Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
3
download

Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 26/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Hi p đ nh h p tác kinh t k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa có hi u l c t ngày 30 tháng 12 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P Đ NH H P TÁC KINH T K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa, nh m phát tri n hơn n a quan h h u ngh và h p tác kinh t k thu t gi a hai nư c, ký k t hi p đ nh này v i các đi u kho n như sau: Đi u 1. Căn c theo nhu c u phát tri n kinh t qu c dân c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa cung c p cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam kho n vi n tr không hoàn l i 50 tri u Nhân dân t . Đi u 2. Kho n vi n tr nói trên đư c s d ng đ bù vào ph n kinh phí chưa đ trong vi c xây d ng Cung h u ngh Vi t-Trung ho c nh ng d án h p tác kinh t k thu t khác do Chính ph hai nư c th a thu n. Đi u 3. Quy đ nh chi ti t v tài chính đ th c hi n Hi p đ nh này s do Ngân hàng Trung Qu c và B Tài chính Vi t Nam bàn b c và ký k t riêng. Đi u 4. Hi p đ nh này có hi u l c k t ngày ký, và ch m d t hi u l c vào ngày hai bên th c hi n xong t t c các nghĩa v đư c quy đ nh trong Hi p đ nh này. Hi p đ nh này làm t i Hà N i ngày 30 tháng 12 năm 2003, thành hai b n, m i bên gi m t b n, m i b n đ u vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Trung. C hai văn b n đ u có giá tr ngang nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA
  2. HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ I S C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG TH TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ HOA T I VI T NAM Nguy n Bích Đ t T Ki n Qu c
Đồng bộ tài khoản