Hiệp định số 11/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
4
download

Hiệp định số 11/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 11/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 11/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ***** S : 11/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2004 Hi p đ nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Ô- man v v n chuy n hàng không gi a và qua lãnh th hai nư c có hi u l c t ngày 21 tháng 11 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P Đ NH GI A CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH VƯƠNG QU C Ô- MAN V V N CHUY N HÀNG KHÔNG GI A VÀ QUA LÃNH TH C A HAI NƯ C. Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Ô-man; Là các bên c a Công ư c v Hàng không dân d ng qu c t đư c m đ ký t i Chicagô ngày b y tháng Mư i hai năm 1944; Mong mu n ký k t m t Hi p đ nh b sung cho Công ư c nói trên nh m thi t l p các chuy n bay gi a và qua lãnh th c a hai nư c; Đã tho thu n như sau: Đi u 1. Đ nh nghĩa Dùng cho Hi p đ nh này, tr khi văn c nh đòi h i khác: a) thu t ng “Công ư c” ch Công ư c v Hàng không dân d ng qu c t đư c m đ ký t i Chicagô ngày b y tháng Mư i hai năm 1944, và bao g m b t c Ph l c nào đư c thông qua theo Đi u 90 c a Công ư c này và b t c s a đ i nào c a các Ph l c ho c c a Công ư c theo các đi u 90 và 94 c a Công ư c trong ch ng m c các Ph l c và s a đ i đã có hi u l c đ i v i các Bên ký k t ho c đã đư c c hai Bên ký k t phê chu n; b) thu t ng “nhà ch c trách hàng không” trong trư ng h p Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam và b t c ngư i ho c t ch c nào đư c u quy n th c hi n b t c ch c năng nào mà C c hàng không dân d ng Vi t Nam nói trên đang đ m nhi m ho c các ch c năng tương t ; và trong trư ng h p Chính ph Vương qu c Ô-man ch B Giao thông - V n t i và b t c ngư i ho c t ch c nào đư c u quy n th c hi n b t c ch c năng nào mà B Giao thông - V n t i nói trên đang đ m nhi m ho c các ch c năng tương t ; c) thu t ng “hãng hàng không đư c ch đ nh” ch m t hãng hàng không đư c ch đ nh và c p đư c phép theo đúng Đi u 3 c a Hi p đ nh này; d) thu t ng “lãnh th ” đ i v i m t Qu c gia ch vùng đ t (đ t li n và h i đ o), n i thu và lãnh h i ti p giáp và vùng tr i n m trên vùng đ t, n i thu và lãnh h i thu c ch quy n c a Qu c gia đó; e) thu t ng “chuy n bay”, “chuy n bay qu c t ”, “hàng hàng không” và “d ng v i m c đích phi thương m i” có các nghĩa tương ng đư c quy đ nh t i Đi u 96 c a Công ư c; f) thu t ng “tr ng t i” đ i v i m t tàu bay ch h s tr ng t i c a tàu bay này đư c s d ng trên đư ng bay ho c trên m t ch ng c a đư ng bay;
  2. g) thu t ng “tr ng t i” đ i v i chuy n bay tho thu n ch tr ng t i c a tàu bay đư c s d ng cho chuy n bay này nhân v i t n su t đư c tàu bay đó khai thác trong m t th i kỳ trên đư ng bay ho c trên m t ch ng c a đư ng bay; h) thu t ng “B ng đư ng bay” ch b ng các đư ng bay đính kèm thành ph l c c a Hi p đ nh này và b t c s a đ i nào c a Hi p đ nh đó đư c tho thu n theo đúng các quy đ nh c a Đi u 17 c a Hi p đ nh này. Ph l c đư ng bay s t o thành m t b ph n c u thành c a Hi p đ nh này; i) thu t ng “giá cư c” ch các giá ti n ph i tr cho vi c chuyên ch hành khách và hàng hóa và các đi u ki n theo đó các giá ti n này đư c áp d ng, bao g m c các giá ti n và các đi u ki n đ i v i các d ch v đ i lý và các d ch v ph khác nhưng không bao g m ti n công ho c các đi u ki n đ i v i vi c chuyên ch bưu ki n. Đi u 2. Trao quy n 1. M i Bên ký k t s trao cho Bên ký k t kia các quy n quy đ nh trong Hi p đ nh này nh m thi t l p và khai thác các chuy n bay qu c t thư ng l trên các đư ng bay đư c quy đ nh t i B ng đư ng bay c a Hi p đ nh này. Các chuy n bay và đư ng bay như v y sau đây đư c l n lư t g i là “các chuy n bay tho thu n” và “các đư ng bay quy đ nh”. Hãng hàng không do m i Bên ký k t ch đ nh s đư c hư ng các quy n sau đây khi khai thác chuy n bay tho thu n trên đư ng bay quy đ nh: a) bay không h cánh qua lãnh th c a Bên ký k t kia; b) h cánh lãnh th nói trên v i m c đích phi thương m i; và c) l y lên và cho xu ng hành khách, hàng hóa và bưu ki n b t c đi m nào trên các đư ng bay quy đ nh tùy thu c vào các quy đ nh t i B ng đư ng bay c a Hi p đ nh này. 2. Không ý nào trong đi m 1 c a Đi u này s đư c coi là dành cho hãng hàng không đư c ch đ nh c a m t Bên ký k t quy n l y lên tàu bay, lãnh th c a Bên ký k t kia, hành khách, hàng hóa ho c bưu ki n, chuyên ch l y ti n công ho c ti n thuê và cho xu ng m t đi m khác lãnh th c a Bên ký k t kia. Đi u 3. Ch đ nh các hãng hàng không 1. M i Bên ký k t s có quy n ch đ nh b ng văn b n g i cho Bên ký k t kia m t ho c nhi u hãng hàng không đ khai thác các chuy n bay tho thu n trên các đư ng bay quy đ nh. 2. Khi nh n đư c thông báo ch đ nh như v y, Bên ký k t kia, tùy thu c vào các quy đ nh c a đi m 3 và 4 c a Đi u này, s không ch m tr c p cho hãng hàng không đư c ch đ nh đó gi y phép khai thác thích h p. 3. Nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t có th yêu c u m t hãng hàng không do Bên ký k t kia ch đ nh ch ng minh r ng hãng hàng không đó có đ y đ kh năng đ th c hi n các đi u ki n quy đ nh theo pháp lu t và các quy đ nh đư c nhà ch c trách này áp d ng bình thư ng và h p lý đ i v i vi c khai thác các chuy n bay qu c t phù h p v i các đi u kho n c a Công ư c. 4. M i Bên ký k t s có quy n t ch i c p gi y phép khai thác nói đi m 2 c a Đi u này, ho c áp đ t các đi u ki n đư c coi là c n thi t đ i v i vi c m t hãng hàng không đư c ch đ nh th c hi n các quy n quy đ nh Đi u 2 c a Hi p đ nh này trong b t c trư ng h p nào khi Bên ký k t nói trên không đư c tho mãn r ng ph n l n s h u và quy n ki m soát h u hi u đ i v i hãng hàng không đó thu c v Bên ký k t ch đ nh hãng hàng không đó ho c thu c v các công dân c a Bên ký k t đó. 5. Khi m t hãng hàng không đã đư c ch đ nh và đư c c p phép như v y thì hãng hàng không đó có th b t đ u khai thác các chuy n bay tho thu n vào b t c lúc nào, v i đi u ki n hãng hàng không này tuân th các quy đ nh hi n hành c a Hi p đ nh này. Đi u 4. Thu h i ho c đình ch gi y phép khai thác 1. M i Bên ký k t s có quy n thu h i gi y phép khai thác ho c đình ch vi c hãng hàng không đư c Bên ký k t kia ch đ nh th c hi n các quy n quy đ nh t i Đi u 2 c a Hi p đ nh này ho c áp đ t các đi u ki n thích h p đư c coi là c n thi t đ i v i vi c th c hi n các quy n này: a) trong b t kỳ trư ng h p nào khi Bên ký k t đó không đư c tho mãn r ng ph n l n s h u và quy n ki m soát h u hi u đ i v i hãng hàng không này thu c v Bên ký k t ch đ nh hãng hàng không đó ho c thu c v các công dân c a Bên ký k t đó, ho c b) trong trư ng h p hãng hàng không này không tuân th lu t pháp ho c các quy đ nh c a Bên ký k t trao các quy n đó, ho c
  3. c) trong trư ng h p hãng hàng không này khai thác không theo đúng các đi u ki n đư c quy đ nh trong Hi p đ nh này. 2. Tr khi vi c thu h i, đình ch ngay l p t c, ho c áp đ t các đi u ki n nói đi m 1 c a Đi u này là c n thi t đ ngăn ng a s vi ph m thêm lu t ho c các quy đ nh, quy n như v y s ch đư c th c hi n sau khi trao đ i ý ki n v i Bên ký k t kia. 3. Trong trư ng h p m t Bên ký k t hành đ ng theo đi u này thì các quy n c a Bên ký k t kia theo Đi u 14 s không b nh hư ng. Đi u 5. Mi n thu h i quan và các l phí khác 1. Tàu bay do hãng hàng không đư c ch đ nh c a m t Bên ký k t khai thác các chuy n bay qu c t cũng như d tr nhiên li u, d u m , ph tùng thay th , các thi t b thông thư ng c a tàu bay và các đ d tr c a tàu bay (bao g m c th c ăn, đ u ng và thu c lá) đư c đưa vào lãnh th c a Bên ký k t kia, ho c đưa lên tàu bay t i lãnh th c a Bên ký k t đó và ch đư c tàu bay đó s d ng ho c s d ng trên tàu bay c a hãng hàng không đó s đư c mi n thu h i quan, phí ki m tra ho c các thu ho c l phí tương t t i lãnh th c a Bên ký k t kia ngay c khi các đ d tr đó đư c tàu bay này s d ng cho các chuy n bay lãnh th đó. 2. D tr nhiên li u, d u m , ph tùng thay th , thi t b thông thư ng c a tàu bay và đ d tr c a tàu bay (bao g m c th c ăn, đ u ng và thu c lá) đ trên tàu bay c a hãng hàng không đư c ch đ nh c a Bên ký k t này s đư c mi n thu h i quan, phí ki m tra ho c các thu ho c các l phí tương t t i lãnh th c a Bên ký k t kia, ngay c khi các đ d tr này đư c tàu bay này s d ng trên các chuy n bay lãnh th đó. Các hàng hóa đư c mi n như v y ch có th đư c d xu ng v i s đ ng ý c a nhà ch c trách H i quan c a Bên ký k t kia. Các hàng hóa tái xu t này s đư c gi kho cho đ n khi tái xu t dư i s giám sát c a H i quan. 3. Các l phí mà m i Bên ký k t có th thu ho c cho phép thu đ i v i hãng hàng không đư c ch đ nh c a Bên ký k t kia s d ng các c ng hàng không và các phương ti n khác thu c quy n ki m soát c a Bên ký k t đó s không cao hơn l phí mà hãng hàng không qu c gia c a Bên ký này khai thác các chuy n bay qu c t tương t ph i tr cho vi c s d ng các c ng hàng không và phương ti n như v y. Đi u 6. Áp d ng lu t và các quy đ nh 1. Lu t và các quy đ nh c a m i Bên ký k t s đư c áp d ng đ i v i vi c d n đư ng và khai thác tàu bay c a hãng hàng không do m t Bên ký k t ch đ nh trong khi vào, l i, đi kh i và bay trên lãnh th c a Bên ký k t kia. 2. Lu t và các quy đ nh c a m i Bên ký k t liên quan đ n vi c hành khách, t bay và hàng hóa đ n ho c đi t lãnh th c a Bên ký k t đó và đ c bi t là các quy đ nh v th t c h chi u, h i quan, ti n t , y t và ki m d ch s đư c áp d ng đ i v i hành khách, t bay và hàng hóa đ n ho c đi t lãnh th c a Bên ký k t này trên tàu bay c a hãng hàng không do Bên ký k t kia ch đ nh. 3. Hãng hàng không đư c ch đ nh c a m i Bên ký k t s đư c phép đ t t i lãnh th c a Bên ký k t kia các đ i di n thương m i, hành chính và k thu t đ đ th c hi n các chuy n bay. Các đ i di n này s đư c thi t l p theo lu t và các quy đ nh hi n hành t i lãnh th c a Bên ký k t kia. Đi u 7. Các nguyên t c khai thác các chuy n bay tho thu n 1. Các hãng hàng không đư c ch đ nh c a c hai Bên ký k t s có cơ h i công b ng và ngang nhau và đư c hư ng tr ng t i cung ng ngang b ng đ khai thác các chuy n bay th a thu n trên các đư ng bay quy đ nh gi a lãnh th c a hai Bên ký k t. 2. Khi khai thác các chuy n bay th a thu n, hãng hàng không đư c ch đ nh c a m i Bên ký k t s tính đ n quy n l i c a hãng hàng không c a Bên ký k t kia sao cho không gây nh hư ng x u đ n các chuy n bay mà hãng hàng không kia cung c p trên toàn b ho c m t ph n c a cùng m t đư ng bay. 3. Các chuy n bay th a thu n do các hãng hàng không đư c ch đ nh c a các Bên ký k t cung c p s có m i quan h ch t ch v i nhu c u công c ng v v n t i trên các đư ng bay quy đ nh và s có m c tiêu trư c tiên là cung c p, v i h s gh s d ng h p lý, t i cung ng đáp ng nhu c u hi n t i và nhu c u d đoán h p lý v chuyên ch hành khách và hàng hóa bao g m c bưu ki n gi a lãnh th c a các Bên ký k t.
  4. 4. T ng tr ng t i do các hãng hàng không đư c ch đ nh c a các Bên ký k t cung ng cho các chuy n bay th a thu n s đư c nhà ch c trách hàng không c a các Bên ký k t cùng xác đ nh theo đúng các nguyên t c nói trên trư c khi th c hi n vi c khai thác. Đi u 8. Phê chu n l ch bay Hãng hàng không đư c ch đ nh c a m i Bên ký k t s đ trình l ch bay xin phê chu n bao g m lo i tàu bay s s d ng lên Nhà ch c trách hành không c a Bên ký k t kia không mu n hơn ba mươi (30) ngày trư c khi b t đ u các chuy n bay trên các đư ng bay quy đ nh. Vi c này s áp d ng như v y đ i v i các thay đ i sau này. Trong các trư ng h p đ c bi t, gi i h n th i gian này có th đư c rút ng n tuỳ thu c vào s đ ng ý c a các nhà ch c trách nêu trên. Đi u 9. Giá cư c 1. Các giá cư c do hãng hàng không c a m t Bên ký k t thu đ i v i vi c chuyên ch đ n ho c đi t lãnh th c a Bên ký k t kia s đư c thi t l p m c h p lý, có tính đ n t t c các y u t có liên quan, bao g m c chi phí khai thác, l i nhu n h p lý và các giá cư c c a hãng hàng không khác. 2. Các giá cư c quy đ nh đi m 1 c a Đi u này, n u có th , s đư c các hãng hàng không đư c ch đ nh có liên quan c a c hai Bên ký k t th a thu n sau khi trao đ i ý ki n v i hãng hàng không khác khai thác trên toàn b ho c m t ph n đư ng bay, và tho thu n như v y, n u có th , s đ t đư c b ng vi c s d ng các th t c c a Hi p h i v n t i hàng không qu c t . 3. Các giá cư c đư c tho thu n như v y s đư c đ trình đ các nhà ch c trách hàng không c a c hai Bên ký k t phê chu n ít nh t là b n lăm (45) ngày trư c ngày đ ngh áp d ng các giá cư c. Trong các trư ng h p đ c bi t, th i h n này có th đư c rút ng n, tuỳ thu c vào s th a thu n c a các nhà ch c trách nói trên. 4. Vi c phê chu n này có th đư c đưa ra m t cách rõ ràng. N u m t nhà ch c trách hàng không không chu n y trong vòng ba mươi (30) ngày k t ngày đ trình, như quy đ nh t i đi m 3 c a Đi u này, thì các giá cư c đó s đư c coi đã đư c phê chu n. Trong trư ng h p th i h n đ trình đư c rút ng n, như quy đ nh t i đi m 3, thì các nhà ch c trách hàng không có th tho thu n r ng th i h n ph i thông báo b t c s không phê chu n nào s dư i ba mươi (30) ngày. 5. N u m t giá cư c không th th a thu n đư c theo đi m 3 c a Đi u này, ho c n u, trong th i h n áp d ng đi m 4 c a Đi u này, nhà ch c trách hàng không này s thông báo cho nhà ch c trách hàng không kia v vi c mình không phê chu n m t giá cư c đư c tho thu n theo các quy đ nh c a đi m 3 c a Đi u này thì các nhà ch c trách hàng không c a c hai Bên ký k t s c g ng xác đ nh giá cư c b ng tho thu n chung. 6. N u các nhà ch c trách hàng không không th tho thu n đư c v b t c giá cư c nào đư c đ trình theo đi m 3 c a Đi u này, ho c v vi c xác đ nh giá cư c theo đi m 5 c a Đi u này, thì tranh ch p s đư c gi i quy t theo các quy đ nh c a Đi u 14 c a Hi p đ nh này. 7. M t giá cư c đư c thi t l p theo các quy đ nh c a Đi u này s có hi u l c cho đ n khi m t giá cư c m i đư c thi t l p. Tuy nhiên, theo đi m này m t giá cư c s không có hi u l c kéo dài quá mư i hai (12) tháng sau ngày giá cư c đó đáng nh đã h t hi u l c. Đi u 10. Trao đ i thông tin 1. M i Bên ký k t s yêu c u hãng hàng không đư c ch đ nh c a mình cung c p cho Nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia, càng s m càng t t, các b n sao giá cư c, l ch bay, bao g m c b t c s a đ i nào v giá cư c, l ch bay và t t c thông tin liên quan khác v khai thác các chuy n bay th a thu n, bao g m c thông tin v tr ng t i đư c cung c p đ i v i m i đư ng bay quy đ nh và b t c thông tin b sung nào có th đư c yêu c u đ ch ng minh cho Nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia r ng các yêu c u c a Hi p đ nh này đang đư c tuân th m t cách đúng đ n. 2. M i Bên ký k t s yêu c u hãng hàng không đư c ch đ nh c a mình cung c p cho Nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia các th ng kê liên quan đ n v n chuy n trên các chuy n bay th a thu n ch rõ các đi m l y và d v n chuy n. Đi u 11. Công nh n ch ng ch và b ng Các ch ng ch kh phi, ch ng ch năng l c trình đ và các b ng đư c m t Bên ký k t c p, ho c làm cho có hi u l c và chưa h t h n s đư c Bên ký k t kia công nh n có hi u l c nh m m c đích khai thác các chuy n bay th a thu n trên đư ng bay quy đ nh, v i đi u ki n là các ch ng ch ho c các b ng như v y đã đư c c p, ho c làm cho có hi u l c theo đúng các tiêu chu n đư c quy đ nh theo
  5. Công ư c. Tuy nhiên, m i Bên ký k t gi quy n t ch i công nh n ch ng ch th m quy n và các b ng do Bên ký k t kia c p cho các công dân c a mình đ i v i các chuy n bay trên lãnh th c a mình. Đi u 12. Chuy n thu nh p 1. M i Bên ký k t s trao cho hãng hàng không đư c ch đ nh c a Bên ký k t kia quy n t do chuy n các kho n chuyên l ch thu chi do hãng hàng không này thu đư c lãnh th c a Bên ký k t th nh t do vi c chuyên ch hành khách, bưu ki n và hàng hóa trên cơ s t giá chuy n đ i chính th c đ i v i vi c thanh toán hi n th i. 2. N u m t Bên ký k t quy đ nh các h n ch đ i v i vi c chuy n các kho n chênh l ch thu chi do hãng hàng không ch đ nh c a Bên ký k t kia nh n đư c thì Bên ký k t này s có quy n quy đ nh các h n ch có đi có l i đ i v i hãng hàng không đư c ch đ nh c a Bên ký k t th nh t. Đi u 13. Trao đ i ý ki n 1. Trên tinh th n h p tác ch t ch , Nhà ch c trách hàng không c a các Bên ký k t s thư ng xuyên trao đ i ý ki n đ đ m b o vi c th c hi n và tuân th tho đáng các quy đ nh c a Hi p đ nh này và B ng đư ng bay kèm theo và s trao đ i ý ki n khi c n thi t đ i v i vi c s a đ i Hi p đ nh. 2. M i Bên ký k t có th yêu c u trao đ i ý ki n b ng văn b n, vi c trao đ i ý ki n s b t đ u trong vòng sáu mươi (60) ngày k t ngày nh n đư c yêu c u, tr khi c hai Bên ký k t th a thu n kéo dài th i h n này. Đi u 14. Gi i quy t tranh ch p 1. N u có b t kỳ tranh ch p nào phát sinh gi a các Bên ký k t liên quan đ n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p đ nh này thì trư c h t các Bên ký k t s c g ng gi i quy t b ng thương lư ng. 2. N u các Bên ký k t không gi i quy t đư c tranh ch p b ng thương lư ng thì các Bên đó có th th a thu n chuy n tranh ch p cho m t ngư i ho c t ch c nào đó đ gi i quy t; n u các Bên không tho thu n đư c như v y thì theo yêu c u c a m t Bên ký k t tranh ch p s đư c đưa ra toà tr ng tài g m ba (3) tr ng tài viên gi i quy t, m i Bên ký k t ch đ nh m t tr ng tài viên và tr ng tài viên th ba do hai tr ng tài viên này ch đ nh. M i Bên ký k t s ch đ nh tr ng tài viên trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi m t Bên ký k t nh n đư c thông báo c a Bên ký k t kia thông qua đư ng ngo i giao v gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài, tr ng tài viên th ba s đư c ch đ nh trong th i h n sáu mươi (60) ngày ti p theo. N u m t Bên ký k t nào không ch đ nh đư c tr ng tài viên trong th i h n quy đ nh, ho c n u tr ng tài viên th ba không đư c ch đ nh trong th i h n quy đ nh thì theo yêu c u c a m t Bên ký k t Ch t ch H i đ ng c a T ch c hàng không dân d ng qu c t có th ch đ nh tr ng tài viên ho c các tr ng tài viên theo t ng trư ng h p c th . Trong các trư ng h p như v y, tr ng tài viên th ba s là công dân c a Qu c gia th ba và s làm Ch t ch c a tòa tr ng tài. 3. Các Bên ký k t s tuân th b t c quy t đ nh nào đư c đưa ra theo đi m (2) c a Đi u này. Đi u 15. An ninh hàng không 1. Phù h p v i quy n và nghĩa v theo lu t qu c t , các Bên ký k t xác nh n r ng nghĩa v đ i v i nhau đ đ m b o an ninh hàng không dân d ng ch ng l i các hành vi can thi p b t h p pháp là m t b ph n c u thành c a Hi p đ nh này. Không h n ch tính ch t chung c a quy n và nghĩa v c a các Bên ký k t theo lu t qu c t , các Bên ký k t s hành đ ng theo đúng các quy đ nh c a Công ư c v s ph m t i và các hành vi khác th c hi n trên tàu bay ký t i Tôkyô ngày 14 tháng 09 năm 1963, Công ư c v đ u tranh v i hành vi chi m đo t b t h p pháp tàu bay ký t i Lahay ngày 16 tháng 12 năm 1970, Công ư c v đ u tranh v i các hành vi b t h p pháp ch ng l i s an toàn c a hàng không dân d ng ký ngày 23 tháng 09 năm 1971. 2. Các Bên ký k t s dành cho nhau m i s giúp đ c n thi t theo yêu c u đ ngăn ch n các hành vi chi m đo t b t h p pháp tàu bay dân d ng và các hành vi b t h p pháp khác ch ng l i s an toàn c a tàu bay như v y, hành khách, t bay, c ng hàng không và các phương ti n d n đư ng c a các Bên ký k t và b t c s đe do nào khác đ i v i an ninh c a hành không dân d ng. 3. Các Bên ký k t s hành đ ng theo đúng các đi u kho n v an ninh hành không do T ch c hàng không dân d ng qu c t thi t l p và quy đ nh thành các Ph l c c a Công ư c v hàng không dân d ng qu c t trong ch ng m c các quy đ nh v an ninh đư c áp d ng đ i v i các Bên; các Bên ký k t s yêu c u các nhà khai thác tàu bay mang đăng ký c a mình ho c các nhà khai thác tàu bay có nơi kinh doanh chính ho c đ a đi m thư ng trú trên lãnh th c a mình hành đ ng phù h p v i các quy đ nh như v y v an ninh hàng không.
  6. 4. M i Bên ký k t nh t trí r ng các nhà khai thác tàu bay đó có th đư c yêu c u tuân th các quy đ nh v an ninh hàng không nêu t i đi m (3) nêu trên do Bên ký k t kia yêu c u đ i v i vi c vào, ra ho c trong khi l i lãnh th c a Bên ký k t kia. M i Bên ký k t s đ m b o áp d ng đ y đ các bi n pháp m t cách h u hi u trong ph m vi lãnh th c a mình đ b o v tàu bay và ki m tra hành khách, t bay, các v t d ng mang theo ngư i, hành lý, hàng hóa và đ d tr c a tàu bay trư c khi và trong khi lên và xu ng tàu bay. M i Bên ký k t cũng s xem xét m t cách tho đáng đ i v i b t c yêu c u nào c a Bên ký k t kia v các bi n pháp an ninh đ c bi t h p lý đ đ i phó v i m t m i đe d a đ c bi t nào đó. 5. Khi x y ra s v ho c có m i đe d a x y ra s v cư ng đo t b t h p pháp tàu bay dân d ng ho c các hành vi b t h p pháp khác ch ng l i s an toàn c a tàu bay như v y, hành khách và t bay, c ng hàng không ho c các phương ti n d n đư ng thì các Bên ký k t s giúp đ l n nhau b ng vi c t o đi u ki n thu n l i cho thông tin liên l c và các bi n pháp thích h p khác nh m ch m d t nhanh chóng và an toàn s v ho c m i đe do x y ra s v như v y. Đi u 16. Các Công ư c đa phương Trong trư ng h p ký k t m t Công ư c ho c Hi p đ nh đa phương v v n t i hàng không mà c hai Bên ký k t đ u tham gia thì Hi p đ nh này s đư c s a đ i phù h p v i các quy đ nh c a Công ư c ho c Hi p đ nh đó. Đi u 17. S a đ i 1. N u m t Bên ký k t mong mu n s a đ i b t c quy đ nh nào c a Hi p đ nh này bao g m c B ng đư ng bay đư c coi là m t ph n c a Hi p đ nh thì Bên đó s yêu c u trao đ i ý ki n theo đúng Đi u 13 c a Hi p đ nh này. Vi c trao đ i ý ki n như v y có th ti n hành b ng trao đ i thông tin. 2. N u s a đ i liên quan đ n các quy đ nh c a Hi p đ nh không ph i là c a B ng đư ng bay thì s a đ i s đư c m i Bên ký k t phê chu n theo đúng quy đ nh c a hi n pháp c a mình và s có hi u l c khi đư c xác nh n b ng vi c trao đ i Công hàm thông qua đư ng ngo i giao. 3. N u s a đ i ch liên quan đ n các quy đ nh c a B ng đư ng bay thì s a đ i đó s đư c tho thu n gi a các nhà ch c trách hàng không c a c hai Bên ký k t. Đi u 18. Đăng ký v i T ch c hàng không dân d ng qu c t Hi p đ nh này và b t c s a đ i nào c a Hi p đ nh s đư c đăng ký v i T ch c hàng không dân d ng qu c t . Đi u 19. Ch m d t Hi p đ nh M i Bên ký k t có th vào b t c lúc nào thông báo cho Bên ký k t kia v quy t đ nh c a mình ch m d t Hi p đ nh này; thông báo như v y s đ ng th i đư c g i cho T ch c hàng không dân d ng qu c t . Trong trư ng h p như v y Hi p đ nh này s b ch m d t hi u l c mư i hai (12) tháng sau ngày Bên ký k t kia nh n đư c thông báo, tr khi thông báo ch m d t Hi p đ nh đư c thu h i b ng s th a thu n trư c ngày h t th i h n này. Trong trư ng h p Bên ký k t kia không xác nh n nh n đư c thông báo thì thông báo đó s đư c coi là đã nh n đư c sau khi T ch c hàng không dân d ng qu c t nh n đư c thông báo mư i b n (14) ngày. Đi u 20. Ph l c Các Ph l c c a Hi p đ nh này s đư c coi là m t ph n c a Hi p đ nh và t t c các d n chi u đ i v i Hi p đ nh s bao g m c các d n chi u đ i v i các Ph l c, tr khi quy đ nh khác m t cách rõ ràng. Đi u 21. Ki m d ch đ ng v t và th c v t Hãng hàng không do m i Bên ký k t ch đ nh s tuân th lu t c a Bên kia khi đưa đ ng v t và th c v t vào, ho c ra kh i lãnh th c a Bên đó trong khi tàu bay vào, l i, ho c ra kh i lãnh th c a Bên ký k t này. Đi u 22. Có hi u l c Hi p đ nh này s có hi u l c vào ngày các Bên ký k t thông báo cho nhau b ng văn b n thông qua đư ng ngo i giao r ng các th t c pháp lý đư c yêu c u đ i v i vi c có hi u l c c a Hi p đ nh này t i hai nư c đã đư c tuân th . Đ làm ch ng các đ i di n toàn quy n ký dư i đây đư c các Chính ph c a mình y quy n h p pháp, đã ký Hi p đ nh này.
  7. Làm ngày 28/06/2003 t i Muxcat thành hai b n b ng ti ng Vi t, ti ng R p và ti ng Anh, t t c các b n đ u có giá tr ngang nhau. Trong trư ng h p có b t c s tranh ch p nào đ i v i vi c gi i thích và/ho c áp d ng Hi p đ nh này thì b n ti ng Anh s đư c đ i chi u./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VƯƠNG QU C Ô-MAN PH L C B NG ĐƯ NG BAY 1 1. Các đư ng bay do hãng hàng không đư c ch đ nh c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khai thác: T Đ n Các đi m trung gian Các đi m quá (1) (2) (3) (4) Các đi m t i CHXHCN Muscat Ba đi m b t kỳ Ba đi m b t kỳ Vi t Nam Salalah 2. Hãng hàng không đư c ch đ nh c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có th , đ i v i toàn b ho c b t c chuy n bay nào, b b t c đi m nào các c t (3) và (4) trên đây, v i đi u ki n là các chuy n bay th a thu n trên các đư ng bay này b t đ u t i đi m c t (1). 3. Quy n c a hãng hàng không đư c ch đ nh c a m i Bên ký k t chuyên ch hành khách, hàng hóa và bưu ki n gi a các đi m lãnh th c a Bên ký k t kia và các đi m lãnh th c a các Bên th ba s do các nhà ch c trách hàng không c a hai Bên ký k t th o lu n và th a thu n. PH L C B NG ĐƯ NG BAY 2 1. Các đư ng bay do hãng hàng không đư c ch đ nh c a Vương qu c Ô-man khai thác: T Đ n Các đi m trung gian Các đi m quá (1) (2) (3) (4) Các đi m t i Vương T/p H Chí Minh Ba đi m b t kỳ Ba đi m b t kỳ qu c Ô-man Hà N i 2. Hãng hàng không đư c ch đ nh c a Vương qu c Ô-man có th , đ i v i toàn b ho c b t c chuy n bay nào, b b t c đi m nào các c t (3) và (4) trên đây, v i đi u ki n là các chuy n bay th a thu n trên các đư ng bay này b t đ u t i đi m c t (1). 3. Quy n c a hãng hàng không đư c ch đ nh c a m i Bên ký k t chuyên ch hành khách, hàng hóa và bưu ki n gi a các đi m lãnh th c a Bên ký k t kia và các đi m lãnh th c a các Bên th ba s do các nhà ch c trách hàng không c a hai Bên ký k t th o lu n và th a thu n./.
Đồng bộ tài khoản