Hiệp định số 22/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Hiệp định số 22/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 22/2005/LPQT về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 22/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 22/2005/LPQT Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph Burkina-faso và Chính ph nư c C ng hòa Pháp v chuy n giao công ngh ép - ùn nh m ch ng suy dinh dư ng tr em t i Burkina-faso có hi u l c t ngày 27 tháng 11 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM, CHÍNH PH NƯ C BURKINA-FASO VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP V CHUY N GIAO CÔNG NGH ÉP - ÙN NH M CH NG SUY DINH DƯ NG TR EM T I BURKINA-FASO. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph Burkina- Faso và Chính ph nư c C ng hòa Pháp, sau ây g i t t là "các Bên", Xem xét Hi p nh khung ba bên v trao i công ngh và năng l c gi a Chính ph nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Burkina-Faso, ã ư c ba Chính ph ký vào tháng 10 năm 2004 t i Hà N i (Vi t Nam) và vào tháng 11 năm 2004 t i Ouagadougou (Burkina- Faso). Lưu ý r ng i u 24 c a Công ư c v quy n tr em, ã ư c i h i ng Liên hi p qu c thông qua vào năm 1990 và ư c Chính ph ba nư c ký Hi p nh này phê chuNn, quy nh r ng: "Các nư c thành viên Công ư c (...) ti n hành nh ng bi n pháp thích h p nh m: - Gi m t l t vong c a tr em và tr sơ sinh; - u tranh ch ng b nh t t và suy dinh dư ng (…) , c bi t nh vào vi c s d ng các m thu t s n có và nh vào vi c cung c p các th c phNm dinh dư ng".
  2. Xét r ng trong khuôn kh chương trình Nutridev, t năm 1994, Nhóm Nghiên c u và Trao i công ngh (GRET) và Vi n Nghiên c u Phát tri n (IRD) ã ti n hành làm vi c trên cơ s quan h i tác v i nhi u nư c phương Nam v vi c thi t l p các chi n lư c c i thi n th c phNm cho tr sơ sinh và tr nh , nh m gi m t l suy dinh dư ng. M t m t, nh ng chi n lư c này d a trên vi c s n xu t trong nư c b t th c ăn tr em t i các ơn v s n xu t có công su t ư c ch ng gi m i nh m h n ch nh ng khó khăn v cung ng và thương m i, m t khác, d a trên vi c khu ch trương nh ng th c ăn b sung này thông qua con ư ng thương m i ch t ch ho c k t h p v i các chi n d ch giáo d c v dinh dư ng. Fasevie là chương trình phía Vi t Nam thu c chương trình Nutridev, ư c ti n hành trên cơ s i tác v i Vi n Dinh dư ng B Y t Vi t Nam, Nutrifaso là chương trình phía Burkina-Faso h p tác v i Vi n Dinh dư ng B Y t Burkina-Faso. Xét r ng t i Vi t Nam, m t s phương pháp công ngh ã ư c l a ch n ho c thích nghi s n xu t b t ăn li n ho c ăn nhanh dư i d ng b t qu y dinh dư ng, trong ó ph i k n công ngh máy ép - ùn v i chi phí r t th p. Công ngh này, là thành qu h p tác gi a các nhóm chuyên gia c a GRET, IRD và CTC (Trung tâm Chuy n giao Công ngh và tư v n, trư c là Vi n công ngh sau thu ho ch) c a Hà N i, cho phép s n xu t m t lo i b t tr em thích nghi v i nhu c u c a tr nh ; chi phí th p, vi c s d ng ơn gi n và kinh t và kh năng thúc Ny s n xu t trong nư c c a công ngh này ã cho phép nhi u doanh nghi p Vi t Nam phát tri n các lo i s n phNm ăn ti n mà hi n ã cho phép các doanh nghi p này b t u có ư c l i nhu n v m t tài chính. Như v y k thu t này ã cho phép hòa h p các m c tiêu y t công c ng và tăng trư ng kinh t . Xét r ng vi c chuy n giao công ngh thành công c v m t k thu t và kinh t này nhi u nư c phương Nam ư c th c hi n thông qua vi c t i ưu hóa các ưu th iv i các s n phNm s n có t i a phương, cũng như thông qua vi c h tr các i tác trong nư c làm ch ư c k thu t ch t o và khai thác các máy ép - ùn v i giá thành r t th p. Lo i thi t b này hi n v n chưa có t i Burkina-Faso, nhưng ã là ý tư ng suy ng m c a các chuyên gia c a Nutrifaso và c a các nhà công nghi p t i m t h i th o chuyên khoa h c t i Bukina- Faso. ã th a thu n như sau: i u 1. M c tiêu M c tiêu chung c a Hi p nh này là chuy n giao công ngh ép - ùn v i giá thành r t th p c a Vi t Nam cho Burkina-Faso. Hi p nh này nh m b n m c tiêu c th sau: - ưa t Vi t Nam sang Burkina-Faso m t máy ép - ùn giá thành th p và m ương vi c l p t t i Ouagadougou; - Xác nh nh ng i u ki n t i ưu v ép- ùn các h n h p nguyên li u s n có Burkina-Faso;
  3. - Hoàn thành phát tri n công ngh này thông qua vi c ưa công ngh thích nghi v i nh ng nguyên li u m i; - ào t o các doanh nhân a phương trong vi c b o dư ng máy ép - ùn. i u 2. Nghĩa v c a Chính ph nư c C ng hòa Pháp Chính ph C ng hòa Pháp cam k t, trong khuôn kh và gi i h n ngân sách cho phép: - Tài tr vi c mua m t máy ép - ùn và vi c v n chuy n máy t Vi t Nam sang Burkina-Faso; - Tài tr vi c i l i và tr lương cho m t chuyên gia Vi t Nam c a Trung tâm Chuy n giao Công ngh và tư v n (CTC) th c hi n m t chuy n công tác v i th i gian là m t tháng t i Burkina-Faso nh m l p t máy và ào t o ngư i dân a phương trong vi c b o dư ng máy. Vi c tr lương cho chuyên gia s ư c quy nh c th sau này theo t ng h p ng; - Tài tr vi c i l i và tr lương cho m t chuyên gia công ngh Vi t Nam c a chương trình Fasevie th c hi n m t chuy n công tác v i th i gian là hai tháng t i Burkina- faso nh m giúp cho vi c thích nghi máy ép - ùn v i các nguyên li u s n có t i a phương. Vi c tr lương cho chuyên gia công ngh s ư c quy nh c th sau này trong t ng h p ng; - Huy ng các chuyên gia Pháp c a chương trình Nutridev b o m cho các chuy n công tác di n ra t t p. i u 3. Nghĩa v c a Chính ph Burkina-Faso Chính ph nư c Burkina-Faso cam k t: - Mi n th th c cho chuyên gia và chuyên viên công ngh Vi t Nam i công tác trong khuôn kh Hi p nh này; - m b o vi c ón ti p chuyên gia và chuyên viên công ngh Vi t Nam i công tác trong khuôn kh Hi p nh này thông qua vi c t o i u ki n h thích nghi và th c hi n t t chuy n công tác; - Huy ng các cơ quan k thu t và các nhà nghiên c u có năng l c tham gia vào các chuy n công tác c a chuyên viên công ngh và chuyên gia Vi t Nam và do v y b o m vi c l p t trong nư c công ngh ép - ùn; - Mi n thu h i quan i v i máy ép- ùn nh p t Vi t Nam và c c ph ki n auy tu và b o dư ng trong trư ng h p c n thi t; - T o i u ki n cho vi c c p gi y phép c n thi t cho vi c ph bi n thương m i máy ép - ùn; . - Thông báo cho các i tác kinh t và xã h i nh m t o i u ki n cho vi c ph bi n công ngh này.
  4. i u 4. Nghĩa v c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam cam k t t o i u ki n cho vi c chuy n giao k năng liên quan t i máy ép - ùn thông qua vi c cung c p cho phía Burkina-Faso: - Các gi y phép và b ng ch ng nh n c n thi t; - Các tài li u hi n có b ng ti ng Pháp và có th t o i u ki n thu n l i cho vi c chuy n giao công ngh ; - Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam cũng cam k t c m t chuyên gia và m t chuyên viên công ngh có năng l c sang làm vi c t i Burkina- Faso nh m giúp cho vi c chuy n giao công ngh ép - ùn và ti n hành t t c các th t c hành chính cho phép h xu t c nh và nh p c nh vào Vi t Nam. i u 5. i u ki n th c thi Hi p nh Hi p nh này có hi u l c trong th i h n m t năm k t ngày ký. i u 6. Gi i quy t tranh ch p M i tranh ch p liên quan n vi c gi i thích và th c hi n Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua thương lư ng. i u 7. S a i M i s s a i Hi p nh này s ư c th c hi n trên cơ s th a thu n chung thông qua vi c trao i thư gi a các Bên. Làm t i U-a-ga- u-gu ngày 27 tháng 11 năm 2004 thành ba b n g c, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp, các văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH THAY M T CHÍNH PH NƯ C PH NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I BURKINA-FASO C NG HÒA PHÁP CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B B TRƯ NG C B TRƯ NG B NGO I GIAO TRÁCH NGO I NGO I GIAO THƯƠNG Ouedraogo Youssouy Nguy n Dy Niên Francois Loos
Đồng bộ tài khoản