Hình học 7 - TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC( Tip)

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - HS nắm vững về góc của tam giác vuông, nhận biết ra góc ngoài của một tam giác và nắm được tính chất góc ngoài của tam giác. 2/ Kĩ năng: - Biết vận dụng các định lí trong bài để tính số đo các góc của một tam giác.

Nội dung Text: Hình học 7 - TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC( Tip)

Hình học 7 - TỔNG BA GÓC CỦA MỘT
TAM GIÁC( Tip)

I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
- HS nắm vững về góc của tam giác vuông, nhận
biết ra góc ngoài của một tam giác và nắm được tính
chất góc ngoài của tam giác.
2/ Kĩ năng:
- Biết vận dụng các định lí trong bài để tính số đo
các góc của một tam giác.
3/ Thái độ:
- Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.
II. Chun bÞ:
- GV: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
- HS: Th­íc th¼ng , eke, th­íc ®o gc
III: Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:


Hoạt động của Hoạt động của trò Ghi bảng
thầy
2. Kiểm tra bài cũ:
1) Phát biểu định lí - Thực hiện
tổng ba góc của tam
giác, vẽ hình ghi
GT, KL.
- Thực hiện
)
2) Cho  ABC có A
)
= 900, B = 300. Tính
)
C . Nhận xét về quan
)
hệ giữaB và C
3. Các hoạt động
trên lớp:
Hoạt động1: Áp
1. Định nghĩa:
dụng vào tam giác
Tam giác vuông là
vuông.
tam giác có một
-Trong  vuông hai
GV dựa vào KTBC góc vuông.
góc nhọn phụ
để giới thiệu tam
2. Định lí: Trong
nhau.
giác vuông. Sau đó
một tam giác
cho HS trả lời.
vuông hai góc
Trong  vuông hai
nhọn phụ nhau.
góc như thế nào?
-> Định lí.
GV cho HS phát
Bài 4 SGK/108:
biểu và ghi giả
Ta có:  ABC
thiết, kết luận.
vuông tại C.
Củng cố:
=> ABC + BAC =
¼ ¼
Bài 4 SGK/108:
900 (haigóc nhọn
Tháp Pi-da ở Italia phụ nhau)
nghiêng 50 so với => ABC + 50 = 900
¼
phương thẳng đứng
=> ABC = 850
¼
(H53). Tính số đo
của ABC trên hình
¼

vẽ.
GV gọi HS nhắc lại
và nêu cách tính
ABC .
¼


3/ Góc ngoài của
Hoạt động 2: Góc
ngoài của tam giác. tam giác.
?4 :
GV gọi HS vẽ Tổng ba góc của
 ABC , vẽ góc kề 0
 ABC bằng 180
)
bù với C . Sau đó nên:
GV giới thiệu góc ) ) 0
A + B = 180
ngoài tại đỉnh C.
a) ĐN: Góc ngoài
góc Acx là góc
-> Góc ngoài của
của một tam giác
ngoài của  ABC
tam giác.
là góc kề bù với
nên:
GV yêu cầu HS làm một góc của tam
0
ACx = 180
¼
?4 và trả lời: Hãy giác ấy.
=> Rút ra nhận xét.
so sánh: b) ĐLí: Mỗi góc
a) Góc ngoài của ngoài của một tam
tam giác với tổng giác bằng tổng của
hai góc trong không hai góc trong
kề với nó? không kề với nó.
b) Góc ngoài của Nhận xét: Mỗi
tam giác với mỗi góc ngoài của một
góc trong không kề tam giác lớn hơn
với nó? mỗi góc trong
không kề với nó.
4.Củng cố:
Bài 1 (H50, 51) Bài 1:
H50: Ta có:
)
EDa = E + K (góc
º
¼

ngoài tại D của
 EDK)
GV hướng dẫn
=> EDa = 1000
¼
H51, HS về nhà
làm. Ta có: DKb + EKD =
¼
¼

1800 (góc ngoài tại
K)
-Nhắc lại định lí 0
tổng ba góc của một => DKb = 180
¼

tam giác. Hs tr¶ li
-Hai góc nhọn của
tam giác vuông.
-Góc ngoài của tam
giác.
5. Hướng dẫn về nhà:
 Học bài, làm bài 5;6 SGKT108;109
 Chuẩn bị bài luyện tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản