Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Hi Ö p  Þ nh ® c ñ a  é   g o ¹i  BN giao s è  45/LP Q T   g µ y  28 th¸ng 6 n¨ m  2002  n v Ò  h î p   kinh t Õ  ­ th¬ n g  m ¹ i, t¸c  v¨n h o¸,  kh oa  h ä c v µ   c« n g  n g h Ö   ÷ a ch Ý n h  p h ñ  n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m   gi n v µ   h Ý n h  p h ñ  n íc c é n g  h o µ  ru­an­® a c (Cã  Öu  ùctõngµy  th¸ng6  hi l     25    n¨m  2002) Ch Ýnh  ñ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   µ  Ýnh  ñ  íc ph n   ho x∙h   ngh Vi   v Ch ph n   Céng  µ  ho Ru­an­ a,  íi y  äit¾tlµ“haiBªn  ý  Õt”, ® d  ®© g         kk Víilßng    mong  èn  ÕtlËp  mu thi   quan  Ö   îp    h h t¸ctrong lÜnh  ùc    v kinh tÕ,    th ng  ¹i,v¨n  ¬ m  ho¸, khoa  äc  µ    h v c«ng  nghÖ   ÷a    íc trªn c¬  ë  ×nh  gi hai n     s b ®¼ ng   µ  ïng cã  î  ã  Ýnh  n   ÷ng  v c   l ic t , ®Õ nh nhu  Çu  µ  c v kh¶  n¨ng  ña  çi níc, c m  Nh Ën  â sù  Çn  Õtt¨ng cêng  r   c thi     quan  Ö   ÷u  Þ  µ  îp t¸cv×  ÷ng  h h ngh v h     nh m ôc    tiªuchung  ña    íc vµ  ng  ãp  Ých  ùc  µo  ù  c hai n   ®ã gt c v s nghiÖp  µ  ×nh  ho b vµ  îp t¸cë    h     haikhu  ùc, v  §∙tho¶ thuËn        nh sau: §i Ò u 1. Trªn c¬  ë  träng nh÷ng    s t«n    cam   Õt  èc  Õ  ña  ×nh  µ  k qu t c m v phï hîp víikh¶       n¨ng  µ  Ëtph¸p  Ön  µnh  ña  çi  íc,haiBªn  Ït¹onh÷ng  v lu   hi h cmn   s    ®iÒu  Ön  Ën  î cho  Öc  ki thu l   i vi ph¸ttr Ón hîp      i   t¸ckinh tÕ  th ng  ¹i,v¨n      –  ¬ m   ho¸, khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ÷a hainíc. ngh gi     §i Ò u 2. C¨n  HiÖp  nh  µy, hai Bªn  Ï triÓn  cø  ®Þ n   s  khai nh÷ng  ×nh    h thøc  îp    h t¸c kh¸c nhau th«ng  qua c¸c tho¶  Ën  µ  îp  ng  ÷a      thu v h ®å gi c¸c tæ chøc  µ    µnh  ÷u  v c¸c ng h quan  ña    íc,® Æc   Öt lµ trong  ÷ng  µnh  c hai n   bi     nh ng kinhtÕ  ã  iÓnväng  îp t¸cvµ    iÓn.   c tr   h     ph¸ttr §i Ò u    Ðt  3. X nhu  Çu  µ  n¨ng  îp t¸chiÖn  cña    íc,nh÷ng  c v kh¶  h   nay  hain   lÜnh  ùc    v haiBªn  ã  c kh¶  n¨ng  îp t¸c, h       æi  trao® kinh nghiÖm   µ    v chuyªn gia cã     thÓ  µ: l 1.N«ng    nghiÖp. 2.L© m     nghiÖp 3.Kinh  Õ,Th¬ng  ¹i.   t  m 4.Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i  êng. tr 5.V¨n    héi.   ho¸,X∙  6.C¸c  Ünh  ùc  îp t¸ckh¸cdo      l v h     haiBªn  tho¶ thuËn.   §i Ò u 4. X Ðt  Çm   t quan  äng  ña  Öc  ¹o ra  ÷ng  Ën  î vÒ   µi tr c vi t   nh thu l   t   i chÝnh    ¶m   ®Ó ® b¶o  ùc hiÖn    ù    îp t¸c,   th   c¸c d ¸n h     Bªn  hai tho¶  Ën  èihîp  thu ph   t×m  Õm  ÷ng  ån  èn  Çn  Õttrªnc¬  ë  ki nh ngu v c thi     s xem   Ðt tõng dù    ô  Ó. x    ¸n c th
  2. 2 §i Ò u 5. HiÖp  nh  µy  ®Þ n kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc  Ön  h ®Õ vi th hi nh÷ng  iÒu   c quèc  Õ  ® í  t song  ¬ng  ph hoÆc   a   ¬ng  µ   çi  ® ph m m Bªn  µ thµnh  l  viªn. §i Ò u      chØ  nh    ¬  6. Hai Bªn  ®Þ c¸c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy chuyªn tr¸ch     theo dâithùc hiÖn  Öp  nh  µy  µ    Õt b»ng  ¬ng îng m äi  Ên         Hi ®Þ n v gi¶i quy   th l  v ®Ò cã  Ó  ra trongqu¸ tr×nh gi¶i Ých  th x¶y          th hoÆc   ùc hiÖn  Öp  nh. th   Hi ®Þ §i Ò u  7. Hai Bªn  ý  Õt  Ï xem   Ðt  Öc  Ëp  û   k k s  x vi l U ban  çn  îp  ªn H h li   ChÝnh  ñ  ÖtNam    ph Vi   ­ Ru­an­ vµo  êigian thÝch  îp ®Ó   da  th     h   theo dâivµ  óc      th ®Èy    iÓnquan  Ö     íctrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Öp  nh  µy. ph¸ttr   h hain          Hi ®Þ n §i Ò u    Öp  nh  ã    Þtrong5  8. Hi ®Þ c gi¸tr     n¨m  Ó   õngµy  ý  µ  îcm Æc   k t  kv®   nhiªngia h¹n     thªm  n¨m  Õp  5  ti theo  õkhim ét  tr     trong haiBªn     th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n cho Bªn    Ò     èn  Ê m     Öp  nh  th¸ng tr c khiHiÖp  kia v ý mu ch døt Hi ®Þ 6    í    ®Þnh  Õt  Öu  ùc. h hi l Theo  cÇu  ña  ét  yªu  c m trong haiBªn  ý  Õt,HiÖp  nh  µy  ã  Ó  îc    kk   ®Þ n c th ®   bæ   sung, söa  æi    ® theo  ù  s tho¶  Ën  ÷a    thu gi hai Bªn. Trong  êng  îp  Öp    tr h Hi ®Þnh  µy  Ê m     Öu  ùc,th×    iÒu  n ch døt hi l   c¸c ® kho¶n  ña  Öp  nh  µy  Én  c Hi ®Þ nv ® îctiÕp tôc ¸p dông         cho    ¬ng  ×nh vµ  ù    îp t¸c®∙  îcký  Õt  c¸c ch tr   d ¸n h     ®   k trong   khu«n  khæ   ña  Öp  nh  µy, nhng  a  îc hoµn  µnh    Öp  nh   c Hi ®Þ n  ch ®   th khi Hi ®Þ nµy  Õt  Öu  ùc. h hi l Lµ m   ¹  µ   t i N«i,ngµy  th¸ng 6  H   25    n¨m 2002  µnh    th haib¶n,m çi    b¶n b»ng  tiÕng  Ötvµ  Õng  Vi   ti Anh.C¶        haiv¨n b¶n  u   ã    Þnh  ®Ò c gi¸tr   nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản