Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay

Chia sẻ: tastytim

Tài liệu tham khảo hệ thống thuế tại Việt Nam hiện nay

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hệ thống thuế tại việt nam hiện nay

Môn học
THUẾ VÀ HỆ THỐNG THUẾ TẠI VIỆT NAM
Giảng viên: Nguyễn Thu Hằng
Tel: 04 38356800, ext 514, 515
Mobile: 0983881508
Email: hang.nguyen.ftu@gmail.com
1. Thời lượng: 30 tiết = 10 buổi = 8 buổi học + 2 buổi
thảo luận và làm bài tập

2. Đánh giá:
- Chuyên cần: 10%
- Thi giữa kì: 30%
- Điểm thi hết môn: 60%

1. Hình thức thi hết môn: trắc nghiệm (lí thuyết + bài
tập)

4. Phương pháp giảng dạy và học tập
- Thuyết trình
- Thảo luận
- Bài tập
- Chơi games
- Bài kiểm tra trình/bài tập nhóm

5. Tài liệu tham khảo
- Giáo trình “Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam” –
GS.TS Bùi Xuân Lưu (Chủ biên), ĐHNT
- Các tình huống và bài tập thuế - TS. Nguyễn Hữu Khải
(Chủ biên), ĐHNT
- Giáo trình Thuế, giáo trình Nghiệp vụ thuế – TS
Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), HVTC
MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

 Trang bị kiến thức cơ bản về thuế (quá
trình ra đời và phát triển của thuế trên thế
giới và ở Việt Nam, khái niệm về thuế, các
yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc
thuế khóa…)
 Giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về 5 sắc
thuế: GTGT, TTĐB, XNK, TNDN, TNCN
 Hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các
tình huống thuế, cách tính toán thuế và kê
khai thuế.
Kế hoạch lên lớp
Buổi Nội dung Yêu cầu
Phần I: Chương I , II - Nguồn gốc, quá trình phát triển của thuế
2 buổi Những vấn đề - Những vấn đề cơ bản về thuế
chung về thuế

Phần II: Chương III - Đọc Văn bản pháp quy
4 buổi Thuế Giá trị Gia Luật số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997 của QH về thuế GTGT
Các sắc tăng Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của QH về sửa đổi bổ
thuế sung một số điều của Luật thuế GTGT
gián Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008
thu Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008
Thông tư 129/2008/ TT-BTC ngày 26/12/2008
- Bài tập Chương III
Chương IV - Đọc Văn bản pháp quy
Thuế tiêu thụ đặc Luật thuế TTĐB số 05/1998/QH10 ngày 20/05/1999
biệt Luật số 08/2003/QH11 ngày 17/06/2003 về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thuế TTĐB
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12
- Bài tập Chương IV
Chương V - Đọc văn bản pháp quy
Thuế xuất khẩu, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11
nhập khẩu Nghị định số 149/2005/NĐ- CP ngày 08/12/2005
Thông tư số 113/2005/TT – BTC ngày 15/12/2005
- Bài tập Chương V
- Kiểm tra giữa kì
Kế hoạch lên lớp

Phần 3 Chương VI - Đọc văn bản pháp quy
3 buổi Thuế thu nhập Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày
Các sắc doanh nghiệp 17 tháng 6 năm 2003
thuế trực Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày
thu chủ 3/6/2008
y ếu Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày
11/12/2008
-Bài tập Chương VI
- Chơi game
Chương VII - Đọc văn bản pháp quy
Thuế thu nhập cá Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày
nhân 21 tháng 11 năm 2007;
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày
29 tháng 11 năm 2006;
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày
08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Thuế TNCN
Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày
30/09/2008
- Bài tập Chương VII
Phần 4 Tổng kết thảo luận Thảo luận, đánh giá, chữa bài tập
1 buổi
Tổng kết
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC
VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ
QUÁ TRÌNH
PHÁT SƠ LƯỢC
NGUỒN GỐC THUẾ Ở
CỦA THUẾ TRIỂN CỦA
THUẾ VIỆT NAM
I. SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC CỦA THUẾ

2 ĐIỀU KIỆN:


 Thứ nhất: Sự ra đời và tồn tại của Nhà
nước
Thuế ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời,
tồn tại và phát triển của Nhà nước, vì Nhà
nước và do Nhà nước.

 Thứ hai: Sự hình thành thu nhập xã hội
3 cách động viên thu nhập vào NSNN
Quyên góp


Vay
Ngân sách
Nhà nước
Quyền lực bắt buộc
Để đảm bảo có được nguồn thu lớn, ổn
định và lâu dài → Nhà nước dùng
quyền lực để bắt buộc người dân phải
động viên một phần thu nhập vào
NSNN → Thuế ra đời
Kết luận


 Thuế là một tất yếu khách quan với
chức năng chủ yếu đầu tiên là đảm
bảo nguồn thu tài chính phục vụ nhu
cầu chi tiêu theo chức năng của NN.

 Nếu của cải làm ra không dư thừa (tức
là nếu không có thu nhập xã hội) thì
sẽ không có thuế.
II. Quá trình phát triển của thuế -NN là đại diện của
nhân dân, quan tâm
-NN đóng vai trò đến các vấn đề: công
điều tiết kinh tế → bằng xã hội, thất
-Mục đích phi kinh tế: đòi hỏi nguồn thu nghiệp…
trả lương quan lại, xây lớ n hơ n
thành lũy, nuôi binh -Thuế phức tạp hơn,
lính…
- Hệ thống thuế đa
dạng về số lượng đa dạng hơn, tinh tế
-Hình thức ban đầu:
hiện vật, kể cả việc sắc thuế và thuế hơn để không hạn
cưỡng bức lao động, suất chế ý chí làm giàu của
nô dịch…→ Quan hệ -Thuế có vai trò cá nhân và không làm
hàng – tiền phát triển: giảm động lực phát
Thuế thu bằng tiền. lớ n hơn: tạo
nguồn thu lớn hơn, triển xã hội, tăng thu
-Tác dụng duy nhất:
nguồn thu nuôi bộ máy kích thích phát NSNN, thực hiện công
Nhà nước. triển kinh tế. bằng xã hội .
CĐ Nô Lệ XHCN
- Tiền TBCN
TBCN
KẾT LUẬN
Sự phát triển của thuế gắn liền với
sự phát triển của xã hội. Xã hội càng
phát triển thì thuế càng đa dạng và
phát triển.
III. SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM
1. Thời phong kiến
Nhà Trần, Lê:
- Thuế trực thu: thuế thân, thuế điền
- Thuế gián thu: đánh phân tán vào các hoạt động thủ công nghiệp:
thuế nội quan, thuế quan
Thuế điền thổ (tô)
Nhà Nguyễn:
Thuế thân đinh (dung)
- Thuế chính phú (thuế gián thu):
Thuế tạp dịch (diệu)


Thuế cảng

Thuế hầm mỏ

- Thuế tạp phú (thuế trực thu): Thuế quan tân

Thuế nguồn đầm

Thuế các hộ sản xuất
→ Thiếu chuẩn mực về đạo đức, pháp lý.
III. SƠ LƯỢC VỀ THUẾ Ở VIỆT NAM


2. Thời phong kiến nửa thuộc địa (Cuối TK XIX
đến 1945)

- Vẫn duy trì các sắc thuế cơ bản của thời nhà Nguyễn
nhưng ở mức độ năng nề hơn.
- Thực dân Pháp cho kinh doanh thuốc phiện, mở sòng bạc,
quán rượu, tiệm nhảy… để thu thuế; Ban hành một số loại
thuế mới: thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế kho và
lệ phí cảng…
→ chế độ thuế rất nặng nề, bất công và kém nhân đạo

3. Thời kì VN dành độc lập và tiến lên XHCN

- Sau CMT8
- Thời kỳ kế hoạch hóa tập trung
- Thời kỳ đổi mới, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị
trường có sự quản lý của NN
3.1 Sau CM T8/1945
 Hñy  bá  thuÕ  th©n,  gi¶m,  miÔn  thuÕ  ruéng 
®Êt, thuÕ m«n bµi; ban hµnh c¸c s¾c lÖnh 
vÒ thuÕ → ®¸p øng mét phÇn chi tiªu cho 
kh¸ng  chiÕn  chèng  Ph¸p,  ph¸t  triÓn  s¶n 
xuÊt  → G¸nh nÆng thuÕ gi¶m xuèng.
 Ban hµnh mét sè t¹p thuÕ ®¸nh vµo mét sè 
ho¹t  ®éng  cao  cÊp,  xa  xØ  vµ  mét  sè  ho¹t 
®éng  kh¸c  (thuÕ  s¸t  sinh,  thuÕ  TTDB  m« 
t«…)
 1947:  ­  3  lo¹i  thuÕ  trùc  thu:  thuÕ  ®iÒn 
thæ, thuÕ m«n bµi, thuÕ s¸t sinh
                 ­  3  lo¹i  thuÕ  gi¸n  thu:  thuÕ 
quan, thuÕ thuèc lµo, thuÕ muèi.
 1951: 7 lo¹i thuÕ: thuÕ n«ng nghiÖp; thuÕ 
c«ng, th­¬ng nghiÖp (thuÕ doanh thu, thuÕ 
bu«n  chuyÕn…);  thuÕ  hµng  hãa;  thuÕ  xuÊt 
nhËp  khÈu;  thuÕ  s¸t  sinh;  thuÕ  tr­íc  b¹; 
thuÕ con tem (con niªn).
3.2 Thời kỳ KHH tập trung, bao cấp Vai  trß  cña  thÞ  tr­êng  vµ 
h¹ch  to¸n  kinh  tÕ  bÞ  coi 
nhÑ;  NSNN  dùa  vµo  chÕ  ®é 
thu hoÆc bï theo chØ tiªu. 
→ ThuÕ kh«ng cã vai trß quan 
träng  víi  ý  nghÜa  thùc  sù 
cña nã.
3.3 Thời kỳ đổi mới

 NÒn  kinh  tÕ  chuyÓn  sang  häat 
®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã 
sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc

→ ThuÕ  b¾t  ®Çu  cã  vai  trß  quan 
träng  ®Ó  kÝch  thÝch,  ph¸t 
triÓn  nÒn  kinh  tÕ  ,  vµ  lµ 
nguån thu chÝnh cña NSNN 
→ Hµng  lo¹t  luËt  thuÕ  ra  ®êi, 
®­îc  söa  ®æi  bæ  sung  vµ  ngµy 
cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
C¶i c¸ch thuÕ b­íc 1: 1990­1995


Môc tiªu Néi dung
• Trë  thµnh  c«ng  cô  • Ban  hµnh  6  luËt 
qu¶n lý chñ yÕu cña  thuÕ:  thuÕ  doanh 
Nhµ n­íc thu,  thuÕ  TT§B, 
• Trë thµnh nguån thu  thuÕ  lîi  tøc,  thuÕ 
chñ yÕu cña NSNN  xuÊt  khÈu,  nhËp 
• Gãp  phÇn  thùc  hiÖn  khÈu,  thuÕ  sö  dông 
®Êt  n«ng  nghiÖp, 
c«ng  b»ng  x∙  héi
thuÕ  chuyÓn  quyÒn 
gi÷a c¸c thµnh phÇn 
sö dông ®Êt.
kinh tÕ
• §¶m  b¶o  tÝnh  ph¸p 
lý cao  • 3  ph¸p  lÖnh  (thuÕ 
• Phï  hîp  tõng  b­íc  tµi  nguyªn,  thuÕ 
C¶i c¸ch thuÕ b­íc 2: 1995

Môc tiªu Néi dung
• VÒ  tµi  chÝnh:  bao  qu¸t  • Ban  hµnh  luËt  thuÕ 
hÕt  mäi  nguån  thu  ®∙,  GTGT  thay  cho  thuÕ 
®ang vµ sÏ ph¸t sinh
doanh  thu,  thuÕ  TNDN 
• VÒ  kinh  tÕ:  khuyÕn 
thay  cho  thuÕ  lîi 
khÝch  ph¸t  triÓn  s¶n 
tøc.
xuÊt,  ®Èy  m¹nh  xuÊt 
khÈu, b¶o hé hîp lý nÒn  • Ban hµnh luËt söa ®æi 
s¶n  xuÊt  trong  n­íc  vµ  bæ  sung  mét  sè  ®iÒu 
phï  hîp  víi  qu¸  trinh  cña  thuÕ  XNK  vµ  thuÕ 
héi  nhËp  kinh  tÕ  quèc  TT§B
tÕ. • Ban  hµnh  ph¸p  lÖnh 
• VÒ x∙ héi: ®¶m b¶o b×nh 
phÝ vµ lÖ phÝ
®¼ng  gi÷a  c¸c  thµnh 
phÇn  kinh  tÕ,  gi¶m  • Söa  ®æi  bæ  sung  ph¸p 
chªnh  lÖch  giµu  nghÌo,  lÖnh thuÕ tµi nguyªn, 
gãp phÇn æn ®Þnh x∙ héi luËt  thuÕ  chuyÓn 
• VÒ  mÆt nghiÖp  vô:  chÝnh  quyÒn sö dông ®Êt.
Cải cách thuế lần 3: 2005 - 2010

Mục tiêu Nội dung

• • Ban hành Luật quản lý thuế
Là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô
của Nhà nước đối với nền kinh tế, vừa • Ban hành Luật thuế TNCN
động viên được các nguồn lực đồng • Sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT,
thời thúc đẩy phát triển nhanh sức sản thuế TTĐB, thuế XNK
xuất; khuyến khích xuất khẩu; khuyến • Hiện đại hóa hệ thống quản lý và
khích đầu tư… hành thu thuế: tự kê khai, nộp thuế;
• Huy động đầy đủ các nguồn thu vào ứng dụng tin học vào quản lý thuế; kê
NSNN… khai thuế điện tử…
• Phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế • Thực hiện cải cách hành chính thuế…
quốc tế, thực hiện bảo hộ hợp lý, có
chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện,
tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
• Tạo môi trường pháp lý bình đẳng,
công bằng…
• Đơn giản, minh bạch, công khai; khắc
phục các hiện tượng tiêu cực, yếu
kém trong quản lý thuế…
HÖ thèng thuÕ viÖt nam
1 ­ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (thay cho thuÕ 
doanh thu, ¸p dông tõ 1/1/1999)
2 ­ ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu
3 ­ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
4 ­ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (thay cho 
thuÕ lîi tøc, ¸p dông tõ 1/1/1999)
5 ­ ThuÕ tµi nguyªn
6 ­ ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 
7 ­ThuÕ nhµ, ®Êt
8 ­ ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n
9 ­ ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
10 ­ThuÕ m«n bµi
11 ­ C¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản