Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
309
lượt xem
17
download

Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Công nhận được tính chất có duy nhất 1 đường thẳng a’ qua A’. - Hiểu thế nào là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng. - Biết veî đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước, đường trung trực của đoạn thẳng B/ Chuẩn bị: Thước kẻ, êke, giấy rời, bảng nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

  1. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A/ Mục tiêu: - Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Công nhận được tính chất có duy nhất 1 đường thẳng a’ qua A’ và a’a. - Hiểu thế nào là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng. - Biết veî đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 âæåìng thẳng cho trước, đường trung trực của đoạn thẳng B/ Chuẩn bị: Thước kẻ, êke, giấy rời, bảng nhóm. C/ Tiến trình dạy - học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi våí Hoạt động 1: Kiãøm tra bài cũ - Thế nào là hai góc đối đỉnh? HS lên bảng trả lời câu hỏi và - Nêu tính chất hai góc đối đỉnh? vẽ hình; Cả lớp nhận xét và - Vẽ góc xÂy = 900. Vẽ góc đánh giá. x’Ay đối đỉnh với góc xAy? Hoạt động 2: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? - GV: Cho HS thæûc hiãûn - Hoüc sinh thæûc
  2. gáúp giáúy nhæ ?1 hiãûn gáúy giáúy => hai âæåìng thàóng vuäng goïc - Cho hoüc sinh nháûn - Giaíi thêch xeït hçnh veî åí kiãøm tra baìi cuî : xÁy = 90o, coìn caïc goïc coìn laûi bao nhiãu I/ Thãú naìo laì âäü ? Vç sao ? - HS theo gợi ý của GV nên tập hai âæåìng (hæåïng dáùn hoüc sinh suy luận. thàóng vuäng goïc ? sæí duûng hai goïc kãö - Âënh nghéa Âënh nghéa : buì) (SGK) => ?2 tæång tæû => Giåïïi thiãûu hai y âæåìng thàóng vuäng goïc x O x' - Vậy thế nào là 2 đường thẳng vuông góc? y' - Sau đó GV nêu các cách diễn đạt như SGK Kí hiệu: xx’ yy’
  3. Hoạt động 3: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  4. - Váûy muäún veî hai - Nãu caïch veî nhæ åí II/ Veî hai âæåìng thàóng vuäng kiãøm tra baìi cuî âæåìng thàóng goïc ta veî nhæ thãú ... vuäng goïc : naìo ? a/ Træåìng håüp - Cho mäüt hoüc sinh - Hoüc sinh veî åí âiãøm O cho træåïc nàòm trãn lãn thæûc hiãûn ?3 : baíng âæåìng thàóng a Veî phaïc hoaû hai : âæåìng thàóng a vaì a' vuäng goïc våïi nhau - Hoaût âäüng theo vaì viãút kyï hiãûu nhoïm âäi a - GV: Cho HS hoạt động theo HS vẽ hình O nhóm ?4. a. Trường hợp O nằm trên a. -Yêu cầu HS nêu vị trí có thể xảy ra giữa điểm O và âæåìng a’ o b/ Træåìng håüp thẳng a räöi vẽ theo các trường  hợp đó. a âiãøm O cho træåïc nàòm ngoaìi âæåìng thàóng a : b. Trường hợp O nằm ngoài a a O - Sau khi hoüc sinh a O veî : Váûy theo em coï Tênh cháút :
  5. Hoạt động 4: Đường trung trực của đoạn thẳng - GV cho bài toán: - HS vẽ vào vở: d III/ Âæåìng Cho đoạn thẳng AB. Vẽ trung trung træûc cuía âoaûn thàóng : điểm I của AB. Qua I vẽ đường Âënh nghéa : thẳng d vuông góc với AB? (SGK) - GV: d chính là đường trung A I B d trực của đoạn thẳng AB. Vậy đường trung trực của một đoạn HS phát biểu định nghĩa như thẳng là gì? SGK. A I B - GV giới thiệu điểm đối xứng. - Củng cố bài tập: Cho đoạn Một HS lên bảng vẽ. thẳng CD = 3 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy? d laì âæåìng trung træûc cuía âoaûn thàóng AB Hoạt động 5: Củng cố
  6. - Nêu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc? Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc. - Làm bài tập tràõc nghiãûm : Tçm cáu sai, cáu âuïng trong caïc cáu sau : xx' vuäng goïc våïii yy' taûi O thç ta suy ra âiãöu gç ? a/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' càõt nhau taûi O (Â) b/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' càõt nhau taûo thaình mäüt goïc vuäng (Â) c/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' taûo thaình bäún goïc vuäng (Â) d/ Mäùi âæåìng thàóng laì mäüt âæåìng phán giaïc cuía mäüt goïc beût (Â) Hoạt động 6: Hướng dẫn học ở nhà - Học bài theo vở ghi kết hợp với SGK. - Bài tập 15, 16, 17/86-87 SGK. 10, 11/75 SBT
Đồng bộ tài khoản