Hiệp định khung số 77/2004/LPQT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Hiệp định khung số 77/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định khung số 77/2004/LPQT về hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định khung số 77/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 77/2004/LPQT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2004 Hi p nh khung v h p tác trên lĩnh v c nông nghi p gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B nông nghi p và Phát tri n nông thôn nư c C ng hòa Hung-ga-ri có hi u l c t ngày 19 tháng 5 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH KHUNG V H P TÁC TRÊN LĨNH V C NÔNG NGHI P GI A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NƯ C C NG HÒA HUNG-GA-RI B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nư c C ng hòa Hung-ga-ri (dư i ây g i t t là hai Bên). - V i nh n th c r ng ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn óng vai trò r t quan tr ng trong s phát tri n kinh t c a m i nư c. - Xét t m quan tr ng c a vi c tăng cư ng h p tác gi a các t ch c và cơ quan liên quan n các lĩnh v c nghiên c u nông nghi p, thương m i và phát tri n nông thôn c a hai nư c. - Th a nh n r ng hai Bên u mong mu n phát tri n s h p tác kinh t khoa h c công ngh trên lĩnh v c nông nghi p, công nghi p th c phNm và phát tri n nông thôn trên t t c các lĩnh v c khác hai Bên cùng quan tâm, và - Nh m thúc Ny h p tác kinh t , khoa h c và công ngh gi a hai nư c trên lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn.
  2. ã th a thu n như sau: i u 1. Các lĩnh v c thu c Hi p nh 1. Nghiên c u và phát tri n nông nghi p Hai Bên s n l c tăng cư ng quan h h p tác gi a các cơ quan c a hai nư c làm công tác gi ng d y, ào t o và nghiên c u trên lĩnh v c s n xu t nông nghi p, phát tri n nông thôn và qu n lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên thông qua trao i thông tin và các n phNm nghiên c u, cũng như thông qua các chương trình trao i khoa h c c a các nhà nghiên c u. 2. Tr ng tr t Trao i kinh nghi m trên các lĩnh v c sau ây: - Làm vư n, c bi t là cây dư c li u và các lo i cây c nh. - Tr ng cây lương th c. - X lý s n phNm sau thu ho ch. - H th ng qu n lý ngành, s n xu t h t gi ng và nhân gi ng cây tr ng. - Áp d ng công ngh sinh h c trong tr ng tr t. - Nâng cao trình s n xu t c a các trang tr i v a và nh . 3. Chăn nuôi gia súc và s n xu t th c ăn gia súc. - Trao i kinh nghi m trên lĩnh v c chăn nuôi bò, l n, gia c m và th cũng như nuôi ong, b o m ch t lư ng s n xu t th t bò và th t l n, trao i các s li u kinh t , k thu t. - Trao i kinh nghi m trên lĩnh v c s a: s n xu t, thu gom và b o m ch t lư ng. - Trao i kinh nghi m trên lĩnh v c s n xu t th c ăn gia súc và s d ng ph phNm nông nghi p làm th c ăn gia súc. - Trao i công ngh s n xu t vaxin phòng và ch a b nh àn gia súc gia c m. 4. Th y l i. - Trao i kinh nghi m và thông tin liên quan n vi c phát tri n và qu n lý, khai thác ngu n nư c. - Trao i kinh nghi m và thông tin liên quan n các công ngh tư i tiêu hi n i, xây d ng và qu n lý công trình. - Trao i kinh nghi m nghiên c u, thi t k và ch t o thi t b thu l i.
  3. - Trao i kinh nghi m trong vi c s d ng nư c th i ã ư c x lý vào s n xu t nông nghi p. - Trao i kinh nghi m s n xu t trong i u ki n b h n hán. 5. Lâm nghi p - Trao i kinh nghi m và thông tin liên quan n công tác nghiên c u, tr ng và qu n lý r ng. - Trao i công ngh và kinh nghi m ch bi n g . 6. Tăng kim ng ch trao i hàng hóa nông phNm Hai Bên khuy n khích và tìm các gi i pháp thích h p tăng kim ng ch trao i hàng nông, lâm s n và công nghi p th c phNm gi a hai nư c. i u 2. Hai Bên s so n th o các chương trình hành ng và k ho ch h p tác v các lĩnh v c nói trên và v t t c các lĩnh v c quan tr ng khác mà hai Bên cùng quan tâm. i u 3. Hai Bên s thúc Ny các quan h i tác trên lĩnh v c nông nghi p và công nghi p th c phNm. i u 4. Các chi phí i l i qu c t cho các oàn i bi u sang thăm, trao i kinh nghi m, tham gia h i ngh và h i th o chuyên … trong ph m vi hi p nh s do Bên c oàn ài th . Các chi phí v ăn, , i l i trong lãnh th c a Bên ti p nh n s do Bên ti p nh n ài th , tr trư ng h p hai Bên có các th a thu n khác. i u 5. Hi p nh này có hi u l c trong th i h n 05 (năm) năm k t ngày ký và m c nhiên ư c gia h n thêm 05 năm ti p theo, n u không Bên nào ngh b ng văn b n thông qua ư ng ngo i giao v vi c ch m d t hi u l c c a Hi p nh ít nh t sáu tháng trư c khi Hi p nh h t hi u l c. Trong trư ng h p Hi p nh này ch m d t hi u l c, các quy nh c a Hi p nh v n áp d ng i v i các ho t ng ư c b t u trong khuôn kh Hi p nh này trư c th i i m Hi p nh ch m d t hi u l c cho n khi các ho t ng này k t thúc. Làm t i Bu- a-pét ngày 19 tháng 5 năm 2004, thành hai b n g c, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Hung-ga-ri và ti ng Anh, các văn b n u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau gi a các văn b n, văn b n ti ng Anh s ư c dùng làm cơ s gi i thích. THAY M T B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT THAY M T B NÔNG NGHI P VÀ TRI N NÔNG THÔN NƯ C C NG HÒA XÃ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NƯ C H I CH NGHĨA VI T NAM TH TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA HUNG-GA-RI TRI N NÔNG THÔN PHÓ QU C V KHANH B NÔNG NGHI P
  4. Bùi Bá B ng Nyujto Ferenc
Đồng bộ tài khoản