HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Chia sẻ: Kata_4 Kata_4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
5
download

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu trọng tâm:  Về kiến thức:  Nắm vững định nghĩa về trung điểm của đoạn thẳng, trung tuyến của tam giác.  Phân biệt trung tuyến và đường trung tuyến.  Về kĩ năng:  Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng.  Biết vẽ trung tuyến của tam giác. II) Giáo cụ:  File TRDIEM.GSP thiết kế trên Sketchpad.  Thước dài, dây, miếng bìa hình tam giác và thước kẻ. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

  1. HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I) Yêu cầu trọng tâm:  Về kiến thức:  Nắm vững định nghĩa về trung điểm của đoạn thẳng, trung tuyến của tam giác.  Phân biệt trung tuyến và đường trung tuyến.  Về kĩ năng:  Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng.  Biết vẽ trung tuyến của tam giác. II) Giáo cụ:  File TRDIEM.GSP thiết kế trên Sketchpad.  Thước dài, dây, miếng bìa hình tam giác và thước kẻ.  Giấy A0 III) Hoạt động dạy: (45 phút) Thời gian Công việc Hoạt động Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, phân chia nhóm 3’ Làm bài tập Nhóm 1: Làm việc với máy tính 20’ Nhóm 2: Làm việc trên giấy A0 Nhóm 3: Làm việc với đoạn dây Các nhóm làm việc, trao đổi và rút ra nhận xét 15’ Định nghĩa. Tính  Các nhóm trình bày kết quả hoạt động chất trung điểm của mình của đoạn thẳng.  Các nhóm tự đánh giá với nhau theo Trung tuyến của tiêu chuẩn đã hướng dẫn tam giác Củng cố toàn bài 2’ Trắc nghiệm toàn lớp 5’ 1 TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
  2. NHÓM 2: LÀM VIỆC TRÊN GIẤY Tổ chức: I) 3 học sinh 1 nhóm (5 nhóm). Hoạt động: II) A Đề bài: 1 Cho đoạn thẳng AB=60 cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho AM=30 cm. (a) Tính độ dài đoạn thẳng MB. (b) So sách MA và MB. Nhận xét về vị trí của điểm M so với A và B? 2 Cho điểm M là trung điểm của đoạn AB. Chứng minh rằng MA=MB=AB/2 3 Cho tam giác ABC, lấy E là trung điểm của đoạn thẳng AC. Nối B với E. Đoạn thẳng BE được gọi là trung tuyến của tam giác? Trong một tam giác có mấy trung tuyến? B Hoạt động: Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động Làm bài tập Làm bài tập 1,2,3 ra giấy A0 20’ Trao đổi với các bạn trong nhóm Cử đại diện trình bày 5’ Trình bày 2 TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
  3. NHÓM 3: LÀM VIỆC VỚI THƯỚC VÀ DÂY Tổ chức: I. 3 học sinh 1 nhóm (5 nhóm). Công cụ: Thước dài, dây, miếng bìa hình tam giác và thước kẻ II. Hoạt động: III. Nội dung: Hoạt động 1: Với thanh thước dài hãy đo chiều dài của thước. Trên thước đó xác định điểm cách đều hai đầu của thước. Có mấy điểm như vậy. Hoạt động 2: “Điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng được gọi là trung điểm của đoạn thẳng”. Hãy dùng thước để xác định trung điểm của 2 mép bàn, của mép bảng. Hoạt động 3: Với một đoạn dây cho trước hãy xác định trung điểm của đoạn dây. Dùng đoạn dây đó để xác định trung điểm của mép bàn, mép bảng Hoạt động 4: “Trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng có một đầu là đỉnh của tam giác, một đầu là trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh trên ”. Xác định trung tuyến của tam giác bằng bìa màu (dùng bút dạ để vẽ trung tuyến của tam giác). Thời gian: Thời gian Hoạt động Làm các hoạt động 1, 2, 3, 4 20’ Trao đổi với các bạn trong nhóm Cử đại diện trình bày 5’ 3 TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
  4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Nhóm 1: máy tính Điểm 1 1 2 Kết quả Nội dung Trình bày Không trình Trình bày Trình bày rõ bày được được nhưng ràng, mạch lạc chưa rõ ràng Kỹ năng Làm đúng Làm đúng Không làm đúng theo theo hướng theo yêu cầu yêu cầu dẫn nhưng có đặt ra thao tác còn lỗi Kiến thức Sai kiến thức Có một số Trả lời đúng, nhận xét chưa đủ chính xác Nhóm 2: làm trên giấy 0 1 2 Kết quả Điểm Nội dung Hình vẽ Hình vẽ sai Hình vẽ chưa Hình vẽ đúng, đẹp chính xác Trình bày Không trình Trình bày Trình bày rõ bày được được nhưng ràng chưa rõ ý Kiến thức Chứng minh Chứng minh Không chứng minh được nhưng đúng, rõ ràng, được lập luận chưa lập luận chính chặt chẽ xác Nhóm 3: làm việc với thước và dây 0 1 2 Kết quả Điểm Nội dung Hoạt động Làm chưa đủ Làm được đầy Không làm được các các hoạt động đủ các hoạt hoạt động động Trình bày Không trình Trình bày Trình bày bày được được nhưng đúng, rõ ràng chưa rõ ràng 4 TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
  5. Kiến thức Nêu được các Nhận xét đúng Không nêu được các nhận xét, rõ ràng nhận xét nhưng còn có nhận xét chưa chính xác BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống: 1. I là trung điểm của CD nếu: a. IC = ID b. CI + ID = CD c. CI + ID = CD và CI = CD 2. Điểm A và B thuộc tia Ox sao cho OA = 2 cm; OB = 4 cm. Trong 3 điểm O, A, B điểm nằm giữa hai điểm còn lại là a. O A B b. OA = OB OA = AB OB = AB Trong 3 điểm O, A, B điểm là trung điểm của hai điểm còn lại c. là O A B 5 TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
Đồng bộ tài khoản