Hiệp định số 70/2004/LPQT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Hiệp định số 70/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 70/2004/LPQT về việc hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 70/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 70/2004/LPQT Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2004 Hi p nh h p tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa h i giáo Pakistan có hi u l c t ngày 25 tháng 4 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH H P TÁC TRONG LĨNH V C KHOA H C VÀ CÔNG NGH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA H I GIÁO PAKISTAN Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa H i giáo Pa- ki-xtan (sau ây g i là "hai Bên"); V i lòng mong mu n tăng cư ng quan h h u ngh gi a hai nư c và thúc Ny phát tri n h p tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ; Nh n rõ t m quan tr ng c a khoa h c và công ngh i v i n n kinh t qu c dân c a hai nư c; ã th a thu n như sau: i u 1. Hai Bên s thúc Ny h p tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh gi a hai nư c trên cơ s bình ng và cùng có l i và phù h p pháp lu t và quy nh c a nư c mình. i u 2. H p tác trong khuôn kh Hi p nh này có th bao g m các hình th c sau: a) Trao i thông tin, ki n th c và kinh nghi m v khoa h c và công ngh .
  2. b) Trao i các nhà khoa h c và chuyên gia k thu t kh o sát, tham quan nghiên c u và ào t o trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh . c) Cùng th c hi n ho c ph i h p th c hi n các chương trình, d án và các ho t ng nghiên c u tri n khai trên lãnh th c a m t ho c hai Bên; và d) Các hình th c h p tác khác v khoa h c và công ngh ư c hai Bên th a thu n. i u 3. Trong khuôn kh Hi p nh và v i m c tiêu t o thu n l i cho h p tác khoa h c và công ngh , hai Bên, n u c n thi t, s thúc Ny vi c ký k t các th a thu n b sung th c hi n các ho t ng h p tác gi a các cơ quan Nhà nư c, các Vi n nghiên c u, các trư ng i h c và các cơ quan khác có liên quan c a hai Bên. Các th a thu n ó s ư c ký k t phù h p v i pháp lu t và quy nh hi n hành c a hai nư c. i u 4. Các i u kho n và i u ki n bao g m c các chi phí th c hi n s ư c các Bên th a thu n v i nhau i v i t ng chương trình, d án ho c ho t ng ư c ti n hành theo Hi p nh này. i u 5. Th theo pháp lu t và quy nh hi n hành c a mình, m i Bên s dành cho Bên kia m i s giúp c n thi t t o thu n l i cho các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh. i u 6. thu ư c l i ích t i ưu t Hi p nh này, hai Bên s thành l p Ti u ban h n h p v h p tác khoa h c và công ngh thu c y ban h n h p v h p tác kinh t , thương m i, văn hóa, giáo d c và khoa h c k thu t gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hòa H i giáo Pa-ki-xtan g m các i di n do hai Bên ch nh. Nhi m v c a Ti u ban h n h p là: a) nh kỳ ki m i m ti n các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh; b) Xác nh các lĩnh v c h p tác m i trong khuôn kh Hi p nh; và c) Th o lu n các v n khác liên quan n Hi p nh. Ti u ban h n h p v h p tác khoa h c và công ngh s h p luân phiên t i Vi t Nam và Pa-ki-xtan trên cơ s th a thu n v th i gian c th . Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa H i giáo Pa- ki-xtan s c các cơ quan có thNm quy n c a mình dư i ây ch trì thi hành Hi p nh này. Phía Vi t Nam là B Khoa h c và Công ngh , phía Pa-ki-xtan là B Khoa h c và Công ngh . i u 7. Hai Bên s chú ý thích áng n vi c b o h các quy n s h u trí tu ho c các quy n khác có tính ch t s h u do ho t ng h p tác t o ra trong khuôn kh Hi p nh và n u c n thi t s tham kh o ý ki n c a nhau nh m ph c v m c tiêu này. Vi c x lý các quy n s h u trí tu do các ho t ng h p tác t o ra trong khuôn kh Hi p nh s ư c quy nh trong th a thu n b sung nêu t i i u 3 c a Hi p nh.
  3. Thông tin khoa h c và công ngh do các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này t o ra mà không thu c các i tư ng ư c b o v quy n s h u trí tu , n u không có th a thu n nào khác, s có th ư c cung c p cho m t bên th ba thông qua các kênh giao lưu thông thư ng và phù h p v i các th t c hi n hành c a các cơ quan tham gia. i u 8. c p kinh phí cho các d án nghiên c u chung mà hai Bên th a thu n, phù h p v i i u 4 c a Hi p nh này, m t Qu Nghiên c u chung s ư c thành l p n u th y c n thi t và phù h p v i quy nh hi n hành. Hai Bên s th a thu n chi ti t vi c thành l p và v n hành Qu này t i khóa h p l n th I c a Ti u ban h p tác khoa h c và công ngh ư c l p ra theo i u 6 c a Hi p nh này. i u 9. Hi p nh này s không nh hư ng t i giá tr pháp lý ho c vi c thi hành b t c nghĩa v nào thu c các i u ư c qu c t ho c th a thu n qu c t mà m i Bên ký k t. i u 10. M i b t ng liên quan n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua trao i ho c àm phán tr c ti p gi a hai Bên ho c qua các bi n pháp khác mà hai Bên có th cùng nhau quy t nh. i u 11. Hi p nh này có th ư c s a i ho c b sung v i s ng ý b ng văn b n c a hai Bên theo yêu c u c a m t ho c hai Bên. M i s a i ho c b sung nêu trên s là m t ph n không tách r i c a Hi p nh và có hi u l c vào ngày do hai Bên th a thu n. i u 12. 1. Hi p nh này b t u có hi u l c sau ba mươi ngày k t ngày ký. 2. Hi p nh này có hi u l c trong th i gian 5 năm và m c nhiên ư c gia h n cho t ng 5 năm ti p theo, tr phi m t Bên thông báo cho Bên kia b ng văn b n ý nh ch m d t Hi p nh sáu tháng trư c khi Hi p nh h t hi u l c. 3. M c dù Hi p nh ch m d t theo kho n 2 c a i u này, m i chương trình, d án ho c ho t ng ư c ký k t trong khuôn kh i u 3 c a Hi p nh này s v n ti p t c có hi u l c cho n khi ư c hoàn thành, tr trư ng h p có th a thu n khác c a hai Bên. làm b ng, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c y quy n h p th c c a Chính ph nư c mình, ã ký Hi p nh này. Hi p nh này làm t i I-xla-ma-bát ngày 25 tháng 3 năm 2004, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Trong trư ng h p có s gi i thích khác, văn b n ti ng Anh s ư c s d ng làm căn c ./.
  4. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG THAY M T CHÍNH PH NƯ C HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C NG HÒA H I GIÁO PA-KI- B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH XTAN C V N C A TH TƯ NG V KHOA H C VÀ CÔNG NGH Ti n s Hoàng Văn Phong Giáo sư, ti n s Át-ta u Re-man
Đồng bộ tài khoản