Hiển thị tiếng Việt Unicode trong VB6 dễ dàng hơn!

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
389
lượt xem
71
download

Hiển thị tiếng Việt Unicode trong VB6 dễ dàng hơn!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước hết, tôi cũng xây dựng một hàm tương tự như hàm CharUnicode và cũng thêm vào hộp công cụ của VB các điều khiển (control) của MS Forms 2.0 như hướng dẫn của anh Bằng. Nhưng tôi đặt tên hàm là Viethoa (Việt hóa) và tạo ra chức năng chuyển thành mã tiếng Việt Unicode đối với chuỗi được gõ vào theo cách như khi bạn gõ tiếng Việt với kiểu gõ VNI (đoạn mã 1). Ví dụ, khi bạn muốn hiển thị cụm từ "Tiếng Việt", bạn chỉ cần viết đoạn mã như sau: Private Sub Form_Load() cmdTiengviet.Caption =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiển thị tiếng Việt Unicode trong VB6 dễ dàng hơn!

 1. Hiển thị tiếng Việt Unicode trong VB6 dễ dàng hơn! Trước hết, tôi cũng xây dựng một hàm tương tự như hàm CharUnicode và cũng thêm vào hộp công cụ của VB các điều khiển (control) của MS Forms 2.0 như hướng dẫn của anh Bằng. Nhưng tôi đặt tên hàm là Viethoa (Việt hóa) và tạo ra chức năng chuyển thành mã tiếng Việt Unicode đối với chuỗi được gõ vào theo cách như khi bạn gõ tiếng Việt với kiểu gõ VNI (đoạn mã 1). Ví dụ, khi bạn muốn hiển thị cụm từ "Tiếng Việt", bạn chỉ cần viết đoạn mã như sau: Private Sub Form_Load() cmdTiengviet.Caption = Viethoa(“Tie61ng Vie65t”) End Sub Bạn có thể làm tương tự để dùng kiểu gõ khác mà bạn ưa thích. Chúc bạn thành công! Đoạn mã 1 Function Viethoa(chuoi As String) Dim i As Integer Dim j As Integer For j = 1 To 2 For i = 2 To Len(chuoi) Select Case Mid(chuoi, i, 1) Case "1" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HE1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HC1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HE2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HC2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H103) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EAF) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H102) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EAE) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If
 2. 'e If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "e" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HE9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "E" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HC9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HEA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EBF) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HCA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EBE) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'i If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "i" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HED) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "I" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HCD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'o If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HF3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HD3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HF4) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HDA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A1) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EDB) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EDA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If
 3. 'u If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "u" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HFA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "U" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HDA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1B0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1AF) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'y If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HFD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "Y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HDD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "2" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HE0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HC0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HE2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA7) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HC2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA6) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H103) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H102) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If
 4. 'e If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "e" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HE8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "E" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HC8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HEA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HCA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'i If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "i" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HEC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "I" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HCC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'o If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HF2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HD2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HF4) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HDA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A1) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EDD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EDC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'u
 5. If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "u" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HF9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "U" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HD9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1B0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EEB) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1AF) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EEA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'y If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "Y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "3" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HE2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HC2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H103) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H102) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'e
 6. If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "e" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EBB) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "E" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EBA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HEA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HCA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'i If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "i" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "I" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'o If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ECF) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ECE) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HF4) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HDA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A1) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EDF) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EDE) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'u If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "u" Then
 7. chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE7) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "U" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE6) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1B0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EED) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1AF) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EEC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'y If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF7) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "Y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF6) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "4" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HE3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HC3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HE2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EAB) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HC2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EAA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H103) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H102) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'e If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "e" Then
 8. chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EBD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "E" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EBC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HEA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HCA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'i If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "i" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H129) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "I" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H128) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'o If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HF5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HD5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HF4) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED7) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HDA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED6) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A1) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'u If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "u" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H169) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i)
 9. End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "U" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H168) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1B0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EEF) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1AF) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EEE) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'y If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "Y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "5" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EA0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HE2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EAD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HC2) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EAC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H103) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB7) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H102) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB6) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'e If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "e" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i)
 10. End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "E" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EB8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HEA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC7) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HCA) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EC6) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'i If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "i" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ECB) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "I" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ECA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'o If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ECD) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ECC) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HF4) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED9) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&HD4) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1ED8) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A1) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE3) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1A0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'u If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "u" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If
 11. If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "U" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EE4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1B0) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = ChrW$(&H1AF) Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'y If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF5) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "Y" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1EF4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "6" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HE2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HC2) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'e If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "e" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HEA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "E" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HCA) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'o If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HF4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&HD4) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "7" 'o
 12. If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "o" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1A1) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "O" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1A0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If 'u If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "u" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1B0) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "U" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H1AF) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "8" 'a If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "a" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H103) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "A" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H102) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If Case "9" 'd If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "d" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H111) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If If Mid(chuoi, i - 1, 1) = "D" Then chuoi = Left(chuoi, i - 2) & ChrW$(&H110) & Right(chuoi, Len(chuoi) - i) End If End Select Next i Next j Viethoa = chuoi End Function  
Đồng bộ tài khoản