỹ thuật với các đầu vào ra là thông tin Hệ thống thu thập thông tin Hệ thống xử lý thông tin Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin Hệ thống khai thác và sử dụng thông tin Hệ thống truyền thông công nghiệp © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 7
 8. Biểu diễn thông tin Tại sao phải biểu diễn thông tin? Các dạng biểu diễn thông tin thông dụng? Thông tin ₫ược thu thập như thế nào? Thông tin ₫ược lưu trữ và xử lý trên máy tính bằng gì? Thông tin ₫ược khai thác và sử dụng như thế nào? Thông tin ₫ược truyền ₫i như thế nào? © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 8
 9. Khái niệm "dữ liệu" Dữ liệu là gì? Quan hệ giữa dữ liệu và thông tin? Dữ liệu ₫ược biểu diễn như thế nào? Dữ liệu ₫ược thu thập như thế nào? Dữ liệu ₫ược lưu trữ như thế nào? Dữ liệu ₫ược xử lý như thế nào? Dữ liệu ₫ược truyền ₫i như thế nào? © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 9
 10. Khái niệm "tín hiệu" Tín hiệu là gì? Vai trò của tín hiệu trong các hệ thống kỹ thuật? Biểu diễn thông tin qua tín hiệu như thế nào? Phân loại tín hiệu? — Theo miền giá trị? — Theo miền xác ₫ịnh? Thế nào là tín hiệu số? Ý nghĩa của tín hiệu số trong các hệ thống kỹ © 2004, HOÀNG MINH SƠN thuật? Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 10
 11. Một số ví dụ về dạng tín hiệu y a) y b) t t D¹ng tÝn hiÖu: t−¬ng tù, liªn tôc D¹ng tÝn hiÖu: t−¬ng tù, gi¸n ®o¹n Tham sè th«ng tin: Biªn ®é Tham sè th«ng tin: Biªn ®é xung y c) y d) © 2004, HOÀNG MINH SƠN t t D¹ng tÝn hiÖu: rêi r¹c, liªn tôc D¹ng tÝn hiÖu: rêi r¹c (sè), gi¸n ®o¹n Tham sè th«ng tin: Biªn ®é Tham sè th«ng tin: TÇn sè xung Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 11
 12. Ví dụ: DeltaV (Fisher-Rosermount) Operator Operator Engineering Application Workstation Workstation Workstation Server Fast Ethernet DeltaV Controllers © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 12
 13. Ví dụ: Centum CS3000 (Yokogawa) Historian/ Plant Ethernet Performance HIS EWS Vnet FCS Local I/O Nodes © 2004, HOÀNG MINH SƠN Remote I/O Nodes HIS: Human Interface Station EWS: Engineering Workstation Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 13
 14. Ví dụ: PCS7 (Siemens) © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 14
 15. Ví dụ: ProcessLogix (Allen-Bradley) © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 15
Đồng bộ tài khoản