Hiệp định số 99/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Hiệp định số 99/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 99/2004/LPQT về Hợp tác Kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 99/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 99/2004/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Hi p đ nh H p tác Kinh t k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Nhân dân Trung Hoa có hi u l c t ngày 07 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P Đ NH H P TÁC KINH T K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Nh m phát tri n hơn n a quan h h u ngh và h p tác kinh t k thu t gi a hai nư c, Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa, ký Hi p đ nh này v i các đi u kho n sau đây: Đi u 1. Xu t phát t nhu c u phát tri n kinh t qu c dân c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa cung c p cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam kho n vi n tr không hoàn l i 50 tri u Nhân dân t . Đi u 2. Kho n vi n tr nói trên s đư c s d ng đ bù vào ph n không đ trong kinh phí xây d ng d án Cung văn hóa H u ngh Vi t – Trung. Đi u 3. Nh ng quy đ nh c th v tài chính đ th c hi n Hi p đ nh này s do Ngân hàng Trung Qu c và B Tài chính Vi t Nam bàn b c và ký k t riêng. Đi u 4. Hi p đ nh này có hi u l c k t ngày ký cho đ n khi hai bên th c hi n xong t t c m i nghĩa v quy đ nh trong Hi p đ nh này. Hi p đ nh này đư c ký t i Hà N i ngày 07 tháng 10 năm 2004, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Trung. M i bên gi m t b n, c hai b n đ u có giá tr ngang nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÂN DÂN TRUNG HOA B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ B TRƯ NG B THƯƠNG M I
  2. Võ H ng Phúc B c Hy Lai
Đồng bộ tài khoản