Hedlight và day light

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Hedlight và day light

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hedlight và day light

  1. 104 W 10A HEAD (LO LH) W–G BATTERY 3 1 L–R 2 H1 J 9 A , J10 B 5 HEADLIGHT D9 1B JUNCTION LH DAYTIME RUNNING CONNECTOR 1 LIGHT RELAY NO. 4 10A HEAD (HI LH) 1 2 3 W–B W–G W–G W–G CB AA 7 1B 4 1E 2 3 1 B–Y 2 3 4 AA H2 HEADLIGHT 10A HEAD (LO RH) RH W–G 1 2 1 L 11 G–W 2 2 1 3 G–W 2 2 IF1 2 10A HEAD (HI RH) DRL 7. 5A R–G W–G 2 1 G 2 D13 B–Y DIODE (DAYTIME RUNNING W–R LIGHT SYSTEM) 2 1 2 G–Y L 2 B–Y R–G L W 14 1L 13 1L DIMMER RELAY 1 2 B–Y G–Y BODY ECU 3 W–R 2 HEAD HEADLIGHT (w/ DAYTIME RUNNING LIGHT) RELAY 2 4 1 2 V–Y B–Y B–Y 2003 TOYOTA TACOMA (EWD517U) LIGHT 2 2 2 2 DIMMER E3 CONTROL SW SW 3 4 2 G–Y OFF TAIL W–B LOW HIGH HEAD FLASH B 13 R–W B B G–Y 16 W–B W–B W–B 2 IE I9 16 3A 17 3A IF1 J1 B C14 JUNCTION 8 G–Y CONNECTOR 13 3A COMBINATION SW 7 V V V–Y G–Y W–B W–B R–W W–G
  2. FROM POWER SOURCE SYSTEM (SEE PAGE 54) 7. 5A 10A ECU–B GAUGE G2 GENERATOR L 1 4 1B 5 1F Y B–R 3 EA1 Y R–W 19 3D 5 1K 6 V–Y IF1 G–Y V 12 3D 7 1C R–W G–Y B–R V–Y L–R V Y 8 7 4 6 3 12 9 HI H DIM H–LP +B IG CHG– DAYTIME RUNNING LIGHT RELAY (MAIN) D8 DRL PKB E IND BRK 1 11 2 5 10 R–Y G–W W–G W–B R PARKING BRAKE SW HIGH BEAM INDICATOR 11 1D LIGHT [COMB. METER] 1 9 7 1E P4 2 1 G–W C12 BRAKE FLUID LEVEL W–B W–B 1 W–G WARNING SW 20 3F B2 2 W–B W–B 16 3F W–B EB W–B J 9 A , J10 B JUNCTION CONNECTOR W–B W–B I9 I9 DA W–B W–B IG EA 105 2003 TOYOTA TACOMA (EWD517U)
  3. HEADLIGHT (w/ DAYTIME RUNNING LIGHT) SYSTEM OUTLINE 1. DAYTIME RUNNING LIGHT OPERATION When the engine is started, voltage generated at TERMINAL L of the generator is applied to TERMINAL 9 of the daytime running light relay (Main). If the parking brake lever is pulled up (The parking brake SW on) at this time, the relay is not activated, so the daytime running light system does not operate. If the parking brake lever is then released (The parking brake SW off), a signal is input to TERMINAL 11 of the relay. This activates the relay, so current flows from battery to the HEAD relay (Point side) to TERMINAL 4 of the DIMMER relay to TERMINAL 1 to HEAD (LO LH), (LO RH) fuse to TERMINAL 1 of the headlights to TERMINAL 3 to TERMINAL 1 of the daytime running light relay (Main) to TERMINAL 2 to GROUND. This causes headlights to light up (Headlights light up dimmer than full brightness.). Once the daytime running light system operates and headlights light up, headlights remain on even if the parking brake lever is pulled up (The parking brake SW on). If the engine stalls and the ignition SW remains on, headlights remain lighted up even through current is no longer output from TERMINAL L of the generator. If the ignition SW is then turned off, the headlights go off. If the engine is started with the parking brake lever released (The parking brake SW off), the daytime running light system operates and headlights light up when the engine starts. 2. HEADLIGHT OPERATION When the light control SW is switched to HEAD position, current flows from the DRL fuse to TERMINAL 4 of the daytime running light relay No.4 to TERMINAL 3 to TERMINAL 1 of the diode to TERMINAL 2 to body ECU to TERMINAL 13 of the light control SW to TERMINAL 16 to GROUND, activating the daytime running light relay No.4. Current then flows from the HEAD (LO LH), (LO RH) fuse to TERMINAL 1 of the headlights to TERMINAL 3 to TERMINAL 2 of the daytime running light relay No.4 to TERMINAL 1 to GROUND, causing headlights to light up at normal intensity. When the dimmer SW is switched to HIGH position, the signal from the dimmer SW is input to the daytime running light relay (Main). This activates the relay and current flows from TERMINAL 4 of the DIMMER relay to TERMINAL 2 to TERMINAL 4 of the daytime running light relay (Main), activating the DIMMER relay. This causes current to flow from TERMINAL 4 of the DIMMER relay to TERMINAL 3 to HEAD (HI LH), (HI RH) fuse to TERMINAL 2 of the headlights to TERMINAL 3 to TERMINAL 2 of the daytime running light relay No.4 to TERMINAL 1 to GROUND, causing headlights to light up at high beam. When the dimmer SW is switched to FLASH position, the daytime running light relay (Main) is activated and current flows from TERMINAL 4 of the DIMMER relay to TERMINAL 2. Current from the DRL fuse flows TERMINAL 4 of the daytime running light relay No.4 to TERMINAL 3 to TERMINAL 1 of the diode to TERMINAL 2 to TERMINAL 8 of the dimmer SW to TERMINAL 16 to GROUND, and also flows from the HEAD (HI LH), (HI RH) fuse to TERMINAL 2 of the headlights to TERMINAL 3 to TERMINAL 2 of the daytime running light relay No.4 to TERMINAL 1 to GROUND, causing the high beam to operate. SERVICE HINTS HEAD RELAY 2–1 : Closed with light control SW at HEAD position or dimmer SW at FLASH position Closed with engine running and parking brake lever released DIMMER RELAY 4–3 : Closed with HEAD relay on and dimmer SW at HIGH or FLASH position : PARTS LOCATION Code See Page Code See Page Code See Page 30 (5VZ–FE) 30 (5VZ–FE) 31 (5VZ–FE) B2 G2 J9 A 32 (3RZ–FE, 2RZ–FE) 32 (3RZ–FE, 2RZ–FE) 33 (3RZ–FE, 2RZ–FE) C12 34 30 (5VZ–FE) 31 (5VZ–FE) H1 J10 B C14 34 32 (3RZ–FE, 2RZ–FE) 33 (3RZ–FE, 2RZ–FE) D8 34 30 (5VZ–FE) P4 35 H2 D9 34 32 (3RZ–FE, 2RZ–FE) D13 34 J1 35 : RELAY BLOCKS Code See Page Relay Blocks (Relay Block Location) 2 21 R/B No.2 (Engine Compartment Left) 106 2003 TOYOTA TACOMA (EWD517U)
  4. ,,, : JUNCTION BLOCK AND WIRE HARNESS CONNECTOR ,,, ,,, Code See Page Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 1B 1C 23 Cowl Wire and J/B No.1 (Lower Finish Panel) ( ) 1D 1E 23 Engine Room Main Wire and J/B No.1 (Lower Finish Panel) 1F 23 Cowl Wire and J/B No.1 (Lower Finish Panel) 1K 23 Engine Room Main Wire and J/B No.1 (Lower Finish Panel) 1L 22 Cowl Wire and J/B No.1 (Lower Finish Panel) 3A 3D 24 Cowl Wire and J/B No.3 (Behind the Instrument Panel Left) ( ) 3F : CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS Code See Page Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 40 (5VZ–FE) EA1 Engine Room Main Wire and Engine No.2 Wire (Near the Battery) No 2 42 (3RZ–FE, 2RZ–FE) IF1 44 Engine Room Main Wire and Cowl Wire (Left Kick Panel) : GROUND POINTS Code See Page Ground Points Location 40 (5VZ–FE) EA Front Left Fender 42 (3RZ–FE, 2RZ–FE) IE 44 Around the Right Edge of the Reinforcement IG 44 Around the Left Edge of the Reinforcement : SPLICE POINTS Code See Page Wire Harness with Splice Points Code See Page Wire Harness with Splice Points 40 (5VZ–FE) I9 44 Cowl Wire E3 Engine Room Main Wire 42 (3RZ–FE, 2RZ–FE) 107 2003 TOYOTA TACOMA (EWD517U)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản