Hiệp định số 19/2004/LPQT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
5
download

Hiệp định số 19/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 19/2004/LPQT về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo I-ran

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 19/2004/LPQT

 1. B NGO I GIAO S : 19/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2004 Hi p nh v n t i hàng không gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa H i giáo I-ran có hi u l c t ngày 27 tháng 01 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH V N T I HÀNG KHÔNG GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HÒA H I GIÁO I-RAN L i nói u Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa H i giáo I-ran là các bên c a Công ư c v Hàng không dân d ng qu c t ư c m ký t i Chicagô ngày b y tháng mư i hai năm 1944, (16/09/1323). Sau ây ư c g i là “các Bên ký k t”; nh n thi t l p và khai thác nh ng chuy n bay thư ng l gi a và ngoài lãnh th tương ng c a các Bên ký k t; ã th a thu n như sau: i u 1: nh nghĩa Dùng cho Hi p nh này: A. Thu t ng “Công ư c” ch Công ư c v Hàng không dân d ng qu c t ư c m ký t i Chicagô ngày b y tháng Mư i hai năm 1944 (16/09/1323) và bao g m nh ng s a i ã ư c thông qua theo i u 94 c a Công ư c ã có hi u l c i v i c hai Bên ký k t và các Ph l c c a Công ư c và nh ng s a i c a Ph l c ư c thông qua theo i u 90 c a Công ư c và ã có hi u l c i v i c hai Bên ký k t.
 2. B. Thu t ng “nhà ch c trách hàng không” trong trư ng h p c a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và b t kỳ ngư i ho c cơ quan nào ư c phép th c hi n b t kỳ ch c năng nào mà C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ang th c hi n, và trong trư ng h p c a C ng hòa H i giáo I-ran ch C c trư ng C c hàng không dân d ng và b t kỳ ngư i ho c cơ quan nào ư c phép th c hi n b t kỳ ch c năng nào mà C c Hàng không dân d ng ang th c hi n. C. Thu t ng “hãng hàng không ư c ch nh” ch m t hãng hàng không ư c ch nh và c p phép phù h p v i các quy nh t i i u 3 c a Hi p nh này. D. Thu t ng “t i cung ng” i v i m t t u bay ch tr ng t i c a t u bay ó trên m t ư ng bay ho c m t ph n c a ư ng bay và thu t ng “t i cung ng” i v i “m t chuy n bay th a thu n” ch t i cung ng c a t u bay ư c s d ng trong chuy n bay ó, nhân v i t n su t khai thác c a t u bay ó trong m t th i gian nh t nh trên m t ư ng bay ho c m t ph n c a ư ng bay. E. Thu t ng “lãnh th ” i v i m t Qu c gia ch vùng t ( t li n và h i o), n i th y và lãnh h i ti p giáp và vùng tr i n m trên vùng t, n i th y và lãnh h i ó thu c ch quy n c a Qu c gia ó. F. Nh ng thu t ng “chuy n bay”, “chuy n bay qu c t ”, “hãng hàng không” và “d ng v i m c ích phi thương m i” có nghĩa tương ng ư c quy nh t i i u 96 c a Công ư c. G. Thu t ng “giá cư c” ch các giá ti n ph i tr cho vi c chuyên ch hành khách, hành lý, hàng hóa và các i u ki n theo ó các giá ti n này ư c áp d ng, bao g m c các giá ti n và các i u ki n i v i các d ch v i lý và nh ng d ch v ph khác nhưng không bao g m ti n công và các i u ki n i v i vi c chuyên ch bưu i n. i u 2: Trao quy n 1. M i Bên ký k t trao cho hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia các quy n sau ây i v i các chuy n bay qu c t : a) quy n bay không h cánh qua lãnh th c a mình; b) quy n d ng v i m c ích phi thương m i t i lãnh th c a mình. 2. M i Bên ký k t trao cho hãng hàng không ch nh c a Bên ký k t kia các quy n sau ây ư c quy nh trong Hi p nh nh m khai thác các chuy n bay qu c t trên các ư ng bay ư c quy nh t i Ph n tương ng c a B ng ư ng bay ính kèm theo Hi p nh này. Nh ng chuy n bay như v y sau ây ư c l n lư t g i là “các chuy n bay th a thu n” và “các ư ng bay quy nh”. Ngoài các quy n quy nh t i o n (1) c a i u này, khi khai thác m t chuy n bay th a thu n trên ư ng bay quy nh, hãng hàng không ư c m i Bên ký k t ch nh s ư c hư ng quy n d ng lãnh th c a Bên ký k t kia t i các i m quy nh cho ư ng bay này trong B ng ư ng bay c a Hi p nh này l y lên và cho xu ng hành khách và hàng hóa, bao g m c bưu ki n. 3. Không ý nào trong quy nh c a Hi p nh này s ư c coi là dành cho hãng hàng không c a m t Bên ký k t quy n l y lên máy bay, lãnh th c a Bên ký k t kia, hành
 3. khách và hàng hóa, ho c bưu ki n, chuyên ch l y ti n công ho c ti n thuê và cho xu ng m t i m khác lãnh th c a Bên ký k t ó. 4. Trong nh ng vùng có chi n s và/ho c s chi m óng quân s , ho c nh ng vùng b nh hư ng, vi c khai thác các chuy n bay như v y s tùy thu c vào s phê chuNn c a nh ng nhà ch c trách có thNm quy n. i u 3: Ch nh và c p phép 1. M i Bên ký k t s có quy n ch nh b ng văn b n g i cho Bên ký k t kia m t ho c nhi u hãng hàng không khai thác các chuy n bay th a thu n trên các ư ng bay quy nh và có quy n thu h i ho c thay i s ch nh ó i v i b t c hãng hàng không ã ư c ch nh nào. 2. Khi nh n ư c thông báo như v y ư c nêu t i o n (1), Bên ký k t kia, tùy thu c vào các quy nh c a o n (3) và (4) c a i u này, s không ch m tr c p cho hãng hàng không ư c ch nh ó gi y phép khai thác thích h p. 3. Nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t có th yêu c u hãng hàng không do Bên ký k t kia ch nh ch ng minh r ng hãng hàng không ó có y kh năng th c hi n các i u ki n quy nh theo pháp lu t và các quy nh ư c nhà ch c trách này áp d ng bình thư ng i v i vi c khai thác các chuy n bay qu c t phù h p v i các i u kho n c a Công ư c. 4. M i Bên ký k t s có quy n t ch i c p gi y phép khai thác nói o n (2) c a i u này, và/ho c áp t các i u ki n ư c coi là c n thi t i v i vi c m t hãng hàng không ư c ch nh th c hi n các quy n quy nh t i i u 2 (2) c a Hi p nh này trong b t c trư ng h p nào khi Bên ký k t nói trên không ư c th a mãn r ng ph n l n s h u và quy n ki m soát h u hi u i v i hãng hàng không ó thu c v Bên ký k t ch nh hãng hàng không ó ho c thu c v các công dân c a Bên ký k t ó. 5. Vào b t c khi nào sau khi nh n ư c gi y phép như ư c nêu t i o n (2) trên, hãng hàng không ã ư c ch nh có th b t u khai thác các chuy n bay th a thu n, v i i u ki n hãng hàng không này tuân th các quy nh hi n hành c a Hi p nh này. i u 4: ình ch và thu h i 1. M i Bên ký k t s có quy n thu h i gi y phép khai thác ho c ình ch vi c hãng hàng không ư c Bên ký k t kia ch nh th c hi n các quy n ư c quy nh trong i u 2 (2) c a Hi p nh này, ho c áp t các i u ki n ư c coi là c n thi t i v i vi c th c hi n các quy n này: a) trong b t kỳ trư ng h p nào khi Bên ký k t ó không ư c th a mãn r ng ph n l n s h u và quy n ki m soát h u hi u i v i hãng hàng không này thu c v Bên ký k t kia ho c thu c v các công dân c a Bên ký k t kia; ho c b) trong trư ng h p hãng hàng không này không tuân th lu t pháp và/ho c các quy nh c a Bên ký k t trao các quy n ó; ho c
 4. c) trong trư ng h p hãng hàng không này khai thác không theo úng các i u ki n ư c quy nh trong Hi p nh này. 2. Tr khi vi c thu h i ho c ình ch ngay l p t c, ho c áp t các i u ki n nói o n (1) c a i u này là c n thi t ngăn ng a vi c vi ph m thêm lu t pháp và/ho c các quy nh và/ho c các i u kho n c a Hi p nh này, quy n như v y s ch ư c th c hi n sau khi trao i ý ki n v i Nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia. Vi c trao i ý ki n như v y gi a các nhà ch c trách hàng không s b t u càng s m càng t t sau khi nh n ư c yêu c u. i u 5: Áp d ng lu t và các quy nh 1. Lu t và các quy nh c a m i Bên ký k t liên quan n vi c nào, i kh i lãnh th c a Bên ký k t ó i v i t u bay tham gia vào không v n qu c t cũng như vi c khai thác và d n ư ng c a t u bay ó trên ho c bên trong lãnh th c a Bên ký k t ó s ư c áp d ng v i t u bay c a hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia. 2. Lu t và các quy nh c a m i Bên ký k t i u ch nh vi c nh p c nh, lưu trú, và xu t c nh c a hành khách, t bay, hàng hóa ho c thư t t lãnh th c a Bên ký k t ó, như th t c liên quan n xu t nh p c nh, cũng như các bi n pháp v h i quan và v sinh s ư c áp d ng i v i hành khách, t bay, hàng hóa ho c thư t ư c t u bay c a hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t chuyên ch khi nh ng i tư ng trên bên trong lãnh th nói trên. 3. M i Bên ký k t s , khi ư c yêu c u, cung c p cho Bên ký k t kia b n sao c a nh ng lu t và quy nh liên quan như ư c nêu t i i u này. 4. Hãng hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký k t s có quy n duy trì cơ quan i di n c a mình t i lãnh th c a Bên ký k t kia. Trong trư ng h p ch nh t ng i lý ho c t ng i lý bán, thì i lý này s ư c ch nh phù h p v i pháp lu t và các quy nh hi n hành c a m i Bên ký k t. 5. Hãng hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký k t s có quy n, phù h p v i lu t và các quy nh liên quan n vi c nh p c nh, cư trú và lao ng c a Bên ký k t kia, ưa vào và duy trì trong lãnh th c a Bên ký k t kia các nhân viên qu n lý, k thu t và khai thác c a mình và các nhân viên chuyên môn khác c n thi t cho vi c khai thác các chuy n bay. 6. Vi c chuy n thu nh p c a hãng hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t s ư c th c hi n phù h p v i nh ng quy nh ngo i h i c a Bên ký k t kia sau khi tr i các chi phí. Các Bên ký k t s làm m i vi c trong quy n h n c a mình t o thu n l i cho vi c chuy n ti n như v y do hãng hàng không ư c ch nh thu t vi c cung c p các chuy n bay theo Hi p nh này. i u 6: Mi n thu h i quan và nh ng l phí khác 1. T u bay do hãng hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký k t khai thác các chuy n bay qu c t , và cung c p nhiên li u, d u m , các k thu t tiêu hao khác, ph tùng thay th , thi t b thông thư ng, và các d tr trên t u bay c a hãng hàng không do m t Bên ký k t kia c p phép khai thác các ư ng bay và chuy n bay
 5. quy nh t i Hi p nh này s ư c, khi n ho c d i kh i lãnh th c a Bên ký k t kia, mi n, trên cơ s có i có l i, thu h i quan, thu , phí ki m tra và các thu và l phí khác c a qu c gia ho c a phương, th m chí khi nh ng cung c p như v y ư c s d ng ho c tiêu th b i t u bay như v y trên nh ng chuy n bay trên lãnh th ó. 2. Nhiên li u, d u m , nh ng cung c p k thu t tiêu hao, ph tùng thay th , thi t b thông thư ng, và d tr ư c m t Bên ký k t ho c công dân c a Bên ký k t ó ưa vào lãnh th c a Bên ký k t kia, và d tính ch s d ng cho t u bay c a hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t ó s ư c mi n, trên cơ s có i có l i, thu h i quan, phí ki m tra và các l phí và thu c a qu c gia ho c a phương. 3. Nhiên li u, d u m , nh ng cung c p k thu t tiêu hao khác, ph tùng thay th , thi t b thông thư ng, và d tr ư c l y lên t u bay c a hãng hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký k t t i lãnh th c a Bên ký k t kia và ư c s d ng bên trên nh ng chuy n bay qu c t s ư c mi n, trên cơ s có i có l i, thu h i quan, phí ki m tra và các l phí và thu c a qu c gia ho c a phương. 4. Thi t b thông thư ng trên t u bay, cũng như nguyên li u và cung c p trên t u bay c a hãng hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t ch có th ư c d xu ng trong lãnh th c a Bên ký k t kia khi có s ng ý c a nhà ch c trách h i quan c a Bên ký k t ó. Trong trư ng h p như v y, chúng ta có th ư c t dư i s giám sát c a nhà ch c trách nói trên cho n khi chúng ư c tái xu t ho c theo m t cách khác ư c gi i quy t phù h p v i nh ng quy nh h i quan . 5. Hành khách, hành lý và hàng hóa quá c nh tr c ti p qua lãnh th c a m t Bên ký k t và không d i kh i khu v c c a sân bay dành cho m c ích như v y, s ch b ki m tra m t cách ơn gi n. Hành lý, hàng hóa s , cho n th i i m khi chúng quá c nh tr c ti p, ư c mi n thu h i quan và b t kỳ nh ng thu nào khác. 6. Cũng s ư c mi n t t c thu h i quan và/ho c thu , trên cơ s có i có l i, các tài li u chính th c mang d u hi u c a hãng hàng không như th hành lý, vé máy bay, không v n ơn, th lên t u, và l ch bay nh p khNu vào trong lãnh th c a m t trong hai Bên ký k t ch cho vi c s d ng c a hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia. i u 7: Phương ti n sân bay và l phí 1. M i bên ký k t s ch nh m t sân bay ho c nh ng sân bay trong lãnh th c a mình cho vi c s d ng b i hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia trên nh ng ư ng bay quy nh và cung c p cho hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia các phương ti n thông tin, hàng không và khí tư ng và các d ch v c n thi t cho vi c khai thác nh ng chuy n bay th a thu n. 2. M i bên ký k t có th thu nh ng l phí úng và h p lý i v i vi c t u bay c a hãng hàng không ư c ch nh c a Bên ký k t kia s d ng sân bay và nh ng phương ti n khác mi n là nh ng l phí như v y không cao hơn so v i l phí do các hãng v n t i hàng không tham gia vào các chuy n bay qu c t tương t tr cho vi c s d ng sân bay và nh ng phương ti n như v y.
 6. i u 8: Nh ng quy nh v t i cung ng và vi c phê chuNn l ch bay 1. Các hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t s ư c i x công b ng và bình ng nh m m b o r ng các hãng hàng không ó ư c hư ng các cơ h i bình ng trong vi c khai thác nh ng chuy n bay th a thu n trên nh ng ư ng bay quy nh. 2. Trong khi khai thác nh ng chuy n bay th a thu n, hãng hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t s tính n quy n l i c a hãng hàng không c a Bên ký k t kia không nh hư ng x u t i nh ng chuy n bay mà hãng hàng không kia cung c p trên toàn b ho c m t ph n c a cùng ư ng bay ó. 3. Các chuy n bay th a thu n do các hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t cung c p s có m c tiêu trư c tiên là cung c p tr ng t i cung ng, theo h s s d ng gh h p lý, áp ng nhu c u hi n t i và nhu c u d oán h p lý v chuyên ch hành khách, hàng hóa và bưu ki n gi a lãnh th c a Bên ký k t ch nh hãng hàng không ó và lãnh th c a Bên ký k t kia. 4. Tài cung ng s ư c cung c p bao g m t n su t c a các chuy n bay và lo i t u bay s ư c s d ng b i nh ng hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t trên các chuy n bay th a thu n có th ư c các hãng hàng không ch nh ngh . Các hãng hàng không ư c ch nh s ưa ra các ngh như v y sau khi các hãng ã có s th o lu n và trao i ý ki n có tính n các nguyên t c ư c quy nh t i o n (1), (2) và (3) c a i u này. T i cung ng nói trên s ư c quy nh và có hi u l c khi ư c nhà ch c trách hàng không c a các Bên ký k t phê chuNn. 5. Trong trư ng h p có s b t ng gi a các hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t, nh ng v n ư c c p t i o n (4) trên s ư c gi i quy t b ng th a thu n gi a nhà ch c trách hàng không c a hai Bên ký k t. Cho n khi t ư c th a thu n như v y, t i cung ng do các hãng hàng không ư c ch nh cung c p s không thay i. 6. Hãng hàng không ư c ch nh c a m i Bên ký k t s trình nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia phê chuNn l ch bay không mu n hơn ba mươi (30) ngày trư c khi th c hi n các chuy n bay trên nh ng ư ng bay quy nh. i u này cũng s ư c áp d ng i v i nh ng thay i sau này. Trong nh ng trư ng h p t bi t, gi i h n th i gian này có th ư c thay i ph thu c vào s phê chuNn c a nh ng nhà ch c trách nói trên. i u 9: Công nh n ch ng ch và gi y phép Các ch ng ch kh thi, ch ng ch kh năng và các gi y phép ư c m t Bên ký k t c p, ho c làm cho có hi u l c và ang còn hi u l c s ư c Bên ký k t kia công nh n có hi u l c nh m khai thác các ư ng bay và chuy n bay ư c quy nh trong Hi p nh này, v i i u ki n là các yêu c u theo ó các ch ng ch và gi y phép như v y ư c ho c có th ư c thi t l p phù h p v i Công ư c. Tuy nhiên, m i Bên ký k t gi quy n t ch i công nh n ch ng ch kh năng và các gi y phép do Bên ký k t kia c p cho các công dân c a mình ho c làm cho có hi u l c i v i các chuy n bay bay trên lãnh th c a mình.
 7. i u 10: Giá cư c v n t i hàng không 1. Các giá cư c do các hãng hàng không c a các Bên ký k t thu i v i các chuy n bay th a thu n s ư c quy nh theo m c h p lý, có tính t t c các y u t liên quan, bao g m c chi phí khai thác, l i nhu n h p lý, các c tính c a chuy n bay và các giá cư c c a hãng hàng không khác khai thác các chuy n bay thư ng l trên toàn b ho c m t ch ng c a cùng m t ư ng bay. 2. Nh ng giá cư c ư c nêu t i o n (1) c a i u này s ư c thi t l p theo nh ng quy t c sau ây: a) Khi nh ng hãng hàng không ư c ch nh c a c hai Bên ký k t là thành viên c a m t hi p h i hãng hàng không qu c t có cơ ch n nh giá cư c và có m t cơ ch gi i quy t giá cư c ã t n t i i v i nh ng chuy n bay th a thu n, giá cư c s ư c các hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t th a thu n phù h p v i cơ ch gi i quy t giá cư c như v y. b) Khi m t ho c c hai hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t không ph i là thành viên c a cùng hi p h i hãng hàng không ho c không có cơ ch gi i quy t giá cư c như nêu t i m c (a) trên, nh ng hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t s th a thu n v nh ng giá cư c s ư c thu i v i nh ng chuy n bay th a thu n. c) Nh ng giá cư c ư c th a thu n phù h p v i m c (a) và (b) trên s ư c trình cho nhà ch c trách hàng không c a các Bên ký k t phê chuNn ít nh t ba mươi (30) ngày trư c ngày d ki n áp d ng. Gi i h n th i gian này có th ư c rút ng n, tùy thu c vào s nh t trí c a nh ng nhà ch c trách nói trên. d) Trong trư ng h p nh ng hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t không th a thu n ư c v giá cư c s thu, ho c khi m t Bên ký k t chưa ch nh hãng hàng không c a mình cho vi c khai thác nh ng chuy n bay th a thu n, ho c trong (15) ngày u c a (30) ngày nuê t i m c (c) c a i u này, nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t thông báo cho Bên ký k t kia vi c h không th a mãn v b t kỳ giá cư c nào ư c th a thu n gi a hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên ký k t theo m c (a) và (b) c a i u này, nhà ch c trách hãng hàng không c a các Bên ký k t s c g ng t th a thu n v nh ng giá cư c thích h p s ư c thu. Như m t quy nh chung, không giá cư c nào s ư c áp d ng trư c khi có s phê chuNn c a nhà ch c trách hàng không c a các Bên ký k t. Tuy nhiên, giá cư c ó s ư c coi là ư c phê chuNn n u nhà ch c trách hàng không c a m t trong hai Bên ký k t không thông báo r ng h không th a mãn v i b t kỳ giá cư c nào ư c th a thu n gi a nh ng hãng hàng không ư c ch nh trong th i h n (15) ngày nêu trên. 3. Nh ng giá cư c ư c thi t l p phù h p v i i u này s còn hi u l c cho n khi nh ng giá cư c m i ã ư c thi t l p. i u 11: An ninh hàng không 1. Các Bên ký k t xác nh n quy n và nghĩa v i v i nhau theo lu t qu c t b o v an ninh hàng không dân d ng ch ng l i các hành vi can thi p b t h p pháp. Không gi i h n nguyên t c chung c a quy n và nghĩa v c a mình theo lu t qu c t , các Bên
 8. ký k t s c bi t hành ng theo úng các quy nh c a Công ư c v s ph m t i và các hành vi khác th c hi n trên t u bay ký t i Tokyô ngày 14 tháng 9 năm 1963 (23/6/1349), Công ư c v u tranh v i các hành vi chi m o t b t h p pháp t u bay t i Lahay ngày 16 tháng 12 năm 1970 (25/09/1349) và Công ư c v u tranh v i các hành vi b t h p pháp ch ng l i s an toàn c a hàng không dân d ng ký t i Môngrêan ngày 23 tháng 09 năm 1971 (01/07/1350). 2. Các Bên ký k t s dành cho nhau m i s giúp c n thi t theo yêu c u ngăn ch n các hành vi chi m o t b t h p pháp t u bay dân d ng và các hành vi b t h p pháp khác ch ng l i s an toàn c a t u bay ó, hành khách, t bay, c ng hàng không và các phương ti n d n ư ng, và b t c s e d a nào khác i v i an ninh c a hàng không dân d ng. 3. Trong m i quan h qua l i, các Bên ký k t s hành ng theo úng các i u kho n v an ninh hàng không do T ch c Hàng không dân d ng qu c t thi t l p và quy nh thành các Ph l c c a Công ư c v Hàng không dân d ng qu c t trong ch ng m c các quy nh này áp d ng i v i các Bên ký k t. M t Bên ký k t s yêu c u các nhà khai thác t u bay có a i m kinh doanh chính ho c nơi thư ng trú lãnh th c a mình và các nhà khai thác c ng hàng không lãnh th c a mình hành ng theo úng các i u kho n v an ninh hàng không. 4. M i Bên ký k t có th yêu c u nh ng nhà khai thác t u bay ó tuân th các i u kho n an ninh hàng không ư c quy nh t i o n (3) trên do Bên ký k t kia yêu c u i v i vi c nào, i kh i ho c trong khi lãnh th c a mình. M i Bên ký k t s m b o r ng các bi n pháp thích h p ư c áp d ng m t cách h u hi u trong ph m vi lãnh th c a mình b o v t u bay và soi chi u hành khách, hành lý xách tay, hành lý và hàng hóa và d tr c a t u bay trư c và trong khi lên ho c xu ng t u bay. M i Bên ký k t cũng s xem xét m t cách có thi n chí i v i b t c yêu c u nào c a Bên ký k t kia v các bi n pháp an ninh c bi t h p lý i v i m t e d a c th nào ó. 5. Khi t u bay b chi m o t b t h p pháp và/ho c có hành vi b t h p pháp khác ch ng l i an toàn c a t u bay, hành khách và t bay c a t u bay ó, các c ng hàng không ho c các phương ti n d n ư ng và/ho c x y ra s de d a như v y thì các Bên ký k t s giúp l n nhau b ng vi c t o thu n l i thông tin liên l c và có các bi n pháp thích h p khác nh m ch m d t m t cách nhanh chóng và an toàn s v ho c làm gi m s e d a ó. i u 12: Cung c p th ng kê Nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t s cung c p, theo yêu c u, cho nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia các thông tin và b n th ng kê liên quan n v n chuy n c a hãng hàng không ư c ch nh trên các chuy n bay th a thu n n và i t lãnh th c a Bên ký k t kia như thư ng ư c hãng hàng không ư c ch nh chuNn b và trình cho nhà ch c trách hàng không c a mình. Vi c trình b t kỳ s li u th ng kê v n chuy n b sung nào do nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t yêu c u t nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia s tùy thu c vào s àm phán và th a thu n gi a hai Bên ký k t. i u 13: Trao i ý ki n, b sung và s a i
 9. 1. th c hi n úng Hi p nh này, các Bên ký k t s h p tác v i nhau thông qua nhà ch c trách hàng không c a mình và th c hi n m c ích này nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t có th vào b t kỳ th i gian nào yêu c u trao i ý ki n v i nhà ch c trách hàng không c a Bên ký k t kia. 2. Vi c trao i ý ki n do nhà ch c trách hàng không c a m t Bên ký k t yêu c u s b t u trong th i h n sáu mươi (60) ngày k t ngày nh n ư c yêu c u. 3. M i Bên ký k t có th , vào b t kỳ th i gian nào khi th y c n thi t, yêu c u b sung ho c s a i i v i các i u kho n c a Hi p nh này, và trong trư ng h p này các Bên ký k t s àm phán v v n này trong th i h n sáu mươi (60) ngày k t ngày nh n ư c yêu c u àm phán. 4. B t kỳ b sung ho c s a i nào c a Hi p nh này s có hi u l c theo các quy nh c a i u (18) c a Hi p nh này. 5. M c dù có các quy nh c a o n (4), viêc s a i b ng ư ng bay ph l c c a Hi p nh này có th ư c th a thu n tr c ti p gi a nhà ch c trách hàng không c a các Bên ký k t. Các s a i này s có hi u l c b ng vi c trao i công hàm ngo i giao. i u 14: Gi i quy t tranh ch p 1. Nêu b t kỳ tranh c p nào phát sinh gi a các Bên ký k t liên quan n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p nh này và (các) Ph l c c a Hi p nh thì trư c tiên các Bên ký k t s c g ng gi i quy t tranh ch p ó b ng thương lư ng. 2. N u các Bên ký k t không gi i quy t ư c b ng thương lư ng, thì h có th ng ý chuy n tranh ch p ó cho m t ngư i ho c m t cơ quan nào ó l y ý ki n tư v n. 3. N u các Bên ký k t không gi i quy t ư c theo o n (1) và (2) trên, m t trong hai Bên ký k t có th , phù h p v i lu t pháp và các quy nh hi n hành c a nư c mình, chuy n tranh ch p t i m t tòa tr ng tài g m ba tr ng tài viên, hai trong s ba tr ng tài viên ó s ư c ch nh b i các Bên ký k t và m t tr ng tài. Trong trư ng h p tranh ch p ư c ưa ra tr ng tài, m i Bên ký k t s ch nh m t tr ng tài viên c a mình trong th i h n sáu mươi (60) ngày k t ngày nh n ư c thông báo ngh ưa tranh ch p ra tr ng tài và tr ng tài viên th ba s ư c hai tr ng tài viên kia ch nh trong th i h n sáu mươi (60) ngày ti p theo k t l n ch nh cu i cùng. N u m t trong hai Bên ký k t không ch nh ư c tr ng tài viên c a mình trong th i h n quy nh, ho c các tr ng tài viên ã ư c ch nh không th a thu n ư c tr ng tài viên th ba trong th i h n nói trên, tùy t ng trư ng h p c th m t trong hai Bên ký k t có th yêu c u Ch t ch H i ng T ch c Hàng không dân d ng qu c t ch nh tr ng tài viên c a Bên không ch nh ư c ho c tr ng tài viên th ba. Tuy nhiên, tr ng tài viên th ba s là m t công dân c a m t qu c gia có quan h ngo i giao v i c hai Bên ký k t vào th i i m ch nh. 4. Trong trư ng h p Ch t ch H i ng T ch c Hàng không dân d ng qu c t ch nh tr ng tài viên th ba, n u Ch t ch H i ng T ch c Hàng không dân d ng qu c t b ngăn không th c hi n ư c ch c năng nói trên ho c n u Ch t ch ó là công dân c a m t trong hai Bên ký k t thì vi c ch nh s do Phó Ch t ch th c hi n và n u
 10. Phó Ch t ch b ngăn không th c hi n ư c ch c năng nói trên ho c n u Phó Ch t ch ó là công dân c a m t trong hai Bên ký k t thì vi c ch nh s do m t thành viên cao c p c a H i ng không ph i là công dân c a m t trong hai Bên ký k t th c hi n. 5. Tùy thu c vào các quy nh ư c các Bên ký k t th a thu n, tòa tr ng tài s xác nh th t c và a i m tr ng tài c a mình. 6. Nh ng quy t nh c a tòa tr ng tài s là ràng bu c i v i các Bên ký k t. 7. Nh ng chi phí c a các tr ng tài viên c a các Bên ký k t s do các Bên ký k t m nhi m. T t c các chi phí khác c a tòa tr ng tài, bao g m nh ng l phí và chi phí phát sinh c a H i ng liên quan n vi c ch nh tr ng tài như ư c nêu t i o n (3) c a i u này s ư c chia u. i u 15: Ch m d t M t trong hai Bên ký k t có th , vào b t kỳ th i gian nào, g i thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t kia v ý nh c a mình ch m d t Hi p nh này. Thông báo như v y s ng th i ư c g i t i T ch c Hàng không dân d ng qu c t và trong trư ng h p như v y Hi p nh s ư c coi là ch m d t hi u l c mư i hai (12) tháng sau ngày Bên ký k t kia nh n ư c thông báo, tr phi các Bên ký k t th a thu n rút l i thông báo ch m d t ó trư c khi k t thúc th i h n này. Trong trư ng h p Bên ký k t kia không xác nh n v vi c nh n ư c thông báo thì thông báo ch m d t Hi p nh s ư c coi là ã nh n ư c sau khi T ch c Hàng không dân d ng qu c t nh n ư c thông báo mư i b n (14) ngày. i u 16: Tuân th các Hi p nh a phương ho c Công ư c N u m t hi p nh v n t i hàng không a phương ho c Công ư c có hi u l c i v i c hai Bên ký k t, Hi p nh này và (các) Ph l c c a Hi p nh s ư c s a i b ng vi c àm phán ư c quy nh t i i u (13) nh m m b o các i u kho n c a Hi p nh này phù h p v i các i u kho n c a Hi p nh a phương ho c công ư c ó. i u 17: ăng ký Hi p nh này và (các) Ph l c c a Hi p nh và t t c các s a i i v i Hi p nh và Ph l c s ư c ăng ký v i T ch c Hàng không dân d ng qu c t . i u 18: Hi u l c Hi p nh này s có hi u l c vào ngày m t trong hai Bên ký k t có thông báo sau cùng g i cho Bên ký k t kia r ng Bên ký k t ó ã hoàn thành các th t c c n thi t phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a mình i v i hi u l c c a Hi p nh này. làm ch ng nh ng ngư i có thNm quy n ký tên dư i ây ư c y quy n thích h p c a Chính ph tương ng c a mình, ã ký Hi p nh này, g m có m t L i nói u, mư i tám (18) i u và m t Ph l c. Làm t i Hà N i ngày 15/10/2001 tương ương v i ngày 23/07/1380 thành hai b n chính, b ng ti ng Ba Tư, ti ng Vi t Nam và ti ng Anh, t t c các văn b n u có giá
 11. tr ngang nhau Trong trư ng h p có s khác bi t gi a các văn b n, b n ti ng Anh s ư c d n chi u. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA C NG HÒA H I GIÁO IRAN VI T NAM TH TRƯ NG B Ư NG B VÀ C C TRƯ NG C C HÀNG V NT I KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Behzad Mazaheri Nguy n Ti n Sâm PH L C B NG Ư NG BAY 1. ư ng bay theo ó (các) hãng hàng không ư c ch nh c a Nư c C ng hòa H i giáo Iran có th khai thác các chuy n bay: Các i m xu t Các i m trung Các i m m Các i m quá phát gian Ba i m b t kỳ B n i m b t kỳ Ba i m b t kỳ B n i m b t kỳ 2. ư ng bay theo ó (các) hãng hàng không ư c ch nh c a Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có th khai thác các chuy n bay: Các i m xu t Các i m trung Các i m m Các i m quá phát gian Ba i m b t kỳ B n i m b t kỳ Ba i m b t kỳ B n i m b t kỳ Ghi chú: 1. M i hãng hàng không ư c ch nh có th khai thác các i m trung gian và các i m quá ư c nêu trong Ph l c c a Hi p nh hi n t i v i i u ki n không có thương quy n 5 nào s ư c th c hi n gi a nh ng i m này và lãnh th c a Bên ký k t kia, tr khi có m t th a thu n v v n trên gi a nhà ch c trách hàng không c a hai Bên ký k t, d a trên nh ng khuy n cáo c a các hãng hàng không ư c ch nh.
 12. 2. Tùy thu c vào s l a ch n c a các hãng hàng không ư c ch nh, các i m trung gian và các i m quá trên các ư ng bay quy nh b t kỳ có th h y b i v i b t kỳ ho c toàn b các chuy n bay. 3. T n su t và lo i t u bay c a các hãng hàng không ư c ch nh s ư c th a thu n gi a các hãng hàng không ư c ch nh, tùy thu c vào s phê chuNn c a ch c trách hàng không c a các Bên ký k t./.
Đồng bộ tài khoản