Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
6
download

Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT

  1. B NGO I GIAO ------- S : 06/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Tuy-ni-di v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v và h chi u c bi t, ký t i Hà N i ngày 26 tháng 6 năm 2007, có hi u l c t ngày 20 tháng 01 năm 2009. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Nguy n Bá Sơn HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA TUY–NI–DI V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V VÀ H CHI U C BI T Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Tuy-ni-di, dư i ây g i riêng là “Bên ký k t” và g i chung là “các Bên ký k t”. Vì l i ích tăng cư ng hơn n a quan h h u ngh gi a hai nư c; và Nh m t o thu n l i cho vi c nh p c nh và i l i c a công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và công dân nư c C ng hòa Tuy-ni-di ã th a thu n như sau: i u 1. Công dân nư c C ng hòa Tuy-ni-di mang h chi u ngo i giao và h chi u c bi t còn giá tr , cũng như công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam mang h chi u ngo i giao và h chi u công v còn giá tr ư c mi n th th c khi nh p c nh lãnh th Bên ký k t kia.
  2. i u 2. Ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u c bi t còn giá tr nêu t i i u 1 Hi p nh này ư c phép t m trú không quá chín mươi (90) ngày trên lãnh th Bên ký k t kia. i u 3. M i Bên ký k t b o lưu quy n t ch i không cho nh p c nh, ch m d t ho c rút ng n th i h n ư c phép t m trú i v i b t kỳ công dân nào không ư c hoan nghênh c a Bên ký k t kia, k c nh ng ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u c bi t. i u 4. 1. Hai Bên ký k t s trao cho nhau các m u h chi u ngo i giao, h chi u công v và h chi u c bi t, qua ư ng ngo i giao, trong th i h n ít nh t là ba mươi (30) ngày trư c ngày Hi p nh này có hi u l c. 2. Các bên ký k t thông báo cho nhau trong th i gian s m nh t có th v vi c thay i ho c ban hành m i m u các lo i h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u c bi t và trao cho nhau qua ư ng ngo i giao m u m i c a các lo i h chi u này trong th i h n ít nh t là ba mươi (30) ngày trư c ngày ưa vào s d ng. i u 5. 1. Hi p nh này có hi u l c sau ba mươi (30) ngày k t ngày nh n ư c thông báo sau cùng qua ư ng ngo i giao kh ng nh vi c hoàn t t các th t c pháp lý Hi p nh có hi u l c. Hi p nh này có giá tr vô th i h n. 2. Vào b t kỳ th i i m nào, m t Bên ký k t có th thông báo qua ư ng ngo i giao cho Bên ký k t kia v quy t nh ch m d t hi u l c c a Hi p nh này. Trong trư ng h p này, Hi p nh s ch m d t hi u l c sau ba mươi (30) ngày k t ngày ghi trên thông báo g i cho Bên ký k t kia. 3. Theo ngh c a m t Bên ký k t, Hi p nh này có th ư c s a i trên cơ s th a thu n c a hai Bên ký k t. S a i ư c hai Bên ký k t th a thu n s có hi u l c theo th t c pháp lý tương t quy nh t i kho n 1 i u này. Làm t i Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2007, thành hai b n g c, b ng ti ng Vi t, ti ng -r p và ti ng Anh; các văn b n có giá tr như nhau. Trư ng h p có s gi i thích khác nhau v Hi p nh này, văn b n ti ng Anh ư c dùng làm căn c . THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NƯ C C NG HÒA TUY-NI-DI NGHĨA B TRƯ NG VI T NAM B NGO I GIAO PHÓ TH TƯ NG, B TRƯ NG B NGO I GIAO
  3. Abdelwaheb Abdallah Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản