Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

Chia sẻ: tocxuxu

Bạn có nhớ cách sử dụng những thì này không? Đây là một số gợi ý giúp bạn biết cách sử dụng Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ thường và sau đó bạn làm bài tập cho nhớ nhé.

Nội dung Text: Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ -
Present Perfect vs Past Simple


Bạn có nhớ cách sử dụng những thì này không? Đây là một số gợi ý giúp bạn biết
cách sử dụng Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ thường và sau đó bạn làm
bài tập cho nhớ nhé.
Thì Hiện tại Hoàn thành:

Thường được dùng với những từ như : just, yet và already.Nói về những trải nghiệm trong cuộc sốngNói về những điều xảy ra tại thời điểm không xác định trong quá khứ.


Thì Quá khứ thường:

Nói về thời điểm cụ thể trong quá khứ.Thường đi với những từ như: yesterday, last year, ago.Thường là những hành động đã hoàn thành và đã kết thúc.Các bạn hãy làm bài tập dưới đây nhé:
1. I ___ to the shops at 8.30 this morning.
have been

went

2. Where ___ last weekend?
did you go

have you been

3. I still ___ my essay.
haven't finished

didn't finish

4 .___ to South America?
Did you ever go

Have you ever been

5. I ___ my Grandad last week, he seemed very well.
saw
have seen

6. I ___ my entire life.
have danced

danced

7. ___ The Killers when they were on tour last year?
Have you seen

Did you see

8. ___ lunch yet? I'm starving.
Did you eat

Have you eaten

9. My brother made me watch the worst film yesterday. I ___ so
terrified in my life!
was never

have never been

10. Do you remember when we were little and you cried because I ___
your toy?
have broken

broke
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản