Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
2
download

Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Canada

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 101/2005/LPQT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2005 Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a C ng hào xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada có hi u l c k t ngày 15 tháng 12 năm 2005./. TL. B TRƯ NG KT. V trư ng V Lu t pháp và i u ư c qu c t Phó V trư ng Nguy n Hoàng Anh HI P NNH H P TÁC V NUÔI CON NUÔI GI A C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CANADA C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada (sau ây g i là các Nư c ký k t): Công nh n r ng, phát tri n toàn di n và hài hòa nhân cách c a mình, tr em c n l n lên trong môi trư ng gia ình, trong b u không khí h nh phúc, yêu thương và c m thông; Công nh n r ng, m i Nư c ký k t ph i ti n hành các bi n pháp thích h p tr em có th ư c chăm sóc trong gia ình g c c a mình; Công nh n r ng, v n nuôi con nuôi nư c ngoài có l i là em l i m t gia ình lâu dài cho nh ng tr em không tìm ư c m t gia ình thích h p t i nư c g c c a mình; Tin tư ng vào s c n thi t ph i áp d ng nh ng bi n pháp nh m b o m vi c nuôi con nuôi nư c ngoài ư c th c hi n vì l i ích t t nh t c a tr em, tôn tr ng các quy n cơ b n c a tr em và ngăn ch n vi c d d , bán ho c buôn bán tr em; Công nh n r ng, t i Canada, v n nuôi con nuôi thu c thNm quy n c a T nh bang và lãnh th ; Mong mu n thi t l p nh ng quy nh chung vì m c ích này, có tính n hai ch pháp lu t c a Canada và các nguyên t c ư c công nh n trong các văn ki n pháp lý qu c t , c bi t là Công ư c c a Liên h p qu c v quy n tr em ư c thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989;
  2. ã th a thu n như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a Hi p nh M c ích c a Hi p nh này là: a) Thi t l p nh ng b o m vi c nuôi con nuôi nư c ngoài ư c di n ra vì l i ích t t nh t c a tr em và tôn tr ng các quy n cơ b n c a tr em ư c công nh n trong lu t pháp qu c t ; b) Thi t l p m t h th ng h p tác gi a các Nư c ký k t nh ng b o m trên ư c tôn tr ng và ngăn ng a vi c d d , bán, ho c buôn bán tr em; c) B o m s công nhân vi c nuôi con nuôi ư c ti n hành theo Hi p nh này t i các Nư c ký k t. i u 2. Các khái ni m i v i Canada, m t Nhà nư c liên bang, có các h th ng pháp lu t khác nhau ư c áp d ng trong vi c nh n con nuôi t i các T nh bang và lãnh th c a mình: a) Khi nói n thư ng trú t i Canada có nghĩa là nói n nơi thư ng trú ho c nơi cư trú t i m t T nh bang ho c lãnh th c a Canada; b) Khi nói n pháp lu t c a Canada có nghĩa là nói n pháp lu t ang có hi u l c t i T nh bang ho c lãnh th có liên quan c a Canada; c) Khi nói n cơ quan có thNm quy n hay cơ quan công quy n c a Canada có nghĩa là nói n cơ quan nhà nư c liên bang, T nh bang ho c lãnh th , ho c b t c cơ quan nào khác, ư c phép ho t ng trong lĩnh v c nuôi con nuôi nư c ngoài t i T nh bang ho c lãnh th có liên quan c a Canada; d) Khi nói n các cơ quan, t ch c ư c ch nh c a Canada có nghĩa là nói n các cơ quan, t ch c ư c ch nh t i T nh bang ho c lãnh th có liên quan c a Canada. i u 3. Ph m vi áp d ng c a Hi p nh Hi p nh này ư c áp d ng i v i trư ng h p tr em thư ng trú t i m t Nư c ký k t (“Nư c g c”) ã, ang, ho c s ư c chuy n n Nư c ký k t kia (“Nư c nh n”) ho c sau khi ã ư c m t c p hôn ph i hay m t ngư i thư ng trú Nư c nh n nh n làm con nuôi t i Nư c nh n ho c Nư c g c. Tr em ph i áp ng các i u ki n ư c nh n làm con nuôi theo i u 8 c a Hi p nh này. i u 4. B o v tr em
  3. 1. Các Nư c ký k t ph i áp d ng các bi n pháp phù h p v i pháp lu t và các quy nh c a mình ngăn ng a vi c d d , b t cóc, khai thác tình d c, bán ho c buôn bán tr em v i m c ích nuôi con nuôi. 2. Các cơ quan Trung ương ư c ch nh ph i tr c ti p ho c thông qua các cơ quan công quy n áp d ng m i bi n pháp thích h p ngăn ng a nh ng kho n tr c l i v tài chính ho c nh ng kho n tr c l i khác liên quan n vi c xin nh n con nuôi và ngăn ch n t t c nh ng v vi c trái v i m c ích c a Hi p nh này. i u 5. Ngôn ng liên h Các cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t s liên h v i nhau b ng m t ngôn ng ho c ngôn ng chính th c c a Nư c g c c a tr em ho c b ng m t ngôn ng ho c ngôn ng chính th c c a Nư c nh n, n u c n thi t, m t b n d ch ra m t ngôn ng ho c ngôn ng chính th c c a Nư c g c ph i ư c ính kèm theo. Chương 2: CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CƠ QUAN, T CH C Ư C CH NNH i u 6. Cơ quan Trung ương 1. Các Nư c ký k t s ch nh các Cơ quan Trung ương th c hi n các nhi m v ư c quy nh trong Hi p nh này ã ư c giao cho các cơ quan ó. i v i C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, Cơ quan Trung ương ư c ch nh là C c con nuôi qu c t thu c B tư pháp. i v i Canada, m t Nhà nư c liên bang, Canada s ch nh c Cơ quan Trung ương c p liên bang và Cơ quan Trung ương m i T nh bang và lãnh th mà Hi p nh này s ư c áp d ng. Các cơ quan Trung ương ư c ch nh này c a Canada s ư c thông báo cho C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam b ng công hàm ngo i giao. 2. Trong khi thi hành Hi p nh này, các Cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t có th yêu c u s h tr c a các cơ quan có thNm quy n liên quan c a m i Nư c ký k t, ho c c a các cơ quan, t ch c ư c ch nh mà ã ư c các cơ quan có thNm quy n cho phép ho t ng h tr vi c xin nh n nuôi con nuôi theo pháp lu t c a các Nư c ký k t. i u 7. Các cơ quan, t ch c ư c ch nh 1. Cơ quan, t ch c ư c ch nh s ch theo u i các m c tiêu phi l i nhu n theo nh ng i u ki n và trong gi i h n ư c các cơ quan có thNm quy n c a nư c ch nh t ra. 2. Cơ quan, t ch c ư c ch nh Nư c ký k t kia khi cơ quan có thNm quy n c a c hai Nư c ký k t cho phép. Chương 3: PHÁP LU T ÁP D NG VÀ TH M QUY N GI I QUY T VI C NUÔI CON NUÔI
  4. i u 8. Xác nh kh năng ư c nh n làm con nuôi c a tr em Vi c nuôi con nuôi trong ph m vi Hi p nh này ch ư c th c hi n khi các cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c ã xác nh r ng tr em có kh năng làm con nuôi theo pháp lu t hi n hành c a mình. i u 9. Xác nh i u ki n i v i ngư i xin nh n con nuôi Vi c nh n con nuôi trong ph m vi Hi p nh này s ch ư c th c hi n khi các cơ quan thNm quy n c a các Nư c ký k t ã xác nh r ng cha m nuôi có i u ki n và phù h p nh n con nuôi. i u 10. Cho phép tr em ư c nh n làm con nuôi nh p c nh và thư ng trú t i Nư c nh n Vi c nh n nuôi con nuôi theo Hi p nh này s ch ư c th c hi n khi các cơ quan có thNm quy n c a Nư c nh n ã xác nh là tr em ư c ho c s ư c phép nh p c nh và thư ng trú t i Nư c nh n. i u 11. Công nh n vi c nuôi con nuôi Căn c vào pháp lu t và các quy nh c a Nư c nh n, m t Nư c ký k t ch có th t ch i công nh n vi c nuôi con nuôi, n u vi c nuôi con nuôi trái rõ ràng v i chính sách công, có tính n l i ích t t nh t c a tr em. i u 12. H qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi 1. Nh ng h qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi ã ư c hoàn t t phù h p v i các quy nh c a Hi p nh này s gi ng như nh ng h qu pháp lý phát sinh t vi c nuôi con nuôi ư c th c hi n trong ph m vi tài phán c a Nư c nh n. 2. Nh ng h qu pháp lý nói trên s phát sinh k t khi có tuyên b v vi c nuôi con nuôi. 3. Trong Hi p nh này, thu t ng “pháp lu t” có nghĩa là pháp lu t ang có hi u l c t i m t Nư c và không b chi ph i b i các quy nh v xung t pháp lu t. Chương 4: H P TÁC i u 13. Các nghĩa v h p tác nh m b o v tr em 1. Các Nư c ký k t s ti n hành các bi n pháp phù h p b o v tr em ư c nh n làm con nuôi theo Hi p nh này. 2. Các Nư c ký k t s b o m r ng tr em ư c công nh n làm con nuôi t i Nư c nh n ư c hư ng các quy n tương ương v i các quy n phát sinh t vi c nuôi con
  5. nuôi t i Nư c nh n. Khi có qu c t ch c a Nư c nh n, tr em ư c nh n làm con nuôi có các quy n và l i ích ư c quy nh cho tr em là công dân c a Nư c nh n. 3. Các Cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t s thông báo cho nhau v quá trình cho nh n con nuôi và các bi n pháp ư c ti n hành hoàn t t quá trình ó. i u 14. Trao i thông tin 1. Các Cơ quan Trung ương ph i thông báo cho nhau v vi c th c thi Hi p nh này và danh tích c a các cơ quan, t ch c ư c ch nh, cũng như vi c ti n hành các bi n pháp gi i quy t nh ng khó khăn có th phát sinh trong quá trình thi hành Hi p nh. Khi m t cơ quan có thNm quy n th y r ng quy nh c a Hi p nh này ã không ư c tôn tr ng ho c có th s không ư c tôn tr ng thì ph i thông báo ngay cho Cơ quan Trung ương c a nư c mình. Cơ quan Trung ương s có trách nhi m b o m r ng các bi n pháp kh c ph c thích h p ư c ti n hành. 2. M i d ki n cá nhân ư c thu th p ho c chuy n giao theo Hi p nh này s ch ư c s d ng vào nh ng m c ích c a vi c thu th p hay chuy n giao ó, ho c theo yêu c u c a pháp lu t. i u 15. H tr thi hành Hi p nh 1. Các Nư c ký k t có th , theo kh năng c a mình, h p tác và h tr nhau trong vi c ào t o và tr giúp k thu t liên quan n các v n nuôi con nuôi nư c ngoài. 2. Các Nư c ký k t cũng s trao i thông tin liên quan n kinh nghi m c a mình trong lĩnh v c nuôi con nuôi nư c ngoài. Chương 5: I U KHO N CU I CÙNG i u 16. Hi u l c thi hành 1. M i Nư c ký k t ph i thông báo cho Nư c ký k t kia b ng công hàm ngo i giao v vi c các yêu c u pháp lu t nư c mình Hi p nh có hi u l c ã ư c áp ng. Hi p nh này s có hi u l c sau ba mươi ngày k t ngày nh n ư c văn b n thông báo cu i cùng v vi c ã hoàn t t các th t c pháp lý theo yêu c u c a C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada. 2. C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và các T nh bang, lãnh th c a Canada có th ký các Th a thu n v v n liên quan c a Hi p nh này thu c quy n tài phán c a các t nh bang và lãnh th . 3. Ph l c kèm theo Hi p nh này s bao g m danh sách tên các T nh bang và lãnh th , như ã th a thu n gi a C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada, ã quy t nh àm phán các Th a thu n, như ã nêu kho n 2, và ngày có hi u l c c a các Th a thu n này. C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada có th th a thu n s a i danh sách trên.
  6. 4. Hi p nh này có giá tr trong năm năm k t ngày có hi u l c thi hành. Sau ó Hi p nh s ti p t c có hi u l c trong giai o n năm năm ti p theo. Hi p nh s ư c m c nhiên gia h n tr khi sáu tháng trư c khi k t thúc m i giai o n, Nư c ký k t này g i văn b n thông báo cho Nư c ký k t kia v ý nh ch m d t Hi p nh. 5. M i Nư c ký k t có th ch m d t Hi p nh này vào b t c th i i m nào b ng cách thông báo cho Nư c ký k t kia v vi c ch m d t ó. Hi p nh s ch m d t sau sáu tháng k t ngày thông báo. 6. Vi c h t hi u l c ho c quy t nh ch m d t Hi p nh này nêu t i các kho n 4 và 5 nói trên s không nh hư ng n s hoàn t t vi c xin nh n con nuôi ang ư c ti n hành t i th i i m thông báo ch m d t ư c ưa ra, mi n là vi c xin nh n nuôi con nuôi áp ng pháp lu t c a c hai Nư c ký k t. Vi c xin nh n con nuôi thu c lo i này s ư c quy t nh b i s ng thu n c a các Nư c ký k t. Không v vi c xin nh n con nuôi m i nào ư c b t u sau khi thông báo ch m d t ã ư c ưa ra theo i u 16.5. i u 17. S a i Hi p nh Hi p nh này có th ư c các Nư c ký k t ng th a thu n s a i. Vi c s a i như v y ư c ti n hành b ng cách trao i công hàm ngo i giao gi a các Nư c và s có hi u l c vào ngày có công hàm th hai. i u 18. Quan h gi a Hi p nh này và Công ư c La Hay v B o v tr em và H p tác trong lĩnh v c Nuôi con nuôi nư c ngoài Hi p nh này s ch m d t hi u l c khi Công ư c La Hay v B o v tr em và H p tác trong lĩnh v c Nuôi con nuôi nư c ngoài ngày 29 tháng 5 năm 1993 có hi u l c gi a C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada. Ch ng th c r ng nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c Nhà nư c c a h c y quy n y , ã ký Hi p nh này. Làm thành hai b n, t i Ôt-ta-oa, ngày 27 tháng 6 năm 2005, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Anh và ti ng Pháp; các văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T CANADA THAY M T C NG HÒA B TRƯ NG B NGO I GIAO XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B TƯ PHÁP Pierre.S.Pettigrew Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản