Hiệp định số 29/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
55
lượt xem
5
download

Hiệp định số 29/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 29/2005/LPQT

 1. B NGO I GIAO ****** S : 29/2005/LPQT Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hi p đ nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào năm 2005 có hi u l c t ngày 07 tháng 01 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P Đ NH V H P TÁC KINH T , VĂN HÓA, KHOA H C K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO NĂM 2005. Quán tri t tinh th n và n i dung cu c H i đàm gi a B Chính tr Đ ng C ng s n Vi t Nam và B Chính tr Đ ng Nhân dân cách m ng Lào ngày 06 tháng 01 năm 2005, t i th đô Hà N i; Căn c vào Hi p đ nh v h p tác kinh t văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào giai đo n 2001 - 2005, ký ngày 06 tháng 02 năm 2001, t i Hà N i; Nh m thúc đ y, m r ng và phát tri n m i quan h đ c bi t, h p tác toàn di n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa dân ch nhân dán Lào (sau đây g i t t là hai Bên). Hai Bên th a thu n n i dung, chương trình h p tác gi a hai nư c năm 2005 như sau: Đi u 1. 1.1. Căn c vào đi m 1.1, Đi u 1 Hi p đ nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t giai đo n 2001 - 2005 gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào, ký ngày 06 tháng 02 năm 2001 t i Hà N i; Theo đ ngh c a phía Lào, h n m c vi n tr c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam dành cho Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào trong năm 2005 là 150 t đ ng Vi t Nam, bao g m 120 t đ ng Vi t Nam đã đư c th a thu n t i Hi p đ nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t giai đo n 2001 - 2005 và 30 t đ ng b sung năm 2005. 1.2. Kho n vi n tr nêu trên đư c s d ng giúp Lào đào t o ngu n nhân l c, ti p t c hoàn thành các chương trình, d án h p tác đã đư c th a thu n trong giai đo n 2001-2005, h tr
 2. k thu t m t s lĩnh v c khác theo yêu c u c a phía Lào đư c ghi trong Ph l c s 1, Hi p đ nh này. 1.3. Phía Vi t Nam ti p t c th c hi n Hi p đ nh tín d ng gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào s VL-01, ký ngày 18 tháng 7 năm 2001 và Hi p đ nh tín d ng b sung ký ngày 16 tháng 7 năm 2004 đ h tr phía Lào hoàn thành xây d ng đư ng 18B c a Lào. Đi u 2. 2.1. Năm 2005, Vi t Nam c p 650 h c b ng đào t o t i Vi t Nam b c đ i h c và sau đ i h c, h dài h n chính quy t p trung, t i ch c, th c t p sinh, b i dư ng ng n h n (k c qu c phòng, an ninh, trung ương và đ a phương c a Lào), trong đó cáp 50 h c b ng dành cho khu v c Tam giác phát tri n c a phía Lào và 50 h c b ng d b trư c khi thi tuy n vào đ i h c t i Vi t Nam dành cho cán b , h c sinh di n u tiên, con em đ ng bào dân t c vùng sâu, vùng xa c a Lào do phía Lào l a ch n. S lư ng và cơ c u c th do phía Lào đ ngh theo Ph l c s 2, Hi p đ nh này. Ngoài s h c b ng trên, hai Bên th a thu n ti p t c c p 10 h c b ng cho con em Vi t ki u sang h c đ i h c t i Vi t Nam. Phía Lào c p 25 h c b ng h đ i h c dài h n chính quy t p trung và th c t p b i dư ng ng n h n cho cán b , lưu h c sinh Vi t Nam sang h c các ngành t i Lào. 2.2. Giao cho B Giáo d c hai Bên tri n khai c th trong k ho ch h p tác năm 2005 vi c nghiên c u phương th c thi tuy n ch n lưu h c sinh sang h c t i Vi t Nam đ m b o ch t lư ng theo quy ch tuy n sinh vào các b c h c c a Vi t Nam. T năm 2005, h c sinh Lào khi sang h c đ i h c t i Vi t Nam s đư c h c d b đ i h c t i đa hai năm (trong đó m t năm h c ti ng Vi t và m t năm d b đ i h c) Hai Bên th a thu n ph i h p qu n lý và th c hi n ch t ch Ngh đ nh thư v h p tác đào t o cán b , ký ngày 15 tháng 01 năm 2002. H p tác giáo d c và đào t o gi a các đ a phương hai nư c các b c h c đư c th ng nh t qu n lý t p trung gi a hai B Giáo d c theo Ngh đ nh thư này. 2.3. Phía Vi t Nam ti p t c giúp Lào hoàn thành c i t o khu gi ng đư ng Trư ng Chính tr - Hành chính qu c gia Lào; Chu n b kh i công xây d ng Trư ng năng khi u, d b đ i h c cho h c sinh dân t c t i Viêng - Chăn. Ti p t c hoàn thi n khâu chu n b d án xây d ng v Trư ng ph thông dân t c n i trú các t nh Xiêng - Kho ng, t nh H a - Phăn; H tr k thu t khoa ti ng Vi t trư ng Đ i h c qu c gia Viêng Chăn b ng ngu n v n đư c ghi t i Đi m 1.1, Đi u 1 c a Hi p đ nh. Giao hai B Giáo d c nghiên c u đ án gi ng d y c a Trư ng Trung h c ph thông n i trú b ng hai th ti ng Lào và Vi t t i Lào đ làm cơ s xây d ng d án đ u tư cho lo i hình trư ng này. 2.4. Hai Bên th ng nh t vi c nâng cao ch t lư ng cán b h c sinh Lào h c t i Vi t Nam. Ph i h p nghiên c u b giáo trình d y ti ng Vi t và b T đi n Vi t - Lào và Lào - Vi t b ng ngu n kinh phí c a Vi t Nam đ ph c p trong các trư ng ph thông dân t c n i trú c a Lào và các trư ng đào t o lưu h c sinh Lào t i Vi t Nam. Ti p t c c giáo viên d y ti ng Vi t cho con em Vi t ki u t i Lào b ng kinh phí c a Vi t Nam. 2.5. Đa d ng hóa hình th c đào t o, theo kh năng c a mình, phía Vi t Nam s n sàng c chuyên gia giúp Lào đào t o t i ch Lào trên cơ s yêu c u c th c a phía Lào theo cơ ch Vi t Nam h tr kinh phí đi, v và sinh ho t phí cho chuyên gia, phía Lào chi phí ăn, và phương ti n đi l i, các đi u ki n gi ng d y c a chuyên gia Vi t Nam t i Lào.
 3. Khuy n khích cán b , h c sinh Lào các b c đ i h c, sau đ i h c và nghiên c u th c t p chuyên môn... h c t p Vi t Nam b ng ngu n kinh phí c a các cá nhân, t ch c c a Lào ho c b ng ngu n v n do các t ch c qu c t , các nư c th ba giúp Lào. Đi u 3. 3.1. Giao hai B Lao đ ng hai Bên s m hoàn ch nh và ký "Th a thu n v vi c c và ti p nh n chuyên gia Vi t Nam sang làm vi c t i Lào" đ làm cơ s tri n khai h p tác chuyên gia cho các b , ngành, đ a phương hai Bên. Vi t Nam ti p t c c chuyên gia ph i h p v i phía Lào đ tăng cư ng qu n lý kinh t vĩ mô c a Lào b ng ngu n kinh phí c a Vi t Nam. 3.2. Hai Bên th a thu n ti p t c ph i h p th c hi n t t các n i dung c a "Th a thu n Viêng Chăn năm 2002", nh m tăng cư ng vi c qu n lý lao đ ng t do t ng bư c đi vào n n p và b o đ m quy n l i cho ngư i lao đ ng theo h p đ ng làm vi c t i m i nư c. Phía Vi t Nam b y t c m ơn phía Lào đã có ch trương đi u ch nh giá d ch v lao đ ng, phù h p cho ngư i lao đ ng Vi t Nam làm vi c t i Lào. Giao hai B Lao đ ng hai Bên s m ti p t c trao đ i tri n khai c th n i dung trên. Đi u 4. 4.1. H p tác trong lĩnh v c nông, lâm nghi p, th y l i, th y s n và khí tư ng th y văn: - Giao hai B Nông nghi p hai Bên t p trung hoàn thành Nhà tr m và l p đ t thi t b bơm c a h th ng th y l i Đông-phu-xi và h th ng th y l i Thà-ph - no ng-phông, bàn giao đ đưa vào ho t đ ng trong năm 2005 nh m phát tri n nông nghi p s n xu t hàng hóa vùng th y l i Đông-phu-xi và Thà-ph -no ng- phông huy n H t-xài-phong thành ph Viêng chăn; Ti p t c xây d ng h th ng th y l i N m-loong, huy n X p-b u, t nh H a-phăn; H tr k thu t, chuyên gia duy trì và phát tri n có hi u qu chương trình nông nghi p và phát tri n nông thôn huy n Chăm-pa-s c, t nh Chăm-pa-s c. - B Nông nghi p hai Bên ti p t c h p tác trao đ i kinh nghi m, nghiên c u s n xu t thí đi m ngô lai, rau, m u, cây ăn qu , gi ng gia súc. - Khuy n khích B Th y s n Vi t Nam h p tác v i B Nông, Lâm nghi p Lào v nghiên c u Quy ho ch phát tri n nuôi tr ng th y s n và nâng c p các cơ s nuôi tr ng gi ng cá t i Lào. - Nâng cao năng l c các tr m khí tư ng th y văn đã đưa vào ho t đ ng giai đo n 1996 - 2000 đ ph c v cho công tác d báo gi a hai Bên và ph c v cho phát tri n nông nghi p và các ngành kinh t khác. 4.2. Lĩnh v c thương m i: - Hai Bên ti p t c th c hi n cơ ch gi m 50% thu su t thu nh p kh u cho hàng hóa có xu t x t m i nư c đã ban hành, nghiên c u dành cho nhau nh ng ưu đãi hơn n a v thương m i đ tăng kim ng ch xu t, nh p kh u gi a hai nư c không dư i 30%. Hai Bên giao B Thương m i hai nư c trao đ i và th ng nh t trong quý I năm 2005 danh m c hàng hóa có xu t x t m i nư c đưa vào di n hư ng thu su t thu nh p kh u 0% trình Chính ph hai nư c xem xét và quy t đ nh đ có th áp d ng ngay trong năm 2005. - Có chính sách khuy n khích m nh m hàng hóa nông s n s n xu t t i m i nư c đ thúc đ y s n xu t và giáo lưu thương m i gi a các đ a phương hai nư c, t o thu n l i và khuy n khích phát tri n m u d ch biên gi i.
 4. - Ti p t c t o đi u ki n thu n l i v cơ ch và các chính sách ưu đãi khuy n khích đ u tư, thương m i khu Thương m i Lao B o (Qu ng Tr ) và Đen-xa-v n (Sa-va-na-kh t), làm cơ s đ nghiên c u áp d ng m r ng cho các khu Thương m i c a kh u B Y (Kon Tum) - Phu Cưa (Attôpư), c a kh u Na Mèo (Thanh Hóa H a Phăng Năm C n - Hu i Din Đăm (Ngh An - Xiêng Kho ng) và Nam Phao (Bolykhămxay) - C u Treo (Hà Tĩnh). Tăng cư ng trao đ i buôn bán và thư ng xuyên t ch c các h i ch tri n lãm hàng hóa t i các khu v c biên gi i hai nư c . 4.3. Tài chính và H i quan: - Giao ngành h i quan hai nư c s m ký k t B n ghi nh đ làm cơ s cho t ch c th c hi n cơ ch "ki m tra m t l n" t i các c a kh u qu c t gi a biên gi i hai nư c, trư c m t thí đi m t i c a kh u Lao B o (Qu ng Tr - Đen-xa-v n Sa-va-na-kh t) trong tháng 6 năm 2005. - Hai Bên nh t trí giao ngành h i quan hai nư c ti p t c ph i h p cùng nhau x lý nh ng v n đ còn vư ng m c trong vi c t ch c th c hi n cơ ch gi m thu su t thu nh p kh u cho hàng hóa có xu t x t m i nư c theo th a thu n. 4.4. H p tác trong lĩnh v c giao thông v n t i: - Hai Bên th a thu n th c hi n t t nh ng cam k t đã ký k t song phương và khu v c, thư ng xuyên trao đ i thông tin, tham kh o ý ki n l n nhau trong vi c phát tri n giao thông ti u vùng. - T o đi u ki n thu n l i cho Lào v n chuy n hàng hóa quá c nh c a Lào qua lãnh th Vi t Nam và m t s c ng bi n hi n có c a Vi t Nam. Ti p t c th c hi n ưu đãi các lo i phí tr ng t i, phí đ m b o h ng h i, phí hoa tiêu, phí đ u c u c ng đ i v i t u bi n nư c ngoài ch hàng quá c nh c a Lào qua c ng Vũng Áng như cư c phí áp d ng đ i v i t u n i đ a c a Vi t Nam như th a thu n. Hai Bên cam k t đ y nhanh ti n đ xây d ng tuy n đư ng 12 m i nư c ra c ng Vũng Áng c a m i Bên đ đưa vào s d ng trong năm 2006. Hai Bên th ng nh t quan tâm hơn n a vi c đ u tư h th ng cơ s h t ng giao thông qua l i đ t o đi u ki n thu n l i thu hút các đ i tác tham gia giao lưu qua l i gi a hai nư c và khu v c. Vi t Nam ti p t c giúp Lào xây d ng tuy n đư ng Tén T n đi Qu c l 6; nghiên c u ti n kh thi đo n đư ng Hu i M - Ph Th dài 1 4 km t nh H a Phăn c a Lào b ng ngu n v n t i Đi m 1.1, Đi u 1, Hi p đ nh này; Hoàn thành xây d ng tuy n đư ng 18B c a Lào vào năm 2005 theo th a thu n. - Ti p t c h p tác gi a hai ngành hàng không và khai thác có hi u qu các tuy n đư ng bay gi a hai nư c. 4.5. H p tác công nghi p: - Th c hi n Hi p đ nh h p tác năng lư ng đi n ký ngày 06 tháng 7 năm 1998, Vi t Nam ti p t c bán đi n trung áp cho Lào t i S m nưa (H a phăn), L c sao (Bô-ly-khăm-xay), Xê phôn (Sa-va-na-kh t), Sa mu i (Sa-ra-van) và s n sàng bán đi n theo yêu c u c a phía Lào t i các đi m biên gi i c a Lào n i v i B Y (Kon Tum), Kak Tao (Qu ng Nam) H ng vân (Th a Thiên Hu ) và C u Treo (Hà Tĩnh) c a Vi t Nam. - Thúc đ y các cơ quan liên quan hai Bên s m ký h p đ ng mua bán đi n t d án nhà máy th y đi n Sê-ka-m n 3 đ t o đi u ki n cho Công ty c ph n đ u tư phát tri n đi n Vi t - Lào s m ký H p đ ng BOT đ tri n khai đ u tư xây d ng nhà máy th y đi n Sê-ka-m n 3. - Ti p t c kh o sát l p b n đ đ a ch t vùng B c Lào; thăm dò, m r ng đi u tra khoáng s n th ch cao, mu i m khu v c Trung Lào tìm ki m, thăm dò Bô-xít khu v c Nam Lào b ng ngu n v n t i Đi m 1.1, Đi u 1 c a Hi p đ nh. T o đi u ki n cho T ng công ty Hóa ch t Vi t
 5. Nam ti p t c ti n hành thăm dò chi ti t đ u tư khai thác, s n xu t mu i m khu v c Trung Lào. Đi u 5. 5.1. Ti p t c h p tác khám ch a b nh, trao đ i kinh nghi m, b i dư ng cán b chuyên môn và qu n lý y t gi a hai nư c; Ph i h p ho t đ ng h th ng ki m d ch y t biên gi i theo Hi p đ nh Ki m d ch y t biên gi i gi a hai nư c ký ngày 21 tháng 12 năm 2001. 5.2. Tăng cư ng các ho t đ ng thông tin văn hóa, ph i h p t ch c nh ng ngày l l n c a hai Đ ng và nhân dân hai nư c trong năm 2005; Ti p t c h tr nâng cao năng l c và chuyên môn cho các cán b thu c lĩnh v c báo chí, phát thanh truy n hình và thông tin đ i chúng. Theo th a thu n, Vi t Nam giúp xây d ng Đài phát sóng chuy n ti p c a Lào i Chăm-pa- s c, ti p t c hoàn thành Kho lưu tr hình nh đ ng c a Lào b ng ngu n v n t i Đi m 1.1 , Đi u 1 c a Hi p đ nh; B ng ngu n kinh phí c a Vi t Nam, h tr k thu t, cùng ph i h p v i phía Lào tri n khai chương trình ph đ ti ng Lào trên các kênh truy n hình chuy n ti p c a Vi t Nam phát t i Lào; Trao đ i kinh nghi m nâng cao hi u qu ho t đ ng c a B o tàng Cay-s n Phôn-vi-h n; 5.3. Hai Bên ti p t c ph i h p ngăn ch n hành lang v n chuy n ma túy vào Lào và Vi t Nam, th c hi n t t Hi p đ nh v ki m soát ma túy, các ch t hư ng th n và ti n ch t ký ngày 06 tháng 7 năm 1998. Ti p t c h p tác phòng ch ng các lo i t i ph m gây nguy h i đ n an ninh qu c gia m i nư c; Hai Bên cam k t th c hi n nghiêm ch nh Hi p đ nh v quy ch biên gi i, ngăn ch n xu t nh p c nh b t h p pháp và di dân t do c a nhân dân các dân t c d c biên gi i, b o v đư ng biên gi i hai nư c tr thành đư ng biên gi i hòa bình, h u ngh , h p tác và phát tri n lâu dài; Ph i h p b o v môi trư ng, sinh thái vùng biên; K p th i phát hi n và gi i quy t th a đáng các v n đ phát sinh phù h p v i quan h truy n th ng gi a hai nư c, đ ng th i h tr các đ a phương d c biên gi i hai nư c xây d ng và phát tri n kinh t xã h i, k t h p gi a kinh t và qu c phòng, an ninh nh m phát tri n các đ a phương vùng biên gi i tr thành h u ph- ương chi n lư c v ng m nh. Ph i h p nghiên c u xây d ng d án "Tăng dày và tôn t o h th ng m c qu c gi i Vi t Nam - Lào" trên cơ s n i dung Ký h p chuyên viên l n th 2 t i Sa-va- na-kh t, ngày 14 tháng 12 năm 2003, trình hai Chính ph xem xét, quy t đ nh . 5.4. Hai Bên ti p t c h p tác trao đ i thông tin, kinh nghi m, đào t o cán b lưu tr , cơ y u c a Lào. 5.5. Hai Bên ti p t c t o đi u ki n cho các ngành, các đ a phương ph i h p th c hi n vi c tìm ki m, c t b c và h i hương hài c t các li t sĩ Vi t Nam hy sinh trên đ t Lào. Đi u 6. 6.1. Hai Bên tăng cư ng và m r ng h p tác trong lĩnh v c đi u tra cơ b n, nghiên c u khoa h c và ng d ng ti n b k thu t vào s n xu t và đ i s ng, trư c m t trong lĩnh v c b o v môi trư ng, môi sinh, công ngh thông tin và s n sàng chia s kinh nghi m và đào t o cán b trong lĩnh v c quy ho ch, d báo chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a Lào.
 6. - Hoàn thành bàn giao và ti p t c chuy n giao kinh nghi m s d ng hi u qu d án Nâng cao năng l c nghi p v cho C c B n đ qu c gia Lào. Nh m giúp Lào t ng bư c đ m nhi m trong lĩnh v c qu n lý đ a chính và đo đ c b n đ . - Ti p t c th c hi n d án "Tăng cư ng năng l c k thu t cho Trung tâm đo lư ng qu c gia Lào đã th a thu n đ đáp ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a Lào. 6.2. Ti p t c th c hi n cơ ch thanh toán b ng Kíp Lào (LAK) và Đ ng Vi t Nam (VND) gi a hai nư c. Tăng cư ng ho t đ ng c a các Ngân hàng hai nư c trong vi c th c hi n thanh toán và chuy n ti n cho các d án s d ng v n vi n tr và v n vay c a Vi t Nam dành cho Lào b ng đ ng kíp Lào (LAK) và đ ng Vi t Nam (VND). Đi u 7. 7.1. Hai Bên tăng cư ng h p tác v du l ch, m r ng vi c trao đ i khách du l ch gi a hai nư c và v i nư c th ba. Ph i h p tuyên truy n qu ng bá du l ch. T o đi u ki n thu n l i qua l i cho khách du l ch th c hi n các tuy n du l ch gi a hai nư c và v i nư c th ba. Ph i h p v i Campuchia xây d ng chương trình du l ch "Ba qu c gia - M t đi m đ n". 7.2. Hai Bên ti p t c t o cơ h i thu n l i cho các ngành, đ a phương và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t c a hai nư c m r ng vi c h p tác đ u tư tr c ti p cùng có l i theo các hình th c đ u tư quy đ nh trong Lu t đ u tư nư c ngoài c a m i nư c vào m i lĩnh v c mà hai Bên có đi u ki n và có nhu c u; trư c m t ti p t c t o đi u ki n thúc đ y nhanh các chương trình h p tác đ u tư đã đư c ký k t . Coi tr ng h p tác đ u tư, thương m i gi a các đ a phương. Khuy n khích h p tác chăn nuôi và tr ng cây công nghi p, nông nghi p gi a các đ a phương giáp biên gi i hai nư c b ng nhi u hình th c, trư c m t theo phương th c cung c p gi ng, k thu t và bao tiêu s n ph m phía Vi t Nam, đ t đai và lao đ ng c a phía Lào. Khuy n khích các doanh nghi p hai nư c h p tác liên doanh hai Bên ho c nhi u Bên đ đ u th u xây d ng các công trình qu c t và trong nư c m i nư c, theo thông l qu c t và m i quan h đ c bi t gi a hai nư c. 7.3. Hai Bên ph i h p thư ng xuyên ki m tra, giám sát, đôn đ c th c hi n các th a thu n đã đư c ký k t. Nghiên c u cơ ch chính sách phù h p v i các quy đ nh hi n hành gi a hai nư c nh m qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n vi n tr hàng năm dành cho Lào, cũng như các cơ ch chính sách khác đ thúc đ y hơn n a h p tác kinh t đ u tư th- ương m i gi a hai nư c. 7.4. Hai Bên cam k t cùng nhau ph i h p th c hi n t t Thông báo chung v phát tri n kinh t xã h i khu v c Tam giác phát tri n Campuchia - Lào – Vi t Nam ký ngày 27 tháng 11 năm 2004 t i Viêng Chăn. Ph i h p thư ng xuyên gi a hai Bên trong các v n đ có liên quan đ n h p tác gi a hai nư c trong các di n đàn qu c t và khu v c. 7.5. Giao Phân ban h p tác hai nư c ph i h p đánh giá tình hình th c hi n Hi p đ nh h p tác v kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a hai nư c giai đo n 2001 2005, chu n b Hi p đ nh và k ho ch h p tác giai đo n 2006 - 2010 trình lên hai Chính ph xem xét, làm cơ s đ ký k t vào Kỳ h p y ban liên Chính ph l n th 28 t ch c đ u năm 2006 t i Viêng Chăn. Đi u 8.
 7. - Hai Bên t o đi u ki n và khuy n khích các ngành, đ a phương trao đ i đoàn tham quan, kh o sát, trao đ i kinh nghi m trên các lĩnh v c kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t c a hai Bên trên tinh th n thi t th c và hi u qu . - Tăng cư ng các ho t đ ng giao lưu gi a các t ch c đoàn th , ph n , công đoàn, thanh niên, thi u niên hai nư c.T o đi u ki n g p g thư ng xuyên cho các t ch c thanh niên, thi u niên các t nh k t nghĩa trong các ngày l , t t truy n th ng c a hai nư c. Quan tâm t o đi u ki n thăm, ngh ngơi cho các cán b lão thành cách m ng và quân tình nguy n c a Vi t Nam t i Lào. Đi u 9. Hi p đ nh này có hi u l c t ngày ký đ n ngày Hi p đ nh k ti p đư c ký k t. Trong th i gian th c hi n, có th b sung, s a đ i theo s th a thu n b ng văn b n c a hai Bên. Làm t i Th đô Hà n i, ngày 07 tháng 01 năm 2005 thành hai b n b ng hai th ti ng Vi t và ti ng Lào, c hai b n đ u có giá tr như nhau./. TM. CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ TM. CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN H I CH NGHĨA VI T NAM CH NHÂN DÂN LÀO PHÓ TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng Thong-lun Xi-xu-lít PH L C S 1 DANH M C CÁC D ÁN S D NG V N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A VI T NAM DÀNH CHO LÀO NĂM 2005 Đơn v tính: tri u đ ng Vi t Nam Tên chương trình, d án Th i gian th c T ng V ns hi n v nd d ng án năm 2005 T NG S 150.000 A CÁC D ÁN CHUY N TI P 1. Đào t o cán b , h c sinh Lào t i Vi t Nam 2005 4.000 55.000 (k c qu c phòng, an ninh, dài h n, ng n h n và các đ a phương thu c khu v c Tam 2005-2008 1.000 giác phát tri n c a Lào). Đào t o cán b ngành Tài chính c a Lào 2. Xây d ng h th ng th y l i N mlong, Hu i- 2004-2006 27.000 7.000 coóng huy n X p-b u t nh H a-phăn
 8. 3. H th ng th y l i Đông-phu-xi, trong đó: 2005 46.054 2.050 - Tr m bơm đ u ngu n 2004-2005 2.050 - Thi t b bơm (v n 2004 chuy n sang) 13.000 4. H th ng th y l i Tha-ph -no ng-phông, 2004-2006 36.418 4.000 trong đó: 2005 2.050 2.050 - Tr m bơm đ u ngu n 2005 13.000 13.000 - Thi t b bơm 5. H tr xây d ng kho và thi t b kho b o t n 2004-2005 10.500 3.800 di s n hình nh đ ng. 6. Nâng cao năng l c Trung tâm đo lư ng 2004-2005 5.187 2.200 Qu c gia Lào 7. Nâng cao Trư ng Chính tr Hành chính 2004-2005 7.000 Thà Ngòn, Viêng - Chăn 8. Xây d ng Tr m phát sóng chuy n ti p 2005-2006 10.000 truy n hình Lào khu v c Chăm-pa-s c 9. Kh o sát l p b n đ đ a ch t 1/200.000 2002-2005 17.000 1.000 B c Lào 10. Ti p t c thăm dò mu i m , th ch cao 2002-2005 14.000 3.000 Trung Lào 11. Đi u tra đánh giá khoáng s n Bauxit và các 2005-2008 16.000 3.000 khoáng s n khác vùng Nam Lào 12. Xây d ng đư ng n i Tén T n v i đư ng 6 2005 6.000 t nh H a-phăn c a Lào. 13. Tăng cư ng năng l c cơ s đào t o ti ng 2005 1.100 Vi t Đ i h c qu c gia Lào. Ti p t c ho t đ ng các d án đã bàn giao 14. Ti p t c ho t đ ng chương trình phát tri n 2005-… 2.000 nông nghi p và h th ng th y l i Chămpa- s c 15. Ti p t c ho t đ ng m t s tr m khí tư ng 2005 1.500 th y văn Lào 16. Ho t đ ng chương trình s n xu t gi ng 2005 500 ngô lai t i Lào 17. Trư ng năng khi u và d b đ i h c dành 2004 cho con em dân t c các đ a phương đ t t i Viêng Chăn Đ i h c Qu c gia Lào (400 ch ) Các d án chu n b 2006-2010 18. Trư ng ph thông trung h c n i trú gi ng 2005 300 d y b ng hai th ti ng Lào và Vi t t i Viêng Chăn (400 h c sinh) 19. Trư ng dân t c n i trú t nh H a Phăn 2004
 9. 20. Trư ng dân t c n i trú t nh Xiêng Kho ng 2004 21. Chu n b d án công ngh thông tin ph c 2005 500 v ho t đ ng y ban K ho ch và Đ u tư Lào 22. L p d án kh thi tuy n đư ng Hu i m 2005 500 Ph th t nh H a Phăn (14 km) 23. V n đ b trí các công vi c chu n b hoàn 23.500 thành trong năm PH L C S 2 ĐÀO T O, B I DƯ NG CÁN B H C SINH LÀO T I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NĂM 2005 Đơn v : Ngư i S Ngành và chuyên môn h c T ng Dài Ng n h n Ghi chú th s h n t S Th i h n lư ng I Đoàn th thao chính tr 105 20 85 15 CH, 5 NCS 1 Lý lu n chính tr 40 20 20 05 tháng 15 CH, 5 NCS 2 Hoàn ch nh đ i h c 15 15 12 tháng 3 Qu n lý hành chính 20 20 03 tháng 4 Công tác T ch c 15 15 03 tháng 5 Thanh tra Nhà nư c 15 15 03 tháng II Qu c phòng và an ninh 155 155 1 Qu c phòng 100 100 2 Công an 55 55 III Nghiên c u sinh kh i kinh 33 33 24 CH, 9 NCS t , văn hóa, KHKT Ngành giáo d c 1 Qu n lý giáo d c 1 Cao h c 2 Hóa h c 1 Cao h c 3 Đ a lý 1 Nghiên c u sinh 4 Tâm lý Giáo d c 1 Cao h c 5 Khoa h c xã h i 1 Cao h c 6 Văn h c (ngôn ng h c) 1 Cao h c 7 Báo chí 1 Cao h c 8 Kinh t nông nghi p (tr ng 1 Cao h c tr t) 9 B o v th c v t 1 Cao h c
 10. 10 K thu t sau thu ho ch 1 Cao h c 11 Chăn nuôi 1 Nghiên c u sinh 12 Thú y 1 Cao h c 13 Th y s n 1 Cao h c 14 C y mô 1 Cao h c Thương m i và k ho ch 15 Ngo i thương 1 Nghiên c u sinh 16 Lu t Thương m i 1 Cao h c 17 Qu n lý kinh t 1 Cao h c 18 Kinh t k ho ch 2 1 CH, 1 NCS 19 Qu n tr kinh doanh (ngành 1 Cao h c Thương m i) 20 Kinh t v n t i 1 Cao h c 21 Qu n lý vi n thông 1 Cao h c 22 Ngân hàng QLKD 1 1 NCS 23 Kinh t vĩ mô (tài chính) 2 1 CH, 1 NCS 24 Lu t Hành chính 2 1 CH, 1 NCS 25 Quan h qu c t 2 Cao h c 26 M đ a ch t 1 Cao h c 27 Yt 1 Cao h c IV Lĩnh v c kinh t , văn hóa, 115 xã h i 1 Qu n lý Giáo d c 15 03 tháng 2 Qu n lý văn hóa 15 03 tháng 3 Công tác Tòa án 15 4 Công tác LĐ và ch nh hình 15 5 Qu n lý khách s n, du l ch 20 6 Công tác Tài chính 20 7 Công tác Công nghi p (vĩ 15 mô) V D b ti ng Vi t 142 1 Đ i h c công tác t ch c 20 20 (phân vi n HN) không qua thi tuy n 2 Công tác chính tr (Phân 25 25 vi n báo chí) 3 Qu n lý Hành chính (HV 10 10 Hành chính QG) 4 Môn tr ng tr t (B o v th c 1 1 v t)
 11. 5 Máy Nông nghi p 1 1 6 Thú y 1 1 7 C y mô 1 1 8 Th y s n 1 1 9 Khí tư ng, th y văn 2 2 10 Công nghi p ch bi n 3 3 11 M - Đ a ch t 4 4 12 K ho ch công nghi p 2 2 13 Kinh t công nghi p 2 2 14 Th ng kê 2 2 15 Kinh t k ho ch 2 2 16 Kinh t v n t i 1 1 17 Qu n lý Bưu chính, Vi n 1 1 thông 18 Qu n lý giao thông 2 2 19 Báo chí 4 4 20 Thư vi n 2 2 21 B o tàng 3 3 22 M thu t 1 1 23 H ih a 3 3 24 Lu t Thương m i 1 1 25 Qu n lý kinh t 1 1 26 Ngo i thương 1 1 27 Lu t Kinh t 1 1 28 Lao đ ng, thương binh (Đ i 1 1 h c kinh t ) 29 Qu n lý khách s n 1 1 30 Tài chính 4 4 31 K toán 3 3 32 Thanh tra Ngân hàng 1 1 33 Tín d ng 2 2 34 Sư ph m (Văn h c và ngôn 3 3 ng ) 35 Qu n lý ngu n nhân l c 1 1 36 Th thao 1 1 37 B o h lao đ ng 1 1 38 Quan h qu c t 4 4 39 B nđ 1 1
 12. 40 Cơ y u 3 3 41 Lưu tr 3 3 42 Xây d ng 2 2 43 Bưu chính vi n thông 1 1 44 Đi n khí hóa 1 1 45 Kinh t h c 2 2 46 Khoa h c y t 2 2 47 Qu n lý V sinh 2 2 48 Ph u thu t 1 1 49 Chân tay gi 2 2 VI Đào t o cán b , h c sinh 50 50 các đ a phương thu c Khu v c Tam giác phát tri n c a Lào C ng: I + II + III + IV+V+ VI 600 400 200 VII B i dư ng văn hóa và d 50 50 b ti ng Vi t đ thi vào đ i h c (đ i v i nh ng h c sinh đã t t nghi p Trung h c ph thông) T ng c ng 650 B. Đào t o con em Vi t ki u t i Lào h c t p t i Vi t Nam năm 2005: 10 ngư i C. Đào t o cán b , h c sinh Vi t Nam h c t p t i C ng hoà dân ch nhân dân Lào năm 2005: 25 ngư i
Đồng bộ tài khoản