Hệ thống tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
232
lượt xem
113
download

Hệ thống tuần hoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. - Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp thành một hàng. - Các nguyên tố có số electron ngoài cùng bằng nhau được xếp thành một cột

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống tuần hoàn

 1. Cho caùc nguyeân toá : A, B, C, D, laàn löôït coù caáu hình electron nhö sau: A : 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 C : 1s2 2s2 2p7 B : 1s2 2s2 2p4 3s2 D : 1s2 Nhöõng nguyeân toá coù caáu hình electron KHOÂNG ÑUÙNG laø: 1. C, D vaø B. 10 2. A , B vaø C. 3. B, D vaø A. ÑAÙP SOÁ: 2 4. D, C vaø A.
 2. Cho caáu hình electron caùc nguyeân toá : A : 1s2 2s2 2p6 3s2 B: 1s2 2s2 2p3 C : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1. A laø kim loaïi, B laø khí hieám, C laø phi kim. 2. A laø khí hieám, B laø kim loaïi, C laø phi kim. 10 3. A laø kim loaïi, B laø phi kim, C laø khí hieám. 4. Taát caû ñeàu sai. ÑAÙP SOÁ: 3
 3. Si La Pb Ne F Al I Fe Au Mg N C At Os Na Sc Ag C Ni Ba Hg Ne Ar Al Ca B O H K Ag Sn Cl S Ra N Zn He Ac P Mn
 4. HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC
 5. (1834-1907)
 6. I. NGUYEÂN TAÉC SAÉP XEÁP I. -Caùc nguyeân toá ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân. - Caùc nguyeân toá coù cuøng soá lôùp electron ñöôïc xeáp thaønh moät haøng -Caùc nguyeân toá coù soá electron ngoøai cuøng baèng nhau ñöôïc xeáp thaønh moät coät .
 7. Cho caùc nguyeân toá coù kí hieäu nhö sau: 7 1 4 20 12 Li H He Ne C 3 1 2 10 6 11 9 B Be 19 16 14 O N F 5 4 7 8 9 Döïa treân nguyeân taéc 1, thöù töï saép xeáp cuûa caùc nguyeân toá treân laø: •1. He, H, Li, O, Be, B, N, F, Ne, C. •2. Li, H, He, Be, B, F, Ne, C, O, F. :3 Á •3. H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. O S ÙP A •4. H, He, Be, Li, B, C, N, O, F, Ne. Ñ
 8. Cho caáu hình electron caùc nguyeân toá sau: A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D : 1s2 2s2 2p2 B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 E : 1s2 C : 1s2 2s1 F: 1s2 2s2 2p6 Döïa treân nguyeân taéc 2, caùc nguyeân toá naèm cuøng haøng laø: Á: 2 1. C, A vaø B. SO 2. D , F vaø C. ÙP A Ñ 3. B, D vaø E. 4. F, C vaø A.
 9. Cho caùc nguyeân toá : A, B, C, D laàn löôït coù caáu hình electron nhö sau: A : 1s2 2s2 2p6 C : 1s2 2s2 2p4 B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D : 1s2 Döïa treân nguyeân taéc 3, caùc nguyeân toá naèm cuøng moät coät laø: 1. A vaø B. Ña ùp soá 2. D vaø C. : 4 3. B vaø D. 4. C vaø B.
 10. II. BAÛNG TUAÀN HOAØN . 1.SOÁ THÖÙ TÖÏ
 11. II. BAÛNG TUAÀN HOAØN . 1. SOÁ THÖÙ TÖÏ : laø soá hieäu nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù . 2.CHU KÌ:
 12. Caáu hình e cuûa caùc nguyeân toá thuoäc chu kì 3: Na : 1s2 2s2 2p6 3s1 11 Mg : 1s2 2s2 2p6 3s2 12 Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 13 Si : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 14 P : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15 S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 16 Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 Ar : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18
 13. II. BAÛNG TUAÀN HOAØN . 1. SOÁ THÖÙ TÖÏ : laø soá hieäu nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù . 2. CHU KÌ: laø daõy caùc nguyeân toá maø nguyeân töû cuûa chuùng coù cuøng soá lôùp electron SOÁ THÖÙ TÖÏ CHU KÌ = SOÁ LÔÙP ELECTRON
 14. Cho caáu hình electron caùc nguyeân toá nhö sau: A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 D : 1s2 2s2 2p5 B : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 E : 1s2 C : 1s2 2s2 F: 1s2 2s2 2p6 Caùc nguyeân toá cuøng thuoäc chu kì 2 laø: 1. C, A vaø B. Á: 2 2. D , F vaø C. SO A ÙP 3. B, D vaø E. Ñ 4. F, C vaø A.
 15. 2.CHU KÌ: Baûng HTTH goàm 7 chu kì, trong ñoù: -7 chu kì öùng vôùi 7 haøng : Daïng baûng daøi. -7 chu kì öùng vôùi 10 haøng : Daïng baûng ngaén.
 16. Baûng HTTH goàm 7 chu kì, trong ñoù: -7 chu kì öùng vôùi 7 haøng : Daïng baûng daøi. -7 chu kì öùng vôùi10 haøng : Daïng baûng ngaén. -Chu kì nhoû: 1,2,3 -chæ coù 1 haøng vaø chöùa toái ña 8 ngtoá (ñaëc bieät chu kì 1chæ coù hai ngtoá) -Chu kì lôùn : 4,5,6,7. Chieám 2 haøng.
Đồng bộ tài khoản