Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
5
download

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Bungari (1996)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

  1. HI P NNH V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ GI A CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HOÀ BUNGARI (1996). Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph c ng hoà Bungari, sau ây ư c g i là "Các bên ký k t". V i mong mu n phát tri n s h p tác gi a hai qu c gia. Nh m thúc Ny và tăng cư ng nh ng i u ki n thu n l i i v i u tư c a các nhà u tư c a m t bên ký k t trên lãnh th c a Bên ký k t kia trên cơ s bình ng và cùng có l i. Nh n th y r ng s khuy n khích và b o m u tư theo Hi p nh này s thúc Ny các sáng ki n trong lĩnh v c này. ã tho thu n như sau: i u 1. 1 - Thu t ng " u tư" theo m c ích Hi p nh này là b t kỳ lo i tài s n nào ư c u tư b i m t nhà u tư trên lãnh th c a Bên ký k t kia dư i m t trong nh ng hình th c sau ây: a. Quy n s h u tài s n và b t kỳ quy n th c t nào như th ch p, c m c ho c các quy n tương t . b. C ph n, c phi u ho c các lo i ch ng khoán tham gia vào các công ty. c. Khi u n i v n cũng như các quy n có giá tr kinh t khác; d. Quy n tác gi và các quy n tương t , các quy n trong lĩnh v c công nghi p và quy n s h u trí tu (như b n quy n, b ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, nhãn hi u thương m i và tên thương m i), quy trình k thu t, bí quuy t k thu t và uy tín kinh doanh; e. Tô như ng kinh doanh theo lu t, h p ng ho c quy nh hành chính c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và c bi t v thăm do, ch bi n, tinh ch ho c khai thác tài nguyên thiên nhiên. Các u tư này ph i ư c th c hi n phù h p v i pháp lu t và các quy nh trên lãnh th c a Bên ký k t kia. S thay i v hình th c u tư không làm nh hư ng n b n ch t c a u tư, mi n là s thay i ó không trái v i lu t pháp c a bên ký k t liên quan. 2- Thu t ng "thu nh p" là toàn b s ti n thu ư c t u tư, như l i nhu n, c t c, các kho n lãi và các kho n thu nh p h p pháp khác.
  2. 3- Thu t ng "nhà u tư" liên quan n m i bên ký k t: a. M t th nhân mang qu c t ch c a m t Bên ký k t phù h p v i pháp lu t c a Bên ký k t ó. b. B t kỳ m t công ty, t ch c, t p oàn có ho c không có tư cách pháp nhân ư c thành l p theo pháp lu t c a m t bên ký k t và có tr s t trên lãnh th c a Bên ký k t ó. Thu t ng "lãnh th " là vùng lãnh th thu c ch quy n c a C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và vùng lãnh th thu c ch quy n c a C ng hoà Bungari bao g m lãnh h i, th m l c a và vùng c quy n kinh t mà qu c gia ó ang th c hi n quy n ch quy n ho c quy n tài phán phù h p v i lu t pháp Qu c t . i u2 1. M i bên ký k t s khuy n khích và b o h trên lãnh th nư c mình các u tư c a nhà u tư c a Bên ký k t kia và ch p nh n các u tư ó theo pháp lu t quy nh c a nư c mình và dành cho các u tư ó s i x và b o h công b ng và bình ng. 2. Trong trư ng h p tái u tư các kho n thu nh p t u tư thì các kho n tái u tư thu nh p ó s ư c b o h như các kho n u tư ban u. 3. M i Bên ký k t s xem xét m t cách thu n l i trên cơ s lu t và quy nh c a mình nh ng v n liên quan n vi c nh p c nh, cư trú, làm vi c và i l i trên lãnh th c a mình c a các công dân c a Bên ký k t kia ang th c hi n các ho t ng liên quan n các u tư ư c quy nh trong hi p nh này và các thành viên gia ình c a h . i u3 1. Không m t Bên ký k t nào ư c dành cho các u tư c a các nhà u tư c a Bên ký k t kia trên lãnh th nư c mình s i x kém thu n l i hơn s i x dành cho các u tư c a các nhà u tư c a b t c qu c gia th ba nào. 2. Không m t bên ký k t nào ư c dành cho các nhà u tư c a Bên ký k t kia, v vi c duy trì, s d ng và qu n lý các u tư c a h trên lãnh th nư c mình, s ix kém thu n l i hơn vi c i x dành cho các nhà u tư c a b t kỳ qu c gia th c ba nào. 3. Nh ng quy nh c a kho n 1 và 2 c a i u này không ư c hi u là trách nhi m c a m t Bên ký k t ph i dành cho các nhà u tư c a bên ký k t kia nh ng c quy n dành cho các nhà u tư c a m qu c gia th ba trên cơ s : a. Tham gia ho c gia nh p liên minh thu quan ho c khu v c m u d ch t do, các c ng ng kinh t ho c các t ch c qu c t tương t hi n có ho c trong tương lai. b. Các hi p nh tránh ánh thu trùng. c. i v i các quy nh t i i u kho n 1 và 2 c a i u này, m i Bên ký k t, phù h p v i pháp lu t c a mình dành cho nhà u tư c a Bên ký k t kia và các u tư c a h
  3. s i x không kém thu n l i hơn i v i nhà u tư nư c mình và u tư c a các nhà u tư nư c mình. i u4 Các nhà u tư c a m t bên ký k t mà các kho n u tư c a h b thi t h i trên lãnh th c a Bên ký k t kia do nguyên nhân chi n tranh, xung t vũ trang, tình trang khNn c p ho c các s kiên tương t ư c hư ng s i x không kém thu n l i hơn s i x dành cho các nhà u tư c a b t kỳ qu c gia th ba nào. i u5 1. Các i u kho n u tư do các nhà u tư c a m t Bên ký k t th c hi n trên lãnh th c a bên ký k t kia không b tư c o t quy n s h u ho c qu c h u hoá ngo i tr theo lu t, vì l i ích công c ng trên cơ s không phân bi t i x và b i thư ng thích áng. Các i u ki n tương t cũng ư c áp d ng i v i vi c chuy n u tư thành tài s n công c ng, t dư i s ki m soát công khai cũng như m i hình th c tư c o t quy n s h u khác ho c h n ch các quy n s h u tài s n thông qua các bi n pháp thu c ch quy n mà h u qu là tư c o t quy n s h u. 2. Kho n b i thư ng s b ng giá th trư ng c a các kho n u tư, ư c tính vào ngay trư c ngày quy t nh qu c h u hoá có hi u l c, s ư c tr không ch m ch và s ư c tính c lãi xu t hàng năm tương ương v i lãi xu t LIBOR 12 tháng i v i lo i ti n t ã ư c s d ng u tư cho n th i i m thanh toán. B t kỳ m t s gi m giá trên th c t mà vi c qu c h u hoá s p x y ra ư c tuyên b s không ư c xem xét khi ánh giá s ti n b i thư ng. Vi c thanh toán kho n b i thư ng s ư c chuy n t do ra nư c ngoài. i u6 1. M i Bên ký k t s cho phép các nhà u tư c a Bên ký k t kia, sau khi ã hoàn t t các nghĩa v thu , ư c t do chuy n: a. V n các kho n b xung v i m c ích duy trì ho c m r ng u tư. b. Các kho n thu nh p t u tư. c. Các kho n thu ư c t vi c bán ho c thanh lý toàn b ho c m t ph n u tư. d. S ti n c n thi t thanh toán các chi phí phát sinh t ho t ng u tư như: - Hoàn tr v n vay - Thanh toán phí b n quy n và b ng sáng ch . - Các kho n thanh toán chi phí khác. e. Kho n b i hoàn tr theo i u 5.
  4. f. Ph n ti n công mà các công dân c a Bên ký k t kia nh n ư c do các công vi c ho c các d ch v liên quan n các u tư th c hi n trên lãnh th Bên ký k t ó, theo pháp lu t và nh ng quy nh c a Bên ký k t ó. 2. Vi c chuy n nói t i i u kho n trên ư c th c hi n không ch m tr , theo t giá công b vào th i i m chuy n trên lãnh th c a Bên ký k t nơi u tư th c hi n. 3. Phù h p v i nh ng quy nh pháp lý c a m i Bên ký k t, t t c các kho n chuy n theo I u này s ư c i x không kém thu n l i hơn các kho n chuy n cu u tư do nhà u tư c a b t kỳ qu c gia th ba nào th c hi n. i u7 M i Bên ký k t, theo s m b o dành cho u tư th c hi n trên lãnh th c a Bên ký k t kia, thanh toán cho m t trong các nhà u tư nư c mình, theo s th quy n, ư c th c hi n các quy n và các ho t ng cũng như th c hi n các nghĩa v c a nhà u tư ó. Vi c th quy n các quy n và nghĩa v c a nhà u tư ư c b o lãnh bao g m c quy n chuy n các kho n thanh toán nêu t i i u 6. Bên ký k t thanh toán không có quy n ho c th c hi n các nghĩa v l n hơn quy n ho c các nghĩa v c a nhà u tư ó. i u8 1. Tranh ch p gi a các Bên ký k t liên quan n gi i thích và áp d ng Hi p nh c n ư c gi i quy t n u có th , thông qua àm phán gi a các bên. 2. N u tranh ch p gi a các Bên ký k t không th gi i quy t ư c trong vòng 6 tháng k t khi b t u àm phán, thì v tranh ch p s ư c ưa ra tr ng tài theo yêu c u c a m t trong các Bên ký k t. 3. Toà án tr ng tài ư c thành l p cho t ng v riêng bi t theo cách sau: Trong vòng 3 tháng k t khi nhân ư c yêu c u xét x tr ng tài, m i Bên ký k t s c m t thành viên c a toà án tr ng tài. Hai thành viên ó s ch n m t công dân c a m t qu c gia th ba ư c s ng ý c a các Bên ký k t s ư c ch nh làm ch t ch toà án tr ng tài. Ch t ch ph i ư c ch nh trong vòng 2 tháng k t khi ch nh hai thành viên kia. 4. N u trong th i h n ghi t i kho n 3 i u này mà không th c hi n ư c các ch nh c n thi t, thì m i Bên ký k t, trong trư ng h p không có s tho thu n nào khác, s yêu c u Ch t ch toà án qu c t Hague th c hi n các ch nh c n thi t. N u Ch t ch là công dân c a m t Bên ký k t ho c vì m t lý do nào khác không th th c hi n ư c ch c năng trên, thì Phó Ch t ch s th c hi n các ch nh c n thi t. N u Phó Ch t ch là công dân c a m t Bên ký k t ho c cũng vì lý do nào ó không th th c hi n ư c ch c năng trên thì thành viên cao c p ti p theo c a toà án Qu c t mà không ph i là công dân c a m t Bên ký k t, s th c hi n các ch nh c n thi t 5. Toà án tr ng tài s quy t nh trên cơ s nh ng i u kho n c a Hi p nh này, ư c ký gi a các Bên ký k t, cũng như các nguyên t c ư c th a nh n chung và các quy t c c a lu t qu c t . Toà án tr ng tài s quy t nh theo a s phi u. Quy t nh
  5. ó s là cu i cùng và b t bu c i v i các Bên ký k t. Toà án tr ng tài s quy nh th t c c a mình. 6. M i Bên ký k t ch u các chi phí cho thành viên c a mình t i toà án và cho vi c i di n c a mình trong quá trình xét x . Chi phí cho Ch t ch và chi phí khác s ư c chi u cho các Bên ký k t. i u9 1. Tranh ch p gi a nhà u tư c a m t Bên ký k t v i m t Bên ký k t kia liên quan n nghĩa v c a Bên ký k t ó theo Hi p nh này, v u tư c a nhà u tư ó, trong ch ng m c có th , s ư c các Bên tranh ch p gi i quy t thông qua hoà gi i. 2. N u tranh ch p không ư c gi i quy t trong vòng 6 tháng k t ngày m t Bên ưa yêu c u gi i quy t b ng hoà gi i, thì nhà u tư có th ưa v tranh ch p ra: - M t toà án có thNm quy n ho c trong tài c a Bên ký k t mà Bên ký k t ó là m t bên c a v tranh ch p; ho c - Trong trư ng h p v tranh ch p liên quan n i u 5 và 6 c a Hi p nh này, thì nhà u tư liên quan có th ch n và ưa v tranh ch p ra tr ng tài ad hoc ư c thành l p theo Quy t c Tr ng tài c a U ban Liên h p qu c v Lu t thương m i Qu c t (UNCITRAL). 3. Toà án tr ng tài s ra quy t nh trên cơ s lu t qu c gia và các quy nh c a Bên ký k t mà Bên ký k t là m t ben c a v tranh ch p, nh ng i u kho n c a Hi p nh này cũng như các nguyên t c chung c a lu t qu c t . 4. Quy t nh tr ng tài là cu i cùng và b t bu c i v i các bên tranh ch p và các Bên ký k t s thi hành quy t nh phù h p v i pháp lu t qu c gia c a nư c mình. 5. M i bên tranh ch p s ch u chi phí cho tr ng tài viên và vi c i di n c a mình trong quá trình xét x , chi phí cho Ch t ch và các chi phí khác ư c chia u cho các bên tranh ch p. i u 10 Trong pháp lu t qu c gia c a m i Bên ký k t ho c các hi p nh qu c t ư c áp d ng hi n t i ho c trong tương lai gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà Bungari ho c các hi p nh qu c t khác mà các Bên ký k t tham gia có các quy nh v nguyên t c ho c c th dành cho u tư c a nhà u tư Bên ký k t kia m t s i x thu n l i hơn quy nh trong Hi p nh này thì các quy nh ưu ãi hơn ó ư c áp d ng. i u 11 M i Bên ký k t có th ngh Bên ký k t kia tham gia các cu c trao i ý ki n v các v n liên quan n vi c th c hi n ho c gi i thích Hi p nh này. Bên ký k t kia s t ch c các cu c trao i ý ki n c n thi t.
  6. i u 12 Nh ng i u kho n c a Hi p nh này s áp d ng i v i u tư c a các nhà u tư c a m t Bên ký k t trên lãnh th c a Bên ký k t kia ư c th c hi n sau ngày Hi p nh này có hi u l c. i u 13 1. Hi p nh này ư c phê chuNn ho c phê duy t phù h p v i quy nh pháp lu t c a m i Bên ký k t và có hi u l c sau 30 ngày k t khi hai Bên ký k t nh n ư c thông báo cho nhau b ng văn b n v vi c ã hoàn thành các yêu c u pháp lý c n thi t Hi p nh có hi u l c. Hi p nh có hi u l c trong th i h n 10 năm và m c nhiên kéo dài trong t ng giai o n 5 năm m t tr khi m t trong các Bên ký k t thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t kia ít nh t là 12 tháng trư c khi th i h n v vi c ch m d t Hi p nh. 2. i v i nh ng u tư th c hi n trư c ngày mà Bên ký k t kia nh n ư c thông báo v ch m d t Hi p nh này thì các quy nh c a i u 1 và i u 12 s ti p t c có hi u l c thêm 10 năm n a k t ngày ó. ch ng th c cho nh ng i u nói trên ây, nh ng ngư i ký tên dư i ây ư c u quy n h p l c a Chính ph mĩnh ã ký Hi p nh này. Làm thành hai b n t i Xô - phi - a ngày 19 tháng 9 năm 1996 b ng ti ng Vi t, ti ng Bungari và ti ng Anh, các b n u có giá tr ngang nhau. Trong trư ng h p có s gi i thích khác nhau, thì căn c vào b n ti ng Anh. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C NG HOÀ BUNGARI NAM B NGO I GIAO SAO Y B N CHÍNH --------- ----------- ( th c hi n) S : 13 /LPQT Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1998 TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO Nơi nh n: KT. PHÓ V TRƯ NG V LP VÀ U - Văn phòng chính ph ( báo cáo) - B K ho ch - T QU C T - B Tài Chính - B Thương M i PHÓ V TRƯ NG - Ngân hàng Nhà nư c - SQ Vi t Nam t i Bungari - V Châu Âu I - V TH Kinh t - V LPQT - Lưu tr (10b)
  7. Ph m Hào Ghi chú: Hi p nh gi a Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Bungari v khuy n khích và b o h u tư b t u có hi u l c t ngày 15 tháng 5 năm 1998.
Đồng bộ tài khoản