Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Chia sẻ: iphone1209

Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Công nhận được tính chất có duy nhất 1 đường thẳng a’ qua A’. - Hiểu thế nào là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng. - Biết veî đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước, đường trung trực của đoạn thẳng B/ Chuẩn bị: Thước kẻ, êke, giấy rời, bảng nhóm.

Nội dung Text: Hình học 11 - HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCA/ Mục tiêu:

- Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau.

- Công nhận được tính chất có duy nhất 1 đường thẳng a’ qua A’ và a’a.

- Hiểu thế nào là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng.

- Biết veî đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 âæåìng thẳng cho

trước, đường trung trực của đoạn thẳng


B/ Chuẩn bị: Thước kẻ, êke, giấy rời, bảng nhóm.


C/ Tiến trình dạy - học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi våí


Hoạt động 1: Kiãøm tra bài cũ


- Thế nào là hai góc đối đỉnh? HS lên bảng trả lời câu hỏi và

- Nêu tính chất hai góc đối đỉnh? vẽ hình; Cả lớp nhận xét và

- Vẽ góc xÂy = 900. Vẽ góc đánh giá.

x’Ay đối đỉnh với góc xAy?


Hoạt động 2: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ?


- GV: Cho HS thæûc hiãûn - Hoüc sinh thæûc
gáúp giáúy nhæ ?1 hiãûn gáúy giáúy

=> hai âæåìng thàóng

vuäng goïc

- Cho hoüc sinh nháûn - Giaíi thêch

xeït hçnh veî åí kiãøm

tra baìi cuî : xÁy =

90o, coìn caïc goïc

coìn laûi bao nhiãu I/ Thãú naìo laì

âäü ? Vç sao ? - HS theo gợi ý của GV nên tập hai âæåìng

(hæåïng dáùn hoüc sinh suy luận. thàóng vuäng

goïc ?
sæí duûng hai goïc kãö
- Âënh nghéa
Âënh nghéa :
buì)
(SGK)
=> ?2 tæång tæû =>

Giåïïi thiãûu hai
y
âæåìng thàóng vuäng

goïc
x O x'

- Vậy thế nào là 2 đường thẳng

vuông góc?
y'

- Sau đó GV nêu các cách diễn

đạt như SGK Kí hiệu: xx’ yy’
Hoạt động 3: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
- Váûy muäún veî hai - Nãu caïch veî nhæ åí II/ Veî hai

âæåìng thàóng vuäng kiãøm tra baìi cuî âæåìng thàóng

goïc ta veî nhæ thãú ... vuäng goïc :

naìo ? a/ Træåìng håüp

- Cho mäüt hoüc sinh - Hoüc sinh veî åí âiãøm O cho

træåïc nàòm trãn
lãn thæûc hiãûn ?3 : baíng
âæåìng thàóng a
Veî phaïc hoaû hai
:
âæåìng thàóng a vaì a'

vuäng goïc våïi nhau - Hoaût âäüng theo

vaì viãút kyï hiãûu nhoïm âäi
a
- GV: Cho HS hoạt động theo HS vẽ hình
O
nhóm ?4. a. Trường hợp O nằm trên a.

-Yêu cầu HS nêu vị trí có thể

xảy ra giữa điểm O và âæåìng a’
o b/ Træåìng håüp
thẳng a räöi vẽ theo các trường 

hợp đó. a âiãøm O cho

træåïc nàòm

ngoaìi âæåìng

thàóng a :


b. Trường hợp O nằm ngoài a
a
O- Sau khi hoüc sinh a
O
veî : Váûy theo em coï Tênh cháút :
Hoạt động 4: Đường trung trực của đoạn thẳng

- GV cho bài toán: - HS vẽ vào vở: d III/ Âæåìng

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ trung trung træûc cuía

âoaûn thàóng :
điểm I của AB. Qua I vẽ đường
Âënh nghéa :
thẳng d vuông góc với AB?
(SGK)
- GV: d chính là đường trung A I B
d
trực của đoạn thẳng AB. Vậy

đường trung trực của một đoạn HS phát biểu định nghĩa như

thẳng là gì? SGK.
A I B
- GV giới thiệu điểm đối xứng.

- Củng cố bài tập: Cho đoạn Một HS lên bảng vẽ.

thẳng CD = 3 cm. Hãy vẽ đường

trung trực của đoạn thẳng ấy?
d laì âæåìng

trung træûc

cuía âoaûn

thàóng ABHoạt động 5: Củng cố
- Nêu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc? Lấy ví dụ thực tế về

hai đường thẳng vuông góc.

- Làm bài tập tràõc nghiãûm : Tçm cáu sai, cáu

âuïng trong caïc cáu sau : xx' vuäng goïc

våïii yy' taûi O thç ta suy ra âiãöu gç ?

a/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' càõt nhau

taûi O (Â)

b/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' càõt nhau

taûo thaình mäüt goïc vuäng (Â)

c/ Hai âæåìng thàóng xx' vaì yy' taûo thaình

bäún goïc vuäng (Â)

d/ Mäùi âæåìng thàóng laì mäüt âæåìng phán

giaïc cuía mäüt goïc beût (Â)Hoạt động 6: Hướng dẫn học ở nhà


- Học bài theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Bài tập 15, 16, 17/86-87 SGK. 10, 11/75 SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản