Hiểu đúng về vi khuẩn

Chia sẻ: camry24

Chủng vi khuẩn có lợi Lactobacillus casei Shirota có thể chịu đựng các dịch trong suốt quá trình tiêu hóa và tiến đến đường ruột còn sống. Tại đây, chúng có thể hỗ trợ cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột và giữ sức khỏe cho cơ thể

Nội dung Text: Hiểu đúng về vi khuẩn

Hi u úng v vi khu n
Ch ng vi khu n có l i Lactobacillus casei Shirota có th ch u
ng các d ch trong su t quá trình tiêu hóa và ti n n ư ng ru t còn
s ng. T i ây, chúng có th h tr cho vi khu n có l i trong ư ng
ru t và gi s c kh e cho cơ th

Bài KIM DUNG

Khi cơ th b nhi m khu n, vi c u tiên chúng ta nghĩ t i là
dùng thu c c tr theo toa c a bác sĩ mà quên m t vi c c c kỳ quan
tr ng là chú ý nv n dinh dư ng và chăm sóc b n thân.

Quan ni m sai l m

Trong cơ th chúng ta t n t i m t s lư ng r t l n các vi khu n.
Nó là các sinh v t vô cùng nh bé mà m t thư ng không nhìn th y
ư c, ch có th quan sát qua kính hi n vi. Theo quan ni m truy n
th ng c a nhi u ngư i, khi nh c t i vi khu n, ngư i ta d dàng gán
cho nó m t “t i ác” là “k thù c a cơ th ”, chúng là nguyên nhân gây
nên các ch ng b nh v ư ng ru t và nh ng căn b nh thư ng g p
con ngư i. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chuyên gia dinh dư ng thì ây
qu là m t quan ni m vô cùng sai l m c n ư c hi u rõ và nhìn nh n
l i.

Nhi m v c a vi khu n trong cơ th ngư i

Con ngư i luôn luôn ho t ng và làm vi c. Trong quá trình y,
nh ng vi sinh v t nh bé (vi khu n) cũng s liên t c ho t ng, làm
vi c và sinh sôi n y n r t nhanh chóng, t o ra các ch t khác nhau và
m i lo i l i có nh ng nhi m v riêng bi t t o nên s c kháng cho cơ
th con ngư i. Hãy th tư ng tư ng, riêng trong ru t c a chúng
tach a kho ng hơn 100 ngàn t vi khu n cùng sinh s ng ho t ng
trong ó, g i chung là vi khu n ư ng ru t. Vi khu n ư ng ru t
ư c chia làm hai nhóm chính. Nhóm vi khu n có l i và nhóm vi
khu n có h i. N u nhóm vi khu n có h i chuyên t o ra các ch t có h i
ho c xâm nh p vào các mô t ó gây h i cho cơ th thì các vi khu n
có l i s s n sinh ra các ch t có l i, h tr cho quá trình ho t ng
tiêu hóa và h i u ti t mi n d ch. Khi các vi khu n này ho t ng t t
s t o nên h mi n d ch giúp cân b ng cho ư ng ru t. Chính vì th ,
cơ th chúng ta luôn ư c kh e m nh và nâng cao s c kháng.

Khu n L.casei Shirota là gì?

L.casei Shirota là t vi t t t c a khu n ch ng Lactobaccillus
casei Shirota, thu c nhóm Probiotics. ây là m t lo i khu n do bác sĩ
Minoru Shirota thu c trư ng i H c Kyoto (Nh t B n) nuôi c y
thành công vào năm 1930. Nó có tác d ng h n ch các vi sinh v t có
h i và nuôi dư ng các vi sinh v t có l i trong ư ng ru t, tăng cư ng
s c kh e cho h tiêu hóa và mi n d ch.

Nh m giúp cơ th ngư i có th s d ng vi sinh v t c bi t này,
năm 1935, bác sĩ Minoru Shirota ã nghiên c u phương pháp lên men
s a s n xu t ra chai s a u ng lên men Yakult. ây là s n ph m s a
u ng lên men ch a vi khu n s ng Probiot- ics u tiên trên th gi i.
Vì sao cơ th nên b sung khu n L.casei Shirota?

Trong cu c s ng hi n i, con ngư i luôn ph i i m t v i
nh ng tác nhân t môi trư ng s ng. Vi c l m d ng thu c kháng sinh,
ăn u ng không h p lý, u ng nhi u rư u bia, thu c lá, m t ng , tr m
c m… chính là nh ng y u t làm m t cân b ng cơ th do các vi khu n
có l i cho cơ th b suy y u. N u s r i lo n này kéo dài s xu t hi n
các b nh v ư ng ru t, tiêu hóa… và nghiêm tr ng hơn là căn b nh
ung thư, m t trong nh ng căn b nh gây nên “n i ám nh” c a con
ngư i hi n nay.

Nh có kh năng ch ng ch u cao dư i tác ng m nh c a acid
d ch v và m t nên khu n L.casei shirota có th vư t qua hàng rào c n,
d ch tiêu hóa ti n n ư ng ru t còn s ng và mang l i nh ng l i
ích cho h tiêu hóa cũng như s c kh e con ngư i. Yakult t i Nh t B n
ã tr i qua quá trình ki m tra nghiêm ng t c a chính ph Nh t t
ư c ch ng nh n FOSHU (Food for specii ed health uses), là th c
ph m có nh ng l i ích c bi t cho s c kh e, b i các y u t sau:

- Tăng vi khu n có l i gi m vi khu n có h i.

- H n ch s hình thành các ch t có h i, c t , ch t gây t
bi n.

- C i thi n các ho t ng c a ư ng ru t.

- Ngăn ng a s nhi m trùng ru t.
- i u ti t h mi n d ch.

- Kìm hãm s hình thành và phát tri n c a các t bào ung thư.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản