Hình thái kinh tế - xã hội

Chia sẻ: trivien15

I/ Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. II/ Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. III/ Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng IV/ Phạm trù hình thái kinh tế-xã hội : sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản