Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 6 trang

0
200
lượt xem
13
download

Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Công nhận được tính chất có duy nhất 1 đường thẳng a’ qua A’. - Hiểu thế nào là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng. - Biết veî đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước, đường trung trực của đoạn thẳng B/ Chuẩn bị: Thước kẻ, êke, giấy rời, bảng nhóm.

Lưu

Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Nội dung Text

  1. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A/ Mục tiêu: - Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Công nhận được tính chất có duy nhất 1 đường thẳng a’ qua A’ và a’a. - Hiểu thế nào là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng. - Biết veî đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 âæåìng thẳng cho trước, đường trung trực của đoạn thẳng B/ Chuẩn bị: Thước kẻ, êke, giấy rời, bảng nhóm. C/ Tiến trình dạy - học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi våí Hoạt động 1: Kiãøm tra bài cũ - Thế nào là hai góc đối đỉnh? HS lên bảng trả lời câu hỏi và - Nêu tính chất hai góc đối đỉnh? vẽ hình; Cả lớp nhận xét và - Vẽ góc xÂy = 900. Vẽ góc đánh giá. x’Ay đối đỉnh với góc xAy? Hoạt động 2: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? - GV: Cho HS thæûc hiãûn - Hoüc sinh thæûc
  2. gáúp giáúy nhæ ?1 hiãûn gáúy giáúy => hai âæåìng thàóng vuäng goïc - Cho hoüc sinh nháûn - Giaíi thêch xeït hçnh veî åí kiãøm tra baìi cuî : xÁy = 90o, coìn caïc goïc coìn laûi bao nhiãu I/ Thãú naìo laì âäü ? Vç sao ? - HS theo gợi ý của GV nên tập hai âæåìng (hæåïng dáùn hoüc sinh suy luận. thàóng vuäng goïc ? sæí duûng hai goïc kãö - Âënh nghéa Âënh nghéa : buì) (SGK) => ?2 tæång tæû => Giåïïi thiãûu hai y âæåìng thàóng vuäng goïc x O x' - Vậy thế nào là 2 đường thẳng vuông góc? y' - Sau đó GV nêu các cách diễn đạt như SGK Kí hiệu: xx’ yy’
  3. Hoạt động 3: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  4. - Váûy muäún veî hai - Nãu caïch veî nhæ åí II/ Veî hai âæåìng thàóng vuäng kiãøm tra baìi cuî âæåìng thàóng goïc ta veî nhæ thãú ... vuäng goïc : naìo ? a/ Træåìng håüp - Cho mäüt hoüc sinh - Hoüc sinh veî åí âiãøm O cho træåïc nàòm trãn lãn thæûc hiãûn ?3 : baíng âæåìng thàóng a Veî phaïc hoaû hai : âæåìng thàóng a vaì a' vuäng goïc våïi nhau - Hoaût âäüng theo vaì viãút kyï hiãûu nhoïm âäi a - GV: Cho HS hoạt động theo HS vẽ hình O nhóm ?4. a. Trường hợp O nằm trên a. -Yêu cầu HS nêu vị trí có thể xảy ra giữa điểm O và âæåìng a’ o b/ Træåìng håüp thẳng a räöi vẽ theo các trường  hợp đó. a âiãøm O cho træåïc nàòm ngoaìi âæåìng thàóng a : b. Trường hợp O nằm ngoài a a O - Sau khi hoüc sinh a O veî : Váûy theo em coï Tênh cháút :
  5. Hoạt động 4: Đường trung trực của đoạn thẳng - GV cho bài toán: - HS vẽ vào vở: d III/ Âæåìng Cho đoạn thẳng AB. Vẽ trung trung træûc cuía âoaûn thàóng : điểm I của AB. Qua I vẽ đường Âënh nghéa : thẳng d vuông góc với AB? (SGK) - GV: d chính là đường trung A I B d trực của đoạn thẳng AB. Vậy đường trung trực của một đoạn HS phát biểu định nghĩa như thẳng là gì? SGK. A I B - GV giới thiệu điểm đối xứng. - Củng cố bài tập: Cho đoạn Một HS lên bảng vẽ. thẳng CD = 3 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy? d laì âæåìng trung træûc cuía âoaûn thàóng AB Hoạt động 5: Củng cố
  6. - Nêu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc? Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc. - Làm bài tập tràõc nghiãûm : Tçm cáu sai, cáu âuïng trong caïc cáu sau : xx' vuäng goïc våïii yy' taûi O thç ta suy ra âiãöu gç ? a/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' càõt nhau taûi O (Â) b/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' càõt nhau taûo thaình mäüt goïc vuäng (Â) c/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' taûo thaình bäún goïc vuäng (Â) d/ Mäùi âæåìng thàóng laì mäüt âæåìng phán giaïc cuía mäüt goïc beût (Â) Hoạt động 6: Hướng dẫn học ở nhà - Học bài theo vở ghi kết hợp với SGK. - Bài tập 15, 16, 17/86-87 SGK. 10, 11/75 SBT
Đồng bộ tài khoản