Hiệp định số 07/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
66
lượt xem
2
download

Hiệp định số 07/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định 07/LPQT về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 07/LPQT

 1. HI P NNH S 07/LPQT NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2002 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ AI- XƠ-LEN V TRÁNH ÁNH THU HAI L N VÀ NGĂN NG A VI C TR N L U THU I V I CÁC LO I THU ÁNH VÀO THU NH P (Có hi u l c t ngày 27 tháng 12 năm 2002) Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Ai-xơ-len, mong mu n ký k t m t Hi p nh v vi c tránh ánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu i v i các lo i thu ánh vào thu nh p, ã tho thu n dư i ây: i u 1: Ph m vi áp d ng Hi p nh này ư c áp d ng cho các i tư ng là nh ng i tư ng cư trú c a m t ho c c a c hai nư c ký k t. i u 2.: Các lo i thu bao g m trong Hi p nh 1. Hi p nh này áp d ng i v i các lo i thu do m t Nư c ký k t ho c các cơ quan chính quy n cơ s hay chính quy n a phương c a Nư c ó, ánh vào thu nh p, b t k hình th c áp d ng c a các lo i thu ó như th nào. 2. T t c các lo i thu thu trên t ng thu nh p, ho c nh ng ph n c a thu nh p bao g m các lo i thu i v i l i nhu n t vi c chuy n như ng ng s n ho c b t ng s n, các lo i thu ánh trên t ng s ti n lương ho c ti n công do xí nghi p tr , cũng như các lo i thu ánh vào ph n v n tăng thêm u ư c coi là thu ánh vào thu nh p. 3. Nh ng lo i thu hi n hành ư c áp d ng trong Hi p nh này là: a) T i Vi t Nam: (i) Thu thu nh p cá nhân; (ii) Thu l i t c; và (iii) Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài; (dư i ây ư c g i là "thu Vi t Nam"); b) T i Ai-xơ-len: (i) Thu thu nh p qu c gia; (ii) Thu thu nh p b sung; (iii) Thu thu nh p a phương; và
 2. (iv) Thu ánh vào thu nh p c a các t ch c ngân hàng; (dư i ây ư c g i là "thu Ai-xơ-len"). 4. Hi p nh này cũng s ư c áp d ng cho các lo i thu có tính ch t tương t hay v căn b n gi ng như các lo i thu ư c ban hành sau ngày ký Hi p nh này b sung, ho c thay th các lo i thu hi n hành. Các nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s thông báo cho nhau bi t nh ng thay i cơ b n trong các lu t thu c a t ng nư c. i u 3 : Các nh nghĩa chung 1. Theo n i dung c a Hi p nh này, tr trư ng h p ng c nh òi h i có s gi i thích khác: a) T "Vi t Nam" có nghĩa là nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; khi dùng theo nghĩa a lý, t ó bao g m toàn lãnh th qu c gia Vi t Nam, k c lãnh h i Vi t Nam, và m i vùng ngoài và i li n v i lãnh h i Vi t Nam mà theo lu t pháp Vi t Nam và phù h p v i lu t pháp qu c t , Vi t Nam có quy n ch quy n i v i vi c thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên c a áy bi n, lòng t dư i áy bi n và kh i nư c trên; b) T "Ai-xơ-len" có nghĩa là nư c C ng hoà Ai-xơ-len và, khi dùng theo nghĩa a lý, t ó bao g m nư c C ng hoà Ai-xơ-len k c lãnh h i Ai-xơ-len và m i vùng ngoài lãnh h i mà theo lu t pháp qu c t , Ai-xơ-len có quy n tài phán hay ch quy n i v i áy bi n, lòng t dư i áy bi n và kh i nư c trên, và tài nguyên thiên nhiên ó; c) Thu t ng "Nư c ký k t" và "Nư c ký k t kia" có nghĩa là Vi t Nam hay Ai-xơ-len tuỳ theo ng c nh òi h i; d) Thu t ng " i tư ng" bao g m cá nhân, công ty và b t c t ch c nhi u i tư ng nào khác; e) Thu t ng "công ty" ch các t ch c công ty ho c b t kỳ m t th c th nào ư c coi là t ch c công ty dư i giác thu ; f) Thu t ng "xí nghi p c a Nư c ký k t" và "xí nghi p c a Nư c ký k t kia" theo th t có nghĩa là m t xí nghi p ư c i u hành b i i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t và m t xí nghi p ư c i u hành b i i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia; g) Thu t ng "các i tư ng mang qu c t ch" có nghĩa: (i) Các cá nhân mang qu c t ch m t Nư c ký k t; (ii) Các pháp nhân, t ch c hùn v n và hi p h i có tư cách ư c ch p nh n theo các lu t có hi u l c t i m t Nư c ký k t; h) Thu t ng "v n t i qu c t " có nghĩa là b t c s v n chuy n nào b ng t u thu ho c máy bay ư c th c hi n b i m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t, tr trư ng h p
 3. khi chi c tàu thu ho c máy bay ó ch ho t ng gi a nh ng a i m trong Nư c ký k t kia; và i) Thu t ng "nhà ch c trách có thNm quy n" có nghĩa: (i) Trong trư ng h p i v i Vi t Nam, là B trư ng B Tài chính ho c ngư i i di n ư c u quy n c a B trư ng B Tài chính; và (ii) Trong trư ng h p i v i Ai-xơ-len, là B trư ng B Tài chính ho c ngư i i di n ư c u quy n c a B trư ng B Tài chính. 2. Trong khi m t Nư c ký k t áp d ng Hi p nh này t i b t kỳ th i i m nào, b t kỳ thu t ng chưa ư c nh nghĩa trong Hi p nh này s có nghĩa vào th i i m ó theo như nh nghĩa trong lu t c a Nư c ó i v i các lo i thu mà Hi p nh này áp d ng, b t kỳ nghĩa nào theo các lu t thu ư c áp d ng s có giá tr cao hơn nghĩa c a thu t ng ó theo các lu t khác c a nư c ó, tr trư ng h p ng c nh òi h i có s gi i thích khác. i u 4: i tư ng cư trú 1. Theo nghĩa c a Hi p nh này, thu t ng " i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t" có nghĩa là b t c i tư ng nào, mà theo các lu t c a Nư c ó, là i tư ng ch u thu căn c vào nhà , nơi cư trú, tr s i u hành, tr s thành l p, tr s ăng ký ho c các tiêu chuNn khác có tính ch t tương t . Tuy nhiên, thu t ng này không bao g m các i tư ng là i tư ng ch u thu t i Nư c ó ch i v i thu nh p t các ngu n t i Nư c ó. 2. Trư ng h p theo nh ng quy nh t i kho n 1, khi m t cá nhân là i tư ng cư trú c a c hai Nư c ký k t, thì thân ph n cư trú c a cá nhân ó s ư c xác nh như sau: a) Cá nhân ó s ư c coi là i tư ng cư trú ch c a Nư c mà t i ó cá nhân ó có nhà thư ng trú. N u cá nhân ó có nhà thư ng trú c hai Nư c, cá nhân ó s ư c coi là i tư ng cư trú ch c a Nư c mà cá nhân ó có các quan h cá nhân và kinh t ch t ch hơn (trung tâm c a các quy n l i ch y u); b) N u như không th xác nh ư c Nư c mà ó, cá nhân ó có trung tâm các quy n l i ch y u, ho c n u cá nhân ó không có nhà thư ng trú c hai Nư c thì cá nhân ó s ư c coi là i tư ng cư trú ch c a Nư c mà cá nhân ó thư ng s ng; c) N u cá nhân ó thư ng s ng c hai Nư c hay không s ng thư ng xuyên Nư c nào thì cá nhân ó s ư c coi là i tư ng cư trú ch c a Nư c mà cá nhân ó mang qu c t ch; d) N u cá nhân ó là i tư ng mang qu c t ch c a c hai Nư c hay không mang qu c t ch c a c hai Nư c này thì các nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s gi i quy t v n ó b ng tho thu n chung. 3. Trư ng h p do nh ng quy nh t i kho n 1, khi m t i tư ng không ph i là cá nhân, là i tư ng cư trú c a c hai Nư c ký k t, lúc ó, i tư ng trên s ư c coi là i tư ng cư trú c a Nư c có tr s ăng ký c a i tư ng ó. Tuy nhiên, trư ng h p
 4. i tư ng ó có tr s ăng ký t i m t trong hai Nư c và tr s i u hành th c t c a i tư ng ó n m t i Nư c kia, khi ó nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s xác nh Nư c mà i tư ng ó s là i tư ng cư trú theo nghĩa c a Hi p nh này b ng tho thu n chung. Trong trư ng h p không t ư c tho thu n chung như trên, thì theo n i dung c a Hi p nh này, t i m i Nư c ký k t i tư ng ó s không ư c coi là i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia. i u 5: Cơ s thư ng trú 1. Theo n i dung c a Hi p nh này, thu t ng "cơ s thư ng trú" có nghĩa là m t cơ s kinh doanh c nh mà qua ó xí nghi p th c hi n toàn b hay m t ph n ho t ng kinh doanh c a mình. 2. Thu t ng "cơ s thư ng trú" ch y u bao g m: a) Tr s i u hành; b) Chi nhánh; c) Văn phòng; d) Nhà máy; e) Xư ng; f) M , gi ng d u ho c khí, m á ho c b t kỳ a i m khai thác tài nguyên thiên nhiên nào khác; và g) Công trình l p t, ho c thi t b ư c s d ng thăm dò các ngu n tài nguyên thiên nhiên ngoài khơi. 3. Thu t ng "cơ s thư ng trú" cũng bao g m: a) M t a i m xây d ng, công trình xây d ng l p ráp ho c l p t ho c các ho t nh giám sát có liên quan, nhưng ch khi a i m, công trình ho c các ho t ng ó kéo dài trong giai o n hơn sáu tháng; b) Vi c cung ng các d ch v , bao g m c d ch v tư v n do m t xí nghi p th c hi n thông qua ngư i làm công cho xí nghi p hay m t i tư ng khác ư c xí nghi p u nhi m th c hi n t i Nư c ký k t kia, nhưng ch trong trư ng h p nh ng ho t ng mang tính ch t nói trên (trong cùng m t d án ho c m t d án có liên quan) kéo dài t i m t Nư c trong kho ng th i gian hay nhi u kho ng th i gian g p l i hơn sáu tháng trong b t kỳ giai o n 12 tháng. 4. M c dù có nh ng quy nh trên c a i u này, thu t ng "cơ s thư ng trú" s ư c coi là không bao g m: a) Vi c s d ng các phương ti n riêng cho m c ích lưu kho ho c trưng bày hàng hoá hay tài s n c a xí nghi p;
 5. b) Vi c duy trì kho hàng hoá ho c tài s n c a xí nghi p ch v i m c ích lưu kho ho c trưng bày; c) Vi c duy trì kho hàng hoá ho c tài s n c a xí nghi p v i m c ích ch cho xí nghi p khác gia công; d) Vi c duy trì m t cơ s kinh doanh c nh ch nh m m c ích mua hàng hoá ho c tài s n hay thu th p thông tin cho xí nghi p ó; e) Vi c duy trì m t cơ s kinh doanh c nh ch v i m c ích ti n hành b t kỳ ho t ng nào khác mang tính ch t ph tr ho c chuNn b cho xí nghi p; f) Vi c duy trì m t cơ s kinh doanh c nh ch v i m c ích k t h p b t kỳ ho t ng nào nêu t i m (a) n i m (e), v i i u ki n toàn b ho t ng c a cơ s kinh doanh c nh t s k t h p trên mang tính ch t chuNn b hay ph tr . 5. M c dù có nh ng quy nh t i kho n 1 và 2, trư ng h p m t i tư ng - tr i lý có tư cách c l p ư c i u ch nh b i kho n 7 - ho t ng t i m t Nư c ký k t thay m t cho m t xí nghi p c a Nư c ký k t kia, xí nghi p ó s ư c coi là có cơ s thư ng trú t i Nư c th nh t i v i các ho t ng mà i tư ng này th c hi n cho xí nghi p, n u i tư ng ó: a) Có và thư ng xuyên th c hi n t i Nư c th nh t thNm quy n ký k t h p ng ng tên xí nghi p, tr khi các ho t ng c a i tư ng này ch gi i h n trong ph m vi các ho t ng nêu t i kho n 4 mà nh ng ho t ng ó n u ư c th c hi n thông qua m t cơ s kinh doanh c nh s không làm cho cơ s kinh doanh c nh này tr thành m t cơ s thư ng trú theo nh ng quy nh t i kho n ó; hay b) Không có thNm quy n trên, nhưng thư ng xuyên duy trì t i Nư c th nh t m t kho hàng hoá ho c tài s n, t ó i tư ng trên thư ng xuyên th c hi n vi c giao hàng hoá ho c tài s n i di n cho xí nghi p. 6. M c dù có nh ng quy nh trên c a i u này, m t t ch c b o hi m c a m t Nư c ký k t, tr trư ng h p tái b o hi m, s ư c coi là có cơ s thư ng trú t i Nư c ký k t kia n u t ch c ó thu phí b o hi m ho c b o hi m các r i ro t i Nư c kia thông qua m t i tư ng không ph i là m t i lý có tư cách c l p ư c i u ch nh b i kho n 7. 7. M t xí nghi p s không ư c coi là có cơ s thư ng trú m t Nư c ký k t ch vì xí nghi p ó ch th c hi n ho t ng kinh doanh t i Nư c kia thông qua m t i lý môi gi i, m t i lý hoa h ng ho c b t kỳ m t i lý nào khác có tư cách c l p, v i i u ki n nh ng i tư ng này ho t ng trong khuôn kh kinh doanh thông thư ng c a h . Tuy nhiên, khi các ho t ng c a i lý ó giành toàn b hay h u như toàn b cho ho t ng i di n cho xí nghi p ó, i lý ó s không ư c coi là i lý có tư cách c l p theo nghĩa c a kho n này. 8. Vi c m t công ty là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t ki m soát ho c ch u s ki m soát b i m t công ty là i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia ho c ti n hành ho t ng kinh doanh t i Nưóc kia (có th thông qua m t cơ s thư ng trú hay dư i hình
 6. th c khác), s không làm cho b t kỳ công ty nào tr thành cơ s thư ng trú c a công ty kia. i u 6: Thu nh p t b t ng s n 1. Thu nh p mà m t i tư ng cư trú t i m t Nư c ký k t thu ư c t b t ng s n (k c thu nh p t nông nghi p ho c lâm nghi p) n m t i Nư c ký k t kia thì có th b ánh thu t i Nư c kia. 2. Thu t ng "b t ng s n" s có nghĩa theo như lu t c a Nư c ký k t nơi có b t ng s n ó. Thu t ng này trong m i trư ng h p s bao g m c nh ng ph n tài s n ph kèm theo b t ng s n, àn gia súc và thi t b s d ng trong nông nghi p và lâm nghi p, các quy n l i ư c áp d ng theo như nh ng quy nh t i lu t chung v i n s n, quy n s d ng b t ng s n và các quy n ư c hư ng các kho n thanh toán thay i hay c nh tr cho vi c khai thác hay quy n khai thác các m , ngu n khoáng s n và các tài nguyên thiên nhiên khác; các t u thu và máy bay s không ư c coi là b t ng s n. 3. Nh ng quy nh t i kho n 1 s áp d ng i v i thu nh p phát sinh t vi c tr c ti p s d ng, cho thuê hay s d ng các lo i b t ng s n dư i b t kỳ hình th c nào khác. 4. Nh ng quy nh t i kho n 1 và 3 cũng s áp d ng cho thu nh p t b t ng s n c a m t xí nghi p và i v i thu nh p t b t ng s n ư c s d ng th c hi n các ho t ng d ch v cá nhân c l p. i u 7: L i t c doanh nghi p 1. L i t c c a m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t s ch b ánh thu t i Nư c ó, tr trư ng h p xí nghi p có ti n hành ho t ng kinh doanh t i Nư c ký k t kia thông qua m t cơ s thư ng trú t i Nư c kia. N u xí nghi p có ho t ng kinh doanh theo cách trên, thì các kho n l i t c c a xí nghi p có th b ánh thu t i nư c kia, nhưng ch trên ph n l i t c phân b cho: a) Cơ s thư ng trú ó; b) Vi c bán t i Nư c kia các hàng hoá ho c tài s n cùng lo i tương t v i các lo i hàng hoá ho c tài s n ư c bán thông qua cơ s thư ng trú ó; ho c c) Các ho t ng kinh doanh khác ư c th c hi n t i Nư c kia cùng lo i hay tương t v i nh ng ho t ng ư c th c hi n thông qua cơ s thư ng trú ó. 2. Th theo các quy nh t i kho n 3, khi m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t ti n hành ho t ng kinh doanh t i Nư c ký k t kia, thông qua m t cơ s thư ng trú t i Nư c kia, thì t i m i Nư c ký k t s có nh ng kho n l i t c ư c phân b cho cơ s thư ng trú nói trên mà cơ s ó có th thu ư c, n u nó là m t xí nghi p riêng, tách bi t cùng tham gia vào các ho t ng như nhau hay tương t trong cùng i u ki n như nhau hay tương t và có quan h hoàn toàn c l p v i xí nghi p mà cơ s ó ư c coi là cơ s thư ng trú.
 7. 3. Trong khi xác nh l i t c c a m t cơ s thư ng trú, cơ s này s ư c phép kh u tr các kho n chi phí phát sinh ph c v cho m c ích kinh doanh c a cơ s thư ng trú này, bao g m c chi phí i u hành và chi phí qu n lý chung cho dù chi phí ó phát sinh t i Nư c nơi cơ s thư ng trú ó óng ho c b t kỳ nơi nào khác. Tuy nhiên, s không cho phép tính vào các kho n chi phí ư c tr b t kỳ kho n ti n nào, n u có, do cơ s thư ng trú tr cho (tr khi là kho n thanh toán các chi phí th c t ) tr s chính c a xí nghi p hay b t kỳ văn phòng nào khác c a xí nghi p dư i hình th c ti n b n quy n, các kho n l phí hay b t kỳ kho n thanh toán nào tương t khác ư c phép s d ng b ng phát minh hay các quy n khác, hay dư i hình th c ti n hoa h ng tr cho vi c th c hi n các d ch v riêng bi t hay tr cho công vi c qu n lý, hay dư i hình th c lãi tính trên ti n cho cơ s thư ng trú vay, tr trư ng h p ti n lãi c a cơ s ngân hàng. Cũng tương t , trong khi xác nh l i t c c a cơ s thư ng trú s không tính n các kho n ti n (tr các kho n ti n thanh toán các chi phí (th c t ) do cơ s thư ng trú thu t tr s chính c a xí nghi p hay b t kỳ văn phòng khác c a xí nghi p, dư i hình hình th c ti n b n quy n, các kho n l phí hay các kho n thanh toán tương t cho phép s d ng b ng phát minh hay các quy n khác, hay dư i hình th c ti n hoa h ng tr cho vi c th c hi n các d ch v riêng bi t hay tr cho công vi c qu n lý, hay dư i hình th c lãi tính trên ti n cho tr s chính c a xí nghi p hay b t kỳ văn phòng nào c a xí nghi p vay, tr trư ng h p lãi t ti n cho vay c a cơ s ngân hàng. 4. Không n i dung nào t i i u này nh hư ng t i vi c áp d ng b t kỳ lu t nào c a m t Nư c ký k t liên quan t i vi c xác nh nghĩa v thu c a m t i tư ng trong các trư ng h p mà thông tin cung c p cho nhà ch c trách có thNm quy n c a Nư c ó không có th xác nh các kho n l i t c ư c phân b cho cơ s thư ng trú, v i i u ki n là lu t này s ư c áp d ng, trong ph m vi thông tin cung c p cho nhà ch c trách có thNm quy n cho phép, phù h p v i các nguyên t c t i i u này. 5. Trư ng h p t i m t Nư c ký k t v n thư ng xác nh các kho n l i t c phân b cho cơ s thư ng trú trên cơ s phân chia t ng l i t c c a xí nghi p thành các thành ph n khác nhau, thì không có n i dung nào t i kho n 2 ngăn c n Nư c ký k t ó xác nh l i t c ch u thu theo cách phân chia theo thông l ó; tuy nhiên, phương pháp phân chia ư c áp d ng như v y ph i ưa ra k t qu phù h p v i nh ng nguyên t c c a i u này. 6. Theo n i dung nh ng kho n trên, các kho n l i t c ư c phân b cho cơ s thư ng trú s ư c xác nh theo cùng m t phương pháp qua các năm tr khi có lý do chính áng thay i phương pháp tính. 7. Khi l i t c bao g m các kho n thu nh p ư c c p riêng t i các i u khác c a Hi p nh này, thì các quy nh chung c a các i u ó không b nh hư ng b i nh ng quy nh t i i u này. i u 8: V n t i hàng không và v n t i bi n 1. L i t c do m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t thu ư c t ho t ng c a các tàu thu ho c máy bay trong v n t i qu c t s ch b ánh thu t i Nư c ký k t ó. 2. Nh ng quy nh t i kho n 1 cũng s áp d ng cho các kho n l i t c thu ư c t vi c tham gia vào m t t h p, m t liên doanh hay m t hãng ho t ng qu c t .
 8. i u 9.: Nh ng xí nghi p liên k t Khi: a) M t xí nghi p c a m t Nư c ký k t tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào vi c qu n lý, ki m soát ho c góp v n vào m t xí nghi p c a Nư c ký k t kia, ho c b) Các i tư ng cùng tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào vi c qu n lý, ki m soát ho c góp v n vào m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t và vào m t xí ngi p c a Nư c ký k t kia, và trong c hai trư ng h p, trong m i quan h tài chính và thương m i gi a hai xí nghi p trên có nh ng i u ki n ư c ưa ra ho c áp t khác v i i u ki n ư c ưa ra gi a các xí nghi p c l p, lúc ó m i kho n l i t c mà m t xí nghi p có th thu ư c n u không có nh ng i u ki n trên nhưng nay vì nh ng i u ki n này mà xí nghi p ó không thu ư c, s v n b m t Nư c ký k t tính vào các kho n l i t c c a xí nghi p ó và b ánh thu tương ng. i u 10.:Ti n lãi c ph n 1. Ti n lãi c ph n do m t công ty là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t tr cho m t i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia có th b ánh thu t i Nư c kia. 2. Tuy nhiên, nh ng kho n ti n lãi c ph n ó cũng có th b ánh thu t i Nư c ký k t nơi công ty tr ti n lãi c ph n là i tư ng cư trú và theo các lu t c a Nư c ó, nhưng n u i tư ng nh n là i tư ng th c hư ng ti n lãi c ph n thì thu ư c tính khi ó s không vư t quá: a) 10 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n n u i tư ng th c hư ng là m t công ty (không ph i là m t t ch c hùn v n) n m gi tr c ti p ít nh t 25 ph n trăm v n c a công ty tr lãi c ph n; b) 15 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n trong t t c các trư ng h p khác. Các nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s xây d ng phương th c áp d ng gi i h n này b ng tho thu n chung. Kho n này s không nh hư ng t i vi c ánh thu công ty i v i l i t c dùng chia lãi c ph n. 3. M c dù các quy nh t i i m (a) kho n 2, ch ng nào theo các lu t c a m t Nư c ký k t ti n lãi c ph n do m t công ty là i tư ng cư trú c a Nư c ó tr có th ư c kh u tr vào l i t c ch u thu ho c có th ư c chuy n sang năm sau như l trong ho t ng c a công ty ó dư i giác thu thu nh p, ti n lãi c ph n do công ty ó tr cho m t i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia có th b ánh thu t i Nư c ký k t th nh t và theo các lu t c a Nư c ó, nhưng n u i tư ng nh n là i tư ng th c hư ng ti n lãi c ph n, thu ư c tính khi ó s không vư t quá 15 ph n trăm i v i ph n ti n lãi c ph n ư c kh u tr vào l i t c ch u thu c a công ty ho c có th ư c chuy n sang năm sau như m t kho n l ho t ng c a công ty. 4. Thu t ng "ti n lãi c ph n" ư c s d ng trong i u này có nghĩa là thu nh p t c ph n, ho c các quy n khác, không k các kho n n , ư c hư ng l i t c, và thu
 9. nh p t các quy n l i công ty khác ph i ch u thu gi ng như thu nh p t c ph n theo các lu t c a Nư c nơi công ty chia lãi c ph n là i tư ng cư trú. 5. Nh ng quy nh t i kho n 1, 2 và 3 s không áp d ng trong trư ng h p i tư ng th c hư ng các kho n ti n lãi c ph n là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t có ti n hành ho t ng kinh doanh t i Nư c ký k t kia, nơi công ty tr ti n lãi c ph n là i tư ng cư trú thông qua m t cơ s thư ng trú n m t i Nư c ó, hay ti n hành t i Nư c kia các ho t ng d ch v cá nhân c l p thông qua m t cơ s c nh t i Nư c kia, và quy n n m gi các c ph n ư c hư ng ti n lãi c ph n, có s liên h th c t n cơ s thư ng trú ho c cơ s c nh nói trên. Trong trư ng h p như v y các quy nh t i i u 7 ho c i u 14, tuỳ t ng trư ng h p, s ư c áp d ng. 6. Khi m t công ty là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t có l i t c hay thu nh p phát sinh t Nư c ký k t kia thì Nư c kia có th không ánh thu i v i nh ng kho n ti n lãi c ph n do công ty này tr , tr trư ng h p nh ng kho n ti n lãi c ph n do công ty này tr , tr trư ng h p kho n ti n lãi c ph n này ư c tr cho i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia, ho c quy n n m gi c ph n có các kho n ti n lãi c ph n ư c tr có s liên h th c t v i m t cơ s thư ng trú hay m t cơ s c nh n m t i Nư c kia, ng th i Nư c kia cũng không bu c các kho n l i t c không chia c a công ty trên ph i ch u thu i v i nh ng kho n l i t c không chia c a công ty, cho dù nh ng kho n ti n lãi c ph n ư c chia ho c các kho n l i t c không chia bao g m toàn b hay m t ph n các kho n l i t c ho c thu nh p phát sinh t i Nư c kia. i u 11: Lãi t ti n cho vay 1. Lãi t ti n cho vay phát sinh t i m t Nư c ký k t và ư c tr cho i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia có th b ánh thu t i Nư c kia. 2. Tuy nhiên, kho n ti n lãi này cũng có th b ánh thu Nư c ký k t nơi phát sinh lãi và theo các lu t c a Nư c ó, nhưng n u ngư i nh n là i tư ng th c hư ng các kho n ti n lãi này thì m c thu khi ó ư c tính s không vư t quá 10 ph n trăm c a t ng s kho n lãi t ti n cho vay. Các nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s xây d ng phương th c áp d ng gi i h n b ng tho thu n chung. 3. M c dù có nh ng quy nh t i kho n 1 và 2, a) Lãi t ti n cho vay phát sinh t i Vi t Nam s ư c mi n thu Vi t Nam n u s ti n lãi ó ư c tr cho: (i) Nhà nư c Ai-xơ-len, m t cơ quan chính quy n cơ s , chính quy n a phương ho c m t t ch c h p pháp c a Nhà nư c ó, (ii) Ngân hàng Trung ương Ai-xơ-len; (iii) Qu Vay Công nghi p ho c Qu phát tri n Công nghi p, ho c b t kỳ t ch c tương t nào khác ư c nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t tho thu n trong t ng th i kỳ;
 10. (iv) B t kỳ t ch c nào khác tương t như nh ng t ch c ư c c p t i t i i m (iii) ư c nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t tho thu n trong t ng th i kỳ; b) Lãi t ti n cho vay phát sinh t i Ai-xơ-len s ư c mi n thu Ai-xơ-len n u lãi t ti n cho vay ư c tr cho: (i) Chính ph Vi t Nam, m t cơ quan chính quy n cơ s , chính quy n a phương ho c m t t ch c h p pháp c a Chính ph ó; (ii) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; (iii) M t t ch c h p pháp, ho c b t kỳ t ch c nào khác có v n thu c s h u toàn b hay ch y u c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t tho thu n trong t ng th i kỳ. 4. Thu t ng "lãi t ti n cho vay" dùng i u này có nghĩa là thu nh p t các kho n cho vay dư i b t kỳ d ng nào, có hay không ư c m b o b ng th ch p và có ho c không có quy n ư c hư ng l i t c c a ngư i i vay, và c bi t là kho n thu nh p t ch ng khoán c a Chính ph và thu nh p t trái phi u ho c trái phi u thông thư ng, k c các kho n ti n thư ng và gi i thư ng kèm theo các kho n ch ng khoán, trái phi u ho c trái phi u thông thư ng ó. Ti n ph t thanh toán ch m s không ư c coi là lãi t ti n cho vay theo n i dung c a i u này. 5. Nh ng quy nh t i kho n 1, 2 và 3 s không áp d ng n u i tư ng th c hư ng các kho n lãi t ti n cho vay là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t, ti n hành ho t ng kinh doanh t i Nư c ký k t kia nơi phát sinh các kho n lãi t ti n cho vay thông qua m t cơ s thư ng trú n m t i Nư c kia ho c th c hi n t i Nư c kia các ho t ng d ch v cá nhân c l p thông qua m t cơ s c nh t i Nư c kia và kho n n có các kho n ti n lãi ư c tr có s liên h th c t v i (a) cơ s thư ng trú hay cơ s c nh ó ho c (b) v i ho t ng kinh doanh nêu t i i m (c) kho n 1 i u 7. Trong trư ng h p này, các quy nh t i i u 7 ho c i u 14, tuỳ t ng trư ng h p, s ư c áp d ng. 6. Lãi t ti n cho vay s ư c coi là phát sinh t i m t Nư c ký k t khi ngư i tr chính là Nhà nư c ó, chính quy n cơ s , cơ quan chính quy n a phương, ho c i tư ng cư trú c a Nư c ó. Tuy nhiên, khi i tư ng tr lãi có m t Nư c ký k t m t cơ s thư ng trú hay m t cơ s c nh liên quan n các kho n n ã phát sinh các kho n lãi này, và kho n ti n lãi ó do cơ s thư ng trú ho c cơ s c nh ó ch u thì dù i tư ng có là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t hay không, kho n ti n lãi này s v n ư c coi là phát sinh Nư c nơi cơ s thư ng trú hay c s c nh ó óng. 7. Trư ng h p do m i quan h c bi t gi a i tư ng tr lãi và i tư ng hư ng lãi ho c gi a c hai i tư ng trên và các i tư ng khác, kho n lãi ti n cho vay ư c tr cho kho n n có liên quan, vư t quá kho n ti n ư c tho thu n gi a i tư ng i vay và i tư ng th c hư ng khi không có m i quan h này, thì khi ó, các quy nh t i i u này s ch áp d ng i v i các kho n ti n thanh toán khi không có m i quan h c bi t trên. Trong trư ng h p này, ph n thanh toán vư t s b ánh thu theo các lu t c a t ng Nư c ký k t có xem xét t i các quy nh khác c a Hi p nh này. i u 12.:Ti n b n quy n
 11. 1. Ti n b n quy n phát sinh t i m t Nư c ký k t và ư c tr cho i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia có th b ánh thu t i Nư c ký k t kia. 2. Tuy nhiên, nh ng kho n ti n b n quy n ó cũng có th b ánh thu t i Nư c ký k t nơi phát sinh, và theo lu t c a Nư c ó, nhưng n u i tư ng nh n là i tư ng th c hư ng ti n b n quy n thì m c thu ư c tính khi ó s không vư t quá 10 ph n trăm t ng s ti n b n quy n. 3. Thu t ng "ti n b n quy n" ư c s d ng trong i u này có nghĩa là các kho n thanh toán b t kỳ d ng nào ư c tr cho vi c s d ng, ho c quy n s d ng, b n quy n tác gi c a m t tác phNm văn h c, ngh thu t hay khoa h c, k c phim i n nh ho c phim ho c các lo i băng dùng cho phát thanh ho c truy n hình, b ng phát minh nhãn hi u thương m i, thi t k ho c m u, án, công th c ho c quy trình bí m t, h th ng máy tính hay ph n m m m ng máy tính, hay tr cho vi c s d ng, hay quy n s d ng thi t b công nghi p, thương m i ho c khoa h c, hay tr cho thông tin liên quan n các kinh nghi m công nghi p thương m i ho c khoa h c. 4. Nh ng quy nh t i kho n 1 và 2 s không áp d ng n u i tư ng th c hư ng các kho n ti n b n quy n, là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t, ti n hành ho t ng kinh doanh t i Nư c ký k t kia nơi có kho n ti n b n quy n phát sinh, thông qua m t cơ s thư ng trú n m t i Nư c kia, và quy n hay tài s n có các kho n ti n b n quy n ư c tr có s liên h th c t v i (a) cơ s thư ng trú ho c cơ s c nh ó ho c (b) các ho t ng kinh doanh ư c ư c nêu t i i m c kho n 1 i u 7. Trong trư ng h p này các quy nh t i i u 7 ho c i u 14, tuỳ t ng trư ng h p, s ư c áp d ng. 5. Ti n b n quy n s ư c coi là phát sinh t i m t Nư c ký k t khi i tư ng tr ti n b n quy n chính Nhà nư c ó, chính quy n cơ s , cơ quan chính quy n a phương ho c là i tư ng cư trú c a Nư c ó. Tuy nhiên, khi m t i tư ng tr ti n b n quy n, là hay không là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t, có m t Nư c ký k t m t cơ s thư ng trú hay m t cơ s c nh liên quan n trách nhi m tr ti n b n quy n ã phát sinh và ti n b n quy n ó do cơ s thư ng trú ho c cơ s c nh ó ch u thì kho n ti n b n quy n này s v n ư c coi là phát sinh Nư c nơi cơ s thư ng trú hay cơ s c nh ó óng. 6. Trư ng h p vì m i quan h c bi gi a i tư ng tr và i tư ng th c hư ng ho c gi a c hai i tư ng trên v i các i tư ng khác, kho n ti n b n quy n ư c tr cho vi c s d ng, quy n ho c thông tin, vì b t c lý do gì, vư t quá kho n ti n ư c tho thu n gi a i tư ng tr ti n và i tư ng th c hư ng khi không có m i quan h c bi t này, thì các quy nh c a i u này s ch áp d ng i v i kho n ti n thanh toán khi không có m i quan h trên. Trong trư ng h p này, ph n thanh toán vư t s b ánh thu theo các lu t c a t ng Nư c ký kêt có xem xét n các quy nh khác c a Hi p nh này. i u 13: L i t c t chuy n như ng tài s n 1. L i t c do m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t nh n ư c t vi c chuy n như ng b t ng s n ư c nêu t i i u 6 và n m t i Nư c ký k t kia có th b ánh thu t i Nư c kia.
 12. 2. L i t c t vi c chuy n như ng ng s n là m t ph n c a tài s n kinh doanh c a m t cơ s thư ng trú mà m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t có t i Nư c ký k t kia ho c ng s n thu c m t cơ s c nh c a m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t có Nư c ký k t kia ti n hành ho t ng d ch v cá nhân c l p, k c l i t c t vi c chuy n như ng cơ s thư ng trú ó (riêng cơ s thư ng trú ó ho c cùng v i toàn b xí nghi p) ho c cơ s c nh ó có th b ánh thu t i Nư c kia. 3. L i t c thu ư c t vi c chuy n như ng t u thu ho c máy bay do xí nghi p c a m t Nư c ký k t i u hành trong v n t i qu c t ho c ng s n g n li n v i vi c ho t ng c a các t u thu hay máy bay ó s ch b ánh thu t i Nư c ký k t ó. 4. L i t c do m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t thu ư c t vi c chuy n như ng các c ph n hay các quy n l i tương ng trong m t công ty mà tài s n c a công ty ó bao g m toàn b hay ch y u b t ng s n n m t i Nư c kia có th b ánh thu t i Nư c kia. 5. L i t c thu ư c t vi c chuy n như ng các c ph n trong m t công ty là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t không ph i là nh ng c ph n ư c c p t i kho n 4 có th b ánh thu t i Nư c ó. 6. L i t c t vi c chuy n như ng b t kỳ tài s n nào khác v i nh ng tài s n ã ư c nêu t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 s ch b ánh th t i Nư c ký k t nơi i tư ng chuy n như ng là i tư ng cư trú. i u 14: Ho t ng d ch v cá nhân cl p 1. Thu nh p do m t cá nhân là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t thu ư c t các ho t ng d ch v ngành ngh hay các ho t ng khác có tính ch t c l p s ch b ánh thu t i Nư c ó tr các trư ng h p sau, khi ó các kho n thu nh p ó cũng có th b ánh thu t i Nư c ký k t kia: a) N u i tư ng ó thư ng xuyên có t i Nư c ký k t kia m t cơ s c nh th c hi n các ho t ng này; trong trư ng h p ó, ch ph n thu nh p phân b cho cơ s c nh ó có th b ánh thu t i Nư c ký k t kia; ho c b) N u i tư ng ó có m t t i Nư c ký k t kia trong kho ng th i gian hay nhi u kho ng th i gian g p l i n hay vư t quá 183 ngày trong b t kỳ giai o n 12 tháng nào b t u ho c k t thúc trong năm tài chính có liên quan; trong trư ng h p ó, ch ph n thu nh p phát sinh t các ho t ng c a i tư ng ó ư c th c hi n t i Nư c kia có th b ánh thu t i Nư c kia. 2. Thu t ng "d ch v ngành ngh " bao g m ch y u nh ng ho t ng khoa h c, văn h c, ngh thu t, giáo d c hay gi ng d y mang tính ch t c l p như các ho t ng c l p c a các th y thu c, bác s , lu t sư, k sư, ki n trúc sư, nha s và k toán viên. i u 15.: Ho t ng d ch v cá nhân ph thu c 1. Th theo các quy nh t i i u 16, 18, 19, 20 và 21 các kho n ti n lương, ti n công, và các kho n ti n thù lao tương t khác do m t i tư ng cư trú c a Nư c ký k t thu ư c t lao ng làm công s ch b ánh thu t i Nư c ó, tr khi công vi c c a i
 13. tư ng ó ư c th c hi n t i Nư c ký k t kia. N u công vi c lao ng ư c th c hi n như v y, s ti n công tr cho lao ng ó có th b ánh thu t i Nư c kia. 2. M c dù có nh ng quy nh t i kho n 1, ti n công do m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t thu ư c t lao ng làm công t i Nư c ký k t kia s ch b ánh thu t i Nư c th nh t n u: a) Ngư i nh n ti n công hi n có m t t i Nư c kia trong m t th i gian ho c nhi u th i gian g p l i không quá 183 ngày trong b t kỳ giai o n 12 tháng liên t c b t u hay k t thúc trong năm tài chính liên quan, và b) Ch lao ng hay ngư i i di n ch lao ng tr ti n công lao ng không ph i là i tư ng cư trú t i Nư c kia, và c) S ti n thù lao không ph i phát sinh t i m t cơ s thư ng trú ho c cơ s c nh mà i tư ng ch lao ng có t i Nư c kia. 3. M c dù có nh ng quy nh trên c a i u này, ti n công t công vi c làm trên tàu thu ho c máy bay do m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t ho t ng trong v n t i qu c t s ch b ánh thu t i Nư c ó. i u 16.: Thù lao cho giám c Các kho n thù lao cho giám c và các kho n thanh toán tương t khác do m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t nh n ư c v i tư cách là thành viên c a ban giám c ho c các b ph n tương t khác c a m t công ty là i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia có th b ánh thu t i Nư c kia. i u 17: Ngh s và v n ng viên 1. M c dù có nh ng quy nh t i i u 15 và 16, thu nh p c a m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t thu ư c v i tư cách ngư i bi u di n như di n viên sân kh u, di n viên i n nh, ngh s phát thanh hay truy n hình, ho c nh c công, ho c v i tư cách là v n ng viên t nh ng ho t ng cá nhân c a mình th c hi n t i Nư c ký k t kia, có th b ánh thu Nư c kia. 2. Trư ng h p thu nh p liên quan n các ho t ng trình di n cá nhân c a ngư i bi u di n ho c v n ng viên nhưng không ư c tr cho b n thân ngư i bi u di n ho c v n ng viên, mà tr cho m t i tư ng khác thì thu nh p này có th b ánh thu t i Nư c ký k t nơi di n ra nh ng ho t ng trình di n c a ngư i bi u di n ho c v n ng viên, m c dù ã có nh ng quy nh t i i u 7, 15 và 16. 3. M c dù ã có nh ng quy nh t i kho n 1 và 2, thu nh p do các ngh s ho c v n ng viên là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t thu ư c t các ho t ng t i Nư c ký k t kia theo khuôn kh chương trình trao i văn hoá gi a hai Chính ph c a hai Nư c ký k t, s ư c mi n thu t i Nư c ký k t kia. i u 18.:Ti n lương hưu
 14. 1. Th theo các quy nh t i kho n 2 i u 19, ti n lương hưu và các kho n ti n thù lao tương t khác ư c tr cho m t cá nhân là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t do các công vi c ã làm trư c ây s ch b ánh thu t i Nư c ó. 2. M c dù có các quy nh t i kho n 1, và quy nh t i kho n 2 i u 19, ti n lương hưu ư c tr và các quy n l i khác dù ư c c p nh kỳ hay m t l n, theo lu t b o hi m xã h i c a m t Nư c ký k t hay b t kỳ chương trình công nào do m t Nư c ký k t t ch c vì m c ích phúc l i xã h i có th b ánh thu t i Nư c ó. i u 19.: Ph c v nhà nư c 1.a. Ti n lương, ti n công và các kho n ti n thù lao tương t khác, tr ti n lương hưu, do m t Nư c ký k t ho c cơ quan chính quy n cơ s ho c chính quy n a phương c a Nư c ó tr cho m t cá nhân i v i vi c ph c v cho Nhà nư c ho c chính quy n cơ s ho c chính quy n a phương ó s ch b ánh thu t i Nư c ó. b. Tuy nhiên kho n ti n lương, ti n công và các kho n ti n thù lao tương t khác nói trên s ch b ánh thu t i Nư c ký k t kia n u vi c ph c v này ư c th c hi n t i Nư c ký k t kia và n u cá nhân này là i tư ng cư trú c a Nư c kia, ng th i: (i) Là i tư ng mang qu c t ch c a Nư c kia; ho c (ii) Không tr thành i tư ng cư trú c a Nư c kia ch ơn thu n vì th c hi n nh ng công vi c trên. 2.a. B t kỳ kho n ti n lương hưu nào do m t Nư c ký k t ho c cơ quan chính quy n cơ s ho c cơ quan chính quy n a phương c a Nư c ó ho c do các qu c a nh ng cơ quan ó l p ra tr cho m t cá nhân i v i công vi c ph c v cho Nhà nư c ho c các cơ quan chính quy n cơ s ho c chính quy n a phương ó s ch b ánh thu t i Nư c ó. b. Tuy nhiên, nh ng kho n ti n lương hưu này s ch b ánh thu t i Nư c ký k t kia n u cá nhân này là i tư ng cư trú và là i tư ng mang qu c t ch c a Nư c ký k t kia. 3. Các quy nh c a i u 15, 16 và 18 s áp d ng i v i nh ng kho n ti n lương, ti n công và ti n thù lao tương t khác và lương hưu i v i các công vi c liên quan n m t ho t ng kinh doanh ư c ti n hành b i m t Nư c ký k t ho c cơ quan chính quy n cơ s ho c chính quy n a phương c a Nư c ó. i u 20.: Sinh viên và th c t p sinh Nh ng kho n ti n mà m t sinh viên hay th c t p sinh nh n ư c trang tr i các chi phí sinh ho t, h c t p hay ào t o mà ngư i sinh viên hay th c t p sinh này ngay trư c khi n m t Nư c ký k t ã ho c ang là ngư i cư trú c a Nư c ký k t kia và hi n có m t t i Nư c th nh t ch v i m c ích h c t p hay ào t o, s không b ánh thu t i Nư c ó, v i i u ki n nh ng kho n ti n ó có ngu n g c t bên ngoài Nư c này. i u 21.: Giáo viên, giáo sư và nhà nghiên c u.
 15. 1. M t cá nhân, ngư i hi n nay hay ngay trư c khi sang m t Nư c ký k t ã là i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia và hi n có m t t i Nư c ký k t th nh t v i m c ích ch y u là gi ng d y, thuy t trình hay ti n hành nghiên c u t i m t trư ng i h c, trư ng cao ng, trư ng h c hay cơ s giáo d c ho c cơ s nghiên c u khoa h c ư c Chính ph c a Nư c ký k t th nh t ch p nh n s ư c mi n thu t i Nư c ký k t th nh t i v i ti n công tr cho công vi c gi ng d y, thuy t trình hay nghiên c u trong m t kho ng th i gian 2 năm k t ngày u tiên cá nhân ó n Nư c ký k t th nh t. 2. i u này s ch áp d ng i v i thu nh p t vi c nghiên c u n u vi c nghiên c u này ư c m t cá nhân ti n hành vì l i ích công c ng và trư c tiên không ph i vì l i ích riêng c a m t hay nhi u i tư ng khác. i u 22: Thu nh p khác 1. Nh ng kho n thu nh p c a m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t, b t k phát sinh âu, chưa ư c c p n trong các i u trên c a Hi p nh này, s ch b ánh thu t i Nư c ó. 2. Nh ng quy nh t i kho n 1 s không áp d ng i v i thu nh p, tr thu nh p t b t ng s n ư c nh nghĩa t i kho n 2 i u 6, n u i tư ng nh n kho n thu nh p ó là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t, có ti n hành kinh doanh t i Nư c ký k t kia thông qua m t cơ s thư ng trú n m t i Nư c kia hay th c hi n t i Nư c kia nh ng ho t ng d ch v cá nhân c l p thông qua m t sơ s c nh t i Nư c kia, và quy n hay tài s n liên quan n s thu nh p ư c chi tr có s liên h th c t v i cơ s thư ng trú hay cơ s c nh nói trên. Trong trư ng h p như v y nh ng quy nh t i i u 7 ho c i u 14, tuỳ t ng trư ng h p, s ư c áp d ng. 3. M c dù có nh ng quy nh t i kho n 1 và 2, các kho n thu nh p c a m t i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t chưa ư c c p t i các i u trư c c a Hi p nh này và phát sinh t i Nư c ký k t kia cũng có th b ánh thu t i Nư c kia. i u 23.: Các bi n pháp xoá b vi c ánh thu hai l n 1. T i Vi t Nam vi c ánh thu hai l n s ư c xoá b như sau: Trư ng h p m t i tư ng cư trú c a Vi t Nam thu ư c thu nh p, l i t c hay l i t c t vi c chuy n như ng tài s n mà theo lu t c a Ai-xơ-len và phù h p v i Hi p nh này có th b ánh thu t i Ai-xơ-len, Vi t Nam s cho kh u tr vào thu Vi t Nam thu trên thu nh p, l i t c hay l i t c t chuy n như ng tài s n m t kho n ti n tương ương v i s thu ã n p t i Ai-xơ-len. Tuy nhiên, s thu ư c kh u tr s không vư t quá s thu Vi t Nam trên thu nh p, l i t c hay l i t c t vi c chuy n như ng tài s n ó ư c tính phù h p v i các lu t và quy nh v thu c a Vi t Nam trư c khi th c hi n kh u tr . 2. T i Ai-xơ-len, vi c ánh thu hai l n s ư c xoá b như sau: a. Trư ng h p m t i tư ng cư trú c a Ai-xơ-len thu ư c các kho n thu nh p mà theo các quy nh c a Hi p nh này s ch b ánh thu ho c có th b ánh thu t i Vi t Nam, căn c vào quy nh c a i m b, kho n này, Ai-xơ-len s cho tr vào thu
 16. thu nh p Ai-xơ-len ph n thu thu nh p c a Ai-xơ-len áp d ng cho thu nh p thu ư c t Vi t Nam ư c tính theo cùng cách tính và cùng thu su t như các kho n thu thu nh p Ai-xơ-len khác thu trên thu nh p không ph i t Vi t Nam. b. Trư ng h p m t i tư ng cư trú c a Ai-xơ-len thu ư c các kho n thu nh p mà theo các quy nh c a kho n 2 và 3 i u 10, kho n 2 i u 11, kho n 2 i u 12, kho n 4 và 5 i u 13, kho n 1 và 3 i u 15, i u 16, kho n 1 và 2 i u 17, kho n 2 i u 18 và kho n 3 i u 22 có th b ánh thu t i Vi t Nam, Ai-xơ-len s cho tr vào thu thu nh p c a i tư ng cư trú ó m t kho n tương ương i v i s thu ã n p t i Vi t Nam. Tuy nhiên, s thu ư c tr s không vư t quá ph n thu phân b cho nh ng kho n thu nh p thu ư c t Vi t Nam như ã tính trư c khi kh u tr . c. Theo n i dung c a i m (b) kho n này, s thu n p t i Vi t Nam trong b t kỳ trư ng h p nào s ư c coi là 15 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n, lãi t ti n cho vay, ti n b n quy n thu ư c t Vi t Nam. Các quy nh t i i m này s ư c áp d ng trong giai o n 15 năm k t ngày Hi p nh có hi u l c thi hành. i u 24 : Không phân bi t ix 1. Nh ng i tư ng mang qu c t ch c a m t Nư c ký k t s không ph i ch u thu t i Nư c ký k t kia b t kỳ hình th c thu nào hay b t kỳ yêu c u nào liên quan n hình th c thu ó khác v i hay n ng hơn hình th c thu và các yêu c u liên quan hi n ang và có th áp d ng cho các i tư ng mang qu c t ch c a Nư c ký k t kia trong cùng nh ng hoàn c nh như nhau c bi t là trong v n cư trú. 2. Thu i v i m t cơ s thư ng trú c a m t xí nghi p c a m t Nư c ký k t t t i Nư c ký k t kia s không kém thu n l i hơn thu áp d ng i v i các xí nghi p c a Nư c ký k t kia cùng th c hi n nh ng ho t ng tương t . Quy nh này s không ư c hi u là bu c m t Nư c ký k t kia ph i dành cho i tư ng cư trú c a Nưóc ký k t kia ư c hư ng b t kỳ su t mi n thu cá nhân, kho n mi n và gi m thu nào v thân ph n dân s và trách nhi m gia ình mà Nư c ký k t th nh t dành cho nh ng i tư ng cư trú c a mình. 3. Các xí nghi p c a m t Nư c ký k t có toàn b hay m t ph n v n thu c s h u ho c ch u s ki m soát, tr c ti p hay gián ti p, b i m t hay nhi u i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia, s không ph i ch u Nư c th nh t b t kỳ hình th c thu nào hay b t kỳ yêu c u nào liên quan n hình th c thu ó khác v i hay n ng hơn hình th c thu và các yêu c u liên quan hi n ang và có th áp d ng cho các xí nghi p tương t khác c a Nư c th nh t. 4. Nh ng quy nh c a kho n 2 và 3 i u này s không áp d ng i v i thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a Vi t Nam, mà thu này trong b t kỳ trư ng h p nào s không vư t quá 10 ph n trăm t ng s l i t c chuy n ra nư c ngoài, và thu Vi t Nam i v i các ho t ng s n xu t nông nghi p. 5. Tr trư ng h p các quy nh t i kho n 1 i u 9 ho c kho n 6 i u 12 ư c áp d ng, ti n b n quy n và nh ng kho n ti n thanh toán khác không ph i là lãi t ti n cho vay do xí nghi p c a m t Nư c ký k t tr cho i tư ng cư trú c a Nư c ký k t kia, khi xác nh l i t c ch u thu c a xí nghi p ó, s ư c kh u tr theo cùng nh ng
 17. i u ki n như khi nh ng kho n ti n này ư c tr cho m t i tư ng cư trú c a Nư c th nh t. 6. Không có quy nh nào t i i u này s ư c hi u là bu c t ng Nư c ký k t ph i dành cho các cá nhân không ph i là i tư ng cư trú c a Nư c ó ư c hư ng b t kỳ su t mi n thu cá nhân, kho n mi n và gi m thu nào mà Nư c ó dành cho nh ng cá nhân là i tư ng cư trú ư c hư ng. 7. M c dù có các quy nh t i i u này, ch ng nào Vi t Nam ti p t c c p gi y phép cho các nhà u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, trong ó có quy nh ch thu áp cho nhà u tư, vi c ánh thu như v y s không b coi là vi ph m các quy nh t i kho n 2 và 3 i u này. 8. Nh ng quy nh t i i u này s ch áp d ng i v i các lo i thu ch u s i u ch nh c a Hi p nh. i u 25.:Th t c tho thu n song phương 1. Trư ng h p m t i tư ng là i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t nh n th y r ng vi c gi i quy t c a nhà ch c trách có thNm quy n t i m t hay c hai Nư c ký k t làm cho hay s làm cho i tư ng ó ph i n p thu không úng theo nh ng quy nh c a Hi p nh này, lúc ó i tư ng này có th gi i trình trư ng h p c a mình v i nhà ch c trách có thNm quy n c a Nư c ký k t nơi i tư ng ó là i tư ng cư trú, m c dù trong lu t c a hai Nư c ký k t ã quy nh nh ng ch x lý khi u n i. Trư ng h p ó ph i ư c gi i trình trong th i h n 3 năm k t l n thông báo gi i quy t u tiên d n n hình th c thu áp d ng không úng v i nh ng quy nh c a Hi p nh. 2. Nhà ch c trách có thNm quy n s c g ng, n u như vi c khi u n i là h p lý và n u b n thân nhà ch c trách ó không th i n m t gi i pháp tho áng, ph i h p v i nhà ch c trách có thNm quy n c a Nư c ký k t kia cùng gi i quy t trư ng h p khi u n i b ng s tho thu n chung, nh m m c ích tránh ánh thu không phù h p v i n i dung c a Hi p nh này. B t kỳ tho thu n nào t ư c s ư c áp d ng không căn c vào b t kỳ gi i h n th i gian nào ghi trong lu t trong nư c c a hai Nư c ký k t. 3. Nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s c g ng gi i quy t m i khó khăn hay vư ng m c n y sinh trong quá trình áp d ng Hi p nh này. Hai bên cũng có th trao i v i nhau nh m xoá b vi c ánh thu hai l n trong nh ng trư ng h p chưa ư c quy nh trong Hi p nh. 4. Nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t có th tr c ti p liên h v i nhau v i m c ích nh m t ư c m t tho thu n theo n i dung c a nh ng kho n trên ây. Các nhà ch c trách có thNm quy n, thông qua trao i, s xây d ng các th t c, i u ki n, bi n pháp và k thu t thích ng song phương th c hi n th t c tho thu n song phương ư c quy nh t i i u này. i u 26: Trao i thông tin 1. Nhà ch c trách có thNm quy n c a hai Nư c ký k t s trao i v i nhau nh ng thông tin c n thi t cho vi c tri n khai th c hi n nh ng quy nh c a Hi p nh này
 18. hay c a các lu t trong nư c c a hai Nư c ký k t liên quan n các lo i thu mà Hi p nh này hay c a các lu t trong nư c c a hai Nư c ký k t liên quan n các lo i thu mà Hi p nh này áp d ng sao cho vi c ánh thu theo các lu t trong nư c s không trái v i Hi p nh này, c bi t nh m ngăn ch n vi c tr n, hay l u các lo i thu ó. M i thông tin do m t Nư c ký k t nh n ư c s ư c gi bí m t gi ng như thông tin thu nh n theo các lu t trong nư c c a Nư c ó và s ch ư c cung c p cho các i tư ng hay các cơ quan ch c trách (bao g m c toà án và các cơ quan hành chính) có liên quan n vi c tính toán, thu, cư ng ch hay truy t ho c xác nh các khi u n i v các lo i thu mà Hi p nh này áp d ng. Các i tư ng ho c các cơ quan ch c trách này s ch s d ng các thông tin ó vào các m c ích nêu trên. Các i tư ng và các cơ quan ó có th cung c p các thông tin này trong quá trình t t ng công khai c a toà án hay trong các quy t nh c a toà án. 2. Không có trư ng h p nào nh ng quy nh t i kho n 1 ư c gi i thích là bu c m t Nư c ký k t có nghĩa v : a. Th c hi n các bi n pháp hành chính khác v i lu t pháp hay thông l v qu n lý hành chính c a Nư c ký k t ó hay c a Nư c ký k t kia; b. Cung c p nh ng thông tin không th thu th p ư c theo các lu t hay trong khuôn kh qu n lý hành chính thông thư ng c a Nư c ký k t ó hay c a Nư c ký k t kia; c. Cung c p nh ng thông tin có th làm ti t l bí m t v m u d ch, thương m i, công nghi p, thương nghi p hay bí m t ngh nghi p ho c các phương th c kinh doanh, ho c cung c p nh ng thông tin mà vi c ti t l các thông tin này có th trái v i chính sách nhà nư c. i u 27: Các viên ch c ngo i giao và lãnh s Không n i dung nào trong Hi p nh này s nh hư ng n nh ng ưu ãi v thu ho c dành cho các viên ch c ngo i giao ho c các viên ch c lãnh s theo nh ng nguyên t c chung c a lu t pháp qu c t hay nh ng quy nh trong các hi p nh c bi t. i u 28: Hi u l c 1. T ng Nư c ký k t s thông báo cho Nư c ký k t kia b ng văn b n thông qua ư ng ngo i giao vi c hoàn thành các th t c c n thi t theo quy nh c a lu t pháp Nư c mình Hi p nh có hi u l c. Hi p nh này s có hi u l c vào ngày thông báo sau cùng. 2. Hi p nh này s có hi u l c thi hành: a. i v i các kho n thu kh u tr t i ngu n, liên quan n các kho n thu nh p ch u thu ư c chi tr vào ngày ho c sau ngày 01 tháng 01 c a năm ti p theo năm dương l ch mà Hi p nh này có hi u l c và trong các năm dương l ch ti p sau ó; b. i v i các kho n thu khác thu trên thu nh p, l i t c hay l i t c chuy n như ng tài s n phát sinh trong năm dương l ch ti p theo năm dương l ch mà Hi p nh có hi u l c và trong các năm dương l ch ti p sau ó.
 19. i u 29.: K t thúc Hi p nh này s v n còn hi u l c cho t i khi m t trong hai Nư c ký k t tuyên b k t thúc. T ng Nư c ký k t thông qua ư ng ngo i giao, có th k t thúc Hi p nh b ng cách g i cho Nư c ký k t kia văn b n thông báo k t thúc Hi p nh ít nh t 6 tháng trư c khi k t thúc b t kỳ năm dương l ch nào b t u sau th i h n 5 năm k t ngày Hi p nh có hi u l c. Trong trư ng h p như v y, Hi p nh s h t hi u l c thi hành: a. i v i các kho n thu kh u tr t i ngu n, liên quan n các kho n thu nh p ch u thu ư c chi tr vào ngày ho c sau ngày 01 tháng 01 c a năm k ti p theo năm dương l ch g i thông báo k t thúc và trong các năm dương l ch ti p sau ó; b. i v i các kho n thu khác, thu trên thu nh p, l i t c hay l i t c chuy n như ng tài s n phát sinh trong năm dương l ch ti p theo năm dương l ch g i thông báo k t thúc Hi p nh và trong nh ng năm dương l ch ti p sau ó. làm b ng nh ng ngư i ư c u quy n c a t ng Chính ph dư i ây ã ký vào Hi p nh này. Hi p nh ư c làm thành hai b n t i Hà N i vào ngày 03/4/2002, b ng các th ti ng: ti ng Vi t, ti ng Ai-xơ-len và ti ng Anh, t t c các văn b n u có giá tr ngang nhau. Trư ng h p có s gi i thích khác nhau gi a các văn b n, b n ti ng Anh s có giá tr quy t nh. NGHN NNH THƯ T i th i i m ký k t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Ai-xơ-len v tránh ánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu i v i các lo i thu ánh vào thu nh p, nh ng ngư i ký tên dư i ây ã tho thu n nh ng i u kho n sau ây s là m t b ph n h p thành c a Hi p nh. Hai bên u hi u là thu ánh vào ti n lương c a Ai-xơ-len ư c dùng trang tr i cho h th ng b o hi m xã h i c a Ai-xơ-len căn c vào o lu t s 113 t năm 1990 s không bao g m trong kho n 2 i u 2 c a Hi p nh này. làm b ng nh ng ngư i ư c u quy n c a t ng Chính ph dư i ây, ã ký vào Ngh nh thư này. Ngh nh thư ư c làm thành hai b n t i Hà N i vào ngày 03/4/2002, b ng các th ti ng: ti ng Vi t, ti ng Ai-xơ-len và ti ng Anh, t t c các văn b n u có giá tr ngang nhau. Trư ng h p có s gi i thích khác nhau gi a các văn b n, b n ti ng Anh s có giá tr quy t nh. Nguy n Sinh Hùng Ô-láp-phua Ê-gin-xơn ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản