Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
89
lượt xem
10
download

Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi

  1. HI P NNH H P TÁC V NUÔI CON NUÔI GI A C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ LIÊN BANG TH Y S C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Liên bang Th y S (dư i ây ư c g i là các Nư c ký k t), Th a nh n r ng, phát tri n hài hòa nhân cách c a mình, tr em ph i ư c l n lên trong môi trư ng gia ình, trong b u không khí h nh phúc, tình thương yêu và s c m thông; Th a nh n r ng, m i Nư c ký k t ph i có các bi n pháp thích h p b o m cho tr em ư c l n lên trong môi trư ng gia ình và b o m gia ình thay th i v i tr em không có môi trư ng gia ình; Th a nh n r ng, vi c nuôi con nuôi qu c t là bi n pháp phù h p t o cho tr em m t gia ình n nh trong trư ng h p không tìm ư c gia ình thích h p cho tr em ngay t i nư c g c c a mình; Th a nh n r ng, tr em ư c nh n làm con nuôi theo Hi p nh này ph i ư c hư ng trên lãnh th c a m i Nư c ký k t y các quy n và l i ích mà tr em là công dân ho c thư ng trú trên lãnh th c a Nư c ký k t ư c hư ng; ã quy t nh ký k t hi p nh này. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1. Hi p nh này nh m thi t l p cơ ch h p tác v nuôi con nuôi qu c t gi a hai Nư c ký k t m b o ho t ng nuôi con nuôi qu c t ư c th c hi n vì quy n l i t t nh t c a tr em. Hi p nh này áp d ng i v i tr em thư ng trú t i m t Nư c ký k t (Nư c g c) ã, ang ho c ph i ưa v m t Nư c ký k t khác (Nư c nh n) sau khi ư c m t ngư i ho c m t c p v ch ng thư ng trú t i Nư c nh n hoàn t t th t c nh n nuôi con nuôi t i Nư c g c, ho c nh n nuôi con nuôi t i Nư c nh n ho c Nư c g c. 2. Hi p nh ch áp d ng i v i vi c nuôi con nuôi làm phát sinh quan h cha m và con. i u 2. Nguyên t c áp d ng i v i vi c nuôi con nuôi Các Nư c ký k t cam k t h p tác nh m b o m vi c tr em thư ng trú trên lãnh th c a Nư c g c ư c nh ng ngư i thư ng trú trên lãnh th c a Nư c nh n nh n làm con nuôi là s th hi n c a ý chí t nguy n, trong tinh th n nhân o phù h p v i các
  2. quy nh pháp lu t c a m i Nư c ký k t và Công ư c Liên H p Qu c ngày 20 tháng 11 năm 1989 v quy n tr em, nh m b o m l i ích cao nh t c a tr em. Đi u 3. B o v tr em 1. Các Nư c ký k t ti n hành nh ng bi n pháp phù h p v i pháp lu t c a nư c mình phòng ng a và x lý các hành vi l i d ng vi c nuôi con nuôi nh m m c ích bóc l t lao ng tr em, xâm ph m tình d c tr em, b t cóc tr em, ánh tráo, mua bán tr em dư i lý do cho làm con nuôi cũng như là kho n thu l i b t chính t vi c nuôi con nuôi và các hành vi khác xâm ph m quy n và l i ích c a tr em. Không ai ư c hư ng các kho n thu l i b t chính trong vi c ti n hành các ho t ng liên quan n vi c nuôi con nuôi qu c t . Ch các chi phí ti n công h p lý m i ư c các cơ quan nhà nư c ho c các t ch c, cá nhân khác thu. 2. Trên tinh th n nhân o và v i m c ích b o v tr em, các Nư c ký k t t o nh ng i u ki n thu n l i nh m khuy n khích vi c nh n làm con nuôi tr em m côi, b b nh, tàn t t ho c có anh ch em ru t ã ư c nh n làm con nuôi. i u 4. Mi n h p pháp hóa Các gi y t và tài li u ư c các cơ quan có thNm quy n c a m t Nư c ký k t l p ho c ch ng th c nh m m c ích s d ng trong th t c nh n con nuôi theo quy nh c a Hi p nh này ư c mi n h p pháp hóa lãnh s . Đi u 5. Ngôn ng và chi phí liên h th c hi n Hi p nh này, các Cơ quan Trung ương liên h v i nhau b ng ti ng Pháp. M i Nư c ký k t ch u chi phí liên h phát sinh trên lãnh th c a nư c mình. Chương 2: CƠ QUAN VÀ T CH C THAM GIA TH C HI N HI P NNH Đi u 6. Cơ quan Trung ương ư c ch nh là Cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t nh m th c hi n Hi p nh này: V phía C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là C c Con nuôi qu c t thu c B Tư pháp; V phía Liên bang Th y S là Cơ quan B o v tr em qu c t thu c B Tư pháp và C nh sát liên bang. i u 7. H tr nh m th c hi n Hi p nh Nh m th c hi n Hi p nh này, Cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t có th yêu c u s h tr c a các cơ quan có thNm quy n khác c a nư c mình, cũng như c a các t ch c ư c c p phép trong lĩnh v c nuôi con nuôi theo pháp lu t trong nư c.
  3. i u 8. T ch c ư c c p phép 1. T ch c ho t ng theo pháp lu t c a Nư c nh n, sau khi nh n ư c Gi y phép c a Nư c g c, ư c phép ti n hành các ho t ng nhân o và phi l i nhu n trên lãnh th c a Nư c g c nh m h tr ngư i xin con nuôi thư ng trú trên lãnh th c a Nư c nh n trong các th t c nh n tr em thư ng trú trên lãnh th c a Nư c g c làm con nuôi theo các quy nh c a Hi p nh này. 2. ư c c p phép ho t ng, t ch c ph i tuân th t t c các i u ki n theo quy nh pháp lu t c a hai Nư c ký k t. Trong kh năng c a mình, t ch c h tr các d án nhân o liên quan n vi c nuôi con nuôi. 3. Các quy n và nghĩa v c a t ch c ư c c p phép ho t ng, trên lãnh th c a Nư c g c ư c quy nh theo pháp lu t c a Nư c g c. Chương 3: PHÁP LU T ÁP D NG, TH M QUY N VÀ S CÔNG NH N i u 9. i u ki n i v i tr em ư c nh n làm con nuôi Các i u ki n tr em có th ư c nh n làm con nuôi tuân theo pháp lu t c a Nư c g c và theo i u 17 c a Hi p nh này. Vi c xác nh cá nhân và t ch c có quy n ng ý cho tr em làm con nuôi, cũng như nh ng hình th c c a s ng ý ó, tuân theo pháp lu t c a Nư c g c. i u 10. i u ki n i v i ngư i xin con nuôi Ngư i xin con nuôi ph i tuân th các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t Nư c nh n và Nư c g c. i u 11. Th m quy n quy t nh vi c nuôi con nuôi Quy t nh cho tr em làm con nuôi thu c thNm quy n c a các cơ quan c a Nư c g c. i u 12. Công nh n quy t nh nuôi con nuôi Quy t nh v nuôi con nuôi c a cơ quan có thNm quy n c a Nư c g c phù h p v i pháp lu t c a Nư c g c và v i Hi p nh này ư c ương nhiên công nh n trên lãnh th c a Nư c nh n, n u Cơ quan Trung ương Nư c g c ho c cơ quan có thNm quy n xác nh n vi c nh n tr em làm con nuôi phù h p v i i u 19 c a Hi p nh này. Vi c công nh n quy t nh nuôi con nuôi ch b t ch i t i Nư c nh n n u như vi c nh n nuôi con nuôi trái v i tr t t công c ng, có tính n l i ích t t nh t c a tr em. Đi u 13. H qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi Nh ng h qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi ti n hành theo Hi p nh này ư c xác nh theo pháp lu t c a Nư c ký k t nơi hoàn t t th t c nuôi con nuôi.
  4. Chương 4: TH T C NH N NUÔI CON NUÔI i u 14. H sơ xin nh n con nuôi 1. H sơ c a ngư i xin con nuôi ph i tuân theo pháp lu t c a c Nư c nh n và Nư c g c, có xác nh n c a Cơ quan Trung ương c a Nư c nh n theo quy nh t i i u 15 c a Hi p nh này. 2. B n d ch sang ngôn ng c a Nư c g c ph i ư c ính kèm theo h sơ xin nh n con nuôi; chi phí d ch do ngư i xin con nuôi ch u. i u 15. Trách nhi m c a Cơ quan Trung ương Nư c nh n Cơ quan Trung ương c a Nư c nh n b o m r ng: a) Ngư i xin con nuôi áp ng y các i u ki n c n thi t nh n tr em làm con nuôi như ã quy nh t i i u 10 c a Hi p nh này; b) Ngư i xin con nuôi ã có các thông tin và s chuNn b c n thi t cho vi c nh n con nuôi, nh t là các thông tin liên quan n môi trư ng gia ình và xã h i c a tr em; c) Tr em ư c phép nh p c nh và thư ng trú trên lãnh th c a Nư c nh n. i u 16. G i h sơ xin nh n con nuôi Cơ quan Trung ương c a Nư c nh n ho c t ch c ư c c p phép chuy n cho Cơ quan Trung ương c a Nư c g c h sơ cha m nôi kèm theo công hàm bao g m các thông tin sau: a) H và tên, ngày sinh, gi i tính, s h chi u ho c th căn cư c, nơi thư ng trú, ngh nghi p, a ch ; b) Kh năng b o m vi c nuôi con nuôi ( i u ki n kinh t , thu nh p hàng năm, hoàn c nh nhân thân, gia ình, báo cáo s c kh e và tâm lý, môi trư ng xã h i); c) Lý do xin nh n con nuôi; d) Các c i m v tr em mà h có kh năng nh n làm con nuôi. i u 17. Trách nhi m c a Cơ quan Trung ương Nư c g c Cơ quan Trung ương Nư c g c b o m r ng: a) Tr em ư c gi i thi u làm con nuôi là tr em thu c di n ư c cho làm con nuôi theo pháp lu t c a Nư c g c; b) Sau khi xem xét nh ng kh năng nuôi dư ng tr em trong nư c, vi c nuôi con nuôi qu c t là gi i pháp phù h p nh t v i quy n l i c a tr em;
  5. c) ã có s ng ý rõ ràng cho tr em làm con nuôi b ng văn b n c a các cá nhân ho c t ch c có quy n cho tr em làm con nuôi, k c s ng ý làm con nuôi c a tr em ó khi tr em t n tu i mà pháp lu t quy nh ph i có s ng ý c a tr em; d) Nh ng cá nhân ho c t ch c ư c quy nh t i i m c c a i u này ph i ư c thông tin y v các hình th c nuôi con nuôi theo pháp lu t c a Nư c nh n, c bi t v nh ng h qu pháp lý c a các hình th c nuôi con nuôi ó; e) S ng ý c a ngư i m , n u có th có ư c, ch ư c ưa ra sau khi tr em ư c sinh ra; f) Vi c ng ý cho tr em làm con nuôi không kèm theo m t kho n thu l i b t chính nào. i u 18. Th t c gi i thi u tr em làm con nuôi 1. Cơ quan Trung ương c a Nư c g c ho c t ch c ư c c p phép chuy n cho Cơ quan Trung ương c a Nư c nh n m t b n báo cáo v tr em ư c gi i thi u làm con nuôi bao g m nh ng thông tin sau: a) H và tên, gi i tính, ngày sinh, nơi cư trú; b) Kh năng ư c cho làm con nuôi; c) Hoàn c nh nhân thân, gia ình, môi trư ng xã h i; d) Tình tr ng s c kh e; e) Các nhu c u và s thích c bi t c a tr em, n u có. 2. Quy t nh giao tr em cho cha m nuôi tương lai ch ư c ưa ra t i Nư c g c n u như cơ quan có thNm quy n t i Nư c nh n ch p thu n vi c xin nh n tr em làm con nuôi ư c ti p t c và n u như cơ quan ó ã có s ng ý b ng văn b n c a cha m nuôi tương lai. 3. Không m t liên h nào gi a ngư i xin con nuôi và cha m c a tr em, ho c các cá nhân hay t ch c ang chăm sóc tr em ư c ti n hành trư c khi các i u ki n quy nh t i các i u 15 và 17 c a Hi p nh này ư c áp ng y , tr trư ng h p nh n nuôi con nuôi trong gia ình ho c n u như các cơ quan có thNm quy n c a các Nư c ký k t cho phép vi c liên h ó. Đi u 19. Th t c giao nh n tr em 1. Vi c giao nh n chính th c tr em ư c nh n làm con nuôi ph i ư c ti n hành theo pháp lu t c a Nư c g c. 2. Cơ quan Trung ương Nư c g c xác nh n vi c nh n tr em làm con nuôi ã ư c th c hi n phù h p v i pháp lu t c a Nư c mình và c a Hi p nh này.
  6. 3. Cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t b o m t o i u ki n thu n l i tr em ư c nh n làm con nuôi xu t c nh Nư c g c cũng như nh p c nh và thư ng trú trên lãnh th c a Nư c nh n. i u 20. Hoàn t t th t c nh n nuôi con nuôi t i Nư c nh n Sau khi hoàn t t th t c nh n nuôi con nuôi theo pháp lu t c a Nư c nh n, Cơ quan Trung ương ho c t ch c ư c c p phép thông báo b ng văn b n cho Cơ quan Trung ương c a Nư c g c v vi c hoàn t t th t c ó. Chương 5: H P TÁC i u 21. H p tác trong lĩnh v c b o v tr em 1. Các Nư c ký k t cam k t ti n hành các bi n pháp thích h p nh m b o v tr em ư c nh n làm con nuôi phù h p v i các quy nh c a Hi p nh này. 2. Các Nư c ký k t b o m tr em thư ng trú t i m t Nư c ký k t ư c nh n làm con nuôi trên lãnh th c a m t Nư c ký k t khác ư c b o v và ư c hư ng các quy n mà nư c ó dành cho tr em là công dân ho c thư ng trú trên lãnh th c a nư c ó. 3. Khi vi c nuôi dư ng tr em trong m t gia ình cha m nuôi không còn phù h p v i quy n l i t t nh t c a tr em, Cơ quan Trung ương c a Nư c nh n ph i ti n hành ngay l p t c các bi n pháp c n thi t nh m b o v tr em ó. Nư c nh n theo dõi vi c giao tr em ó vào m t môi trư ng khác thu n l i cho vi c phát tri n c a tr em và thông báo cho Cơ quan Trung ương c a Nư c g c. 4. Các Nư c ký k t ph i ti n hành các bi n pháp thích h p ưa tr em quay tr l i Nư c g c c a mình, n u như bi n pháp này là bi n pháp cu i cùng b o m l i ích t t nh t c a tr em. i u 22. Trao i thông tin 1. Cơ quan Trung ương c a các Nư c ký k t trao i các văn b n pháp lý v nuôi con nuôi, c bi t các văn b n liên quan n các i u ki n c n thi t i v i ngư i xin con nuôi, v các s li u th ng kê và các thông tin khác c n thi t cho vi c nuôi con nuôi. 2. Các Cơ quan Trung ương này trao i v i nhau v ti n th c hi n Hi p nh và ra các bi n pháp c n thi t gi i quy t nh ng khó khăn phát sinh trong quá trình th c hi n. 3. Theo yêu c u c a Cơ quan Trung ương Nư c g c và nh m tuân th pháp lu t c a nư c mình, t ch c ư c c p phép cam k t cung c p cho Cơ quan Trung ương Nư c g c nh ng thông tin v tình hình phát tri n c a tr em ư c nh n làm con nuôi. Cơ quan Trung ương Nư c g c cam k t gi bí m t các thông tin ó theo quy nh c a pháp lu t nư c mình nh m m c ích b o v quy n l i t t nh t c a tr em. Cơ quan
  7. này có nghĩa v ch ư c s d ng các thông tin trên phù h p v i m c ích ã nêu trong yêu c u cung c p thông tin. Đi u 23. Tr giúp k thu t nh m th c hi n Hi p đ nh th c hi n t t Hi p nh này, các Nư c ký k t cam k t trao i thông tin và các kinh nghi m trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t và thúc Ny h p tác qu c t trong lĩnh v c b o v tr em. Đi u 24. Nhóm công tác h n h p th c hi n t t Hi p nh này, các Cơ quan Trung ương nhóm h p trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u c a m t Cơ quan Trung ương. B ng th a thu n chung gi a các Nư c ký k t và trong trư ng h p c n thi t, i di n c a các t ch c ư c c p phép ư c phép tham d , v i tư cách quan sát viên, vào các phiên h p c a nhóm công tác h n h p. Chương 6: I U KI N CU I CÙNG Đi u 25. Hi u l c và th i h n có hi u l c 1. Hi p nh này ph i ư c phê chuNn theo pháp lu t c a các Nư c ký k t và s có hi u l c vào ngày th 30 sau ngày trao i các văn ki n phê chuNn. 2. Hi p nh này ư c ký k t cho th i h n 5 năm và ư c m c nhiên gia h n m i l n 5 năm n u trong th i h n 6 tháng trư c khi h t th i h n có hi u l c, không m t Nư c ký k t nào nh n ư c thông báo b ng văn b n c a Nư c ký k t kia v ý nh ch m d t Hi p nh này. i u 26. B sung và s a i Hi p nh này có th ư c b sung và s a i theo th a thu n chung gi a các Nư c ký k t. Các ngh b sung s ư c thông báo b ng con ư ng ngo i giao. Hi p nh này s ư c s a i ho c ch m d t trong trư ng h p C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam gia nh p Công ư c La Hay v b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t . Làm t i Hà N i, ngày 20/12/2005 thành hai văn b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp; c hai văn b n u có giá tr như nhau. làm b ng, i di n toàn quy n c a các Nư c ký k t ã ký Hi p nh này và ã óng d u lên Hi p nh./. THAY M T LIÊN BANG TH Y S THAY M T C NG HÒA XÃ H I
  8. Đ IS T I VI T NAM CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B TƯ PHÁP Bénédict De Cerjat Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản