HELLO CHÀO 10

Chia sẻ: 17091988thocon

Tài liệu sưu tầm. What should I tell him the meeting is about? Tôi nên nói với ông ấy cuộc hẹn là về vấn đề gì vậy? -To whom am I speaking? Tôi đang nói chuyện với ai vậy? -Could I ask who is calling, please? Xin vui lòng cho tôi biết ai đang gọi vậy? -Could you give me your phone number? Anh có thể cho tôi số điện thoại được không?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản