Hiệu chỉnh tiêu cự thủ công trên máy quay phim số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
200
lượt xem
84
download

Hiệu chỉnh tiêu cự thủ công trên máy quay phim số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng lấy tiêu cự tự động giúp người sử dụng thiết bị ghi hình có những sản phẩm đẹp mà không cần nhiều kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, trong một số tình huống, chức năng này lại trở thành nguyên nhân gây rắc rối cho tác phẩm của bạn. Đối với máy quay phim, chức năng lấy tiêu cự tự động giúp khung hình luôn bám sát vật thể chủ đạo cần quay trong suốt quá trình vận hành máy. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều chuyển động xung quanh ống kính trong môi trường hẹp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu chỉnh tiêu cự thủ công trên máy quay phim số

  1. Hi u ch nh tiêu c th công trên máy quay phim s
  2. Ch c năng l y tiêu c t ng giúp ngư i s d ng thi t b ghi hình có nh ng s n ph m p mà không c n nhi u ki n th c chuyên môn. Tuy nhiên, trong m t s tình hu ng, ch c năng này l i tr thành nguyên nhân gây r c r i cho tác ph m c a b n. i v i máy quay phim, ch c năng l y tiêu c t ng giúp khung hình luôn bám sát v t th ch o c n quay trong su t quá trình v n hành máy. Tuy nhiên, trong trư ng h p có quá nhi u chuy n ng xung quanh ng kính trong môi trư ng h p như trong các bu i ti c t ch c trong nhà ho c vào bu i t i, ch c năng này thư ng ho t ng không chính xác và ngư i dùng s d g p hi n tư ng khung hình b “r t” tiêu c liên t c. Lý do gây ra hi n tư ng này là trong môi trư ng thi u sáng, c a tr p c a máy ph i m t i a ghi hình, các v t th l i liên t c d ch chuy n s gây nhi u và ch c năng t ch nh tiêu c s không tìm ư c chính xác ch th và ph i thư ng xuyên t ng l y l i tiêu c , gây ra tình tr ng hình nh ghi l i b nhòe. M t s nhà s n xu t như Canon ã thêm ch c năng flexi-zone, cho phép ngư i dùng có th ch n vùng ch th c n quay trư c khi máy t ch nh tiêu c gi i quy t v n này. Tuy nhiên, v n còn nhi u máy quay s trên th trư ng hi n nay không có ch c năng này ho c ch c năng này ho t ng
  3. chưa th t s như mong i c a ngư i dùng. Trong trư ng h p này, b n nên chuy n máy v ch l y tiêu c th công. Hai cách l y tiêu c th công d th c hi n: - B t ch c năng zoom c a máy và zoom t i a vào ch th c n quay l y nét i tư ng, r i zoom out tr v khung hình thư ng và quay nh ng thư c phim mong mu n c a mình. Lưu ý là n u b n không phóng to t i a bư c u tiên, b n có th không l y ư c chính xác nét khung hình mà mình mong i. - Ch n nhóm i tư ng c n quay, ch nh tiêu c theo ch th ngay trung tâm vùng nh quay, l y nét theo ch th này và quay như bình thư ng. Tuy t i không nên l y tiêu c theo vùng phía trư c ho c sau i tư ng vì sâu c a khung hình do máy thu ư c s bao g m c 2 vùng trư c và sau i tư ng này. Các quy lu t c n nh khi ch n tiêu c th công: - Góc ng kính máy quay ch n càng r ng thì vùng nh “r t” kh i tiêu c càng thu nh l i.
  4. - B n không th thu ư c t t c nh ng gì mình mu n trong khung nh, vì th hãy l a ch n gi nh ng ch th quan tr ng nh t và ph n còn l i thì c l i. - Tương t như máy nh, ánh sáng càng t t thì hình nh máy quay cho ư c càng p do c a tr p không ph i m quá r ng, cho phép máy l y ư c sâu c n thi t c a khung hình. Tuy nhiên, nh là ng quá l m d ng sáng vì lúc này b n s l i ph i gi i quy t tình tr ng th a sáng c a máy. - N u c n quay nhi u nhóm nh trong toàn bu i ti c, hãy ch n ch quay góc r ng v i kho ng tiêu c l n. Bi n pháp này s giúp b n có th thu ư c t t c hình nh c n thi t mà không c n hi u ch nh tiêu c m i khi chuy n nhóm c n thu hình vì t t c nh ng gì c n thi t u n m trong t m ng m c a máy c r i. Ch c n n m v ng m t s nguyên t c cơ b n v i vi c s d ng tiêu c th công, có th b n s không bao gi c n n ch c năng autofocus c a máy n a.
Đồng bộ tài khoản