Hình học 7 - Tiết 22: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA HAI TAM GIÁC: CẠNH-CẠNH-CẠNH(CC-C)

Chia sẻ: pencil_3

I. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác.  Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó.

Nội dung Text: Hình học 7 - Tiết 22: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA HAI TAM GIÁC: CẠNH-CẠNH-CẠNH(CC-C)

Hình học 7 - Tiết 22:
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT
CỦA
HAI TAM GIÁC: CẠNH-CẠNH-CẠNH(C-
C-C)

I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
 Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh
của hai tam giác.
 Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. Biết
sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh để
chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó quy ra các
góc tương ứng bằng nhau.
2/ Kĩ năng:
 Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ, tính cẩn thận và
chính xác trong vẽ hình. Biết trình bày bài toán về
chứng minh hai tam giác bằng nhau.
3/ Thái độ:
- Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.
II. Chun bÞ:
- GV: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
- HS: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
III: Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:

Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng
trò
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Các hoạt động
trên lớp:
Hoạt động 1: Vẽ
hai tam giác biết ba I/ Vẽ hai tam giác
cạnh. HS đọc SGKvµ biết ba cạnh.
Bài toán: Vẽ VABC tr×nh bµy c¸ch v
biết AB=2cm,
BC=4cm, AC=3cm.
GV gọi HS đọc sách
sau ® tr×nh bµy
c¸ch v
II/ Trường hợp
Hoạt động 2:
Trường hợp bằng bằng nhau cạnh-
nhau cạnh-cạnh- cạnh-cạnh.
cạnh.
?1. Vẽ thêm
VA’B’C’ có:
)
= A'
A’B’=2cm, º
A
)
= B'
B’C’=4cm, º
B
)
= C'
A’C’=3cm. º
C
Nhận xét:
GV gọi HS nêu cách
VABC= VA’B’C’.
làm và lên bảng
§Þnh lÝ: SGK
trình bày cách làm.
HS ®c ®Þnh lÝ
Hãy đo rồi so sánh
các góc tương ứng ?2
Xét VACD và
của VABC ở mục 1
và VA’B’C’ . Có Xét VACD và BCD có:
V
nhận xét gì về hai VBCD có: AC = CB
tam giác trên. AC = CB AD = BD
->GV gọi HS rút ra CD: cạnh chung.
AD = BD
định lí. CD: cạnh chung. => VACD = VBCD
-GV gọi HS ghi giả => VACD = (c-c-c)
thiết, kết luận của VBCD (c-c-c) => CAD = CBD (2
¼ ¼

định lí. góc tương ứng)
=> CAD = CBD (2
¼ ¼
)
=> CBD = 1200
góc tương ứng)
?2. Tìm số đo của B ¼

=> CBD = 1200
ở trên hình: ¼
4. Củng cố:
HS gi¶i bµi ,2 HS Bài 17 SGK/114:
Bài 17 SGK/114:
Trên mỗi hình 68, lªn b¶ng tr×nh bµy Hình 68:
69, 70 có tam giác Xét VACB và
nào bằng nhau VADB có:
không? Vì sao? AC = AD
(c)
BC = BD
(c)
AB: cạnh chung
(c)
=> VACB = VADB
-GV gọi HS nhắc lại (c.c.c)
định lí nhận biết hai Hình 69:
tam giác bằng nhau. Xét VMNQ và
VPQM có:
MN = PQ
(c)
NQ = PM
(c)
MQ: cạnh chung
(c)
=> VMNQ =
VPQM (c.c.c)
5. Hướng dẫn về nhà:
 Học bài, làm 16, 17c SGK/114.
 Chuẩn bị bài luyện tập 1.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản