Hình vẽ các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
16
download

Hình vẽ các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hình vẽ các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình vẽ các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Chöông 2: CAÙC NGUYEÂN LYÙ BIEÁN ÑOÅI NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÄN CÔ I. Tính löïc huùt ñieän töø trong caùc nam chaâm ñieän theo coâng thöùc Maxwell I.1. Löïc huùt ñieän töø cuûa nam chaâm ñieän moät chieàu r Bδ I n μ0 dS N b a μFe I.2. Löïc huùt ñieän töø cuûa nam chaâm ñieän xoay chieàu r F F 2F’ r Fñt Fdt F’ 0 0 ωt N π 2π F’cos2ωt II. Bieän phaùp giaûm rung trong caùc nam chaâm ñieän xoay chieàu moät pha φlv φ2 φ1 φ1 φlv F’’ F’1 I N 2γ θnm 2θnm φo φ2 F’2 Hình veõ Chöông 2: Caùc nguyeân lyù bieán ñoåi naêng löôïng ñieän cô 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Ñoà thò löïc Fñt cuûa theo thôøi gian: Fñt Fmax F’’ F’ Fmin ωt 0 γ π+γ 2π+γ Tính goùc leäch pha θnm: φlv φ1 φlv φ1 φ2 Rδ2 φ1Rδ1 j φ2Xnm Rδ1 θnm jXnm φ2 φ2Rδ2 III. Söï caân baèng naêng löôïng δ1 δ δ2 δ I I I δ U U U Hình veõ Chöông 2: Caùc nguyeân lyù bieán ñoåi naêng löôïng ñieän cô 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Relay: Contactor - CB Hình veõ Chöông 2: Caùc nguyeân lyù bieán ñoåi naêng löôïng ñieän cô 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản