Hiệp định về miễn thị thực

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
6
download

Hiệp định về miễn thị thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích do chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về miễn thị thực

  1. B NGO I GIAO -------- S : 08/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2009 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Mô-dăm-bích v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao và h chi u công v , ký t i Ma-pu-tô ngày 04 tháng 4 năm 2008, có hi u l c t ngày 09 tháng 02 năm 2009. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Nguy n Bá Sơn HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO VÀ H CHI U CÔNG V Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Mô-dăm-bích, sau ây g i chung là “các Bên” và g i riêng là “Bên”; Mong mu n tăng cư ng quan h l ch s v chính tr và xã h i. Mong mu n tăng cư ng hơn n a quan h h u ngh và ơn gi n hóa các quy nh v nh p c nh và t m trú i v i ngư i mang h chi u ngo i giao và h chi u công v gi a hai nư c. ã th a thu n như sau: i u 1. Công dân c a m i Bên mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v có giá tr s ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh và ư c t m trú trên lãnh th c a Bên kia không quá chín mươi (90) ngày. i u 2.
  2. 1. Công dân c a m i Bên là thành viên c a cơ quan i di n ngo i giao ho c cơ quan lãnh s trên lãnh th c a Bên kia và thành viên gia ình h , mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v có giá tr , ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh và ư c t m trú trên lãnh th c a Bên kia trong su t nhi m kỳ công tác. 2. Trong vòng chín mươi (90) ngày k t ngày nh p c nh, nh ng ngư i nói t i kho n 1 i u này ph i hoàn t t các th t c ăng ký t m trú c n thi t t i cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i. i u 3. Công dân m i Bên mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v có giá tr ư c nh p c nh và xu t c nh lãnh th c a Bên kia qua các c a khNu dành cho khách qu c t . i u 4. Hi p nh này không mi n cho công dân c a m t Bên mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v nghĩa v tuân th pháp lu t và quy nh hi n hành trên lãnh th c a Bên kia. i u 5. Các Bên có quy n không cho nh p c nh ho c rút ng n th i gian t m trú c a công dân Bên kia mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v n u h b coi là ngư i không ư c hoan nghênh. i u 6. M t Bên có th t m ình ch vi c th c hi n Hi p nh này vì các lý do tr t t công c ng, an ninh qu c gia ho c s c kh e c ng ng. Vi c ình ch hay ch m d t ình ch ph i ư c thông báo ngay cho Bên kia qua ư ng ngo i giao. i u 7. 1. Các bên s trao i cho nhau qua ư ng ngo i giao các m u h chi u ngo i giao và h chi u công v sau khi Hi p nh này có hi u l c. 2. Trong trư ng h p ưa vào s d ng m u h chi u ngo i giao và công v m i, các Bên s chuy n cho nhau m u h chi u m i qua ư ng ngo i giao ít nh t sáu mươi (60) ngày trư c khi ưa ra s d ng. i u 8. Hi p nh này có th ư c s a i theo s th a thu n c a các Bên thông qua trao i công hàm ngo i giao. i u 9. 1. Hi p nh này có hi u l c vào ngày th ba mươi (30) sau ngày nh n ư c thông báo cu i cùng theo ó các Bên thông báo cho nhau qua ư ng ngo i giao vi c hoàn t t các th t c n i lu t Hi p nh có hi u l c. 2. Hi p nh này có hi u l c vô th i h n và ti p t c có hi u l c t i ngày th chín mươi (90) sau ngày m t Bên thông báo cho Bên kia v ý nh ch m d t hi u l c c a Hi p nh thông qua ư ng ngo i giao. làm b ng, nh ng ngư i ký dư i ây ư c y quy n y c a Chính ph nư c mình ã ký Hi p nh này.
  3. Làm t i Ma-pu-tô ngày 04 tháng 4 năm 2008 thành hai b n, b ng ti ng Vi t, ti ng B ào Nha và ti ng Anh; các văn b n có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có cách hi u khác nhau, văn b n ti ng Anh ư c dùng gi i thích. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I NƯ C C NG HÒA CH NGHĨA VI T NAM MÔ-DĂM-BÍCH B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B NGO I GIAO VÀ H P TÁC Vũ Huy Hoàng Oldemiro Júlio Marques Baloi
Đồng bộ tài khoản