Hiệp định khung các điều kiện và thủ tục ngày 1/7/1990-30/6/1995

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
2
download

Hiệp định khung các điều kiện và thủ tục ngày 1/7/1990-30/6/1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định khung về các điều kiện và thủ tục ngày 1/7/1990-30/6/1995 về việc cung cấp các nguồn tài trợ với mục đích phát triển cho Việt Nam giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ về việc Thuỵ Điển cung cấp các nguồn tài trợ với mục đích phát triển cho Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định khung các điều kiện và thủ tục ngày 1/7/1990-30/6/1995

 1. HI P NNH KHUNG V CÁC I U KI N VÀ TH T C NGÀY 1-7-1990 - 30-6-1995 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (SAU ÂY G I LÀ VI T NAM) VÀ CHÍNH PH THU I N (SAU ÂY G I LÀ THU I N) V VI C THU I N CUNG C P CÁC NGU N TÀI TR V I M C ÍCH PHÁT TRI N CHO VI T NAM i u 1:. Ph m vi Hi p nh 1. Hi p nh quy nh các i u ki n và th t c chung v vi c s d ng các ngu n tài chính mà Thu i n dành cho Vi t Nam i v i hàng hoá, nhân s , các d ch v tư v n và các m c ích khác theo a. Các Hi p nh v H p tác Phát tri n và các Hi p nh c th liên quan. b. B t kỳ Hi p nh v h tr khNn c p, và c. Các Hi p nh v H p tác nghiên c u, v i i u ki n là các Hi p nh ó c p rõ ràng là theo Hi p nh này. 2. N u m t Hi p nh ư c nói n trong kho n 1 trên ây quy nh vi c h tr c a Thu i n cho m t d án ho c chương trình thông qua m t cơ quan ho c t ch c c a Liên h p qu c, thì các i u ki n và th t c c a cơ quan ho c t ch c ó s ư c áp d ng thay cho các quy nh c a Hi p nh này. i u 2: Th m quy n i di n 1. Trong quá trình th c hi n Hi p nh và thông qua các s a i i v i các Ph l c c a Hi p nh này, cơ quan Phát tri n Qu c t Thu i n (trong Hi p nh này và trong các Ph l c g i là SIDA) s có quy n i di n cho Thu i n và B Thương m i s có quy n i di n cho Vi t Nam, tr khi Chính ph c a m t trong hai Bên ch nh m t cơ quan có thNm quy n khác và thông báo vi c ó v i Chính ph c a Bên kia ho c vi c ch nh ó ư c ưa ra trong b t kỳ m t Hi p nh c th nào ư c nói n trong kho n 1 c a i u 1. 2. i v i các v n liên quan n các Hi p nh v H p tác nghiên c u, cơ quan H p tác Nghiên c u v i các nư c ang phát tri n c a Thu i n (SAREC) s có quy n i di n cho Thu i n và B Thương m i s có quy n i di n cho Vi t Nam. i u 3: Chuy n giao các ngu n tài chính Trong trư ng h p Vi t Nam s d ng các ngu n tài chính do Thu i n cung c p vào các m c ích khác ngoài vi c mua s m ngoài Vi t Nam thì vi c chuy n các ngu n tài chính ó s ư c th c hi n b ng vi c thanh toán vào tài kho n chuy n i c a Vi t Nam t i Ngân hàng Sveriges Riksbank ho c t i Ngân hàng Thương m i Thu i n. i u 4: Hàng hoá
 2. 1. Theo m c ích c a Hi p nh này, thu t ng "hàng hoá" s ư c hi u là các lo i hàng tiêu dùng và thi t b cũng như máy móc, các nhà máy công nghi p, các công trình xây d ng và k thu t dân d ng và các d ch v trong h p ng cung ng và t o thành m t ph n không th tách r i c a h p ng ó, như các d ch v chuy n và v n chuy n, l p t máy móc và thi t b , kh i ng và v n hành các nhà máy, các d ch v giám sát, ào t o nhân viên. 2. i v i vi c mua hàng hoá, các nguyên t c ư c ch p nh n chung v vi c mua, như các nguyên t c nêu trong văn b n "Th c ti n mua hàng i v i Tr giúp phát tri n chính th c" c a T ch c Phát tri n và H p tác kinh t (OECD) s ư c áp d ng. Các ph n liên quan c a các văn b n nói trên kèm theo ây là Ph l c I. 3. Trong m i trư ng h p khi mua hàng, các Bên s bàn b c nh m xác nh cách th c ti n hành mua s m m t cách hi u qu nh t. Các Hi p nh ư c nói n trong kho n 1 c a i u 1 s ch rõ Vi t Nam hay Thu i n s mua ho c ti n hành mua hàng hoá theo yêu c u c a các Hi p nh ó và, khi Vi t Nam th c hi n vi c mua s m thì các Bên s tho thu n v m t m c áp d ng các th t c u th u c nh tranh Qu c t (ICB) cũng như các thông l có th ch p nh n ư c mua theo m c c a ICB. 4. Trong th i h n h p lý, Bên mua s cung c p cho Bên kia t t c các thông tin liên quan v vi c mua s m c a mình và ti p c n các h sơ và tài li u liên quan. C th là Vi t Nam s cung c p cho Phòng T ng h p, i s quán Thu i n t i Vi t Nam h sơ m i th u hoàn ch nh i v i m i trư ng h p mua do Vi t Nam th c hi n, sao cho các bư c ư c ti n hành nh m b o m r ng các nhà cung ng hàng hoá liên quan c a Thu i n s giành ư c cơ h i tham gia u th u. 5. Các quy nh khác liên quan n các th t c mua s m, vi c giao nh n hàng hoá do Thu i n mua ư c nêu ra trong Ph l c II. 6. Vi t Nam s không ánh b t kỳ các kho n thu h i quan ho c phí liên quan nào i v i hàng hoá mà Thu i n tài tr theo các Hi p nh ư c nói n trong kho n 1 c a i u 3. B t kỳ các kho n thu h i quan ho c phí liên quan nào ph i tr cho vi c nh p khNu các hàng hoá ó s o B , V , Công ty ho c Vi n liên quan ch u. 7. Các gi y phép c n thi t i v i vi c nh p khNu hàng hoá do Thu i n tài tr ph i ư c Vi t Nam c p ngay. i u 5: D ch v tư v n 1. Theo m c ích c a Hi p nh này thu t ng "các d ch v tư v n" có nghĩa là các công ty tư v n ho c ngư i tư v n theo các h p ng v i Thu i n ho c v i Thu i n và Vi t Nam. 2. i v i vi c mua ch v tư v n, các quy nh trong kho n 2-4 c a i u 4 cũng như Ph l c II, n u liên quan, s ư c áp d ng. 3. Vi t Nam s th c hi n nghĩa v khác liên quan n các d ch v tư v n quy nh trong Ph l c IV. i u 6: Nhân viên
 3. 1. Theo m c ích c a Hi p nh này, thu t ng "nhân viên" s ư c hi u là các cá nhân khác ngoài nh ng ngư i mang qu c t ch Vi t Nam ư c Thu i n ho c hãng tư v n ho c m t t ch c do Thu i n ho c Thu i n và Vi t Nam ký h p ng và ư c dành cho Vi t Nam tuy n d ng. "Nhân viên" cũng ư c hi u là các hãng tư v n ho c nhân viên tư v n th c hi n các nhi m v thay m t cho SIDA ngoài Văn phòng H p tác Phát tri n. 2. Khi i u này ư c áp d ng, nhân viên s th c hi n các nhi m v ư c nêu chi ti t trong b n mô t công vi c do các Bên ã th a thu n. B n mô t ó s nêu rõ cơ quan ho c ơn v c a Vi t Nam mà nh ng nhân viên liên quan ó ư c c n và m i ch o mà cơ quan ho c ơn v ó th c hi n. 3. Vi t Nam s b i thư ng cho Thu i n và các i di n c a Thu i n cũng như nhân viên ư c tuy n d ng theo Hi p nh này i v i b t kỳ khi u n i nào c a các Bên th ba liên quan n trách nhi m pháp lý do các hành ng ho c s b qua không th c hi n c a nhân viên khi th c hi n các nhi m v c a h , ngo i tr các khi u n i ho c trách nhi m pháp lý phát sinh do s vô trách nhi m rõ ràng ho c hành vi sai trái c ý c a i di n ho c nhân viên ó. 3.1. N u Vi t Nam ph i gi i quy t b t kỳ khi u n i nào ư c nói trong kho n này, Vi t Nam s ư c quy n th c hi n ho c cư ng ch quy n l i c a b t kỳ b cáo nào ho c quy n n bù, ph n t , b o hi m, b i thu ng, óng góp ho c m b o nào mà nhân viên liên quan có th ư c hư ng. 3.2. Thu i n s dành cho Vi t Nam quy n ti p c n nhân viên, thông tin ho c s h tr khác mà Vi t Nam có th yêu c u m t cách h p lý gi i quy t b t kỳ v n nào ư c nh c n trong kho n này. 4. Nhân viên ph i tuân th pháp lu t, s c l nh, quy nh và t p quán có hi u l c t i Vi t Nam. M i trư ng h p ngo i l nào s ư c nêu trong Hi p nh này ho c b t kỳ Hi p nh nào ư c nêu trong i u 1. 5. Trong trư ng h p giam gi ho c b t, vì b t kỳ lý do gì, b t kỳ ngư i nào do Thu i n cung c p, ho c v ch ng ho c ngư i ph thu c c a ngư i ó, ho c trong trư ng h p h b ưa ra xét x hình s : a. i s quán Thu i n t i Vi t Nam s ư c thông báo ngay và ph i có quy n n thăm b t kỳ ngư i b giam gi ho c b b t nào. b. Ngư i b giam gi ho c b b t có quy n liên l c v i i s quán và lu t sư do i s quán ho c chính ngư i ó ch nh. c. Vi t Nam s dành nh ng i u ki n sinh ho t h p lý cho b t kỳ ngư i nào b giam gi ho c b b t. 6. Vi t Nam có th yêu c u tri u h i ho c thay th b t kỳ ngư i nào do Thu i n cung c p mà công vi c ho c hành vi c a ngư i ó b coi là không tho mãn. Trư c khi quy t nh ưa ra yêu c u như v y, Vi t Nam ph i tham kh o v i Thu i n.
 4. 7. Thu i n có th tri u h i b t kỳ nhân viên nào. Trư c khi quy t nh tri u h i, tr khi các i u kho n quy nh khác, Thu i n ph i tham kh o v i Vi t Nam v v n ó cũng như v vi c thu x p m b o thay th s m nhân viên b tri u h i. 8. Các th t c và nghĩa v khác c a Thu i n và Vi t Nam v v n nhân viên ư c t ra trong i u 8 và Ph l c III. i u 7: Chi phí cho các ngu n tài tr do Thu i n cung c p N u các ngu n tài tr dư i hình th c hàng hoá, nhân viên ho c các d ch v tư v n do Thu i n cung c p ho c mua s m, thì chi phí cho các ngu n ó s là chi phí th c t mà Thu i n gánh ch u i v i các ngu n tài tr . Chi phí nói trên s ư c Thu i n kh u tr vào các kho n liên quan c p theo các Hi p nh ư c nói n trong kho n 1-2 c a i u 1. i u 8: Các v n an ninh 1. Vi t Nam m nh n vi c thông báo cho i s quán Thu i n t i Hà N i v b t kỳ tình hình b t thư ng ho c tình tr ng khNn c p nào trong nư c. Trong trư ng h p các di n bi n nói trên ư c b t kỳ Bên nào trong các Bên coi là trư ng h p b t kh kháng ho c nguyên nhân tương t nào khác gây b t l i cho vi c th c hi n các d án và chương trình theo các Hi p nh ư c nói n trong kho n 1 c a i u 1, các Bên ph i ti n hành th o lu n theo yêu c u c a b t kỳ Bên nào trong hai Bên. Khi th o lu n Vi t Nam ph i cung c p thông tin v b t kỳ quy nh nào v an ninh ho c các h n ch khác mà ngư i nư c ngoài ph i tuân th . 2. Vi t Nam s ch u trách nhi m i v i s an ninh c a ngư i ư c nói n trong kho n 1 c a i u 6 cũng như v ho c ch ng và nh ng ngư i ph thu c i theo nhân viên ó. 3. Theo các i u kho n trong các h p ng c a nh ng ngư i ư c nh rõ trong kho n trên ây, h c n ph i tuân th các ch d n mà i s quán Thu i n ban hành trong trư ng h p có các di n bi n ư c nói n trong kho n 1 trên. Các ch d n ó bao g m, khi c n, b t kỳ ch th nào mà Vi t Nam truy n t. Tr khi ư c Vi t Nam gánh ch u, các chi phí liên quan n các bi n pháp ư c th c hi n i v i an ninh c a nhân viên ph i ư c tính vào các kho n ti n hàng năm do Thu i n cung c p cho Vi t Nam cho các m c ích phát tri n. Nhân viên hành ng theo các ch d n do i s quán Thu i n ban hành ho c ti n hành các hành ng phòng ng a nào như v y ư c coi là c n ư c b o m theo các hoàn c nh và do ó không có m t t i nơi làm vi c s không b coi là lơ là nhi m v theo H p ng liên quan. Các quy nh c a kho n này, khi liên quan, ư c áp d ng tương t cho c v ho c ch ng và nh ng ngư i ph thu c i kèm v i nhân viên. 4. N u tình tr ng b t kh kháng ư c coi là ã x y ra, Thu i n s có quy n tri u h i ho c h i hương b t kỳ ngư i nào ư c nói n trong kho n trên ây và s thông báo ngay cho Vi t Nam b t c khi nào quy n ó ư c th c hi n. Chi phí cho vi c ó
 5. ph i ư c tr vào các kho n ti n hàng năm mà Thu i n dành cho Vi t Nam cho các m c ích phát tri n. i u 9: Các quy nh khác 1. M i thông báo ho c yêu c u theo Hi p inh này ho c b t kỳ Hi p nh nào ư c vi n d n trong kho n 1 c a i u 1 u ph i b ng văn b n. Thông báo ho c yêu c u như v y ph i ư c coi là ã ư c trao ho c ưa ra m t cách h p l khi ư c chuy n qua các kênh ngo i giao. 2. Vì m c ích c a Hi p nh này ho c b t kỳ Hi p nh nào nói n trong kho n 1 c a i u 1, b t c khi nào th y c n thi t ph i xác nh giá tr b ng ng Curon Thu i n i v i gi i ngân s d ng b ng b t kỳ lo i ti n t nào khác, thì giá tr ó s ư c Thu i n xác nh trên cơ s t giá bán trên th trư ng hi n hành t i Stockholm vào ngày gi i ngân ho c, n u t giá ó không t n t i thì theo t giá mà Thu i n xác nh m t cách h p lý qua th o lu n v i Vi t Nam. 3. Vi t Nam s thông báo các quy nh c a Hi p nh hi n t i ã t o thành các cam k t và nghĩa v c a Vi t Nam cho các cơ quan ch u trách nhi m th c hi n thay m t cho Vi t Nam. i u 10 :Hi u l c và ch m d t 1. Hi p nh này s có hi u l c vào ngày 01 tháng 01 năm 1991 và ti p t c có hi u l c cho n ngày 30 tháng 6 năm 1995, tr khi b ch m d t s m b i b t kỳ Chính ph c a Bên nào. Vi c ch m d t ó, n u ư c thông báo không mu n hơn ngày 31 tháng 3, s có hi u l c vào ngày 01 tháng 7 năm ó. N u vi c ch m d t ư c thông báo sau ngày 31 tháng 3 thì vi c ch m d t hi u l c s vào ngày 01 tháng 7 năm sau. 2 . M c dù ã có các quy nh c a kho n 1, các cơ quan có thNm quy n nói t i kho n 1 c a i u 2 khi c n thi t có quy n thông qua và tho thu n v các thay i trong các Ph l c I - IV. Làm t i Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1990 thành 02 b n g c b ng ti ng Anh. Ph l c 1: C A HI P NNH CHUNG V CÁC I U KI N VÀ TH T C TRÍCH T "THÔNG L MUA HÀNG I V I TR GIÚP PHÁT TRI N CHÍNH TH C" (OECD, PARI, THÁNG 11 NĂM 1986) 1. Nh ng nguyên t c cơ b n v vi c mua s m trong vi c l a ch n và thi t k d án Mua s m là m t khía c nh quan tr ng c a vi c qu n lý vi n tr có nh ng nh hư ng áng k n hi u qu s d ng các ngu n vi n tr . Có th giành ư c nh ng thu n l i l n n u ư c phép mua hàng vi n tr và d ch v t nh ng ngu n có tình c nh tranh qu c t . Tuy nhiên, vì h u h t các nư c thành viên u c m th y có nghĩa v ph i ràng bu c ph n l n vi n tr song phương c a mình vào vi c mua c a nư c vi n tr ho c ch ư c phép không b ràng bu c m t ph n, nên vi c phát tri n và áp d ng các
 6. thông l mua là r t h u ích nâng cao hi u qu s d ng các qu vi n tr b ràng bu c này. DAC, t i Cu c h p c p cao c a mình vào tháng 12-1985 ã rút ra m t s k t lu n d i v i các chính sách vi n tr t kinh nghi m ã tr i qua. i v i vi c mua, nguyên t c chung sau ây ư c nêu rõ: Vi c mua m t cách hi u qu có th mang l i nh ng l i ích cơ b n cho Bên nh n v m t giá thành d án và vi c ho t ng và duy trì sau này. N u vi c mua b ràng bu c, thì c n ph i ư c qu n lý m t cách linh ho t, k c vi c l a ch n k lư ng các nhà cung ng mà nư c vi n tr có thNm quy n và c nh tranh. Ph i có giá thành có hi u qu và qu n lý v ch t lư ng, và không áp d ng c bi t là i v i các trư ng h p vi c mua theo giá trong nư c và nư c th ba là thi t y u. Vi c mua ph i ư c coi là m t ph n không th tách r i trong toàn b quá trình l a ch n, thi t k và th c hi n d án. M t s nguyên t c ư c nêu trong Cu c h p c p cao năm 1985 có liên quan như sau: - S t n t i và kh nàng hi n th c c a d án có th ư c nâng lên thông qua vi c l a ch n d án nghiêm ng t, t ra các m c tiêu m t cách rõ ràng và th c t hơn, vi c thi t k m m d o hơn và vi c i u ch nh nhanh chóng hơn khi xác nh ư c các v n . - ưa ra quy nh th c t i v i nh ng yêu c u v chi phí phát sinh và b o dư ng cùng v i nh ng tho thu n i lên bư c theo hư ng t l p. - Vi c l a ch n nh ng công ngh thích h p i v i các i u ki n kinh t và xã h i c a Bên nh n là r t quan tr ng i v i s thành công c a d án. - T t c các ho t ng vi n tr ph i ư c ki m nghi m t góc các ưu tiên phát tri n qu c gia c a nư c nh n ư c t ra trong các chương trình chi tiêu công c ng qu c gia ho c b ph n. Các chương trình này s cung c p m t cơ s h u hi u c bi t i v i vi c phân ph i tr giúp phát tri n n u chúng ư c xem xét và th o lu n cNn th n v i nh ng nhà tài tr cùng v i s giúp và tư v n c a các t ch c tài chính qu c t . 2. Tính công khai A. TÍNH CÔNG KHAI TRONG QUY T C MUA: Nguyên t c: Các thành viên s hành ng nh ng nư c nh n vi n tr c a h , các Bên cung ng có tư cách và các thành viên DAC khác, có quy n ti p c n ư c m c chi ti t thích h p, các quy t c mua chung i v i h tr phát tri n chính th c c a h . B. TÍNH CÔNG KHAI TRONG CÁC THÔNG TIN V CÁC H P NG CUNG NG TƯ NHÂN:
 7. Nguyên t c: Các thành viên s thông báo cho các Bên nh n vi n tr c a h , vào th i i m nên vi n tr , v các quy t c mua s m ư c áp d ng và v các ngu n mua phù h p. i v i các h p ng tư nhân, các Bên cung ng trong nư c và nư c ngoài có quy n l i và tư cách u ư c ti p c n như nhau và k p th i các thông tin v tính ch t c a hàng hoá và d ch v s ư c mua s m và v các quy t c mua s m ư c áp d ng. 3. u th u có tính c nh tranh qu c t (icb) Nguyên t c: Các thành viên s xem xét ph m vi s d ng mua có tính c nh tranh qu c t ư c m r ng t i ch ng m c tương ng v i các chính sách mua c a h . c bi t, h s khuy n khích các nư c nh n, các nhà tài tr khác và các T ch c Tài chính qu c t ưa ra các ngh v ng tài tr và các thu x p tài tr h p tác khác quy nh v vi c mua c nh tranh qu c t và s xem xét các ngh này m t cách tích c c. 4. u th u c nh tranh trong nư c (ncb) Nguyên t c: Theo quy t c chung (và tr khi ICB ho c các hình th c c nh tranh qu c t khác có th ư c áp d ng), các thành viên s khuy n khích s d ng u th u c nh tranh trong nư c như là th t c chính mua theo các i u ki n vi n tr ràng bu c. H s làm rõ là theo i u ki n nào thì h áp d ng NCB và theo i u ki n nào thì h áp t các th t c mua ch t ch hơn ho c cho phép th t c mua t do hơn. Th t c u th u theo NCB s theo các tiêu chuNn t i thi u ư c qu c t công nh n (v thông tin và tư cách c a các nhà cung ng ti m năng, n i dung và tài li u u th u, giá th u và ch n th u). Các chi ti t c th v vi c mua cũng c n ư c ưa ra theo hình th c không h n ch khuy n khích s tham gia r ng rãi nh t. C n có ít nh t ba nhà cung c p ti m năng tham gia nhưng n u ch nh n ư c dư i ba h sơ th u, thì quy t nh ch n th u có th ư c dành cho nhà th u th p nh t n u có giá c h p lý. 5. Các phương pháp mua khác A. C NH TRANH KHÔNG CHÍNH TH C Nguyên t c: N u u th u chính th c không th ư c áp d ng như trong trư ng h p g i th u nh , g i l i ho c vi c mua c p bách thì c nh tranh không chính th c có th ư c th c hi n thông qua báo giá c a m t s các nhà cung ng trong nư c v i i u ki n là giá c , ch t lư ng và th i gian giao hàng, d ch v h u mãi, và nh ng n i dung liên quan khác c a h p ng có tính c nh tranh ít nh t là theo tiêu chuNn qu c gia. t i a hoá s c nh tranh theo các i u ki n này. Các thành viên cam k t: m b o giá tr thành ti n b ng cách xác minh r ng giá c là h p lý có tính y n t t c các y u t k trên; ch n th u ho c tài tr cho các h p ng trên cơ s thông l thương m i h p lý và không có s phân bi t i x i v i các nhà cung ng có thNm quy n ti m năng; và
 8. công khai ưa ra các cơ h i cung ng v i các h n nh v th i gian l p báo giá ho c ưa ra m i th u th i gian cho phép có s c nh tranh h u hi u c a m t s y các nhà cung ng. B. THƯƠNG LƯ NG TR C TI P Nguyên t c: Các thành viên công nh n r ng vi c thương lư ng tr c ti p các h p ng gi a các nhà tài tr ho c các nư c nh n v i m t s nhà cung ng ho c ch v i m t nhà cung ng duy nh t c n ư c h n ch các trư ng h p ngo i l . i u này có th bao g m c vi c nhà nh p khNu thương m i mua hàng hoá có nhãn hi u ư c ăng ký ho c nhà phân ph i c a Bên cung c p ư c phép; vi c l i cung ng ti p các hàng hóa t u ã ư c mua theo u th u, v i i u ki n kho n b sung nh hơn so v i kho n cung ng g c và vi c cung ng ti p di n ra trong th i gian ho c ch ngay sau khi có các kho n cung ng g c; vi c tiêu chuNn hóa thi t b ho c ph tùng; thi t b ã ăng ký c quy n ch ư c mua t m t ngu n duy nh t. Thông l thương m i h p lý s ư c tuân th và, t i ch ng m c có th , các tho thu n s ư c ưa ra nh m m b o giá c h p lý, có tính n t t c các y u t liên quan khác c a h p ng, như ch t lư ng, th i gian giao hàng và d ch v h u mãi. 6..Ki m tra hàng hóa Nguyên t c: Các thành viên s ưa ra các tho thu n thích h p, b t k th t c mua th nào b o m r ng ch t lư ng hàng hóa ư c cung ng và th i i m giao hàng ư c ki m tra và vi c thanh toán cho nhà th u ư c th c hi n theo các k t qu ki m tra. Các tho thu n h p ng thích h p cho vi c ki m tra như v y s ư c làm trong khuôn kh h p ng cung ng g c. Ph l c 2 : CÁC I U KI N T I THI U VI C D U TH U C NH TRANH QU C T CÓ HI U QU 1. M c ích chính c a u th u C nh tranh Qu c t (ICB) là nh m b o m r ng các nư c nh n s giành ư c giá tr thành ti n và dành cho t t c các nhà xu t khNu ti m năng cơ h i bình ng tham gia u th u theo cách th c mà nhà nh p khNu có th so sánh h m t cách khách quan và do ó có th xác nh ư c giá th u t i ưu. m t th t c mua s m " u th u c nh tranh qu c t hi u qu " các i u ki n t i thi u sau ây ph i ư c th c hi n. Qu ng cáo: 2. Vi c m i th u ph i ư c qu ng cáo k p th i và r ng kh p. T i thi u là các i di n chính th c t các nư c ngu n có tư cách ph i ư c trao m t b n d ki n mua và danh sách các nư c ngu n có tư cách, cùng v i các thông tin v a i m nh n h sơ m i th u. Các thông tin này ph i ư c cung c p b ng m t ho c nhi u ngôn ng
 9. thông d ng trong thương m i qu c t và cũng ph i ư c qu ng cáo ít nh t trong m t s phát hành c a m t t báo chung t i nư c nh n. C c a các h p ng: 3. thúc Ny c nh tranh r ng kh p, các h p ng tư nhân ư c ưa ra u th u c nl n thu hút u th u trên cơ s qu c t . M t khác, n u có th chia m t d án ra làm nhi u h p ng có tính ch t chuyên d ng và vi c phân chia này có th có l i cho Bên nh n và cho phép u th u c nh tranh qu c t r ng l n hơn, thì d án nên ư c chia ra như v y. Tuy nhiên, vi c mua không ư c c ý tách ra làm nhi u ph n nh tránh ICB. Các h p ng ơn l v k thu t, thi t b và xây d ng ("Các h p ng chìa khoá trao tay") có th ư c ch p nh n n u các h p ng ó dành thu n l i t ng th v m t kinh t k thu t và hành chính cho Bên nh n. Tư cách c a ngư i u th u: 4. m b o r ng gi y m i th u ch ư c g i n các nhà cung ng có kh năng, nhà tài tr và Bên nh n có th tho thu n v tư cách c a các Bên u th u, n u h c m th y r ng i u này là c n cho các công trình l n ho c ph c h p ho c thi t b chuyên d ng. Tư cách này c n hoàn toàn d a trên kh năng th c hi n m t cách tho áng, có tính n kinh nghi m và vi c th c hi n trư c ây c a hãng v i công vi c tương t , nh ng kh năng c a hãng ó v nhân viên, thi t b và nhà máy, tình hình tài chính và uy tín. Các quy nh v "Qu ng cáo" (kho n 2) cũng ư c áp d ng i v i vi c g i gi y m i th u cho ngư i có tư cách. H sơ u th u: 5. H sơ u th u ph i ư c l p b ng m t ho c nhi u ngôn ng thông d ng trong thương m i qu c t và ph i nêu rõ và chính xác công vi c s ph i hoàn thành, hàng hóa và d ch v ph i cung c p, và nơi giao hàng ho c l p t. Giá ti n ph i tr l y h sơ u th u không cao hơn chi phí làm ra chúng. H sơ u th u, bao g m thông s k thu t, c n ư c l p theo cách th c cho phép và khuy n khích c nh tranh qu c t t do và hoàn toàn. t ư c m c ích này, h sơ u th u ph i: a. t ra n i dung h p ng d ki n; b. Quy nh rõ các tiêu chuNn qu c gia ho c qu c t có th ch p nh n ư c i v i thi t b ư c s n xu t và nguyên v t li u và nêu rõ r ng thi t b và nguyên v t li u áp ng ư c các tiêu chuNn khác mà m b o ư c ch t lư ng tương ương ho c cao hơn tiêu chuNn quy nh thì cũng s ư c ch p nh n; c. Bao g m m t tuyên b r ng Bên mua b o lưu quy n t ch i t t c các gói th u khi không có gói th u nào áp ng ư c các thông s k thu t, khi có b ng ch ng v s c nh tranh không y , ho c khi gói th u th p nh t nh n ư c vư t quá giá tr ư c d tính b ng m t s ti n i u ch nh cho hành ng như v y d. ưa ra các y u t ph i tính n khi ánh giá và so sánh gói th u. Ngoài giá c , h sơ u th u có th bao g m các y u t như là th i i m giao hàng ho c xây d ng,
 10. hi u qu c a thi t b , kh năng có s n các d ch v và ph tùng, kinh nghi m và tính áng tin c y v ngư i u th u. Các y u t này c n ư c nêu trong các h sơ u th u và c n ư c nêu rõ b ng các giá tr ti n t , ho c ưa ra các giá tr tương ương trong các quy nh ánh giá c a các h sơ u th u; . Nêu rõ các lo i ti n t áp d ng trong các gói th u, bao g m c các lo i ti n t c a nhà tài tr và Bên nh n và các lo i ti n t khác ư c mua bán qu c t ; nêu rõ th t c chuy n i theo cơ s thông thư ng so sánh; e. Bao g m c các thông s k thu t ư c d a trên cơ s kh năng th c hi n; nhãn hi u có th ư c s d ng như m t ph n c a các thông s k thu t ch minh ho cho các c i m th c hi n ho c thi t k ; n u ư c s d ng như trên, ph i s d ng chú gi i "ho c tương ương"; g. Ch rõ các nư c ngu n có tư cách; h. Nêu rõ ngu n tài tr . i. Nêu rõ ngày, gi và a i m nh n gói th u mu n nh t và m th u. Gói th u: 6. Th i gian ư c phép l p gói th u nên ư c i u ch nh theo t m quan tr ng và s ph c t p c a h p ng liên quan m b o ư c th i gian y cho t t c các nhà cung ng l p và n p các giá th u c a h . 7. T t c các gói th u c n ư c m công khai vào th i i m ư c quy nh trong h sơ u th u. Gói th u nh n ư c sau th i i m nói trên c n ư c tr l i mà không ư c m . Tên c a nhà th u và t ng s ti n c a m i gói th u c n ư c c to và ghi l i. Không m t nhà th u nào ư c phép thay i gói th u c a mình sau khi các gói th u ã ư c m . Bên nh n có th yêu c u ho c ch p nh n các i m ư c làm rõ nhưng không làm thay i tính ch t và giá c a gói th u. ánh giá và so sánh các gói th u : 8. Vi c ánh giá các gói th u ph i phù h p v i các i u kho n và i u ki n ư c t ra trong h sơ u th u. Vi c ánh giá c n bao g m c phân tích k thu t xác nh s tuân th các thông s k thu t và xác nh giá tr thành ti n phù h p v i b t kỳ y u t ánh giá nào ư c t ra trong h sơ u th u và vi c phân tích xác nh s tuân th các i u kho n h p ng ư c t ra trong h sơ u th u. Ch có các gói th u c a các nhà th u tư cách tuân th các i u kho n k thu t và h p ng c a h sơ u th u m i ư c xem xét là các gói th u phù h p. Nh ng khác bi t nh không làm nh hư ng n tính ch t ho c giá c , như sai sót v s h c ho c chính t , không làm cho gói th u không phù h p. 9. Giá c ư c thông báo trong các gói th u phù h p ph i ư c so sánh có s d ng công th c so sánh các lo i ti n t khác nhau ư c t ra trong h sơ u th u. Vi c so sánh các gói th u cung ng nguyên v t li u và thi t b là theo giá không tính thu , các
 11. lo i thu ho c phí nh p khNu tương ương. Báo cáo v vi c ánh giá và so sánh các gói th u ph i ư c Bên nh n ho c các nhà tư v n c a Bên nh n l p và ưa ra các lý do c th v vi c xác nh gói th u ư c ánh giá là th p nh t và các lý do không tiêu chuNn c a b t kỳ nhà th u nào. Quy t nh trao h p ng th u : 10. Quy t nh trao h p ng th u ph i ư c dành cho nhà th u có gói th u ư c xác nh là gói th u th p nh t, có tính n c các y u t ư c c p trong các kho n trên; yêu c u này không nh t thi t ph i là gói th u có giá th p nh t nh n ư c. Nhà th u thành công như là m t i u ki n quy t nh, không c n ph i cam k t các trách nhi m i v i công vi c không ư c quy nh trong h sơ u th u ho c thay i gói th u c a mình. Thuê nhà tư v n c l p: 11. qu n lý th t c mua, các nhà tài tr nhìn chung s yêu c u Bên mua thuê m t nhà tư v n tiêu chuNn c l p là ngư i có nhi m v l p h sơ u th u, ánh giá các gói th u, h tr Bên mua trong quy t nh trao h p ng th u cũng như trong vi c so n th o và thương lư ng v các h p ng. Ph l c 3: CÁC TH T C MUA VÀ QUY NNH I V I VI C GIAO VÀ NH N HÀNG VÀ DNCH V TƯ V N DO THU I N MUA 1. Thu i n mua hàng và làm d ch v tư v n: 1.1. N u Thu i n m nh n vi c mua hàng, Vi t Nam s trao cho SIDA yêu c u v i n i dung thông tin như sau: a. Mô t chi ti t hàng hóa, bao g m các yêu c u th c hi n và ch t lư ng và m c ích và ý nh s d ng; b. S lư ng; c. Ngư i nh n (bao g m a ch y ); d. Nơi hàng n; e. Hình th c v n chuy n: tàu hàng, v n t i hàng không v.v.. f. ánh d u hàng hóa; g. Các yêu c u c bi t: kích c ki n hàng, óng gói, giao m t ph n/toàn b , th i gian giao, lo i b o hi m cho su t quá trình v n chuy n, các d ch v (l p t, ào t o, b o dư ng). 1.2. Vi c mua s do SIDA th c hi n ho c m t i lý do SIDA ký h p ng th c hi n.
 12. 1.3. Tr khi có tho thu n khác, theo như các quy nh, th t c và thông l ư c Thu i n thông qua i v i vi c mua c a Chính ph c a mình, SIDA ư c quy n trao quy t nh h p ng trong t ng trư ng h p cho nhà th u ưa ra giá th u th p nh t. 1.4. SIDA s trao cho Vi t Nam các báo cáo thư ng xuyên v vi c mua c a SIDA ho c i di n c a mình và s cung c p các b n sao các h p ng và báo cáo v nh ng kho n ã chi. 1.5 . N u các d ch v tư v n do Thu i n mua, Vi t Nam s trao cho SIDA ch p thu n các yêu c u v d ch v c n mua. Yêu c u này bao g m các i u kho n tham kh o chi ti t và, khi thích h p, thông tin v b ho c cơ quan có thNm quy n i di n cho Vi t Nam. 1.6. Tr khi có tho thu n khác, SIDA s m i các nhà th u và àm phán ký h p ng v i các hãng tư v n ho c nhà tư v n ư c SIDA ng h . 1.7. Trư c khi ký h p ng v i hãng tư v n ho c nhà tư v n SIDA s cung c p cho Vi t Nam ho c i di n có thNm quy n c a Vi t Nam các thông tin c n thi t cho h p ng. Vi t Nam ho c i di n c a mình ph i thông báo ngay cho SIDA k t qu ánh giá c a mình. 2. Giao hàng do Thu i n mua: 2.1. SIDA s giao hàng cho Vi t Nam ho c i di n c a Vi t Nam nơi hàng n như tho thu n gi a SIDA và Vi t Nam và s thu x p b o hi m y cho t t c hàng hoá ư c g i. 2.2. SIDA s thông báo cho Vi t Nam ho c i di n c a Vi t Nam v th i gian m i chuy n hàng d tính n ngay sau khi x p hàng lên tàu t i c ng x p và cũng g i h sơ, hoá ơn v n t i bi n và các gi y t liên quan khác càng s m càng t t. 2.3. N u m t chuy n hàng ư c giao b ng v n t i hàng không, các quy nh trong các kho n trên ây c a ph n này s ư c áp d ng v i nh ng thay i thích h p . 2.4. Trong trư ng h p vi c ki m tra t i nơi hàng n th y r ng chuy n hàng b m t ho c hư h ng và n u s m t mát và hư h ng ó không ư c b o hi m toàn b , SIDA cam k t s cung c p hàng thay th theo m c yêu c u. Chi phí cho hàng hoá thay th s ư c tính vào các kho n ti n hàng năm do Thu i n dành cho Vi t Nam cho các m c ích phát tri n. 3. Nh n hàng do Thu i n mua: i v i vi c nh n hàng t i nơi hàng n, Vi t Nam s : a. Thông báo trư c cho SIDA v các i lý d ch v nh p khNu s ư c s d ng và v lo i tài li u c n thi t làm th t c h i quan; b. Ti n hành t t c các bư c c n thi t b o m vi c nh n hàng mau l và an toàn, k c vi c ki m tra hàng hoá, và trong trư ng h p m t mát ho c hư h ng, tri n khai các th t c khi u n i theo yêu c u;
 13. c. Ti n hành t t c các bi n pháp c n thi t lưu kho và v n chuy n ti p theo; d. Thanh toán t t c các chi phí và phí liên quan n vi c ưa hàng vào Vi t Nam và liên quan n vi c lưu kho và v n chuy n hàng ti p theo; e. Tính vào phía Vi t Nam t t c các kho n thu c ng và phí liên quan cũng như phí ch m tr và giao hàng có th phát sinh t i c ng giao. Ph l c 4: CÁC TH T C VÀ NGHĨA V KHÁC LIÊN QUAN N NHÂN VIÊN A. TUY N D NG NHÂN VIÊN 1. M i m t yêu c u v nhân viên do Vi t Nam ưa ra cho SIDA ph i kèm theo m t b n th o n i dung công vi c ch a các thông tin liên quan n cơ quan c a Vi t Nam mà viên ch c ư c yêu c u s ph c v . B n th o ph i mô t các ch c năng mà viên ch c c n th c hi n cũng như trình c n thi t và mong mu n. 2. Trư c khi b t u tuy n d ng, SIDA s tho thu n v i Vi t Nam v m i bi n pháp nào c n thi t vi c s d ng hi u qu các d ch v c a viên ch c ư c yêu c u. Các bi n pháp ó có th bao g m c vi c c m t ng s ngư i Vi t Nam vào cùng v i viên ch c ó. N u ng s ư c c thì c n ph i nêu trong b n mô t công vi c cu i cùng. 3. SIDA s cung c p cho Vi t Nam các thông tin v ng c viên ư c c bao g m c sơ y u lý l ch, và Vi t Nam ph i thông báo cho SIDA trong vòng m t tháng n u ng c viên ó ư c ch p thu n. 4. N u Vi t Nam và SIDA ng ý, nhân viên có th ư c chuy n t ch c năng này ho c nhi m s này sang ch c năng ho c nhi m s khác trong th i gian h p ng. B. CÁC NGHĨA V C A SIDA SIDA s : 1. Tr t t c các kho n lương và thù lao liên quan và các kho n phúc l i cho nhân viên, k c chi phí i l i và chuy n vào Vi t Nam m nhi m nhi m v và r i Vi t Nam khi hoàn thành công vi c; 2. Cung c p nhà c a ư c trang b phù h p k c chi phí s d ng cho nhân viên làm vi c trong m t th i h n liên t c trên sáu tháng; 3. Ch u chi phí khách s n, không k ti n ăn, ti n gi t là và i n tho i cho nhân viên làm vi c trong m t th i h n không quá sáu tháng; 4. Liên quan n vi c i công tác trong nư c c a nhân viên, cung c p ti n sinh ho t hàng ngày và chi tr ti n khách s n theo các i u ki n và m c do SIDA và Vi t Nam t ra;
 14. 5. C g ng ào t o và chuNn b y cho nhân viên làm nhi m v c a h t i Vi t Nam khi có kh năng theo hình th c nh hư ng t i Vi t Nam trư c khi và trong su t quá trình b nhi m. C. CÁC NGHĨA V C A VI T NAM Vi t Nam s : 1. H tr khi có yêu c u m b o nhà c a ư c trang b thích h p; 2. ng h và t o i u ki n ho t ng nh hư ng trong nư c như n i dung c a kho n 5 ph n B trên ây; 3. Trang b ho c thu x p trang b văn phòng và các ti n nghi liên quan cho các m c ích làm văn phòng như cho các cán b công nhân viên Vi t Nam cùng c p b c; 4. Cung c p ho c thu x p cung c p các d ch v y t và các i u ki n thu n l i cho nhân viên và v ho c ch ng và nh ng ngư i i theo t i các cơ s y t nhà nư c như cho các cán b nhân viên c a Vi t Nam cùng c p b c; 5. Cung c p ho c thu x p cung c p phương ti n giao thông liên quan n vi c i công tác trong nư c c a nhân viên và i công tác ngoài nhi m s ; 6. Cho phép nhân viên ư c ngh phép năm và ngh m theo như các quy nh c a các i u kho n tuy n d ng c a h ã ư c SIDA thông báo cho Vi t Nam; 7. Thông báo cho SIDA v ngày ngh phép năm và ngh m ã trao cho nhân viên; 8. B o m r ng vi c c p m i th th c xu t nh p c nh c n thi t, c p gi y phép cư trú và các gi y phép khác ư c c p cho nhân viên và th th c và gi y phép tương t cho v ho c ch ng, nh ng ngư i ph thu c h , thân nhân và b n bè thân thi t c a h ; 9. Mi n cho nhân viên thu thu nh p cá nhân và b t kỳ kho n thu tr c ti p nào khác liên quan n các kho n thù lao mà SIDA ho c nhân danh SIDA tr cho h ; Vi t Nam b o m thêm r ng, nhân viên s : 10. Có quy n m và s d ng các tài kho n ngân hàng trong nư c cũng như nư c ngoài t i Vi t Nam cho nhu c u cá nhân c a h , các tài kho n này s không ch u nh ng quy nh qu n lý ngo i t ho c các lo i phí mà Vi t Nam quy nh, và s dư trong tài kho n nư c ngoài ư c t do chuy n i ra ti n Thu i n ho c b t kỳ lo i ti n nào khác; 11. Cùng v i v ho c ch ng và nh ng ngư i ph thu c h có quy n trong vòng sáu tháng k t l n u n Vi t Nam ư c nh p khNu ho c mua t kho h i quan, mi n thu h i quan ho c b t kỳ phí tương t nào khác, dùng gia ình m i cũng như ã qua s d ng và các v t d ng cá nhân, như ư c nh nghĩa dư i ây: Thu t ng " dùng gia ình và v t d ng cá nhân" bao g m, i v i m i m t h gia ình, các v t như: m t ô tô, m t ài, m t máy ghi âm, m t máy ch y băng cassette,
 15. m t vô tuy n, m t b băng hình, m t máy gi t, m t máy r a bát ĩa, m t b p nư ng, i u hoà nhi t , m t t l nh, m t máy làm l nh, các thi t b i n nh và m t b thi t b ch p nh, quay phim. H n nh sáu tháng nói trên có th ư c b qua trong các trư ng h p c bi t, và quy n ư c nh p khNu b sung có th dư c áp d ng i v i dùng gia ình n u nh ng dùng nh p khNu ó b hư h ng không th s a ch a ư c. N u các v t ư c nh p khNu nêu trên ư c em bán cho ngư i khác mà không ph i là ngư i ư c hư ng các ưu ãi v nh p khNu nói trên, thì s ph i tính thu thích h p i v i hàng hoá ó. Trong trư ng h p bán l i, ph i ư c phép trư c c a cơ quan H i quan Vi t Nam. N u xe ô tô b hư h ng hoàn toàn do tai n n ho c b m t c p, ho c n u th i h n làm vi c t i Vi t Nam c a ngư i ư c quy n nh p nh ng v t nói trên ư c gia h n hơn ba năm, thì ngư i ó s ư c nh p mi n thu m t xe th hai thay cho chi c xe u. 12. Có quy n xu t khNu các v t nói trong kho n 11 c a ph n này khi hoàn thành công vi c c a h t i Vi t Nam. 13. Nh n các ch ng ch làm vi c do Vi t Nam c p khi hoàn thành công vi c c a h . Ph l c 5: CÁC NGHĨA V KHÁC C A VI T NAM LIÊN QUAN N CÁC DNCH V TƯ V N VÀ CUNG NG DO SIDA KÝ H P NG 1. Các hãng tư v n và nhà tư v n không ăng ký Vi t Nam s ư c mi n thu thu nh p và các lo i phí liên quan i v i ti n thù lao mà SIDA tr cho h th c hi n các d ch v t i Vi t Nam. 2. Các hãng tư v n và nhà tư v n ngoài Vi t Nam ư c mi n các lo i thu h i quan và các kho n phí liên quan i v i các thi t b ư c mang vào Vi t Nam cho m c ích c a các d ch v ư c th c hi n, v i i u ki n các thi t b ó ư c xu t khNu khi hoàn t t các d ch v ; ho c ph i n p thu h i quan n u thi t b ư c em bán t i Vi t Nam. 3. Vi t Nam s b o m r ng các cơ quan h u quan c a Vi t Nam s trao cho các hãng tư v n và nhà tư v n t t c các thông tin liên quan và dành cho h s h tr h p lý th c hi n các d ch v c a h .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản