Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực y tế

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
4
download

Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-da

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực y tế

  1. B NGO I GIAO -------- S : 07/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Ru-an-da v h p tác trong lĩnh v c y t , ký t i Hà N i ngày 23 tháng 5 năm 2008, có hi u l c t ngày 13 tháng 01 năm 2009. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA RU-AN-DA V H P TÁC TRONG LĨNH V C YT L IM U Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (dư i ây g i là “Vi t Nam”) và Chính ph nư c C ng hòa Ru-an-da (dư i ây g i là “Ru-an-da”), (sau ây g i chung là “các Bên” và g i riêng là “Bên”); NH N TH C RÕ s c n thi t phát tri n hơn n a tình tr ng s c kh e c a nhân dân hai nư c thông qua nh ng n l c chung; XÉT R NG ó là m i quan tâm c a các Bên nh m thúc Ny và phát tri n s h p tác trong lĩnh v c y t ; NH N TH C rõ t m quan tr ng c a vi c tăng cư ng và trao i chuyên môn y t hai bên cùng có l i; Ã TH A THU N nh ng i u sau: i u 1. Ph m vi hi p nh
  2. 1. Hi p nh này nh m m c ích thúc Ny và phát tri n s h p tác trong lĩnh v c y t : trao i kinh nghi m và chuyên môn, h p tác ch t ch và chia s trong các lĩnh v c khác nhau c a các ho t ng y t . 2. Các Bên s thúc Ny và phát tri n s h p tác trong lĩnh v c y t và khoa h c y h c b ng cách xem xét kh năng h p tác d a trên s bình ng và hai Bên cùng có l i. i u 2. Các cơ quan thNm quy n Các cơ quan thNm quy n có trách nhi m th c hi n Hi p nh này s là: 1. V phía Ru-an-da, B Y t ho c i s quán c a C ng hòa Ru-an-da t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, và 2. V phía Vi t Nam: B Y t ho c i s quán nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i nư c C ng hòa Ru-an-da. i u 3. Các lĩnh v c h p tác Hai Bên s khuy n khích h p tác ch t ch trong các lĩnh v c y t sau: 1. Trao i chuyên môn y h c 2. Cùng giám sát b nh t t. 3. HIV/AIDS và các d ch b nh khác. 4. Nghiên c u y h c. 5. Y h c c truy n. 6. Qu n lý b nh vi n. 7. ChuNn oán và phòng thí nghi m 8. ào t o 9. C u tr khNn c p 10. Các lĩnh v c khác ư c hai Bên th a thu n b ng văn b n. i u 4. Hình th c h p tác Hai Bên s h p tác thông qua các hình th c sau: 1. Trao i chuyên gia trong lĩnh v c y t . 2. Trao i thông tin trong các lĩnh v c khác nhau v y t và y h c. 3. Các chương trình h p tác khoa h c, bao g m ào t o d ch v và h i th o
  3. 4. ào t o các lĩnh v c ư c hai Bên xác nh và th a thu n. 5. C các chuyên gia tham d các h i ngh qu c t t ch c m i nư c. 6. H p tác k thu t trong vi c xây d ng các phòng thí nghi m chNn oán b nh và b nh vi n. 7. Nghiên c u trong các lĩnh v c hai Bên cùng quan tâm. 8. H p tác gi a các cơ s . i u 5. K ho ch i l i Tr khi trong b i c nh khác ư c hai Bên th a thu n, vi c b trí kinh phí cho các cán b i công tác trong các lĩnh v c h p tác c a Hi p nh này s như sau: 1. Bên c cán b s cung c p B n tóm t t quá trình ho t ng (CV) và gi y ch ng nh n c a H i ng Y khoa và i u dư ng (trong trư ng h p có th c hành y ho c i u dư ng) cùng v i ngh thu x p chuy n thăm cho Bên ti p nh n ít nh t trư c ba tháng. Bên ti p nh n s xác nh n kh năng ti p nh n 1 tháng trư c chuy n thăm. 2. M i chi phí liên quan n chuy n thăm s do Bên c cán b ài th . i u 6. Các d án th c hi n Hi p nh này, hai Bên s y quy n cho B Y t hai Bên ký k t các b n Th a thu n b sung c th hóa v các d án c th , bao g m các n i dung c u thành c a các lĩnh v c h p tác nêu t i i u 3 cũng như i u ki n ti p nh n chuyên gia, lương và ch ãi ng cho chuyên gia y t và các phương th c h p tác nêu t i i u 4. i u 7. Gi i quy t tranh ch p B t kỳ tranh ch p nào gi a hai Bên phát sinh t vi c gi i thích và th c hi n Hi p nh này s ư c gi i quy t m t cách thân thi n thông qua tham v n và thương lư ng gi a hai Bên. i u 8. S a i, b sung th a thu n 1. Hi p nh này có th ư c s a i, b sung trên cơ s ng thu n gi a hai Bên thông qua trao i công hàm gi a hai Bên qua ư ng ngo i giao. 2. M i s a i trong Hi p nh s không nh hư ng n các ho t ng ang tri n khai ho c ã ư c phê chuNn trư c khi nh ng s a i này ư c thông qua, tr khi các Bên có th a thu n khác. i u 9. Hi u l c và ch m d t hi u l c
  4. 1. Hi p nh này có hi u l c vào ngày nh n ư c thông báo sau cùng qua ư ng ngo i giao, trong ó kh ng nh hai Bên ã hoàn t t th t c pháp lý trong nư c Hi p nh có hi u l c. 2. Hi p nh này s có hi u l c trong 5 năm và s m c nhiên ư c gia h n t ng 5 năm m t. 3. M i Bên có ch m d t Hi p nh này b ng g i thông báo ý nh ch m d t hi u l c ít nh t trư c 6 tháng cho Bên kia qua ư ng ngo i giao. 4. Vi c ch m d t hi u l c Hi p nh này s không làm nh hư ng n các d án ang ư c tri n khai trong khuôn kh Hi p nh này. Nh ng d án này s ti p t c ư c i u ch nh b i các i u kho n c a Hi p nh. LÀM B NG, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c s y quy n h p th c c a Chính ph nư c mình, ã ký Hi p nh này. Làm t i Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2008, thành hai b n g c b ng ti ng Vi t Nam và ti ng Anh, c hai b n u có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA NƯ C C NG HÒA RU-AN-DA VI T NAM B TRƯ NG B NGO I GIAO VÀ B TRƯ NG B Y T H P TÁC TS. Nguy n Qu c Tri u Bà Rosemary Museminali
Đồng bộ tài khoản