HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Chia sẻ: kata_4

Yêu cầu trọng tâm:  Về kiến thức:  Nắm vững định nghĩa về trung điểm của đoạn thẳng, trung tuyến của tam giác.  Phân biệt trung tuyến và đường trung tuyến.  Về kĩ năng:  Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng.  Biết vẽ trung tuyến của tam giác. II) Giáo cụ:  File TRDIEM.GSP thiết kế trên Sketchpad.  Thước dài, dây, miếng bìa hình tam giác và thước kẻ. 

Nội dung Text: HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

HÌNH HỌC 7
TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
I) Yêu cầu trọng tâm:
 Về kiến thức:
 Nắm vững định nghĩa về trung điểm của đoạn thẳng, trung tuyến
của tam giác.
 Phân biệt trung tuyến và đường trung tuyến.
 Về kĩ năng:
 Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng.
 Biết vẽ trung tuyến của tam giác.
II) Giáo cụ:

 File TRDIEM.GSP thiết kế trên Sketchpad.
 Thước dài, dây, miếng bìa hình tam giác và thước kẻ.
 Giấy A0
III) Hoạt động dạy: (45 phút)

Thời gian Công việc Hoạt động
Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, phân chia nhóm
3’
Làm bài tập Nhóm 1: Làm việc với máy tính
20’
Nhóm 2: Làm việc trên giấy A0
Nhóm 3: Làm việc với đoạn dây
Các nhóm làm việc, trao đổi và rút ra nhận
xét
15’ Định nghĩa. Tính  Các nhóm trình bày kết quả hoạt động
chất trung điểm của mình
của đoạn thẳng.
 Các nhóm tự đánh giá với nhau theo
Trung tuyến của tiêu chuẩn đã hướng dẫn
tam giác
Củng cố toàn bài
2’
Trắc nghiệm toàn lớp
5’

1
TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
NHÓM 2: LÀM VIỆC TRÊN GIẤY
Tổ chức:
I)
3 học sinh 1 nhóm (5 nhóm).
Hoạt động:
II)
A Đề bài:

1 Cho đoạn thẳng AB=60 cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho
AM=30 cm.

(a) Tính độ dài đoạn thẳng MB.

(b) So sách MA và MB. Nhận xét về vị trí của điểm M so với A và B?

2 Cho điểm M là trung điểm của đoạn AB. Chứng minh rằng
MA=MB=AB/2

3 Cho tam giác ABC, lấy E là trung điểm của đoạn thẳng AC. Nối B với
E. Đoạn thẳng BE được gọi là trung tuyến của tam giác? Trong một
tam giác có mấy trung tuyến?

B Hoạt động:

Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động
Làm bài tập Làm bài tập 1,2,3 ra giấy A0
20’

Trao đổi với các bạn trong nhóm

Cử đại diện trình bày
5’ Trình bày
2
TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
NHÓM 3: LÀM VIỆC VỚI THƯỚC VÀ DÂY


Tổ chức:
I.
3 học sinh 1 nhóm (5 nhóm).
Công cụ: Thước dài, dây, miếng bìa hình tam giác và thước kẻ
II.
Hoạt động:
III.
Nội dung:
Hoạt động 1: Với thanh thước dài hãy đo chiều dài của thước. Trên thước
đó xác định điểm cách đều hai đầu của thước. Có mấy điểm như vậy.

Hoạt động 2: “Điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng được gọi
là trung điểm của đoạn thẳng”. Hãy dùng thước để xác định trung điểm
của 2 mép bàn, của mép bảng.

Hoạt động 3: Với một đoạn dây cho trước hãy xác định trung điểm của
đoạn dây. Dùng đoạn dây đó để xác định trung điểm của mép bàn, mép
bảng

Hoạt động 4: “Trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng có một đầu là đỉnh
của tam giác, một đầu là trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh trên ”.
Xác định trung tuyến của tam giác bằng bìa màu (dùng bút dạ để vẽ trung
tuyến của tam giác).

Thời gian:

Thời gian Hoạt động

Làm các hoạt động 1, 2, 3, 4
20’

Trao đổi với các bạn trong nhóm

Cử đại diện trình bày
5’
3
TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Nhóm 1: máy tính

Điểm
1 1 2 Kết quả
Nội dung
Trình bày Không trình Trình bày Trình bày rõ
bày được được nhưng ràng, mạch lạc
chưa rõ ràng
Kỹ năng Làm đúng Làm đúng
Không làm
đúng theo theo hướng theo yêu cầu
yêu cầu dẫn nhưng có đặt ra
thao tác còn
lỗi
Kiến thức Sai kiến thức Có một số Trả lời đúng,
nhận xét chưa đủ
chính xác
Nhóm 2: làm trên giấy

0 1 2 Kết quả
Điểm
Nội dung
Hình vẽ Hình vẽ sai Hình vẽ chưa Hình vẽ đúng,
đẹp
chính xác
Trình bày Không trình Trình bày Trình bày rõ
bày được được nhưng ràng
chưa rõ ý
Kiến thức Chứng minh Chứng minh
Không
chứng minh được nhưng đúng, rõ ràng,
được lập luận chưa lập luận chính
chặt chẽ xác
Nhóm 3: làm việc với thước và dây

0 1 2 Kết quả
Điểm
Nội dung
Hoạt động Làm chưa đủ Làm được đầy
Không làm
được các các hoạt động đủ các hoạt
hoạt động động
Trình bày Không trình Trình bày Trình bày
bày được được nhưng đúng, rõ ràng
chưa rõ ràng
4
TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
Kiến thức Nêu được các Nhận xét đúng
Không nêu
được các nhận xét, rõ ràng
nhận xét nhưng còn có
nhận xét chưa
chính xác
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống:
1. I là trung điểm của CD nếu:
a. IC = ID
b. CI + ID = CD
c. CI + ID = CD và CI = CD


2. Điểm A và B thuộc tia Ox sao cho OA = 2 cm; OB = 4 cm.


Trong 3 điểm O, A, B điểm nằm giữa hai điểm còn lại là
a.
O A B

b. OA = OB OA = AB OB = AB

Trong 3 điểm O, A, B điểm là trung điểm của hai điểm còn lại
c.

O A B
5
TiÕt 1: Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản