Hiệp định số 92/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
54
lượt xem
3
download

Hiệp định số 92/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 92/2004/LPQT về viện trợ hàng hóa nông nghiệp theo đạo luật Lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 92/2004/LPQT

 1. B NGO I GIAO ****** S : 92/2004/LPQT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2004 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ v vi n tr hàng hóa nông nghi p theo o lu t Lương th c vì s ti n b có hi u l c t ngày 23 tháng 8 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH H P CH NG QU C HOA KỲ V VI N TR HÀNG HÓA NÔNG NGHI P THEO O LU T LƯƠNG TH C VÌ TI N B . L im u Chính ph H p ch ng qu c Hoa kỳ thông qua Cơ quan Tín d ng Hàng hóa (dư i ây g i t t là CCC) và Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (dư i ây g i t t là Bên i u ph i) thông qua B Tài chính; V i n l c s d ng ngu n lương th c c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ h tr cho các nư c ã cam k t theo hư ng áp d ng ho c m r ng các y u t kinh doanh t do trong n n kinh t nông nghi p c a mình thông qua các thay i v giá c hàng hóa, ti p th , kh năng u vào, phân ph i, và s tham gia c a khu v c tư nhân; Nh n th y r ng Bên i u ph i ã cam k t và ang th c hi n chính sách khuy n khích t do kinh t ; s n xu t hàng hóa trong nư c và tư nhân cho tiêu dùng trong nư c; và s hình thành và m r ng th trư ng trong nư c áp ng ư c vi c mua và bán các s n phNm ó; và V i mong mu n ưa ra nh ng nh n th c trong vi n tr hàng hóa nông nghi p cho Bên i u ph i i v i vi c phân ph i t i Vi t Nam theo o lu t Lương th c vì ti n b năm 1985 ư c s a i; ã th a thu n như sau: Ph n I CÁC I U KHO N CHUNG A. Hi p nh này d a trên các i u kho n và i u ki n nêu t i m c 7 C.F.R ph n 1499, tr khi có quy nh khác ư c nêu ra c th trong Hi p nh này. B. CCC ng ý cung c p cho Bên i u ph i các hàng hóa nông nghi p v i s lư ng ư c quy nh c th t i ph n II, m c I (dư i ây g i t t là "hàng hóa") tr giúp t i Vi t Nam và, trong ph m vi ư c quy nh t i Ph n II, m c II và III, thanh toán chi phí v n chuy n ư ng bi n và các chi phí khác có liên quan n vi c cung c p hàng hóa này. C. Bên i u ph i ng ý ch s d ng các hàng hóa theo úng Hi p nh này và theo K ho ch hành ng ư c duy t t i Ph l c A, ư c ính kèm và là m t ph n c a Hi p nh này, và s không bán ho c i các hàng hóa khác tr trư ng h p quy nh t i Ph l c A ho c trư ng h p c th khác ư c CCC ch p thu n b ng văn b n.
 2. D. Tr khi ư c CCC y quy n, toàn b vi c giao nh n hàng hóa theo Hi p nh này s ư c th c hi n trong th i gian giao hàng quy nh t i Ph n II, m c I. E. CCC s c g ng cung c p cho Bên i u ph i v i s lư ng t i a nêu Ph n II Tuy nhiên, CCC có th cung c p s lư ng hàng hóa ít hơn s lư ng t i a t i Ph n II, trong trư ng h p t ng giá tr xu t khNu hàng hóa tính theo s lư ng t i a vư t hơn s ti n d ki n nêu t i Ph n II. F. CCC và Bên i u ph i s th n tr ng t i a m b o r ng vi n tr hàng hóa nông nghi p theo Hi p nh này s không làm o l n th trư ng thông thư ng c a Hoa Kỳ i v i lo i hàng hóa này, ho c phá giá th gi i hàng nông s n, ho c nh hư ng t i khuôn kh thương m i v i các nư c khác. th c hi n quy nh này, Bên i u ph i s : 1. Th c hi n m i bi n pháp có th làm m b o r ng t ng s lúa mỳ nh p khNu theo ư ng thương m i t Hoa Kỳ và các nư c khác vào nư c nh p khNu ư c thanh toán theo ư ng m u d ch ít nh t b ng s lư ng hàng nông s n quy nh t i b ng Th trư ng Thông thư ng nêu t i Ph n II, m c IV dư i ây, trong t ng th i kỳ nh p khNu quy nh t i b ng này và trong t ng th i kỳ có th so sánh liên ti p khi hàng hóa cung c p theo Hi p nh này ang ư c giao nh n; 2. Th c hi n m i bi n pháp có th nh m ngăn ng a vi c bán l i, chuy n ti p ho c tái xu t t i các nư c khác, ho c s d ng cho c c m c ích khác s hàng hóa vi n tr theo Hi p nh này ngoài m c ích s d ng trong nư c (ngo i tr trư ng h p bán l i, chuy n ti p, tái xu t ho c s d ng c th ư c CCC ch p thu n); và 3. Th c hi n m i bi n pháp có th nh m ngăn ng a vi c xu t khNu b t kỳ hàng hóa nào có xu t x trong nư c ho c nư c ngoài, như quy nh t i Ph n II, m c V, o n B, trong th i gian h n ch xu t khNu nêu t i Ph n II, m c V, o n A (ngo i tr trư ng h p c th ư c quy nh t i ph n II ho c trong trư ng h p vi c xu t khNu ó ư c CCC ch p thu n). G. Hi p nh này tùy thu c vào tính s n có c a lo i hàng hóa ư c cung c p trong năm tài chính Hi p nh ư c th c hi n. Ph n II. CÁC I U KHO N C TH M c I: HÀNG HÓA A. Hàng hóa s ư c cung c p theo Hi p nh này như sau: Hàng hóa Th i gian cung c p S lư ng t i a Tr giá d ki n (Năm tài chính Hoa Kỳ) (t n) (tri u USD) Lúa mỳ 2004 24.000 4,0 D toán chi phí v n chuy n 2,0 T ng tr xu t khNu d ki n 6,0 S lư ng t i a nói trên không th vư t quá. B. Quy cách phNm ch t hàng hóa do CCC cung c p ư c quy nh t i Ph l c B ính kèm và là m t ph n c a Hi p nh này. M c II: THANH TOÁN CÁC CHI PHÍ Vi c thanh toán m i chi phí liên quan n ch bi n, óng gói, v n chuy n, b c d và các chi phí khác phát sinh trong quá trình phân ph i hàng hóa s ư c phân b như sau: A. CCC ng ý vi n tr hàng hóa mi n phí và thanh toán các chi phí dư i ây sau khi giao hàng cho Bên i u ph i: c c phí v n chuy n ư ng bi n t i c ng d hàng ư c ch nh. B. Bên i u ph i ng ý thu x p vi c chuyên ch b ng ư ng bi n, v n chuy n n i a, b c d , lưu kho và phân ph i hàng hóa t i Vi t Nam.
 3. III. T N TH T VÀ HƯ H NG C A NGU I V N CHUY N U NG BI N A. Các i u kho n 7 C. F. R. Chương 1499.15(d), T n th t và hư h ng c a Ngư i v n chuy n ư ng bi n, s không ư c áp d ng i v i v n chuy n ư ng bi n v i b t c hàng hóa nào ư c bán theo Hi p nh này n u Bên i u ph i thông báo cho CCC trư c khi giao hàng cho Bên i u ph i r ng: (1) các hàng hóa ã ư c bán trên cơ s thanh toán theo s lư ng ghi trên v n ơn, ho c (2) Bên i u ph i là ngư i mua b o hi m t n th t và hư h ng hàng hóa v n chuy n ư ng bi n (bao g m c các t n th t chung) ít nh t v i giá tr hàng hóa c p b n. B. Theo i u kho n 7 C. F. R. chương 1499.15(d), M t mát và t n th t c a Ngư i v n chuy n ư ng bi n, áp d ng i v i v n chuy n ư ng bi n các hàng hóa cung c p theo Hi p nh này, CCC s tr ti n thuê m t Giám nh hàng hóa c l p ch ng ki n vi c b c d hàng hóa và l p Báo cáo nh n xét. Tr phi CCC quy t nh khác i, Bên i u ph i s thu x p m t Giám nh hàng hóa c l p phù h p v i quy nh t i 7 C. F. R. Chương 1499.15(c). M c IV: B NG THN TRƯ NG THÔNG THƯ NG Hàng hóa T h i k ỳ nh p kh u Yêu c u th trư n g th ô n g th ư n g (t n ) L ú a mỳ 2004 638.600 M c V: H N CH XU T KH U A. Th i kỳ h n ch xu t khNu s là năm tài chính 2004 c a Hoa Kỳ ho c b t kỳ năm tài chính ti p theo nào mà trong th i gian ó hàng hóa vi n tr theo Hi p nh này ư c nh p khNu. B. Theo yêu c u t i Ph n I, o n F(3), các m t hàng có th không ư c xu t khNu bao g m: lúa mỳ, b t mỳ, b t hòn, semolina, farina, bran ho c bulgur (ho c các s n phNm cùng lo i có tên g i khác). M c VI: BÁO CÁO A. Sáu tháng m t l n Bên i u ph i s ph i trình các báo cáo h u c n (m u CCC 620) theo yêu c u c a m c 7 C.F.R, Chương 1499.16 (c) (1), và có th c báo cáo bán hàng (m u CCC- 621) theo quy nh c a m c 7 C.F.R, Chương 1499.16 (C) (2) như sau: i v i nh ng hi p nh ư c ký trong th i gian t 01/10 n 31/3, (các) báo cáo u tiên ph i ư c trình trư c ngày 16/5 k ti p và s bao g m toàn b th i kỳ t khi ký Hi p nh cho n ngày 31/3. i v i nh ng hi p nh ư c ký trong th i gian t 01/4 n 30/9, (các) báo cáo u tiên ph i ư c trình trư c ngày 16/11 c a năm ó và s bao g m toàn b th i kỳ t khi ký hi p nh cho n ngày 30/9. Các báo cáo h u c n ti p theo s ư c l p sáu (6) tháng m t l n cho t i khi t t c hàng hóa ư c bán ho c phân ph i h t. Các báo cáo bán hàng, n u ư c yêu c u c n l p sáu (6) tháng m t l n cho t i khi toàn b s ti n bán hàng theo Hi p nh này ư c gi i ngân h t. B. Bên i u ph i s trình báo cáo v th i gian cung c p quy nh t i Ph n II, m c I, bao g m: các s li u th ng kê v hàng nh p khNu c a nư c xu t x áp ng Yêu c u Th trư ng Thông thư ng nêu t i ph n II, m c IV; m t báo cáo v các bi n pháp th c hi n các quy nh c a ph n I, o n F (2) và (3); s li u th ng kê v xu t khNu các hàng hóa tương t ho c gi ng v i hàng hóa ư c nh p khNu theo Hi p nh này c a nư c nh n vi n tr , như quy nh t i ph n II, m c V. C. Các báo cáo cho CCC theo Hi p nh này s ư c l p và g i cho Giám c B ph n Ch- ương trình, FAS/USDA, 1400 Independence Avenue, S.W., Stop l034: Washington, D.C. 20250 - 1034. Ph n III. CÁC I U KHO N CU I CÙNG Hi p nh này s có hi u l c sau khi ký.
 4. làm b ng, i di n các bên ư c y quy n h p pháp ã ký b n Hi p nh Hi p nh ư c làm thành hai b n b ng ti ng Anh và ti ng Vi t. Trong trư ng h p có s di n gi i khác nh t gi a b n ti ng Anh và b n ti ng Vi t như: b n ti ng Anh s ư c l y làm chuNn. I DI N CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H tên: Nguy n Sinh Hùng Ch c danh: B TRƯ NG B TÀI CHÍNH NƯ C CHXHCN VI TNAM Ngày 23/8/2004 I DI N CHÍNH PH H P CH NG QU C HOA KỲ H tên: W. Kirk Miller Ch c danh: T NG GI M C VÀ PHÓ CH TNCH CƠ QUAN TÍN D NG HÀNG HÓA Ngày: 23/8/2004 PH L C A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HI P NNH LƯƠNG TH C VÌ S TI N B K HO CH HÀNH NG 1. Tên và a ch Ngư i ngh vi n tr : B Tài chính nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. V Tài chính i ngo i S 8 ph Phan Huy Chú Hà N i, Vi t Nam. 2. Nư c nh n vi n tr : Vi t Nam 3 và 4. Ch ng lo i và s lư ng hàng hóa yêu c u và l ch giao hàng: Hàng hóa S d ng hàng hóa S lư ng (t n) Lo i bao bì Giao t i c ng Hoa Kỳ Lúa mỳ Bán thu ti n 24.000 Hàng r i Tháng 9/10.2004 Xuân c ng/ Ch ng xuân mi n B c en 5. Mô t chương trình: (a) M c tiêu ho t ng: Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s s d ng s ti n thu ư c t bán lúa mỳ vi n tr c p phát u tư h t ng nông thôn, s n xu t nông nghi p, tái nh cư, tr ng l i r ng các vùng mi n núi c a Vi t Nam. Các d án s khuy n khích phát tri n xã h i và nh n th c môi trư ng t i các vùng nông thôn nghèo c a Vi t Nam. M c ích là nâng cao ti p c n h t ng xã h i (h th ng y t , trư ng h c, i n, nư c. vv...), nâng cao k thu t nông nghi p, chuN n b và tăng cư ng nh n th c v hi m h a thiên nhiên và môi trư ng. (b) Phương th c l a ch n Ngư i th hư ng: B Tài chính và Văn phòng Nông nghi p thu c i s quán Hoa Kỳ s cùng căn c vào tiêu chuN n c th xác nh các vùng, c ng ng, cơ quan ho c cá nhân hư ng l i phù h p i v i m i d án ư c ngh . Các tiêu chí cơ b n xem xét s bao hàm ánh giá v kinh t và nhu c u lương th c c a nh ng ngư i ư c hư ng l i và m c d ki n v kh năng c a Chính ph s d ng ti n vi n tr ti p t c các ho t ng t i khu v c. (c) Qu n lý chương trình: Chính ph Vi t Nam s ư c i di n b i V Tài chính i ngo i c a B Tài chính (EFD) s th c hi n ch c năng là Cơ quan bán hàng ng th i là Cơ quan qu n lý Chương trình. V Tài
 5. chính i ngo i c a B Tài chính có trách nhi m gi i ngân kho n ti n bán hàng cho các d án c th nêu trong Hi p nh này, giám sát các ho t ng d án và tác ng c a chương trình, bán hàng vi n tr và g i các báo cáo bán hàng và h u c n theo yêu c u cho CƠ quan tín d ng hàng hóa (CCC). Văn phòng Nông nghi p Hoa Kỳ s xác nh n tính phù h p c a các d án v i n i dung c a Hi p nh này, và n u có th , trư c khi gi i ngân cho d án. V Tài chính i ngo i s trao i v i Văn phòng Nông nghi p m b o r ng các báo cáo ư c g i là phù h p yêu c u c a CCC. (d) Ngân sách ho t ng: T t c các chi phí khác c a chương trình không ư c thanh toán t ngu n v n c a CCC s do Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thanh toán. (e) Cơ quan ti p nh n: Không có các cơ quan ti p nh n. (f) Các cơ quan Chính ph và t ch c phi chính ph : B Tài chính s ph i h p v i các cơ quan liên quan khác bao g m: - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; -B Yt ; - B Thương m i; - B Ngo i giao - i s quán Vi t Nam t i Washing - ton, D.C, M ; và, - Các UBND t nh, xã trong vùng nh n tr giúp; (g) Nh n th c cho ngư i tiêu dùng B Tài chính s tuyên truy n chương trình này thông qua báo chí, qu ng cáo, công ch ng nh n th c vi c Hoa Kỳ tr giúp mang tính ch t nhân o. (h) Tiêu th c ánh giá s thành công: Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s s d ng cách th c tương t ánh giá các d án ư c l a ch n như cách th c mà các nhà tài tr qu c t khác như Ngân hàng Th gi i, Ngân hàng Phát tri n Châu Á áp d ng. Chính ph s c g ng gi i ngân xong ti n bán hàng vi n tr trong vòng 3 năm k t khi nh n ư c hàng hóa. 6. S d ng ti n cho các hàng hóa và d ch v phát sinh (a) S lư ng và Ch ng lo i hàng hóa Hàng hóa Kh i lư ng bán Lúa mỳ 24.000 t n (b) Tác ng c a vi c bán hàng hóa n s n xu t và thương m i trong nư c: Vi c bán lúa mỳ s không nh hư ng t i b t c vi c bán b t c s n phN m tương t nào xu t khN u n Vi t Nam ho c bán hàng trong n i a Vi t Nam. Vi t Nam tiêu th kho ng 850.000 - 950.000 t n lúa mỳ m i năm và không s n xu t ra lúa mỳ có tính thương m i. Lư ng nh p khN u lúa mỳ hàng năm là 855.105 t n năm 2002 và 917.379 t n năm 2003. Vi c bán 24.000 t n lúa mỳ này là dư i 3% t ng m c tiêu th . Vi t Nam thi u ngu n tài 'chính nh p khN u theo ư ng thương m i m i nhu c u v lương th c. (c) ư c tính s ti n bán hàng: Hàn gh ó a lư ng Gi á cư c t í n h T ng s ti n ư c t rên t n tính L ú a mỳ 24.000 t n US D US D
 6. 167 4.008.000 (d) Tham gia c a khu v c tư nhân vào vi c bán hàng hóa: Chính ph , thông qua V Tài chính i ngo i c a B Tài chính, s m b o r ng t t c các ngư i mua lúa mỳ ư c tham gia vào vi c mua lúa mỳ vi n tr theo Hi p nh này. V Tài chính i ngo i s thông báo u giá cho t t c các nhà máy xay, các nhà nh p khN u lúa mỳ, và nh ng thương nhân ít nh t là b n tu n l trư c khi u giá. Các nhà máy xay lúa mỳ g p khó khăn trong v n ngo i t có th u giá giao d ch này vì u giá s ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam. V Tài chính i ngo i cũng s thông báo cho Văn phòng Tùy viên Nông nghi p Hoa Kỳ và cho phép Văn phòng Nông nghi p Hoa Kỳ theo dõi quá trình bán hàng. (e) S d ng ti n bán hàng: B Tài chính ti n hành xác nh các lĩnh v c phát tri n và các lo i d án, ho t ng ư c tài tr theo Hi p nh như sau: -- u tư phát tri n h t ng cơ s nông thôn ( xây m i ho c khôi ph c l i ư ng nông thôn, trư ng ti u h c, tr m y t h th ng phân ph i i n và h th ng c p nư c); ( kho ng 30% s ti n d ki n thu bán hàng vi n tr ). • Ph n l n nh t c a qu vi n tr ư c phân b cho vi c xây d ng các trư ng ti u h c và tr m y t các vùng nông thôn. V n chính c i thi n cu c s ng c a tr em nông thôn là cung c p cho các em cơ h i n trư ng, và b o m có các tr m y t t i các xã và huy n. -- Nghiên c u và s n xu t nông nghi p (xây d ng các công trình th y l i nh , phát tri n àn gia súc, tr ng cây công nghi p, ng d ng k t qu nghiên c u nông nghi p); (kho ng 62% s ti n d ki n thu bán hàng vi n tr ư c phân b cho 10 d án) • Xây d ng các h th ng th y l i t i m t s t nh. R t nhi u t nh, c bi t là các t nh ven bi n phía Nam là nghèo và ch u ng s giáp h t. D án này s xây d ng m t s kênh cung c p h th ng t i nư c nh trong a phương. • Ti p t c vi c nghiên c u phương pháp ki m tra nhanh dư lư ng thu c tr sâu trên rau qu và th c hi n kh o sát v dư lư ng hóa h c trên lương th c th c phN m t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. Do Vi t Nam tr thành nhà s n xu t l n v rau qu , nên c ngư i tiêu th trong nư c và qu c t u yêu c u có thêm thông tin v dư lư ng hóa ch t trong lương th c. • Ti p t c công vi c phát tri n ngành s a ã b t u t các d án thu c FY- 2000 và FY- 2002. Hi n nay r t nhi u àn bò ch t lư ng cao ã có t i Vi t Nam, do v y có nhi u òi h i v công vi c hoàn thi n v k thu t chăn nuôi và qu n lý àn bò s a. B o m th c hi n m t d án th nghi m v giám nh nh hư ng b nh sán gan c a gia súc có nh hư ng n s c kh e con ngư i. Trong kho ng t 40% n 90% gia súc và trâu bò m t vài vùng c a Vi t Nam ư c bi t là có b nh. • S d ng 400.000 USD trong s ti n hàng vi n tr tài tr cho t 10 n 15 su t h c b ng theo Chương trình h c b ng Khoa h c và K thu t qu c t Norman E. Borlaug. Trong s ti n này, B Tài chính dùng 175.000 USD tài tr h c b ng thông qua IFAR, m t cơ quan ho t ng không vì m c ích l i nhu n g n v i Nhóm tư v n c a H c vi n nông nghi p qu c t (CGIAR), i v i h c b ng ng n h n (2 - 6 tháng) t i m t cơ s c a Trung tâm nghiên c u Nông nghi p qu c t (IARCs); 175.000 USD cho B Nông nghi p, tài tr h c b ng toàn ph n t i các h c vi n khác, bao g m các trư ng i h c Hoa Kỳ, các qu ngành tư nhân, và các trung tâm nghiên c u; và dùng 50.000 USD tài tr 2-3 h c b ng Borlaug – Fulbight thông qua H c vi n Giáo d c qu c t thu c Cơ quan qu c gia v Chương trình Fulbright cho Vi t Nam. Các su t h c b ng này s dành cho các nhà nghiên c u nhà khoa h c, cán b gi ng d y và các công ch c lu t pháp và chính sách trong lĩnh v c nông nghi p. Vi c th c t p cũng không dành cho các sinh viên ang h c ho c m i t t nghi p (có các chương trình khác, như Qu Giáo d c Vi t Nam, ư c dùng cho các ho t ng này). Chương trình h c b ng Borlaug ch t p trung vào các chương trình nghiên c u sau và ư c ti n hành m t kèm m t cùng v i các nhà khoa h c Hoa Kỳ trong các lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, qu n lý tài nguyên thiên nhiên, cũng như v n chính sách, chuy n giao công ngh , ào t o giáo viên và so n th o tài li u gi ng d y trong ngành khoa h c này. Ngu n vi n tr s dùng thanh toán vé
 7. máy bay cho h c viên tham gia h c t i các trư ng i h c và trung tâm nghiên c u, ph c p lưu trú, chi phí ào t o và các phí t n liên quan khác. Quá trình l a ch n s ư c th c hi n trên cơ s ph i h p gi a Bên i u ph i, m t s B h u quan c a Vi t Nam và Văn phòng Nông nghi p. Tuy k năng ti ng Anh là m t yêu c u v i các h c viên, nhưng ngu n ti n vi n tr không s d ng ào t o ti ng Anh. i u ph i chương trình ư c th c hi n b i B Nông nghi p Hoa Kỳ - Phòng Nghiên c u H p tác qu c t và Phòng trao i khoa h c (USDA/FAS). B Nông nghi p Hoa Kỳ và Bên i u ph i (ho c cơ quan ư c y quy n) s chuN n b m t b n hi p nh riêng xác nh y cam k t m i này. • Nghiên c u s n xu t gi ng rau an toàn t i t nh Qu ng Bình; ti p t c vi c nghiên c u công ngh sinh h c trong vi c s n xu t n m (th c hi n v i Vi n di truy n nông nghi p); ti p t c nghiên c u và ph bi n k t qu nghiên c u trong chăn nuôi dê và th quy mô h gia ình (th c hi n v i Vi n nghiên c u dê và th Ba Vì). + Ch tái nh cư và các d án t giúp khác ( xây d ng nhà cho ngư i dân b nh hư ng b i bão và các thiên tai khác); (kho ng 8% s ti n d ki n thu bán hàng vi n tr ). • Các d án gi m nh thiên tai (g m c nhà di dân t i các vùng th p) t i các vùng thư ng ch u nh hư ng thiên tai. • S d ng các kho n h tr nhân o nh kh i ng các d án t i các t nh mi n núi. M t s ti n vi n tr cũng có th dùng cho các d án tr ng r ng. B Tài chính và Văn phòng Nông nghi p, i di n cho Cơ quan Tín d ng hàng hóa (CCC), có th th a thu n các i u ch nh ho c b sung các d án khác phù h p v i các i m 5(a) và 6(e) c a Hi p nh. Các d án ư c th c hi n tuân th hoàn toàn các quy nh pháp lu t c a Vi t Nam. (f) Th t c m b o vi c thu và g i ti n bán hàng: Ti n thu ư c t vi c bán hàng hóa vi n tr theo Hi p nh này s ư c g i tr c ti p vào m t tài kho n c bi t t i m t t ch c tài chính có danh ti ng t i Vi t Nam, sau khi có s nh t trí c a Văn phòng Nông nghi p. B Tài chính s g i ti n bán hàng hóa vi n tr vào tài kho n không ch m hơn 120 ngày k t ngày b t u d hàng t i Vi t Nam. 7. Phương th c phân ph i: (a) Mô t quá trình v n chuy n và b o qu n: Cơ s v t ch t t i m t trong hai c ng giao hàng chính (Cái Lân mi n B c và C ng Sài Gòn - thành ph H Chí Minh mi n Nam) là phù h p d hàng nh p khN u 24.000 t n lúa mỳ. Ngoài 2 c ng do nhà nư c qu n lý trên, còn có hai c ng tư nhân trên sông Th V i có th ón các t u c Panmax. T t c nh ng c ng này, nơi ã ti p nh n trên 2 tri u t n hàng r i m i năm, là các c ng hi n i và ư c trang b t t. Cơ s v t ch t ây có m t c u c ng v i ch neo u t u có chi u dài 166 mét (Cái Lân) hay 15 c u t u (Sài Gòn) v i t ng s chi u dài neo u t u hơn 2.600 mét. Các c ng này có dài neo u cho h u h t các lo i và c t u thương m i. Các trang thi t b (như c n cN u t u kéo hay h th ng di chuy n) d hàng r i ã s n có. C hai c ng có th thu x p b c d cho t u 24.000 t n lúa mỳ trong m t chuy n (m c d u các t u có th c n lõng hàng trư c khi c p c u c ng tùy thu c vào c ng ư c ch n). Chính ph c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s m nh n vi c b o qu n và v n chuy n c n thi t các hàng hóa cung c p theo Hi p nh này t khi nh n hàng cho n khi bán. Vi t Nam có kho ch a hàng phù h p ti p nh n s lúa mỳ vi n tr này. Năng l c các c ng chính thay i t 60.000 t n kho ph ng n 40.000 t n trong h m ch a. (b) Mô t quá trình tái ch và / ho c Bao gói l i: Không áp d ng. (c) K ho ch h u c n:
 8. V Tài chính i ngo i s bán s lúa mỳ trư c khi n c ng Vi t Nam. Các ngư i mua hàng s ch u trách nhi m b c hàng t i c ng và v n chuy n n i a n cơ s xay sát ho c kho ch a c a mình. Chính ph mong mu n r ng các hàng hóa vi n tr s ư c x p t u chuy n th ng t i Vi t Nam và toàn b 24.000 t n ư c giao trên m t chuy n t u. Có th ph i lõng hàng (tùy thu c vào c t u và các kích thư c khác) trư c khi t u c p c u t u 8. Nh p kh u mi n thu B Tài chính xác nh n r ng các hàng hóa vi n tr theo Hi p nh này s ư c nh p khN u mi n thu , phí và l phí. 9. Tác ng kinh t Vi c bán lúa mỳ s không nh hư ng t i b t c vi c bán b t c s n phN m tương t nào xu t khN u vào Vi t Nam ho c bán hàng trong n i a Vi t Nam. Vi t Nam tiêu th kho ng 850.000 - 915.000 t n lúa mỳ m i năm và không s n xu t lúa mỳ thương m i. Lư ng nh p khN u lúa mỳ là 855.105 t n năm 2002 và 917.379 t n năm 2003. Vi c bán 24.000 t n lúa mỳ này là dư i 8% t ng s tiêu th PH L C B THÔNG TIN HÀNG HÓA - LÚA MỲ Lo i Xuân c ng - Xuân mi n B c m - 24.000 t n Lo i Xuân c ng Nhóm Xuân mi n B c m DHV (Dack Hard Vitreous) t i thi u 75 PhN m c p C p 2 c a Hoa Kỳ ho c t t hơn Protein t i thi u 14% và không có lô dư i 13,8 % rơi t i thi u 300 và không có lô dư i 275 Nm t i a 18% l n h t lo i khác t i a 3% thi t h i do n y m m t i a 0,5% v i m i lô thi t h i do n m v y t i a 1% v i m i lô Giám nh tr ng lư ng th p nh t 59 lbs/bu T ng hư h ng t i a 3,5% * * Bao g m các h t h ng (t ng s ), t p ch t, h t lép và h t v Votomoxin - t i a 2 ph n tri u cho t t c các lo i óng gói Hàng r i. VI T NAM - PHÁP B NGO I GIAO S : 97/2004/LPQT Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2004 Th a thu n gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và chính ph nư c C ng hòa Pháp v vi c thành l p các Trung tâm i h c Pháp t i Vi t Nam có hi u l c t ngày 06 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG
 9. Nguy n Hoàng Anh TH A THU N GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP V VI C THÀNH L P CÁC TRUNG TÂM IH C PHÁP T I VI T NAM. V i mong mu n tăng cư ng h p tác gi a Vi t Nam và Pháp trong lĩnh v c ào t o i h c và nghiên c u thông qua vi c hình thành hai Trung tâm i h c Pháp: - M t Trung tâm trong khuôn kh i h c Qu c gia Hà N i; - M t Trung tâm trong khuôn kh i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th ng nh t nh ng i u kho n sau: i u 1. M c ích - Xây d ng và phát tri n các chương trình ào t o theo tiêu chuN n qu c t . - Tri n khai m t mô hình hành ng h tr các trư ng i h c c a Vi t Nam trong quá trình phát tri n c a mình. - Khuy n khích m i liên k t ch t ch gi a ào t o v i nghiên c u cơ b n cũng như nghiên c u ng d ng. i u 2. a i m Các Trung tâm i h c Pháp ư c thành l p trong hai i h c Qu c gia c a Vi t Nam, t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. Các Trung tâm này là nh ng b ph n c u thành c a các trư ng i h c Qu c t n m trong hai i h c Qu c gia trên. i u 3. Cơ c u pháp lý và i u hành 3.1. M i Trung tâm i h c Pháp tuân th nh ng nguyên t c v t ch c và ho t ng c a i h c mà Trung tâm tr c thu c, tuy nhiên ư c c l p v m t sư ph m và khoa h c. M i Trung tâm s ư c t dư i quy n c a m t giám c i h c Pháp và m t ng giám c Vi t Nam. Hai ng giám c này s làm vi c v i s tr giúp c a m t h i ng i u hành trong công tác qu n lý và m t h i ng khoa h c trong vi c a ra nh ng nh hư ng và ánh giá k t qu ào t o. Thành ph n c a hai h i ng này s ư c xác nh sau. 3.2. Ngoài ra, vi c thành l p các Trung tâm i h c Pháp n m trong khuôn kh h p tác r ng hơn gi a hai nư c trong lĩnh v c ào t o i h c, bao g m nh ng chương trình h p tác song phương gi a các trư ng i h c khác c a Vi t Nam và Pháp. Do ó, hai y ban i u ph i s ư c thành l p t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. Phương th c ho t ng c a hai y ban này s ư c xác nh v i các i tác liên quan. 3.3. b o m s th ng nh t c p qu c gia, m t y ban ch o qu c gia s ư c thành l p. y ban này bao g m các i di n c a B Ngo i Giao và B Giáo d c c a hai nư c, các i di n c a hai i h c Qu c gia c a Vi t Nam, các i di n c a hai i h c Qu c t , các giám c c a hai Trung tâm, các i di n c a hai y ban i u ph i, và các thành viên bên ngoài. y ban ch o c p qu c gia s ư c t dư i s ng ch qu n c a B Giáo d c và ào t o Vi t Nam và Ngài i s Pháp t i Vi t Nam. i u 4. ào t o
 10. 4.1. Các chương trình ào t o s d a trên mô hình LMD c a Châu âu (C nhân - Th c sĩ - Ti n sĩ), phù h p v i tiêu chuN n qu c t . Ngoài 3 c p ào t o nêu trên, tùy theo nhu c u, các b ng c p chuyên bi t khác có th ư c c p (ch ng h n như b ng k thu t viên cao c p). 4.2. Chương trình ào t o bao g m nh ng lĩnh v c chính sau ây: - Khoa h c và công ngh ; - Khoa h c s s ng và công ngh sinh khoa h c kinh t và qu n lý; - Khoa h c xã h i và nhân văn; Hai Bên s th o lu n xác nh các chương trình ào t o c th trong lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn. - Khoa h c pháp lý. 4.3. Trong các lĩnh v c này, các chuyên ngành ào t o và nghiên c u, g n li n v i vi c t ch c các l trình ào t o và cơ c u nghiên c u, s ư c xác nh nh m t i ưu hóa các chương trình h p tác. Công tác ào t o các cán b ào t o Vi t Nam s ư c chú tr ng c bi t. 4.4. M i lĩnh v c ào t o s do m t nhóm các trư ng i h c Pháp ph trách và nhóm ih c này có trách nhi m i v i các chuyên ngành ào t o khác nhau. 4.5. Các chương trình ào t o có th ư c th c hi n dư i hai hình th c: - ho c là các chương trình ào t o c a Pháp ư c gi ng d y t i Vi t Nam, b ng c p s là b ng c a Pháp. - ho c là các chương trình ào t o k t h p, b ng c p s là b ng kép Pháp-Vi t. Trong trư ng h p b ng c p c a Pháp thu c h th ng b ng qu c gia, b ng c p này s ư c Chính ph Vi t Nam công nh n tương ương trình . 4.6. Các chương trình s ư c gi ng d y b ng ba th ti ng Anh, Pháp và Vi t. Sinh viên s ư c trang b ki n th c ngo i ng trong khuôn kh c a chương trình. Trong quá trình ào t o, t l các chương trình ư c d y b ng ti ng Pháp s d n d n ư c tăng cư ng nh m kh ng nh tính c thù c a d án. i u 5. Quy nh v ch t lư ng Toàn b các trư ng i h c Pháp tham gia vào hai Trung Tâm i h c Pháp này cam k t s ti n hành các b c b o m ch t lư ng, cho phép xác nh, ánh giá và t i ưu hóa các ho t ng và i u ki n th c hi n các ho t ng ó. i u 6. Ngu n kinh phí Vi c thi t l p các chương trình ào t o và nghiên c u òi h i ph i huy ng các ngu n tài chính thi t y u duy trì các chương trình ào t o này. Các ngu n kinh phí ch y u bao g m: - Cam k t h tr c a hai Chính ph trong th i h n nhi u năm, tùy thu c vào ngu n ngân sách c a hai Chính ph ; - S óng góp c a các trư ng i h c c a Vi t Nam th hư ng d án. Các trư ng i h c này s ph i m nh n toàn b cơ s v t ch t; - óng góp c a các trư ng i h c Pháp; - óng góp c a các doanh nghi p và a phương liên quan; - óng góp c a sinh viên dư i hình th c h c phí. Các th th c tài chính liên quan t i hình th c h p tác m i này s do hai Bên nghiên c u tri n khai d án. i u 7. Th i h n
 11. Th a thu n này có hi u l c trong th i h n 05 năm và ư c kéo dài n u các Bên ti p t c th c hi n sau th i h n này. Th a thu n này có th b h y b n u m t trong hai Bên báo trư c cho Bên kia m t năm. i u 8. Hi u l c M i Bên s thông báo cho Bên kia v vi c hoàn t t nh ng th t c pháp lý c n thi t th a thu n này có hi u l c. Th a thu n s có hi u l c vào ngày u tiên c a tháng th hai k t ngày nh n ư c văn b n thông báo cu i cùng. Th a thu n này ư c làm t i Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp, các văn b n có giá tr như nhau. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Hi n B trư ng B Giáo d c và ào t o THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP Francois Loos B trư ng c trách Ngo i thương B NGO I GIAO: S : 98/2004/LPQT Hà Nôi, ngày 26 tháng 10 năm 2004 Th a thu n hành chính gi a B Giá d c và ào t o Vi t Nam và B G áo d c qu c gia, ào t o i h c và nghiên c u Pháp v vi c công nh n các quá trình ào t o và văn b ng nh m t o i u ki n cho h c sinh, sinh viên h c chuy n ti p b c i h c t i nư c i tác có hi u l c t ngày 06 tháng l0 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT.TH TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh TH A THU N HÀNH CHÍNH GI A B GIÁO D C VÀ ÀO T O VI T NAM VÀ B GIÁO D C QU C GIA, ÀO T O I H C VÀ NGHIÊN C U PHÁP V VI C CÔNG NH N CÁC QUÁ TRÌNH ÀO T O VÀ VĂN B NG NH M T O I U KI N CHO H C SINH, SINH VIÊN H C CHUY N TI P B C I H C T I NƯ C I TÁC. Căn c Lu t Giáo d c c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam tháng 12/1998; Căn c Ngh quy t c a H i ngh Ch t ch các trư ng i h c ngày 01/7/2004 và c a H i ngh Hi u trư ng các trư ng h c và ào t o k sư c a nư c C ng hòa Pháp ngày 02/7/2004; Căn c B Lu t Giáo d c c a nư c C ng hòa Pháp; B Giáo d c và ào t o Vi t Nam và B Giáo d c Qu c gia, ào t o i h c và Nghiên c u Pháp (sau ây g i t t là "hai Bên"), v i mong mu n thúc N y và c ng c quan h trong lĩnh v c ào t o i h c gi a hai nư c, t o thu n l i cho sinh viên vào i h c và cho phép sinh viên h c t p t i các trư ng i h c thu c nư c i tác trong các i u ki n th a áng, ã th ng nh t như sau:
 12. i u ki n t ng quát i u 1. M c ích c a Th a thu n này là xác nh nh ng trư ng h p có th ư c ch p thu n mi n văn b ng ho c mi n th i gian h c t p nh m t o i u ki n thu n l i cho quá trình h c i h c t i nư c i tác: - i v i nh ng sinh viên ư c c p b ng t trư c t i m i nư c; - i v i nh ng sinh viên ã có các giai o n h c t p t i m i nư c, nhưng chưa hoàn thành toàn b quá trình ư c c p b ng, tuy nhiên nh ng giai o n này ư c xác nh n b ng m t kỳ thi hay m t b n ch ng nh n trong ó các cơ quan có thN m quy n xác nh n ã t yêu c u; nh ng giai o n này có th s ư c h p th c t i trư ng ti p nh n và d n n vi c mi n các h c ph n tương ương v n i dung và th i gian ào t o trong quá trình h c t p t i trư ng ti p nh n. Trong c hai trư ng h p, sau khi xem xét h sơ, các cơ quan giáo d c có thN m quy n xác nh nh ng lo i hình ào t o sinh viên có th theo h c. Vi c mi n th i gian h c t p và mi n văn b ng nêu dư i ây ư c ch p nh n trong cùng ph m vi môn h c ho c cùng chuyên ngành ào t o Th a thu n liên quan n các cơ s ào t o i h c công l p, các trư ng i h c có thN m quy n c p b ng k sư c a Pháp và các trư ng i h c công l p c a Vi t Nam. Th a thu n không liên quan n vi c c p m t văn b ng t i nư c ti p nh n và nh ng nh hư ng dân s i kèm. Th a thu n không ưa ra quy n c p văn b ng tương ương, nhưng t o thu n l i cho vi c ti p nh n kèm theo mi n văn b ng v i m t s i u ki n, c bi t là kh năng ti p nh n c a cơ s ào t o và trình ngo i ng c a sinh viên. Trong m t s trư ng h p, các cơ s có th ng ý ti p nh n m t sinh viên v i i u ki n sinh viên này theo h c nh ng khóa ào t o b sung, nh t là nh m nâng cao trình ngo i ng . Gi i thi u cơ c u văn b ng, trình ào t o và t ch c các quá trình ào t o i u 2. Pháp 2.1. Cơ c u văn b ng và trình ào t o: Hai lo i văn b ng (grades, titres) xác nh n nh ng c p ào t o khác nhau c a b c i h c chung cho t t c các lĩnh v c ào t o. Lo i văn b ng th nh t (grades) bao g m b ng t t nghi p trung h c ph thông, b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm), b ng th c sĩ b ng ti n sĩ, quy nh các c p i chi u chính c a Không gian liên minh Châu âu trong ào t o i h c. Lo i văn b ng th hai (titres) quy nh các c p trung gian (xem Ngh nh s 2002-481 ngày 08/4/2002). Vi c áp d ng h th ng ào t o i h c c a Không gian liên minh Châu âu vào h th ng ào t o i h c c a Pháp (xem Ngh nh s 2002 - 482 ngày 08/4/2002) ư c th hi n b i i u kho n sau: các l trình ào t o t ư c văn b ng qu c gia. Nh ng l trình này g m m t s lư ng nh t nh nh ng ơn v h c trình, trong ó m i ơn v h c trình ư c tính b ng tín ch Châu âu: 180 tín ch cho b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm), 300 tín ch cho b ng th c sĩ (master), t c là thêm 120 tín ch Châu âu sau khi t ư c b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm). Các văn b ng (grades, titres) ư c c p cho nh ng ngư i có b ng i h c qu c gia dư i s cho phép c a Nhà nư c, theo quy nh riêng i v i t ng trư ng h p. Lo i văn b ng th nh t (grades) ư c công nh n tương ng v i nh ng văn b ng qu c gia sau: - vào i h c: b ng t t nghi p trung h c ph thông (baccalauréat); Trình ào t o "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm" (180 tín ch Châu âu): b ng licence (b ng licence thông thư ng, b ng licence ào t o ngh ; b ng hư ng d n - phiên d ch qu c gia); - Trình ào t o "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 5 năm" (300 tín ch Châu âu): b ng th c sĩ (master), b ng th c sĩ ư c ương nhiên công nh n cho nh ng ngư i có các văn b ng sau (xem Ngh nh s a i s 99-747 ngày 30/8/1999):
 13. - B ng k sư ư c c p b i m t cơ s ào t o có thN m quy n do Nhà nư c công nh n, sau quá trình ánh giá nh kỳ c a y ban b ng k sư; - B ng th c sĩ qu c gia; - B ng cao h c chuyên sâu (DEA); - B ng cao h c chuyên ngành (DESS); - Các văn b ng tương ương ư c c p v i danh nghĩa Nhà nư c, n m trong danh m c do B trư ng ph trách ào t o i h c c a Pháp n nh; - Trình ào t o "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 8 năm": b ng ti n s . Lo i văn b ng th hai (titres) ư c công nh n tương ng v i nh ng văn b ng qu c gia sau: - Trình ào t o "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 2 năm” (120 tín ch Châu âu): b ng k thu t viên cao c p (BTS); b ng cao ng công ngh (DUT); b ng cao ng khoa h c và k thu t (DEUST); b ng i h c i cương (DEUG); - Trình ào t o "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 4 năm" (240 tín ch Châu âu): b ng t t nghi p i h c (maitrise) bao g m b ng t t nghi p i h c thông thư ng, b ng t t nghi p i h c chuyên nghi p, b ng t t nghi p i h c khoa h c và k thu t, b ng t t nghi p i h c khoa h c qu n lý, b ng t t nghi p i h c v tin h c ng d ng trong qu n lý doanh nghi p; - Trình ào t o "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 5 năm" (800 tín ch Châu âu): b ng nghiên c u công ngh (DRT); - Và nh ng ngư i ư c quy n hư ng d n các nghiên c u. 2.2. T ch c các quá trình ào t o: * Năm th nh t c a chương trình i h c: ti p nh n t t c nh ng h c sinh có b ng t t nghi p trung h c ph thông hay b ng tương ương, c bi t ch ng ch lu t h c và b ng ti p nh n vào i h c. Quá trình này, ư c t ch c thành nh ng l trình ào t o, d n n c p b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm) thu c các chuyên ngành khác nhau (t c 180 tín ch Châu âu) sau 6 h c kỳ. c p trung gian, nó cho phép nh n ư c các lo i văn b ng qu c gia xác nh n trình tương ương 120 tín ch Châu âu. * Các chương trình ào t o chuyên ngành ng n h n: - Các chương trình ào t o k thu t viên cao c p (STS) ư c t ch c t i các trư ng trung h c ph thông, c p b ng k thu t viên cao c p (BTS) sau 2 năm ào t o. Vi c ti p nh n vào các chương trình ào t o k thu t viên cao c p (STS) d a trên cơ s xét duy t h sơ c a nh ng thí sinh có b ng t t nghi p trung h c ph thông. Nh ng thí sinh t ng h c t p nư c ngoài, n u có ý ki n c a i ngũ giáo viên và quy t nh c a Hi u trư ng, cũng có th ư c ti p nh n. - Các vi n i h c công ngh (IUT), n m trong các trư ng i h c, c p b ng cao ng công ngh (DUT) sau 2 năm ào t o Vi c ti p nh n vào các vi n i h c công ngh (IUT) d a trên cơ s xét duy t h sơ c a nh ng thí sinh có b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b ng tương ương ho c ư c mi n b ng. B ng k thu t viên cao c p (BTS) và b ng cao ng công ngh (DUT) là nh ng văn b ng xác nh n trình i cương và chuyên ngành. Nó ch ng nh n trình chuyên môn trong m t lĩnh v c hay m t ngành ngh nh t nh sau m t quá trình ào t o trong ó n i dung ào t o ư c so n th o v i s h p tác ch t ch c a gi i chuyên môn. * Các l p d b vào các trư ng i h c l n: Các l p d b vào các trư ng i h c l n (CPGE) ư c t ch c trong 2 năm và phân thành 3 lo i: các l p d b kinh t và thương m i, các l p d b văn h c, các l p d b khoa h c. Các l p này luy n thi vào các trư ng i h c l n như trư ng ào t o k sư, trư ng thương m i và các trư ng i h c sư ph m (ENS).
 14. Vi c ti p nh n vào các l p d b vào các trư ng i h c l n (CPGE) d a trên cơ s xét duy t h sơ c a các thí sinh có b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b ng tương ương. * Các chương trình ào t o k sư: Các chương trình ào t o k sư tương ng chương trình ào t o trình "b ng t t nghi p trung h c ph thông + 5 năm" và c p b ng k sư. Văn b ng này m c nhiên ư c công nh n tương ương b ng th c sĩ (master). "B ng k sư" ch ư c c p b i m t cơ s ào t o ư c Nhà nư c công nh n, sau ánh giá nh ký c a y ban b ng k sư (giáo d c và chuyên nghi p) và cho phép ư c toàn quy n hành ngh . Các chương trình ào t o k sư r t a d ng và có th ti p nh n các thí sinh ho c thông qua thi tuy n ho c xét duy t h sơ và ph ng v n các trình khác nhau. * Các chương trình ào t o sau i h c (th c sĩ - master): - B ng th c sĩ qu c gia (master) xác nh n m t trình tương ng 120 tín ch Châu âu sau b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm). ư c ăng ký vào nh ng ch- ương trình ào t o th c sĩ d n n b ng th c sĩ qu c gia, sinh viên ph i ch ng minh có m t văn b ng qu c gia tương ương b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm) trong m t lĩnh v c phù h p . Nh ng chương trình ào t o d n n vi c c p văn b ng này, c p trung gian, có th ư c xác nh n b i b ng t t nghi p i h c qu c gia (maitrise) trong lĩnh v c ào t o liên quan, t- ương ng 60 tín ch Châu âu u tiên sau b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm). Theo quy nh chung, sau khi t 60 tín ch Châu âu u tiên và có b ng t t nghi p i h c (maitrise), các chương trình ào t o này ư c t ch c dư i d ng các l trình ào t o khác nhau d n n b ng th c sĩ chuyên ngành (hư ng t i m c ích chuyên môn) ho c b ng th c sĩ nghiên c u (hư ng t i m c ích nghiên c u ư c t ch c t i các trư ng ào t o ti n sĩ). B ng th c sĩ nghiên c u tương ng giai o n N u tiên c a chương trình ào t o ti n sĩ. - i v i các trư ng i h c chưa có thN m quy n c p b ng th c sĩ qu c gia (master), sau năm h c th tư ư c công nh n b i b ng t t nghi p i h c qu c gia (60 tín ch Châu âu sau khi t b ng licence), hai hư ng ư c ra như sau: Hư ng phát tri n ng d ng chuyên ngành d n n b ng cao h c chuyên ngành (DESS) v i th i gian ào t o 1 năm; vi c ghi danh vào b ng cao h c chuyên ngành (DESS) do hi u trư ng cơ s ào t o quy t nh, theo ngh c a ph trách b ng cao h c chuyên ngành. • Hư ng phát tri n nghiên c u d n n b ng cao h c chuyên sâu (DEA) v i th i gian ào t o 1 năm; ây là giai o n u tiên c a chương trình ào t o ti n sĩ ư c t ch c t i các trư ng ào t o ti n sĩ; vi c ghi danh vào b ng cao h c chuyên sâu (DEA) do hi u trư ng cơ s ào t o quy t nh theo ngh c a hi u trư ng trư ng ào t o ti n sĩ, sau khi có ý ki n c a ph trách b ng cao h c chuyên sâu. B ng cao h c chuyên ngành (DESS) và b ng cao h c chuyên sâu (DEA) l n l t d n ư c thay th b i b ng th c sĩ chuyên ngành và b ng th c sĩ nghiên c u. * Ti n sĩ: Giai o n làm nghiên c u sinh tương ng giai o n hai c a chương trình ào t o ti n sĩ, thư ng ư c th c hi n trong ba năm và d n t i b o v lu n án. Nh ng chương trình ào t o c p b ng ti n sĩ ư c t ch c t i các trư ng ào t o ti n sĩ. ghi danh vào chương trình ti n sĩ, sinh viên ph i có b ng cao h c chuyên sâu (DEA) ho c b ng th c sĩ nghiên c u. Tuy nhiên, hi u trư ng nhà trư ng có th xem xét và ghi danh cho m t thí sinh không có i u ki n trên áy vào chương trình này. Vi c cho phép ghi danh làm ti n sĩ và gi i quy t các trư ng h p ngo i l do hi u trư ng cơ s ào t o quy t nh theo nghi c a hi u trư ng trư ng ào t o ti n sĩ, sau khi nh n ư c ý ki n c a gi ng viên hư ng d n lu n án. i u 3. Vi t Nam: 3.1. Các trình ào t o và văn b ng:
 15. * Các trình ào t o: - Cao ng: 3 năm; - i h c: 4 năm, m t s ngành là 5 hay 6 năm; - Th c sĩ: 2 năm sau i h c; - Ti n sĩ: 2 - 3 năm sau th c sĩ; Các trình ào t o do các trư ng i h c hay các cơ s ào t o có thN m quy n quy nh v i s cho phép c a Nhà nư c. * Các văn b ng qu c gia: B ng t t nghi p cao ng (B ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm); B ng t t nghi p i h c (B ng t t nghi p trung h c ph thông + 4 năm); B ng th c sĩ - trình th c sĩ (B ng t t nghi p trung h c ph thông + 6 năm); B ng ti n sĩ - trình ti n sĩ (B ng t t nghi p trung h c ph thông + 8 hay 9 năm); 3.2. T ch c các chương trình ào t o i h c: Nh ng thí sinh có b ng trung h c ph thông ho c b ng tương ương có th tham gia kỳ thi tuy n sinh: • Ho c vào chương trình ào t o dài h n - chương trình i h c; • Ho c vào chương trình ào t o ng n h n - chương trình cao ng. Chương trình ào t o ng n h n: Sinh viên kỳ thi tuy n sinh vào cao ng và hoàn thành toàn b các môn h c và kỳ thi t t nghi p s ư c nh n B ng t t nghi p cao ng sau 3 năm h c. Trong m t s trư ng h p 1, các sinh viên có B ng cao ng có th thi tuy n vào i h c và h c ti p 1 - 2 năm ư c nh n B ng i h c. Chương trình ào t o dài h n: * Sinh viên kỳ thi tuy n sinh vào i h c và hoàn thành toàn b các môn h c, kỳ thi t t nghi p ho c b o v án s ư c nh n B ng t t nghi p i h c sau 4 năm h c (m t s trư ng h p là 5 năm như i v i ngành k sư, ki n trúc sư ho c 6 năm i v i ngành Y, Nha). B ng t t nghi p i h c c a ngành k thu t g i là "B ng k sư", ngành ki n trúc là "B ng ki n trúc sư”, ngành Y là "B ng bác sĩ". * Trong m t s trư ng h p, nh ng sinh viên t t nghi p i h c lo i "xu t s c có th ư c chuy n th ng, không qua thi tuy n, vào chương trình ào t o Th c sĩ, v i s ng ý c a H i ng Giáo d c nhà trư ng và ư c B Giáo d c và ào t o phê duy t. - Nh ng sinh viên t t nghi p i h c lo i "khá", "gi i" có th tham d kỳ thi tuy n sinh sau i h c c p qu c gia vào chương trình ào t o Th c sĩ theo úng ngành h c c a mình và ư c c p b ng th c sĩ sau 2 năm ào t o. - Nh ng sinh viên t t nghi p i h c lo i "trung bình" ch ư c tham d kỳ thi tuy n sinh sau i h c vào chương trình ào t o th c sĩ theo ngành h c c a mình sau ít nh t 2 năm công tác. * Chương trình ào t o k sư Vi t Nam kéo dài 5 năm, ư c t ch c trong m t s trư ng i h c và các trư ng i h c bách khoa. Chương trình ào t o này không tách bi t giai o n ào t o d b v i giai o n ào t o k sư như h th ng giáo d c c a Pháp trong lĩnh v c này. Tuy nhiên, mô hình này - giai o n d b hai năm giai o n k sư ba năm - ư c áp d ng trong "Chương trình ào t o k sư ch t lư ng cao Vi t Nam", và tri n khai t i b n trư ng i h c và trư ng i h c bách khoa c a Vi t Nam v i s h tr c a nhóm các trư ng ào t o k sư Pháp.
 16. * Các sinh viên có b ng th c sĩ (master) có th tham d kỳ thi tuy n sinh vào chương trình ti n sĩ theo ngành h c c a mình và ư c nh n b ng ti n sĩ (doctorat) sau th i gian ào t o thông thư ng t 2 - 3 năm 2. Các Sinh viên có b ng th c sĩ (master) có th ư c chuy n th ng lên h c ti n sĩ (doctorat) theo quy t nh c a H i ng Giáo d c nhà trư ng và ư c B Giáo d c và ào t o phê duy t. * Các sinh viên có b ng t t nghi p i h c (maitrise) lo i "khá", "gi i" có th tham d kỳ thi tuy n sinh vào chương trình ào t o ti n sĩ và ư c nh n b ng ti n sĩ v i th i gian ào t o dài hơn là 4 năm. Phương th c ti p nh n vào h th ng ào t o ih c m i nư c i u 4. Pháp: 4.1. Ghi danh l n u vào năm th nh t ih c * M t h c sinh Vi t Nam ghi danh l n u vào năm th nh t i h c d n n b ng i h c qu c gia có th làm trư c m t ơn xin nh p h c n u h c sinh ó th a mãn các i u ki n ti p nh n vào i h c t i Vi t Nam. 4.2. Vi c ti p nh n vào các chương trình ào t o d n n b ng k thu t viên cao c p (BTS) và b ng cao ng công ngh (DUT) * M t h c sinh vi t Nam th a mãn các i u ki n ti p nh n vào i h c t i Vi t Nam có th ư c ghi danh vào năm th nh t trư ng ào t o k thu t viên cao c p (STS) sau quá trình xét duy t h sơ do Ban tuy n sinh th c hi n dư i quy n Hi u trư ng. * M t h c sinh Vi t Nam th a mãn các i u ki n ti p nh n vào i h c t i Vi t Nam có th ư c ti p nh n vào năm th nh t vi n i h c công ngh (IUT) sau quá trình xét duy t h sơ. 4.3. Vi c ti p nh n vào các l p d b vào các trư ng i h c l n (CPGE) t ch c trong các trư ng trung h c ph thông * M t h c sinh Vi t Nam th a mãn các i u ki n ti p nh n vào i h c t i Vi t Nam có th n p h sơ d tuy n ư c ti p nh n vào năm th nh t c a l p d b vào các trư ng i h c l n (CPGE). 4.4. Ghi danh l n u vào năm th hai i h c và năm h c c p b ng licence * M t sinh viên Vi t Nam sau quá trình xét duy t h sơ có th ư c ghi danh vào năm th hai i h c, trong cùng ngành ào t o, n u sinh viên này có gi y ch ng nh n c a cơ quan thN m quy n Vi t Nam c p xác nh n ã hoàn thành năm th nh t i h c t i Vi t Nam (t c tương ương 60 tín ch Châu âu). * M t sinh viên Vi t Nam sau quá trình xét duy t h sơ có th ư c ghi danh vào năm h c c p b ng licence, trong cùng ngành ào t o, n u sinh viên này có gi y ch ng nh n c a cơ quan thN m quy n Vi t Nam c p xác nh n ã hoàn thành hai năm u i h c t i Vi t Nam (t c tương ương 120 tín ch Châu âu) 4.5. Vi c ti p nh n vào các chương trình ào t o k sư * M t h c sinh Vi t Nam th a mãn các i u ki n ti p nh n vào i h c t i Vi t Nam, sau quá trình xét duy t h sơ, có th vào h c năm th nh t giai o n d b c a m t trư ng ào t o k sư. * M t sinh viên Vi t Nam có b ng t t nghi p i h c (maitrise) lo i "khá", "gi i" ho c có gi y ch ng nh n c a cơ quan thN m quy n Vi t Nam c p xác nh n ã hoàn thành b n năm u i h c, sau quá trình xét duy t h sơ, có th vào h c năm th hai giai o n ào t o k sư c a m t trư ng ào t o k sư. Xin lưu ý r ng b ng k sư ư c c p b i m t cơ s ào t o có thN m quy n ư c Nhà nư c Pháp công nh n, sau ánh giá nh kỳ c a y ban b ng k sư. Văn b ng này ch ư c c p vào cu i quá trình h c c a giai o n ào t o k sư, v i th i gian ào t o t i thi u 4 h c kỳ, th c t p t i doanh nghi p (hay lu n văn cu i khóa) v i th i gian 1 h c kỳ có th th c hi n t i m t doanh nghi p Vi t Nam.
 17. * H sơ xin h c c a m t sinh viên Vi t Nam ã hoàn thành các chương trình ào t o tương ng m t s năm h c gi a ký thi tuy n sinh i h c và th i i m c p b ng i h c, s có th ư c ti p nh n vào giai o n ào t o k sư t i trư ng ào t o k sư. Vi c ti p nh n này s ư c th c hi n vào năm h c ư c xét là phù h p nh t, sau khi các năm h c trư c ư c h p th c b i h i ng xét tuy n c a trư ng. H i ng xét tuy n có th yêu c u sinh viên h c thêm các chương trình ào t o b sung nh m m b o s thích ng t t c a sinh viên v i chương trình ào t o k sư. 4.6. Vi c ti p nh n vào chương trình ào t o sau i h c (th c sĩ - master) Phía Pháp coi b ng t t nghi p i h c (maitrise) lo i "khá", "gi i" Vi t Nam tương ương 60 tín ch Châu âu u tiên sau b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm). M t sinh viên Vi t Nam có b ng t t nghi p i h c lo i "khá" "gi i", sau quá trình xét duy t h sơ có th ư c ghi danh vào h e b ng cao h c chuyên ngành (DESS) ho c b ng cao h c chuyên sâu DEA) theo úng ngành h c c a mình, trong cùng các i u ki n t ra i v i m t sinh viên Pháp; hay vào năm th hai th c sĩ (chuyên nghi p hay nghiên c u). 4.7. Vi c ti p nh n vào chương trình ào t o ti n sĩ (doctorat) * Phía Pháp coi b ng th c sĩ Vi t Nam (master) tương ương 300 tín ch Châu âu. M t sinh viên Vi t Nam có b ng th c sĩ Vi t Nam, sau quá trình xét duy t h sơ, có th ư c ghi danh vào chương trình ào t o ti n sĩ theo ngành h c c a mình. Tùy theo chương trình ào t o trư c ó và nh ng c thù c a chương trình ti n sĩ hay ch lu n án d ki n, song song v i công trình nghiên c u lu n án, sinh viên có th b t bu c ph i theo h c m t s ki n th c ào t o b sung theo quy t nh c a gi ng viên hư ng d n lu n án hay Hi u trư ng trư ng ào t o ti n s . i u 5. Vi t Nam 5.1. Ghi danh l n u vào năm th nh t ih c * M t h c sinh Pháp có b ng t t nghi p trung h c ph thông (baccalauréat) hay b ng tương ương có th ghi danh vào năm th nh t i h c t i Vi t Nam. 5.2. Vi c ti p nh n vào chương trình ào t o i h c (maitrise) * M t sinh viên Pháp t 120 tín ch , có b ng cao ng khoa h c và k thu t (DEUST), b ng k thu t viên cao c p (BTS) ho c b ng cao ng công ngh (DUT) có th ghi danh vào năm th ba i h c t i Vi t Nam, theo ngành h c c a mình. * M t sinh viên Pháp có b ng licence (b ng t t nghi p trung h c ph thông + 3 năm) c th ghi danh vào năm th tư i h c t i Vi t Nam, theo ngành h c c a mình. 5.3. Vi c ti p nh n vào chương trình ào t o k sư: * M t sinh viên Pháp có th n p h sơ xin h c năm th ba chương trình ào t o k sư 5 năm t i Vi t Nam v i i u ki n ã hoàn thành hai năm u c a chương trình ào t o k sư 5 năm t i Pháp. 5.4. Vi c ti p nh n vào chương trình ào t o th c sĩ (master): * M t sinh viên Pháp có b ng t t nghi p i h c (maitrise) hay t 240 tín ch Châu Âu (ch- ương trình ào t o th c sĩ năm th nh t), sau quá trình xét duy t h sơ, có th ư c ghi danh vào năm th nh t chương trình ào t o th c sĩ t i Vi t Nam, theo ngành h c c a mình. 5.5. Vi c ti p nh n vào chương trình ào t o ti n sĩ (doctorat) * M t sinh viên Pháp có b ng cao h c chuyên sâu hay b ng th c sĩ nghiên c u sau quá trình xét duy t h sơ, có th ghi danh vào chương trình ào t o Ti n sĩ t i Vi t Nam, theo ngành h c c a mình. * M t sinh viên Pháp t t nghi p t i m t trư ng ào t o k sư có thN m quy n ư c Nhà nư c công nh n, sau ánh giá nh ký b i y ban b ng k sư, có th ghi danh vào chương trình ào t o ti n sĩ n u sinh viên ó ch ng t ã n m ư c nh ng k năng nghiên c u cơ b n; n u nh ng k năng nghiên c u này ư c ánh giá là chưa thì sinh viên này, song song v i
 18. công trình nghiên c u lu n án, b t bu c h c thêm ki n th c b sung theo quy t nh c a gi ng viên hư ng d n lu n án. i u 6. Ghi danh làm lu n án ti n sĩ ng hư ng d n Nh ng quy nh liên quan n vi c ng hư ng d n lu n án ti n sĩ nêu ph l c 2. Th th c áp d ng i u 7. Hai Bên cam k t s cung c p cho nhau nh ng thông tin v ho t ng và các thay i trong h th ng ào t o i h c c a m i nư c. i u 8. Th a thu n này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr trong 4 năm. th a thu n này có th ư c gia h n và s a i khi có s nh t trí gi a hai Bên. H t th i h n 4 năm, vi c áp d ng th a thu n s do y ban giáo d c h n h p Pháp - Vi t ánh giá. Các Bên có th ch m d t th a thu n b t c lúc nào, vi c ch m d t s có hi u l c sau 6 tháng k t khi Bên này g i thông báo cho Bên kia. Th a thu n này ư c làm t i Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Pháp và ti ng Vi t các văn b n có giá tr như nhau./. THAY M T B GIÁO D C VÀ ÀO T O NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Hi n B trư ng B Giáo d c và ào t o THAY M T B GIÁO D C QU C GIA, ÀO T O I H C VÀ NGHIÊN C U NƯ C C NG HÒA PHÁP Francois Loos B trư ng c trách Ngo i thương PH L C 1 CHÚ THÍCH (1) c bi t trư ng h p áp d ng i v i các cơ s ào t o có c hai d ng chương trình ào t o: ng n h n và dài h n. (2) Th i gian th c hi n lu n án ti n sĩ là 2 năm i v i hình th c t p trung, 3 năm iv i hình th c không t p trung. (3) Chuyên ngành ào t o chính quy hay chuyên ngành liên quan. PH L C 2 NG HƯ NG D N LU N ÁN TI N S Quá trình này ư c th hi n b i b n quy nh chính sau: - Nghiên c u sinh th c hi n quá trình h c t p và các công trình nghiên c u v i s m trách c a m t giáo viên hư ng d n lu n án t i Pháp và m t giáo viên t i Vi t Nam, hai giáo viên cùng th c hi n các thN m quy n ư c quy nh i v i m t giáo viên hư ng d n lu n án hay công trình nghiên c u t i Pháp và t i Vi t Nam; - Lu n án ti n sĩ ư c b o v m t l n duy nh t, t i Pháp ho c Vi t Nam và ư c hai cơ s ào t o công nh n; - H i ng thông qua lu n án g m các nhà khoa h c do hai cơ s i tác ch nh v i s lư ng ng u và bao g m ít nh t 4 thành viên trong ó b t bu c có hai giáo viên hư ng d n lu n án và m t thành viên không thu c hai cơ s ào t o; - Cơ s ào t o Pháp và Vi t Nam cam k t c p b ng ti n sĩ; vi c so n th o văn b ng cho th y s ph i h p gi a hai cơ s ào t o cũng như vi c ng hư ng d n; Các quy nh trên kèm theo các th th c sau:
 19. - Nghiên c u sinh b t bu c ph i ghi danh t i m t cơ s ào t o i h c c a Pháp và m t cơ s ào t o i h c c a vi t Nam (nghiên c u sinh ch ph i tr phí ghi danh t i m t trong hai cơ s ào t o i tác). - Nghiên c u sinh th c hi n quá trình h c t p và công trình nghiên c u theo hình th c luân phiên gi a Pháp và Vi t Nam, theo các giai o n ư c quy nh b i hai giáo viên hư ng d n lu n án thông qua m t th a thu n chung. - i v i m i nghiên c u sinh làm lu n án ti n sĩ theo th th c ng hư ng d n, m t h p ng s ư c ký k t gi a hai cơ s ào t o Pháp và Vi t Nam; h p ng này s nêu rõ m t s i m nh m m b o t t cho ti n trình ng hư ng d n, c bi t các phương th c b o hi m xã h i. v i mong mu n b o v l i ích c a các bên i tác và sinh viên, hai Bên th ng nh t r ng vi c b o v ch lu n án cũng như vi c xu t b n, khai thác và b o v nh ng k t qu nghiên c u trong công trình nghiên c u c a nghiên c u sinh t i hai cơ s ào t o s ph i tuân theo quy ch hi n hành và b o m phù h p v i nh ng th t c c thù m i nư c áp d ng cho vi c ng hư ng d n; nh ng quy nh hên quan t i b o v quy n s h u trí tu s ư c nêu trong m t ph l c c a h p ng này. Trong trư ng h p x y ra tranh ch p, các v n nêu trên s ư c gi i quy t phù h p v i quy inh và thông l c a cơ s ào t o liên quan./. B NGO I GIAO S : l08/2004/LPQT: Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Ngh nh thư tài chính gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Pháp dành cho án thi t b chi u sáng thành ph H Chí Minh có hi u l c t ngày 08 tháng 10 năng 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VA I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh NGHN NNH THƯ TÀI CHÍNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a hai Chính ph , Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n ký Ngh nh thư này nh m góp ph n phát tri n kinh t Vi t Nam. i u 1. T ng s ti n và i tư ng tài tr Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam m t kho n tài tr th c hi n d án cung c p thi t b và d ch v cho h th ng i u khi n chi u sáng công c ng t i thành ph H Chí Minh Vi t Nam ư c ghi trong lĩnh v c ưu tiên cho s phát tri n kinh t Vi t Nam. Kho n cho vay này c a Chính ph Pháp có giá tr t ng c ng t i a là 4.500.000 Euros (b n tri u năm trăm ngàn Euros), dùng mua hàng hóa và d ch v c a Pháp liên quan n vi c th c hi n d án này. i u 2. Th th c cung c p kho n tài tr
 20. Kho n vay c a Chính ph Pháp có th i h n 14 năm, trong ó có 04 năm ân h n tr g c. Lãi su t là 0,35% m i năm. N g c ư c hoàn tr làm 20 bán niên liên ti p v i s ti n tr m i kỳ b ng nhau, l n tr u tiên sau 54 tháng vào cu i quý c a năm thư ng mà vào quý ó trư c ây ã ti n hành các t rút ti n. Lãi ư c tính d a trên s dư n g c; lãi này ư c tính k t ngày ti n hành m i l n rút ti n t kho n vay c a Chính ph Pháp và ư c tr 6 tháng m t l n. N u ngày thanh toán n g c hay lãi theo kỳ h n trùng vào m t ngày không làm vi c t i Pháp, thì ngày thanh toán s ư c chuy n sang ngày làm vi c u tiên ti p theo ó. M i kho n n g c hay lãi không ư c tr úng kỳ h n s ph i ch u lãi ch m tr t nh t ngày quá h n tr n n ngày thanh toán s n ch m tr . Lãi su t ch m tr là lãi su t h p pháp c a Pháp n nh t i ngh inh cáp B cho năm 2004, t c là 2,27% năm ư c c ng thêm 1,5% năm. B n thân lãi ch m tr tròn m t năm cũng ư c tính lãi theo lãi su t xác nh trên. B Tài chính Vi t Nam, hành ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s ký th a ư c áp d ng v i Cơ quan Phát tri n Pháp, hành ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa Pháp. Th a ư c áp d ng s xác nh th th c s d ng và hoàn tr kho n vay c a Chính ph Pháp. i u 3. ng ti n tính toán và thanh toán ng ti n tính toán và thanh toán c a ngh nh thư này là ng Euro. i u 4. Chi qu vay cho các h p ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp kh ng nh t m quan tr ng v vi c u tranh ch ng tham nhũng trong các giao d ch thương m i qu c t và cùng th a thu n: Các bên trong H p ng chi qu vay c a Ngh nh thư này không ư c ngh ho c cho ngư i th ba, ho c òi h i, nh n ho c h a, dù tr c ti p hay gián ti p m t kho n lãi không úng phép mà c l i cho mình ho c cho Bên khác, b ng ti n ho c hình th c khác, mà c u thành ho c có th c u thành hành ng b t h p pháp ho c tham nhũng. M i h p ng liên quan n d án nêu trong ph l c, như ã nêu rõ trên, mu n ư c s d ng qu vay ph i áp ng các i u ki n dư i ây: - H p ng ph i phù h p v i nghiên c u kh thi ã ư c các c p chính quy n Vi t Nam thông qua các khuy n ngh c a chuyên gia Pháp ã nh giá trư c ó; - D án ph i qua ki m tra xem có phù h p v i các quy nh c a th a ư c OCDE liên quan n tín d ng xu t khN u ư c hư ng s tr giúp c a Chính ph không; Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i không có các kho n n không ư c thanh toán úng h n thu c v các hi p nh c ng c n , các kho n vay c a Chính ph Pháp và các kho n vay Cơ quan Phát tri n Pháp; - Ph i xem xét tình hình n không thanh toán úng h n thu c các kho n tín d ng ngân hàng do COFACE b o lãnh dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, cho lĩnh v c Nhà. nư c ho c v i s b o lãnh c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. M i h p ng liên quan n d án nêu trong i u 1, sau khi các cơ quan có thN m quy n Pháp nh n th y các i u ki n trên ây ã ư c áp ng y , s ư c c p v n t ngu n vay theo Ngh nh thư này thông qua trao i thư gi a Tham tán Thương m i bên c nh i s quán Pháp t i Hà N i, hành ng theo s cho phép c a các cơ quan có thN m quy n Pháp và B K ho ch và u tư nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 5. Th i h n kho n cho vay c a Chính ph Pháp. ư c hư ng kho n vay c a Chính ph Pháp ư c xác nh như i u kho n nêu trên, các h p ng gi a ngư i, mua Vi t Nam và nhà cung c p Pháp ph i ư c ký trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005 và ư c c p v n t ngu n qu vay ch m nh t không quá 3 tháng k t ngày ó. Vi c rút các kho n tài tr vay c a Chính ph Pháp theo th a thu n b i Ngh nh thư này ph i ư c th c hi n ch m nh t không quá ngày 30 tháng 6 năm 2008. i u 6. Các kho n thu
Đồng bộ tài khoản