HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINALIS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH LONG AN

Chia sẻ: sunshine_9

Tỉnh Long An có vùng chuyên canh mía đường lớn (trên 15.600 ha) nhưng năng suất thấp (65,3 tấn mía cây/ha )[niên vụ 2009-2010] và mía cây là nguồn cung cấp nguyên liệu cho hai nhà máy đường trong tỉnh. Tuy nhiên, diện tích trồng mía thu hẹp dần do chi phí sản xuất mía cao (giá phân hóa học cao). Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiệu quả phân sinh học với hai chủng vi khuẩn cố định đạm Gluconacetobacter diazotrophicus và vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas stutzeri được đánh giá trên cây mía trồng trên đất phèn của hai huyện Thủ...

Nội dung Text: HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINALIS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH LONG AN

Tạp chí Khoa học 2011:18b 29-35 Trường Đại học Cần ThơHIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM
GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI
KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN
CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINALIS L.)
TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH LONG AN
Cao Ngọc Điệp1, Nguyễn Thanh Tùng2, Võ Văn Phước Quệ1 và Nguyễn Vân Anh2

ABSTRACT

Long An province had a large sugarcane-cultivation area (more than 15,600 ha) but
sugarcane yield (65.3 tons/ha)[2009-2010 cropping-season] was low and need of
sugarcane source to provide for two sugar-processing factories in the province was high.
However sugarcane-cultivation area has to be restricted because of high cost for high
inorganic fertilizer. Objective of the study was to evaluate the efficiency of Biofertilizer
with two strains: N2-fixing Gluconacetobacter diazotrophicus and phosphate-solubilizing
Pseudomonas stutzeri was evaluated on sugarcane cultivating on acid sulphate soil of
two districts (Ben Luc and Thu Thua) in Long An province. The results showed that
sugarcane yield in 500 kg biofertilizer plus 103.5 – 80 P2O5/ha treatment did not differ
with yield of sugarcane in 207 N - 160 P2O5/ha treatment but sugar content and total
amount of sugar total/ha in biofertilizer treatment were higher than in inorganic fertilizer
treatment (207 N - 160 P2O5/ha) significantly. Application of biofertilizer [500 kg/ha] not
only saved 103.5 N – 80 P2O5 kg/ha but also had the highest benefit in sugarcane
production.
Keywords: biofertilizer, soil fertility, sugarcane, sugar content, yield
Title: Effects of nitrogen-fixing Gluconacetobacter diazotrophicus and phosphate-
solubilizing Pseudomonas stutzeri on sugarcane (Saccharum officinalis L.) cultivated
on acid sulphate soil of Long An province

TÓM TẮT

Tỉnh Long An có vùng chuyên canh mía đường lớn (trên 15.600 ha) nhưng năng suất thấp
(65,3 tấn mía cây/ha )[niên vụ 2009-2010] và mía cây là nguồn cung cấp nguyên liệu cho
hai nhà máy đường trong tỉnh. Tuy nhiên, diện tích trồng mía thu hẹp dần do chi phí sản
xuất mía cao (giá phân hóa học cao). Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiệu quả phân sinh
học với hai chủng vi khuẩn cố định đạm Gluconacetobacter diazotrophicus và vi khuẩn
hòa tan lân Pseudomonas stutzeri được đánh giá trên cây mía trồng trên đất phèn của hai
huyện Thủ Thừa và Bến Lức, tỉnh Long An. Kết quả cho thấy khi bón 500 kg phân sinh
học/ha – 103,5 N - 80 P2O5 kg/ha cho năng suất mía cây tương đương với mía bón 207 N
- 160 P2O5 kg/ha nhưng chữ đường và tổng lượng đường/ha cao hơn cây mía chỉ bón
phân hóa học (207 N - 160 P2O5/ha) một cách rất có ý nghĩa. Như vậy việc bón 500 kg/ha
phân sinh học cho cây mía không những tiết kiệm được 103,5 N - 80 P2O5/ha mà còn thu
lợi cao nhất trong canh tác mía đường.
Từ khóa: chữ đường, độ phì đất, mía, phân hữu cơ-vi sinh, năng suất
1
Viện NC&PT Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ
2
Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh Long An
29
Tạp chí Khoa học 2011:18b 29-35 Trường Đại học Cần Thơ


1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Với hơn 4 triệu ha đất trồng trọt, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả
nước và góp phần giữ vững an ninh lương thực cả nước và xuất khẩu; bên cạnh
cây lúa, đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều cây công nghiệp khác trong đó cây
mía đường chiếm một diện tích quan trọng và sản lượng đường đáng kể, tỉnh Long
An có diện tích trồng mía khá lớn (>15.000 ha) tập trung ở huyện Bến Lức và một
phần diện tích ở huyện Thủ Thừa và Đức Hòa. Những kết quả bước đầu thực hiện
ở huyện Bến Lức, Long An cho thấy bón 100 kg phân sinh học/ha và chỉ bón 50%
lượng phân đạm (92 kg N/ha) và không bón phân lân đã cho năng suất và tổng
lượng đường trong 1 ha cao nhất (Cao Ngọc Điệp và Bùi thị Kiều Oanh, 2006) và
tổng kết 4 thí nghiệm mía đường ở 4 địa điểm (huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị
xã Ngã Bảy, thị xã Vị Thanh) trong tỉnh Hậu Giang trong năm 2006 cho thấy bón
100 kg phân sinh học và 50 kg N/ha [không bón phân lân] cho năng suất, chữ
đường [độ Brix] và tổng lượng đường không khác biệt với nghiệm thức chỉ bón
phân hóa học [200 kg N - 90 kg P2O5/ha](Cao Ngọc Điệp và Nguyễn văn Mít,
2007).
Từ khi Cavalcante và Dobereiner (1988) phân lập một loài vi khuẩn có khả năng
cố định N mới ở bên trong rễ và trong thân nhiều giống mía đường trồng ở nhiều
nơi khác nhau ở Brasil, đặt tên là Acetobacter diazotrophicus và sau đó đổi tên là
Gluconacetobacter diazotrophicus. Điểm đặc biệt là vi khuẩn này có thể cố định N
trong sự hiện diện của nitrat mà điều này chính là sự giới hạn của vi khuẩn nốt rễ
cộng sinh với cây đậu và nó trở nên quan trọng về kinh tế hơn so với những vi
khuẩn khác sống bên trong (nội sinh) cây mía. Vi khuẩn Gluconacetobacter
diazotrophicus có sản xuất ra acid hữu cơ như acid oxalic, citric, gluconic… và
nhờ đó chúng có thể hòa tan lân khó tan (Maheskkumar et al., 1999). Nhiều thí
nghiệm chứng minh bón vi khuẩn Gluconacetobater diazotrophicus cho cây mía
đường làm tăng chiều cao cây và năng suất mía cây (Muthukumarasamy et al.,
1999). Ngoài cố định đạm, vi khuẩn còn đóng góp những chất tăng trưởng khác
như IAA (Muthukumarasamy et al., 2000) và gibberellin (Bastian et al., 1998), vì
vậy họ đề nghị sử dụng những dòng vi khuẩn này làm phân bón sinh học. Vi khuẩn
hòa tan lân Pseudomonas stutzeri được phân lập từ đất vùng rễ cây họ đậu ở Đồng
Tháp và có khả năng hòa tan lân khó tan cao (Cao Ngọc Điệp et al., 2009), ứng
dụng chúng trong sản phẩm phân sinh học bón cho lúa cao sản đạt hiệu quả cao
(Cao Ngọc Điệp et al., 2010; Cao Ngọc Điệp và Phan Văn Tùng, 2010). Vì vậy cả
hai loài vi khuẩn này được chọn để đánh giá hiệu quả của chúng trên cây mía
đường trồng trên đất phèn tỉnh Long An liên tiếp 2 vụ.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phân sinh học
Vi khuẩn Gluconacetobacter diazotrophicus được nhân nuôi trong môi trường LGI
lỏng trong 2-3 ngày đạt mật số >8,2 log10 CFU/ml và vi khuẩn Pseudomonas
stutzeri được nhân nuôi trong sucrose-apatite trong 4 ngày đạt mật số
>9,1 log10 CFU/ml. Hai loại vi khuẩn [300 lít] được trộn chung với hổn hợp than
bùn và lân apatit [700 kg] theo tỉ lệ 6:1 để có hổn hợp phân sinh học đạt 50% ẩm
độ, ủ phân bằng cách đậy với bạt nylon dầy trong 6 ngày, hổn hợp này có mật số vi
khuẩn khoảng 7,2 [Gluconacetobacter diazotrophicus] và 7,8 log10 CFU/g
30
Tạp chí Khoa học 2011:18b 29-35 Trường Đại học Cần Thơ


[Pseudomonas stutzeri] được dùng như phân sinh học bón cho cây mía trong các
thí nghiệm.
2.2 Đất thí nghiệm
Sáu điểm thí nghiệm được thực hiện trên đất phèn thuộc hai huyện Bến Lức và
Thủ Thừa, mỗi thí nghiệm thực hiện liên tiếp 2 vụ, đất thí nghiệm có pH=5,1-5,5,
N tổng số cao (0,31 – 0,35%), P dể tiêu thấp (

Top Download Báo Cáo Khoa Học

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản