Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

Chia sẻ: nguyendinhbaylc

Những giá trị phong phú và toàn diện nói trên đã làm cho bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba trở thành bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao về cách mạng Việt Nam.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

Héi ®ång xuÊt b¶n

®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång
hå chÝ minh
nguyÔn ®øc b×nh
Hμ ®¨ng
Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Uû viªn Héi ®ång
toμn tËp
®Æng xu©n kú "
trÇn träng t©n "
NguyÔn duy quý
®ç nguyªn ph−¬ng
"
"
5
Hoμng minh th¶o " 1947 - 1949
TrÇn nh©m "


XuÊt b¶n lÇn thø hai
Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o

®Æng xu©n kú
song thμnhnhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 5

®øc v−îng (Chñ biªn)
trÇn h¶i Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
phan minh hiÒn Hμ Néi - 2000
-6 VII
-5
LêI GiíI THIÖU TËP 5Hå ChÝ Minh Toμn tËp, TËp 5 gåm nh÷ng t¸c phÈm, bμi nãi, bμi viÕt
cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ®Çu n¨m 1947 ®Õn cuèi n¨m 1949, ph¶n ¸nh
s©u s¾c t− t−ëng, ®−êng lèi chiÕn l−îc, s¸ch l−îc cña §¶ng ta vμ Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n
Ph¸p.
Víi b¶n chÊt x©m l−îc vμ hiÕu chiÕn, kÎ thï ®· l¸o x−îc göi 3 tèi hËu
th− trong hai ngμy, ®ßi chóng ta ph¶i h¹ vò khÝ; chóng ®· buéc nh©n d©n ta
ph¶i cÇm sóng ®øng lªn b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vμ danh dù cña m×nh. C¶ n−íc
v©ng theo vμ tin theo lêi kªu gäi cña l·nh tô tèi cao, hïng dòng ®i vμo cuéc
kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh víi tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh!".
MÆc dï sóng ®· næ, m¸u ®· ch¶y, nhiÒu nhμ cöa, ®−êng s¸, cÇu cèng,
lμng m¹c... ®· bÞ thiªu huû, nh−ng trªn tinh thÇn thiÕt tha víi nh©n ®¹o vμ
hoμ b×nh, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· liªn tôc göi hμng chôc bøc th− vμ lêi
kªu gäi ®Õn Tæng thèng, Thñ t−íng, Quèc héi, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n
Ph¸p, thÓ hiÖn ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh cña ta, kªu gäi hä h·y chÊm
døt chiÕn tranh, lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc. Ng−êi viÕt: "Mong quèc
d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng h»n thï g× d©n téc Ph¸p. Chóng t«i
b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ
c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ
gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng l¹i
n−íc Ph¸p míi vμ quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i"
(tr.3). Ng−êi nªu cao nguyÖn väng hoμ b×nh vμ th©n thiÖn cña nh©n d©n ta,
"mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc".
"ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn ®éc lËp vμ
thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng tai biÕn nμy, hoμ
VIII
-4 IX
-3b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c" (tr.12). Toμn d©n kh¸ng chiÕn,
Nh−ng bän thùc d©n x©m l−îc ngoan cè, víi bom ®¹n vμ s¾t thÐp Toμn diÖn kh¸ng chiÕn,
trong tay, t−ëng r»ng chØ cÇn vμi tuÇn, vμi th¸ng lμ ®ñ ®Ì bÑp søc chiÕn ... võa kh¸ng chiÕn,
®Êu cña nh©n d©n ta nªn chóng ®· cù tuyÖt mäi cuéc gÆp gì vμ dμn xÕp.
Võa kiÕn quèc" (tr.444 - 445).
Nh©n d©n ta kh«ng cã con ®−êng nμo kh¸c lμ ph¶i ®¸nh, "®¸nh cho ®Õn
th¾ng lîi hoμn toμn, ®¸nh cho ®Õn ®éc lËp vμ thèng nhÊt thËt sù" (tr.720). Søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n chØ cã thÓ ph¸t huy
®−îc ®Çy ®ñ khi x©y dùng ®−îc mét lùc l−îng vò trang hïng m¹nh cña
VËn dông b¶n chÊt c¸ch m¹ng vμ khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin,
nh©n d©n. B−íc vμo cuéc kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng lóc
kÕt hîp víi truyÒn thèng ®¸nh giÆc, gi÷ n−íc cña cha «ng, Chñ tÞch Hå ChÝ nμo ngõng ch¨m lo x©y dùng qu©n ®éi ta thμnh mét qu©n ®éi anh hïng,
Minh ®· ®Ò ra ®−êng lèi, ph−¬ng ch©m kh¸ng chiÕn linh ho¹t, s¸ng t¹o, phï b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng. Ng−êi ®Æc biÖt coi träng viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ, t−
hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. §ã lμ ®−êng lèi toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn t−ëng cho c¸n bé vμ chiÕn sÜ, nh¾c nhë hä ph¶i lu«n lu«n n¾m v÷ng nguån
kh¸ng chiÕn víi ph−¬ng ch©m l©u dμi vμ dùa vμo søc m×nh lμ chÝnh. gèc, b¶n chÊt, môc tiªu chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi ta: "VÖ quèc qu©n lμ qu©n
Ng−êi chØ râ: "§Þch muèn dïng c¸ch ®¸nh mau, th¾ng mau. NÕu chiÕn ®éi cña nh©n d©n, ®Ó b¶o vÖ ®ång bμo, gi÷ g×n Tæ quèc" (tr.115). Ng−êi ®Ò
tranh kÐo dμi, hao binh tæn t−íng, chóng sÏ thÊt b¹i. ra cho qu©n ®éi 12 ®iÒu r¨n còng lμ ®Ó lμm sao cho bé ®éi ®−îc "d©n tin,
VËy ta dïng chiÕn l−îc tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó ph¸t triÓn lùc l−îng, d©n phôc, d©n yªu", xøng ®¸ng víi 6 ch÷ "Trung víi n−íc, hiÕu víi d©n".
Ng−êi biÓu d−¬ng tinh thÇn "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh" cña c¸c anh
t¨ng thªm kinh nghiÖm...
hïng, liÖt sÜ. Ng−êi trao cê quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cho nh÷ng ®¬n vÞ
ThÕ ®Þch nh− löa. ThÕ ta nh− n−íc. N−íc nhÊt ®Þnh th¾ng löa" (tr.151). hoμn thμnh xuÊt s¾c nhiÖm vô; Ng−êi ch¨m lo x©y dùng truyÒn thèng yªu
§Ó kh¸ng chiÕn toμn d©n, Ng−êi chñ tr−¬ng nhÊt thiÕt ph¶i ®éng viªn n−íc, kiªn c−êng, dòng c¶m, quyÕt t©m chiÕn ®Êu hy sinh v× ®éc lËp, tù do
vμ tæ chøc toμn d©n: "Mçi c«ng d©n lμ mét chiÕn sÜ. Mçi lμng lμ mét chiÕn cña Tæ quèc cho qu©n ®éi ta.
hμo" (tr.151). ChiÕn tranh nh©n d©n sÏ ®−a kÎ thï vμo "thiªn la, ®Þa vâng", §èi víi c¸n bé chØ huy, Ng−êi yªu cÇu: "mét ng−êi c¸n bé tèt ph¶i cã
kh«ng cã sù ph©n biÖt tiÒn tuyÕn, hËu ph−¬ng, tr−íc mÆt, sau l−ng, bÊt cø ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Qu©n sù giái song nÕu kh«ng cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng
ë ®©u vμ lóc nμo chóng còng cã thÓ bÞ tiÕn c«ng vμ tiªu diÖt. Ng−êi ph©n th× khã thμnh c«ng. Muèn cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i cã 5 ®iÒu sau ®©y:
tÝch: ®Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû; ta cã thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ. TrÝ - TÝn - Nh©n - Dòng - Liªm" (tr.223). Ng−êi yªu cÇu: "§èi víi bé ®éi,
§Þch ®¸nh ban ngμy, ta l¹i ®¸nh ban ®ªm. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta chÝnh trÞ viªn ph¶i th©n thiÕt nh− mét ng−êi chÞ, c«ng b×nh nh− mét ng−êi
®¸nh du kÝch. Nã trªn trêi, ta d−íi ®Êt. Nã muèn lμm cho chãng, ta chñ anh, hiÓu biÕt nh− mét ng−êi b¹n" (tr.392). §Æc biÖt, Ng−êi nh¾c nhë c¸n
tr−¬ng tr−êng kú. Nã muèn th¾ng nªn ra søc chia rÏ l−¬ng - gi¸o, chia rÏ bé vμ chiÕn sÜ ph¶i lu«n lu«n ghi nhí: qu©n ®éi ta tõ nh©n d©n mμ ra, v×
B¾c - Nam; ta kiªn tr× thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. nh©n d©n mμ chiÕn ®Êu, "nh©n d©n lμ nÒn t¶ng, lμ cha mÑ cña bé ®éi", v×
§ã lμ cuéc kh¸ng chiÕn toμn diÖn, diÔn ra trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. vËy "Ph¶i lμm sao cho bé ®éi ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu" (tr.393), ®ã
Ng−êi nãi: "Nã lÊy vò lùc, ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng m¾c m−u. lμ nguån gèc cña th¾ng lîi.
Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã. Ta t¨ng gia s¶n Tãm l¹i, cïng víi nh÷ng t− t−ëng chØ ®¹o vÒ chiÕn l−îc, chiÕn thuËt
xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc, mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi" qu©n sù, nh÷ng chØ thÞ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng lùc l−îng
(tr.58). Ng−êi viÕt lêi kªu gäi Thi ®ua ¸i quèc: "Mçi ng−êi d©n ViÖt Nam, vò trang, vÒ båi d−ìng ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng, vÒ ®¹o ®øc vμ phÈm
bÊt kú giμ, trÎ, trai, g¸i; bÊt kú giμu, nghÌo, lín, nhá, ®Òu cÇn ph¶i trë nªn chÊt cña ng−êi chØ huy, v.v. lμ nh÷ng ch¨m lo cô thÓ, s©u s¾c, thiÕt thùc
mét chiÕn sÜ tranh ®Êu trªn mÆt trËn: Qu©n sù, Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n cña Ng−êi ®èi víi lùc l−îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam, võa trªn c−¬ng
ho¸. Thùc hiÖn khÈu hiÖu: vÞ Tæng t− lÖnh tèi cao, võa víi t×nh c¶m cña ng−êi cha th©n yªu.
X
-2 XI
-1Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lμ hiÖn th©n, lμ ngän cê cña ®¹i ®oμn kÕt d©n C¸i g× cò mμ kh«ng xÊu, nh−ng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho
téc, Ng−êi ®· phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cho sù cñng cè khèi ®oμn kÕt toμn hîp lý...
d©n trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, nh»m C¸i g× cò mμ tèt, th× ph¶i ph¸t triÓn thªm...
tËp hîp, ®oμn kÕt mäi tÇng líp, mäi ®¶ng ph¸i, mäi t«n gi¸o, d©n téc... t¹o
C¸i g× míi mμ hay th× ta ph¶i lμm" (tr.94-95).
thμnh l−íi s¾t bao v©y, c« lËp kÎ thï, ph¸ tan chÝnh s¸ch chia rÏ cña
VÒ hμnh chÝnh, t− ph¸p còng ph¶i ®æi míi. Ng−êi nãi: "ChÝnh phñ
chóng, ®Ó ®−a cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn. Ng−êi ®· göi
Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc
nhiÒu th− vμ ®iÖn ®Õn c¸c vÞ gi¸m môc, linh môc ®Ó ®éng viªn tinh thÇn
®Õn lμng. D©n lμ chñ th× ChÝnh phñ lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng
yªu n−íc cña ®ång bμo c«ng gi¸o; Ng−êi còng göi th− ®Õn c¸c «ng lang ®¹o,
ph¶i lμ ®Ó th¨ng quan, ph¸t tμi" (tr.60). Göi th− cho Héi nghÞ t− ph¸p toμn
biÓu d−¬ng c«ng tr¹ng vμ tinh thÇn h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cña
quèc, Ng−êi nh¾c nhë: "C¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch thi hμnh ph¸p
®ång bμo miÒn nói tØnh Hoμ B×nh. Ng−êi quan t©m gióp ®ì c¸c §¶ng X·
luËt. LÏ tÊt nhiªn c¸c b¹n cÇn ph¶i nªu cao c¸i g−¬ng "phông c«ng, thñ
héi, §¶ng D©n chñ ®Ó ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc nμy trong viÖc
ph¸p, chÝ c«ng v« t−" cho nh©n d©n noi theo" (tr.382) .
®éng viªn c¸c nh©n sÜ, trÝ thøc, c¸c nhμ c«ng th−¬ng... h¨ng h¸i tham gia
§Ó l·nh ®¹o sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña toμn d©n ®i tíi th¾ng lîi hoμn
kh¸ng chiÕn vμ thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. Ng−êi nh¾c nhë: "HiÖn nay, tÊt c¶
toμn, c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng lu«n lu«n lμ nhiÖm vô then chèt. "§¶ng vÝ
c¸c ®¶ng chØ cã mét ®−êng chÝnh trÞ chung: kiªn quyÕt tr−êng kú kh¸ng
nh− c¸i m¸y ph¸t ®iÖn..., m¸y ph¸t m¹nh th× ®Ìn s¸ng" (tr.551-552). V×
chiÕn, ®Ó tranh lÊy thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc..., chØ cã mét chÝnh
vËy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh«ng ngõng ch¨m lo x©y dùng §¶ng ta
s¸ch lμ ®¹i ®oμn kÕt" (tr.166).
thμnh mét ®¶ng m¸cxÝt-lªninnÝt ®oμn kÕt, thèng nhÊt, v÷ng m¹nh vÒ
Kh¸ng chiÕn g¾n liÒn víi kiÕn quèc, ph¸ ho¹i ®i ®«i víi x©y dùng, ®iÒu chÝnh trÞ, t− t−ëng vμ tæ chøc, ®ång thêi Ng−êi còng kh«ng coi nhÑ båi
®ã nh− Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi, kh«ng cã g× tr¸i nhau mμ cã quan hÖ d−ìng cho c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ ph−¬ng ph¸p c«ng t¸c vμ lÒ lèi lμm viÖc.
biÖn chøng víi nhau. Theo t− t−ëng cña Ng−êi: "Kh¸ng chiÕn kh¾p mäi Nh÷ng bøc th− Ng−êi göi c¸c ®ång chÝ B¾c Bé vμ Trung Bé ®Çu n¨m 1947,
mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt" (tr.59). Nh©n ®Õn th¨m tØnh Thanh Ho¸, nãi nhÊt lμ t¸c phÈm "Söa ®æi lèi lμm viÖc" lμ nh÷ng v¨n kiÖn quan träng vÒ
vÒ viÖc x©y dùng Thanh Ho¸ thμnh tØnh kiÓu mÉu, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh x©y dùng ®¶ng. Ng−êi ®· nghiªm kh¾c chØ ra vμ phª ph¸n nh÷ng sai lÇm,
®· ®Ò ra nh÷ng t− t−ëng lín chØ ®¹o c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc vÒ khuyÕt ®iÓm cña mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn cã h¹i cho sù nghiÖp kh¸ng
mäi mÆt. chiÕn, nh− ®Çu ãc bÌ ph¸i, ®Þa ph−¬ng, hÑp hßi, qu©n phiÖt, v« tæ chøc, v«
kû luËt, v.v.. Ng−êi ®Æc biÖt chó träng gi¸o dôc c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ t−
VÒ kinh tÕ, Ng−êi ®Ò nghÞ ph¶i ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt ®i liÒn víi
c¸ch ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, vÒ ph−¬ng ph¸p, c¸ch thøc vËn ®éng quÇn chóng,
tiÕt kiÖm. "Lμm cho nhiÒu, tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®ñ". Nhê
nhÊt lμ vÒ tinh thÇn tù phª b×nh vμ phª b×nh. Ng−êi chØ râ: "mét §¶ng mμ
®ã mμ "NghÌo trë nªn ®ñ, ®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm" (tr.62).
giÊu giÕm khuyÕt ®iÓm cña m×nh lμ mét §¶ng háng. Mét §¶ng cã gan thõa
VÒ v¨n ho¸, Ng−êi ra kú h¹n "trong mét n¨m ph¶i thanh to¸n cho nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh, v¹ch râ nh÷ng c¸i ®ã, v× ®©u mμ cã khuyÕt
xong n¹n mï ch÷", "ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n, phæ th«ng chÝnh trÞ", "®Ó ®iÓm ®ã, xÐt râ hoμn c¶nh sinh ra khuyÕt ®iÓm ®ã, råi t×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó
tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ n−íc v¨n minh" (tr.59-60). V¨n ho¸ g¾n söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã. Nh− thÕ lμ mét §¶ng tiÕn bé, m¹nh d¹n, ch¾c
liÒn víi x©y dùng ®êi sèng míi. Còng thêi gian nμy, Ng−êi viÕt t¸c phÈm ch¾n, ch©n chÝnh" (tr. 261).
§êi sèng míi, kªu gäi thùc hμnh ®êi sèng míi trong mçi lÜnh vùc, mçi tÇng KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, chñ nghÜa yªu n−íc
líp vμ trong tõng con ng−êi. Trong t¸c phÈm nμy, Ng−êi ®· nªu lªn nh÷ng víi chñ nghÜa quèc tÕ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· khai th¸c, tËn dông mäi
nguyªn t¾c c¬ b¶n chØ ®¹o viÖc bá cò, lμm míi: "§êi sèng míi kh«ng ph¶i lμ kh¶ n¨ng vμ lùc l−îng nh»m t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp to lín ®Ó ®¸nh
c¸i g× cò còng bá hÕt, kh«ng ph¶i c¸i g× còng lμm míi. th¾ng kÎ thï. Ngay tõ nh÷ng ngμy ®Çu kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ
C¸i g× cò mμ xÊu, th× ph¶i bá... Minh ®· viÕt nhiÒu th− göi ®Õn nh©n d©n Ph¸p tá râ sù hiÓu biÕt vμ t×nh
XII
0 1th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc, ph©n biÖt râ nh©n d©n Ph¸p yªu chuéng c«ng
lý vμ hoμ b×nh víi bän thùc d©n x©m l−îc, ph©n biÖt thùc d©n ph¶n ®éng
vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng, tøc lμ "nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ
Ph¸p muèn kinh doanh ë xø ta" (tr.7). Ng−êi còng tranh thñ nh÷ng dÞp tr¶
lêi pháng vÊn cña b¸o chÝ n−íc ngoμi ®Ó nªu cao tÝnh chÊt chÝnh nghÜa vμ
kªu gäi sù ®ång t×nh, ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi ®èi víi cuéc kh¸ng LêI K£U GäI §ÇU N¡M MíI (1947)
chiÕn v× tù do, ®éc lËp cña nh©n d©n ta. Kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch ngo¹i giao
hoμ b×nh vμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc, Ng−êi tuyªn bè: ViÖt Nam
muèn "Lμm b¹n víi tÊt c¶ mäi n−íc d©n chñ vμ kh«ng g©y thï o¸n víi mét Hìi toμn thÓ ®ång bμo Nam, Trung, B¾c!
ai" (tr.220). "Th¸i ®é n−íc ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng n−íc ¸ ch©u lμ mét th¸i
H«m nay mång 1 th¸ng Giªng n¨m 1947, t«i thay mÆt ChÝnh
®é anh em, ®èi víi ngò c− lμ mét th¸i ®é b¹n bÌ" (tr.136). §Çu n¨m 1948,
êng 1
Ng−êi ®· chñ ®éng ph¸ thÕ bao v©y cña kÎ thï, cö mét ®oμn c¸n bé ngo¹i phñ chóc toμn thÓ ®ång bμo, vμ kiÒu bμo ë h¶i ngo¹i,
giao ®Çu tiªn cña ta sang c¸c n−íc Th¸i Lan, MiÕn §iÖn, Trung Hoa, TiÖp Chóc c¸c bé ®éi, tù vÖ vμ d©n qu©n,
Kh¾c ®Ó tuyªn truyÒn vÒ cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng, chÝnh nghÜa cña
Chóc c¸c em thanh niªn, phô n÷ vμ c¸c ch¸u thiÕu nhi, n¨m
nh©n d©n ViÖt Nam. Nhê nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i giao kh«ng mÖt mái ®ã,
cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi biÕt
míi, mét n¨m míi ®oμn kÕt, mét n¨m míi kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn,
®Õn vμ tá th¸i ®é ®ång t×nh, ñng hé sù nghiÖp chÝnh nghÜa cña chóng ta. mét n¨m míi th¾ng lîi.
* §Õn n¨m nay, thùc d©n Ph¸p c−íp n−íc ta ®· 85 n¨m tr−êng.
* * Trong 85 n¨m sØ nhôc ®ã, ®ång bμo ta cha truyÒn con nèi ®· chÞu
Trªn ®©y lμ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ t− t−ëng vμ ho¹t ®éng cña Chñ biÕt bao nhiªu nçi ®¾ng cay.
tÞch Hå ChÝ Minh ®−îc ph¶n ¸nh trong TËp 5 cña bé Hå ChÝ Minh Toμn Trong 85 n¨m ®ã, thùc d©n Ph¸p lμm chÕt d©n ta Ýt nhÊt còng
tËp, tõ 1947 ®Õn 1949. So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, lÇn nμy tËp s¸ch ®· ®Õn 7, 8 triÖu ng−êi, chÕt v× chóng h·m ®ãi, chÕt v× chóng khñng
bæ sung h¬n 100 bμi míi s−u tÇm ®−îc, trong ®ã cã h¬n 30 bμi lÇn ®Çu tiªn bè, chÕt v× chóng ®em ®i chiÕn tr−êng. N¨m ngo¸i chØ ë B¾c Bé vμ
®−îc c«ng bè. Chóng t«i còng ®−a vμo phÇn Phô lôc danh môc c¸c s¾c lÖnh miÒn B¾c Trung Bé ®· h¬n 2 triÖu ®ång bμo chÕt ®ãi. Ng−êi bÞ
do Ng−êi ký tõ 1947 ®Õn 1949 ®Ó b¹n ®äc tiÖn tham kh¶o vμ tra cøu.
chóng lμm chÕt ®· råi, cßn nh÷ng ng−êi sèng th× lÇm than d−íi ¸ch
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ n¨ng lùc, n« lÖ, th©n ngùa m×nh tr©u!
ch¾c ch¾n r»ng tËp s¸ch nμy kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i
Tõ n¨m nay trë ®i, ®ång bμo ta, con ch¸u Hai Bμ Tr−ng, con
mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña b¹n ®äc gÇn xa.
ch¸u Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, NguyÔn HuÖ, Nïng
TrÝ Cao, cã chÞu ®Ó n−íc non Hång L¹c cho thùc d©n Ph¸p giμy xÐo,
VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN cã chÞu ®Ó nßi gièng Rång Tiªn cho thùc d©n Ph¸p giμy ®¹p n÷a
Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH kh«ng?
Kh«ng, quyÕt kh«ng!
___________ Chóng ta ®em lùc l−îng cña 20 triÖu ®ång bμo, chèng l¹i mÊy
1. N¨m n−íc lín lμ Liªn X«, Anh, Mü, Ph¸p vμ Trung Quèc.
2 3v¹n thùc d©n Ph¸p. Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Dï ta cÇn ph¶i hy sinh 4 triÖu hay 8 triÖu ng−êi, mμ n−íc ta
®−îc ®éc lËp, d©n ta ®−îc tù do, tæ tiªn ta ®−îc vÎ vang, con ch¸u ta
®−îc h¹nh phóc, còng cßn h¬n chÞu cói ®Çu mμ lμm n« lÖ cho thùc
d©n Ph¸p mu«n ®êi.
Hìi toμn thÓ ®ång bμo! TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P
Hìi nam n÷ chiÕn sÜ! NH¢N DÞP §ÇU N¡M MíI
T«i xin thay mÆt toμn quèc göi lêi chμo n¨m míi cho nh©n d©n
Ph¸p, lμ b¹n cña nh©n d©n ta.
Nh©n danh ChÝnh phñ vμ quèc d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i
Hìi toμn thÓ ®ång bμo, toμn thÓ chiÕn sÜ!
chóc ChÝnh phñ vμ quèc d©n Ph¸p, mét n¨m míi tèt ®Ñp.
N¨m míi chóng ta ph¶i ®em lùc l−îng míi, quyÕt t©m míi ®Ó
Mong quèc d©n Ph¸p hiÓu r»ng chóng t«i kh«ng thï h»n g×
giμnh lÊy th¾ng lîi míi, ®Ó x©y dùng mét ®êi sèng míi, mét n−íc
d©n téc Ph¸p. Chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu, chèng bän thùc
non míi.
d©n ph¶n ®éng ®ang m−u m« xÎ c¾t Tæ quèc chóng t«i, ®−a chóng
ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt mu«n n¨m! t«i vμo vßng n« lÖ vμ gieo r¾c sù chia rÏ gi÷a hai d©n téc Ph¸p vμ
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m! ViÖt. Nh−ng chóng t«i kh«ng chiÕn ®Êu chèng n−íc Ph¸p míi vμ
quèc d©n Ph¸p, chóng t«i l¹i cßn muèn hîp t¸c th©n ¸i.
ë ViÖt Nam còng nh− ë Ph¸p, cã rÊt nhiÒu ng−êi Ph¸p ®μn «ng
Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947
vμ ®μn bμ yªu chuéng c«ng lý vμ tù do. Nh÷ng ng−êi ®ã hiÓu vμ
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
bªnh vùc nh÷ng nguyÖn väng cña chóng t«i. Hä míi thËt lμ nh÷ng
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.13-14. ng−êi bªnh vùc ®øng ®¾n quyÒn lîi ch©n chÝnh cña n−íc Ph¸p vμ
khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i thμnh thùc c¶m t¹ nh÷ng ng−êi Ph¸p ®ã.
T«i kªu gäi nh©n d©n Ph¸p ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh
huynh ®Ö t−¬ng tμn vμ n¨m 1947 mang l¹i nÒn hoμ b×nh vμ t×nh
h÷u ¸i gi÷a n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam.


Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.15.
4 5
TH¦ GöI T¦íNG L¥CLÐC
§IÖN V¡N
GöI VÖ QUèC QU¢N Vμ D¢N QU¢N
Tù VÖ TRUNG, NAM, B¾C KÝnh göi §¹i t−íng, th©n h÷u,
Ngμi lμ mét ®¹i qu©n nh©n vμ mét nhμ ®¹i ¸i quèc. Ngμi ®·
T«i võa nhËn ®−îc lêi chóc tông cña bé ®éi vμ d©n qu©n trong chiÕn th¾ng vμ chiÕn th¾ng anh dòng kÎ x©m l¨ng n−íc ngμi. §ã
dÞp lÔ Nguyªn ®¸n, t«i rÊt c¶m ®éng. T«i nghiªng m×nh tr−íc sù hy lμ mét ®iÒu mμ thiªn h¹ - tr−íc hÕt lμ ng−êi ViÖt Nam - rÊt
sinh lín lao cña c¸c chiÕn sÜ vÖ quèc qu©n vμ tù vÖ ®· tö trËn ë kh©m phôc.
kh¾p c¸c mÆt trËn trong n¨m võa qua, t«i rÊt lÊy lμm c¶m kÝch Mét nhμ ¸i quèc träng nh÷ng ng−êi ¸i quèc n−íc kh¸c. Mét
nhËn thÊy toμn thÓ bé ®éi vμ d©n qu©n cïng mét chÝ c−¬ng quyÕt ng−êi yªu quª h−¬ng m×nh, träng quª h−¬ng cña kÎ kh¸c. T«i ch¾c
kh¸ng chiÕn, cïng mét lßng tinh thμnh ®oμn kÕt vμ thùc hiÖn qu©n r»ng ®ã còng lμ ý kiÕn cña ngμi.
d©n nhÊt trÝ. Ngμi muèn n−íc Ph¸p ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Chóng t«i còng
T«i tin t−ëng vμo d©n qu©n vμ bé ®éi ®Ó b¶o vÖ ®Êt n−íc vμ muèn n−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Ngμi vμ chóng t«i
®em sù th¾ng lîi cuèi cïng vÒ cho Tæ quèc. Cïng nhau nç lùc cïng mét chÝ h−íng.
kh¸ng chiÕn, chóng ta quyÕt giμnh ®éc lËp vμ thèng nhÊt cho n−íc Lõng danh víi nh÷ng chiÕn c«ng, ngμi l¹i ®i ®¸nh mét d©n téc
ViÖt Nam.
chØ muèn ®éc lËp, thèng nhÊt quèc gia, vμ mét n−íc chØ muèn hîp
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi! t¸c nh− anh em víi n−íc ngμi sao?
ViÖt Nam thèng nhÊt, ®éc lËp mu«n n¨m! Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét c«ng viÖc b¹c bÏo ®au ®ín?
Tinh thÇn qu©n d©n nhÊt trÝ mu«n n¨m! Gi¸ thö ngμi ®¸nh ®−îc chóng t«i ®i n÷a - ®Êy lμ mét ®iÒu viÓn
v«ng, v× nÕu ngμi m¹nh vÒ vËt chÊt, th× chóng t«i ®©y, m¹nh vÒ
Chμo quyÕt th¾ng tinh thÇn, víi mét chÝ c−¬ng quyÕt chiÕn ®Êu cho tù do cña chóng
Th¸ng 1 n¨m 1947 t«i - th× nh÷ng th¾ng lîi t¹m thêi kia ch¼ng nh÷ng kh«ng t¨ng
Hå CHÝ MINH thªm mμ l¹i cßn lμm tæn th−¬ng ®Õn uy danh qu©n nh©n vμ t− c¸ch
¸i quèc cña ngμi.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, T«i biÕt ngμi c−¬ng trùc, thμnh thùc còng nh− ngμi can ®¶m.
1948, t.1, tr.16.
6 7Ngμi ®· tõng t¸c chiÕn. Cã lÏ ngμi cã thÓ t¹o ®−îc hoμ b×nh, mét
nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng, thuËn tiÖn cho hai d©n téc
chóng ta, mÆc dÇu trong hoμn c¶nh do kÎ kh¸c g©y ra, mμ vÉn
kh«ng døt t×nh h÷u nghÞ.
Chóng t«i ®· nhÊt quyÕt ë trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, céng t¸c TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O
thμnh thùc víi n−íc Ph¸p vμ t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ, v¨n hãa
Ph¸p trong n−íc chóng t«i. Nh−ng chóng t«i còng nhÊt quyÕt chiÕn
®Êu ®Õn cïng cho ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia. - Hái: Th−a Chñ tÞch, Bé tr−ëng Mutª sÏ ra gÆp Chñ tÞch kh«ng?

Tuy nhiªn, mét sù hoμ b×nh hîp c«ng lý cßn cã thÓ cøu v·n - §¸p: Xin anh em hái Bé tr−ëng Mutª th× râ h¬n. Dï sao, t«i
víi Bé tr−ëng lμ b¹n cò. T«i sÏ rÊt hoan nghªnh gÆp ng−êi b¹n t«i.
®−îc t×nh thÕ. N−íc Ph¸p sÏ kh«ng thu ®−îc mèi lîi g× trong mét
cuéc chiÕn tranh thuéc ®Þa. - Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ý nghÜa cña cuéc chiÕn tranh nμy?
Th−a §¹i t−íng, th©n h÷u, t«i nãi víi ngμi víi mét tÊm lßng - §¸p: 1. ViÖt Nam kh«ng chiÕn tranh chèng n−íc Ph¸p vμ d©n
thμnh thùc vμ ®au ®ín. §au ®ín v× tr«ng thÊy bao nhiªu chiÕn sÜ Ph¸p v× ta muèn hai d©n téc ViÖt - Ph¸p céng t¸c thËt thμ.
thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt ®ang tμn s¸t lÉn nhau. Nh÷ng thanh niªn 2. Nh−ng tù do ®éc lËp lμ quyÒn trêi cho cña mçi d©n téc. Bän
hy väng cña hai n−íc chóng ta, vμ ®¸ng lÏ ph¶i sèng cïng nhau thùc d©n ph¶n ®éng dïng vò lùc ph¸ ho¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc
nh− anh em. lËp cña d©n ta, cho nªn d©n ta ph¶i kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ g×n ®Êt
n−íc.
Tr©n träng chóc mõng ngμi trong dÞp ®Çu n¨m.
- Hái: Thùc d©n ph¶n ®éng vμ thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng kh¸c
nhau chç nμo?
Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1947
- §¸p: Cã nh÷ng ng−êi tμi chÝnh vμ kinh tÕ Ph¸p muèn kinh
Hå CHÝ MINH doanh ë xø ta. Hä hiÓu r»ng muèn kinh doanh sinh lîi, th× ph¶i
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, thËt thμ céng t¸c víi ta. Muèn céng t¸c, th× ph¶i ®Ó ta ®éc lËp vμ
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, thèng nhÊt. §ã lμ h¹ng thùc d©n kh«ng ph¶n ®éng. Cßn nh÷ng bän
1948, t.1, tr.17-18. cø muèn dïng ©m m−u hoÆc vò lùc ®Ó d×m ta xuèng, ®ã lμ thùc d©n
ph¶n ®éng.
- Hái: Cuéc kh¸ng chiÕn sÏ kÕt liÔu thÕ nμo?
- §¸p: LÞch sö thÕ giíi vμ lÞch sö n−íc ta tá cho ta biÕt r»ng:
1. HÔ mét d©n téc ®· ®øng lªn kiªn quyÕt tranh ®Êu cho Tæ
quèc hä th× kh«ng ai, kh«ng lùc l−îng g× chiÕn th¾ng ®−îc hä. D©n
ViÖt Nam muèn hoμ b×nh, nh−ng v× vËn mÖnh cña Tæ quèc, cña
gièng nßi, th× sÏ kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi.
8 92. Chóng ta hiÓu biÕt vμ kÝnh träng d©n téc Ph¸p. NÕu ChÝnh
phñ vμ nh©n d©n Ph¸p kh«ng ®Ó bän thùc d©n ph¶n ®éng ph¸ ho¹i
hoμ b×nh, ph¸ ho¹i lîi Ých vμ danh dù Ph¸p, ph¸ ho¹i t×nh th©n
thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p, nÕu ChÝnh phñ Ph¸p dμn xÕp
theo c¸ch hoμ b×nh, t«n träng chñ quyÒn cña ta, th× ta vÉn s½n sμng
®μm ph¸n.
TH¦ GöI Bé TR¦ëNG MUT£
3. Mü ®· nhËn Phi LuËt T©n ®éc lËp, Anh ®· høa Ên §é ®éc
lËp. Kh«ng lÏ mét n−íc tiÒn tiÕn nh− n−íc Ph¸p, v× bän thùc d©n
ph¶n ®éng, mμ cam chÞu tiÕng bÊt nh©n kh«ng c«ng nhËn ViÖt
Nam ®éc lËp. KÝnh göi Bé tr−ëng Mutª,
Uû viªn cña ChÝnh phñ Ph¸p,
Tr¶ lêi ngμy 2-1-1947.
T«i lÊy lμm vui mõng ®−îc biÕt ngμi tíi Hμ Néi. Xin cã lêi chμo
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, mõng ngμi, v× ngμi võa lμ b¹n cò, võa lμ ®¹i diÖn cho n−íc Ph¸p
1948, t.1, tr.19-20. míi, võa lμ sø gi¶ cña hoμ b×nh.
T«i rÊt mong vμ rÊt sung s−íng ®−îc héi kiÕn víi ngμi l©u mét
chót ®Ó tá râ ý muèn thμnh thùc hoμ b×nh vμ céng t¸c cña chóng
t«i, vμ ®Ó chuyÓn ®Ö víi ngμi nh÷ng ®Ò nghÞ cña chóng t«i vÒ viÖc
lËp l¹i sù giao h¶o gi÷a hai n−íc chóng ta.
T«i mong ®−îc tr¶ lêi, vμ xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i.
Xin ngμi chuyÓn nh÷ng ý nghÜ th©n ¸i cña t«i cho «ng
Guýtxtav¬ 1).


Ngμy 3 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.21.

___________
1) Guýtxtav¬ (Gustave) lμ con trai Mutª, ng−êi cã quen biÕt víi Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
10 11
TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN TH¦ GöI CHÝNH PHñ, QUèC HéI
Vμ NH¢N D¢N PH¸P
Chó CËn,
§· l©u kh«ng gÆp chó, nhí l¾m.
Nay cã viÖc cÇn. Chó ph¶i vÒ ngay. VÒ ®Õn th× t×m gÆp Nam KÝnh göi ChÝnh phñ, Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p,
gÊp. Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i trÞnh träng
C«ng viÖc trong ®ã, giao l¹i cho chó Nh©n. tuyªn bè cïng n−íc Ph¸p r»ng:
T«i göi lêi th¨m tÊt c¶ ®ång bμo trong Êy. 1. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng tranh ®Êu chèng n−íc Ph¸p vμ
Chê chó. nh©n d©n Ph¸p. §èi víi n−íc Ph¸p vμ nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n
ViÖt Nam vÉn th©n thiÖn, tin cËy vμ kh©m phôc.
2. Nh©n d©n ViÖt Nam thμnh thùc muèn céng t¸c víi nh©n d©n
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ph¸p nh− anh em trªn mét c¨n b¶n tÝn nghÜa vμ b×nh ®¼ng.
Ngμy 5 th¸ng 1 n¨m 1947
3. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ ®ßi ®éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia
Hå CHÝ MINH
trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p, mét khèi liªn hiÖp do sù tù do tho¶
B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
thuËn t¹o nªn.
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. 4. Nh©n d©n ViÖt Nam chØ muèn cã hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh
thùc sù, ®Ó kiÕn thiÕt quèc gia víi sù céng t¸c cña nh÷ng ng−êi b¹n
Ph¸p ch©n chÝnh.
5. Nh©n d©n ViÖt Nam cam kÕt kh«ng nh÷ng t«n träng nh÷ng
quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam, mμ cßn gióp cho
nh÷ng quyÒn lîi ®ã ph¸t triÓn thªm ®Ó Ých lîi chung cho c¶ hai n−íc.
6. Nh©n d©n ViÖt Nam ®· bÞ chÝnh s¸ch vò lùc, chÝnh s¸ch x©m
l¨ng cña mét vμi ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng D−¬ng x« ®Èy vμo mét
cuéc chiÕn tranh tù vÖ th¶m khèc. Nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn ®ã t×m mäi
12 13c¸ch ®Ó chia rÏ d©n téc chóng t«i, c¾t xÐn Tæ quèc chóng t«i, x©m
ph¹m chñ quyÒn quèc gia cña chóng t«i, ng¨n c¶n kh«ng cho chóng t«i
®éc lËp vμ ph¸ ho¹i sù hîp t¸c thμnh thùc cña hai d©n téc ViÖt- Ph¸p.
7. Muèn lËp l¹i hoμ b×nh, chØ cÇn:
a) Trë l¹i t×nh tr¹ng tr−íc ngμy 20-11 vμ 17-12-1946, ®×nh chØ
TH¦ KHEN NGîI C¸C CHIÕN SÜ BÞ TH¦¥NG
ngay vμ ®×nh chØ thùc sù nh÷ng cuéc xung ®ét trong toμn câi ViÖt Vμ Sù TËN T¢M CñA C¸C Y SÜ,
Nam (Nam Kú, Trung Kú vμ B¾c Kú). KH¸N Hé, CøU TH¦¥NG
b) Lμm xóc tiÕn ngay c«ng viÖc cña c¸c Uû ban ®· dù ®Þnh ®Æt
ra ®Ó thi hμnh T¹m −íc 14-9-19461, c¸c Uû ban nμy ph¶i häp ë Sμi Cïng c¸c nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng ,
Gßn vμ Hμ Néi, nh−ng kh«ng ë §μ L¹t.
T«i tiÕp ®−îc nhiÒu th¬ nam n÷ chiÕn sÜ bÞ th−¬ng, h¨ng h¸i
c) TiÕp tôc ngay nh÷ng cuéc ®iÒu ®×nh ë Ph«ngtenn¬bl« ®Ó gi¶i høa víi t«i r»ng: hÔ vÕt th−¬ng khái, th× l¹i xin ra mÆt trËn.
quyÕt mét c¸ch vÜnh cöu vÊn ®Ò giao thiÖp gi÷a hai n−íc Ph¸p, ViÖt. Lßng yªu n−íc, chÝ kiªn quyÕt cña c¸c chiÕn sÜ thËt lμ ®¸ng quý!
NhiÒu thμnh thÞ, lμng m¹c ®· bÞ tμn ph¸, hμng v¹n ®μn bμ, trÎ C¸c chiÕn sÜ ®· hy sinh m¸u mñ ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc. Nay ®· bÞ
con vμ ng−êi giμ c¶ ViÖt Nam ®· bÞ phi ph¸o tμn s¸t. Vμ ®· nhiÒu th−¬ng mμ cßn mong mái ra s¸t ®Þch ë trËn tiÒn. C¸c chiÕn sÜ thËt
binh lÝnh trai trÎ Ph¸p vμ ViÖt chÕt hoÆc bÞ th−¬ng. xøng ®¸ng víi Tæ quèc, vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn nh÷ng
ng−êi con yªu quý nh− thÕ.
Bao nhiªu ®æ n¸t ®· chång chÊt lªn nhau, m¸u ch¶y còng ®·
T«i thay mÆt ChÝnh phñ hái th¨m vμ chóc anh chÞ em mau
nhiÒu.
lμnh m¹nh.
ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p chØ cÇn cã mét cö chØ c«ng nhËn C¸c anh em thÇy thuèc vμ chÞ em kh¸n hé, cøu th−¬ng,
®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam lμ chÊm døt ®−îc nh÷ng
T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: C¸c thÇy thuèc vμ kh¸n hé ®Òu hÕt lßng
tai biÕn nμy; hoμ b×nh vμ trËt tù sÏ trë l¹i ngay tøc kh¾c. D©n téc s¨n sãc th−¬ng binh mét c¸ch rÊt chu ®¸o. ThÕ lμ c¸c b¹n còng trùc
ViÖt Nam ®ang chê ®îi cö chØ ®ã. tiÕp tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc.
N−íc Ph¸p míi mu«n n¨m! T«i thay mÆt anh em th−¬ng binh, c¶m ¬n c¸c b¹n, vμ khuyªn
c¸c b¹n g¾ng søc.
N−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt mu«n n¨m!
T«i göi cho tÊt c¶ mäi ng−êi trong nhμ th−¬ng lêi chμo th©n ¸i
T×nh th©n thiÖn Ph¸p ViÖt mu«n n¨m! vμ quyÕt th¾ng.

Chñ tÞch ChÝnh phñ
Ngμy 7 th¸ng 1 n¨m 1947 ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, ViÕt ngμy 8-1-1947.
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
1948, t.1, tr.22-23. l−u tr÷ Quèc gia I.
14 15
LêI K£U GäI NH¢N NGμY TÕT
TH¥ GöI TÆNG B¸O §éC LËP
NGUY£N §¸N N¡M 1947
NH¢N MïA XU¢N KH¸NG CHIÕN §ÇU TI£N

TÕt ®· gÇn ®Õn.
Theo tôc lÖ th−êng, th× ®ång bμo tõ Nam chÝ B¾c, tõ thμnh thÞ
N¨m míi thÕ cho n¨m ®· cò. ®Õn th«n quª, ai còng s¾m söa ¨n TÕt.
B¸o "§éc lËp" cña §¶ng D©n chñ2 . Song TÕt n¨m nay, ph¶i lμ mét TÕt kh¸ng chiÕn. ChiÕn sÜ ë
Kªu gäi toμn thÓ d©n ViÖt Nam, tiÒn ph−¬ng ®ang chÞu ®ãi chÞu rÐt, x«ng pha bom ®¹n, ®em x−¬ng
§oμn kÕt vμ th¾t chÆt hμng ngò, m¸u ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, ®Ó b¶o vÖ cho ®ång bμo hËu ph−¬ng ®−îc
an toμn.
Kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn kú cïng,
§ång bμo c¸c chiÕn khu th× nhμ tan cña mÊt, l−u l¹c, t¶n c−,
§Ó gi÷ chñ quyÒn vμ l·nh thæ.
¨n ®ãi mÆc rÐt, cùc khæ ®iªu linh.
Chê ngμy ®éc lËp ®· thμnh c«ng.
Tr−íc t×nh tr¹ng ®ã, ®ång bμo c¸c n¬i kh¸c cã nì lßng ¨n TÕt
TÕt Êy tha hå bμn víi cç. linh ®×nh kh«ng?
Ch¾c lμ kh«ng!
Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947 VËy t«i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo:
1. Ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm, ®Ó dμnh tiÒn b¹c, c¬m g¹o, cho cuéc
B¸o §éc lËp, sè 1024, kh¸ng chiÕn l©u dμi.
ngμy 27-11-1974. 2. Nh©n dÞp TÕt kh¸ng chiÕn, mäi ng−êi thi nhau ®μo hÇm tró
Èn vμ lμm nh÷ng viÖc cÇn kÝp, ®Ó phßng tr−íc bän ®Þch tÊn c«ng.
3. Ra søc thi nhau t¨ng gia s¶n xuÊt.
4. Rñ nhau göi ®å uý l¹o cho chiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng, cã g× göi
nÊy, quμ b¸nh vμ th− tõ, ®Ó tá t×nh th©n ¸i. NhÊt lμ phô n÷, thanh
niªn vμ thiÕu nhi, nªn phô tr¸ch tæ chøc viÖc nμy.
16 17Chóng ta ph¶i lμm sao cho TÕt nμy thËt lμ mét TÕt kh¸ng
chiÕn.
Bao giê kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ
cïng nhau ¨n TÕt linh ®×nh.


Ngμy 8 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH CHóC N¡M MíI

S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Cê ®á sao vμng tung bay tr−íc giã,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.24. TiÕng kÌn kh¸ng chiÕn vang dËy non s«ng.
Toμn d©n kh¸ng chiÕn, toμn diÖn kh¸ng chiÕn,
ChÝ ta ®· quyÕt, lßng ta ®· ®ång.
TiÕn lªn chiÕn sÜ! TiÕn lªn ®ång bμo!
Søc ta ®· m¹nh, ng−êi ta ®· ®«ng.
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn, nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Thèng nhÊt ®éc lËp, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng !


N¨m §inh Hîi (1947)
Hå CHÝ MINH


S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 129.
18 19V¶ l¹i chóng t«i cã nh÷ng tμi liÖu râ rμng mμ chóng t«i rÊt tiÕc
kh«ng ®−îc göi «ng Bé tr−ëng Mutª, nh−ng chóng t«i sÏ c«ng bè
khi ph¶i lóc. Lóc ®ã nh©n d©n Ph¸p vμ c¶ thÕ giíi sÏ biÕt ai míi
chÝnh lμ nh÷ng ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cuéc chiÕn tranh
nμy.
Chóng t«i muèn g×?

LêI K£U GäI CHÝNH PHñ Chóng t«i bao giê còng muèn céng t¸c víi d©n téc Ph¸p nh−
anh em, trong hoμ b×nh vμ tin t−ëng lÉn nhau.
Vμ NH¢N D¢N PH¸P
Chóng t«i bao giê còng muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi
Liªn hiÖp Ph¸p.
ChiÕn tranh ®· bïng næ, mét cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng Chóng t«i bao giê còng muèn kiÕn thiÕt l¹i n−íc chóng t«i víi
tμn do chÝnh s¸ch vâ lùc vμ x©m l−îc cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p sù gióp ®ì cña t− b¶n vμ c¸c nhμ chuyªn m«n Ph¸p ®Ó m−u lîi Ých
b¾t chóng t«i ph¶i chÞu ®ùng.
chung cho c¶ hai d©n téc.
¤ng Bé tr−ëng Mutª ®· ®Õn ®iÒu tra. TiÕc thay «ng ®· ch¼ng
Chóng t«i muèn hoμ b×nh ngay ®Ó m¸u ng−êi Ph¸p vμ ViÖt
muèn gÆp t«i. V× thÕ «ng ®· trë vÒ víi mét nhËn ®Þnh sai lÇm vÒ
ngõng ch¶y. Nh÷ng dßng m¸u ®ã chóng t«i ®Òu quý nh− nhau.
t×nh h×nh ViÖt Nam.
Chóng t«i mong ®îi ë ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét cö chØ
Ng−êi ta ®· vu cho chóng t«i cè ý g©y cuéc chiÕn tranh nμy.
mang l¹i hoμ b×nh. NÕu kh«ng, chóng t«i b¾t buéc ph¶i chiÕn ®Êu
§iÒu ®ã hoμn toμn sai sù thùc.
®Õn cïng ®Ó gi¶i phãng hoμn toμn ®Êt n−íc. N−íc ViÖt Nam cã thÓ
T«i chØ nh¾c l¹i ®©y mét vμi viÖc: ChÝnh phñ míi cña chóng t«i bÞ tμn ph¸, nh−ng n−íc ViÖt Nam sÏ l¹i hïng m¹nh h¬n sau cuéc
thμnh lËp sau khi t«i ë Ph¸p vÒ, gäi lμ ChÝnh phñ kiÕn quèc cßn tμn ph¸ ®ã. Cßn n−íc Ph¸p ch¾c ch¾n sÏ mÊt hÕt vμ sÏ biÕn h¼n
ChÝnh phñ tr−íc th× gäi lμ ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn. Uû ban kh¸ng khái câi ¸ ch©u.
chiÕn toμn quèc ViÖt Nam ®· gi¶i t¸n. Mét ch−¬ng tr×nh kiÕn thiÕt
Chóng t«i tha thiÕt mong r»ng d©n téc Ph¸p bao giê còng
kinh tÕ x©y dùng c¸c miÒn kiÓu mÉu ®· ®−îc ban hμnh. ChÝnh t«i
chiÕn ®Êu cho tù do trªn thÕ giíi, sÏ hÕt søc t×m mäi c¸ch ®Ó tr¸nh
®· nhiÒu lÇn kªu gäi ChÝnh phñ vμ Quèc héi Ph¸p ®Ó g©y hoμ b×nh
mét t×nh tr¹ng kh«ng ph−¬ng cøu ch÷a.
vμ tin t−ëng lÉn nhau. Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét cuéc g©y chiÕn?
QuyÕt lμ kh«ng.
Mét mÆt kh¸c, viÖc tiÕp tôc chiÕn sù ë Nam Bé vμ Nam Trung Ngμy 10 th¸ng 1 n¨m 1947
Bé, sù cè t×nh tr× ho·n ph¸i c¸c uû ban ®Ó thi hμnh T¹m −íc, viÖc Hå CHÝ MINH
phong to¶ h¶i c¶ng H¶i Phßng, viÖc chiÕm ®ãng H¶i Phßng vμ L¹ng
S¬n, sù tiÕp viÖn qu©n c¶m tö vμ lÝnh lª d−¬ng tíi Hμ Néi vμ §μ
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
N½ng, nh÷ng tèi hËu th− liªn tiÕp, sù tμn s¸t th−êng d©n ë Hμ Néi,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
ph¶i ch¨ng ®ã lμ nh÷ng b»ng cí chøng tá ý muèn hoμ b×nh cña 1948, t.1, tr.26-27.
nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë ®Êt nμy?
20 21®Õn gÆp c¸c nhμ chøc tr¸ch ViÖt Nam.
11- ViÖt Nam thu ®−îc mét m¸y bay cña Ph¸p, nh−ng nã
kh«ng tèt l¾m. Hy väng Mü sÏ göi gióp chóng t«i vμi chiÕc.
12- ViÖt Nam muèn gi÷ mèi liªn hÖ víi n−íc Mü.


Tr¶ lêi ngμy 12-1-1947.
§IÖN TR¶ LêI MéT NHμ B¸O Mü TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i
Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I,
b¶n chôp l−u t¹i
1- Hå ChÝ Minh xin göi tíi nh©n d©n Mü vÜ ®¹i t×nh h÷u nghÞ ViÖn Hå ChÝ Minh.
tèt ®Ñp nhÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ hy väng nh©n d©n Mü sÏ
ñng hé ViÖt Nam ®Êu tranh giμnh ®éc lËp.
2- Kh«ng cã liªn l¹c tõ bªn ngoμi. VÉn hy väng nh−ng kh«ng
biÕt Mü cã thiÖn ý gióp ViÖt Nam giμnh ®éc lËp hay kh«ng. Cã
muèn kªu gäi n−íc Mü, nh−ng ch−a biÕt lμm c¸ch nμo.
3- Cuéc chiÕn sÏ tiÕp diÔn chõng nμo Ph¸p ch−a thõa nhËn nÒn
®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam.
4- §óng. ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ ë gÇn Hμ Néi.
5- Ph¸p b¾t ®Çu x©m l−îc b»ng cuéc bao v©y H¶i Phßng, ngμy
20-11, sau ®ã lμ nh÷ng vô khiªu khÝch hμng ngμy vμ viÖc t¨ng
c−êng c¸c lùc l−îng ®ån tró.
6- ViÖt Nam hy väng Mü sÏ gióp c¸c d©n téc nhá giμnh ®éc lËp
nh− Tæng thèng Rud¬ven ®· th−êng nãi.
7- KÓ tõ ngμy 19-12, Ph¸p kh«ng hÒ cã sù nç lùc nμo ®Ó ®μm
ph¸n mμ chØ t¨ng qu©n. ThËm chÝ «ng Mutª kh«ng muèn gÆp Hå
ChÝ Minh.
8- ViÖt Nam ch−a cã liªn hÖ g× víi c¸c phãng viªn Mü.
9- ViÖc Ph¸p buéc téi qu©n NhËt B¶n ë ViÖt Nam lμ ®Ó tuyªn
truyÒn. Kh«ng ph¶i qu©n Trung Quèc, qu©n Anh, qu©n Ph¸p ®·
quÐt s¹ch qu©n NhËt khái §«ng D−¬ng. §iÒu ch¾c ch¾n lμ ®éi qu©n
lª d−¬ng cña Ph¸p ë ®©y chñ yÕu gåm bän ph¸t xÝt.
10- C¸c phãng viªn Mü cã quèc tÞch Mü sÏ ®−îc ®ãn tiÕp khi hä
22 23ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong nÒn hoμ b×nh chung toμn thÕ
giíi. Thùc d©n Ph¸p g©y nªn chiÕn tranh ë ViÖt Nam, tøc lμ ph¸
ho¹i thÕ giíi hoμ b×nh.
VËn mÖnh nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p l¹i cμng quan
hÖ víi ViÖt Nam. NÕu ®Ó bän thùc d©n kÐo dμi cuéc chiÕn tranh ë
ViÖt Nam th× ch¼ng nh÷ng nh©n d©n Ph¸p bÞ chÕt ng−êi h¹i cña
thªm, mμ ®Þa vÞ n−íc Ph¸p sÏ trë nªn c« ®éc vμ khèi Liªn hiÖp
TH¦ GöI C¸C L·NH Tô
Ph¸p còng kh«ng cßn. Nh©n d©n Angiªri, Tuynidi, Marèc,
Vμ NH¢N D¢N C¸C N¦íC Ma®ag¸txca, v.v., sÏ tr«ng g−¬ng ViÖt Nam mμ kh«ng ai tin Ph¸p
n÷a.

C¸c vÞ l·nh tô vμ toμn thÓ nh©n d©n Trung Hoa, DiÕn §iÖn vμ V× Tæ quèc, v× tù do, nh©n d©n ViÖt Nam kiªn quyÕt kh¸ng
toμn ¸ §«ng, chiÕn ®Õn cïng. V× nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa, v× hoμ b×nh chung vμ lîi
Ých chung, nh©n d©n ViÖt Nam mong c¸c vÞ gióp ®ì mäi ph−¬ng
Nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p,
diÖn.
C¸c nh©n sÜ d©n chñ toμn thÕ giíi,
Mét lÇn n÷a t«i xin thay mÆt toμn d©n ViÖt Nam c¶m ¬n c¸c vÞ
T«i thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam tr©n träng c¶m ¬n c¸c vÞ ®· ®· tá t×nh th©n ¸i.
lªn tiÕng ñng hé chÝnh nghÜa vμ tá ®ång t×nh víi cuéc kh¸ng chiÕn
cña d©n téc ViÖt Nam.
ViÖt Nam chØ muèn hoμ b×nh vμ ®éc lËp, ®Ó céng t¸c th©n thiÖn Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m 1947
víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, tr−íc lμ víi d©n téc anh em ¸ §«ng vμ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
d©n téc Ph¸p. Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.30-31.
ViÖt Nam chØ gi÷ g×n chñ quyÒn, ®éc lËp cña m×nh, chø kh«ng
hÒ x©m ph¹m ®Õn ai.
ThÕ mμ thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi −íc, ®em tÊt c¶ lùc l−îng
hung tμn cña chóng, hßng tiªu diÖt n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
hoμ.
Nh÷ng thμnh thÞ nh− H¶i Phßng, Hμ Néi ®· bÞ thùc d©n Ph¸p
ph¸ tan hoang. MÊy ngh×n ®μn bμ, trÎ con ViÖt Nam ®· bÞ tμu bay
Ph¸p b¾n chÕt.
ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh ch©u ¸. VËn mÖnh
ViÖt Nam rÊt mËt thiÕt quan hÖ víi vËn mÖnh c¸c d©n téc ¸ ch©u.
Thùc d©n Ph¸p muèn ®Ì bÑp ViÖt Nam, tøc lμ muèn ph¸ ho¹i ®¹i
gia ®×nh ¸ ch©u cña chóng ta.
24 25
GöI C¸C VÞ L·NH Tô DIÕN §IÖN LêI K£U GäI §åNG BμO PH¸ HO¹I
Vμ ¸ §¤NG §Ó KH¸NG CHIÕN

Nh©n dÞp ngμy ®éc lËp cña d©n téc DiÕn §iÖn, thay mÆt d©n Hìi ®ång bμo yªu quý,
téc ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i göi d©n téc DiÕn §iÖn lêi chóc mõng
th©n ¸i. V× sao ta ph¶i kh¸ng chiÕn?

T«i còng nh©n dÞp ®ã göi lêi c¶m ¬n «ng Aung San, c¸c «ng V× kh«ng kh¸ng chiÕn, th× Ph¸p sÏ c−íp n−íc ta lÇn n÷a.
Nªru, B«d¬, Ginn¸t vμ c¸c vÞ l·nh tô d©n téc ch©u ¸ ®· tá c¶m t×nh Chóng sÏ b¾t d©n ta lμm n« lÖ lÇn n÷a.
víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc chiÕn ®Êu gi¶i phãng ®Êt n−íc. Chóng sÏ b¾t d©n ta ®i phu ®i lÝnh, nép thuÕ nép s−u. Chóng
C¸c d©n téc ch©u ¸ cã ®éc lËp th× nÒn hoμ b×nh thÕ giíi míi sÏ giËt hÕt quyÒn tù do ®éc lËp cña ta. Chóng sÏ c−íp hÕt ruéng
thùc hiÖn ®−îc. Mü ®· c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cña Phi LuËt T©n. n−¬ng cña c¶i ta. Chóng sÏ khñng bè chÐm giÕt anh em bμ con ta.
Anh ®· høa ®Ó Ên §é ®−îc ®éc lËp. Hai c−êng quèc Êy ®· thi hμnh Chóng sÏ ®èt ph¸ nhμ cöa ®Òn chïa ta. §ång bμo thö xem Hμ Néi,
®óng HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng v× hä ®· ký HiÕn ch−¬ng ®ã. H¶i Phßng th× râ.
Nh−ng cßn c¸c c−êng quèc kh¸c th× sao? V× ta kh«ng chÞu lμm tr©u ngùa cho Ph¸p, v× ta ph¶i gi÷ g×n
VËn mÖnh d©n téc ch©u ¸ quan hÖ mËt thiÕt víi vËn mÖnh d©n non s«ng ®Êt n−íc ta, cho nªn ta ph¶i ®¸nh bän thùc d©n Ph¸p.
téc ViÖt Nam. VËn mÖnh c¸c d©n téc thuéc ®Þa Ph¸p còng vËy. §¸nh th× ph¶i ph¸ ho¹i. Ta kh«ng ph¸ th× Ph¸p còng ph¸. NÕu
Chóng t«i mong ®−îc tÊt c¶ c¸c d©n téc gióp ®ì. Chóng t«i kiªn ta kh«ng ph¸ ®−êng ph¸ cèng, lÊp s«ng lÊp ngßi, nÕu ta kh«ng ph¸
quyÕt chiÕn ®Êu kú cho ®Õn khi gi¶i phãng hoμn toμn. nh÷ng nhμ cöa kiªn cè mμ Ph¸p cã thÓ dïng lμm n¬i c¨n cø, th×
Chóng t«i th¾ng lîi, Êy lμ c¸c b¹n còng th¾ng lîi. Ph¸p sÏ ®em tμu thuû xe t¨ng ®Õn ®¸nh ta, vμ chóng sÏ ®èt ph¸
c−íp bãc s¹ch tr¬n. V× vËy, ta ph¶i ph¸ tr−íc, cho Ph¸p kh«ng dïng
®−îc. Dï ta muèn ®Ó cèng, ®Ó ®−êng, ®Ó nhμ mμ dïng, còng kh«ng
Lêi chμo th©n ¸i dïng ®−îc, v× Ph¸p sÏ chiÕm hÕt, ph¸ hÕt.
Hå CHÝ MINH B©y giê ta ph¶i ph¸ ®i, ®Ó chÆn Ph¸p l¹i, kh«ng cho chóng tiÕn
TiÕng Ph¸p, b¶n gèc l−u t¹i lªn, kh«ng cho chóng lîi dông.
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng, Ta v× n−íc hy sinh, chÞu khæ mét lóc. §Õn ngμy kh¸ng chiÕn
b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. th¾ng lîi, ta sÏ cïng nhau kiÕn thiÕt söa sang l¹i, nμo cã khã g×.
26 27C¸c chiÕn sÜ ë tr−íc mÆt trËn hy sinh x−¬ng m¸u cho Tæ quèc,
hä cßn kh«ng tiÕc. Kh«ng lÏ ®ång bμo ta l¹i tiÕc mét ®o¹n ®−êng,
mét c¸i cèng, hoÆc mét ng«i nhμ, mμ ®Ó bän Ph¸p lîi dông, ®Æng
®¸nh Tæ quèc ta.
§ång bμo ®Òu lμ ng−êi ¸i quèc, ch¾c kh«ng ai nì lßng nh− thÕ.
VËy t«i thiÕt tha kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo ë ®©y, mäi ng−êi
TH¦ GöI TæNG THèNG N¦íC PH¸P
®Òu ra søc gióp ph¸. Ph¸ cho réng, ph¸ cho s©u, ph¸ sao cho bän
Ph¸p kh«ng lîi dông ®−îc. Mét nh¸t cuèc cña ®ång bμo, còng nh− VANHX¡NG ¤RI¤N
mét viªn ®¹n cña chiÕn sÜ b¾n vμo qu©n ®Þch vËy.
T«i l¹i tr©n träng høa víi ®ång bμo r»ng: kh¸ng chiÕn th¾ng lîi KÝnh göi Tæng thèng Vanhx¨ng ¤ri«n,
råi, t«i sÏ ra søc cïng ®ång bμo söa sang tu bæ l¹i hÕt. Chóng ta sÏ
Thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i
lμm nh÷ng ®−êng s¸, cÇu cèng khÐo h¬n, nh÷ng nhμ cöa tèt h¬n, vμ
xin nhiÖt liÖt göi ngμi lêi chμo mõng nh©n dÞp ngμi ®−îc bÇu lªn
xøng ®¸ng mét d©n téc tù do ®éc lËp h¬n.
gi÷ chøc Tæng thèng n−íc Ph¸p céng hoμ.
Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mu«n n¨m!
Nh©n dÞp nμy, t«i xin nãi ®Ó ngμi râ lμ d©n téc ViÖt Nam chØ
ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m! mong ®−îc ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. T«i
rÊt ®au lßng tr«ng thÊy nh÷ng ng−êi ®¸ng lÏ lμ b¹n bÌ anh em víi
ViÕt ngμy 16-1-1947. nhau, mμ nay ph¶i tμn s¸t lÉn nhau.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Chóng ta cã thÓ vμ chóng ta ph¶i ®i tíi hoμ b×nh ®Ó cøu sèng
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m cho bao thanh niªn Ph¸p - ViÖt. BiÕt râ lßng nh©n ¸i vμ ®øc ®é cao
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
c¶ cña ngμi, t«i xin ®Ò nghÞ cïng ngμi lËp l¹i ngay nÒn hoμ b×nh ®Ó
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
tr¸nh cho hai n−íc chóng ta khái bÞ hao ng−êi thiÖt cña, vμ ®Ó g©y
l¹i sù céng t¸c vμ t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta.


KÝnh chμo th©n ¸i
Ngμy 18 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH


S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.33.
28 29
TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ TH¦ CHóC TÕT §åNG BμO
Vμ CHIÕN SÜ NAM Bé
Cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ ,
Th−a cô, Nh©n dÞp Nguyªn ®¸n ©m lÞch, t«i thay mÆt ChÝnh phñ ®Æc
§· l©u kh«ng ®−îc gÆp cô t«i nhí l¾m. biÖt chóc ®ång bμo vμ chiÕn sÜ Nam Bé n¨m míi.
Tõ ngμy thùc d©n Ph¸p béi −íc khai hÊn, toμn thÓ ®ång bμo ta V× quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc, ®ång bμo vμ chiÕn
ph¶i ®ång t©m nhÊt trÝ, kh¸ng chiÕn cøu quèc. LÇn nμy còng nh− sÜ ®· hy sinh chiÕn ®Êu h¬n mét n¨m nay, mμ tõ nay vÉn kiªn
nh÷ng lÇn tr−íc 6-3 vμ 14-9, t«i ch¾c cô ®· lÊy ®Þa vÞ c«ng vμ t−, lμ quyÕt hy sinh phÊn ®Êu n÷a. Sù trung thμnh dòng c¶m ®ã sÏ ®em
Cè vÊn cña ChÝnh phñ vμ lμ b¹n th©n cña t«i, mμ gi¶i thÝch vμ kªu Tæ quèc ®Õn th¾ng lîi, vμ sÏ ghi nh÷ng trang vÎ vang trong lÞch sö
gäi ®ång bμo h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc. n−íc nhμ.
V× c«ng viÖc cßn bËn, t«i ch−a cã thÓ gÆp cô ®Ó trùc tiÕp c¶m ¬n V× yªu chuéng hoμ b×nh, v× thËt t©m muèn céng t¸c víi nh©n
cô, t«i xin ph¸i ng−êi th©n tÝn lμ «ng Huúnh thay mÆt t«i ®Õn hái d©n Ph¸p, ChÝnh phñ ta ®· t×m hÕt c¸ch dμn xÕp víi Ph¸p. Nh−ng
th¨m vμ chóc cô m¹nh khoÎ. bän thùc d©n ph¶n ®éng béi tÝn bÊt nh©n, hßng dïng vò lùc ®Ó c−íp
Nhê cô cÇu §øc Chóa ban phóc cho Tæ quèc vμ xin cô nhËn lêi n−íc ta mét lÇn n÷a. Chóng g©y ra cuéc chiÕn tranh toμn quèc ®·
chμo th©n ¸i cña t«i. h¬n mét th¸ng nay.
V× chñ quyÒn, v× Tæ quèc, toμn d©n ViÖt Nam ®· thÒ kiªn quyÕt
Ngμy 23 th¸ng 1 n¨m 1947 kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, kh¸ng chiÕn ®Õn lóc lÊy l¹i ®−îc thèng nhÊt
Hå CHÝ MINH
®éc lËp míi th«i. Chóng ta ®· thÒ thμ chÕt chø kh«ng lμm n« lÖ.
Chóng ta ®· ph¶i tr¶i qua nh÷ng b−íc gay go cùc khæ trong
cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn. Nh−ng chóng ta ch¾c r»ng th¾ng lîi
B¶n gèc bøc th− l−u t¹i
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng.
cuèi cïng sÏ vÒ ta.
Nh©n v× ë Nam Bé cßn cã mét sè Ýt ng−êi bÞ thùc d©n Ph¸p
tuyªn truyÒn lõa g¹t mμ nghÜ lÇm, cho nªn nh©n dÞp nμy t«i muèn
thªm mÊy lêi gi¶i thÝch:
30 311. Bän thùc d©n nãi: NÕu ba kú thèng nhÊt th× nh÷ng ng−êi ¸i Sù thËt lμ rÊt gi¶n ®¬n nh− thÕ, mong ®ång bμo hiÓu râ, chí
quèc sÏ khñng bè nh÷ng ng−êi hiÖn nay sai lÇm ®i theo Ph¸p. m¾c lõa bän thùc d©n.
T«i c¶ quyÕt cam ®oan r»ng ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta sÏ hÕt
søc khoan hång ®¹i ®é. Ch¼ng nh÷ng ®Ó cho nh÷ng ng−êi ®ã c¶i Lêi chμo th©n ¸i
qu¸ tu t©m, quay vÒ víi Tæ quèc, mμ l¹i s½n sμng träng dông hä,
Ngμy 24 th¸ng 1 n¨m 1947
nÕu nh÷ng ng−êi ®ã cã tμi nghÖ. Mét d©n téc ®· tù c−êng, tù lËp,
Hå CHÝ MINH
d©n chñ céng hoμ th× kh«ng lμm nh÷ng viÖc nhá nhen, b¸o thï
b¸o o¸n. S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
2. Bän thùc d©n nãi: NÕu ViÖt Nam thèng nhÊt th× ng−êi Nam 1948, t.1, tr.34-35.
sÏ bÞ ng−êi B¾c cai trÞ.
§ã lμ c¸i m−u cña chóng hßng chia rÏ ®ång bμo ta. Ai còng biÕt
r»ng: Trong n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, tõ lμng x· ®Õn toμn
quèc nh÷ng ng−êi chøc tr¸ch ®Òu do d©n cö ra. D©n tin cËy ai th×
ng−êi Êy tróng cö vμ bæn phËn nh÷ng ng−êi tróng cö lμ lμm ®μy tí
c«ng céng cho d©n chø kh«ng ph¶i lμm quan ph¸t tμi. Nh− thÕ th×
®ång bμo Nam cã lo g× lμ bÞ ®ång bμo B¾c cai trÞ.
3. Bän thùc d©n l¹i nãi: ChÝnh phñ ta lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh3.
§ã l¹i lμ mét c©u nãi nhÇm. Trong ChÝnh phñ cã ®ñ nh÷ng ng−êi
c¸c ®¶ng ph¸i, nh− §¶ng D©n chñ, §¶ng X· héi4, §¶ng Quèc d©n,
§ång minh héi, l¹i cã nh÷ng ng−êi kh«ng thuéc ®¶ng ph¸i nμo. 5 vÞ
Bé tr−ëng vμ Thø tr−ëng lμ nh÷ng ng−êi quª qu¸n ë Nam Bé. ThÕ
th× sao l¹i nãi lμ ChÝnh phñ ViÖt Minh?
4. Sau hÕt ch−¬ng tr×nh néi chÝnh cña ChÝnh phñ vμ qu©n d©n
ta chØ cã 3 ®iÒu mμ th«i:
a) T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó lμm cho d©n ai còng ®ñ mÆc, ®ñ ¨n.
b) Më mang gi¸o dôc, ®Ó cho ai nÊy còng biÕt ®äc biÕt viÕt.
c) Thùc hμnh d©n chñ ®Ó lμm cho d©n ai còng ®−îc h−ëng
quyÒn d©n chñ tù do.
ChÝnh s¸ch ngo¹i giao cña ChÝnh phñ th× chØ cã mét ®iÒu tøc lμ
th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n−íc d©n chñ trªn thÕ giíi ®Ó gi÷ g×n hoμ
b×nh.
32 33hoμ b×nh, mét nÒn hßa b×nh hîp c«ng lý vμ xøng ®¸ng ®èi víi
n−íc Ph¸p còng nh− ®èi víi n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i rÊt
than tiÕc nh÷ng sù ®æ n¸t chång chÊt vμ nh÷ng dßng m¸u ®·
ch¶y.
Chóng t«i mong ChÝnh phñ Ph¸p ®×nh chØ ngay cuéc chiÕn
tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn nμy vμ tin r»ng dï cã nhiÒu sù khã kh¨n
vÉn cã thÓ gi¶i quyÕt c¬n khñng ho¶ng mét c¸ch hoμ b×nh vμ hîp
GöI CHÝNH PHñ PH¸P §Ò NGHÞ ®¹o c«ng b»ng.
CHÊM DøT CHIÕN TRANH Chóng t«i tin ë t−¬ng lai sù hîp t¸c th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc
chóng ta, vμ mong ®îi ChÝnh phñ Ph¸p ®¸p l¹i lêi kªu gäi míi nμy.

Lóc nμy lμ lóc n−íc Ph¸p võa ra khái thêi kú t¹m bî, vμ s¾p
söa b−íc vμo giai ®o¹n tæ chøc v÷ng bÒn, nç lùc kiÕn thiÕt, t«i xin Ngμy 25 th¸ng 1 n¨m 1947
nh©n danh ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam göi lêi chμo mõng
Hå CHÝ MINH
ChÝnh phñ míi cña n−íc Ph¸p.
Thêi kú t¹m bî mμ n−íc Ph¸p võa qua, ®· kÐo dμi nhiÒu qu¸,
v× thÕ n−íc Ph¸p ®· kh«ng Ên ®Þnh ®−îc râ rÖt lËp tr−êng cña m×nh S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
trong vÊn ®Ò ViÖt - Ph¸p. §ã lμ nguyªn nh©n s©u xa cña t×nh tr¹ng
1948, t.1, tr.36-37.
bi th¶m hiÖn t¹i. T×nh tr¹ng nμy, chóng t«i thiÕt nghÜ nguyªn cí ë
sù ®èi lËp gi÷a c¸c nguyÖn väng vμ quyÒn lîi thiÕt thùc cña hai d©n
téc chóng ta th× Ýt, mμ ë nh÷ng sù hiÓu nhÇm do Ýt nhiÒu kÎ cè ý
g©y ra vμ duy tr× th× nhiÒu. V× vËy chóng t«i tha thiÕt mong r»ng
chÝnh s¸ch cña n−íc Ph¸p míi ®èi víi n−íc ViÖt Nam ®−îc Ên ®Þnh
râ rμng ngay.
Chóng t«i cÇn trÞnh träng nh¾c l¹i lËp tr−êng tõ x−a ®Õn nay
kh«ng thay ®æi cña n−íc ViÖt Nam, cã thÓ tãm t¾t trong hai ®iÓm
chÝnh sau ®©y:
1. §éc lËp vμ thèng nhÊt quèc gia trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p.
2. Céng t¸c th©n thiÖn víi n−íc Ph¸p trªn c¨n b¶n b×nh ®¼ng
vμ t«n träng nh÷ng tho¶ hiÖp tù do ký kÕt.
ChÝnh s¸ch "ph¶n béi c¸c tho¶ hiÖp", chÝnh s¸ch "viÖc ®·
råi" vμ chÝnh s¸ch vò lùc mμ c¸c nhμ ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng
D−¬ng vÉn ¸p dông tõ tr−íc ®Õn nay, ®· bã buéc d©n téc ViÖt
Nam ph¶i vâ trang tù vÖ. Tuy nhiªn, chóng t«i vÉn mong −íc
34 35
TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ C¶M Tö QU¢N
THñ §¤
§IÖN GöI ¤NG AUNG SAN, PHã CHñ TÞCH
CHÝNH PHñ N¦íC DIÕN §IÖN
Cïng c¸c chiÕn sÜ yªu quý Trung ®oμn Thñ ®«,
C¸c em ¨n TÕt thÕ nμo? Vui vÎ l¾m chø? T«i vμ nh©n viªn
Chóng t«i hÕt søc c¶m ®éng v× nh÷ng c¶m t×nh cña ngμi ®èi víi ChÝnh phñ v× nhí ®Õn c¸c em cho nªn còng kh«ng ai nì ¨n TÕt. Cßn
d©n téc ViÖt Nam. 90 phÇn tr¨m ®ång bμo ë hËu ph−¬ng còng gi¶m bít 90 phÇn tr¨m
m©m cç tiÖc tïng, ai còng tiÕt kiÖm ®Ó dù bÞ c«ng cuéc tr−êng kú
Thay mÆt d©n téc vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vμ riªng t«i, t«i xin
kh¸ng chiÕn.
nhiÖt liÖt c¶m ¬n ngμi vÒ nh÷ng viÖc ngμi ®· lμm vμ sÏ lμm ®Ó gióp
cho sù tranh ®Êu giμnh tù do cña n−íc ViÖt Nam. C¸c em lμ ®éi c¶m tö. C¸c em c¶m tö ®Ó cho Tæ quèc quyÕt ). 2F1
C¸c em lμ ®¹i biÓu c¸i tinh thÇn tù t«n tù lËp cña d©n téc ta mÊy
T«i xin göi ngμi lêi chμo th©n ¸i.
ngh×n n¨m ®Ó l¹i, c¸i tinh thÇn quËt c−êng ®ã ®· kinh qua Hai Bμ
Tr−ng, Lý Th−êng KiÖt, TrÇn H−ng §¹o, Lª Lîi, Quang Trung,
Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947 Phan §×nh Phïng, Hoμng Hoa Th¸m, truyÒn l¹i cho c¸c em. Nay
c¸c em gan gãc tiÕp tôc c¸i tinh thÇn bÊt diÖt ®ã, ®Ó truyÒn l¹i cho
Hå CHÝ MINH
nßi gièng ViÖt Nam mu«n ®êi vÒ sau.
ChÝ kiªn quyÕt dòng c¶m, c¸c em ®· s½n cã, ®©y t«i chØ nh¾c l¹i
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, mét vμi ®iÒu mμ c¸c em ph¶i nhí lu«n lu«n:
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1. Ph¶i hÕt søc kh«n khÐo, nhanh chãng, bÝ mËt, ph¶i biÕt c¸ch
1948, t.1, tr.38.
ho¸ chØnh vi ).
3F2
2. Ph¶i rót kinh nghiÖm hμng ngμy hμng giê. Ph¶i ®Ò phßng


___________
1) Cã s¸ch xuÊt b¶n sau nh− cuèn: Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc l−îng vò
trang nh©n d©n, Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1962, tr.26-27 l¹i in lμ
“C¸c em lμ ®éi quyÕt tö. C¸c em quyÕt tö ®Ó cho Tæ quèc quyÕt sinh” (B.T).
2) Ho¸ chØnh vi linh: ®em mét chØnh thÓ chia thμnh nhiÒu bé phËn
nhá. ë ®©y nªn hiÓu lμ biÕt ph©n t¸n lùc l−îng mét c¸ch khÐo lÐo (B.T).
36 37ViÖt gian trinh th¸m.
3. Ph¶i hÕt søc cÈn thËn. Ph¶i lu«n lu«n cã s¸ng kiÕn ®Ó lîi
dông thêi c¬.
4. TuyÖt ®èi ®oμn kÕt.
C¸c em h¨ng h¸i tiÕn lªn, lßng Giμ Hå, lßng ChÝnh phñ vμ lßng
toμn thÓ ®ång bμo lu«n lu«n ë bªn c¹nh c¸c em. §IÖN GöI C¸C VÞ CHÝNH KH¸CH ÊN §é
T«i thay mÆt ChÝnh phñ vμ ®ång bμo göi cho c¸c em lêi chμo
th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
C¸c «ng Nªru, Phã Chñ tÞch ChÝnh
phñ l©m thêi Ên §é, Sara S¨ng®ra
Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947 B«d¬, Bé tr−ëng Bé C«ng chÝnh Ên
Hå CHÝ MINH §é, Cripalani, Chñ tÞch Quèc héi Ên
§é vμ Ginna, l·nh tô §¶ng Håi gi¸o
Ên § ).
é4F1
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Chóng t«i rÊt c¶m ®éng v× nh÷ng c¶m t×nh mËt thiÕt cña c¸c
1948, t.1, tr.39. ngμi ®èi víi d©n téc ViÖt Nam trong cuéc tranh ®Êu chèng thùc d©n
Ph¸p.
Thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vμ riªng t«i, t«i
xin ch©n thμnh c¶m t¹ c¸c ngμi vÒ nh÷ng viÖc c¸c ngμi ®· lμm vμ sÏ
lμm ®Ó gióp chóng t«i. T«i tin ch¾c ch¾n r»ng chóng ta ®ång lßng cè
g¾ng, thÕ nμo còng sÏ th¾ng ®−îc chñ nghÜa thùc d©n ph¶n ®éng.


Lêi chμo th©n ¸i
Ngμy 27 th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH


S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.40.

___________
1) Nehru, Sarah Chandra Bose, Kripalani, Jinnah (B.T).
38 39
TH¦ GöI ¤NG Cï HUY CËN GöI ¤NG N£RU, PHã CHñ TÞCH
CHÝNH PHñ ÊN §é
Nhê chó L−u chuyÓn chó CËn,
Thø tr−ëng Canh n«ng.
Trong ngμy ®¸ng ghi nhí nμy lμ Ngμy §éc lËp cña n−íc Ên §é,
VÒ viÖc t¶n c− ®Õn c¸c ®ån ®iÒn, chó nªn lμm mét kÕ ho¹ch chóng t«i xin chung sù h©n hoan víi d©n téc Ên §é, vμ rÊt tin cËy
thiÕt thùc thi hμnh ®−îc ngay. Nh− t«i nãi h«m TÕt. vμo sù th¾ng lîi cña c¸c d©n téc ¸ ch©u trong cuéc tranh ®Êu cho tù
do vμ tiÕn bé.
CÇn ph¶i chó ý:
Mong r»ng t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc chóng ta cμng bÒn
1. C¸ch ph©n phèi ng−êi (ai ®em ¸o ch¨n nÊy).
chÆt ®Ó sím thÊy mét kû nguyªn thÞnh v−îng, h¹nh phóc vμ hoμ
2. Gióp ®ì lóc ®i ®−êng (tr¹m nghØ, hμnh lý). b×nh b¾t ®Çu ë ¸ ch©u.
3. N¬i nμo bao nhiªu ng−êi.
4. §Õn n¬i th× sao cho cã chç ¨n, chç ë vμ viÖc lμm ngay. Ngμy 29 th¸ng 1 n¨m 1947
Chó lμm s½n kÕ ho¹ch, ®Õn Héi ®ång ChÝnh phñ ta bμn. ViÖc g× Hå CHÝ MINH
lμm tr−íc ®−îc, chó cø lμm.
§· cã ng−êi ®i c¸c tØnh khai héi víi U.B.H.C vμ c¸c chñ ®ån
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
®iÒn ch−a ? Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.41.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 28 th¸ng 1 n¨m 1947B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
40 41
GöI B¸C SÜ Vò §×NH TôNG
LêI TUY£N Bè VÒ VIÖC ¤NG MUT£
Th−a ngμi,
VÒ PH¸P
T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: con giai ngμi ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ
quèc.
Ngμi biÕt r»ng t«i kh«ng cã gia ®×nh, còng kh«ng cã con c¸i. T«i võa ®−îc biÕt Bé tr−ëng Mutª ®· rêi Hμ Néi mμ kh«ng gÆp
N−íc ViÖt Nam lμ gia ®×nh cña t«i. TÊt c¶ thanh niªn ViÖt Nam lμ t«i. ThËt lμ ®¸ng tiÕc, «ng Mutª vμ t«i cã thÓ nãi víi nhau nhiÒu
con ch¸u cña t«i. MÊt mét thanh niªn th× h×nh nh− t«i ®øt mét c©u chuyÖn Ých lîi. T«i cã thÓ nh©n danh ChÝnh phñ giao cho «ng
®o¹n ruét. Mutª nh÷ng tμi liÖu vÒ cuéc xung ®ét hiÖn t¹i vμ ®Ò nghÞ cïng «ng
Nh−ng ch¸u vμ anh em thanh niªn kh¸c dòng c¶m hy sinh ®Ó nh÷ng ph−¬ng s¸ch cã thÓ lμm chÊm døt, nÕu n−íc Ph¸p muèn,
gi÷ g×n ®Êt n−íc. ThÕ lμ hä ®· lμm r¹ng rì d©n téc, vÎ vang gièng cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn mμ c¶ hai d©n téc ®Òu kh«ng
nßi. Hä chÕt cho Tæ quèc sèng m·i; vËt chÊt hä mÊt nh−ng tinh muèn, vμ cã thÓ nèi l¹i t×nh th©n ¸i gi÷a hai n−íc.
thÇn hä vÉn lu«n lu«n sèng víi non s«ng ViÖt Nam.
Hä lμ con th¶o cña §øc Chóa, hä ®· thùc hiÖn c¸i khÈu hiÖu:
Th−îng ®Õ vμ Tæ quèc. Nh÷ng thanh niªn ®ã lμ d©n téc anh hïng. Th¸ng 1 n¨m 1947
§ång bμo vμ Tæ quèc sÏ kh«ng bao giê quªn ¬n hä. Hå CHÝ MINH
Ngμi ®· ®em mãn cña quý b¸u nhÊt lμ con cña m×nh, s½n sμng
hiÕn cho Tæ quèc. Tõ ®©y ch¾c ngμi sÏ thªm ra søc gióp viÖc kh¸ng
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
chiÕn ®Ó b¶o vÖ n−íc nhμ th× linh hån ch¸u ë trªn trêi còng b»ng
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
lßng vμ sung s−íng.
1948, t.1, tr.42.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n ngμi, vμ göi ngμi lêi chμo th©n
¸i vμ quyÕt th¾ng.

Th¸ng 1 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
42 43ChÝnh phñ lu«n lu«n nhí ®Õn anh em.
ChiÕn sÜ anh hïng ViÖt Nam, tiÕn lªn!
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.GöI C¸C CHIÕN SÜ VÖ QUèC §OμN, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ
Tù VÖ Vμ D¢N QU¢N TOμN QUèC

ViÕt kho¶ng th¸ng 1-1947.
Cïng VÖ quèc ®oμn, tù vÖ, d©n qu©n toμn quèc, B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
C¸c chiÕn sÜ yªu quý! l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
Tõ 19 th¸ng Ch¹p, thùc d©n Ph¸p ®¸nh óp ta, c¸c anh em lμ
nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn, lËp tøc ®øng lªn chiÕn ®Êu.
Sau 85 n¨m n−íc ta bÞ chiÕm, c¸c anh em lμ nh÷ng ng−êi ®Çu
tiªn ®øng lªn ®¸nh thùc d©n Ph¸p, mét c¸ch nhÊt trÝ, kh¾p B¾c,
Trung, Nam.
- VÎ vang thay! C¸i nhiÖm vô cña anh em. ¡n giã n»m s−¬ng,
xung phong h·m trËn, c¸c anh em kh«ng qu¶n gian lao. M¸u tr«i
löa ch¸y, m−a ®¹n rõng bom, c¸c anh em kh«ng qu¶n nguy hiÓm.
C¸c anh em chØ biÕt ®ua nhau giÕt giÆc.
- Oanh liÖt thay! C¸i tr¸ng chÝ cña anh em. Cμng ®¸nh cμng
m¹nh, kinh nghiÖm cμng nhiÒu. Khi th¾ng kh«ng kiªu, khi lui
kh«ng n¶n! C¸c anh em quyÕt kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi.
MÆc kÖ tμu bay, thiÕt gi¸p, c¸c anh cø tiÕn lªn, cø x«ng vμo!
- Anh dòng thay! Lßng quyÕt th¾ng cña anh em. C¸c chiÕn sÜ lμ
®μn con anh hïng cña Tæ quèc. C¸c chiÕn sÜ quyÕt ®em x−¬ng m¸u
®Ó gi÷ v÷ng non n−íc L¹c Hång!
C¸c chiÕn sÜ cø tiÕn lªn!
20 triÖu ®ång bμo ®ang hoan h« anh em vμ quyÕt lμm hËu
thuÉn cho anh em.
44 45
TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ
LêI C¶M ¥N NH¢N D¢N
Göi cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ
Vμ NGO¹I KIÒU NH¢N DÞP TÕT
Th−a cô,
T«i c¶m ¬n th¬ cô ngμy 11-1-47. V× giao th«ng h¬i khã, ®Õn nay
míi tr¶ lêi ®−îc, xin cô miÔn thø. Toμn thÓ ®ång bμo,
Trong HiÕn ph¸p ta ®· ®Þnh râ: TÝn ng−ìng tù do. NÕu ai lμm Trong dÞp TÕt nμy, ®ång bμo tù m×nh tiÕt kiÖm bít ¨n TÕt mμ
sai HiÕn ph¸p, khiªu khÝch c«ng gi¸o th× sÏ bÞ ph¹t. uý l¹o c¸c chiÕn sÜ rÊt hËu. Th− tõng tËp, cam tõng thóng, b¸nh
Ch¾c cô kh«ng bao giê tin r»ng ViÖt Minh chèng ®¹o v× cô thõa tõng xe. Cã n¬i c¸c chiÕn sÜ ¨n ®Õn ngμy r»m ch−a hÕt b¸nh. Lßng
biÕt ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh lμ cèt ®oμn kÕt tÊt c¶ ®ång bμo ®Ó tèt cña ®ång bμo tá r»ng, chóng ta qu©n d©n nhÊt trÝ, nªn dï gian
lμm cho Tæ quèc ®éc lËp, chø kh«ng ph¶i ®Ó chia rÏ, ph¶n ®èi t«n gi¸o. khæ mÊy, tr−êng kú kh¸ng chiÕn còng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Mμ t«i còng kh«ng bao giê nghi r»ng ®ång bμo c«ng gi¸o chèng T«i thay mÆt c¸c chiÕn sÜ c¶m ¬n toμn thÓ ®ång bμo.
ViÖt Minh, v× h¬n ai hÕt, ®ång bμo c«ng gi¸o cμng mong cho Tæ quèc
®éc lËp, cho t«n gi¸o ®−îc hoμn toμn tù do; vμ t«i ch¾c ai còng tu©n Bμ con Hoa kiÒu vμ Ên kiÒu,
theo khÈu hiÖu: Phông sù Th−îng ®Õ vμ Tæ quèc. Trong lóc gian nan khæ cùc nμy mμ bμ con Hoa kiÒu vμ Ên kiÒu
Nh÷ng sù xÝch mÝch nhá gi÷a mét sè ®ång bμo, tuy lμ ®¸ng rÊt h¨ng h¸i ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc cña d©n ViÖt Nam.
tiÕc, v× ®¹o ®øc gi¸o ho¸ ch−a ®−îc phæ cËp, kh«ng thÓ ®éng ch¹m N¬i th× quyªn tiÒn, n¬i th× cho b¸nh, n¬i th× tÆng cê cho chiÕn sÜ. §ñ
®Õn sù ®¹i ®oμn kÕt cña chóng ta. thÊy c¶m t×nh cña c¸c d©n téc ¸ §«ng ta cμng ngμy cμng mËt thiÕt.
Nh− cô ®· nãi trong th¬, t«i ch¾c vÞ Cè vÊn l·o thμnh vμ th©n
T«i thay mÆt ChÝnh phñ, bé ®éi vμ nh©n d©n ViÖt Nam tr©n
mÕn cña t«i sÏ hÕt søc gióp, ®Æng triÖt ®Ó hoμn thμnh ®¹i ®oμn kÕt, ®Ó
träng c¶m ¬n c¸c b¹n.
toμn d©n kh«ng ph©n l−¬ng gi¸o, chØ mét t©m lo chèng ngo¹i x©m.
Nhê cô cÇu Chóa ban phóc cho n−íc nhμ, mau ®i ®Õn kh¸ng C¸c ch¸u thanh niªn, nhi ®ång,
chiÕn th¾ng lîi. B¸c nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th− c¸c ch¸u kh¾p n¬i göi ®Õn, chóc
TÕt B¸c, ChÝnh phñ vμ c¸c chiÕn sÜ. Ch¸u nμo còng høa r»ng: n¨m
Lêi chμo th©n ¸i
Ngμy 1 th¸ng 2 n¨m 1947 nay sÏ siªng häc, siªng lμm, gióp viÖc kh¸ng chiÕn, t¨ng gia s¶n
Hå CHÝ MINH xuÊt. ThÕ lμ tèt l¾m. B¸c rÊt vui lßng, B¸c khuyªn c¸c ch¸u thªm
B¶n gèc bøc th− l−u t¹i mét ®iÒu n÷a lμ ch¸u nμo còng ph¶i gióp viÖc b×nh d©n häc vô, lμm
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. cho lμng m×nh nhiÒu ng−êi biÕt ch÷ h¬n n÷a.
46 47Chê ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, B¸c ch¸u ta sÏ gÆp nhau vui
vÎ. B¸c h«n c¸c ch¸u.
C¸c ®oμn thÓ vμ c¸ nh©n,
T«i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th− c¸c bé ®éi, c¸c ®oμn thÓ vμ c¸c vÞ
®ång bμo yªu mÕn. TiÕc v× bËn viÖc qu¸, kh«ng thÓ tr¶ lêi kh¾p.
VËy xin ®ång bμo nguyªn l−îng vμ nhËn lêi c¶m ¬n chung nμy.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
GöI CHÝNH PHñ
CAO MI£N GI¶I )
PHãNG5F1
Ngμy 9 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
ChÝnh phñ vμ toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam nhiÖt liÖt hoan
nghªnh viÖc thμnh lËp mét Uû ban gi¶i phãng ViÖt - Miªn - Lμo,
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
môc ®Ých theo ®uæi ®Õn cïng cuéc chiÕn ®Êu chung ®Ó chèng ®Õ
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
quèc vμ thùc d©n Ph¸p.
1948, t.1, tr.46-47.
Thay mÆt cho toμn d©n ViÖt Nam, t«i xin göi Uû ban gi¶i
phãng lêi chμo mõng th©n ¸i. T«i xin ch¾c r»ng c¸c d©n téc ta, ®·
s½n cã mét tinh thÇn tranh ®Êu cao, l¹i g¾ng ®i tíi mét sù céng t¸c
chÆt chÏ, th× th¾ng lîi thÕ nμo còng vÒ ta, vμ chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ
giμnh ®−îc ®éc lËp.


Ngμy 12 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH


S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.48.

___________
1) Chñ tÞch n−íc Cao Miªn gi¶i phãng (Campuchia) göi Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh bøc th− b¸o tin mét Uû ban gi¶i phãng ViÖt - Miªn - Lμo ®· ®−îc
thμnh lËp vμ kªu gäi sù gióp ®ì cña nh©n d©n ViÖt Nam. Trªn ®©y lμ th−
tr¶ lêi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (B.T).
48 49
TH¦ GöI §åNG BμO T¶N C¦
TH¦ GöI ¤NG S¸CL¥ PHEN6F1
)

Cïng ®ång bμo t¶n c−,
Thùc d©n Ph¸p bÊt nh©n béi tÝn, g©y nªn chiÕn tranh, ®èt ph¸,
§¹i uý S¸cl¬ Phen, tμn s¸t, lμm cho d©n ta cha l×a con, vî l×a chång, v« cïng thª th¶m.
Chóng t«i v« cïng c¶m kÝch v× thiÖn chÝ cña ngμi muèn gióp D©n ta v× ®éc lËp, tù t«n, ph¶i kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, c¸c
ViÖt Nam. NÕu nh− ngμi tíi ®©y víi t− c¸ch lμ mét nhμ b¸o Mü cña ®ång bμo th× hy sinh cöa nhμ, cña c¶i, kiªn quyÕt t¶n c−.
mét tê b¸o lín th× ngμi cßn cã thÓ lμm ®−îc rÊt nhiÒu viÖc. NÕu Lª ChÝnh phñ vμ ®ång bμo hËu ph−¬ng, kh«ng thÓ ®Ó c¸c ®ång bμo
Xu©n cã thÓ lμm ®−îc viÖc g× ®ã, th× h·y ®Ó anh ta gióp ngμi. t¶n c− bÞ l−u ly cùc khæ, cho nªn ®· t×m mäi c¸ch ®Æng s¾p xÕp cho
Göi ngμi vμ tÊt c¶ bÇu b¹n cña chóng t«i nh÷ng lêi chμo th©n c¸c ®ång bμo cã n¬i ¨n, chç ë, viÖc lμm.
¸i nhÊt. VËy, nhiÖm vô cña ®ång bμo t¶n c− lμ thÕ nμo ?
A- T¶n c− còng lμ kh¸ng chiÕn.
KÝnh th− ë tiÒn tuyÕn chiÕn sÜ hy sinh x−¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ non s«ng. ë
Ngμy 15 th¸ng 2 n¨m 1947 hËu ph−¬ng, toμn thÓ quèc d©n hy sinh må h«i n−íc m¾t ®Ó gióp
viÖc kh¸ng chiÕn.
Hå CHÝ MINH
C¸c ®ång bμo t¶n c− cam chÞu linh ®inh cùc khæ, chø kh«ng
chÞu ®éi trêi chung víi qu©n thï. T«i biÕt nhiÒu ®ång bμo tr−íc lóc
TiÕng Anh, b¶n gèc l−u t¹i t¶n c− giao hÕt l−¬ng thùc cho bé ®éi ta cho khái lät vμo tay ®Þch.
Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng, NhiÒu ng−êi tù ®èt ch¸y nhμ m×nh cho khái ®Ó qu©n ®Þch dïng. ThÕ
b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. lμ c¸c ®ång bμo ®· oanh liÖt tham gia kh¸ng chiÕn, mμ nay vÒ sau
cø ph¶i tham gia kh¸ng chiÕn.
B- T¶n c− còng ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt.
Nay dêi vμo hËu ph−¬ng, c¸c ®ång bμo mçi ng−êi ph¶i lμm mét
viÖc, kh«ng nªn mét ai ¨n rçi ngåi kh«ng.
___________ C¸c anh em trÝ thøc th× ®em häc vÊn cña m×nh gióp vμo viÖc
1) Charles Fenn (B.T). v¨n ho¸ ë th«n quª, hoÆc ra søc tuyªn truyÒn viÖc kh¸ng chiÕn.
50 51HoÆc gióp søc vμo b×nh d©n häc vô. Chí bá tμi häc cña m×nh.
C¸c ®ång bμo cã vèn th× nªn cïng nhau tæ chøc nh÷ng c«ng
nghÖ nhá. Nh− thÕ th× ®· khái ngåi ¨n côt vèn mμ l¹i gióp ®−îc
mét sè ®ång bμo lao ®éng t¶n c−. ChÝnh phñ sÏ tËn t©m gióp ®ì.
C¸c anh em c«ng nh©n th× Liªn ®oμn lao ®éng vμ ChÝnh phñ ®·
cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp c«ng ¨n viÖc lμm cho c¶ mäi ng−êi. Anh em
ph¶i lËp tøc ®Õn ®¨ng ký t¹i Liªn ®oμn lao ®éng ®Ó nhËn c«ng viÖc.
TH¦ GöI CHÝNH PHñ Vμ NH¢N D¢N PH¸P
Anh em n«ng d©n vμ c¸c líp ®ång bμo kh¸c th× ChÝnh phñ vμ
®ång bμo hËu ph−¬ng ®· cã c¸ch gióp ®ì. Xin mäi ng−êi theo lêi cña
c¸c Uû ban t¶n c−, ®i ®Õn n¬i ®· chuÈn bÞ s½n sμng ®Ó mμ lμm ¨n.
Mét lÇn n÷a, t«i xin göi chÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p mét lêi
Nh− thÕ lμ c¸c ®ång bμo ai lμm nghÒ g×, trong lóc t¶n c− cø lμm kªu gäi cÊp b¸ch.
nghÒ Êy. Ai còng ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt.
M¸u Ph¸p vμ m¸u ViÖt ch¶y ®· nhiÒu. NhiÒu thμnh thÞ, lμng
C- VÒ mÆt tinh thÇn. m¹c ViÖt Nam ®· bÞ tμn ph¸, nhiÒu doanh nghiÖp Ph¸p ®· bÞ ph¸
C¸c ®ång bμo ®· quyÕt chÝ hy sinh v× n−íc, bá hÕt nhμ cöa, cña s¶n. Cuéc chiÕn tranh cμng kÐo dμi ngμy nμo, th× tang tãc cμng
c¶i mμ t¶n c−. Nay ph¶i gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn tinh thÇn kiªn nhiÒu thªm, ®æ n¸t cμng chång chÊt.
quyÕt ®ã. Ng−êi ta b¶o r»ng qu©n ®éi Ph¸p chØ dïng ®Ó lËp l¹i hoμ b×nh,
Khi ®· cã viÖc lμm, th× ph¶i siªng n¨ng vμ tiÕt kiÖm. trËt tù. §iÒu ®ã sai. Sù thùc lμ ë ®©u kh«ng cã qu©n ®éi Ph¸p th×
¡n ë cïng nhau, ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ. Ph¶i nhí r»ng: §oμn kh«ng cã xung ®ét, mμ rÊt cã hoμ b×nh, trËt tù.
kÕt lμ søc kh¸ng chiÕn. Mét lÇn n÷a, chóng t«i trÞnh träng tuyªn bè r»ng nh©n d©n
Ph¶i gi÷ kû luËt, mçi ng−êi ph¶i tù cho m×nh lμ mét ng−êi ViÖt Nam chØ mong −íc cã ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn
chiÕn sÜ, mçi ng−êi ph¶i lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh. hiÖp Ph¸p; chóng t«i cam kÕt t«n träng quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n
T«i vμ ChÝnh phñ kh«ng giê phót nμo kh«ng lo l¾ng ®Õn c¸c ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam.
®ång bμo. B©y giê ®ang cùc khæ, th× chóng ta vui chÞu víi nhau. N−íc Ph¸p, x−a nay vÉn tranh ®Êu b¶o vÖ cho tù do, cã lÏ nμo
§Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, chóng ta sÏ l¹i tiÕp tôc chiÕn tranh víi mét n−íc chØ ®ßi nh÷ng quyÒn chÝnh
cïng nhau vui s−íng. Con ch¸u L¹c Hång, bao giê còng quËt c−êng, ®¸ng nhÊt cña m×nh vμ chØ muèn céng t¸c víi n−íc Ph¸p. N−íc
kh«ng bao giê sî khæ. Ph¸p chØ cÇn nãi mét c©u lμ chiÕn sù ®×nh chØ tøc kh¾c, lμ bao
nhiªu sinh mÖnh vμ tμi s¶n ®−îc cøu v·n, lμ t×nh th©n thiÖn vμ
Lêi chμo th©n ¸i lßng tin cËy lÉn nhau l¹i ®−îc phôc håi nh− tr−íc.
Ngμy 17 th¸ng 2 n¨m 1947 NÕu mÆc dÇu lßng ch©n thËt mong muèn hoμ b×nh cña chóng
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, t«i, n−íc Ph¸p nhÊt ®Þnh tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh, n−íc Ph¸p sÏ
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, mÊt hÕt mμ kh«ng thu ®−îc lîi g×, v× lÏ chiÕn tranh chØ ®−a tíi chç
1948, t.1, tr.49-50. g©y c¨m hên thï o¸n gi÷a hai d©n téc chóng ta.
§· h¼n lμ qu©n ®éi Ph¸p cã tμu bay vμ xe t¨ng, nh−ng chÝnh
52 53nghÜa vÒ phÝa chóng t«i vμ chóng t«i cã mét ý chÝ c−¬ng quyÕt
kh¸ng chiÕn ®Õn cïng.
Chóng t«i kh«ng tin r»ng n−íc Ph¸p l¹i muèn tiÕp tôc cuéc
chiÕn tranh tr¸i HiÕn ph¸p, tai h¹i vμ kh«ng vinh dù nμy.
Chóng t«i yªu cÇu ChÝnh phñ Ph¸p tuyªn bè râ rÖt chÝnh s¸ch TH¦ GöI ¤NG Vò §×NH HUúNH
cña m×nh ®èi víi n−íc ViÖt Nam. Chóng t«i yªu cÇu nh©n d©n Ph¸p
tá bμy ý kiÕn vÒ cuéc xung ®ét ®Ém m¸u vμ v« lý nμy. Chó Huúnh cïng Chñ tÞch UBHC Ninh B×nh,
VÒ phÇn chóng t«i, lËp tr−êng cña chóng t«i rÊt râ rÖt: Chóng 1- Tr¶ ®ån ®iÒn cña «ng Ph¹m Lª Bæng l¹i cho «ng Êy.
t«i muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p; chóng
2- Ng−êi qu¶n lý hiÖn giê, ph¶i tr¶ l¹i s¶n vËt hoa mïa ®Çy ®ñ
t«i muèn hoμ b×nh, mét nÒn hoμ b×nh hîp c«ng lý lμm vinh dù cho
theo lÖ th−êng. NÕu thiÕu hoÆc h− háng vËt g×, th× theo phÐp luËt
c¶ n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam.
mμ xö trÝ. NÕu ng−êi qu¶n lý m−în tªn ng−êi nμo hoÆc ®oμn thÓ
nμo mμ lμm quÊy, th× cø theo phÐp luËt mμ trÞ.
Ngμy 18 th¸ng 2 n¨m 1947 3- H«m tr−íc, «ng Bæng cã høa víi t«i: §ån ®iÒn ®ã cã thÓ thu
Hå CHÝ MINH n¹p 500 ®ång bμo t¶n c−. Hái l¹i «ng Êy râ rμng. ThËt cã thÓ hay
kh«ng. NÕu qu¶ cã thÓ, th× bao giê ng−êi t¶n c− ®Õn ®−îc.
4- Lμm xong viÖc råi, b¸o c¸o cho t«i biÕt.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, 5- C«ng t¸c Ban Cøu tÕ (c¸c ®iÒn chñ gióp ®ång bμo t¶n c−)
1948, t.1, tr.51-52. tiÕn bé thÕ nμo ?

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 19 th¸ng 2 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
TB: Göi lêi th¨m cô Tõ, cô Trùc, cô Trung
vμ tÊt c¶ ®ång bμo c«ng gi¸o. Chó Nam
mong gÆp cô Ng« Tö H¹.


B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i B¶o tμng
Hå ChÝ Minh, b¶n chôp l−u t¹i
ViÖn Hå ChÝ Minh.
54 55nghªnh, nh−ng thÕ giíi sÏ cho m×nh d· man, bÊt lîi ngo¹i
giao. Ph¶i cã kÕ ho¹ch b−íc ®Çu lμm thÕ nμo? B−íc thø hai
lμm thÕ nμo? B−íc thø ba lμm thÕ nμo? Thμnh c«ng th× thÕ
nμo? NÕu thÊt b¹i th× thÕ nμo? Mçi ngμy lóc s¸ng dËy, tù hái
m×nh ngμy h«m nay ph¶i lμm g×? Tèi ®i ngñ ph¶i tù hái m×nh
ngμy h«m nay ®· lμm g×? Ph¶i cÈn thËn, cÈn thËn kh«ng
ph¶i lμ nhót nh¸t do dù.
BμI NãI CHUYÖN VíI C¸N Bé 4. §èi víi nh©n d©n: Ph¶i nhí §oμn thÓ lμm viÖc cho d©n,
TØNH THANH HO¸ §oμn thÓ m×nh m¹nh hay yÕu lμ ë d©n. D©n nghe theo lμ m×nh
m¹nh. HiÓu nguyÖn väng cña d©n, sù cùc khæ cña d©n. HiÓu t©m lý
C¸N Bé cña d©n, häc s¸ng kiÕn cña d©n. Nh−ng cã nh÷ng viÖc d©n kh«ng
muèn mμ ph¶i lμm nh− t¶n c−, nép thuÕ, nh÷ng viÖc Êy ph¶i gi¶i
A- C¸n bé lμ g×?
thÝch cho d©n râ. Ph¶i t«n kÝnh d©n, ph¶i lμm cho d©n tin, ph¶i lμm
C¸n bé lμ c¸i d©y chuyÒn cña bé m¸y. NÕu d©y chuyÒn kh«ng g−¬ng cho d©n. Muèn cho d©n phôc ph¶i ®−îc d©n tin, muèn cho
tèt, kh«ng ch¹y th× ®éng c¬ dï tèt, dï ch¹y toμn bé m¸y còng tª d©n tin ph¶i thanh khiÕt.
liÖt. C¸n bé lμ nh÷ng ng−êi ®em chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, cña
5. §èi víi §oμn thÓ: Tr−íc lóc m×nh vμo §oμn thÓ nμo ph¶i
§oμn thÓ thi hμnh trong nh©n d©n, nÕu c¸n bé dë th× chÝnh s¸ch
hay còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. hiÓu râ §oμn thÓ Êy lμ g×? Vμo lμm g×? Mçi ®oμn thÓ ph¶i v× d©n v×
n−íc. Khi vμo §oμn thÓ, tù do c¸ nh©n ph¶i bá. Ph¶i tuyÖt ®èi phôc
B- VËy c¸n bé ph¶i cã ®øc tÝnh thÕ nμo?
tïng mÖnh lÖnh cña §oμn thÓ. Ph¶i tuyÖt ®èi trung thμnh. Khi
1. M×nh ®èi víi m×nh: §õng tù m·n, tù tóc; nÕu tù m·n, tù tóc b×nh thêi ph¶i hÕt søc lμm viÖc. Khi nguy hiÓm ph¶i hy sinh v×
th× kh«ng tiÕn bé. Ph¶i t×m häc hái cÇu tiÕn bé. §õng kiªu ng¹o, §oμn thÓ. Hy sinh tÝnh m¹ng, lîi quyÒn, gi÷ danh gi¸ cña §oμn
häc lÊy ®iÒu hay cña ng−êi ta. Ph¶i siªng n¨ng tiÕt kiÖm. thÓ. Muèn gi÷ danh gi¸ cña §oμn thÓ ph¶i gi÷ danh gi¸ m×nh.
2. §èi víi ®ång chÝ m×nh ph¶i thÕ nμo? Th©n ¸i víi nhau, Kh«ng ®−îc b¸o c¸o l¸o nh−: Lμm thμnh mét viÖc th× phãng ®¹i,
nh−ng kh«ng che ®Ëy nh÷ng ®iÒu dë. Häc c¸i hay söa ch÷a c¸i dë. thÊt b¹i th× giÊu ®i.
Kh«ng nªn tranh giμnh ¶nh h−ëng cña nhau. Kh«ng nªn ghen ghÐt Mét §oμn thÓ m¹nh th× c¸i tèt cμng ngμy cμng ph¸t triÓn, c¸i
®è kþ vμ khinh kÎ kh«ng b»ng m×nh. Bá lèi hiÕu danh, hiÕu vÞ. ThÝ dë cμng ngμy cμng bít ®i. Mét ®iÒu tèt ph¶i ®−a ra tÊt c¶ mäi ng−êi
dô: mét anh nãi giái, mét anh kh«ng, khi ra quÇn chóng anh nãi cïng häc, mét ®iÒu xÊu ph¶i ®−a ra tÊt c¶ mäi ng−êi cïng biÕt mμ
kÐm sî anh nãi giái lªn nãi sÏ ®−îc c«ng chóng vç tay hoan nghªnh tr¸nh.
lÊn ¸t ¶nh h−ëng m×nh ®i, nªn kh«ng cho anh nãi giái lªn nãi.
3. §èi víi c«ng viÖc ph¶i thÕ nμo? Tr−íc hÕt, ph¶i nghÜ KH¸NG CHIÕN
cho kü, cã viÖc lμm tr−íc m¾t thμnh c«ng nh−ng thÊt b¹i vÒ
sau. Cã viÖc ®Þa ph−¬ng nμy lμm cã lîi nh−ng h¹i cho ®Þa
ph−¬ng kh¸c. Nh÷ng c¸i nh− thÕ ph¶i tr¸nh. ThÝ dô: ®èi víi Hai hßn ®¸ cïng chäi nhau th× hai hßn cïng vì, hai c¸i trøng
tï binh Ph¸p nÕu m×nh giÕt ®i th× thÊy d©n chóng hoan cïng chäi nhau th× hai c¸i cïng vì. Ph¶i mét c¸i cøng, mét c¸i mÒm
56 57th× khi chäi nhau mét c¸i míi cßn. Nªn hai bªn cïng dïng m−u trÝ.
Ph¸p cã xe t¨ng, ®¹i b¸c, th× ta ph¸ ®−êng. Ph¸p cã m¸y bay
th× ta ®μo hÇm.
Ph¸p muèn ®¸nh chíp nho¸ng th× ta kÐo dμi. NhÊt ®Þnh ta
th¾ng!
BμI NãI CHUYÖN VíI C¸C §¹I BIÓU
Nãi ngμy 20-2-1947.
Tμi liÖu cña Ban nghiªn cøu TH¢N SÜ TRÝ THøC, PHó HμO
lÞch sö §¶ng Thanh Ho¸. TØNH THANH HO¸
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Theo s¸ch Hå ChÝ Minh
Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984, Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn t«i ®Õn th¨m Thanh Ho¸, ®−îc c¸c
t.4, tr.275-277. thø nhÊt. ngμi tíi dù ®«ng ®óc, t«i lÊy lμm h©n h¹nh. Tr−íc t«i tíi th¨m ®ång
bμo, sau lμ t«i cã nhiÖm vô b¸o c¸o c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. §©y tuy
ch−a ph¶i chiÕn tranh, nh−ng ai còng biÕt n−íc ta cã chiÕn tranh,
nãi gÇn th× tõ 19-12 n¨m ngo¸i, xa th× tõ 23-9 n¨m kia. Ch¾c ai
còng biÕt r»ng ta kh«ng muèn chiÕn tranh, nh−ng Ph¸p muèn g©y
chiÕn tranh víi n−íc ta, nªn ta ph¶i ®¸nh.
Tõ Nam chÝ B¾c, tõ giμ tíi trÎ, tõ c¸c d©n téc miÒn xu«i ®Õn
miÒn ng−îc, tÊt c¶ c«ng d©n n−íc ViÖt Nam ®Òu ph¶i gãp søc ®¸nh
thùc d©n Ph¸p. H¼n ta muèn hoμ b×nh, nh−ng thùc d©n Ph¸p
muèn chiÕn tranh th× ta ph¶i ®¸nh ®Õn cïng vμ biÕt c¸ch ®¸nh.
Ph¶i tri bØ, tri ), t×nh h×nh Ph¸p thÕ nμo ta ph¶i biÕt ®Ó ®èi phã.
û7F1
ë Ph¸p: Kinh tÕ khã kh¨n, ph¶i vay mét triÖu tÊn lóa m× cña
Mü; mçi th¸ng thiÕu 1 triÖu tÊn than, nhiÒu nhμ m¸y ®ãng cöa,
d©n ®ãi rÐt, chø t×nh h×nh kh«ng s¸ng sña g×.
ChÝnh trÞ: Tõ ngμy nhê §ång minh tho¸i khái ngo¹i x©m, th×
còng l«i th«i. Hai n¨m míi cã mét ChÝnh phñ mμ t¶ kÐo vÒ t¶, h÷u
kÐo vÒ h÷u. Nh©n d©n Ph¸p th× hä ®èi víi ViÖt Nam thÕ nμo? 56%
hoμ b×nh, 34% muèn ®¸nh.

___________
1) Ph¶i tri bØ, tri kû: Ph¶i biÕt m×nh biÕt ng−êi. ë ®©y nªn hiÓu lμ ph¶i
n¾m v÷ng t×nh h×nh ta, t×nh h×nh ®Þch (B.T).
58 59Tuy thÕ nh−ng ta kh«ng nªn khinh ®Þch, thùc d©n cßn m¹nh, B©y giê ta ®· biÕt m−u mÑo cña nã. Ta thö xem kinh nghiÖm
cßn tμu bay tμu bß, cßn viÖn binh; ta th× thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n lóc x−a, tæ tiªn ta, ®øc Lª Lîi, H−ng §¹o trong cuéc chiÕn ®Êu
hoμ, ta ®ñ ®Ó th¾ng nã. nhiÒu trËn th¾ng, còng nhiÒu trËn b¹i, nh−ng råi ta vÉn th¾ng, v×
kiªn gan vμ cã søc ®oμn kÕt. Khi kh¸ng chiÕn rÊt cùc khæ, rÊt gay
Thiªn thêi: Ýt th¸ng n÷a, giêi nãng nùc, Ph¸p kh«ng chÞu næi
go, rÊt khã kh¨n, nh−ng sÏ th¾ng lîi.
khÝ hËu, sÏ ng¹i dÇn, tõ Nam chÝ B¾c ®i tíi ®©u chØ cã tro tμn g¹ch
Tr−íc lóc t«i tíi ®©y, t«i ®· ®−îc th− cô Lª Th−íc nãi vÒ c«ng
vôn, Ph¸p ®¸nh ban ngμy nh−ng ta l¹i ®¸nh ban ®ªm.
viÖc kiÕn thiÕt tØnh Thanh Ho¸ thμnh mét tØnh kiÓu mÉu. Trong
§Þa lîi: Ta ë ®Êt ta, Ph¸p kh«ng quen ®−êng ®i. lóc ®ang ph¸ ho¹i nhμ cöa, ®−êng s¸ mμ l¹i nãi ®Õn kiÕn thiÕt th×
Nh©n hoμ: Trõ mét sè ViÖt gian, cßn 25 triÖu d©n ta ®Òu muèn cã tr¸i nhau kh«ng? Kh«ng tr¸i nhau, muèn kiÕn thiÕt ph¶i ph¸
tù do. ho¹i. Ph¸ ho¹i ®Ó ®Êu tranh th¾ng lîi råi míi kiÕn thiÕt.
Nay t«i xin cã mÊy ý kiÕn, xin cèng hiÕn vÒ viÖc kiÕn thiÕt. Mét
Cßn d− luËn ë Trung Quèc, Ên §é, Nam D−¬ng, DiÕn §iÖn,
tØnh m« ph¹ ), ch¼ng nh÷ng m« ph¹m ë mét mÆt mμ ph¶i ë nhiÒu
8F1
T©n Gia Ba, ®Òu cho lμ chÝnh nghÜa, mμ ®Õn Ph¸p còng ®a sè ng¶
mÆt; kh¸ng chiÕn kh¾p mäi mÆt, kiÕn thiÕt kh¾p mäi mÆt.
vÒ ta.
TØnh Thanh Ho¸ theo t«i, muèn trë thμnh mét tØnh kiÓu mÉu,
C¶ ba: Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoμ ®Òu lîi cho ta. Nh÷ng c¸i nhÊt ®Þnh ®−îc, v× ng−êi ®«ng, ®Êt réng, cña nhiÒu, chØ cßn thiÕu sù
lîi cho ta lμ h¹i cho ®Þch, mμ lîi cho ®Þch lμ h¹i cho ta. ®iÒu khiÓn s¾p ®Æt. Cã ruéng ph¶i cμy cho cã lóa, cã ng−êi nh−ng
§Þch cã tμu bay, tμu bß, tμu thuû nh−ng nã cã chõng nªn nã ph¶i ph©n phèi thÕ nμo.
muèn ®¸nh chíp nho¸ng. SÐt ®¸nh kh«ng tróng, chíp soi kh«ng Nay t«i xin nãi vÒ tõng ngμnh mét:
thÊu th× hÕt c¬n sÊm sÐt lμ yªn. V¨n ho¸: Kh«ng ph¶i t«i chØ nãi ®iÒu tèt, ®iÒu hay, mμ còng
Nh−ng trong khi sÊm sÐt th× ghª gím l¾m. Nã cã thÓ dïng viÖn ph¶i nãi sù thùc, nãi thùc hay mÊt lßng.
binh ®Ó ®¸nh ta. Nã cã thÓ ®¸nh trμn, nh−ng sè viÖn binh ®ã kh«ng TØnh Thanh Ho¸ cã tiÕng lμ v¨n vËt, nh−ng nay xÐt sè ng−êi
thÓ tËp trung vμo mét n¬i cho nªn nã kh«ng lμm g× ®−îc ta. NÕu nã biÕt ch÷ cßn Ýt h¬n sè ng−êi ch−a biÕt ch÷. Ngμy x−a ®i häc biÕt ch÷
r¶i ra tõ Nam Quan ®Õn Cμ Mau còng ch¼ng lμm g× ®−îc ta, ta nho cßn hμng 10 n¨m míi ®äc ®−îc, chø nay ch÷ quèc ng÷ chØ ba
cμng dÔ ®¸nh. Nã dïng vò khÝ tèi t©n th× ta ®¸nh du kÝch, nã trªn th¸ng mμ cßn nhiÒu ng−êi ch−a biÕt ch÷. C¸i ®ã c¸c nhμ v¨n ho¸
trêi th× ta d−íi ®Êt. Ta tr−êng kú kh¸ng chiÕn th× ta th¾ng lîi. ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm. T«i cã ý kiÕn ra kú h¹n trong mét
n¨m ph¶i thanh to¸n cho xong n¹n mï ch÷, c¸c ngμi thÊy cã ®−îc
§Þch muèn lμm cho chãng, muèn th¾ng nã ta ph¶i toμn diÖn kh«ng?
kh¸ng chiÕn, toμn d©n kh¸ng chiÕn. Nã muèn th¾ng, nã chia rÏ ta
Ch¼ng nh÷ng chØ biÕt ch÷ mμ cßn ph¶i häc ®¹o ®øc c«ng d©n,
cho l−¬ng ghÐt gi¸o, gi¸o ghÐt l−¬ng, xui Nam Bé ghÐt B¾c Bé. phæ th«ng chÝnh trÞ. Thø hai, cßn cÇn ph¶i më mang líp trung häc.
B©y giê nã lÊy vò lùc ta kh«ng sî. Nã lÊy chÝnh trÞ, ta kh«ng Ng−êi giμ th× chÕt, ng−êi trÎ th× giμ. Chóng ta giμ th× chóng ta ph¶i
m¾c m−u. Nã lÊy kinh tÕ phong to¶, th× ta lÊy kinh tÕ ta ®¸nh nã. chÕt, ta ph¶i chuÈn bÞ c¸n bé. Tr−íc häc mét ®−êng, hμnh mét nÎo.
Ta t¨ng gia s¶n xuÊt. Ta lîi h¬n nã lμ nã kh«ng thÓ kÐo dμi ®−îc, ___________
mμ ta th× cã thÓ kÐo dμi. 1) Mét tØnh g−¬ng mÉu, kiÓu mÉu (B.T).
60 61Nay ph¶i söa ch−¬ng tr×nh lμm sao ®Ó häc th× hμnh ®−îc ngay. Tõ ngμy thμnh lËp ChÝnh phñ, trong nh©n viªn cßn cã nhiÒu
§ång bμo b©y giê ph¶i biÕt ch÷ hÕt ®Ó tr¶ lêi cho thÕ giíi biÕt khuyÕt ®iÓm.
n−íc ta lμ n−íc v¨n minh, ai còng biÕt ch÷. Cã ng−êi lμm quan c¸ch m¹ng, chî ®á chî ®en, khinh d©n, m−u
vinh th©n, ph× ). Tõ mét n¨m nay, néi ho¹ ), ngo¹i x©m kh«ng lóc
Qu©n sù: Ph¸ ho¹i triÖt ®Ó, ®μo hÇm tró Èn ®Ó tr¸nh n¹n tμu
9F1 10F2
nμo kh«ng cã, nªn cßn nhiÒu viÖc ®¸ng lμm mμ ChÝnh phñ trung
bay. §−êng s¸, ®−êng c¸i, ®−êng xe löa ph¶i ph¸ ho¹i hÕt. Nh÷ng
−¬ng kh«ng lμm ®−îc. Cã nhiÒu c¸i biÕt lμ hay, nh−ng cßn viÖc gÊp
nhμ cöa ch¾c ch¾n khi ph¸ th× tiÕc, nh−ng nÕu kh«ng ph¸ th× khi
ph¶i lμm gÊp c¸i ®·.
giÆc tíi, nã lÊy ®Æt ®¹i b¸c th× nguy. Nh−ng chØ ph¸ kh«ng th× nã
Xin ®ång bμo h·y phª b×nh, gióp ®ì gi¸m s¸t c«ng viÖc ChÝnh
còng ®¸nh ®−îc ta. Nãi tiªu cùc vμ tÝch cùc, ph¸ ho¹i lμ tiªu cùc
phñ. Cßn nh÷ng viÖc lμm, mμ ch−a lμm ®−îc th× xin ®ång bμo
nh−ng ph¶i lμm c¶ tÝch cùc n÷a. Ta ph¶i tæ chøc du kÝch, nã thß ra
nguyªn l−îng. V× nÕu cã nÊu c¬m còng 15 phót míi chÝn, huèng chi
®©u ta ®¸nh ®ã. Cã ng−êi hái lÊy sóng ®©u? §¸nh du kÝch hÔ cã g×
lμ söa ch÷a c¶ mét n−íc ®· 80 n¨m n« lÖ, ng−êi tèt cã, ng−êi xÊu
còng ®−îc, sóng chim, sóng kÝp, gËy, cμy, cuèc.
cã, mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá, muèn nhæ cá th× còng vμi ba giê
Tãm l¹i: míi xong.
1. Ph¸ ho¹i Tãm l¹i chÝnh trÞ lμ:
2. Tæ chøc du kÝch 1. §oμn kÕt.
3. §èi víi chiÕn sÜ ®· l©m trËn hay s½n sμng l©m trËn, nh÷ng 2. Thanh khiÕt tõ to ®Õn nhá.
ng−êi Êy ®· hy sinh cho Tæ quèc th× ®ång bμo ph¶i gióp ®ì cho gia Kinh tÕ: Thùc d©n Ph¸p ph¸ kinh tÕ cña ta, phong to¶ c¶ trong
®×nh Êy. vμ ngoμi. Ta ph¶i lμm tù cÊp tù tóc, dï nã cã phong to¶ 10 n¨m, 15
ChÝnh trÞ: C¸i søc m¹nh v« ®Þch mμ ta cã thÓ th¾ng qu©n ®Þch n¨m ta còng kh«ng sî. Muèn t¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i lμm thÕ nμo?
giμnh ®éc lËp thèng nhÊt lμ sù ®oμn kÕt. Kh«ng ph¶i ChÝnh phñ bá 10 - 15 triÖu ®Ó më lß m¸y, lμm c¸i nμy
c¸i kh¸c. Ph¶i ®em hÕt søc d©n, tμi d©n, cña d©n lμm cho d©n.
Ngμy x−a cã nh÷ng sù xÝch mÝch phe ph¸i, nh−ng ngμy nay Tæ Tr−íc kia, søc d©n, cña d©n lμm lîi cho ®Õ quèc, nay ®em lμm lîi
quèc l©m nguy mμ chia rÏ th× bÊt lîi. cho d©n.
Ta cã c¸i thï chung lμ bän c−íp n−íc th× dï cã c¸i thï hiÒm Ban t¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i gióp ®ì cho ®ång bμo, bμy kÕ ho¹ch
riªng còng ph¶i bá hÕt. Bá thï riªng ®Ó tr¶ thï chung, ®ã lμ giμnh cho ®ång bμo lμm thÕ nμo cho ®ì tèn mμ lîi nhiÒu. ThÝ dô: mét lμng
th¾ng lîi. dÖt v¶i 10 khung, 10 nhμ, tèn dÇu, tèn c«ng ®¸nh suèt, nay tæ chøc
Hμnh chÝnh: ChÝnh phñ Céng hoμ D©n chñ lμ g×? Lμ ®μy tí l¹i lμm mét nhμ ®ì ®Ìn dÇu, v. v..
chung cña d©n, tõ Chñ tÞch toμn quèc ®Õn lμng. D©n lμ chñ th× VÒ t¨ng gia s¶n xuÊt kh«ng ph¶i ®¹i ®iÒn chñ, ®¹i th−¬ng gia,
ChÝnh phñ ph¶i lμ ®μy tí. Lμm viÖc ngμy nay kh«ng ph¶i lμ ®Ó ai còng cã thÓ lμm ®−îc. ThÝ dô: mét em ch¨n bß mμ ch¨n cho bß
th¨ng quan, ph¸t tμi. NÕu ChÝnh phñ lμm h¹i d©n th× d©n cã quyÒn ___________
®uæi ChÝnh phñ. Nh−ng khi d©n dïng ®μy tí lμm viÖc cho m×nh, th×
1) M−u lμm giμu cho gia ®×nh m×nh, cho b¶n th©n m×nh cã quyÒn thÕ
ph¶i gióp ®ì ChÝnh phñ. NÕu ChÝnh phñ sai th× ph¶i phª b×nh, phª (B.T).
b×nh nh−ng kh«ng ph¶i lμ chöi. 2) Néi ho¹n: Nçi lo ë bªn trong, nguy c¬ ë bªn trong (B.T).
62 63¨n, t×m chç cã cá cho bß ¨n, mét em bÐ ®i häc, tr−íc nã vÏ nh¶m vμo kiÓu mÉu. Lμm mét ng−êi kiÓu mÉu, mét nhμ kiÓu mÉu, mét
vë nay nã biÕt tiÕt kiÖm giÊy, tr−íc viÕt bót ch× sau sÏ viÕt bót mùc, lμng kiÓu mÉu, mét huyÖn kiÓu mÉu, mét tØnh kiÓu mÉu.
®ã còng lμ t¨ng gia s¶n xuÊt. Mét bªn cÇn, mét bªn kiÖm, ë ta nã lμ QuyÕt t©m lμm th× sÏ thμnh kiÓu mÉu. Mét tØnh kiÓu mÉu,
míi nh−ng thùc ra nã rÊt x−a, ë s¸ch §¹i ) cã c©u "Lμm cho nhiÒu,
äc11F1 mét n−íc kiÓu mÉu, th× thÕ giíi biÕt n−íc ta lμ mét n−íc
tiªu th× Ýt, lμm chãng tiªu chËm, tøc lμ ®Çy ®ñ". NghÌo trë nªn ®ñ, ®¸ng ®−îc ®éc lËp, thèng nhÊt; d©n téc tù do; kh¸ng chiÕn
®ñ trë nªn giμu, giμu th× giμu thªm. th¾ng lîi. T«i kªu gäi ®ång bμo trong tØnh x¾n tay ¸o lμm ®i,
Nay ph¶i ®em ra mμ lμm ë nhμ m×nh, tØnh m×nh, n−íc m×nh. lÇn sau vÒ ®©y, t«i sÏ thÊy mçi ng−êi lμ mét ng−êi kiÓu mÉu.
Lμm cho m×nh khái ®ãi rÐt, ®ång bμo m×nh khái ®ãi rÐt tøc lμ
kh¸ng chiÕn. Thªm mét ®iÒu n÷a: HiÖn n−íc ta ®ang kh¸ng chiÕn, Nãi ngμy 20-2-1947.
tõ ®©y ra B¾c cã nh÷ng n¬i, thμnh thÞ thμnh chiÕn tuyÕn, cã nhiÒu Tμi liÖu cña Ban nghiªn cøu
®ång bμo t¶n c− kh«ng chÞu ë l¹i víi Ph¸p mμ ®i rÊt cùc khæ, phÇn lÞch sö §¶ng Thanh Ho¸.
®«ng tay kh«ng ch©n rêi. ë Hμ Néi cã nhiÒu ng−êi tay m×nh ®èt S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
nhμ m×nh, ph¸ nhμ m×nh mμ ®i. Nay ®ång bμo hËu ph−¬ng cã ¨n xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
mμ ®Ó hä ®ãi, cã ¸o mμ ®Ó hä rÐt, cã ®óng kh«ng? Mong ®ång bμo Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984,
ñng hé ®ång bμo ®ã, gióp ®ì ®ång bμo t¶n c− tøc lμ gióp ®ì kh¸ng t.4, tr.278-286.
chiÕn, gióp cho kÎ cã vèn ®Ó cã thÓ tù lùc ®−îc, kÎ kh«ng vèn th×
gióp hä cã c«ng ¨n viÖc lμm, chç ë. Theo ý t«i, Thanh Ho¸ cã 1 triÖu
d©n, mçi gia ®×nh cã 10 ng−êi tøc lμ cã 10 v¹n gia ®×nh. Mçi gia
®×nh gióp mét ng−êi t¶n c− tøc lμ cã thÓ ®−îc 10 v¹n ng−êi hay bít
®i mét nöa lμ 5 v¹n hay Ýt n÷a ®i lμ 2 v¹n r−ìi. T«i mong ®ång bμo
hÕt søc gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−.

KÕT LUËN

TØnh Thanh Ho¸ ph¶i trë nªn mét tØnh kiÓu mÉu, th×
ph¶i lμm sao cho mäi mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù, ph¶i lμ
___________
1) S¸ch §¹i häc lμ mét trong 4 bé s¸ch cña Nho gi¸o mμ ë n−íc ta vÉn
gäi lμ Tø th− gåm cã c¸c s¸ch LuËn ng÷, M¹nh Tö, Trung dung vμ §¹i häc.
Còng cã thuyÕt coi s¸ch §¹i häc lμ mét ch−¬ng cña s¸ch LÔ ký (còng lμ mét
cuèn s¸ch cña Nho gi¸o). ë ®©y Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi theo ý mét c©u
trong s¸ch §¹i häc: “Sinh tμi h÷u ®¹i ®¹o: sinh chi gi¶ chóng, thùc chi gi¶
qu¶, vi chi gi¶ tËt, dông chi gi¶ th−, t¾c tμi h»ng tóc hü”. NghÜa lμ: [Muèn]
lμm ra tiÒn cña [còng ph¶i] cã ph−¬ng s¸ch c¬ b¶n: lμm ra th× nhiÒu, tiªu
thô th× Ýt, lμm th× mau chãng, dïng th× th− th¶, nh− thÕ th× tiÒn cña
th−êng ®Çy ®ñ (B.T).
64 65
TH¦ GöI §åNG BμO THIÓU Sè THANH HO¸ THANH HO¸ KIÓU )
MÉu12F1
Cïng ®ång bμo yªu quý, 1. MôC §ÝCH: Lμm cho ng−êi nghÌo th× ®ñ ¨n.
Ng−êi ®ñ ¨n th× kh¸ giμu
T«i ®Õn th¨m Thanh Ho¸, t«i ®Þnh lªn th¨m ®ång bμo, nh−ng
Ng−êi kh¸ giμu th× giμu thªm.
cã viÖc gÊp ph¶i trë vÒ ngay, ch−a lªn ®−îc. T«i lÊy lμm tiÕc. LÇn Ng−êi nμo còng biÕt ch÷,
sau t«i sÏ lªn th¨m ®ång bμo. Ng−êi nμo còng biÕt ®oμn kÕt, yªu n−íc.
Lóc nμy toμn thÓ quèc d©n ®ang ra søc chèng giÆc cøu n−íc. 2. C¸CH LμM: §em tμi d©n, søc d©n, cña d©n lμm lîi cho
T«i ch¾c ®ång bμo Th−îng du ®Òu ra søc ®oμn kÕt chuÈn bÞ tham d©n.
gia giÕt giÆc cøu n−íc ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn thèng nhÊt ®éc lËp cña Tæ Kh«ng ph¶i ChÝnh phñ xuÊt tiÒn ra lμm. ChÝnh phñ
quèc. ViÖc d×u d¾t ®ång bμo Th−îng du, t«i tr«ng cËy lßng ¸i quèc chØ gióp kÕ ho¹ch cæ ®éng.
vμ sù h¨ng h¸i cña c¸c vÞ lang ®¹o.
V× vËy nh÷ng kÕ ho¹ch ®Þa ph−¬ng cã thÓ tù thùc hμnh ®−îc,
T«i göi lêi chóc mõng c¸c vÞ lang ®¹o vμ toμn thÓ ®ång bμo cø gióp cho ®ång bμo lμm giμu dÇn, nh− hîp t¸c x·, v.v..
m¹nh khoÎ.
ViÖc g× còng ph¶i tõ viÖc dÔ ®Õn viÖc khã, tõ viÖc gÊp ®Õn viÖc
ho·n, tõ viÖc Ýt tèn tiÒn ®Õn viÖc tèn nhiÒu tiÒn. Nãi tãm l¹i: kÕ
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng ho¹ch ph¶i thiÕt thùc, ph¶i lμm ®−îc. Chí lμm kÕ ho¹ch ®Ñp mÆt, to
t¸t, kÓ hμng triÖu nh−ng kh«ng thùc hiÖn ®−îc.
Ngμy 21 th¸ng 2 n¨m 1947
Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam
T¡NG GIA S¶N XUÊT
D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH 1. ViÖc nμy ChÝnh phñ lμm mét phÇn, ®Ó lμm kiÓu mÉu cho d©n.
Mét phÇn ®ång bμo ®Þa ph−¬ng tù lμm lÊy. ChÝnh phñ chØ gióp ý kiÕn.
B¶n chôp bøc th− l−u t¹i ___________
Côc C¶nh vÖ Bé Néi vô. 1) Trong nguyªn b¶n kh«ng ®Ò ngμy th¸ng. Cã thÓ ®©y lμ nh÷ng ý
kiÕn chØ ®¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh sau khi Ng−êi vÒ th¨m Thanh Hãa
lÇn ®Çu tiªn (20-2-1947). Chó thÝch cña Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n
lÇn thø nhÊt (B.T).
66 672. PhÇn ChÝnh phñ lμm: ChÝnh phñ phô cÊp mét kho¶n tiÒn 100.000 ®ång lμm kinh phÝ
a) ChÝnh phñ xuÊt hai triÖu ®ång (sÏ do Bé Tμi chÝnh giao) ®Ó lμm do cô Lª Th−íc gi÷.
2000 mÉu ®ån ®iÒn (c«ng nh©n, c«ng cô, sóc vËt, gièng m¹, v.v.). Ban V¨n ho¸ ph¶i t×m nh÷ng c¸ch kh«ng cÇn tèn tiÒn mμ häc
NÕu thÝ nghiÖm nμy thμnh c«ng sÏ lμm thªm. ®−îc, nh− "gia ®×nh häc hiÖu", "tiÓu gi¸o viªn", c¶ lμng chung g¹o
b) ChÝnh phñ chØ ®Þnh mét ban phô tr¸ch vÒ viÖc nμy: 7 vÞ: nu«i mét thÇy gi¸o, v.v..

Cô Lª Th−íc - Chñ nhiÖm kiªm thñ quü Kh«ng cã giÊy th× viÕt vμo c¸t, kh«ng cã bót th× dïng lÏ ), v.v., 13F1
kh«ng thiÕu g× c¸ch häc mμ kh«ng tèn tiÒn.
Anh Nh©n, kiªm ®èc lý 1000 mÉu
Cï Huy CËn *
Anh B¸ch * *

§Æng ViÖt Ch©u. Ban t¨ng gia s¶n xuÊt Thanh Ho¸ cø lμm viÖc ®Þa ph−¬ng, råi
liªn l¹c víi Ban t¨ng gia s¶n xuÊt trung −¬ng.
Hai ng−êi n÷a do 5 vÞ trªn cÈn thËn cö thªm. Ban nμy sÏ cã s¾c
lÖnh cña ChÝnh phñ chuÈn y. CÇn cã mét kÕ ho¹ch dÉn thuû nhËp ® ) cho 120.000 mÉu kia.
Òn14F2
c) Hai ®èc lý ph©n c«ng nh−ng ph¶i mËt thiÕt hîp t¸c. NghÜa lμ
mçi ng−êi chuyªn tr¸ch 1000 mÉu ®Ó thi ®ua nhau cho mau tiÕn B¶n gèc l−u t¹i B¶o tμng
bé, nh−ng vÒ kinh nghiÖm, dông cô, sóc vËt th× ph¶i gióp lÉn nhau. C¸ch m¹ng ViÖt Nam.
d) KÕ ho¹ch chung th× Ban trÞ sù bμn víi nhau. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Theo s¸ch Hå ChÝ Minh
e) TiÒn tiªu ch−a ®Õn 1000 ®ång th× ph¶i cã biªn lai h¼n hoi Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1984, Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn
cña ®èc lý, qu¸ 1000 ®ång th× ph¶i cã toμn ban ký. t. 4, tr.287-289. thø nhÊt.
f) C«ng nh©n trong ®ån ®iÒn ph¶i cã tæ chøc:
Häc ch÷ quèc ng÷
Häc qu©n sù th−êng thøc
Häc chÝnh trÞ: yªu n−íc, ®oμn kÕt, kh¸ng chiÕn, v.v..

V¡N HO¸

§ång bμo H¹ du cßn h¬n 50% mï ch÷. §ång bμo Th−îng du
90% mï ch÷!
ChÝnh phñ giao cô Lª Th−íc vμ anh §Æng Thai Mai tæ chøc
mét Ban V¨n ho¸ (mêi thªm nh÷ng nhμ trÝ thøc danh väng). ___________
Tr¸ch nhiÖm cña Ban V¨n ho¸: lμm sao cho ®Õn th¸ng 6 n¨m 1) LÏ tre: tõ ®Þa ph−¬ng NghÖ TÜnh: mét ®o¹n cμnh tre nhá (B.T).
1947, sè ng−êi mï ch÷ ph¶i bít 50%. 2) DÉn n−íc vμo ruéng (B.T).
68 69chiÕn cøu quèc, ®ång bμo miÒn bÓ ®· viÕt mét trang rÊt vÎ
vang. Tuy vËy, cμng gÇn ®Õn th¾ng lîi, cμng nhiÒu b−íc gian
nan. Cho nªn ®ång bμo miÒn bÓ, qu©n còng nh− d©n, ph¶i
g¾ng søc thªm, ph¶i g¾ng søc m·i, cho ®Õn cuéc th¾ng lîi
hoμn toμn.
T«i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu th¬ c¸c bé ®éi, c¬ quan, ®oμn thÓ vμ c¸
nh©n ®ång bμo miÒn bÓ göi cho t«i. TiÕc v× bËn viÖc qu¸, kh«ng thÓ
TR¶ LêI PHáNG VÊN tr¶ lêi kh¾p. VËy nhê b¸o ChiÕn ®Êu chuyÓn lêi c¶m ¬n vμ lßng
CñA B¸o CHIÕN §Êu th©n ¸i cña t«i cho toμn thÓ ®ång bμo miÒn bÓ, vμ h«n c¸c ch¸u nhi
®ång.

1. Hái: Tõ ngμy kh¸ng chiÕn bïng næ, Chñ tÞch lu«n lu«n m¹nh
khoÎ kh«ng? Tr¶ lêi th¸ng 2-1947.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Tr¶ lêi: C¶m ¬n! Nh− c¸c b¹n tr«ng thÊy, b©y giê t«i bÐo ®á Hå ChÝ Minh l−u t¹i
h¬n tr−íc, mÆc dÇu t«i lu«n lu«n ®i th¨m mÆt trËn nμy ®Õn mÆt Côc l−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng,
trËn kh¸c, nhiÒu khi ®i mÊy chôc c©y sè, m−a −ít dÇm dÒ, ®−êng b¶n chôp l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
tr¬n nh− mì, mμ còng kh«ng thÊy mÖt.
2. Hái: V× sao Ph¸p ch−a ®iÒu ®×nh víi ta?
Tr¶ lêi : V× thùc d©n Ph¸p ®ang m¬ t−ëng cã thÓ dïng vò lùc
mμ chinh phôc ta. V× hä ch−a hiÓu r»ng: Toμn thÓ d©n ta ®· kiªn
quyÕt kh¸ng chiÕn, ®Ó tranh l¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp.
3. Hái: NÕu Ph¸p ®iÒu ®×nh víi mét nhãm ng−êi kh¸c, th× th¸i
®é cña ChÝnh phñ ta sÏ thÕ nμo?
Tr¶ lêi: BÊt kú Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ai, nÕu Tæ quèc ta ®−îc thèng
nhÊt ®éc lËp thËt thμ, ®ång bμo ta ®−îc tù do d©n chñ thËt thμ, th×
ChÝnh phñ ta vμ quèc d©n ta sÏ tho¶ thuËn. BÊt kú ai mμ ph¶n béi
quyÒn lîi cña Tæ quèc vμ cña ®ång bμo, th× ChÝnh phñ vμ nh©n d©n
ta sÏ coi hä lμ nh÷ng ng−êi ph¶n quèc. Vμ cø kh¸ng chiÕn.
4. Hái: §èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n vμ d©n miÒn bÓ, Chñ
tÞch cã c¶m t−ëng nh− thÕ nμo?
Tr¶ lêi: Tuy tr×nh ®é chiÕn ®Êu mçi n¬i cã kh¸c nhau Ýt
nhiÒu. Nh−ng lßng yªu n−íc vμ chÝ kiªn quyÕt cña toμn thÓ
qu©n vμ d©n miÒn bÓ th× ®Òu rÊt cao. Trong lÞch sö kh¸ng
70 71
GöI §åNG BμO TH¦îNG DU TH¦ GöI C¸C §åNG CHÝ B¾C Bé

Trong cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc nμy, ®ång bμo thiÓu sè ®· tá Cïng c¸c ®ång chÝ B¾c Bé,
lßng nång nμn yªu n−íc. NhiÒu thanh niªn ®· tham gia bé ®éi,
oanh liÖt giÕt giÆc. N¬i nμo ®ång bμo nam n÷ còng nhiÖt liÖt tæ chøc T«i kh«ng cã th× giê gÆp c¸c ®ång chÝ ®Ó phª b×nh, kiÓm th¶o vμ
tù vÖ, d©n qu©n vμ ®éi du kÝch. Toμn thÓ ®ång bμo ®Òu h¨ng h¸i bμn b¹c c«ng viÖc chung. TiÕc v× hoμn c¶nh kh«ng tiÖn. VËy t«i cã
ñng hé kh¸ng chiÕn. NhiÒu lóc hy sinh c¶ c«ng ¨n viÖc lμm ®Ó gióp mÊy lêi dÆn c¸c ®ång chÝ nh− sau, mong c¸c ®ång chÝ chó ý:
®ì c¸c viÖc. Lßng dòng c¶m ®ã thËt lμ quý b¸u. 1. Trong lóc d©n téc ®ang ë ng· t− ®−êng, chÕt hay sèng, mÊt
T«i nhËn ®−îc nhiÒu th¬ cña ®ång bμo Thæ, M−êng, Nïng, hay cßn, mçi ®ång chÝ vμ toμn c¶ §oμn thÓ ph¶i ®em tÊt c¶ tinh
MÌo, M¸n, v©n v©n, ®Òu nãi kiªn quyÕt ñng hé ChÝnh phñ, kh¸ng thÇn vμ lùc l−îng ra ®Ó ®−a toμn d©n quay vÒ mét h−íng, nh»m
chiÕn ®Õn cïng, chèng giÆc thùc d©n, ®Ó gi÷ g×n giang s¬n ®Êt n−íc. vμo mét môc ®Ých ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p lμm cho n−íc thèng
nhÊt vμ ®éc lËp. V× vËy mçi mét ®ång chÝ vμ toμn c¶ §oμn thÓ ph¶i:
C¸c ®ång bμo thiÓu sè ®Òu høa s½n sμng gióp ®ì bé ®éi ®ñ mäi
S¸ng suèt, kh«n khÐo, cÈn thËn, kiªn quyÕt, siªng n¨ng, nhÊt trÝ.
mÆt, vμ sÏ ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt, kh«ng kÓ khã nhäc, lμm cho
nhiÒu lóa, nhiÒu s¾n, nhiÒu b¾p, nhiÒu khoai. 2. Cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn nμy tøc lμ d©n téc c¸ch mÖnh
®Õn tr×nh ®é tèi cao. Trong lóc nμy t− t−ëng vμ hμnh ®éng cña mçi
T«i thay mÆt ChÝnh phñ, c¶m ¬n ®ång bμo, vμ tr©n träng høa
r»ng: §Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, Tæ quèc mét ®ång chÝ rÊt cã quan hÖ ®Õn toμn quèc. NÕu mét ng−êi s¬ suÊt,
vμ ChÝnh phñ sÏ lu«n lu«n ghi nhí nh÷ng c«ng lao cña c¸c ®ång bμo. mét viÖc s¬ suÊt lμ cã thÓ háng viÖc to; sai mét ly ®i mét dÆm.

T«i göi cho tÊt c¶ ®ång bμo Thæ, M−êng, Nïng, M¸n, MÌo, v©n V× vËy chóng ta ph¶i kiªn quyÕt tÈy s¹ch nh÷ng khuyÕt ®iÓm
v©n, lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. sau ®©y:
a) §Þa ph−¬ng chñ nghÜa.
ChØ ch¨m chó lîi Ých cña ®Þa ph−¬ng m×nh mμ kh«ng nh×n ®Õn
Hå CHÝ MINH
lîi Ých cña toμn bé. Lμm viÖc ë bé phËn nμo chØ biÕt bªnh vùc vun
ViÕt kho¶ng th¸ng 2-1947. ®¾p cho bé phËn Êy. Do khuyÕt ®iÓm ®ã mμ sinh ra nh÷ng viÖc,
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch xem qua th× nh− kh«ng quan hÖ g× mÊy, kú thùc rÊt cã h¹i ®Õn kÕ
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
ho¹ch chung. ThÝ dô: muèn lÊy tÊt c¶ c¸n bé vμ vËt liÖu cho ®Þa
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
ph−¬ng m×nh, kh«ng b»ng lßng ®Ó cÊp trªn ®iÒu ®éng c¸n bé vμ vËt
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
liÖu ®Õn nh÷ng n¬i cÇn thiÕt.
72 73b) ãc bÌ ph¸i. hμng ngμy kh«ng chÞu gÇn gòi quÇn chóng ®Ó gi¶i thÝch cho
Ai hÈu víi m×nh th× dï nãi kh«ng ®óng còng nghe, tμi kh«ng cã hä hiÓu chu ®¸o nh÷ng chñ tr−¬ng cña §oμn thÓ.
còng dïng. Ai kh«ng hÈu víi m×nh th× dï cã tμi còng d×m hä xuèng, f) Lμm viÖc lèi bμn giÊy.
hä ph¶i mÊy còng kh«ng nghe. ThÝch lμm viÖc b»ng giÊy tê thËt nhiÒu. Ngåi mét n¬i chØ tay
§ã lμ mét khuyÕt ®iÓm rÊt cã h¹i. Nã lμm cho §oμn thÓ mÊt n¨m ngãn kh«ng chÞu xuèng ®Þa ph−¬ng kiÓm tra c«ng t¸c vμ ®Ó chØ
c¸n bé, kÐm nhÊt trÝ, th−êng háng viÖc. §ã lμ mét chøng bÖnh rÊt v¹ch nh÷ng kÕ ho¹ch thi hμnh chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §oμn thÓ cho
nguy hiÓm. chu ®¸o. Nh÷ng chØ thÞ, nghÞ quyÕt cÊp trªn göi xuèng c¸c ®Þa
c) ãc qu©n phiÖt quan liªu. ph−¬ng cã thùc hiÖn ®−îc hay kh«ng, c¸c ®ång chÝ còng kh«ng biÕt
Khi phô tr¸ch ë mét vïng nμo th× nh− mét «ng "vua con" ë ®Êy, ®Õn. C¸i lèi lμm viÖc nh− vËy rÊt cã h¹i. Nã lμm cho chóng ta
tha hå h¸ch dÞch, ho¹nh hoÑ. §èi víi cÊp trªn th× xem th−êng, ®èi kh«ng ®i s¸t phong trμo, kh«ng hiÓu râ ®−îc t×nh h×nh bªn d−íi,
víi cÊp d−íi cËy quyÒn lÊn ¸p. §èi víi quÇn chóng ra vÎ quan c¸ch cho nªn phÇn nhiÒu chñ tr−¬ng cña chóng ta kh«ng thi hμnh ®−îc
lμm cho quÇn chóng sî h·i. C¸i ®Çu ãc "«ng t−íng, bμ t−íng" Êy ®· ®Õn n¬i ®Õn chèn.
g©y ra bao ¸c c¶m, bao chia rÏ, lμm cho cÊp trªn xa cÊp d−íi, §oμn g) V« kû luËt, kû luËt kh«ng nghiªm.
thÓ xa nh©n d©n. Trong nh÷ng vïng chiÕn tranh lan ®Õn, mét sè ®ång chÝ ®· tù
d) ãc hÑp hßi. tiÖn bá ®Þa ph−¬ng m×nh ch¹y sang vïng kh¸c lμm viÖc mμ kh«ng
Chóng ta ph¶i nhí r»ng: ng−êi ®êi ai còng cã chç hay chç dë. hÒ cã sù quyÕt ®Þnh cña §oμn thÓ, cña cÊp trªn. Nh− vËy c¸c ®ång
Ta ph¶i dïng chç hay cña ng−êi vμ gióp ng−êi ch÷a chç dë. Dïng chÝ kh«ng nh÷ng ®· biÓu lé tinh thÇn kÐm cái, viÖc nμo dÔ hay −a
ng−êi còng nh− dïng gç. Ng−êi thî khÐo th× gç to, nhá, th¼ng, thÝch th× lμm, viÖc nμo khã kh¨n kh«ng −a thÝch th× bá, mμ c¸c
cong, ®Òu tuú chç mμ dïng ®−îc. ®ång chÝ l¹i cßn tá ra khinh th−êng kû luËt cña §oμn thÓ, lμm rèi
T− t−ëng hÑp hßi, th× hμnh ®éng còng hÑp hßi, th× nhiÒu thï Ýt lo¹n hμng ngò cña §oμn thÓ.
b¹n. Ng−êi mμ hÑp hßi Ýt kÎ gióp. §oμn thÓ mμ hÑp hßi kh«ng thÓ NhiÒu n¬i c¸c ®ång chÝ ph¹m lçi, nh−ng kh«ng bÞ trõng ph¹t
ph¸t triÓn. xøng ®¸ng, cã ®ång chÝ bÞ h¹ tÇng c«ng t¸c n¬i nμy, ®i n¬i kh¸c l¹i ë
e) Ham chuéng h×nh thøc. nguyªn cÊp cò hay chØ bÞ h¹ tÇng c«ng t¸c theo h×nh thøc, nh−ng
vÉn ë cÊp bé cò lμm viÖc.
ViÖc g× còng kh«ng xÐt ®Õn kÕt qu¶ thiÕt thùc, cÇn kÝp, chØ
nh»m vÒ h×nh thøc bÒ ngoμi, chØ muèn ph« tr−¬ng cho oai. ThÝ dô: Cã ®ång chÝ ®¸ng ph¶i trõng ph¹t, nh−ng v× c¶m t×nh nÓ nang
ngμy nay tËp qu©n sù, cèt lμ biÕt b¾n sóng, dïng dao, nÐm lùu ®¹n, chØ phª b×nh, c¶nh c¸o qua loa cho xong chuyÖn. ThËm chÝ cßn cã
dïng ®Þa thÕ, khÐo mß ®ªm, khÐo trinh th¸m, nãi tãm l¹i, cèt tËp n¬i che ®Ëy cho nhau, tha thø lÉn nhau, lõa dèi cÊp trªn, giÊu giÕm
cho mäi ng−êi biÕt ®¸nh du kÝch. ThÕ mμ cã nhiÒu n¬i chØ ®Ó th× giê §oμn thÓ. Thi hμnh kû luËt nh− vËy lμm cho c¸c ®ång chÝ kh«ng
tËp "mét hai, mét hai". ThÕ th× kh¸c g× tËp lÔ nh¹c ®Ó ®i ch÷a ch¸y. nh÷ng kh«ng biÕt söa lçi m×nh mμ cßn khinh th−êng kû luËt. Tai
NhiÒu n¬i, nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn cæ ®éng chØ h¹i h¬n n÷a nÕu kû luËt cña §oμn thÓ láng lÎo, nh÷ng phÇn tö
biÕt kÎ khÈu hiÖu, tr−ng cê biÓn vμ trang hoμng nhμ th«ng ph¶n ®éng sÏ cã c¬ héi chui vμo hμng ngò ta ®Ó ph¸ ho¹i §oμn thÓ
tin tuyªn truyÒn cho ®Ñp, lËp chßi diÔn thuyÕt chØ lμm v×, cßn ta.
74 75h) Ých kû, hñ ho¸. 3. C¸c ®ång chÝ ph¶i cè lμm sao cho ®−îc nh÷ng ®iÒu nμy:
Cã nh÷ng ®ång chÝ cßn gi÷ ãc ®Þa vÞ, cè tranh cho ®−îc uû viªn a) §oμn thÓ ph¶i qu©n sù ho¸, t− t−ëng vμ hμnh ®éng ph¶i
nμy chñ tÞch kia. Cã nh÷ng ®ång chÝ lo ¨n ngon mÆc ®Ñp, lo chiÕm tuyÖt ®èi nhÊt trÝ. §oμn thÓ lμ ®¹o qu©n tiªn phong. NÕu lóc xung
cña c«ng lμm cña t−, lîi dông ®Þa vÞ vμ c«ng t¸c cña m×nh mμ bu«n phong mμ ng−êi nãi thÕ nμy, kÎ nãi thÕ kia, kÌn thæi ng−îc, trèng
b¸n ph¸t tμi, lo viÖc riªng h¬n viÖc c«ng. §¹o ®øc c¸ch m¹ng thÕ ®¸nh xu«i th× cßn mong g× th¾ng trËn. Ch¼ng nh÷ng §oμn thÓ ta
nμo, d− luËn chª bai thÕ nμo còng mÆc. ph¶i nhÊt trÝ mμ qu©n, d©n, chÝnh còng ph¶i nhÊt trÝ.
Cã nh÷ng ®ång chÝ hay cã tÝnh kiªu ng¹o, tù m·n, cho m×nh lμ b) Trong c¸c c¬ quan chØ huy chän ng−êi ph¶i ®Ých ®¸ng, quyÒn
cùu chÝnh trÞ ph¹m, lμ ng−êi cña MÆt trËn th× giái h¬n ai hÕt, ai h¹n ph¶i ph©n minh, ph¶i liªn l¹c mËt thiÕt, hîp t¸c chÆt chÏ, ph¶i
còng kh«ng b»ng m×nh. VÉn biÕt nhμ pha ®Õ quèc lμ n¬i huÊn tuyÖt ®èi tr¸nh c¸i tÖ l¹m quyÒn, bao biÖn, xung ®ét, phï ) vμ suy
Ön16F1
luyÖn, vÉn biÕt ViÖt Minh lμ mét ®oμn thÓ gåm nh÷ng ng−êi yªu tþ, kh«ng phô tr¸ch.
n−íc, ch¨m lo viÖc cøu n−íc. Nh−ng h¼n r»ng ngoμi ViÖt Minh cßn Lóc nμy, vÊn ®Ò c¬ quan chØ huy rÊt quan träng. Cö ng−êi vμo
biÕt bao nhiªu ng−êi hay, ng−êi giái mμ ViÖt Minh ch−a tæ chøc ®ã ph¶i cÈn thËn, nh−ng khi ®· cö råi, th× ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng,
®−îc. V¶ l¹i nÕu chÝnh trÞ ph¹m, nÕu ng−êi cña MÆt trËn lμ giái cÊp d−íi ph¶i nghe cÊp trªn, cã thÕ c«ng viÖc míi ch¹y.
h¬n ai hÕt th× nh÷ng ng−êi kh«ng cã h©n h¹nh ë tï, nh÷ng ng−êi
c) Ph¶i gi÷ v÷ng giao th«ng, liªn l¹c gi÷a c¸c tØnh, c¸c khu vμ
ch−a vμo MÆt trËn ®ã lμ v« tμi v« dông c¶ sao?
gi÷a Trung Bé víi Nam Bé vμ B¾c Bé.
Mçi mét ®ång chÝ ta ph¶i cã th¸i ®é khiªm tèn, cμng cùu, cμng
Giao th«ng lμ m¹ch m¸u cña mäi viÖc, giao th«ng t¾c th× viÖc g×
giái, cμng ph¶i khiªm tèn, ph¶i cã lßng cÇu tiÕn bé, ph¶i nhí c©u
còng khã. Giao th«ng tèt th× viÖc g× còng dÔ dμng.
nãi cña «ng thÇy chóng ta: "Ph¶i häc, häc thªm, häc m·i" 1) . Tù
15F
m·n, tù tóc lμ co m×nh l¹i, kh«ng cho m×nh tiÕn bé thªm. Mong c¸c ®ång chÝ mang toμn bé tinh thÇn c¸ch m¹ng mμ kh¾c
phôc c¸c khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn c¸c −u ®iÓm, ®ång t©m hiÖp lùc,
Cã nh÷ng ®ång chÝ cßn gi÷ thãi "mét ng−êi lμm quan c¶ hä
®oμn kÕt néi bé, më réng hμng ngò, chÊn chØnh c«ng t¸c ®Ó l·nh
®−îc nhê", ®em bμ con, b¹n h÷u ®Æt vμo chøc nμy viÖc kia, lμm
®¹o toμn d©n h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn ®Ó ®i ®Õn th¾ng lîi vÎ vang.
®−îc hay kh«ng, mÆc kÖ. Háng viÖc, §oμn thÓ chÞu, cèt cho bμ con,
b¹n h÷u cã ®Þa vÞ lμ ®−îc.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
VÉn biÕt c¸c ®ång chÝ nãi chung cã nhiÒu −u ®iÓm nh−: nhÉn Ngμy 1 th¸ng 3 n¨m 1947
n¹i, chÞu khã, th¸o v¸t, nhiÒu s¸ng kiÕn. §ã lμ nh÷ng tÝnh rÊt quý Hå CHÝ MINH
b¸u. Nã lμm c¨n b¶n cho nh÷ng tÝnh tèt kh¸c ph¸t triÓn. Nh−ng
trong thêi kú khã kh¨n nÆng nÒ nμy, chØ cã nh÷ng −u ®iÓm Êy mμ S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi
th«i, còng ch−a ®ñ. C¸c ®ång chÝ cÇn ph¶i ®em c¨n b¶n tèt ®ã mμ cña Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
kiªn quyÕt kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm võa kÓ trªn th× chóng ta Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 149-153.
míi ch¾c ®i ®Õn hoμn toμn th¾ng lîi. ___________
___________ 1) Phï diÖn: VÎ ngoμi, mÆt ngoμi. ë ®©y nªn hiÓu Chñ tÞch Hå ChÝ
1) ý c©u cña Lªnin. Xem V.I.Lªnin Toμn tËp, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, Minh nh¾c nhë lμ ph¶i tr¸nh lèi lμm viÖc h×nh thøc, kh«ng cã chÊt l−îng,
1978, tiÕng ViÖt, t.45, tr.444 (B.T). hiÖu qu¶ (B.T).
76 77chung. ThÝ dô: muèn gi÷ lÊy tÊt c¶ c¸n bé vμ vËt liÖu cho ®Þa
ph−¬ng m×nh, kh«ng b»ng lßng ®Ó cÊp trªn ®iÒu ®éng c¸n bé
vμ vËt liÖu ®Õn nh÷ng n¬i cÇn kÝp.
b) ãc bÌ ph¸i: Ai hÈu víi m×nh th× dï nãi kh«ng ®óng còng
nghe, tμi kh«ng cã còng dïng. Ai kh«ng th©n víi m×nh th× dï hä cã
tμi còng t×m c¸ch d×m hä xuèng, hä nãi ph¶i mÊy còng kh«ng nghe.

TH¦ GöI C¸C §åNG CHÝ TRUNG Bé §ã lμ mét khuyÕt ®iÓm rÊt cã h¹i. Nã lμm cho §oμn thÓ mÊt
c¸n bé, kÐm nhÊt trÝ, th−êng háng viÖc. §ã lμ mét chøng bÖnh rÊt
nguy hiÓm.
Cïng c¸c ®ång chÝ Trung Bé, c) C« ®éc hÑp hßi : Chóng ta ph¶i nhí r»ng: ng−êi ®êi ai còng
H«m t«i vμo Thanh, t«i cã ý ®i gÆp c¸c ®ång chÝ ®Ó phª b×nh, cã chç hay chç dë. Ta ph¶i dïng chç hay cña ng−êi vμ gióp ng−êi
kiÓm th¶o vμ bμn b¹c c«ng viÖc chung. TiÕc v× hoμn c¶nh kh«ng söa ch÷a chç dë. Dïng ng−êi còng nh− dïng gç. Ng−êi thî khÐo th×
tiÖn. VËy t«i cã mÊy lêi dÆn c¸c ®ång chÝ nh− sau nμy, mong c¸c gç to, nhá, th¼ng, cong ®Òu tuú chç mμ dïng ®−îc.
®ång chÝ chó ý:
T− t−ëng hÑp hßi th× hμnh ®éng còng hÑp hßi. T− t−ëng hÑp
1. Trong lóc d©n téc ®ang ë trªn ng· t− ®−êng, chÕt hay sèng, hßi th× nhiÒu thï mμ Ýt b¹n (nh− vÊn ®Ò t«n gi¸o). Ng−êi mμ hÑp
mÊt hay cßn, mçi mét ®ång chÝ vμ toμn c¶ §oμn thÓ ph¶i ®em tÊt c¶ hßi th× Ýt kÎ gióp. §oμn thÓ mμ hÑp hßi th× kh«ng ph¸t triÓn.
tinh thÇn vμ lùc l−îng ra ®Ó ®−a toμn d©n quay vÒ mét h−íng,
d) Ham chuéng h×nh thøc: ViÖc g× kh«ng xÐt ®Õn c¸i kÕt qu¶
nh»m vμo mét ®Ých: ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, lμm cho n−íc ®−îc
thiÕt thùc, cÇn kÝp, chØ ch¨m vÒ h×nh thøc bªn ngoμi, chØ muèn ph«
thèng nhÊt vμ ®éc lËp.
tr−¬ng cho oai. ThÝ dô: ngμy nay tËp qu©n sù, cèt nhÊt lμ biÕt b¾n
V× vËy, mçi mét ®ång chÝ vμ toμn c¶ §oμn thÓ ph¶i: sóng, dïng dao, nÐm lùu ®¹n, dïng ®Þa thÕ, khÐo mß ®ªm, khÐo do
S¸ng suèt, kh«n khÐo, th¸m; nãi tãm l¹i: cèt tËp cho mäi ng−êi biÕt ®¸nh du kÝch. ThÕ mμ
CÈn thËn, kiªn quyÕt, cã nhiÒu n¬i chØ ®Ó thêi giê tËp "mét hai, mét hai". ThÕ th× kh¸c g×
Siªng n¨ng, nhÊt trÝ. tËp lÔ nh¹c ®Ó ®i ch÷a ch¸y. L¹i nh− chμo cê th× b¾t ng−êi ta dõng
xe l¹i, b¾t mÆc ¸o dμi, v.v.. Lμm h×nh thøc nh− thÕ, kÕt qu¶ chØ lμm
2. Cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn nμy tøc lμ d©n téc c¸ch mÖnh
cho d©n o¸n.
®Õn tr×nh ®é tèi cao. Trong lóc nμy, t− t−ëng vμ hμnh ®éng cña mçi
mét ®ång chÝ rÊt quan hÖ ®Õn toμn quèc. NÕu mét ng−êi s¬ suÊt, e) Ých kû, kiªu ng¹o, v.v.. ThËm chÝ cã n¬i, cã nh÷ng ®ång chÝ
mét viÖc s¬ suÊt lμ cã thÓ háng viÖc to; sai mét ly ®i mét dÆm. cßn gi÷ ãc ®Þa vÞ, cè tranh lμm cho ®−îc uû viªn nμy, chñ tÞch kia.
V× vËy, ta ph¶i kiªn quyÕt tÈy s¹ch nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau nμy: Cßn cã nh÷ng ®ång chÝ chØ lo ¨n ngon, mÆc ®Ñp, lo ph¸t tμi, lo
chiÕm cña c«ng lμm cña t−, ®¹o ®øc c¸ch mÖnh thÕ nμo, d− luËn
a) §Þa ph−¬ng chñ nghÜa: ChØ ch¨m chó lîi Ých cña ®Þa
chª bai thÕ nμo còng mÆc.
ph−¬ng m×nh mμ kh«ng nh×n ®Õn lîi Ých cña toμn bé. Do
khuyÕt ®iÓm ®ã mμ sinh ra nh÷ng viÖc, xem qua th× h×nh Cã nh÷ng ®ång chÝ cßn gi÷ thãi "mét ng−êi lμm nªn c¶ hä ®−îc
nh− kh«ng quan hÖ g× mÊy, kú thùc rÊt cã h¹i ®Õn kÕ ho¹ch nhê", ®em bμ con b»ng h÷u vμo chøc nμy viÖc kia, lμm ®−îc, kh«ng
78 79®−îc mÆc kÖ. Háng viÖc ®· cã §oμn thÓ chÞu, cèt cho bμ con, b¹n vμ suy tþ, kh«ng phô tr¸ch.
h÷u cã ®Þa vÞ lμ ®−îc. - Ph¶i gi÷ v÷ng nh÷ng giao th«ng liªn l¹c gi÷a c¸c tØnh, c¸c
Cã n¬i, c¸c ®ång chÝ ch¼ng nh÷ng kh«ng phª b×nh gióp nhau khu vμ gi÷a Trung Bé víi Nam Bé, B¾c Bé.
söa ®æi, mμ l¹i che ®Ëy cho nhau, tha thø cho nhau, giÊu c¶ §oμn Giao th«ng lμ m¹ch m¸u cña mäi viÖc.
thÓ. Thμnh thö cμng ngμy cμng hñ ho¸, cμng háng viÖc.
Giao th«ng t¾c th× viÖc g× còng khã.
Cßn nh÷ng ®ång chÝ hay cã tÝnh kiªu ng¹o, tù m·n, tù tóc, cho
Giao th«ng tèt th× viÖc g× còng dÔ dμng.
m×nh lμ cùu ®ång chÝ, cùu chÝnh trÞ ph¹m th× giái h¬n ai hÕt, ai
còng kh«ng b»ng m×nh. VÉn biÕt nhμ pha ®Õ quèc lμ mét tr−êng Mong c¸c ®ång chÝ ®em toμn bé tinh thÇn c¸ch mÖnh mμ kh¾c
huÊn luyÖn. Nh−ng c«ng t¸c thùc tÕ lμ mét tr−êng thi; v¶ l¹i, nÕu phôc khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn c¸c −u ®iÓm, ®ång t©m hiÖp lùc, ®oμn
cùu chÝnh trÞ ph¹m lμ giái h¬n hÕt, th× nh÷ng ®ång chÝ kh«ng cã kÕt néi bé, më réng hμng ngò, chÊn chØnh c«ng t¸c ®Ó l·nh ®¹o toμn
"h©n h¹nh" ë tï, nh÷ng ®ång chÝ míi ®Òu v« tμi v« dông c¶ sao. d©n h¨ng h¸i vμo trËn kh¸ng chiÕn ®i ®Õn th¾ng lîi vÎ vang.

Mçi mét ®ång chÝ ta ph¶i cã th¸i ®é khiªm tèn, cμng cao, cμng
giái, cμng khiªm tèn, ph¶i cã lßng cÇu tiÕn bé. Ph¶i nhí c©u nãi cña Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
«ng thÇy chóng ta: "Ph¶i häc thªm, ph¶i häc m·i". Tù m·n, tù tóc Hå CHÝ MINH
lμ bã m×nh l¹i, kh«ng cho m×nh tiÕn bé thªm.
VÉn biÕt c¸c ®ång chÝ Trung Bé nãi chung th× cã nhiÒu −u ®iÓm
ViÕt n¨m 1947.
nh−: nhÉn n¹i, chÞu khã, kiªn quyÕt, th¸o v¸t, nhiÒu s¸ng kiÕn. §ã
S¸ch Hå Chñ tÞch víi quª h−¬ng,
lμ nh÷ng tÝnh rÊt quý b¸u. Nã lμm c¨n b¶n cho nh÷ng tÝnh tèt kh¸c Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng
ph¸t triÓn. Nh−ng trong thêi kú khã kh¨n nÆng nÒ nμy, chØ cã NghÖ An, 1970, tr.20-23.
nh÷ng −u ®iÓm Êy th«i còng ch−a ®ñ. C¸c ®ång chÝ cÇn ph¶i ®em
c¨n b¶n tèt ®ã mμ kiªn quyÕt kh¾c phôc cho nh÷ng khuyÕt ®iÓm
võa kÓ trªn, th× chóng ta míi ch¾c ®i ®Õn hoμn toμn th¾ng lîi.
C¸c ®ång chÝ l¹i ph¶i lμm cho ®−îc nh÷ng ®iÒu nμy:
- §oμn thÓ ph¶i qu©n sù ho¸, t− t−ëng vμ hμnh ®éng ph¶i tuyÖt
®èi nhÊt trÝ. §oμn thÓ lμ ®¹o qu©n tiÒn phong. NÕu lóc xung phong
mμ ng−êi nãi thÕ nμy, kÎ muèn thÕ kh¸c, kÌn thæi ng−îc, trèng
®¸nh xu«i th× cßn mong g× th¾ng trËn.
Ch¼ng nh÷ng §oμn thÓ ta ph¶i nhÊt trÝ mμ qu©n, d©n, chÝnh
còng ph¶i nhÊt trÝ.
- Trong c¸c c¬ quan chØ huy, chän ng−êi ph¶i ®Ých ®¸ng, quyÒn
h¹n ph¶i ph©n minh, liªn l¹c ph¶i mËt thiÕt, hîp t¸c ph¶i chÆt chÏ,
ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh c¸i lèi l¹m quyÒn, bao biÖn, xung ®ét, phï diÖn
80 81
TH¦ GöI §åNG BμO TOμN )
QUèC17F1 TH¦ GöI §åNG BμO HËU PH¦¥NG

Cïng quèc d©n ®ång bμo, Cïng ®ång bμo hËu ph−¬ng,
Chóng ta ®· ®o¸n biÕt tr−íc r»ng mét ngμy kia ®Þch sÏ cè Lóc nμy, nhiÒu ®ång bμo ph¶i t¶n c−, ®Ó tr¸nh sù giÕt h¹i, d©m
chiÕm c¸c thμnh thÞ vμ c¸c ®−êng giao th«ng.
hiÕp cña ®Þch.
Qu¶ nhiªn mÊy h«m nay, ®Þch b¾t ®Çu lμm vËy. §Þch lμm nh−
Trong lóc t¶n c−, kh«ng khái mÖt nhäc ®ãi kh¸t.
vËy ®Ó tuyªn truyÒn víi thÕ giíi. Nh−ng ®ång thêi nã g©y nh÷ng
®iÒu kiÖn cã lîi cho ta sau nμy. V× ®Þch cμng r¶i ra nhiÒu n¬i th× lùc VËy ®ång bμo t¶n c− ®i ®Õn ®©u, th× ®ång bμo ë n¬i ®ã - tr−íc
l−îng ®Þch cμng máng m¶nh. Ta cμng s½n c¬ héi mμ ®¸nh du kÝch hÕt lμ c¸c ban hμnh chÝnh, c¸c ban t¶n c−, anh em thanh niªn, chÞ
®Ó tiªu diÖt nã dÇn dÇn, ®Ó ®i ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. em phô n÷, c¸c ch¸u nhi ®ång - cÇn ph¶i an ñi hä, gióp ®ì hä. Cã
c¬m gióp c¬m, cã ch¸o gióp ch¸o. Ýt nhÊt còng cã mét b¸t n−íc chÌ,
§Þch ®Õn ®©u th× nã giÕt h¹i cïng ph¸ ®Õn ®ã. D©n ta kh«ng khái
cùc khæ gian nan. Nh−ng cã t¹m thêi khæ råi míi cã s−íng vÒ sau. mét lêi th©n ¸i gäi lμ tá nghÜa ®ång t×nh.

Trong mét cuéc kh¸ng chiÕn l©u dμi, t¹m thêi th¾ng hay b¹i lμ "NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g−¬ng,
viÖc th−êng. Cèt lμ cuéc th¾ng lîi cuèi cïng. Ng−êi trong mét n−íc ph¶i th−¬ng nhau cïng".
Chóng ta kh«ng hoang mang. Chóng ta ph¶i nhÉn n¹i, ph¶i TuyÖt ®èi chí lîi dông dÞp nμy, mμ ®èi víi ®ång bμo t¶n c−,
c−¬ng quyÕt. Th¾ng lîi cuèi cïng nhÊt ®Þnh vÒ tay ta. mua rÎ b¸n ®¾t, hoÆc lμm khã dÔ.
Mçi mét ®ång bμo ph¶i s½n lßng b¸c ¸i, ph¶i c− xö cho xøng
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
®¸ng lμ con Rång ch¸u Tiªn.
Ngμy 5 th¸ng 3 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Ngμy 5 th¸ng 3 n¨m 1947
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Hå CHÝ MINH
1948, t.1, tr.53.

___________ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1) Th− göi sau trËn Ph¸p tÊn c«ng ra c¸c khu vùc xung quanh Hμ Néi
(B.T). 1948, t.1, tr.54.
82 83Nãi tãm l¹i, «ng ®· ¸p dông mét chÝnh s¸ch vò lùc, mét chÝnh
s¸ch x©m l¨ng, sau cïng ®· cã kÕt qu¶ lμ ®−a tíi cuéc chiÕn tranh
hiÖn t¹i.
3. Trong cuéc thÕ giíi ®¹i chiÕn võa qua, trong khi thùc d©n
Ph¸p hμng phôc tr−íc ph¸txÝt NhËt B¶n, nh©n d©n ViÖt Nam ®·
chiÕn ®Êu chèng NhËt, bªn c¹nh c¸c n−íc §ång minh. Nhê søc
tranh ®Êu, d©n ViÖt Nam ®· giμnh l¹i ®−îc ®éc lËp vμ theo ®óng
TH¦ GöI QUèC HéI Vμ NH¢N D¢N PH¸P HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng9 vμ Cùu Kim S¬n ®· thμnh lËp nÒn
D©n chñ Céng hoμ, d©n ViÖt Nam muèn sèng tù do vμ lμm viÖc
Quèc héi Ph¸p s¾p th¶o luËn vÒ vÊn ®Ò ViÖt Nam. T«i thÊy cÇn trong hoμ b×nh. D©n ViÖt Nam mong ®−îc hîp t¸c th©n ¸i víi d©n
téc Ph¸p.
tr×nh bμy tr−íc Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p sù thËt vÒ vÊn ®Ò nμy.
V× tÊt nhiªn c¸c ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng D−¬ng sÏ t×m c¸ch 4. ChÝnh s¸ch "b¾t n¹t" cña c¸c ng−êi ®¹i diÖn Ph¸p ë §«ng
tr×nh bμy c¸c viÖc x¶y ra theo lèi riªng cña hä ®Ó lμm sai l¹c d− D−¬ng ®· b¾t chóng t«i ph¶i chÞu ®ùng cuéc chiÕn tranh nμy.
luËn vμ tr¸nh tr¸ch nhiÖm. ChiÕn tranh chång chÊt ®æ n¸t vμ tang tãc lªn trªn ®Êt n−íc chóng
t«i, nh−ng chóng t«i c−¬ng quyÕt chÞu mäi sù hy sinh ®Ó bªnh vùc
Sù thËt nh− thÕ nμy:
nh÷ng nguyÖn väng vμ quyÒn lîi cña chóng t«i.
1. MÆc dÇu 80 n¨m ®au khæ lÇm than d−íi chÕ ®é thùc d©n,
Chóng t«i muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt.
d©n téc ViÖt Nam vÉn ham chuéng lý t−ëng cña n−íc Ph¸p vμ vÉn
mÕn yªu d©n téc Ph¸p. Cho nªn, sau khi giμnh l¹i ®−îc ®éc lËp, Chóng t«i muèn céng t¸c víi d©n téc Ph¸p trong khèi Liªn hiÖp
d©n ViÖt Nam ®· ký víi n−íc Ph¸p Tho¶ hiÖp ngμy 6-3-19465 , tiÕp Ph¸p.
®ãn th©n thiÖn qu©n ®éi Ph¸p trªn ®Êt n−íc m×nh, vμ råi l¹i ký Chóng t«i muèn hoμ b×nh ®Ó kiÕn thiÕt l¹i n−íc chóng t«i.
T¹m −íc ngμy 14-9-1946. D©n ViÖt Nam ®· cam kÕt t«n träng Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p cÇn ph¶i lμm cho cuéc chiÕn tranh
nh÷ng quyÒn lîi kinh tÕ vμ v¨n ho¸ Ph¸p ë ViÖt Nam. huynh ®Ö t−¬ng tμn nμy chÊm døt, cÇn ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt-
2. Nh−ng ng−êi ®¹i diÖn ®Çu tiªn cña n−íc Ph¸p ë §«ng D−¬ng Ph¸p mét c¸ch xøng ®¸ng víi n−íc Ph¸p míi.
lμ ®« ®èc Ti¬ry §¸cgi¨ngli¬ ®· nhÊt thiÕt coi rÎ nh÷ng tho¶ hiÖp ®ã. 5. Tõ ngμy 2-3-1947, ®Ó g©y ¶nh h−ëng víi Quèc héi vμ nh©n
«ng ®· tiÕp tôc chiÕn tranh ë Nam Bé vμ ë Nam Trung Bé. ¤ng ®· d©n Ph¸p, qu©n ®éi Ph¸p ®· cè chiÕm thμnh phè Hμ §«ng vμ vμi
lËp ra c¸i ChÝnh phñ Nam Kú vμ c¸i n−íc Céng hoμ Nam Kú6 gi¶ lμng kh¸c. Hä ®· ®o¹t ®−îc nh÷ng g×? Hä ®· ®o¹t ®−îc nh÷ng ®èng
hiÖu, môc ®Ých ®Ó chia sÎ n−íc chóng t«i. ¤ng ®· triÖu tËp héi nghÞ g¹ch vôn vμ gio than. Nh−ng tr¸i l¹i, hä ®· më ®Çu cho thêi kú chiÕn
§μ L¹t thø hai7 ®Ó ph¸ cuéc héi nghÞ Ph«ngtenn¬bl«8 cã nhiÖm vô tranh du kÝch tèn kÐm vμ ¸c h¹i, cã thÓ kÐo dμi tíi 10 hay 20 n¨m.
gi¶i quyÕt mét c¸ch vÜnh cöu vÊn ®Ò giao thiÖp ViÖt - Ph¸p. ¤ng ®· 6. Chóng t«i mong muèn nh÷ng ®iÒu sau ®©y: Chóng t«i muèn
tæ chøc viÖc phong to¶ cöa bÓ H¶i Phßng ®Ó bãp nghÑt chóng t«i vÒ n−íc chóng t«i ®éc lËp vμ toμn vÑn l·nh thæ. Chóng t«i muèn hoμ
mÆt kinh tÕ. ¤ng ®· ra lÖnh chiÕm ®ãng H¶i Phßng, L¹ng S¬n vμ b×nh ®Ó kiÕn thiÕt l¹i n−íc nhμ. Quèc héi vμ nh©n d©n Ph¸p, ChÝnh
nhiÒu n¬i kh¸c. ¤ng ®· xui giôc qu©n ®éi Ph¸p g©y ra nh÷ng vô phñ Ph¸p cÇn ph¶i lμm chÊm døt cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng
l−u huyÕt hμng ngμy. tμn vμ tai h¹i nμy. N−íc Mü ®· thõa nhËn ®éc lËp cña Phi LuËt
84 85T©n, n−íc Anh ®· thõa nhËn nÒn ®éc lËp cña Ên §é. N−íc Ph¸p,
x−a nay vÉn bªnh vùc cho tù do c¸c d©n téc, ph¶i cã mét cö chØ
t−¬ng tù ®èi víi ViÖt Nam. M¸u Ph¸p vμ ViÖt ch¶y ®· nhiÒu. ChiÕn
tranh kh«ng nªn kÐo dμi n÷a. ChiÕn tranh kh«ng ®−a ®Õn ®©u c¶.
Chóng t«i s½n sμng lËp l¹i hoμ b×nh. ChØ cÇn Quèc héi vμ nh©n d©n
Ph¸p cã mét cö chØ th©n thiÖn.
TH− GöI C¸C ¤NG PH¹M V¡N B¹CH
Ngμy 5 th¸ng 3 n¨m 1947 Vμ NGUYÔN V¡N T¢Y
Hå CHÝ MINH

Chó B¹ch, chó T©y vμ c¸c ®ång chÝ,
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, T«i göi lêi chóc anh em m¹nh khoÎ vμ g¾ng søc. C¸c viÖc sÏ do
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, N. thuËt l¹i. Chóng ta cèt ®oμn kÕt, s¸ng suèt, kh«n khÐo, kiªn
1948, t.1, tr.55-56.
quyÕt, th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Dï gay go mÊy, chóng ta
còng kh«ng sî, kh«ng hoang mang, v× chóng ta ®· biÕt tr−íc nh÷ng
sù gay go khèn n¹n ®ã. V× chóng ta tù tin ®ñ søc kh¾c phôc nã. Vμ
v× chóng ta ch¾c th¾ng lîi cuèi cïng sÏ vÒ tay ta.
D−íi ®©y lμ mét c¸ch gi¶i thÝch rÊt gi¶n ®¬n, dÔ hiÓu vÒ con
®−êng tr−êng kú kh¸ng chiÕn, viÕt ra cho anh em dïng.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 7 th¸ng 3 n¨m 1947Ta: th¾ng lîi th¾ng lîi
t¹m th¾ng
gay go
Ph¸p: thÊt b¹i thÊt b¹i

B¶n gèc l−u t¹i
ViÖn Hå ChÝ Minh.
86 87
ý KIÕN VÒ LêI TUY£N Bè TH¦ GöI ¤NG Vò §×NH HUúNH
CñA THñ T¦íNG PH¸P RAMA§I£ 18F
1)

Cïng ®Æc ph¸i viªn Huúnh,
Trong lóc nμy, ch¼ng nh÷ng vËn mÖnh d©n téc ViÖt Nam, mμ 1- Chó nãi víi UBHC tØnh: gäi lμng V¹n H¶i (!) cho hä ®¶m b¶o
c¶ vËn mÖnh khèi Liªn hiÖp Ph¸p, vËn mÖnh, ¶nh h−ëng vμ lîi 4 ng−êi cßn bÞ gi÷ l¹i trong ®¸m 7 ng−êi vÒ ¸n s¸t nh©n. B¶o lμng
quyÒn Ph¸p ë ¸ §«ng, thËm chÝ nh− Thñ t−íng Rama®iª ®· nãi, lμm giÊy cam ®oan, bao giê ChÝnh phñ xÐt hái, th× lμng ph¶i ®em 4
mét bé phËn vËn mÖnh cña sù ®éc lËp cña n−íc Ph¸p, ®ang chê ng−êi ®ã ra ®Ó toμ ¸n xÐt hái.
®−îc gi¶i quyÕt.
Gi¶i thÝch cho mäi ng−êi biÕt r»ng: §ã lμ do lßng khoan hång
Trong lêi nãi cña Thñ t−íng Rama®iª, t«i chØ chó träng c©u cña ChÝnh phñ vμ do sù tËn t©m cña cô Tõ. VÒ sau, ph¶i tr¸nh
nμy: Thñ t−íng nãi r»ng n−íc Ph¸p kh«ng ph¶n ®èi nguyÖn väng
nh÷ng cö ®éng phi ph¸p nh− thÕ.
thèng nhÊt cña ng−êi ViÖt Nam.
2- Chó bá bøc th− sau nμy vμo phong b× tö tÕ, råi ®−a ®Õn cho
NÕu thËt nh− vËy, nÕu ChÝnh phñ Ph¸p chÝnh thøc tuyªn bè
cô ).
mét c¸ch ®−êng hoμng thõa nhËn ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp
Tõ19F1
vμ b¶o ®¶m thùc hμnh chÝnh s¸ch ®ã, th× c¸c vÊn ®Ò sÏ gi¶i quyÕt 3- Xong c¸c viÖc, chó ®iÖn vÒ b¸o c¸o. Vμ göi th− cho t«i biÕt
dÔ dμng. TiÕc r»ng ChÝnh phñ Ph¸p mét mÆt th× nãi nh− thÕ, mét viÖc gióp ®ì ®ång bμo t¶n c− ®· gióp ®ì ®ång bμo thÕ nμo.
mÆt th× cè søc dïng vò lùc.
NÕu chiÕn tranh kÐo dμi, th× khèi Liªn hiÖp Ph¸p còng háng, Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
lîi quyÒn Ph¸p ë ¸ §«ng còng mÊt, n−íc ta sÏ bÞ tμn ph¸ tiªu ®iÒu. Ngμy 10 th¸ng 3 n¨m 1947
Nh−ng dï tiªu ®iÒu ®Õn ®©u, non n−íc nμy vÉn lμ non n−íc ViÖt Hå CHÝ MINH
Nam. Trªn ®èng x−¬ng m¸u, trªn ®èng tro tμn, thanh niªn ta, con T«i göi lêi th¨m cô Ng« Tö H¹ vμ vÞ BÝ th− cña cô Tõ.
ch¸u ta, sÏ x©y dùng mét n−íc ViÖt Nam hoμn toμn ®éc lËp.

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1958, t.1, tr.161. Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
___________ l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
1) Ngμy 9-3-1947, phãng viªn c¸c b¸o ViÖt Nam ®Õn pháng vÊn Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh, xin Ng−êi cho biÕt ý kiÕn vÒ lêi tuyªn bè cña Thñ t−íng
___________
Ph¸p Rama®iª, ngμy 6-3-1947. Trªn ®©y lμ ý kiÕn cña Ng−êi. Chó thÝch 1) Th− göi Gi¸m môc Lª H÷u Tõ, ngμy 10-3-1947, in trong tËp nμy,
theo s¸ch: Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch (B.T). tr.88 (B.T).
88 89hiÓu ®¹i nghÜa vμ nghe lêi cô, sÏ h¨ng h¸i lμm viÖc ®ã, ®Ó
gióp søc vμo c«ng cuéc b¶o vÖ Tæ quèc.
Mét lÇn n÷a, c¶m ¬n cô, chóc cô lu«n lu«n m¹nh khoÎ vμ xin
cô nhËn lêi chμo th©n ¸i cña t«i.


Ngμy 10 th¸ng 3 n¨m 1947
TH¦ GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ Hå CHÝ MINH


Cô Gi¸m môc Lª H÷u Tõ, B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Th−a cô, Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
T«i ®−îc tin cô chÞu khã ®i nhiÒu n¬i, kªu gäi ®ång bμo l−¬ng - l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
gi¸o ®oμn kÕt, ra søc ñng hé ChÝnh phñ, kh¸ng chiÕn cøu quèc,
®−îc nhiÒu kÕt qu¶. T«i thμnh thËt c¶m ¬n cô.
Sau khi ta gÆp nhau ë Nho Quan, t«i ®· ra lÖnh th¶ 7 ng−êi
mμ cô muèn l·nh vÒ.
Cßn 7 ng−êi bÞ b¾t, v× ¸n hiÒm nghi giÕt ng−êi, th× th¶ ra 3
ng−êi, gi÷ l¹i 4 ng−êi.
Nh− t«i ®· høa víi cô, nay t«i ra lÖnh cho lμng ®¶m b¶o c¶ 4
ng−êi kia vÒ, bao giê ChÝnh phñ cÇn xÐt hái, th× lμng ph¶i ®−a hä
ra. Xin cô gi¶i thÝch cho ®ång bμo biÕt.
§Þch cã kÕ ho¹ch: lôc qu©n thao v© ), kh«ng qu©n nh¶y dï, h¶i
20F1
qu©n ®æ bé, ®Ó tÊn c«ng ta b»ng c¸ch chíp nho¸ng. V× vËy, ®−êng
s¸, cÇu cèng c¸c n¬i ®· ph¸ ho¹i, ®Ó ng¨n qu©n ®Þch.
Nh− cô ®· høa víi t«i: bao giê v× chiÕn thuËt mμ cÇn ph¸
cÇu Tr× ChÝnh, th× cô sÏ b¶o ®ång bμo ®Þa ph−¬ng Ph¸t DiÖm
tù ph¸ giïm. VËy nhê cô b¸o cho ®ång bμo ph¸ cÇu Êy ®i.
§ång thêi, lμm mét cÇu phao b»ng tre, ®Ó d©n ®i l¹i cho tiÖn.
§Õn khi cÊp b¸ch, sÏ ph¸ cÇu phao. T«i ch¾c ®ång bμo ë ®ã
___________
1) Cã lÏ lμ bao v©y (B.T).
90 91B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.Göi bé néi vô

Cïng Bé Néi vô,
Trong lóc ®Þch tiÕn c«ng, nhiÒu n¬i c¸c Uû ban hμnh chÝnh
hoÆc bèi rèi kh«ng biÕt ®èi phã thÕ nμo, hoÆc véi vμng dêi ®i chç
kh¸c. Kh«ng chuÈn bÞ, kh«ng s½n sμng. Lμm cho d©n hoang mang.
V× thÕ mμ d©n lμng A t¶n c− ®Õn lμng B. D©n lμng B l¹i t¶n c− ®Õn §êI SèNG MíI
lμng A. Kh«ng cã kÕ ho¹ch, tæ chøc. Kh«ng ai chØ ®¹o, gióp ®ì.
Bé Néi vô cÇn ph¶i cñng cè ngay c¸c Uû ban hμnh chÝnh l¹i.
Ph¶i cã chØ thÞ râ rμng, nh÷ng n¬i ®Þch ®ang chiÕm ®ãng, nh÷ng n¬i
®Þch ®i qua, vμ nh÷ng n¬i ®Þch cã thÓ ®Õn, th× c¸c Uû ban hμnh
chÝnh ph¶i lμm thÕ nμo. V« luËn thÕ nμo, c¸c Uû ban hμnh chÝnh
kh«ng ®−îc bá d©n b¬ v¬.
Bé Néi vô cÇn ph¸i ng−êi ®Õn nh÷ng vïng ®Þch ®ang chiÕm,
mét lμ ®Ó gi÷ v÷ng tinh thÇn cña d©n, lμm cho d©n biÕt ChÝnh phñ
kh«ng quªn hä. Hai lμ gi¶i thÝch nhiÖm vô vμ kÕ ho¹ch cho c¸c Uû
ban hμnh chÝnh, vμ ®iÒu tra nh÷ng ng−êi bÊt lùc, th× ph¶i cÊt chøc ViÕt xong ngμy 20-3-1947. Theo s¸ch do Uû ban
®i, t×m ng−êi kh¸ h¬n thay vμo. Ký tªn: T©n Sinh. Trung −¬ng vËn ®éng
Bé Néi vô cÇn ph¶i cïng ®Æc ph¸i viªn t¶n c− th¶o luËn ®Ó Uû ban Trung −¬ng vËn ®éng §êi sèng míi xuÊt b¶n
®Þnh c¸c h¹ng, nh− h¹ng A ph¶i t¶n c− l©u dμi, B t¶n c− t¹m thêi, §êi sèng míi xuÊt b¶n
C ph¶i chuÈn bÞ t¶n c−. Bμy kÕ ho¹ch, ®Þnh ph−¬ng h−íng, vμ t×m n¨m 1947.
c¸ch gióp ®ì cho mçi mét h¹ng.
ViÖc nμy cÇn lμm ngay.

Ngμy 10 th¸ng 3 n¨m 1947
hå chÝ minh
329 330
Tùa


Trong lóc kh¸ng chiÕn cøu quèc chóng ta ph¶i ®ång thêi kiÕn
quèc. Thùc hμnh ®êi sèng míi lμ mét ®iÒu cÇn kÝp cho c«ng cuéc
cøu quèc vμ kiÕn quèc.
Anh T¢N SINH viÕt quyÓn "§êi sèng míi" mét c¸ch v¾n t¾t, râ
rμng, thiÕt thùc, dÔ hiÓu. §ã lμ mét quyÓn s¸ch nhá, chØ râ b−íc
®−êng ®êi sèng míi.
T«i mong ®ång bμo ta mçi ng−êi cã mét quyÓn §êi sèng míi ®Ó
xem, ®Ó hiÓu, ®Ó thùc hμnh ®êi sèng míi.
Nh− thÕ, chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn bé lín.


Hå CHÝ MINH
331 332ph¶i t−¬ng th©n t−¬ng ¸i, tËn trung víi n−íc, tËn hiÕu víi
I d©n h¬n khi tr−íc.
C¸i g× míi mμ hay, th× ta ph¶i lμm. ThÝ dô: ¡n ë cho hîp vÖ
HáI: Trong lóc nμy, ng−êi th× lo ®¸nh giÆc, ng−êi th× lo ph¸
sinh, lμm viÖc cho cã ng¨n n¾p.
ho¹i, ng−êi th× lo t¶n c−, toμn d©n ai còng khã nhäc vÊt v¶. Kªu gäi
thùc hμnh ®êi sèng míi, ch¼ng kh«ng hîp thêi sao? Lμm thÕ nμo cho ®êi sèng cña d©n ta, vËt chÊt ®−îc ®Çy ®ñ
h¬n, tinh thÇn ®−îc vui m¹nh h¬n. §ã lμ môc ®Ých ®êi sèng míi.
§¸P: Hîp thêi l¾m. ChÝnh trong lóc nμy cμng ph¶i thùc hμnh
®êi sèng míi lμ CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh.
III
Qu©n ®éi ph¶i siªng tËp, siªng ®¸nh. Nh©n d©n t¨ng gia s¶n
xuÊt, ph¶i siªng lμm, th× kh¸ng chiÕn ch¾c ch¾n th¾ng lîi, thÕ cho HáI: §êi sèng míi viÖc ®Çu ) lμ g×?
Õt21F1
nªn ph¶i CÇn. §¸P: BÊt kú ai, muèn sèng th× ph¶i cã bèn ® ) ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i.
Òu22F2
Binh sÜ ph¶i tiÕt kiÖm ®¹n d−îc, mçi viªn ®¹n mét tªn thï. Muèn cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, nhμ ë, ®−êng ®i, th× ph¶i lμm. Tõ
Nh©n d©n ph¶i tiÕt kiÖm vËt liÖu, míi gióp ®−îc bé ®éi vμ ®ång bμo tr−íc ®Õn giê, ta vÉn cã lμm, vÉn cã c¬m, ¸o, nhμ, ®−êng s¸. Nh−ng
t¶n c−. ThÕ cho nªn ph¶i KiÖm. v× lμm ch−a hîp lý cho nªn sè ®«ng d©n ta ¨n ®ãi, mÆc r¸ch, nhμ
Mäi ng−êi ®Òu trong s¹ch, kh«ng tham lam, kh«ng ®em cña cöa chËt hÑp, ®−êng s¸ gËp ghÒnh.
c«ng dïng vμo viÖc t−, th× mäi viÖc míi ch¹y. Cho nªn ai còng ph¶i Ng−êi nghÌo khæ th× nhiÒu, ng−êi no Êm th× Ýt. §êi sèng míi
Liªm. kh«ng ph¶i cao xa g×, còng kh«ng ph¶i khã kh¨n g×. Nã kh«ng b¶o
ai ph¶i hy sinh chót g×.
Mçi ng−êi quèc d©n ®Òu ph¶i v× n−íc quªn nhμ, h¨ng h¸i ñng
hé kh¸ng chiÕn, ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt, trõ diÖt bän b¸n n−íc h¹i Nã chØ söa ®æi nh÷ng viÖc rÊt cÇn thiÕt, rÊt phæ th«ng, trong
d©n quyÕt lμm cho Tæ quèc thèng nhÊt ®éc lËp. ThÕ lμ ChÝnh. Do ®ã ®êi sèng cña mäi ng−êi, tøc lμ söa ®æi c¸ch ¨n, c¸ch mÆc, c¸ch ë,
c¸ch ®i l¹i, c¸ch lμm viÖc.
th× biÕt, ®êi sèng míi lóc nμy rÊt hîp thêi.
Söa ®æi ®−îc nh÷ng ®iÒu ®ã, th× mäi ng−êi ®Òu ®−îc h−ëng h¹nh
phóc. Mμ ch¾c söa ®æi ®−îc, v× nã kh«ng cã g× lμ gay go, khã lμm.
II

HáI: Sao gäi lμ ®êi sèng míi? IV
§¸P: §êi sèng míi kh«ng ph¶i c¸i g× cò còng bá hÕt, kh«ng HáI: Nh÷ng ng−êi giμu, ®· s½n sung s−íng kh«ng cÇn lμm ®êi
ph¶i c¸i g× còng lμm míi. sèng míi. Nh÷ng ng−êi nghÌo, kh«ng tiÒn, kh«ng cña, th× lμm ®êi
C¸i g× cò mμ xÊu, th× ph¶i bá. ThÝ dô: Ta ph¶i bá hÕt tÝnh l−êi sèng míi thÕ nμo?
biÕng, tham lam. §¸P : Kh«ng ph¶i nh− vËy, cμng giμu cã, cμng cÇn lμm ®êi
C¸i g× cò mμ kh«ng xÊu, nh−ng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i ___________
cho hîp lý. ThÝ dô: §¬m cóng, c−íi hái qu¸ xa xØ, ta ph¶i gi¶m bít
1) ViÖc tr−íc tiªn (B.T).
®i.
2) ë c¸c trang sau, t¸c gi¶ nãi n¨m ®iÒu: ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i vμ lμm viÖc
C¸i g× cò mμ tèt, th× ph¶i ph¸t triÓn thªm. ThÝ dô: Ta (B.T).
333 334sèng míi. NÕu mét m×nh no Êm, mμ nì ®Ó ®ång bμo xung quanh ®ãi VI
rÐt, ®Õn khi giÆc c−íp lung tung, th× dï giμu còng kh«ng h−ëng
HáI: §êi sèng míi cã mÊy thø?
®−îc. L¹i thÝ dô: NÕu ng−êi giμu kh«ng gióp cho d©n nghÌo ¨n ë
§¸P: Nãi chung, th× ®êi sèng míi cã thÓ chia lμm hai thø. Mét
®óng vÖ sinh, ®Õn khi cã bÖnh dÞch th× ng−êi giμu còng khã sèng.
lμ ®êi sèng míi riªng, tõng ng−êi. Hai lμ ®êi sèng míi chung, tõng
NghÌo mμ lμm ®êi sèng míi th× cã ngμy trë nªn ®Çy ®ñ. Tôc nhãm ng−êi, nh− c¸c bé ®éi, c¸c nhμ m¸y, c¸c tr−êng häc, c¸c c«ng
ng÷ nãi: "Tay siªng lμm, th× hμm cã nhai". Siªng lμm lμ mét trong së, v.v..
bèn ®iÒu ®êi sèng míi. Mçi ng−êi, mçi ®oμn thÓ l¹i ph¶i theo c«ng viÖc, nghÒ nghiÖp
V× cã lμm th× nhÊt ®Þnh cã ¨n. Tôc ng÷ l¹i nãi: "§ãi cho s¹ch, cña m×nh, mμ lμm ®êi sèng míi cho hîp víi hoμn c¶nh. Nh−ng bÊt
r¸ch cho th¬m", m×nh dï nghÌo, ai cÊm m×nh ¨n ë s¹ch sÏ? S¹ch sÏ kú ng−êi nμo, ®oμn thÓ nμo, còng kh«ng ngoμi n¨m viÖc lμ: ¨n, mÆc,
tøc lμ mét phÇn ®êi sèng míi. S¹ch sÏ th× Ýt ®au èm. Søc khoÎ th× ë, ®i, lμm.
lμm ®−îc viÖc, lμm ®−îc viÖc th× cã ¨n. Xem ®ã th× biÕt r»ng ai còng ThÝ dô: Mét em nhi ®ång, khi ë nhμ th× siªng gióp ®ì cha mÑ,
nªn lμm ®êi sèng míi. anh em, ¨n ë s¹ch sÏ, kh«ng gÆp ®©u n»m ®ã, kh«ng gÆp g× ¨n nÊy,
kh«ng Øa bËy, ®¸i bËy.
V Lóc ®Õn tr−êng, th× siªng häc, gi÷ kû luËt, biÕt tiÕt kiÖm giÊy
bót, yªu anh em.
HáI: KhÈu hiÖu ®êi sèng míi ra mét n¨m nay ®· cã kÕt qu¶
Lóc ra ®−êng th× biÕt gióp ®ì gia ®×nh c¸c chiÕn sÜ, an ñi ®ång
ch−a?
bμo t¶n c−, biÕt gi÷ bÝ mËt, biÕt chó ý nh÷ng kÎ l¹ mÆt, ®Ò phßng
§¸P: §· cã kÕt qu¶. Trong nhiÒu lμng, c¸c cô phô l·o ®· gi¶m ViÖt gian.
bít viÖc cóng tÕ; ®em tiÒn ®ã hoÆc gióp b×nh d©n häc vô, hoÆc lμm
Nh÷ng viÖc ®ã kh«ng cã g× lμ khã, em bÐ nμo còng cã thÓ lμm.
viÖc Ých chung. D©n ta ph¶i biÕt ¬n c¸c cô ®· h¨ng h¸i lμm g−¬ng
Mμ ®ã tøc lμ ®êi sèng míi cña c¸c em nhi ®ång.
nh− thÕ.
NhiÒu n¬i, chÞ em phô n÷ ®· söa ®æi c¸ch ¨n mÆc gän gμng, ®· VII
biÕt chung nhau nu«i gμ, nu«i lîn.
HáI: TrÎ em nh− thÕ cßn ng−êi lín th× sao?
NhiÒu n¬i, thãi cê b¹c, say s−a, hót x¸ch, trém c¾p gi¶m bít rÊt
§¸P: Lóc nμy ®ang kh¸ng chiÕn, c¸i g× còng hiÕm. Kh¸ng
nhiÒu.
chiÕn th¾ng lîi råi, th× ph¶i kiÕn thiÕt. Lóc kh¸ng chiÕn còng nh−
§ã lμ nh÷ng kÕt qu¶ ®Çu. Tuy vËy kÕt qu¶ nh− thÕ ch−a ®ñ. khi kiÕn quèc, d©n ta cÇn ph¶i tiÕt kiÖm, nh÷ng c¸i g× kh«ng cÇn
Cßn thiÕu nhiÒu l¾m. Mçi ®ång bμo, bÊt kú giμ trÎ, g¸i trai, giμu thiÕt lμm th× ph¶i bít ®i, bá ®i, míi cã thÓ tù cÊp, tù tóc. ThÝ dô:
nghÌo, cÇn ph¶i cè g¾ng, lμm cho ®êi sèng míi lan kh¾p c¶ n−íc. §μn «ng kh«ng cã cæ cån, ca v¸t còng kh«ng h¹i g×. §μn bμ kh«ng
Lóc ®ã míi cã thÓ nãi r»ng: Chóng ta ®· thùc hμnh ®êi sèng míi. cã son phÊn, xuyÕn vßng còng vÉn sèng ®−îc. VËy th× nh÷ng thø ®ã
vμ c¸c thø xa xØ kh¸c ta ph¶i bá ®i.
335 336L¹i thÝ dô: Phô n÷ ta mÆc rÊt dμi. §i, ch¹y hoÆc lμm viÖc ®· xÊu, th× thμnh lμng xÊu, n−íc hÌn. NÕu mçi ng−êi ®Òu tèt, th×
khã, l¹i tèn nhiÒu v¶i. Hai c¸i ¸o dμi cã thÓ lμm thμnh ba c¸i ¸o thμnh lμng tèt, n−íc m¹nh. Ng−êi lμ gèc cña lμng n−íc. NÕu mäi
v¾n. N−íc ta c¶ giμ lÉn trÎ cã 10 triÖu phô n÷. TÝnh ®æ ®ång cÇn ng−êi ®Òu cè g¾ng lμm ®óng ®êi sèng míi, th× d©n téc nhÊt ®Þnh sÏ
®Õn 25 triÖu th−íc v¶i may ¸o. Theo thêi gi¸, 25 triÖu th−íc v¶i phó c−êng.
®ång lÇm lóc nμy còng ®Õn 1.000 triÖu ®ång. NÕu phô n÷ ta kh«ng B©y giê lÊy mét ng−êi chung mμ nãi, nghÜa lμ mét ng−êi quèc
ham mÆc ¸o dμi nh− b©y giê th× tù m×nh ®i ®øng lμm viÖc ®· tiÖn, d©n ViÖt Nam, kh«ng kú giμu hay nghÌo, giμ hay trÎ, g¸i hay trai,
l¹i sÎn ®−îc 200 triÖu ®ång ®Ó gióp viÖc kiÕn quèc. V× vËy, phô n÷ th× ®êi sèng míi ®¹i kh¸i gåm mÊy ®iÓm sau nμy:
ta bá c¸ch ¨n mÆc l−ît th−ît, tøc lμ lμm ®êi sèng míi.
VÒ tinh thÇn, mét lμ sèt s¾ng yªu Tæ quèc. ViÖc g× lîi cho n−íc,
ViÖc nãi trªn ch¼ng khã g×. Phô n÷ ai còng lμm ®−îc. Mμ ®ã ph¶i ra søc lμm. ViÖc g× h¹i ®Õn n−íc, ph¶i hÕt søc tr¸nh.
tøc lμ mét viÖc trong ®êi sèng míi cña phô n÷. Hai lμ s½n lßng c«ng Ých. BÊt kú viÖc to viÖc nhá, cã Ých chung
th× ph¶i h¨ng h¸i lμm. ThÝ dô: ThÊy mét ngμnh gai n»m gi÷a
VIII ®−êng, ta lÊy vÊt ®i, cho ng−êi kh¸c khái dÉm ph¶i. ThÕ còng lμ
c«ng Ých. Hy sinh tμi s¶n gióp kh¸ng chiÕn, ®ång bμo t¶n c−, di c−,
HáI: §êi sèng míi víi viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt, quan hÖ víi
còng lμ c«ng Ých.
nhau thÕ nμo?
Ba lμ m×nh h¬n ng−êi th× chí kiªu c¨ng.
§¸P: ViÖc t¨ng gia s¶n xuÊt còng nh− mäi viÖc kh¸c, ®Òu rÊt
quan hÖ víi ®êi sèng míi. Ng−êi h¬n m×nh, th× chí nÞnh hãt.
T¨ng gia s¶n xuÊt tøc lμ mét bé phËn trong ®êi sèng míi. Cã tinh ThÊy cña ng−êi th× chí tham lam.
thÇn ®êi sèng míi, th× t¨ng gia s¶n xuÊt míi chãng thμnh c«ng. Mμ §èi cña m×nh th× chí bñn xØn.
t¨ng gia s¶n xuÊt cã thμnh c«ng, th× ®êi sèng míi dÔ thùc hiÖn. C¸ch ¨n mÆc ph¶i s¹ch sÏ, gi¶n ®¬n, chÊt ph¸c, chí l−ît th−ît,
Muèn t¨ng gia s¶n xuÊt, mäi ng−êi ph¶i CÇn, ph¶i KiÖm. Kh«ng xa xØ, loÌ loÑt.
CÇn, th× phÝ thêi giê nhiÒu mμ s¶n xuÊt ®−îc Ýt. Kh«ng KiÖm th× lμm C¸ch lμm viÖc, ph¶i siªng n¨ng, cã ng¨n n¾p, cã tinh thÇn phô
®−îc bao nhiªu, dïng hÕt bÊy nhiªu, rót côc còng nh− s¶n xuÊt Ýt. tr¸ch, ®· lμm viÖc g×, th× lμm cho kú ®−îc, lμm ®Õn n¬i ®Õn chèn.
T¨ng gia s¶n xuÊt Ých riªng cho m×nh mμ còng Ých chung cho c¶ n−íc. Chí lμm dèi.
NÕu kh«ng cã tinh thÇn Liªm vμ ChÝnh, nÕu tham lam Ých kû, th×
C¸ch c− xö, ®èi víi ®ång bμo th× nªn thμnh thùc, th©n ¸i, s½n
kh«ng thÓ ph¸t ®¹t viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt. V× vËy, t¨ng gia s¶n xuÊt
lßng gióp ®ì.
vμ ®êi sèng míi ph¶i ®i ®«i víi nhau, kh«ng thÓ l×a nhau.
BiÕt ham häc. Tr−íc hÕt lμ häc ch÷, häc lμm tÝnh. BiÕt ch÷, biÕt
tÝnh, th× lμm viÖc g× còng dÔ dμng h¬n. Mét ng−êi kh«ng biÕt ch÷,
IX
biÕt tÝnh th× nh− nöa mï nöa qu¸ng. BiÕt råi, ta häc thªm.
HáI: Riªng mét ng−êi mμ nãi, th× ®êi sèng míi lμ thÕ nμo? Ngoμi ra, cßn biÕt bao nhiªu ®iÒu cÇn häc. ViÖc thÕ giíi rÊt
§¸P: Do nhiÒu ng−êi nhãm l¹i mμ thμnh lμng. Do nhiÒu lμng nhiÒu, häc kh«ng bao giê hÕt. Ng−êi cã häc míi cã tiÕn bé. Cμng häc
nhãm l¹i mμ thμnh n−íc. NÕu ng−êi nμy còng xÊu, ng−êi kia còng cμng tiÕn bé.
337 338§ã lμ ®êi sèng míi cña mét ng−êi. Thö hái cã g× cao xa, khã th«ng, kÎ võa, kÎ dèt. Hai h¹ng trªn ph¶i t×m c¸ch gióp ®ì, c¶m
kh¨n kh«ng? Kh«ng cã g× lμ khã. Kh«ng cÇn th«ng minh tμi trÝ, ho¸ h¹ng thø ba.
miÔn lμ m×nh muèn lμm, cã chÝ lμm th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc. Ai C«ng viÖc lμm ¨n th× cã nghÒ lμm ruéng, nghÒ thñ c«ng vμ
còng lμm nh− thÕ, th× tù nhiªn n−íc ViÖt Nam ta trë nªn mét n−íc nghÒ bu«n b¸n. Ph¶i t×m c¸ch gióp ®ì lÉn nhau. Tèt nhÊt lμ tæ chøc
míi, mét n−íc v¨n minh. hîp t¸c x·, th× nghÒ nμo còng dÔ t¨ng gia s¶n xuÊt. V× nhiÒu ng−êi
®«ng søc, th× tèn th× giê Ýt, mμ kÕt qu¶ nhanh h¬n, nhiÒu h¬n.
X VÒ v¨n ho¸, ph¶i lμm cho c¶ lμng ®Òu biÕt ch÷, biÕt ®¹o ®øc vμ
HáI : §êi sèng míi trong mét nhμ nªn thÕ nμo? tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n.

§¸P : Mçi ng−êi lμm ®óng theo ®êi sèng míi th× ®êi sèng míi VÒ phong tôc, ph¶i cÊm h¼n say s−a, cê b¹c, hót x¸ch, bîm b·i,
trong mét nhμ còng dÔ dμng th«i. Còng nh− mçi viªn ®¸ tr¬n tru trém c¾p. Ph¶i t×m c¸ch lμm cho kh«ng cã ®¸nh chöi nhau, kiÖn c¸o
v÷ng ch¾c, th× chØ cÇn mét Ýt v«i lμ ®¾p thμnh mét bøc t−êng tèt. nhau. Lμm cho lμng m×nh thμnh mét lμng "phong thuÇn tôc mü".

VÒ tinh thÇn, th× ph¶i trªn thuËn, d−íi hoμ, kh«ng thiªn t−, thiªn VÒ vÖ sinh, ®−êng s¸ ph¶i s¹ch sÏ. Ao t¾m giÆt, giÕng n−íc
¸i. Bá thãi mÑ chång hμnh h¹ nμng d©u, d× ghÎ ghÐt bá con chång. uèng ph¶i ph©n biÖt vμ s¨n sãc cÈn thËn. Nh÷ng ao hå kh«ng cÇn
th× lÊp ®i, cho ®ì muçi.
VÒ vËt chÊt, tõ ¨n mÆc ®Õn viÖc lμm, ph¶i ¨n ®Òu, tiªu sßng. Cã
kÕ ho¹ch, cã ng¨n n¾p. Ph¶i cã cÇu xia chung, hoÆc cÇu xia riªng tõng nhμ. §· khái
h«i thèi, ruåi nhÆng, l¹i cã ph©n tèt.
C−íi hái, giç TÕt nªn gi¶n ®¬n, tiÕt kiÖm.
Trong lóc kh¸ng chiÕn lμng m×nh cã tiÓu ®éi du kÝch, ph¶i ra
Trong nhμ ngoμi v−ên, lu«n lu«n s¹ch sÏ gän gμng.
søc gióp viÖc ph¸ ho¹i ®Ó ng¨n ®Þch. Ph¶i cÈn thËn ®Ò phßng ViÖt
§èi víi xãm giÒng, ph¶i th©n mËt vμ s½n lßng gióp ®ì. §èi víi gian, gióp ®ì bé ®éi, gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−, di c−.
viÖc lμng viÖc n−íc, ph¶i h¨ng h¸i lμm g−¬ng.
Ph¶i tæ chøc nh÷ng héi quÇn chóng, nh÷ng héi Cøu quèc10, héi
Ng−êi trong nhμ ai còng biÕt ch÷. Liªn hiÖp quèc d©n11 .
Lu«n lu«n cè g¾ng, lμm cho nhμ m×nh thμnh mét nhμ kiÓu mÉu Nãi tãm l¹i, vÒ tæ chøc, vÒ s¶n xuÊt, vÒ vÖ sinh, vÒ v¨n ho¸, vÒ
trong lμng. kh¸ng chiÕn, viÖc g× lμng m×nh còng cã thÓ lμm kiÓu mÉu cho c¸c
§êi sèng míi trong nhμ, ®¹i kh¸i lμ nh− thÕ. §ã còng kh«ng cã lμng xung quanh.
g× lμ khã, kh«ng cÇn tèn tiÒn, tèn c«ng. Cã chÝ lμm lμ lμm ®−îc. Mμ Muèn nh− thÕ, mét c¸ch tèt nhÊt lμ tæ chøc thi ®ua. Ng−êi nμy
mét nhμ nh− thÕ, nhÊt ®Þnh ph¶i ph¸t ®¹t. thi ®ua víi ng−êi kh¸c. Nhμ nμy thi ®ua víi nhμ kh¸c. Lμng nμy thi
®ua víi lμng kh¸c. Ai h¬n th× ®−îc nh©n d©n kÝnh träng vμ ChÝnh
XI phñ khen th−ëng. Nh− vËy, ai còng h¨ng h¸i. C¸n bé cña lμng ph¶i
lμ ng−êi trong s¹ch, c«ng b×nh, th¹o viÖc, cã thÓ lμm g−¬ng cho d©n
HáI: §êi sèng míi trong mét lμng nªn thÕ nμo?
lμng; cã thÓ hy sinh lîi Ých riªng cho lîi Ých chung. Trong n−íc ViÖt
§¸P: Trong mét lμng, nhμ th× cã nhμ giμu, nhμ võa, nhμ Nam D©n chñ Céng hoμ, d©n cã quyÒn lùa chän nh÷ng c¸n bé nh−
nghÌo. Ng−êi th× cã ng−êi tèt, ng−êi võa, ng−êi kÐm. Häc th× cã kÎ thÕ.
339 340XII søc khoÎ cña hä. §¹i kh¸i ®êi sèng míi cña mét tr−êng häc lμ nh−
thÕ.
HáI : ThÕ nμo lμ ®êi sèng míi trong mét tr−êng häc?
Líp nμy nªn thi ®ua víi líp kh¸c, tr−êng nμy víi tr−êng kh¸c,
§¸P : Trong mét tr−êng häc, c¸c thÇy nªn thi nhau t×m c¸ch
lμm cho häc trß thªm h¨ng h¸i.
d¹y sao cho dÔ hiÓu, dÔ nhí, nhanh chãng vμ thiÕt thùc.
C¸c trß nªn ®ua nhau häc. §ång thêi, biÕt tiÕt kiÖm giÊy bót, XIII
biÕt gi÷ kû luËt.
HáI : §êi sèng míi trong bé ®éi nªn thÕ nμo?
Tõ tiÓu häc, trung häc, cho ®Õn ®¹i häc, lμ n¬i rÌn luyÖn nhi
®ång vμ thanh niªn. ãc nh÷ng ng−êi tuæi trÎ trong s¹ch nh− mét §¸P: Bé ®éi lμ mét ®oμn thÓ tæ chøc nghiªm ngÆt ®· s½n, cμng
tÊm lôa tr¾ng. Nhuém xanh th× nã sÏ xanh. Nhuém ®á th× nã sÏ ®á. dÔ thùc hμnh ®êi sèng míi.
V× vËy sù häc tËp ë trong tr−êng cã ¶nh h−ëng rÊt lín cho t−¬ng lai Mét lμ kû luËt ph¶i cùc kú nghiªm.
cña thanh niªn, vμ t−¬ng lai cña thanh niªn tøc lμ t−¬ng lai cña Hai lμ siªng tËp luyÖn.
n−íc nhμ.
Ba lμ lμm cho trong bé ®éi ai còng biÕt ch÷. Trong c¸c bé ®éi
V× vËy, cèt nhÊt lμ ph¶i d¹y cho häc trß biÕt yªu n−íc, th−¬ng ta, Ýt nhÊt lμ mét phÇn nöa binh sÜ ®· biÕt ch÷. Nh÷ng ng−êi chØ
nßi. Ph¶i d¹y cho hä cã chÝ tù lËp, tù c−êng, quyÕt kh«ng chÞu thua huy ph¶i tæ chøc cho khÐo, ngoμi nh÷ng líp häc, giao cho mçi mét
kÐm ai, quyÕt kh«ng chÞu lμm n« lÖ. ng−êi biÕt ch÷ phô tr¸ch d¹y cho mét hay hai ng−êi ch−a biÕt, th×
Ph¶i dïng nh÷ng lêi lÏ gi¶n ®¬n, nh÷ng thÝ dô thiÕt thùc mμ trong vμi ba th¸ng, tÊt c¶ binh sÜ ®Òu biÕt ch÷.
gi¶i thÝch: D©n chñ lμ g×, tù do lμ g×, thuéc ®Þa lμ g×. V× sao ta ph¶i Bèn lμ mçi ng−êi binh sÜ ph¶i biÕt chÝnh trÞ Ýt nhiÒu. Hä ®em
kh¸ng chiÕn. Hä cã thÓ lμm nh÷ng viÖc g× ®Ó gióp ®ì kh¸ng chiÕn. x−¬ng m¸u ra gi÷ g×n Tæ quèc, th× ch¼ng nh÷ng hä ph¶i hiÓu v× sao
Nªn gi÷ bÝ mËt thÕ nμo, ®Ò phßng ViÖt gian thÕ nμo. Nªn gióp ®ång mμ hy sinh, hä l¹i ph¶i cã thÓ nãi cho ng−êi kh¸c biÕt v× sao ph¶i
bμo t¶n c− thÕ nμo. Nªn gióp b×nh d©n häc vô thÕ nμo, v.v.. yªu n−íc.
Cè nhiªn, trong lóc d¹y, chí nªn lμm cho häc trß cã t− t−ëng vÞ N¨m lμ bé ®éi còng ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt. Cè nhiªn nh÷ng bé
quèc nh− bän ph¸t xÝt, vÞ quèc nghÜa lμ chØ biÕt yªu träng n−íc ®éi ë tr−íc mÆt trËn, ph¶i lu«n lu«n lo viÖc ®¸nh giÆc, kh«ng cã th×
m×nh mμ khinh ghÐt n−íc ng−êi. Còng ph¶i tr¸nh c¸ch nãi vu v¬, giê ®©u mμ lμm viÖc kh¸c. Song nh÷ng bé ®éi ë hËu ph−¬ng th× cÇn
nh− cã ng−êi nãi chuyÖn víi c¸c em nhi ®ång, mμ ®em "t©n d©n lμm, vμ quyÕt lμm ®−îc. Tuú theo hoμn c¶nh mçi bé ®éi, hoÆc lμm
chñ" vμ "cùu d©n chñ" ra mμ nãi. Nãi tãm l¹i: Trong ch−¬ng tr×nh v−ên, nu«i lîn, hoÆc lμm gióp d©n. Cã lóc bé ®éi chia phiªn nhau,
häc, ph¶i träng vÒ m«n tinh thÇn vμ ®¹o ®øc. Ph¶i tÈy s¹ch ãc kiªu líp ®¸nh giÆc, líp lμm ruéng lμm v−ên, ®Ó tù cÊp tù tóc, kh«ng
ng¹o, tù phô, mμ gi¸o dôc thùc d©n cßn ®Ó l¹i. phiÒn ®Õn d©n c¶ mäi viÖc.
H¬n n÷a, ph¶i khuyªn häc trß tham gia viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt. S¸u lμ tiÕt kiÖm. TiÕt kiÖm thuèc ®¹n, b¾n cho ®óng, kh«ng
§iÒu nμy còng quan träng l¾m. Mét lμ lμm cho hä biÕt kÝnh träng b¾n phÝ ®¹n. Nhê thÕ mμ bít ®−îc nguyªn liÖu, bít ®−îc c«ng khã
sù cÇn lao. Hai lμ tËp cho hä quen khæ. Ba lμ cho hä c¸i chÝ khÝ tù rÌn ®óc, c«ng khã vËn t¶i, ®em tμi liÖu vμ c«ng phu ®ã lμm viÖc
thùc kû lùc (lμm lÊy mμ ¨n), kh«ng ¨n b¸m x· héi. Bèn lμ cã Ých cho kh¸c.
341 342TiÕt kiÖm l−¬ng thùc vμ v¶i vãc, chí nghÜ r»ng c¬m ¨n ¸o mÆc tÊn giÊy, tøc lμ hμng triÖu ®ång b¹c. C¸c vËt liÖu kh¸c còng vËy.
®· cã ChÝnh phñ lo, ®· cã ®ång bμo gióp, th× ta kh«ng cÇn tiÕt kiÖm. Nhê c¸c c«ng së tiÕt kiÖm, mμ lîi cho d©n rÊt nhiÒu.
Bé ®éi cã hμng mÊy v¹n ng−êi. NÕu mçi ng−êi tiÕt kiÖm mét chót, 3. Liªm - Nh÷ng ng−êi ë c¸c c«ng së, tõ lμng cho ®Õn ChÝnh
s¶n xuÊt mét chót, gãp l¹i sÏ thμnh mét sè rÊt to. phñ trung −¬ng, ®Òu dÔ t×m dÞp ph¸t tμi, hoÆc xoay tiÒn cña ChÝnh
B¶y lμ vÖ sinh. Bé ®éi ®«ng ng−êi ¨n chung, ë chung, nÕu cã phñ, hoÆc khoÐt ®ôc nh©n d©n. §Õn khi lé ra, bÞ ph¹t, th× mÊt hÕt
bÖnh cμng dÔ l©y cho nhau. Cho nªn cμng ph¶i rÊt chó ý viÖc vÖ c¶ danh gi¸, mμ cña phi nghÜa ®ã còng kh«ng ®−îc h−ëng. V× vËy,
sinh. nh÷ng ng−êi trong c«ng së ph¶i lÊy ch÷ Liªm lμm ®Çu.
T¸m lμ ¨n ë cho ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. Hay gióp ®ì 4. ChÝnh - M×nh lμ ng−êi lμm viÖc c«ng, ph¶i cã c«ng t©m, c«ng
d©n, gi÷ ®óng kû luËt th× ®−îc nh− thÕ. ®øc. Chí ®em cña c«ng dïng vμo viÖc t−. Chí ®em ng−êi t− lμm
ChÝn lμ ®¸nh ®−îc nhiÒu giÆc, lÊy ®−îc nhiÒu sóng. viÖc c«ng. ViÖc g× còng ph¶i c«ng b×nh, chÝnh trùc, kh«ng nªn v× t−
Bé ®éi nμy thi ®ua víi bé ®éi kh¸c lμm ®êi sèng míi. ©n, t− huÖ, hoÆc t− thï, t− o¸n. M×nh cã quyÒn dïng ng−êi th× ph¶i
dïng nh÷ng ng−êi cã tμi n¨ng, lμm ®−îc viÖc. Chí v× bμ con bÇu
XIV b¹n, mμ kÐo vμo chøc nä chøc kia. Chí v× sî mÊt ®Þa vÞ mμ d×m
nh÷ng kÎ cã tμi n¨ng h¬n m×nh. Ph¶i trung thμnh víi ChÝnh phñ,
HáI: §êi sèng míi trong c¸c c«ng së nªn thÕ nμo?
víi ®ång bμo. Chí lªn mÆt lμm quan c¸ch mÖnh.
§¸P: Tõ Chñ tÞch ChÝnh phñ cho ®Õn ng−êi ch¹y giÊy, ng−êi
quÐt dän trong mét c¬ quan nhá, ®Òu lμ nh÷ng ng−êi ¨n l−¬ng cña
d©n, lμm viÖc cho d©n, ph¶i ®−îc d©n tin cËy. V× vËy, nh÷ng ng−êi
lμm trong c¸c c«ng së cμng ph¶i lμm g−¬ng ®êi sèng míi cho d©n
b¾t ch−íc.
XV
Nh÷ng ng−êi trong c¸c c«ng së ®Òu cã nhiÒu hoÆc Ýt quyÒn
hμnh. NÕu kh«ng gi÷ ®óng CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh th× dÔ trë nªn HáI : Trong mét x−ëng m¸y cã thÓ lμm ®êi sèng míi kh«ng ?
hñ b¹i, biÕn thμnh s©u mät cña d©n. §¸P : Cã l¾m chø! Trong mét x−ëng m¸y, mét bªn lμ chñ, mét
1. CÇn - Lμm viÖc ph¶i ®Õn ®óng giê, chí ®Õn trÔ, vÒ sím. Lμm bªn lμ thî. Tõ tr−íc ®Õn nay, chñ bao giê còng muèn lêi nhiÒu, mμ
cho chãng, cho chu ®¸o. ViÖc ngμy nμo, nªn lμm xong ngμy Êy, chí tr¶ c«ng Ýt. Thî th× muèn lμm viÖc Ýt mμ ®−îc tiÒn c«ng nhiÒu. V×
®Ó chê ngμy mai. Ph¶i nhí r»ng: d©n ®· lÊy tiÒn må h«i n−íc m¾t thÕ sinh xÝch mÝch, kh«ng lîi cho c¶ hai bªn.
®Ó tr¶ l−¬ng cho ta trong nh÷ng th× giê ®ã. Ai l−êi biÕng tøc lμ lõa
NÕu lμm theo ®êi sèng míi th× lîi cho c¶ chñ lÉn thî.
g¹t d©n.
Chñ ph¶i hiÓu r»ng: nÕu c«ng nh©n ®ñ ¨n, ®ñ mÆc, th× hä míi
2. KiÖm - GiÊy bót, vËt liÖu, ®Òu tèn tiÒn cña ChÝnh phñ, tøc lμ
®ñ søc; ®ñ søc th× lμm ®−îc viÖc. Mét con ngùa ¨n no míi ch¹y
cña d©n; ta cÇn ph¶i tiÕt kiÖm. NÕu mét miÕng giÊy nhá ®ñ viÕt, th×
nhanh. Mét c¸i m¸y ®ñ dÇu mì míi quay ®Òu. Ng−êi ta còng thÕ.
chí dïng mét tê to. Mét c¸i phong b× cã thÓ dïng hai ba lÇn. Mçi
ngμy, c«ng së c¶ n−íc dïng hμng mÊy v¹n tê giÊy vμ phong b×. N¬i NÕu c«ng nh©n biÕt r»ng: hä ch¼ng nh÷ng lμm lîi cho chñ, mμ
nμo còng tiÕt kiÖm mét chót, th× trong mét n¨m ®ì ®−îc hμng v¹n hä còng cã mét phÇn lîi, th× hä sÏ h¨ng h¸i lμm.
343 344V× vËy, chñ muèn ®−îc viÖc, th× ®èi víi l−¬ng bæng, nhμ ë, vÖ c) Kh«ng tèn c«ng, tèn cña còng lμm ®−îc. Nh÷ng viÖc ®êi sèng
sinh vμ c¸ch ®èi ®·i c«ng nh©n, cÇn ph¶i réng r·i tö tÕ. míi to t¸t, nh− ®μo kªnh, ®¾p ®−êng, tuy cã tèn c«ng, tèn cña mét
L¹i nªn cã nh÷ng líp häc cho thî, vμ con thî. Thî häc cho tinh lÇn, nh−ng vÒ sau sÏ cã lîi gÊp 100 gÊp 1000 c«ng cña m×nh bá ra
x¶o h¬n. Con thî häc sÏ dÔ thÕ cho nh÷ng ng−êi thî giμ vÒ h−u. khi lμm.

Nªn më hîp t¸c x· cho c«ng nh©n mua c¸c thø cÇn dïng ®−îc V× vËy cã quyÕt t©m th× ®êi sèng míi rÊt dÔ lμm.
rÎ h¬n. PhÝ tæn lμm nh÷ng viÖc ®ã, kh«ng mÊt m¸t ®i ®©u. Thî vui KHã lμ v×:
vÎ lμm viÖc th× chñ sÏ lîi gÊp 5 gÊp 10 sè phÝ tæn ®ã. a) ViÖc dÔ mÊy nh−ng kh«ng quyÕt chÝ bÒn gan th× còng kh«ng
Mét khi chñ ®· c− xö nh− thÕ, th× thî ph¶i cè g¾ng lμm. Lμm bao giê lμm ®−îc. Mét hßn nói, ta cè xuyªn m·i, l©u ngμy xuyªn
nhanh h¬n, khÐo h¬n. TiÕt kiÖm th× giê, tiÕt kiÖm vËt liÖu. V× lîi còng th«ng. Mét c¸i cμnh c©y kh«, ta kh«ng chÞu khã bÎ, th× kh«ng
cho chñ tøc lμ lîi cho m×nh mét phÇn. bao giê bÎ g·y.
Chñ vμ thî hîp t¸c chÆt chÏ, th× hai bªn ®Òu cã lîi. V× hîp t¸c b) Thãi quen rÊt khã ®æi. C¸i tèt mμ l¹, ng−êi ta cã thÓ cho lμ
chÆt chÏ, míi thùc hiÖn ®−îc t¨ng gia s¶n xuÊt vμ t¨ng gia s¶n xÊu. C¸i xÊu mμ quen ng−êi ta cho lμ th−êng. Mét vμi thÝ dô:
xuÊt cμng cã kÕt qu¶ th× chñ vμ thî cμng ®−îc lîi.
Chång ®¸nh chöi vî, cha mÑ ®¸nh chöi con, lμ ®iÒu rÊt d· man.
Chñ vμ thî ®Òu ph¶i nhí r»ng: t¨ng gia s¶n xuÊt ch¼ng nh÷ng Nh−ng v× ta quen thÊy, nªn ta cho lμ viÖc th−êng.
lîi riªng cho chñ vμ thî, mμ cßn lîi chung cho nÒn kinh tÕ cña Tæ
quèc, lîi chung cho toμn thÓ ®ång bμo. Bëi vËy, c¸c nhμ m¸y cÇn §μn bμ ®Ó tãc dμi, th−êng cã chÊy, d¬ bÈn. NÕu cã sèt ®Þnh kú
ph¶i lμm theo ®êi sèng míi. th× l¹i dÔ l©y, dÔ chÕt. C¸i h¹i ®ã ai còng biÕt. NÕu hít tãc ng¾n th×
s¹ch sÏ gän gμng. Kh«ng sî dÞch sèt. Lîi vμ h¹i rÊt râ rμng. Nh−ng
v× thãi quen, ®μn bμ Ýt ng−êi muèn hít tãc.
XVI c) Ta cã tÝnh gÆp sao hay vËy. Thμ chÞu kh¸t chø kh«ng muèn
®μo giÕng. Nãi tãm l¹i lμ tÝnh l−êi. V¶ l¹i, bÊt kú viÖc g×, b−íc ®Çu
HáI : Thùc hμnh ®êi sèng míi dÔ hay lμ khã? còng khã. ViÖc ®êi sèng míi còng vËy.
§¸P : Nãi dÔ th× dÔ. Nãi khã th× khã. Tôc ng÷ cã c©u: "ViÖc ®êi
kh«ng g× khã, chØ sî chÝ kh«ng bÒn".
DÔ lμ v×: XVII
a) Ng−êi ta ai còng muèn sung s−íng m¹nh khoÎ, ai còng
HáI : ThÕ th× nªn lμm thÕ nμo?
muèn nhμ cöa s¹ch sÏ, con c¸i tèt t−¬i. Môc ®Ých ®êi sèng míi lμ
lμm cho mäi ng−êi tho¶ lßng mong muèn ®ã. Cho nªn ai còng t¸n §¸P: Tr−íc hÕt, ph¶i tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch vμ lμm g−¬ng.
thμnh ®êi sèng míi, kh«ng ai ph¶n ®èi. Ph¶i chÞu khã nãi râ cho mäi ng−êi hiÓu ®êi sèng míi cã Ých thÕ
b) §êi sèng míi lîi nhiÒu chø kh«ng h¹i. Lîi cho toμn thÓ, mμ nμo, c¸ch thi hμnh ®êi sèng míi thÕ nμo. Nãi mét lÇn hä ch−a hiÓu
kh«ng h¹i ®Õn c¸ nh©n. Kh«ng cã g× cao xa khã kh¨n, lμm th× thÊy th× nãi nhiÒu lÇn.
kÕt qu¶ ngay tr−íc m¾t. Nãi ®i, nãi l¹i, bao giê ng−êi ta hiÓu, ng−êi ta lμm míi th«i.
345 346Nãi th× ph¶i nãi mét c¸ch gi¶n ®¬n, thiÕt thùc víi hoμn c¶nh Ýt kh«ng theo, khuyªn m·i còng kh«ng ®−îc, lóc ®ã cã thÓ dïng
mçi ng−êi; nãi sao cho ng−êi ta nghe råi lμm ®−îc ngay. ViÖc dÔ, c¸ch c−ìng bøc, b¾t hä ph¶i theo. ThÝ dô: trong lμng nhiÒu ao,
viÖc nhá lμm ®−îc råi, sÏ nãi ®Õn viÖc to, viÖc khã. nhiÒu muçi, th−êng cã ®au èm. Ng−êi lμng biÕt vËy, ai còng b»ng
Cã ng−êi tuyªn truyÒn ®êi sèng míi mμ ®em nμo "kh¸ch quan, lßng lÊp ao cña m×nh. ChØ mét hai ng−êi kh«ng chÞu theo, ®Ó ng−êi
chñ quan", nμo "tÝch cùc, tiªu cùc", nμo "khoa häc ho¸" vμ g× g× ho¸. lμng vÉn v× muçi mμ ®au èm liªn miªn. V× vÖ sinh chung lμng cã
Nghe th× hay thËt, nh−ng ch¼ng mÊy ng−êi hiÓu lμ nãi c¸i g×. Mμ quyÒn buéc mét hai ng−êi kia ph¶i lÊp ao.
ng−êi nμo hiÓu th× cã c¶m t−ëng r»ng ®êi sèng míi lμ mét ®iÒu cao S½n ®©y xin nh¾c l¹i vμi ba viÖc sai lÇm cña nh÷ng ng−êi tuyªn
xa, oanh liÖt, khã lμm. truyÒn ®êi sèng míi, v× h¨ng qu¸ mμ lμm háng viÖc.
Tèt nhÊt lμ miÖng nãi, tay lμm, lμm g−¬ng cho ng−êi kh¸c b¾t Mét lμng nä, c¸c chÞ em phô n÷ hít tãc ng¾n, mÆc ¸o côt. Tèt
ch−íc. Mét c¸i thÝ dô: l¾m. Nh−ng c¸c chÞ em l¹i muèn Ðp c¶ c¸c bμ cô giμ còng lμm nh−
MÊy tr¨m n¨m tr−íc, vμi ng−êi Hμ Lan lÊy gièng khoai bªn m×nh. Rót côc, c¸c bμ cô ph¶n ®èi kÞch liÖt, vμ phong trμo phô n÷
Tμu vÒ, khuyªn ®ång bμo hä trång. Ban ®Çu ch¼ng nh÷ng kh«ng ai hít tãc vμ ¸o côt còng thÊt b¹i.
chÞu trång, mμ còng kh«ng ai d¸m ¨n. MÊy ng−êi ®ã tù trång lÊy MÊy anh em thanh niªn tuyªn truyÒn gi¶m bít giç TÕt. Nh−ng
khoai, råi nÊu lªn ¨n víi nhau. Ng−êi xung quanh thÊy vËy, míi
®Õn khi ra chî, gÆp ai mua ®å m· th× giùt lÊy ®èt hÕt. Nh− thÕ lμ
b¾t ch−íc trång. Ch¼ng mÊy l©u kh¾p c¶ n−íc Hμ Lan ai còng
ngèc. Kh«ng biÕt r»ng tuyªn truyÒn th× ph¶i dÇn dÇn nãi cho ng−êi
trång khoai.
ta hiÓu, ®Ó ng−êi ta vui lßng lμm, chø kh«ng cã quyÒn Ðp ng−êi ta.
Ph©n ho¸ häc lμ mét thø ph©n rÊt tèt. Nh−ng lóc ®Çu còng Kh«ng biÕt r»ng ®¬m cóng lμ mét phong tôc ®· l©u ®êi, kh«ng ph¶i
kh«ng ai chÞu dïng. Sau cã vμi ng−êi dïng, trång c©y lªn rÊt tèt. mét ngμy mét b÷a mμ bá ®−îc. Kh«ng biÕt r»ng ng−êi ta ®· mÊt
Lóc bÊy giê thÊy kÕt qu¶, ai còng ®ua nhau dïng. tiÒn mua, m×nh giùt ®èt ®i, th× ai còng tøc giËn.
§êi sèng míi còng cÇn cã nh÷ng ng−êi lμm g−¬ng, nh÷ng nhμ
Cã n¬i t×m mäi c¸ch ®Ó khuyªn d©n häc quèc ng÷. Tèt l¾m.
lμm g−¬ng, nh÷ng lμng lμm g−¬ng. Khi tr«ng thÊy hiÖu qu¶ tèt
Nh−ng v× h¨ng qu¸, ph¹t tiÒn hoÆc ®em mùc vÏ miÖng nh÷ng ng−êi
t−¬i, th× ch¾c nh÷ng n¬i kh¸c sÏ h¨ng h¸i lμm theo. NÕu miÖng th×
qua ®−êng kh«ng biÕt ch÷. Nh− thÕ lμ "tÕu". Lμm nh− vËy, chØ ®−îc
tuyªn truyÒn b¶o ng−êi ta siªng lμm, mμ tù m×nh th× ¨n tr−a, ngñ
ng−êi ta o¸n ghÐt, chø kh«ng Ých g×.
trÔ; b¶o ng−êi ta tiÕt kiÖm, mμ tù m×nh th× xa xØ, lung tung, th×
tuyªn truyÒn mét tr¨m n¨m còng v« Ých. Tuyªn truyÒn ®êi sèng míi còng nh− tuyªn truyÒn viÖc kh¸c,
ph¶i h¨ng h¸i, bÒn gan, chÞu khã, ®ång thêi ph¶i cÈn thËn, kh«n
XVIII khÐo, mÒm máng.

HáI : Cã nªn b¾t buéc ng−êi ta lμm ®êi sèng míi kh«ng?
XIX
§¸P: Lóc sè ®«ng quèc d©n ch−a hiÓu, ch−a lμm ®êi sèng míi,
th× tuyÖt ®èi kh«ng nªn b¾t buéc. ThÝ dô: NÕu t«i kh«ng muèn ¨n HáI : §êi sèng míi cã thÓ thùc hμnh kh¾p n−íc kh«ng?
thÞt, kh«ng ai cã quyÒn Ðp t«i ph¶i ¨n. §¸P: RÊt cã thÓ thùc hμnh kh¾p n−íc. Trong 80 n¨m sèng
§Õn khi ®¹i ®a sè ®ång bμo ®· theo ®êi sèng míi, chØ cßn sè rÊt d−íi chÕ ®é thùc d©n Ph¸p, trong 5 n¨m sèng d−íi chÕ ®é ph¸txÝt
347 348Ph¸p vμ NhËt, d©n ta bÞ bãc lét ®Ì nÐn, ch¼ng nh÷ng d©n cïng, tμi
tËn, ®êi sèng tiªu ®iÒu, mμ c¶ tinh thÇn t©m lý còng bÞ ¸p chÕ. Tuy
vËy, d©n ta cßn ®ñ chÝ khÝ quËt c−êng, næi lªn chèng NhËt, chèng
Ph¸p, tranh l¹i quyÒn ®éc lËp, tù do. Nay d©n ta ®em tinh thÇn vμ
lùc l−îng ®ã mμ kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc, mμ lμm ®êi sèng míi,
th× nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.
V¶ l¹i, n−íc ta ng−êi kh¸ ®«ng, ®Êt kh¸ réng; ruéng kh¸ tèt, LêI C¶M ¥N §åNG BμO
cña kh¸ nhiÒu. §ång bμo ta l¹i cã tÝnh chÞu khæ, chÞu khã, biÕt viÖc
ph¶i th× vui lßng theo. ThÕ lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó lμm ®êi sèng míi
®· ®ñ råi. Còng nh− g¹o, n−íc, cñi ®Òu s½n sμng, chØ cÇn nhen löa Kh¾p mäi n¬i, c¸c ®oμn thÓ, c¸c bé ®éi, c¸c héi t«n gi¸o, c¸c
th× cã c¬m ¨n. ch¸u thiÕu nhi, ®Òu cã göi th− høa víi t«i:
Nªu cao vμ thùc hμnh CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh tøc lμ nhen löa - Kiªn quyÕt ñng hé tr−êng kú kh¸ng chiÕn,
cho ®êi sèng míi. - Ra søc thùc hμnh t¨ng gia s¶n xuÊt,
Chóng ta thùc hμnh ®êi sèng míi trong ba n¨m th× vÒ viÖc ¨n, - HÕt lßng gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−,
mÆc, ë, ®i l¹i, chóng ta quyÕt cã thÓ tù cÊp, tù tóc. §em tiÒn cña
- Cè g¾ng ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô.
chóng ta tiÕt kiÖm, tÝch tr÷ ®−îc, mμ mua m¸y mãc to t¸t, ®Ó söa
®æi thªm nghÒ lμm ruéng vμ më mang c«ng nghÖ, th× trong 5, 7 T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n ®ång bμo vμ trÞnh träng høa
víi ®ång bμo r»ng ChÝnh phñ quyÕt lμm trän nhiÖm vô kh¸ng chiÕn
n¨m, ®êi sèng toμn thÓ ®ång bμo ta cã thÓ phong l−u, dåi dμo.
cøu quèc, quyÕt kh«ng phô lßng tr«ng cËy cña quèc d©n, vμ quyÕt
ChÝnh phñ ®Ò x−íng ®êi sèng míi, ra søc chØ b¶o khuyÕn khÝch tranh lÊy quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc.
gióp ®ì cho d©n lμm, nhμ nμo, lμng nμo, vïng nμo lμm ®−îc tèt h¬n
hÕt, sÏ ®−îc khen th−ëng.
C¸c c¬ quan, c¸c bé ®éi, c¸c ®oμn thÓ ph¶i h¨ng h¸i thi ®ua Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
nhau mμ lμm. Ngμy 21 th¸ng 3 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
C¸c c¸n bé tõ lμng ®Õn tØnh vμ kú ph¶i h¨ng h¸i tuyªn truyÒn
cæ ®éng vμ ®Þnh kÕ ho¹ch cho thÝch hîp víi ®Þa ph−¬ng m×nh. NhÊt
lμ ph¶i cè g¾ng lμm kiÓu mÉu. Chóng ta ®ång t©m mμ lμm, quyÕt S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
t©m mμ lμm th× ®êi sèng míi nhÊt ®Þnh thùc hiÖn ®−îc. Mong toμn Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
thÓ ®ång bμo g¾ng søc theo ®êi sèng míi, x©y dùng mét n−íc ViÖt 1948, t.1, tr.59.
Nam míi phó c−êng.


Ngμy 20 th¸ng 3 n¨m 1947
349 350d©n Ph¸p ng¨n trë sù chiÕn tranh, thÝ dô nh÷ng bøc th− göi ngμy
21-12-1946, 23-12, 1-1-1947, 7-1, 10-1, 25-1, 18-2, 5-3, cã khi nhê
c¸c l·nh sù ngo¹i quèc chuyÓn lêi cho ChÝnh phñ Ph¸p, thÕ mμ Thñ
t−íng Rama®iª b¶o r»ng ch÷ trong bøc th− cña t«i göi cho cùu Thñ
t−íng Lª«ng Blum lμ ch÷ ký gi¶ m¹o vμ tõ ®ã ®Õn nay, ChÝnh phñ
Ph¸p kh«ng nhËn ®−îc th− g× cña t«i. NÕu nh÷ng ®¹i biÓu Ph¸p ë
TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O ®©y cã ý d×m nh÷ng tin tøc Êy, kh«ng cho ChÝnh phñ Ph¸p biÕt, ®ã
VÒ CUéC TRANH LUËN VÒ VÊN §Ò lμ tr¸ch nhiÖm cña hä.

VIÖT NAM T¹I QUèC HéI PH¸P12 4. ¤ng b¹n l·o thμnh cña t«i, Bé tr−ëng Mutª nãi r»ng tõ ngμy
19-12-1946, kh«ng ai thÊy t«i hÕt vμ ng−êi ta kh«ng biÕt t«i cßn
)
sèng hay kh«ng! Nh−ng may t«i vÉn cßn sèng vμ m¹nh khoÎ ®Ó chê
- TR¶ LêI C¢U HáI THø
gÆp b¹n lÇn sau.
NHÊT23F1
Trong cuéc tranh luËn ®ã tiÕc r»ng nhiÒu vÞ ®¹i biÓu Ph¸p
- TR¶ LêI C¢U HáI THø HAI
kh«ng hiÓu râ t×nh h×nh ViÖt Nam mμ l¹i cè ý bÞa ®Æt nh÷ng ®iÒu
sai h¼n sù thùc, lμm cho NghÞ viÖn vμ nh©n d©n Ph¸p thªm bèi rèi, C¸c «ng nghÞ vμ ChÝnh phñ Ph¸p chØ bμn ®Õn nöa vÊn ®Ò th«i,
mét vμi thÝ dô: cßn nöa vÊn ®Ò ph¶i do d©n ta quyÕt ®Þnh. NÕu n−íc Ph¸p −ng thuËn
®Ó n−íc ta thèng nhÊt vμ ®éc lËp ®ñ quyÒn kinh tÕ, qu©n sù, ngo¹i
1. D©n ViÖt Nam næi lªn tranh lÊy chÝnh quyÒn, cö ra ChÝnh
giao nh− Mü ®· −ng thuËn víi Phi LuËt T©n, Anh ®· −ng thuËn víi
phñ D©n chñ Céng hoμ, thÕ mμ «ng cùu Thñ t−íng Ph¸p P«n
R©yn« d¸m nãi r»ng ChÝnh phñ ViÖt Nam do NhËt lËp ra. Ên §é th× d©n ta rÊt s½n sμng hîp t¸c th©n thiÖn trong khèi Liªn
hiÖp Ph¸p. NÕu n−íc Ph¸p kh«ng −ng thuËn nh− vËy vμ cø mong
2. Tõ 6-3, ®¹i biÓu Ph¸p ë ViÖt Nam lu«n lu«n thi hμnh nh÷ng
®Æt l¹i chÕ ®é thuéc ®Þa, th× d©n ta c−¬ng quyÕt tr−êng kú kh¸ng
chÝnh s¸ch ©m m−u vμ vò lùc. Hä tiÕp tôc tÊn c«ng vμ khñng bè
chiÕn cho ®Õn ngμy hoμn toμn thèng nhÊt vμ ®éc lËp. D©n ta rÊt
Nam Bé vμ miÒn Nam Trung Bé. Hä lËp ra "n−íc Nam Kú" vμ
muèn hoμ b×nh, nh−ng v× vËn mÖnh cña Tæ quèc hiÖn t¹i, vËn mÖnh
chÝnh phñ bï nh×n ®Ó chia rÏ d©n téc ta. Hä tù tiÖn ®Æt ra nh÷ng c¬
cña con ch¸u mu«n ®êi nªn ph¶i quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn cïng.
quan thèng trÞ mμ hä gäi lμ c¬ quan liªn bang. Hä phong to¶ H¶i
Phßng, chiÕm H¶i Phßng vμ L¹ng S¬n. Hä göi tèi hËu th− ®Ó uy T«i muèn nh©n dÞp nμy c¶m ¬n nh÷ng «ng nghÞ Ph¸p ®· chñ
hiÕp ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam. Hä dung tóng lÝnh Ph¸p tr−¬ng hoμ b×nh dμn xÕp víi ta.
khiªu khÝch c¶ ngμy lÉn ®ªm. Hä cho lÝnh Ph¸p tμn s¸t nh©n d©n ChÝnh s¸ch ®ã míi ®óng lμ nh©n ®¹o, míi lîi Ých cho hai n−íc
Hμ Néi ngμy 17-12-1946, hä dïng vò lùc ®uæi nh©n viªn ViÖt Nam ViÖt - Ph¸p, míi g©y t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p,
khái Së tμi chÝnh ngμy 18-12, hä g©y hÊn t¹i Hμ Néi ®ªm 19-12. Sù v× d©n téc ViÖt Nam rÊt yªu kÝnh d©n téc Ph¸p lμ mét d©n téc t«n
thËt lμ râ rμng nh− thÕ mμ ChÝnh phñ vμ nhiÒu «ng nghÞ Ph¸p l¹i träng b¸c ¸i, b×nh ®¼ng vμ tù do.
®æ lçi r»ng ViÖt Nam khiªu khÝch.
3. Tõ ngμy 19-12, ®· mÊy lÇn t«i kªu gäi ChÝnh phñ vμ nh©n Tr¶ lêi ngμy 25-3-1947.
___________ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
1) Chóng t«i ch−a s−u tÇm ®−îc c©u hái cña c¸c nhμ b¸o, dùa vμo t− Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
liÖu hiÖn cã, chóng t«i ®Æt tªn c¸c tiÓu môc nμy (B.T). 1948, t.1, tr.61-62.
351 352
GöI B¸O VÖ QUèC QU¢N13
§IÖN GöI ¤NG G.N£RU VÖ quèc qu©n lμ qu©n ®éi cña nh©n d©n, ®Ó b¶o vÖ ®ång bμo, gi÷
g×n Tæ quèc. B¸o VÖ quèc qu©n lμ cèt ®Ó n©ng cao tinh thÇn vμ kû luËt
cña bé ®éi. B¸o VÖ quèc qu©n sÏ lu«n lu«n nªu 12 ®iÒu sau nμy, vμ
Th−a Chñ tÞch vμ c¸c vÞ ®¹i biÓu dù Héi nghÞ Liªn ¸, khuyÕn khÝch mçi mét chiÕn sÜ ph¶i theo mÖnh lÖnh cÊp trªn:
1. Mçi viÖc ®Òu ph¶i theo mÖnh lÖnh cÊp trªn.
Ngμy khai m¹c Héi nghÞ Liªn ¸ lμ mét ngμy vui mõng vμ lμ
ngμy lÞch sö cho tÊt c¶ d©n téc ¸ ch©u, gia ®×nh ch©u ¸ cña chóng 2. TuyÖt ®èi kh«ng ®em cña c«ng dïng vμo viÖc t−.
ta, víi c¸c huynh tr−ëng Trung Hoa vμ Ên §é, ®· cã mét nÒn v¨n 3. Kh«ng ®éng ®Õn mét c¸i kim, mét sîi chØ cña d©n.
minh cæ kÝnh nhÊt, cã ®Êt ®ai ph× nhiªu nhÊt, vμ d©n téc ®«ng nhÊt 4. Khi ®Õn ®ãng, lóc kÐo ®i, ph¶i gi÷ g×n nhμ, v−ên cña d©n cho
thÕ giíi. §oμn kÕt, chóng ta sÏ lμ mét trong nh÷ng ng−êi b¶o toμn s¹ch sÏ.
m¹nh nhÊt cho nÒn hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi. 5. Nãi n¨ng cö ®éng ph¶i gi÷ lÔ phÐp, ph¶i kÝnh ng−êi giμ, yªu
trÎ con.
Thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, t«i xin chóc c¸c
ngμi th¾ng lîi rùc rì. Nh©n d©n ViÖt Nam, bé phËn cña ®¹i gia 6. Mua b¸n ph¶i c«ng b×nh.
®×nh ch©u ¸, ®ang tranh ®Êu giμnh thèng nhÊt vμ ®éc lËp. Chóng 7. M−în c¸i g× ph¶i tr¶ tö tÕ.
t«i mong r»ng tÊt c¶ c¸c n−íc anh em ë ch©u ¸ hÕt lßng gióp chóng 8. Háng c¸i g× ph¶i båi th−êng.
t«i. 9. Ph¶i gióp ®ì d©n bÊt kú viÖc to, viÖc nhá.
10. Trong bé ®éi tõ trªn ®Õn d−íi ph¶i ®ång cam céng khæ.
11. Chí ve g¸i, say s−a, cê b¹c, hót x¸ch.
Chμo th©n ¸i
12. Ph¶i gióp ®ì gia ®×nh chiÕn sÜ t¹i n¬i m×nh ®ãng, ph¶i gióp
Ngμy 25 th¸ng 3 n¨m 1947
®ì viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt.
Chñ tÞch
§ã lμ nÒn t¶ng th¾ng lîi trong cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. §ã
N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lμ nhiÖm vô chÝnh cña b¸o VÖ quèc qu©n.
Hå CHÝ MINH
Ngμy 27 th¸ng 3 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.60. 1948, t.1, tr.63.
353 354
§IÖN V¡N GöI §åNG BμO MIÒN NAM TH¦ GöI CHÝNH PHñ PH¸P,
NGHÞ VIÖN PH¸P, NH¢N D¢N PH¸P,
Nh©n dÞp 100 ngμy toμn d©n kh¸ng chiÕn, t«i thay mÆt ®ång C¸C N¦íC D¢N CHñ TR£N THÕ GiíI
bμo ngoμi nμy vμ ChÝnh phñ, göi lêi th©n ¸i chμo c¸c t−íng sÜ VÖ
quèc ®oμn, tù vÖ, d©n qu©n,
H¬n 80 n¨m vÒ tr−íc, thùc d©n Ph¸p dïng vò lùc chiÕm lÜnh
C¸c anh chÞ em y tÕ,
n−íc ViÖt Nam. Trong 80 n¨m, thùc d©n Ph¸p b¾t Ðp d©n ViÖt Nam
C¸c anh em c«ng an, uèng r−îu cån, hót thuèc phiÖn vμ sèng d−íi ¸ch n« lÖ v« cïng
C¸c ®oμn thÓ vμ toμn thÓ ®ång bμo. th¶m khèc.
Trong cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc nμy, ®ång bμo Nam Bé vμ Trong thêi kú thÕ giíi ®¹i chiÕn, thùc d©n Ph¸p b¸n ViÖt Nam
miÒn Nam Trung Bé phÊn ®Êu ®· l©u, hy sinh ®· nhiÒu. Nh−ng cho NhËt ®Ó lμm c¨n cø ®Þa ®¸nh l¹i §ång minh. §ång thêi chóng
cμng hy sinh tranh ®Êu, ®ång bμo ta cμng kiªn quyÕt, cμng dÎo dai, th¼ng tay ¸p bøc mét c¸ch d· man d©n ViÖt Nam, v× d©n ViÖt Nam
cμng m¹nh mÏ. Sù anh dòng cña ®ång bμo trong ®ã ®· lμm g−¬ng ®øng vÒ phe §ång minh mμ kh¸ng NhËt.
cho ®ång bμo toμn quèc noi theo. Chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc, Tuy vËy, d©n ViÖt Nam muèn hoμ b×nh, muèn céng t¸c th©n
kh«ng sî gian nan, kiªn quyÕt tranh ®Êu ®Õn cïng, th× tr−êng kú thiÖn víi nh©n d©n Ph¸p. V× lÏ ®ã ViÖt Nam ®· ký víi Ph¸p HiÖp
kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, thèng nhÊt, ®éc lËp nhÊt ®Þnh ®Þnh ngμy 6-3-1946 vμ T¹m −íc 14-9-1946, vμ quyÕt t©m thi hμnh
thμnh c«ng. ®óng nh÷ng b¶n ký kÕt ®ã.
Chóng t«i ch¾c nh©n d©n n−íc Ph¸p còng muèn thùc thμ thi
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng hμnh nh÷ng hiÖp ®Þnh mμ ChÝnh phñ Ph¸p ®· ký víi ViÖt Nam.
Ngμy 28 th¸ng 3 n¨m 1947 Song bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p cè ý ph¸ ho¹i hoμ b×nh, cè
Hå CHÝ MINH ý ph¸ ho¹i nh÷ng hiÖp −íc ®ã. Chóng muèn c−íp n−íc ViÖt Nam
mét lÇn n÷a, b¾t d©n ViÖt Nam lμm n« lÖ mét lÇn n÷a. V× vËy ë
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Nam Bé, chóng ®Æt ra "Nam Kú quèc" ®Ó chia sÎ n−íc ViÖt Nam,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, chóng vÉn tiÕp tôc tiÕn c«ng vμ giÕt h¹i nh©n d©n ë Nam Bé vμ
1948, t.1, tr.64. Trung Bé. Nh©n lóc hoμn c¶nh chÝnh trÞ ë Ph¸p ch−a æn ®Þnh,
chóng tiÕn c«ng vμo c¶ B¾c Bé. L¹ng S¬n, H¶i Phßng cßn ®−¬ng ë
355 356trong vßng bom ®¹n, nh©n d©n ViÖt Nam bÞ giÕt h¬n 3.000, th× thùc
d©n Ph¸p t¹i Hμ Néi l¹i th×nh l×nh tÊn c«ng vμo vÞ trÝ ViÖt Nam.
MÆc dÇu tr−íc ngμy ph¸t sinh chiÕn tranh, t«i ®· nhiÒu lÇn
kªu gäi ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p. MÆc dÇu Chñ tÞch Lª«ng
Blum ®· biÓu thÞ chÝnh s¸ch th©n thiÖn céng t¸c víi ViÖt Nam,
nh−ng bän thùc d©n ph¶n ®éng cø thùc hμnh chÝnh s¸ch vò lùc cña
chóng. TH¦ GöI ¤NG Vò §×NH HUúNH
Tr−íc b¹o lùc cña thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p, chóng t«i cÇn
ph¶i tù vÖ. Nh−ng ®èi víi nh©n d©n Ph¸p, chóng t«i vÉn gi÷ chÝnh Chó Huúnh,
s¸ch céng t¸c thËt thμ. 1- Th¬ 28-3 nhËn ®−îc råi.
Chóng t«i chØ muèn ®éc lËp vμ thèng nhÊt. Chóng t«i chØ muèn Nh÷ng vÊn ®Ò cã quan hÖ ®Õn c¸c c¬ quan, ®· göi cho hä råi.
hoμ b×nh. 2- Cô Tõ cã viÕt th¬ nãi: Trong 7 ng−êi cô Tõ ®¶m b¶o, vμ t«i
Chóng t«i kh«ng muèn chiÕn tranh, nh−ng chóng t«i quyÕt tù ®· ra lÖnh th¶, ®Þa ph−¬ng míi th¶ 5 ng−êi, cßn 2 ng−êi cßn ph¶i
vÖ ®Õn giät m¸u cuèi cïng. giam. Vμ cô Tõ nãi: H×nh nh− ®Þa ph−¬ng nghi ngê, kh«ng muèn
Chóng t«i quyÕt kh«ng chÞu mÊt n−íc lμm n« lÖ thùc d©n lÇn cho nh÷ng ng−êi Êy ë víi cô Tõ (th¬ 19-3-1947).
n÷a. Mét viÖc gi¶n ®¬n nh− thÕ, mÖnh lÞnh ra ®· l©u, mμ ®Õn nay
Mong ChÝnh phñ, NghÞ viÖn vμ nh©n d©n Ph¸p hiÓu cho. ®Þa ph−¬ng lμm cßn lì dë ch−a xong!

Mong c¸c n−íc d©n chñ trªn thÕ giíi hiÓu cho. Chó phô tr¸ch nh¾c l¹i, b¶o ®Þa ph−¬ng th¶ ngay 2 ng−êi ®ã,
vμ ®Ó hä vÒ ë víi cô Tõ. Xong viÖc råi, chó ®iÖn vÒ b¸o c¸o ngay.
3- NhiÖm vô cña chó ë ®ã lμ ®Ó cïng víi cô Tõ, dμn xÕp viÖc
Th¸ng 3 n¨m 1947 xÝch mÝch gi÷a ®ång bμo l−¬ng gi¸o, ®Ó thùc hiÖn ®oμn kÕt kh¸ng
Hå CHÝ MINH chiÕn.
V× vËy, chó cÇn ph¶i kh«n khÐo vμ cÈn thËn, tõ lêi nãi cho ®Õn
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, viÖc lμm.
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Ngμy t«i gÆp cô Tõ ë Nho Quan, cô tá vÎ rÊt hoan nghªnh vμ
1948, t.1, tr. 57-58. yªu mÕn chó. Nay v× th¸i ®é chó thÕ nμo, mμ cô Tõ nãi: H«m nä
linh môc bÝ th− cña cô ®Õn th¨m chó, th× thÊy th¸i ®é chó ®æi kh¸c.
Theo ý chó, th× ë Kim S¬n cã cuéc ©m m−u chÝnh trÞ do cô Tõ vμ
c¸c linh môc ®ì ®Çu. Vμ nh÷ng lêi xóc ph¹m ®Õn danh dù cña cô
Tõ. §ã lμ nh÷ng lêi cô Tõ nãi.
BÊt kú thÕ nμo, chó ph¶i lËp tøc ®i gÆp cô Tõ, vμ gi¶i thÝch râ
357 358rμng, lμm cho hÕt sù hiÓu lÇm ®ã, råi nãi víi cô viÕt th¬ cho t«i.
4- ViÖc ph¸ cÇu, cô Tõ ®· høa víi t«i: Khi nμo cÇn ph¶i ph¸, th×
cô Tõ sÏ khuyªn d©n tù ®éng ph¸. VËy c¸c anh em kh«ng ph¶i lo
®Õn viÖc ®ã.
5- Nhê chó ®−a th¬ sau ®©y cho cô ) , vμ göi lêi t«i hái th¨m cô
Tõ24F1
Ng« Tö H¹.
GöI TOμN THÓ §åNG BμO SAU NGμY
Cô Bé TR¦ëNG HUúNH THóC KH¸NG
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
T¹ THÕ
Ngμy 4 th¸ng 4 n¨m 1947

Hìi ®ång bμo yªu quý,
VÞ chiÕn sÜ l·o tiÒn bèi Huúnh Thóc Kh¸ng, Bé tr−ëng Bé Néi
Cô Tõ nãi: Nghe nãi cã ng−êi
vô vμ Héi tr−ëng Héi liªn hiÖp quèc d©n võa t¹ thÕ.
tæ chøc ban chuyªn m«n tuyªn
Tr−íc sù ®au xãt ®ã, ChÝnh phñ ta ®· ra lÖnh lμm Quèc tang.
truyÒn ph¶n c«ng gi¸o, chó ®iÒu
tra xem h− thùc thÕ nμo, b¸o c¸o Nh©n dÞp nμy, t«i cã vμi lêi b¸o c¸o cïng ®ång bμo.
cho biÕt. Cô Huúnh lμ mét ng−êi häc hμnh rÊt réng, chÝ khÝ rÊt bÒn, ®¹o
®øc rÊt cao. V× lßng yªu n−íc, mμ tr−íc ®©y cô bÞ bän thùc d©n lμm
téi, ®μy ra C«n §¶o. M−êi mÊy n¨m tr−êng, gian nan cùc khæ.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Nh−ng lßng son d¹ s¾t, yªu n−íc th−¬ng nßi cña cô Huúnh, ch¼ng
Hå ChÝ Minh, l−u t¹i Trung t©m
nh÷ng kh«ng sên l¹i thªm kiªn quyÕt.
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp l−u
t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. Cô Huúnh lμ ng−êi mμ giμu sang kh«ng lμm xiªu lßng, nghÌo
khæ kh«ng lμm n¶n chÝ, oai vò kh«ng lμm sên gan.
C¶ ®êi cô Huúnh kh«ng cÇu danh vÞ, kh«ng cÇu lîi léc, kh«ng
thÌm lμm giμu, kh«ng thÌm lμm quan. C¶ ®êi cô Huúnh chØ phÊn
®Êu cho d©n ®−îc tù do, n−íc ®−îc ®éc lËp.
§Õn ngμy n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ thμnh lËp, ChÝnh
phñ ta mêi cô ra. Tuy ®· h¬n 71 tuæi, nh−ng cô vÉn h¨ng h¸i nhËn
lêi. Cô nãi: "Trong lóc phôc h−ng d©n téc, x©y dùng n−íc nhμ th×
bÊt kú giμ, trÎ, trai, g¸i, ai còng ph¶i ra søc phông sù Tæ quèc".
Nay ch¼ng may cô Huúnh sím t¹ thÕ, tr−íc khi ®−îc thÊy
___________ kh¸ng chiÕn thμnh c«ng.
1) Chóng t«i ch−a s−u tÇm ®−îc bøc th− nμy (B.T).
359 360Cô Huúnh tuy t¹ thÕ nh−ng c¸i chÝ v× n−íc, v× nßi cña cô vÉn
lu«n lu«n sèng m¹nh mÏ trong lßng 20 triÖu ®ång bμo chóng ta.
Hìi ®ång bμo yªu quý,
Chóng ta th−¬ng tiÕc cô Huúnh v« cïng. Nh−ng chóng ta
kh«ng nªn th−¬ng tiÕc b»ng c¸ch than khãc rÇu rÜ. Chóng ta
th−¬ng tiÕc cô b»ng c¸ch: cμng ®oμn kÕt chÆt chÏ, cμng h¨ng h¸i
TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O VIÖT NAM
kh¸ng chiÕn; b»ng c¸ch: theo g−¬ng dòng c¶m, nèi chÝ quËt c−êng
cña cô; b»ng c¸ch: hoμn thμnh sù nghiÖp cøu n−íc, cøu d©n mμ cô VÒ HéI NGHÞ M¹C T¦ KHOA
®· ra søc ®eo ®uæi suèt ®êi. Chóng ta ph¶i ®ång thanh thÒ tr−íc Vμ T×NH H×NH N¦íC PH¸ ) P25F1
tiªn linh cña cô Huúnh r»ng:
§ång bμo ViÖt Nam quyÕt theo g−¬ng kiªn quyÕt cña cô.
Hái: Th−a Chñ tÞch, c¶m t−ëng cña Cô ®èi víi cuéc Héi nghÞ
Con Rång ch¸u Tiªn quyÕt kh«ng lμm n« lÖ. M¹c T− Khoa thÕ nμo ?
Tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña cô Huúnh sèng m·i. §¸p: C¸c n−íc d©n chñ nhê ®oμn kÕt mμ ®¸nh tan ph¸t xÝt,
ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp mu«n n¨m! nay ®· th¾ng lîi còng nªn ®oμn kÕt ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh. MÆc dÇu
cuéc héi nghÞ ®ã ch−a cã kÕt qu¶ thiÕt thùc, nh−ng theo ý t«i, th×
mÆt trËn d©n chñ thÕ giíi vÉn lu«n lu«n l¹c quan.
Ngμy 29 th¸ng 4 n¨m 1947 Hái: Th−a Chñ tÞch, theo ý Cô, th× kÕt qu¶ cña Héi nghÞ Liªn ¸
Hå CHÝ MINH thÕ nμo ?
§¸p: KÕt qu¶ rÊt tèt, lÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, mμ
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, ®¹i biÓu c¸c d©n téc ch©u ¸ gÆp mÆt nhau, ®Ó g©y c¶m t×nh hiÖn t¹i
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, vμ më ®−êng liªn l¹c t−¬ng lai.
1948, t.1, tr.66-67.
Hái: Xin hái ý kiÕn Chñ tÞch ®èi víi t×nh h×nh n−íc Ph¸p thÕ
nμo?
§¸p: ChÝnh trÞ, kinh tÕ, tμi chÝnh cña Ph¸p ®Òu gay go. Nh−ng
d©n Ph¸p lμ mét d©n quËt c−êng, t«i ch¾c hä sÏ cè g¾ng gi¶i quyÕt
nh÷ng sù khã kh¨n ®ã.
HiÖn nay khã kh¨n nhÊt lμ vÊn ®Ò b¸nh m× vμ vÊn ®Ò c¸c n−íc
h¶i ngo¹i. Theo lêi Thñ t−íng Rama®iª, th× Ph¸p kh«ng ®ñ tiÒn

___________
1) Ngμy 3-5-1947, phãng viªn c¸c b¸o vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cïng
®Õn th¨m mÆt trËn. §©y lμ nh÷ng c©u hái vμ tr¶ lêi trong dÞp ®ã.
361 362mua lóa m×. Ch¾c nh©n d©n Ph¸p sÏ hái: Kh«ng cã tiÒn mua lóa ®Ó
nu«i sèng nh©n d©n Ph¸p, sao l¹i cã hμng mu«n triÖu mua bom ®Ó
giÕt h¹i d©n ViÖt Nam vμ d©n Ma®ag¸txca ?
NÕu n−íc Ph¸p muèn phôc h−ng vμ muèn gi¶i quyÕt mäi vÊn
®Ò khã kh¨n th× kh«ng g× b»ng céng t¸c mét c¸ch thËt thμ vμ b×nh
®¼ng víi c¸c d©n téc h¶i ngo¹i. NÕu cø dïng chÝnh s¸ch vò lùc ë h¶i
ngo¹i, th× hoμn c¶nh trong n−íc Ph¸p cμng ngμy cμng khã kh¨n.
Hái: Theo tin tøc Ph¸p th× Tæng liªn ®oμn lao ®éng Ph¸p, Héi
Phô n÷ Ph¸p, Héi Ph¸p - ViÖt, v.v., yªu cÇu ph¸i ®¹i biÓu c¸c ®oμn TR¶ LêI TH¦ CHóC MõNG
thÓ d©n chñ qua n−íc ta ®Ó ®iÒu tra vμ ®Ó dμn xÕp.
CñA HéI NHI §åNG C¤NG GI¸O
Xin hái ý kiÕn Chñ tÞch ®èi víi vÊn ®Ò ®ã thÕ nμo ?
KHU TH¦îNG Mü, HUYÖN PHó XUY£N,
§¸p: Nh©n d©n ta vμ ChÝnh phñ ta, bao giê còng rÊt hoan
nghªnh nh÷ng ng−êi Ph¸p d©n chñ. MÆc dÇu hoμn c¶nh chiÕn Hμ §¤NG
tranh, nÕu c¸c ®¹i biÓu Êy ®Õn, th× chóng ta sÏ tiÕp ®·i hä mét c¸ch
th©n ¸i nh− anh em, nh− b¹n cò.
B¸c c¶m ¬n c¸c ch¸u, B¸c khuyªn c¸c ch¸u:
Hái: Tr−íc khi c¶m ¬n Chñ tÞch ®· cho chóng t«i nhiÒu th× giê
- BiÕt gi÷ kû luËt.
quý b¸u, chóng t«i xin phÐp hái thªm mét c©u: Tinh thÇn c¸c chiÕn
sÜ ta thÕ nμo ? - Siªng häc, siªng lμm.

§¸p: MÆc dÇu dÇm m−a d·i n¾ng, khi ®ãi, khi no, bom næ tø - Yªu Chóa, yªu n−íc.
tung, ®¹n kªu v¸ng ãc, mμ t−íng sÜ vui vÎ kiªn quyÕt, tinh thÇn rÊt
cao. Hä rÊt xøng c¸i tªn: §éi xung phong cña d©n téc.
B¸c h«n c¸c ch¸u
Ngμy 10 th¸ng 5 n¨m 1947
Tr¶ lêi ngμy 3-5-1947. Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.68-69. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 173.
363 364Hìi toμn thÓ ®ång bμo,
Hìi toμn thÓ bé ®éi, d©n qu©n, tù vÖ,
Chóng ta quyÕt kh«ng ®Ó cha mÑ, vî con ta cho chóng giÕt h¹i,
quyÕt kh«ng ®Ó chÞ em, vî con ta cho chóng h·m hiÕp, quyÕt kh«ng
®Ó nhμ thê, chïa miÕu ta cho chóng ®èt ph¸, quyÕt kh«ng ®Ó lμng
xãm, tμi s¶n ®ång bμo ta cho chóng c−íp bãc.
LêI K£U GäI §åNG BμO Vμ CHIÕN SÜ Chóng ta quyÕt kh«ng chÞu lμm "vong quèc n«". V× vËy t«i thay
C¶ N¦íC SAU CUéC HéI KIÕN mÆt ChÝnh phñ kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo ph¶i ra søc kh¸ng chiÕn,
gióp ®ì bé ®éi ®¸nh giÆc.
VíI P¤N MUýT, §¹I DIÖN CAO ñY PH¸P
T«i ra lÖnh cho toμn thÓ bé ®éi, d©n qu©n, tù vÖ, ph¶i kiªn
B¤LAE quyÕt chiÕn ®Êu, xung phong s¸t ®Þch.
Mçi quèc d©n ph¶i lμ mét chiÕn sÜ. Mçi lμng ph¶i lμ mét chiÕn
Cïng toμn thÓ ®ång bμo, hμo. Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt hy sinh chiÕn ®Êu ®Ó ®¸nh tan bän
Cïng bé ®éi, d©n qu©n, tù vÖ toμn quèc. qu©n phiÖt thùc d©n, ®Ó tranh lÊy thèng nhÊt vμ ®éc lËp.
Toμn d©n ta kh¸ng chiÕn ®Õn nay ®· 5 th¸ng. Hìi toμn thÓ ®ång bμo,
§ång bμo Nam Bé kh¸ng chiÕn ®Õn nay lμ 20 th¸ng. Hìi toμn thÓ c¸c chiÕn sÜ,
Ng−êi Ph¸p ®æ m¸u ®· nhiÒu. D©n ta hy sinh còng kh«ng Ýt. Tæ quèc ®ang kªu gäi chóng ta. Th¾ng lîi ®ang chê ®îi chóng
ta. TiÕn lªn! TiÕn lªn!
V× nh©n ®¹o, v× hoμ b×nh, v× muèn gi÷ c¶m t×nh víi d©n Ph¸p,
ChÝnh phñ ta ®Ò nghÞ víi ChÝnh phñ Ph¸p, c¨n cø nguyÖn väng Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña d©n ta, t×m c¸ch dμn xÕp cuéc chiÕn ViÖt Nam thèng nhÊt, ®éc lËp mu«n n¨m!
tranh.
Song bän qu©n phiÖt thùc d©n Ph¸p, quen thãi hung tμn, bÊt
Hå CHÝ MINH
nh©n, v« lÔ. Chóng khinh miÖt qu©n ®éi ta vμ nh©n d©n ta. Chóng
d¸m ®Ò ra nh÷ng ®iÒu kiÖn kiªu h·nh ngang ng−îc. Chóng ®ßi:
1- Ta ph¶i nép vò khÝ cho chóng. ViÕt kho¶ng cuèi th¸ng 5-1947.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
2- Ta ph¶i ®Ó cho qu©n ®éi Ph¸p tù do ®i kh¾p n−íc ta, v.v..
Hå ChÝ Minh, l−u t¹i Trung t©m
ThÕ lμ chóng ®ßi ta ®Çu hμng. Chóng ®ßi bãp cæ Tæ quèc ta. l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
Chóng ®ßi ta ®Ó cho chóng tha hå ®èt lμng, c−íp cña. Tμn s¸t nh©n l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
d©n, h·m hiÕp phô n÷, ph¸ ho¹i ®Òn chïa vμ nhμ thê. ThÕ lμ chóng
®ßi toμn thÓ ®ång bμo ta vμ con ch¸u ta ®êi ®êi quú gèi, cói ®Çu lμm
n« lÖ cho chóng.
365 3663. Hä ®ßi tr¶ l¹i cho hä tÊt c¶ nh÷ng ng−êi lÝnh Ph¸p gi¸c ngé
vμ chèng thùc d©n ®· kh«ng chÞu tham gia vμo cuéc chiÕn tranh
huynh ®Ö t−¬ng tμn nμy. ThÕ lμ bän qu©n phiÖt thùc d©n bÞ mï m¾t
tr−íc mét vμi th¾ng lîi kh«ng cã t−¬ng lai vμ chØ cã bÒ ngoμi kh«ng
cã thùc sù, ®· cè ý ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn v« lý vμ nhôc nh· ®Ó cho
hai d©n téc ta kh«ng thÓ th©n thiÖn víi nhau ®−îc, ®Ó cho hä tiÕp
tôc viÖc h·m hiÕp, c−íp bãc, ®èt ph¸, giÕt ng−êi. Hä muèn tiÕp tôc
TH¦ GöI NH¢N D¢N PH¸P chiÕn tranh.

SAU CUéC HéI KIÕN VíI P¤N Muýt, Hìi nh©n d©n Ph¸p!
C¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi ®· chiÕn ®Êu oanh liÖt ®Ó b¶o vÖ Tæ
§¹I DIÖN CAO Uû PH¸P B¤LAE
quèc, c¸c b¹n h·y ®øng vμo ®Þa vÞ chóng t«i, c¸c b¹n cã thÓ nμo
chÞu ®ùng nh÷ng ®iÒu kiÖn nh− thÕ kh«ng?
Hìi nh©n d©n Ph¸p!
C¸c b¹n cã tin r»ng nh− thÕ sÏ lμ thùc hiÖn ®−îc sù céng t¸c
Tõ 20 th¸ng nay, thùc d©n Ph¸p ®· x« ®Èy d©n téc ViÖt Nam ViÖt - Ph¸p kh«ng? C¸c b¹n cã tin r»ng nh− thÕ sÏ thùc hiÖn ®−îc
vμo chiÕn tranh. khèi Liªn hiÖp Ph¸p kh«ng? ChiÕn tranh sÏ tiÕp tôc. M¸u ng−êi
Hμng mÊy ngμn thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt hoÆc bÞ th−¬ng hoÆc Ph¸p vμ ng−êi ViÖt sÏ ®æ thªm n÷a, khèi Liªn hiÖp Ph¸p sÏ bÞ tiªu
tö trËn. tan, tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã, bän qu©n phiÖt thùc d©n ph¶i chÞu hoμn
Nh÷ng c«ng cuéc kinh doanh cña ng−êi Ph¸p tiªu tan. NhiÒu toμn tr¸ch nhiÖm. Chóng t«i muèn hoμ b×nh. Chóng t«i muèn n−íc
thμnh phè vμ hμng tr¨m lμng m¹c ViÖt Nam bÞ qu©n Ph¸p thiªu chóng t«i ®éc lËp vμ thèng nhÊt trong Liªn hiÖp Ph¸p.
huû. Hμng v¹n th−êng d©n ViÖt Nam bÞ qu©n Ph¸p tμn s¸t. §Êt
Bän qu©n phiÖt thùc d©n ®· b¾t buéc chóng t«i ph¶i tiÕp tôc
n−íc chóng t«i tan hoang vμ ®Ém m¸u.
chiÕn ®Êu, chóng t«i sÏ chiÕn ®Êu ®Õn cïng, chóng t«i lÊy c©u ch©m
Chóng t«i bao giê còng chuéng hoμ b×nh, v× vËy cho nªn ngμy ng«n hiªn ngang cña c¸c b¹n lμm ch©m ng«n cña chóng t«i:
25-4 võa råi chóng t«i ®Ò nghÞ víi ChÝnh phñ Ph¸p h·y ®×nh chØ
ngay cuéc l−u huyÕt vμ më cuéc ®iÒu ®×nh ®Ó gi¶i quyÕt b»ng "Thμ chÕt kh«ng lμm n« lÖ" .
nh÷ng ph−¬ng s¸ch «n hoμ sù xung ®ét ViÖt - Ph¸p. Chóng t«i chiÕn ®Êu v× c«ng lý. Chóng t«i sÏ tån t¹i; chóng t«i
Nh−ng bän qu©n phiÖt thùc d©n ®· ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn sÏ chiÕn th¾ng.
chÝnh sau nμy ®Ó buéc chóng t«i: Hìi nh©n d©n Ph¸p!
1. Hä ®ßi chóng t«i ph¶i nép hÕt vò khÝ cho hä. C¸c b¹n h·y gióp chóng t«i cøu lÊy tÝnh m¹ng cña bao nhiªu
2. Hä ®ßi quyÒn tù do ®i l¹i cho qu©n lÝnh hä ë kh¾p n¬i trªn thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt, cøu lÊy t×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc,
®Êt n−íc ViÖt Nam. vμ cøu lÊy khèi Liªn hiÖp Ph¸p.
367 368§¶ ®¶o chñ nghÜa qu©n phiÖt thùc d©n!
N−íc Ph¸p d©n chñ mu«n n¨m!
N−íc ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng nhÊt, liªn hiÖp víi n−íc Ph¸p
trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p mu«n n¨m!

GöI ANH EM V¡N HO¸
Ngμy 25 th¸ng 5 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH Vμ TRÝ THøC NAM Bé

Cïng ®ång bμo v¨n ho¸ vμ trÝ thøc Nam Bé,
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n sù ñng hé cña c¸c b¹n. ChÝnh
1948, t.1, tr.77-78. phñ cïng toμn thÓ ®ång bμo ViÖt Nam kiªn quyÕt chiÕn ®Êu, tranh
quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho n−íc nhμ ®Ó cho v¨n ho¸ còng nh−
chÝnh trÞ vμ kinh tÕ, tÝn ng−ìng, ®¹o ®øc ®Òu ®−îc ph¸t triÓn tù do.
Ngßi bót cña c¸c b¹n còng lμ nh÷ng vò khÝ s¾c bÐn trong sù nghiÖp
phß chÝnh trõ ), mμ anh em v¨n ho¸ vμ trÝ thøc ph¶i lμm còng nh−
µ26F1
lμ nh÷ng chiÕn sÜ anh dòng trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn ®Ó tranh
l¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc.
Nh©n d©n ta s½n lßng th©n thiÖn víi nh©n d©n Ph¸p, nh−ng
quyÕt kh«ng chÞu lμm n« lÖ cho thùc d©n ph¶n ®éng. Anh em v¨n
ho¸ víi trÝ thøc lμ líp tiªn tri tiªn gi¸ ), cμng ph¶i quyÕt t©m kh«ng
27F2
chÞu lμm n« lÖ.
T«i xin göi anh em lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.


Ngμy 25 th¸ng 5 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.76.
___________
1) Phß chÝnh trõ tμ: gióp ng−êi ngay th¼ng, ch©n chÝnh, trõ diÖt kÎ
gian ¸c (B.T).
2) Tiªn tri tiªn gi¸c: HiÓu biÕt tr−íc (B.T).
369 3704. §èi víi ®Þch - ph¶i kiªn quyÕt, dòng c¶m. Ph¶i cã kÕ ho¹ch,
m−u trÝ, ph¶i h÷u tiÕn v« tho¸i, ph¶i thi ®ua nhau trong viÖc s¸t
giÆc, c−íp sóng, v.v.. Song ®èi víi tï binh th× ph¶i −u ®·i hä.
Hìi chiÕn sÜ yªu quý, t«i nh¾c c¸c chiÕn sÜ kiªn quyÕt lμm ®óng
nh÷ng ®iÒu ®ã, t«i ch¾c tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi,
thèng nhÊt ®éc lËp ch¾c ch¾n sÏ thμnh c«ng.

GöI NAM N÷ CHIÕN SÜ D¢N QU¢N,
Tù VÖ Vμ DU KÝCH TOμN QUèC14 Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 27 th¸ng 5 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
T«i thay mÆt chÝnh phñ vμ toμn thÓ ®ång bμo göi lêi khen ngîi
c¸c chiÕn sÜ.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
D©n qu©n, tù vÖ vμ du kÝch lμ lùc l−îng cña toμn d©n téc, lμ
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
mét lùc l−îng v« ®Þch, lμ mét bøc t−êng s¾t cña Tæ quèc. V« luËn 1948, t.1, tr.81-82.
®Þch nh©n hung b¹o thÕ nμo, hÔ ®ông vμo lùc l−îng ®ã, bøc t−êng
®ã, th× ®Þch nμo còng ph¶i tan r·.
C¸c chiÕn sÜ d©n qu©n, tù vÖ vμ du kÝch ë Nam Bé, ë Thñ ®«, ë
miÒn duyªn h¶i vμ ë c¸c n¬i, ®· chøng râ sù thùc ®ã mét c¸ch rÊt
anh hïng. Tõ ®©y vÒ sau, lùc l−îng ta cμng ngμy cμng v÷ng, kinh
nghiÖm ta cμng ngμy cμng nhiÒu th× ta cμng tá cho ®Þch qu©n biÕt,
tá cho thÕ giíi biÕt r»ng d©n qu©n, tù vÖ vμ du kÝch ViÖt Nam lμ
nh÷ng ng−êi ¸i quèc s¾t ®¸, lμ nh÷ng chiÕn sÜ anh hïng.
Nh−ng chóng ta kh«ng tù m·n tù tóc, kh«ng kiªu ng¹o, chóng
ta ph¶i lu«n lu«n thùc hμnh mÊy ®iÒu nμy:
1. Trong bé ®éi ph¶i ®ång cam céng khæ. Ph¶i gi÷ kû luËt, ph¶i
siªng tËp tμnh, ph¶i gi÷ bÝ mËt, lu«n lu«n cÈn thËn, lóc cã ®Þch
còng trÊn tÜnh nh− kh«ng ®Þch, lóc xa ®Þch còng nghiªm ngÆt nh−
gÇn ®Þch;
2. §èi víi d©n - ph¶i b¶o vÖ d©n, ph¶i gióp ®ì d©n, ph¶i lμm
cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu;
3. §èi víi c«ng viÖc - ph¶i lËp lμng kh¸ng chiÕn kh¾p n¬i, ph¶i
lu«n tÝch cùc hμnh ®éng;
371 372Hái: Ng−êi ta nãi c¸c nhμ l·nh tô ViÖt Nam cã ý muèn cÇu hoμ
víi ng−êi Ph¸p, sù thùc trong viÖc ®ã ra sao? Chñ tÞch cã biÕt th¸i
®é cña ng−êi Ph¸p ®èi víi nh÷ng sù cè g¾ng cña Ngμi ®Ó chÊm døt
chiÕn tranh ra sao kh«ng?
Tr¶ lêi: Chóng t«i ®· nhiÒu lÇn kªu gäi hoμ b×nh, nh−ng n−íc
TR¶ LêI ¤NG VAXI§ÐP RAO, Ph¸p kh«ng tr¶ lêi. LÇn cuèi cïng, ngμy 25-4-1947, bän tμi phiÖt
TH¤NG TÝN VI£N H·NG ROIT¬ 1) 28F
thuéc ®Þa Ph¸p ®Æt ra cho chóng t«i nhiÒu ®iÒu kiÖn nhôc nh· vμ
kh«ng thÓ nhËn ®−îc, nh− nép khÝ giíi cho Ph¸p vμ ®Ó cho qu©n ®éi
Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt sau 5 th¸ng tranh ®Êu giμnh ®éc Ph¸p toμn quyÒn ®i l¹i trªn kh¾p n−íc chóng t«i. Nh− thÕ chóng
lËp, vÒ phÝa ViÖt Nam ®· lîi vμ ®· thiÖt nh÷ng g× vÒ ph−¬ng diÖn t«i b¾t buéc ph¶i tiÕp tôc chiÕn ®Êu.
chÝnh trÞ còng nh− vÒ ph−¬ng diÖn qu©n sù? Xin Chñ tÞch cho biÕt ý Hái: Chñ tÞch cã muèn ChÝnh phñ Ph¸p tuyªn bè râ rÖt th¸i ®é
kiÕn vÒ lêi tè c¸o cña nh÷ng ng−êi Ph¸p nãi r»ng ViÖt Nam ®· g©y chÝnh trÞ ®èi víi ViÖt Nam, còng nh− ng−êi Anh ®· lμm ®èi víi Ên
ra cuéc xung ®ét hiÖn nay?
§é vμ DiÕn §iÖn, ®Ó gióp cho viÖc trë l¹i ®iÒu ®×nh kh«ng?
Tr¶ lêi: VÒ ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ, cã lîi lμ n−íc t«i b©y giê
Tr¶ lêi : NÕu ChÝnh phñ Ph¸p cã mét chÝnh s¸ch râ rÖt ®èi víi
®oμn kÕt chÆt chÏ h¬n bao giê hÕt.
ViÖt Nam th× cã thÓ lμm cho dÔ dμng viÖc trë l¹i ®iÒu ®×nh.
- VÒ ph−¬ng diÖn qu©n sù: lîi lμ chiÕn tranh du kÝch ®· ph¸t
triÓn kh¾p trong n−íc, h¹i lμ cã hμng ngμn lμng bÞ ®èt ch¸y, hμng Hái : Xin Chñ tÞch cho biÕt nh÷ng ®iÒu kiÖn hoμ b×nh tèi thiÓu
v¹n th−êng d©n bÞ tμn s¸t do bμn tay qu©n ®éi Ph¸p. ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt - Ph¸p b»ng chÝnh trÞ. Ngμi cã
- Nh÷ng lêi tè c¸o cña Ph¸p hoμn toμn lμ vu kho¸ ). N−íc ViÖt29F2
muèn ®−îc ngay quyÒn hoμn toμn kiÓm so¸t qu©n ®éi, tμi chÝnh,
Nam tha thiÕt mong hoμ b×nh ®Ó kiÕn thiÕt. Chøng cí lμ n−íc ViÖt ngo¹i giao, thuÕ quan vμ th−¬ng m¹i? NÕu nhËn ë trong khèi Liªn
Nam ®· gi¶i t¸n Uû ban kh¸ng chiÕn tèi cao, c¶i tæ ChÝnh phñ kh¸ng hiÖp Ph¸p, th× chÝnh s¸ch chÝnh trÞ cña n−íc ViÖt Nam sÏ theo
chiÕn thμnh ChÝnh phñ kiÕn quèc, vμ b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh chÝnh s¸ch cña Ph¸p trong toμn côc hay lμ n−íc ViÖt Nam sÏ tù do
kinh tÕ 3 n¨m, v.v.. N−íc ViÖt Nam kh«ng cã lîi g× g©y chiÕn tranh ®Ó tuú hoμn c¶nh mμ theo mét chÝnh s¸ch riªng cña m×nh?
lμm cho nh©n d©n thiÖt h¹i vμ chÞu bao nhiªu tang tãc. ¤ng h·y nhí
l¹i bμi ngô ng«n cña L· Phông ) "Con chã sãi vμ con cõu".
T ªn30F3
Tr¶ lêi : Chóng t«i muèn thèng nhÊt vμ ®éc lËp trong khèi Liªn
hiÖp Ph¸p.
___________
Hái : Xin Chñ tÞch gi¶i thÝch quan niÖm cña Chñ tÞch vÒ ®éc
1) Vaxi®Ðp Rao (Vasidev Rao): lμ th«ng tÝn viªn H·ng Roit¬ (Reuter),
H·ng th«ng tin cña n−íc Anh (B.T). lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam .
2) Vò Kho¸t: nãi vu v¬, kh«ng ®óng sù thËt. Thèng nhÊt lμ cã mét ChÝnh phñ trung −¬ng cho toμn quèc hay
3) L· Phông Tiªn tøc La Ph«ngten (La Fontaine), nhμ viÕt truyÖn ngô lμ Nam Kú, Trung Kú, B¾c Kú, mçi xø cã mét chÝnh phñ riªng, sÏ
ng«n næi tiÕng thÕ giíi, ng−êi Ph¸p. TruyÖn Con chã sãi vμ con cõu cña «ng
®¹i ý: Mét chó chã sãi lμm bÈn dßng suèi, chó cõu ra suèi lÊy n−íc vμ bÞ
tho¶ thuËn víi nhau hîp thμnh mét n−íc Céng hoμ liªn bang? mét
chã sãi m¾ng lμ lμm bÈn dßng suèi. Cõu c·i l¹i vμ nãi chÝnh chã sãi lμ kÎ xø nμo trong nh÷ng xø ®ã cã thÓ tù do vμ cã quyÒn lùc ®øng ngoμi
lμm bÈn dßng suèi. Chã sãi ®ßi ¨n thÞt cõu. Hμm ý cña truyÖn nμy muèn khèi liªn hiÖp ViÖt Nam mμ kh«ng cÇn tr−ng cÇu d©n ý ®−îc kh«ng?
nãi víi ng−êi ®êi r»ng ph¶i ch¨ng lý lÏ cña kÎ cã søc m¹nh bao giê còng
®óng? (B.T). Tr¶ lêi: Thèng nhÊt nghÜa lμ mét ChÝnh phñ trung −¬ng, mét
373 374NghÞ viÖn trung −¬ng cho toμn quèc, Nam Kú, Trung Kú, B¾c Kú sÏ Hái : §èi víi tin thμnh lËp mét "MÆt trËn quèc gia liªn hiÖp" do
cã c¬ quan hμnh chÝnh tù trÞ riªng, do nh©n d©n mçi kú bÇu lªn theo B¶o §¹i ®iÒu khiÓn, xin Chñ tÞch cho biÕt ý kiÕn Ngμi ra sao? Ngμi
chÕ ®é d©n chñ vμ d−íi sù kiÓm so¸t cña ChÝnh phñ trung −¬ng. cã ®Þnh mêi c¸c ®¹i biÓu mÆt trËn ®ã dù mét cuéc héi nghÞ bμn
§éc lËp nghÜa lμ chóng t«i ®iÒu khiÓn lÊy mäi c«ng viÖc cña trßn, ngay sau khi ngõng chiÕn kh«ng?
chóng t«i, kh«ng cã sù can thiÖp ë ngoμi vμo. Tr¶ lêi : ¤ng VÜnh Thuþ - mét trong nh÷ng ng−êi b¹n th©n cña
Hái: §Ó t¹m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ngay b©y giê, Chñ tÞch cã b»ng t«i vμ lμ Cè vÊn cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. ¤ng ®· tuyªn thÖ trung
lßng nhËn ph−¬ng s¸ch sau nμy: lμ lËp mét ChÝnh phñ chung cho thμnh víi HiÕn ph¸p, víi ChÝnh phñ vμ víi quèc d©n. Chóng t«i chØ
B¾c vμ Trung Kú, cßn vÊn ®Ò Nam Kú sÏ gi¶i quyÕt b»ng mét c¸ch biÕt cã "MÆt trËn Tæ quèc" vμ "MÆt trËn d©n téc". Chóng t«i kh«ng
tr−ng cÇu d©n ý? biÕt c¸c mÆt trËn gi¶ hiÖu cña nh÷ng kÎ ®¶o ngò kh«ng chiÕn ®Êu
cho Tæ quèc trong hμng ngò d©n téc.
Tr¶ lêi: Tr−íc kia, chóng t«i ®· b»ng lßng nhËn ph−¬ng s¸ch
®ã. Ngμy nay, chóng t«i kh«ng thÓ nhËn ®−îc n÷a, ®ång bμo chóng Hái: NÕu kh«ng cã hoμ b×nh vμ kh«ng cã mét sù gi¶i quyÕt nay
t«i ë Nam Kú ®· chÞu sù hy sinh to lín ®Ó ®−îc ë trong Tæ quèc ViÖt mai b»ng chÝnh trÞ th× Ngμi dù ®Þnh tæ chøc giai ®o¹n s¾p tíi cña
cuéc kh¸ng chiÕn ra sao? N−íc ViÖt Nam cã ®ñ qu©n lùc hay du
Nam. Chóng t«i kh«ng thÓ ph¶n béi hä ®−îc.
kÝch ViÖt Nam cã thÓ v× lßng ¸i quèc kÝch thÝch mμ tiÕp tôc chiÕn
Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt t¹i sao l¹i cã c¸i c¶m t−ëng chung ®Êu ®Õn th¾ng lîi kh«ng? Ngμi cã dù tÝnh thay ®æi chiÕn l−îc,
r»ng së dÜ ng−êi Ph¸p e ng¹i kh«ng muèn ®iÒu ®×nh víi «ng Hå ChÝ nghÜa lμ Ngμi cã dù tÝnh thay cuéc vâ trang tranh ®Êu b»ng cuéc
Minh, lμ v× ®iÒu ®×nh víi ¤ng tøc lμ ®Ó cho n−íc Nga cã mét chç tÈy chay ng−êi Ph¸p ë ViÖt Nam vÒ mÆt kinh tÕ vμ x· héi ®Ó cho hä
®Æt ch©n ë ViÖt Nam? kh«ng thÓ ë ngô tr× l¹i ®©y n÷a kh«ng? Xin Ngμi cho biÕt ý kiÕn vÒ
Chñ tÞch cã nhËn r»ng v× nh÷ng sù liªn l¹c cña Ngμi víi céng chÝnh s¸ch kh«ng céng t¸c mμ kh«ng b¹o ®éng cña ®¶ng Quèc héi
s¶n mμ tõ tr−íc tíi nay kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò ViÖt - Ph¸p Ên d−íi sù l·nh ®¹o cña Th¸nh G¨ng®i.
b»ng chÝnh trÞ kh«ng? §Ó lμm mÊt c¸i c¶m t−ëng Êy, Ngμi cã s½n Tr¶ lêi: NÕu kh«ng hoμ b×nh ®−îc, chóng t«i sÏ chiÕn ®Êu ®Õn
lßng tuyªn bè më réng ChÝnh phñ ViÖt Nam ®Ó trong ®ã cã ng−êi cïng. Toμn d©n ViÖt Nam c−¬ng quyÕt tranh ®Êu cho thèng nhÊt
thay mÆt cho tÊt c¶ mäi quyÒn lîi, mäi ®¶ng ph¸i? vμ ®éc lËp.
Tr¶ lêi: §Êy chØ lμ mét cí ®Ó nãi. N−íc Nga X« viÕt kh«ng cã Nh÷ng ®iÒu kiÖn ë ViÖt Nam vμ ë Ên §é kh«ng gièng nhau nªn
tr−íc n¨m 1917. Nh−ng mμ nÒn ®« hé Ph¸p ë ViÖt Nam ®· cã tõ nh÷ng ph−¬ng tiÖn tranh ®Êu còng kh«ng thÓ gièng nhau.
trªn 80 n¨m nay. Hå ChÝ Minh cã thÓ theo chñ nghÜa C¸c M¸c hay
Hái: Trong lóc ®ã, Ngμi sÏ lμm g× ®Ó ®−a vÊn ®Ò ViÖt Nam ra
cã thÓ theo ®¹o Khæng, nh−ng ChÝnh phñ ViÖt Nam vÉn gåm cã ®¹i
tr−íc Liªn hîp quèc? Ng−êi Ph¸p vÉn nãi r»ng vÊn ®Ò ViÖt Nam lμ
biÓu cña mäi ®¶ng ph¸i vμ cã c¶ nh÷ng ng−êi kh«ng ®¶ng ph¸i.
mét viÖc trong nhμ cña Ph¸p, chø kh«ng ph¶i lμ mét vÊn ®Ò quèc tÕ,
Th¸i ®é n−íc ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng n−íc ¸ ch©u lμ mét th¸i xin Ngμi cho biÕt ý kiÕn.
®é anh em, ®èi víi ngò c− ) lμ mét th¸i ®é b¹n bÌ.
êng31F1
Tr¶ lêi: Chóng t«i sÏ mang vÊn ®Ò ViÖt Nam ra tr−íc Liªn hîp
___________ quèc khi nμo cÇn ®Õn. Tuy chóng t«i rÊt cã c¶m t×nh víi d©n Ph¸p,
1) Ngò c−êng: 5 n−íc m¹nh, theo quan niÖm lóc nμy gåm cã c¸c n−íc nh−ng n−íc ViÖt Nam kh«ng ph¶i ®μy tí cña Ph¸p, vËy vÊn ®Ò ViÖt
Liªn X«, Anh, Ph¸p, Mü vμ Trung Quèc (B.T). Nam kh«ng ph¶i lμ mét viÖc nhμ cña Ph¸p.
375 376Hái: Ngμi cã lêi g× göi cho thÕ giíi, cho c¸c n−íc ch©u ¸ vμ
riªng cho Ên §é kh«ng?
Ngμi mong −íc c¸c n−íc l¸ng giÒng, nhÊt lμ c¸c n−íc ¸ ch©u
gióp ®ì nh÷ng g×?
Tr¶ lêi: Chóng t«i muèn göi thÕ giíi lêi nμy: lμ −íc mong tÊt c¶
c¸c ng−êi d©n chñ trªn thÕ giíi ®oμn kÕt víi nhau ®Ó b¶o vÖ cho nÒn
C¸N Bé TèT Vμ C¸N Bé )
XO µNG32F1
d©n chñ trong c¸c n−íc nhá còng nh− trong c¸c n−íc lín. Mong c¸c
ng−êi lμm cho quyÒn tù quyÕt cña c¸c d©n téc lμ quyÒn do c¸c HiÕn
ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng vμ Cùu Kim S¬n ®¶m b¶o, ®−îc t«n träng. Kh¸ng chiÕn lμ mét lß ®óc c¸n bé. N¬i nμo mμ c¸c c¸n bé cÊp
trªn biÕt lùa chän vμ d×u d¾t, th× cã nhiÒu c¸n bé míi n¶y në vμ
Cßn víi ¸ ch©u vμ Ên §é, chóng t«i nãi: c«ng viÖc rÊt ph¸t triÓn. Tr¸i l¹i, n¬i nμo c¸n bé cÊp trªn kh«ng biÕt
Sè phËn cña tÊt c¶ d©n ¸ ch©u buéc chÆt víi nhau. C¸c anh em lùa chän, d×u d¾t, th× vÉn thiÕu ng−êi mμ c«ng viÖc cø luém thuém.
¸ ch©u, h·y gióp anh em ViÖt Nam trong cuéc ®Êu tranh cho ®éc Kh¸ng chiÕn l¹i lμ mét viªn ®¸ thö vμng ®èi víi c¸n bé.
lËp vμ thèng nhÊt. Chóng t«i tr«ng cËy vμo søc ñng hé tinh thÇn vμ
§i ®Õn n¬i nμo cã c¸n bé tèt, th× c¶nh t−îng tèt bμy ngay ra
vËt chÊt mμ c¸c anh em cã thÓ gióp ®−îc.
tr−íc m¾t:
Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ý kiÕn vÒ th¸i ®é Anh, Mü, Trung
§ång bμo t¶n c− ®i qua ®ã, ®Òu ®−îc gióp ®ì.
Hoa ®èi víi ViÖt Nam.
Bé ®éi ®ãng ë ®ã hoÆc ®i qua ®ã, ®−îc uý l¹o.
Tr¶ lêi: §èi víi ViÖt Nam, th¸i ®é Trung Hoa lμ mét th¸i ®é
Ngμy nμo còng thÊy d©n qu©n vμ tù vÖ tËp tμnh.
anh em, th¸i ®é Mü lμ mét th¸i ®é bÌ b¹n, cßn th¸i ®é Anh cã lÏ lμ
th¸i ®é trung lËp. ChiÒu tèi xãm nμy mét líp b×nh d©n häc vô, xãm kia mét líp
b×nh d©n häc vô.
Tr¶ lêi vμo th¸ng 5-1947. C¸c ®×nh chïa vμ n¬i ®«ng ng−êi qua l¹i, ®Òu thÊy d¸n ®Çy
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, nh÷ng khÈu hiÖu kh¸ng chiÕn.
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Canh g¸c th× cÈn thËn.
1948, t.1, tr. 70-73.
Nhμ nμo còng thùc hμnh t¨ng gia s¶n xuÊt.
C¸c ®oμn thÓ th−êng khai héi, ®äc b¸o, gi¶i thÝch tin tøc kh¸ng
chiÕn.
Nãi tãm l¹i: n¬i nμo cã c¸n bé tèt, th× c¶ vïng ®ã ho¹t ®éng nh−
mét bé m¸y. Vμ c¶ vïng ®ã tá ra mét bÇu kh«ng khÝ h¨ng h¸i, vui vÎ.
N¬i nμo c¸n bé xoμng, th× vïng ®ã, nh− ®ang ngñ say. Trªn giÊy

___________
1) Bμi viÕt cho chuyªn môc C«ng t¸c thiÕt thùc cña b¸o Sù thËt (B.T).
377 378th× c¸i g× còng cã. Nh−ng sù thËt, th× viÖc g× còng uÓ o¶i, lói xïi.
Mét thÝ dô gi¶n ®¬n, râ rÖt vÒ c¸n bé tèt vμ c¸n bé xoμng:
X· A vμ x· B ph¶i phô tr¸ch ph¸ ho¹i mét ®o¹n ®−êng. Tr−íc
ngμy ®i ph¸, x· A häp mÝt tinh, c¸n bé gi¶i thÝch v× sao ph¶i ph¸.
Toμn thÓ d©n chóng h¨ng h¸i t¸n thμnh. C¸c cô giμ, c¸c chÞ em phô
n÷, vμ c¸c em nhi ®ång còng ®ßi ®i ph¸. Sau ®ã, toμn x· cö 60 ng−êi
trai tr¸ng khoÎ m¹nh ®i xung phong. Chñ tÞch, Phã chñ tÞch, Th−
ký còng v¸c cuèc xÎng ®i lμm. §Õn chç ph¸, c¸n bé ®Ò nghÞ chia lμm
3 tèp, mçi tèp 20 ng−êi ®ua nhau xem tèp nμo ph¸ khÐo h¬n, mau TH¦ GöI T¦íNG R.XAL¡NG
h¬n. Sau vμi giê ®ång hå, c¸c cô phô l·o, chÞ em phô n÷, vμ c¸c em
nhi ®ång ®−a c¬m n−íc ®Õn. Nh−ng tèp nμo còng ®ßi ph¸ xong míi
¨n c¬m. C¸c cô ®i tèp nμy ®Õn tèp kh¸c nãi chuyÖn, khuyÕn khÝch, Chñ tÞch ChÝnh phñ
chÞ em phô n÷ rãt n−íc cho anh em uèng. C¸c em nhi ®ång ca h¸t. göi T−íng qu©n Xal¨ng
Ai còng vui vÎ h¨ng h¸i, cè lμm h¬n tèp kia. KÕt qu¶ chØ 7
T−íng qu©n th©n mÕn,
tiÕng ®ång hå, mμ ®o¹n ®−êng thμnh mét c¸i hè. Lóc ph¸ xong, c¸n
bé kiÓm ®iÓm l¹i c«ng t¸c, ®äc th− cña Hå Chñ tÞch vμ Bé tr−ëng Bé T«i võa hay tin ngμi l¹i ®Õn ®Êt n−íc t«i. N¨m ngo¸i (®èi víi
Quèc phßng. Toμn thÓ hoan h«. ¡n uèng xong, c¸n bé ®i tr−íc, d©n t«i võa nh− míi h«m qua, l¹i võa nh− ®· c¸ch ®©y hμng thÕ kû),
chóng ®i sau vui vÎ ra vÒ, võa ®i võa h¸t. chóng ta ®· cïng nhau du ngo¹n nhiÒu n¬i, chóng ta ®· cïng nhau
Cßn x· B th× thÕ nμo? nãi chuyÖn nhiÒu. Chóng ta ®· tõng nhÊt trÝ víi nhau vÒ nhiÒu vÊn
Kh«ng mÝt tinh, kh«ng gi¶i thÝch. Chñ tÞch x· ra lÖnh b¾t ph¸. ®Ò: nh÷ng con ng−êi vμ sù viÖc. Nãi tãm l¹i, chóng ta ®· lμ nh÷ng
C¸n bé n»m ë nhμ, kh«ng tham gia c«ng viÖc. H¬n 100 d©n ®i ph¸ ng−êi b¹n tèt.
ho¹i. ú ¹ch ®Õn hai ngμy míi ph¸ xong, mμ l¹i ph¸ kh«ng s©u,
Nh−ng hoμn c¶nh ngoμi ý muèn ®· biÕn chóng ta thμnh hai kÎ
kh«ng khÐo b»ng ®o¹n x· A.
®èi ®Þch. §iÒu ®ã thËt ®¸ng tiÕc!
KÕT LUËN: C¸n bé mμ lªn mÆt quan c¸ch m¹ng th× mäi viÖc
®Òu lñng cñng. C¸n bé mμ biÕt lμm cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu, T«i kh¸ hiÓu ngμi ®Ó tin r»ng, nÕu ngμi cã mÆt ë ®©y, vμ nÕu
th× viÖc g× còng mü m·n. ngμi cã ®ñ quyÒn lùc cÇn thiÕt, th× ®· cã thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng
Nh÷ng ®ång chÝ c¸n bé, ph¶i g¾ng tiÕn lªn m·i. Nh÷ng «ng c¸n chuyÖn ®au th−¬ng kia. T«i còng kh¸ hiÓu ngμi ®Ó tin r»ng, trong
bé xoμng, xin mau mau söa ®æi. th©m t©m, ngμi kh«ng muèn cã cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng
tμn nμy, nã kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc g× mμ chØ huû ho¹i t×nh h÷u nghÞ
A.G. vμ lμm cho sù hîp t¸c trªn tinh thÇn x©y dùng gi÷a hai n−íc chóng
ta thªm chËm trÔ.
B¸o Sù thËt, sè 77, Nh−ng sù viÖc ®· x¶y ra nh− thÕ ®ã! VÒ phÇn t«i, bæn phËn
tõ ngμy 1 ®Õn 15-6-1947. thiªng liªng cña mét ng−êi d©n yªu n−íc buéc t«i ph¶i chiÕn ®Êu
379 380v× Tæ quèc vμ ®ång bμo m×nh. Cßn vÒ phÝa ngμi, tr¸ch nhiÖm qu©n ch¸u bÐ cña ngμi nhiÒu c¸i h«n ©u yÕm.
nh©n còng buéc ngμi ph¶i lμm nh÷ng ®iÒu mμ tr¸i tim ngμi kh«ng T−íng qu©n th©n mÕn, h·y tin t−ëng ë nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp
muèn. nhÊt cña t«i.
Thö hái, ®¸nh l¹i mét n−íc ®· ®ãn tiÕp m×nh nh− anh em th×
vinh quang ë chç nμo? Mét nhμ chØ huy ®i ®¸nh mét d©n téc chØ
Ngμy 10 th¸ng 6 n¨m 1947
muèn sèng trong hoμ b×nh th× vinh quang ë ®©u? Vμ ®©u lμ vinh
Hå CHÝ MINH
quang cña n−íc Ph¸p khi ®i ®¸nh n−íc ViÖt Nam, mét quèc gia chØ
cã nguyÖn väng ®−îc thèng nhÊt vμ ®éc lËp trong khèi Liªn hiÖp
Ph¸p? TB. T«i nhê ngμi chuyÓn bøc th− kÌm theo cho ngμi Chñ tÞch
Lª«ng Blum.
Ph¶i ch¨ng Liªn hiÖp Ph¸p cã thÓ dùa trªn b¹o lùc vμ sù hËn
thï d©n téc? Ph¶i ch¨ng Liªn hiÖp Ph¸p cã thÓ t¹o thμnh tõ nh÷ng
thμnh viªn quÌ quÆt, ®iªu tμn, tang tãc vμ ®Ém m¸u? Døt kho¸t B¶n tiÕng Ph¸p in trong s¸ch
kh«ng thÓ ®−îc! NÕu muèn, Liªn hiÖp Ph¸p ph¶i dùa trªn t×nh h÷u cña Salan: Fin d'un empire,
Edition Presse de la CitÐ,
nghÞ vμ sù tin t−ëng lÉn nhau.
Paris, 1971, tr.76-77.
Nh−ng th«i, ®ã lμ vÊn ®Ò chÝnh trÞ. NÕu sù viÖc cã ®i theo chiÒu B¶n dÞch tiÕng ViÖt in trong
h−íng kh¸c th× ®ã kh«ng ph¶i lçi n¬i ngμi. T¹p chÝ lÞch sö §¶ng, sè 6,
1990, tr.45-46.
V× chóng t«i ®· buéc ph¶i chiÕn ®Êu, th× c¸c ngμi h·y tá ra lμ
nh÷ng chiÕn binh hμo hiÖp, nh÷ng ®èi thñ qu©n tö, trong khi chê
®îi chóng ta l¹i trë thμnh b¹n h÷u cña nhau. Chóng ta ®· tõng lμ
b¹n. Gi÷a hai chóng ta hiÖn nay vÉn lμ b¹n bÌ cña nhau. Ngμi
muèn nh− vËy chø?
V× t×nh yªu th−¬ng con ng−êi, lßng nh©n ®¹o vμ nh©n danh
t×nh b¹n cña chóng ta, t«i yªu cÇu ngμi nghiªm cÊm binh lÝnh Ph¸p
s¸t h¹i d©n lμnh, h·m hiÕp phô n÷, ®èt ph¸ lμng m¹c vμ ph¸ huû
nhμ thê, ®Òn miÕu nh− hä vÉn lμm tõ tr−íc tíi nay.
T«i ®¶m b¶o víi ngμi r»ng binh lÝnh vμ th−êng d©n Ph¸p ë chç
chóng t«i ®−îc ®èi xö rÊt tö tÕ. T«i hy väng ng−êi cña chóng t«i
trong tay c¸c ngμi còng ®−îc ®èi xö nh− vËy.
¤ng ®¹i uý C¸cchiª tèt bông vÉn ë chç ngμi ®Êy chø?
T«i göi lêi kÝnh th¨m bμ Xal¨ng vμ göi tíi ch¸u trai lín vμ
381 382X· héi vμ §¶ng X· héi Ph¸p ®· nhÊt trÝ bá phiÕu th«ng qua ng©n
s¸ch cho nã.
3. §Ó t¨ng c−êng søc m¹nh cña m×nh, n−íc Ph¸p muèn lËp ra
"Liªn hiÖp Ph¸p", "mét liªn hiÖp trong ®ã c¸c d©n téc hiÓu biÕt vμ
quý träng lÉn nhau", nh− lêi Thñ t−íng Rama®iª ®· nãi.
Nh−ng cuéc chiÕn tranh nμy, víi nh÷ng vô tμn s¸t, c−íp bãc,
TH¦ GöI CHñ TÞCH L£¤NG BLUM h·m hiÕp, huû diÖt vμ ®ñ c¸c hμnh ®éng d· man kh¸c chØ cã t¸c
dông ph¸ huû c¬ së cña sù hiÓu biÕt vμ t×nh t−¬ng th©n, t−¬ng ¸i
mμ th«i. C¸c b¹n cña chóng ta, ngμi bé tr−ëng ¥gien T«m¸t vμ b¸c
Göi ngμi Chñ tÞch Lª«ng Blum,
sÜ Bubiªng, cã lÏ ®· nãi l¹i víi ngμi nh÷ng ®iÒu mμ hä ®· chøng
Th−a Chñ tÞch vμ ng−êi anh em th©n mÕn, kiÕn ë §«ng D−¬ng. VËy t«i cã thÓ khái ph¶i ®au lßng mμ nªu l¹i
tÊt c¶ nh÷ng nçi thèng khæ vμ tμn khèc ®· x¶y ra trªn ®Êt n−íc t«i
H¬n ba th¸ng nay, chiÕn tranh ®· lμm m¸u ®æ trªn kh¾p ®Êt
tõ hai m−¬i th¸ng nay.
n−íc t«i. Cuéc chiÕn tranh nμy cã nh÷ng nÐt thËt ®Æc biÖt mμ t«i
muèn chØ râ ®Ó ngμi xem xÐt. 4. Nh©n d©n Ph¸p muèn quyÒn lîi kinh tÕ cña m×nh ë ViÖt
Nam ®−îc t«n träng vμ ph¸t triÓn. §ã lμ ®iÒu mμ nh©n d©n ViÖt
1. Th«ng th−êng, ®Ó ph¸t ®éng mét cuéc chiÕn tranh, th× gi÷a Nam hoμn toμn ®ång ý. VËy mμ kÕt qu¶ cña cuéc chiÕn tranh tõ hai
c¸c d©n téc ph¶i cã nh÷ng t− t−ëng, môc ®Ých vμ quyÒn lîi ®èi chäi m−¬i th¸ng nay ë Nam Bé vμ tõ n¨m th¸ng nay trªn toμn câi ViÖt
nhau. Nh−ng gi÷a d©n téc Ph¸p vμ d©n téc ViÖt Nam kh«ng cã Nam l¹i nh− thÕ nμy ®©y:
nh÷ng m©u thuÉn nh− vËy.
- Hμng chôc ngh×n thanh niªn Ph¸p vμ ViÖt Nam bÞ giÕt h¹i
- Nh©n d©n ViÖt Nam chØ mong muèn thùc hiÖn nh÷ng lý hoÆc th−¬ng vong.
t−ëng cña nh©n d©n Ph¸p lμ Tù do, B×nh ®¼ng, B¸c ¸i.
- Hμng tû phr¨ng ®· tiªu phÝ.
- Nh©n d©n ViÖt Nam mong muèn hîp t¸c trong t×nh anh em
- NhiÒu xÝ nghiÖp cña Ph¸p bÞ sôp ®æ.
víi nh©n d©n Ph¸p, vμ nh©n d©n Ph¸p còng mong muèn hîp t¸c
víi nh©n d©n ViÖt Nam. - "C«ng viÖc kinh doanh" cña ng−êi Ph¸p trë thμnh con sè
kh«ng.
Nh©n d©n ViÖt Nam muèn thèng nhÊt vμ ®éc lËp trong Liªn hiÖp
- Hμng chôc thμnh phè, hμng ngh×n lμng m¹c, nhiÒu ®o¹n
Ph¸p. §ã lμ ®iÒu mμ nh©n d©n Ph¸p còng hoμn toμn t¸n thμnh.
®−êng s¾t, ®−êng bé bÞ ph¸ huû.
VËy th× nguyªn nh©n cña cuéc chiÕn tranh nμy lμ do ®©u?
- NÕu chiÕn tranh cßn kÐo dμi mét hoÆc hai n¨m n÷a, nÒn kinh
2. T«i rÊt ®au lßng nhËn thÊy r»ng: tÕ Ph¸p ë §«ng D−¬ng còng nh− nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sÏ suy sôp
- Cuéc chiÕn tranh nμy ®−îc ph¸t ®éng ngay sau khi cã cuéc bá hoμn toμn (nh−ng ®èi víi ng−êi ViÖt Nam Ýt ra còng vÉn cßn gi÷ l¹i
phiÕu th«ng qua HiÕn ph¸p míi cña n−íc Ph¸p. B¶n HiÕn ph¸p ®−îc m¶nh ®Êt vμ con ng−êi). Vμ ngμi biÕt ®Êy, chiÕn tranh du kÝch
nμy ®· trÞnh träng tuyªn bè r»ng n−íc Ph¸p lªn ¸n chñ nghÜa ®Õ cã thÓ kÐo dμi hÕt n¨m nμy sang n¨m kh¸c.
quèc vμ lªn ¸n viÖc sö dông b¹o lùc chèng l¹i d©n téc kh¸c. 5. VËy lμm thÕ nμo ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh huynh ®Ö
- Cuéc chiÕn tranh ®· x¶y ra vμ tiÕp diÔn bëi mét ChÝnh phñ t−¬ng tμn nμy, lμm thÕ nμo ®Ó lËp l¹i hoμ b×nh?
383 384T«i cho r»ng, chØ cã mét chÝnh s¸ch phï hîp lμ chÝnh s¸ch mμ
chÝnh ngμi ®· ®Ò ra trªn b¸o D©n chóng (ngμy 12-12-1946), mét
chÝnh s¸ch h÷u nghÞ vμ tin t−ëng lÉn nhau, dùa trªn sù thèng nhÊt
vμ ®éc lËp cña ViÖt Nam trong Liªn hiÖp Ph¸p.
- V× lîi Ých vμ t−¬ng lai chung cña hai d©n téc chóng ta, t«i hy
väng c¸c ngμi sÏ cè g¾ng lμm cho chÝnh s¸ch kh«n ngoan vμ hμo
hiÖp ®ã ®−îc thùc hiÖn. TH¦ GöI C¸C NH¢N VI£N
Qua ngμi, t«i göi tíi bμ Blum nh÷ng lêi chμo tr©n träng vμ göi C¥ QUAN CHÝNH PHñ
tíi nh÷ng ng−êi b¹n tèt cña chóng ta lμ gia ®×nh Br¾cc¬, Lócxi vμ
R«denphen nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp nhÊt. Sau hÕt, t«i «m h«n ngμi
Cïng c¸c nh©n viªn ë c¸c c¬ quan ChÝnh phñ,
trong t×nh anh em.
Nh÷ng anh chÞ em ë tiÒn ph−¬ng, ®em x−¬ng m¸u gi÷ g×n Tæ
quèc, lμ chiÕn sÜ.
Ngμy 10 th¸ng 6 n¨m 1947 Nh÷ng anh chÞ em ë hËu ph−¬ng, ®em tμi n¨ng gióp viÖc
Hå CHÝ MINH ChÝnh phñ, còng lμ chiÕn sÜ.
Nh÷ng chiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng, ¨n giã n»m s−¬ng, xung phong
B¶n tiÕng Ph¸p in trong s¸ch h·m trËn, chÕt sèng bao giê kh«ng biÕt, lμ hy sinh.
cña Salan: Fin d'un empire, Nh÷ng chiÕn sÜ ë hËu ph−¬ng, lªn dèc xuèng ®Ìo, ¨n tóng mÆc
Edition Presse de la CitÐ,
thiÕu, èm khoÎ bao giê kh«ng biÕt, còng lμ hy sinh.
Paris, 1971, tr.450-451.
B¶n dÞch tiÕng ViÖt in trong Tuy c¸ch hy sinh kh¸c nhau, nh−ng tiÒn ph−¬ng vμ hËu
T¹p chÝ LÞch sö §¶ng, sè 6, ph−¬ng ®Òu v× Tæ quèc, v× ®ång bμo mμ hy sinh.
1990, tr.45-46. T«i vÉn biÕt c¸c b¹n ®Òu h¨ng h¸i, ®Òu kiªn quyÕt. Nh−ng t«i
còng biÕt r»ng: ngμy tr−íc, c¸c b¹n cã mét c¸ch sinh ho¹t vμ mét
c¸ch lμm viÖc kh¸c h¼n víi b©y giê. Ngμy tr−íc, lμm viÖc cã thêi giê
nhÊt ®Þnh. Ngoμi giê lμm, th× cã b¹n bÌ vμ cã thó vui gi¶i trÝ. Sinh
ho¹t th× yªn tÜnh vμ t−¬ng ®èi phong l−u.
Ngμy nay, ng−êi Ýt mμ viÖc nhiÒu, lóc lμm viÖc xong, th× ngoμi
tiÕng chim kªu v−în hãt, ngoμi c¶nh nói rõng rËm suèi s©u, ch¼ng
cã thó vui g× kh¸c. Sinh ho¹t th× th−êng th−êng nay ®©y mai ®ã,
th−êng th−êng thiÕu thèn. Dï ChÝnh phñ gióp ®ì, nh−ng còng chØ
®ì ®−îc mét chõng nμo th«i. Nãi tãm l¹i lμ: b©y giê ai còng khã
nhäc vμ cùc khæ.
385 386Chóng ta ng−êi tuy ®«ng, c¬ quan tuy nhiÒu, song tõ trªn §ã lμ nh÷ng lêi th« thiÓn, nh−ng mμ thiÕt thùc. Mong r»ng do
xuèng d−íi ®Òu ®oμn kÕt chÆt chÏ, ®ång cam céng khæ, nh− trong sù l·nh ®¹o cña c¸c Bé tr−ëng vμ Thø tr−ëng, c¸c b¹n sÏ lμm ®óng,
mét nhμ. VËy t«i xin lÊy ®Þa vÞ lμ nh− mét ng−êi anh, vμ ®em kinh ®Ó gi÷ v÷ng vμ n©ng cao tinh thÇn vμ lùc l−îng mäi ng−êi, ®Ó gióp
nghiÖm cña c¸ nh©n khuyªn g¾ng c¸c b¹n: søc cho cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc mau ®i ®Õn th¾ng lîi.
1. Ng−êi mμ chÞu ®−îc khæ, th× viÖc to lín, khã kh¨n mÊy còng Chóc c¸c b¹n m¹nh khoÎ vμ g¾ng søc.
lμm ®−îc.
2. Ta ®· biÕt cÇn ph¶i chÞu khæ, th× ta chÞu mét c¸ch vui vÎ,
dÇn dÇn ta sÏ kh«ng lÊy lμm khæ. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
3. Chóng ta ®em tinh thÇn mμ chiÕn th¾ng vËt chÊt, chóng ta Hå CHÝ MINH
v× n−íc, v× d©n mμ chÞu khæ, mét c¸i khæ rÊt cã gi¸ trÞ, th× vËt chÊt
cμng khæ tinh thÇn cμng s−íng.
ViÕt ngμy 16-6-1947.
4. ChiÕn sÜ ë tiÒn ph−¬ng, ®· khæ mμ l¹i lu«n lu«n ë d−íi m−a B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
bom sãng ®¹n. Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
So víi hä th× ta ë hËu ph−¬ng ch−a khæ mÊy. l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
5. Khæ tËn th× cam ). Khæ nay chØ lμ khæ t¹m thêi, kh¸ng chiÕn
3F1
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
thμnh c«ng th× sÏ hÕt khæ.
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn lμ mét viªn ®¸ thö vμng ®èi víi mçi
mét quèc d©n, ®ång thêi lμ mét tr−êng häc ®Ó rÌn luyÖn cho c¸n bé.
V× vËy, chóng ta:
Ph¶i tuyÖt ®èi gi÷ kû luËt.
Ph¶i tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt.
§èi víi ®ång sù, ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, khuyªn nhau, gióp
nhau.
§èi víi d©n chóng, ph¶i th©n cËn, ph¶i gióp ®ì hä mäi viÖc,
ph¶i lμm cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu.
Chí bao giê ngåi kh«ng. Lóc r¶nh viÖc, th× nªn nghiªn cøu c¸c
vÊn ®Ò, hoÆc theo søc m×nh mμ t¨ng gia s¶n xuÊt. Nh− thÕ ®· bæ
Ých cho th©n thÓ l¹i vui cho tinh thÇn.
Chí t¾m n−íc l· nhiÒu qu¸. Chí uèng n−íc l·, chí ¨n no qu¸,
chí ngñ tr−a nhiÒu.
___________
1) Khæ tËn cam lai: HiÓu mét c¸ch v¾n t¾t: HÕt ®¾ng cay, ngät bïi sÏ
tíi (B.T).
387 388ChØ cã mét môc ®Ých: QuyÕt kh¸ng chiÕn ®Ó tranh thñ thèng
nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc.
Sù ®ång t©m cña ®ång bμo ta ®óc thμnh mét bøc t−êng ®ång
xung quanh Tæ quèc. Dï ®Þch hung tμn, x¶o quyÖt ®Õn møc nμo,
®ông ®Çu nh»m bøc t−êng ®ã, chóng còng ph¶i thÊt b¹i.
C- V× t−íng sÜ ta dòng c¶m.
Tuy khÝ giíi ta cßn kÐm, kinh nghiÖm ta cßn Ýt, nh−ng lßng
LêI K£U GäI NH¢N Kû NIÖM kiªn quyÕt, chÝ hy sinh cña t−íng sÜ ta ®· lËp nh÷ng chiÕn c«ng
oanh liÖt, vÎ vang cã thÓ nãi lμ kinh trêi ®éng ®Êt.
6 TH¸NG KH¸NG CHIÕN15
D- V× chiÕn l−îc ta ®óng.
§Þch muèn dïng c¸ch ®¸nh mau, th¾ng mau. NÕu chiÕn tranh
Cïng quèc d©n ®ång bμo, kÐo dμi, hao binh tæn t−íng, chóng sÏ thÊt b¹i.
Cïng toμn thÓ chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, d©n qu©n, tù vÖ, VËy ta dïng chiÕn l−îc tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó ph¸t triÓn
Thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p ®éng viªn h¶i lôc kh«ng qu©n hμng lùc l−îng, t¨ng thªm kinh nghiÖm. Ta dïng chiÕn thuËt du kÝch, ®Ó
chôc v¹n ng−êi. Chóng chi tiªu vμo qu©n phÝ mçi ngμy hμng chôc lμm cho ®Þch hao mßn, cho ®Õn ngμy ta sÏ tæng ph¶n c«ng, ®Ó quÐt
triÖu b¹c. Chóng mong dïng lùc l−îng μo ¹t, chiÕn l−îc chíp s¹ch lò chóng.
nho¸ng, trong vμi ba th¸ng, c−íp lÊy n−íc ta. Chóng l¹i thuª mét
ThÕ ®Þch nh− löa. ThÕ ta nh− n−íc. N−íc nhÊt ®Þnh th¾ng löa.
lò bï nh×n, mong ph¸ ho¹i kh¸ng chiÕn, chia rÏ ®ång bμo ta. Song
©m m−u qu©n sù vμ chÝnh trÞ cña chóng ®Òu hoμn toμn thÊt b¹i. H¬n n÷a trong cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn, mçi c«ng d©n lμ
Kh¸ng chiÕn ë Nam Bé ®Õn ngμy nay ®· gÇn 2 n¨m. Kh¸ng chiÕn ë mét chiÕn sÜ. Mçi lμng lμ mét chiÕn hμo. Hai m−¬i triÖu ®ång bμo
toμn quèc ®Õn h«m nay võa ®óng 6 th¸ng. Mμ søc kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam quyÕt ®¸nh tan mÊy v¹n thùc d©n ph¶n ®éng.
ta cμng m¹nh. Sù th¾ng lîi cña ta cμng râ rμng. §ã lμ v× sao? E- V× ta nhiÒu bÇu b¹n.
A- V× kh¸ng chiÕn cña ta lμ chÝnh nghÜa. ChiÕn tranh x©m l−îc cña thùc d©n ph¶n ®éng lμ phi nghÜa. Ai
Ta chØ gi÷ g×n non s«ng, ®Êt n−íc cña ta. ChØ chiÕn ®Êu cho còng ch¸n ghÐt. Kh¸ng chiÕn cøu quèc cña ta lμ chÝnh nghÜa, cho
quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc. nªn ®−îc nhiÒu ng−êi bªnh vùc.
Cßn thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p th× mong ¨n c−íp n−íc ta, mong Sè ®«ng nh©n d©n Ph¸p muèn hoμ b×nh th©n thiÖn víi ta.
b¾t d©n ta lμm n« lÖ. VËy ta lμ chÝnh nghÜa, ®Þch lμ tμ. ChÝnh nhÊt Nh©n d©n thuéc ®Þa ®ång t×nh víi ta.
®Þnh th¾ng tμ.
C¸c d©n téc ch©u ¸ ñng hé ta. D− luËn trong thÕ giíi t¸n thμnh
B- V× ®ång bμo ta ®¹i ®oμn kÕt. ta.
Toμn d©n ViÖt Nam chØ cã mét lßng: QuyÕt kh«ng lμm n« lÖ, VÒ mÆt tinh thÇn ®Þch ®· hoμn toμn thÊt b¹i, ta ®· hoμn toμn
ChØ cã mét chÝ: QuyÕt kh«ng chÞu mÊt n−íc, th¾ng lîi.
389 390Hìi quèc d©n ®ång bμo!
Hìi toμn thÓ c¸c chiÕn sÜ!
Cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn cßn kinh qua nhiÒu b−íc gian nan.
Chóng ta ph¶i hy sinh, chÞu khæ vμ ph¶i g¾ng søc. Nh−ng
chóng ta quyÕt hy sinh chÞu khæ vμ g¾ng søc 5 n¨m, 10 n¨m ®Ó ph¸
tan c¸i xiÒng xÝch n« lÖ h¬n 80 n¨m võa qua, ®Ó tranh lÊy quyÒn
thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho mu«n ®êi s¾p ®Õn. T«i thay mÆt ChÝnh LêI K£U GäI GöI NH¢N D¢N THÕ GiíI
phñ:
Ra lÖnh cho toμn thÓ t−íng sÜ, tr−íc ®¸nh ®· h¨ng, tõ nay ph¶i
Hìi nh©n d©n Ph¸p!
®¸nh h¨ng h¬n, ph¶i thi ®ua nhau xung phong s¸t ®Þch.
Nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Ph¸p ®Òu chung mét lý
Kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt, ra søc cÊt
t−ëng: Tù do, B×nh ®¼ng, B¸c ¸i.
lóa, gi÷ ®ª, ra søc ñng hé bé ®éi.
Nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Ph¸p cã mét môc ®Ých chung:
Khuyªn c¸c c¸n bé chÝnh trÞ, hμnh chÝnh vμ chuyªn m«n ph¶i
céng t¸c th©n thiÖn vμ b×nh ®¼ng gi÷a hai d©n téc.
cè g¾ng kh¾c phôc mäi nçi khã kh¨n, ra søc söa ch÷a c¸c khuyÕt
®iÓm, g¾ng lμm nh÷ng ng−êi c¸n bé kiÓu mÉu. VËn mÖnh cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ vËn mÖnh cña nh©n d©n
Ph¸p rÊt quan hÖ víi nhau. ThÕ mμ bän thùc d©n ph¶n ®éng ®ang
Chóng ta ®· ®ång t©m nhÊt trÝ. Chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng
hÕt søc chia rÏ hai d©n téc ta. Chóng quyÕt t©m hy sinh tiÒn b¹c
lîi.
cña nh©n d©n Ph¸p vμ tÝnh m¹ng thanh niªn Ph¸p ®Ó kÐo dμi cuéc
Chóng ta ph¶i m¹nh mÏ tiÕn lªn! chiÕn tranh huynh ®Ö t−¬ng tμn nμy.
§¸nh tan thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p! Chóng t«i rÊt mong c¸c b¹n cïng chóng t«i hμnh ®éng ®Ó ng¨n
Hai d©n téc ViÖt - Ph¸p th©n thiÖn! trë bän thùc d©n ph¶n ®éng ph¸ ho¹i c¸i lý t−ëng chung, lîi Ých
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! chung, vμ t×nh nghÜa cña hai d©n téc ta.

ViÖt Nam thèng nhÊt ®éc lËp mu«n n¨m! Hìi anh em d©n téc ch©u ¸!
GÇn hai n¨m tr−êng, thùc d©n Ph¸p ®ang giμy xÐo nh©n d©n
ViÖt Nam, gÇn hai n¨m tr−êng, nh©n d©n ViÖt Nam ®ang hy sinh
Ngμy 19 th¸ng 6 n¨m 1947 tranh ®Êu.
Hå CHÝ MINH
ViÖt Nam lμ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh ch©u ¸. Tranh ®Êu
cho tù do ®éc lËp cña ViÖt Nam tøc lμ tranh ®Êu cho tù do, ®éc lËp
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, cña ®¹i gia ®×nh ch©u ¸. Tr−íc kia, anh em ®· ®ång t×nh víi chóng
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, t«i. Tõ ®©y mong anh em cμng ñng hé n÷a. Víi sù ®ång t×nh vμ ñng
1948, t.1, tr.91-93. hé cña anh em, cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc cña ViÖt Nam nhÊt ®Þnh
th¾ng lîi.
391 392Hìi c¸c nh©n sÜ d©n chñ trªn thÕ giíi!
Trong cuéc thÕ giíi chiÕn tranh, c¸c n−íc ®· hy sinh bao nhiªu
tiÒn cña, x−¬ng m¸u, ®Ó gi÷ g×n quyÒn d©n chñ vμ quyÒn tù quyÕt
cña c¸c d©n téc, c¸c n−íc ®· trÞnh träng b¶o ®¶m quyÒn d©n chñ vμ
tù quyÕt ®ã trong HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng vμ Cùu Kim S¬n.
Trong cuéc chiÕn tranh thÕ giíi, thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p hîp
TR¶ LêI MéT NHμ B¸O N¦íC NGOμI
t¸c víi ph¸t xÝt NhËt B¶n. Ngμy nay chóng g©y nªn mét cuéc chiÕn
tranh tμn khèc ®Ó ph¸ ho¹i quyÒn d©n chñ cña ViÖt Nam. Chóng
xem khinh HiÕn ch−¬ng quèc tÕ nh− tÊm giÎ r¸ch. Hái: Ngμy nay thÕ giíi rÊt chó ý ®Õn vÊn ®Ò ViÖt Nam, chóng
VËy c¸c b¹n kh«ng thÓ ngåi nh×n. Mong c¸c b¹n lªn tiÕng ñng t«i xin Chñ tÞch s½n lßng cho chóng t«i biÕt ý kiÕn cña Ng−êi vÒ
hé hoμ b×nh, ñng hé chÝnh nghÜa, ñng hé d©n chñ, ñng hé ViÖt nh÷ng vÊn ®Ò nh− sau:
Nam.
1. V× sao cã ng−êi tin r»ng ChÝnh phñ ViÖt Nam lμ ChÝnh phñ
Hai d©n téc ViÖt - Ph¸p céng t¸c th©n thiÖn trong khèi Liªn
céng s¶n?
hiÖp Ph¸p!
2. V× cuéc nãi chuyÖn ®×nh chiÕn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi
C¸c d©n téc ch©u ¸ ®oμn kÕt mu«n n¨m!
ChÝnh phñ Ph¸p võa råi kh«ng thμnh c«ng, th× bao giê chiÕn tranh
ThÕ giíi d©n chñ th¾ng lîi mu«n n¨m!
sÏ kÕt liÔu?
ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp mu«n n¨m !
3. Sau khi chiÕn tranh kÕt liÔu th× ch−¬ng tr×nh kiÕn thiÕt cña
ViÖt Nam sÏ thÕ nμo? §Þa vÞ ng−êi trÝ thøc ViÖt Nam sÏ thÕ nμo?
Ngμy 20 th¸ng 6 n¨m 1947
Tr¶ lêi:
Hå CHÝ MINH
1. Tuyªn truyÒn cña thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p nhÊt lμ §« ®èc
§¸cgi¨ngli¬, ®· lÇn l−ît ®Æt cho chóng t«i lμ céng s¶n, ph¸t xÝt, ®Õ
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
quèc, th©n NhËt, bμi ngo¹i, v.v.. §iÒu ®ã kh«ng cã g× ®¸ng l¹, v× hä
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.94-95. kh«ng −a chóng t«i, song t«i ch¾c r»ng nh©n sÜ thÕ giíi kh«ng ai tin
hä; mét lμ v× ChÝnh phñ ViÖt Nam gåm ®ñ c¸c ®¶ng, c¸c ph¸i vμ c¸c
nh©n sÜ kh«ng ®¶ng ph¸i, hai lμ chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam rÊt râ
rÖt: cèt lμm cho n−íc ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp, lμm cho d©n
®−îc tù do vμ khái khæ, khái dèt.
2. Bao giê ViÖt Nam ®−îc thËt thμ thèng nhÊt vμ ®éc lËp th×
chiÕn tranh sÏ kÕt liÔu.
393 3943. Ch−¬ng tr×nh kiÕn thiÕt cña ViÖt Nam b−íc ®Çu tiªn lμ lμm
cho d©n khái khæ, khái dèt. Muèn nh− thÕ th× chóng t«i ph¶i ra søc
t¨ng gia s¶n xuÊt, muèn t¨ng gia s¶n xuÊt réng r·i vμ chãng cã kÕt
qu¶, th× chóng t«i cÇn cã t− b¶n, trÝ thøc vμ lao ®éng. D©n ViÖt
Nam rÊt siªng n¨ng lμm vμ chÞu khã, cho nªn chóng t«i ®ñ søc lao
§IÖN V¡N GöI BAN CHÊP HμNH
®éng.
ViÖt Nam cã nhiÒu phô nguyªn, chóng t«i rÊt hoan nghªnh t− §¶NG D¢N CHñ VIÖT NAM
b¶n Ph¸p vμ t− b¶n c¸c n−íc céng t¸c thËt thμ víi chóng t«i.
TrÝ thøc lμ vèn liÕng quý b¸u cña d©n téc. ë n−íc kh¸c nh− C¸c ®ång chÝ,
thÕ, ë ViÖt Nam cμng nh− thÕ. Chøng thùc lμ trong cuéc kh¸ng
T«i kÝnh göi lêi chóc mõng ngμy kû niÖm thμnh lËp §¶ng D©n
chiÕn cøu quèc nμy, nh÷ng ng−êi trÝ thøc ViÖt Nam ®· chung mét
chñ n¨m thø ba.
phÇn quan träng. Mét sè th× trùc tiÕp tham gia vμo c«ng viÖc kh¸ng
chiÕn, hy sinh cùc khæ, chen vai thÝch c¸nh víi bé ®éi nh©n d©n. Trong thÕ giíi d©n chñ, trong ViÖt Nam d©n chñ, §¶ng D©n
Mét sè th× h¨ng h¸i ho¹t ®éng gióp ®ì ë ngoμi. chñ cã mét nhiÖm vô rÊt quan träng lμm cho d©n chñ th¾ng lîi
hoμn toμn.
NÕu c¸c b¹n ngo¹i quèc muèn biÕt kh«ng khÝ cña ng−êi trÝ thøc
ViÖt Nam th× võa ®©y cã mét sù thËt rÊt râ rÖt: Sμi Gßn - Chî Lín V× vËy c¸c ®ång chÝ trong §¶ng ph¶i cã tinh thÇn ®oμn kÕt víi
lμ n¬i qu©n Ph¸p ®ang chiÕm ®ãng. Tá lßng ¸i quèc lμ mét sù nguy c¸c ®¶ng ph¸i ¸i quèc vμ d©n chñ kh¸c. Víi nh÷ng ng−êi ¸i quèc vμ
hiÓm cho ng−êi ViÖt Nam. ThÕ mμ h¬n 700 ng−êi trÝ thøc vμ d©n chñ kh«ng cã ®¶ng ph¸i, ph¶i lÊy c«ng t¸c thùc tÕ vÒ viÖc cøu
th−¬ng gia t− b¶n ViÖt Nam ë vïng ®ã võa b¹o d¹n ký giÊy ®ßi quèc vμ kiÕn quèc mμ thi ®ua nhau.
ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i ®μm ph¸n víi ChÝnh phñ ViÖt Nam. Mçi ®ång chÝ ph¶i lμ ng−êi kiÓu mÉu trong sù hy sinh phÊn
§Þa vÞ nh÷ng ng−êi trÝ thøc ¸i quèc ViÖt Nam sÏ lμ cïng víi ®Êu cho Tæ quèc, cho ®ång bμo.
toμn thÓ ®ång bμo, kiÕn thiÕt mét n−íc ViÖt Nam míi, mét n−íc Nh− thÕ §¶ng D©n chñ ch¾c sÏ cã mét t−¬ng lai rÊt vÎ vang,
ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp, d©n chñ, tù do, h¹nh phóc. rùc rì.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Tr¶ lêi ngμy 22-6-1947.
Ngμy 30 th¸ng 6 n¨m 1947
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Hå CHÝ MINH
1948, t.1, tr. 83-84.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr.96.
395 396víi tÊt c¶ c¸c ®¶ng ph¸i yªu n−íc. Th× ChÝnh phñ ViÖt Nam ch¼ng
nh÷ng gåm cã tÊt c¶ c¸c ®¶ng ph¸i mμ l¹i nhiÒu nh©n sÜ kh«ng
®¶ng ph¸i yªu n−íc. Hä ®· ®ång cam céng khæ víi toμn thÓ ®ång
bμo. Hä ®· cïng toμn thÓ ®ång bμo hy sinh ®Êu tranh. NÕu Cao uû
B«lae thËt t×nh muèn nãi chuyÖn víi nh÷ng ®¶ng ph¸i ch©n chÝnh
trong n−íc th× kh«ng ph¶i t×m ®i ®©u xa.
TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O VIÖT NAM Hái: Th−a Cô, tin Ph¸p cã ®ån r»ng Cô ®i Hång C«ng gÆp «ng
VÒ VIÖC GÆP P¤N MUýT, Cè vÊn VÜnh Thôy, tin Êy cã thËt kh«ng ?

§¹I DIÖN CAO Uû PH¸P B¤LAE §¸p: Th«ng tin Ph¸p th−êng phãng nhiÒu tin kh«ng ®óng. Ta
kh«ng thÓ cÊm hä. T«i vμ nhiÒu anh em trong ChÝnh phñ lμ b¹n
quen cña Cè vÊn VÜnh Thuþ. Cè vÊn ®i l©u ngμy, chóng t«i rÊt nhí.
Hái : Xin hái ý kiÕn Cô ®èi víi nh÷ng lêi Cao uû B«lae tuyªn bè §ång thêi còng mong Cè vÊn vÒ ®Ó cïng nhau bμn viÖc n−íc.
võa ®©y? Nh−ng ®−êng xa mμ lßng gÇn. Cè vÊn VÜnh Thuþ lu«n lu«n
§¸p: a) Cao uû B«lae lμ mét nhμ chÝnh trÞ s¸ng suèt, ch¾c «ng nhí r»ng hμnh ®éng cña ng−êi ph¶i hîp víi chÝnh s¸ch cña ChÝnh
nhËn thÊy r»ng muèn g©y nªn sù céng t¸c th©n thiÖn ViÖt - Ph¸p, phñ vμ nh©n d©n. Vμ ChÝnh phñ cïng nh©n d©n ta lu«n lu«n nhí
th× chØ cã mét c¸ch lμ thõa nhËn ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp vμ tin n¬i lßng trung thμnh mμ Cè vÊn VÜnh Thuþ ®· thÒ tr−íc bμn
thËt thμ trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. V× vËy, «ng ®· nãi: ChÕ ®é thùc thê Tæ quèc vμ tr−íc mÆt toμn d©n.
d©n ®· chÕt råi.
b) T«i còng ®ång ý kiÕn víi Cao uû khi «ng nãi: CÇn ph¶i ®×nh Tr¶ lêi th¸ng 6-1947.
chiÕn råi míi cã thÓ bμn b¹c mét c¸ch b×nh tÜnh. ChÝnh v× thÕ, mμ tõ S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
25 th¸ng 4, ChÝnh phñ ta ®· ®Ò nghÞ ®×nh chiÕn. Gi¸o s− P«n Muýt Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
thay mÆt Cao uû gÆp t«i vμ Hoμng Bé tr− ) ®· ®−a nh÷ng ®iÒu kiÖn mμ
ëng34F1
1948, t.1, tr. 87-88.
chóng t«i kh«ng thÓ nhËn. Lóc ®ã «ng Muýt nãi, vμ sau ®ã, tin Ph¸p
nãi r»ng ChÝnh phñ Ph¸p sÏ tr¶ lêi chÝnh thøc. Nh−ng ®Õn nay, chóng
ta vÉn ch−a thÊy tr¶ lêi. ThÕ lμ chóng ta ®· nhÉn n¹i l¾m.
c) Cao uû l¹i nãi r»ng: ¤ng muèn r»ng trong cuéc xung ®ét nμy sÏ
kh«ng cã ng−êi th¾ng, kÎ b¹i. C©u ®ã t«i còng ®ång ý. ChÝnh trong
nh÷ng lêi kªu gäi ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ph¸p t«i ®· mÊy lÇn nãi
nh− thÕ. Hai ®iÒu trªn ®ã ®¹i kh¸i ý kiÕn hai bªn gièng nhau.
d) Cao uû B«lae nãi thªm muèn dμn xÕp sù hoμ b×nh l©u dμi

___________
1) ¤ng Hoμng Minh Gi¸m (B.T).
397 398thiÕt thùc hîp t¸c víi c¸c c¬ quan, c¸c ®oμn thÓ ®Ó bμy vÏ vμ kiÓm
so¸t nh÷ng c«ng viÖc ®ã. N¬i nμo lμm nh÷ng viÖc ®ã xong tr−íc hÕt,
chu ®¸o h¬n hÕt, th× c¸c c¬ quan ®Þa ph−¬ng ph¶i lËp tøc b¸o c¸o
lªn, ChÝnh phñ sÏ cã khen th−ëng.
Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt tranh cho ®−îc th¾ng lîi trong viÖc
chèng giÆc lôt. Th¾ng lîi sÏ gióp cho ta th¾ng lîi trong cuéc ®¸nh
TH¦ GöI §åNG BμO TRUNG du giÆc ngo¹i x©m. Mong toμn thÓ ®ång bμo g¾ng søc.

Vμ H¹ DU CHèNG LôT
Th¸ng 6 n¨m 1947
Hìi ®ång bμo yªu quý, Hå CHÝ MINH

Mïa lôt ®· ®Õn gÇn. NÕu lôt th× ®ãi. Lôt còng lμ mét thø giÆc
ghª gím. Ng−êi ta th−êng nãi "thuû, ho¶, ®¹o, tÆc". S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Chóng ta ph¶i ra søc ng¨n giÆc lôt còng nh− chèng giÆc ngo¹i Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1948, t.1, tr. 85-86.
x©m. ChÝnh phñ ®· cè g¾ng s¨n sãc ®ª ®iÒu. Nh− thÕ còng ch−a ®ñ.
Toμn thÓ ®ång bμo ph¶i h¨ng h¸i gióp ChÝnh phñ trong c«ng viÖc
hé ®ª còng nh− ®ang gióp ChÝnh phñ trong c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.
T«i tha thiÕt kªu gäi ®ång bμo bÊt kú giμ trÎ, trai g¸i, mäi ng−êi
®Òu ph¶i coi viÖc canh ®ª, phßng lôt lμ viÖc thiÕt th©n cña m×nh.
"Lôt th× lót c¶ lμng,
Muèn cho khái lôt thiÕp chμng cïng lo".
Chóng ta ph¶i thùc hμnh c©u ca dao ®ã. Ai còng ph¶i tham gia
c«ng viÖc söa ®ª, canh ®ª.
HÔ chç nμo s¹t th× ph¶i dån tÊt c¶ lùc l−îng ®Õn ®ã mμ söa ch÷a
ngay. Lμng nμy ph¶i gióp lμng kh¸c. Vïng nμy ph¶i gióp vïng kh¸c.
Mçi nhμ l¹i cÇn ®an thuyÒn vμ b¾c sμn ngay. Chí ®Ó n−íc ®Õn
ch©n míi nh¶y.
C¸c bé ®éi, d©n qu©n, tù vÖ ph¶i cè g¾ng gióp ®ång bμo nh÷ng
c«ng viÖc ®ã. C¸c Uû ban kh¸ng chiÕn, Uû ban hμnh chÝnh, c¸c
®oμn thÓ ph¶i phô tr¸ch tuyªn truyÒn, cæ ®éng, khuyªn b¶o, nh¾c
nhñ ®ång bμo lμm nh÷ng c«ng viÖc ®ã.
C¸c anh em nh©n viªn C«ng ch¸nh ph¶i h¨ng h¸i chÞu khã,
399 400kh«ng ph¶i lμ v« phÐp, nh−ng v× kh«ng hîp hoμn c¶nh, nªn ch−íng
tai. Mét h«m, t«i ®Õn dù mét cuéc mÝt tinh, ®· thÊy mét kinh
nghiÖm nh− vËy. Mét cô giμ nãi khÏ víi t«i:
"Cô Hå lμ Chñ tÞch c¶ n−íc, l¹i cã tuæi, thÕ mμ Cô lu«n lu«n
nãi: Th−a c¸c cô, c¸c ngμi, v.v.. §»ng nμy, c¸c cËu thanh niªn b»ng
løa ch¸u chóng m×nh, mμ cã ý muèn lμm thÇy chóng m×nh...".
§ã lμ mét ®iÒu nªn chó ý.
NG¦êI TUY£N TRUYÒN
Ng−êi tuyªn truyÒn cÇn ph¶i chÞu khã, chÞu khæ, khÐo ë, siªng
Vμ C¸CH TUY£N TRUYÒN35F1
)
lμm. Chí t−ëng r»ng: §i phít qua ®Þa ph−¬ng, diÔn thuyÕt mét hai
giê ®ång hå mμ cã kÕt qu¶. §Õn mét ®Þa ph−¬ng nμo, cÇn ph¶i ®i
Tuyªn truyÒn lμ ®em mét viÖc g× nãi cho d©n hiÓu, d©n nhí, th¨m c¸c cô phô l·o, c¸c ng−êi phô tr¸ch, råi ®i th¨m c¸c nhμ ®ång
d©n theo, d©n lμm. NÕu kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých ®ã, lμ tuyªn bμo ®Ó g©y c¶m t×nh, vμ ®Ó hiÓu biÕt t×nh h×nh ®Þa ph−¬ng. §ã lμ
truyÒn thÊt b¹i. mét viÖc cÇn cho tuyªn truyÒn.
Muèn thμnh c«ng, ph¶i biÕt c¸ch tuyªn truyÒn. Hai lμ d©n ë ®ã sinh ho¹t thÕ nμo, ta còng ph¶i sinh ho¹t nh−
ThÝ dô tuyªn truyÒn tr−êng kú kh¸ng chiÕn. hä. NÕu d©n dËy sím mμ m×nh ngñ tr−a, d©n ®ang lμm viÖc mμ
Tr−íc hÕt, m×nh ph¶i hiÓu râ v× sao ph¶i kh¸ng chiÕn. Kh«ng m×nh n»m ngñ l×, th× sÏ bÞ d©n ghÐt, vμ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc
kh¸ng chiÕn cã h¹i thÕ nμo. Kh¸ng chiÕn cã lîi thÕ nμo. V× sao tuyªn truyÒn.
kh¸ng chiÕn ph¶i tr−êng kú. Trong cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn ThÊy d©n lμm viÖc g×, bÊt kú to nhá, ta còng ra tay lμm gióp.
ph¶i qua nh÷ng gian nan cùc khæ thÕ nμo. V× sao ta ph¶i g¾ng chÞu §ã lμ c¸ch g©y c¶m t×nh tèt nhÊt, nã sÏ gióp cho viÖc tuyªn truyÒn
nh÷ng sù gian nan cùc khæ Êy. Trong lóc kh¸ng chiÕn, mçi mét líp kÕt qu¶ gÊp béi.
nh©n d©n ph¶i lμm nh÷ng c«ng viÖc g×. V× sao kh¸ng chiÕn nhÊt
®Þnh th¾ng lîi. Th¸i ®é ph¶i mÒm máng: ®èi víi c¸c cô giμ ph¶i cung kÝnh, víi
anh em, ph¶i khiªm tèn, víi phô n÷, ph¶i nghiªm trang, víi nhi
Hai lμ ph¶i biÕt c¸ch nãi. Nãi th× ph¶i gi¶n ®¬n, râ rμng, thiÕt
®ång, ph¶i th©n yªu, víi c¶ mäi ng−êi, ph¶i thμnh khÈn.
thùc. Ph¶i cã ®Çu, cã ®u«i, sao cho ai còng hiÓu ®−îc, nhí ®−îc.
Mong anh em ®i tuyªn truyÒn lμm ®óng nh− thÕ, th× ch¾c sÏ
Chí dïng nh÷ng danh tõ l¹, Ýt ng−êi hiÓu. Chí nãi ra ngoμi ®Ò,
chí l¾p ®i l¾p l¹i. Chí nãi qu¸ mét tiÕng ®ång hå, v× nãi dμi th× thμnh c«ng to.
ng−êi ta ch¸n tai, kh«ng thÝch nghe n÷a.
Muèn tr¸nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã, tr−íc khi nãi, ph¶i viÕt A.G.
mét dμn bμi râ rμng, råi cø xem ®ã mμ nãi.
Ba lμ ph¶i cã lÔ ®é. Th−êng nh÷ng anh em thanh niªn, ®Õn nãi
B¸o Sù thËt, sè 79,
trong mét cuéc mÝt tinh, më miÖng lμ: "C¸c ®ång chÝ!". Ba tiÕng ®ã
tõ ngμy 26-6 ®Õn
___________ ngμy 9-7-1947.
1) ViÕt cho chuyªn môc C«ng t¸c thiÕt thùc cña b¸o Sù thËt (B.T).
401 402
Th− göi «ng ®inh c«ng phñ
TH¦ GöI ¤NG §INH C¤NG NIÕT

Ngμy 1 th¸ng 7 n¨m 1947
Ngμy 1 th¸ng 7 n¨m 1947

Göi «ng §inh C«ng Phñ, 1)
Göi «ng §inh C«ng NiÕt,
36F
Chñ tÞch ch©u L−¬ng S¬n, T«i ®−îc tin r»ng: §ång bμo hä §inh ®· nªu lªn c¸i khÈu hiÖu
¸i quèc vμ oanh liÖt, lμ:
T«i thay mÆt ChÝnh phñ, göi lêi khen «ng ®· tËn t©m lμm viÖc
kh¸ng chiÕn, vμ ®· kªu gäi ®ång bμo L−¬ng S¬n h¨ng h¸i tham gia "Hä §inh thÒ kh«ng ®éi trêi chung víi giÆc Ph¸p".
kh¸ng chiÕn. T«i l¹i ®−îc tin r»ng: Lóc giÆc Ph¸p x©m vμo tØnh Hoμ B×nh,
Mong «ng cè g¾ng h¬n n÷a, ChÝnh phñ sÏ ghi nhí c«ng tr¹ng «ng ®· tËn t©m gióp viÖc kh¸ng chiÕn chèng giÆc.
cña «ng. VËy t«i thay mÆt ChÝnh phñ göi lêi khen «ng vμ ®ång bμo hä
§inh, vμ tÆng «ng mét bøc ¶nh lμm kû niÖm th©n ¸i.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Chñ tÞch ChÝnh phñ Chμo quyÕt th¾ng
N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Chñ tÞch ChÝnh phñ
Hå CHÝ MINH N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ
Hå CHÝ MINH

B¶n gèc l−u t¹i B¶o tμng
Hå ChÝ Minh, b¶n chôp B¶n gèc l−u t¹i B¶o tμng
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh. Hå ChÝ Minh, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.


___________
1) ¤ng §inh C«ng Phñ lμ lang ®¹o vïng Mai §μ, L−¬ng S¬n, Hoμ
B×nh (B.T).
403 404
TH¦ GöI ¤NG L£ NGäC TIÕN,
BAN CHÊP HμNH §¶NG X· HéI VIÖT NAM TH¦ GöI C¸C PHô L·O,
C¸C VÞ TH¢N HμO Vμ TOμN THÓ §åNG BμO
C¶m ¬n th¬ ®ång chÝ göi cho t«i ngμy 22 th¸ng 6. Theo ý t«i, TØNH PHóC Y£N
th× §¶ng X· héi còng nh− c¸c ®¶ng ¸i quèc kh¸c:
VÒ néi bé - th× ph¶i ra søc ph¸t triÓn, lμm cho §¶ng cã lùc
l−îng. T«i ®−îc b¸o c¸o r»ng: C¸c cô, c¸c ngμi rÊt sèt s¾ng gióp ChÝnh
phñ, ®· cã nhiÒu s¸ng kiÕn hay, vμ ®· ra søc kªu gäi ®ång bμo
VÒ ®¶ng viªn - mçi ng−êi ph¶i ra søc häc tËp võa lý luËn vμ
tham gia kh¸ng chiÕn. Mμ ®ång bμo toμn tØnh còng rÊt h¨ng h¸i
thùc hμnh. Mçi ng−êi ph¶i tÝch cùc c«ng t¸c, ph¶i cè g¾ng lμm
g−¬ng cho d©n chóng. Lμm nhiÒu h¬n nãi. h−ëng øng. Cho nªn ®· cã nhiÒu thμnh tÝch tèt.

VÒ chÝnh trÞ - HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c ®¶ng chØ cã mét ®−êng chÝnh T«i thay mÆt ChÝnh phñ, c¶m ¬n c¸c cô, c¸c ngμi vμ toμn thÓ
trÞ chung: kiªn quyÕt tr−êng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó tranh lÊy thèng ®ång bμo trong tØnh.
nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc. Vμ ®èi víi c¸c ®oμn thÓ kh¸c cïng d©n §êi x−a, nhê sù kªu gäi cña phô l·o, sù cè g¾ng cña th©n hμo,
chóng, chØ cã mét chÝnh s¸ch lμ ®¹i ®oμn kÕt. lßng nhiÖt thμnh cña quèc d©n, mμ tæ tiªn ta: TrÇn H−ng §¹o, Lª
Mong c¸c ®ång chÝ X· héi lμm ®óng nh− thÕ, th× §¶ng nhÊt Th¸i Tæ, NguyÔn Quang Trung ®· dÑp n¹n ngo¹i x©m, gi÷ v÷ng ®Êt
®Þnh ph¸t triÓn mau chãng vμ v÷ng vμng. n−íc.
Ngμy nay, còng do lßng yªu n−íc, do sù th©n ¸i ®oμn kÕt, do sù
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng h¨ng h¸i hy sinh cña c¸c cô phô l·o, c¸c vÞ th©n hμo vμ toμn thÓ
Ngμy 5 th¸ng 7 n¨m 1947 ®ång bμo, chóng ta nhÊt ®Þnh chiÕn th¾ng thùc d©n ph¶n ®éng
Hå CHÝ MINH Ph¸p.
Chóng ta kiªn quyÕt noi theo lÞch sö vÎ vang cña tæ tiªn, tranh
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, l¹i thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho d©n téc vμ x©y dùng nÒn tù do vμ
Nxb Sù thËt, Hμ Néi, h¹nh phóc cho con ch¸u mu«n ®êi.
1984, t.4, tr.398. C«ng cuéc kh¸ng chiÕn vÉn nhiÒu, nμo gióp ®ì bé ®éi, cøu tÕ,
th−¬ng binh, nμo t¨ng gia s¶n xuÊt, gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−, ph¸t
405 406triÓn b×nh d©n häc vô, v.v.. T«i mong r»ng c¸c cô, c¸c ngμi vμ toμn
thÓ ®ång bμo Phóc Yªn sÏ cè g¾ng ®Ó lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh
vμ ®Ó lμm kiÓu mÉu cho ®ång bμo c¸c tØnh kh¸c.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 16 th¸ng 7 n¨m 1947 TR¶ LêI MéT NHμ B¸O N¦íC NGOμI
Hå CHÝ MINH

NhiÒu c©u ngμi hái th× tr−íc ®©y c¸c b¸o ngo¹i quèc vμ míi råi
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, ®©y H·ng REUTER vμ mét nhμ b¸o ngo¹i quèc kh¸c ®· hái t«i vμ
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
t«i ®· tr¶ lêi. Nh−ng ngμi ®· cã lßng hái th× t«i còng s½n lßng ®¸p:
1949, t.2, tr.7.
1) Quèc héi ViÖt Nam lμ do toμn d©n ®Çu phiÕu cö ra. TÊt c¶
®μn «ng vμ ®μn bμ 18 tuæi trë lªn ®Òu cã quyÒn tuyÓn cö. Cuéc
tuyÓn cö lÇn ®Çu ngμy 6-1-1946, trung b×nh lμ 82 phÇn tr¨m cö tri
®· tham gia. Lóc ®ã cã ®¹i biÓu cña b¸o ngo¹i quèc ®Õn xem.
Tr−ëng ban Th−êng trùc Quèc héi lμ mét vÞ nho häc l·o thμnh,
tr−íc ®· lμm quan ®Õn bùc ®¹i thÇn; Phã tr−ëng ban lμ mét vÞ linh
môc vμ mét vÞ ®¶ng viªn cña §¶ng D©n chñ.
2) ChÝnh phñ ViÖt Nam gåm cã ®¹i biÓu c¸c §¶ng X· héi, §¶ng
D©n chñ ViÖt Minh, ViÖt Nam C¸ch mÖnh ®ång minh héi, Quèc d©n
®¶ng vμ nhiÒu vÞ kh«ng cã ®¶ng ph¸i nμo.
ChÝnh s¸ch ®èi néi cña ViÖt Nam lμ d©n téc ®éc lËp, d©n quyÒn
tù do, d©n sinh h¹nh phóc.
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lμ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng
Trung Hoa, Ên §é, Xiªm La, Cao Mªn, Ai Lao, v.v., mμ kh«ng thï
g× víi n−íc nμo.
3) Chóng t«i kh«ng chñ tr−¬ng giai cÊp tranh ®Êu v× mét lÏ
tõng líp t− s¶n ViÖt Nam ®· bÞ kinh tÕ thùc d©n ®Ì nÐn kh«ng cÊt
®Çu lªn ®−îc, khiÕn cho kinh tÕ ViÖt Nam ®· bÞ tiªu diÖt, d©n cïng,
407 408tμi ). Tr¸i l¹i chóng t«i chñ tr−¬ng lμm cho t− b¶n ViÖt Nam ph¸t
Ën37F1
6) TrÝ thøc ViÖt Nam ®· g¸nh mét phÇn quan träng trong cuéc
triÓn. Mμ chØ cã thèng nhÊt vμ ®éc lËp th× t− b¶n ViÖt Nam míi cã kh¸ng chiÕn cøu quèc vμ g¸nh mét phÇn quan träng trong c«ng
thÓ ph¸t triÓn. viÖc kiÕn quèc. HiÖn nay hÇu hÕt nh©n viªn trong ChÝnh phñ trung
−¬ng lμ ng−êi trÝ thøc.
§ång thêi chóng t«i rÊt hoan nghªnh t− b¶n Ph¸p vμ t− b¶n
c¸c n−íc kh¸c thËt thμ céng t¸c víi chóng t«i. Mét lμ ®Ó x©y dùng 7) Ch¼ng nh÷ng ViÖt Nam mμ n−íc nμo còng cã ph¸i ph¶n ®èi.
l¹i ViÖt Nam sau lóc bÞ chiÕn tranh tμn ph¸, hai lμ ®Ó ®iÒu hoμ Nh−ng trong lóc Tæ quèc l©m nguy th× tÊt c¶ c¸c ®¶ng ph¸i ®oμn kÕt
kinh tÕ thÕ giíi vμ gi÷ g×n hoμ b×nh. cøu n−íc. HiÖn nay ViÖt Nam ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ã, song viÖc
m−în tiÕng ph¶n ®èi, mμ ph¶n kh¸ng chiÕn, ph¶n nh©n d©n, ®i theo
4) Quèc kú ViÖt Nam cã hai ý nghÜa, mÇu ®á th× quèc kú nhiÒu
n−íc kh¸c ®Òu cã kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch. Sao vμng lμ: phe ®Þch nh− U«ng Tinh VÖ ë Trung Hoa, bän Lavan ë Ph¸p, th×
quèc d©n kh«ng thÓ tha thø, lÞch sö kh«ng thÓ khoan dung.
a) Trung Quèc lμ mét n−íc to lÊy mÆt trêi lμm tiªu biÓu. ViÖt
Nam lμ mét n−íc nhá l¹i cã quan hÖ mËt thiÕt víi Trung Quèc ®· Nh÷ng ng−êi lì ®i lÇm ®−êng mμ biÕt trë vÒ víi Tæ quèc th×
mÊy ngμn n¨m cho nªn lÊy ng«i sao lμm tiªu biÓu. d©n ViÖt Nam s½n sμng hoan nghªnh.

b) N¨m c¸nh ng«i sao lμ ®¹i biÓu cho sù ®oμn kÕt n¨m líp nh©n 8) Bao giê Ph¸p thËt thμ thõa nhËn ViÖt Nam ®éc lËp vμ thèng
d©n SÜ, N«ng, C«ng, Th−¬ng, Binh, nay ra ®êi trong lóc nh©n d©n ViÖt nhÊt th× chiÕn tranh sÏ lËp tøc kÕt liÔu. Chóng t«i sÏ nhê t− b¶n vμ
Nam næi lªn chèng NhËt vμ ®øng vÒ phe c¸c n−íc §ång minh. kü thuËt c¸c n−íc h÷u bang vμ c¶ n−íc Ph¸p vμ nhê sù h¨ng h¸i
cña ViÖt Nam mμ mau chãng kiÕn thiÕt l¹i mÆc dÇu hiÖn nay chiÕn
5) Héi Liªn hiÖp quèc d©n lμ do nh÷ng ng−êi l·o thμnh cã danh
tranh ®· ®−a ®Õn mét sù ph¸ ho¹i kh«ng thÓ t−ëng t−îng.
väng ®¹o ®øc nh− cô Huúnh Thóc Kh¸ng, cô Bïi B»ng §oμn, v.v.,
vμ nh÷ng ng−êi yªu n−íc kh«ng cã ®¶ng ph¸i ®øng ra tæ chøc. Ngμi còng biÕt kinh nghiÖm c¸c n−íc nhÊt lμ Trung Hoa kh¸ng
Héi ®ã ®· thùc hiÖn sù ®¹i ®oμn kÕt cña toμn d©n gåm tÊt c¶ chiÕn b»ng c¸ch du kÝch cã thÓ kÐo dμi 8, 9 n¨m.
c¸c tõng líp ®¶ng ph¸i t«n gi¸o vμ d©n téc trong n−íc ViÖt Nam. 9) T«i kh«ng thÓ b×nh phÈm Cao uû B«lae v× t«i ch−a gÆp «ng
Tinh thÇn cña Héi ®ã lμ yªu n−íc, ch−¬ng tr×nh lμ quyÕt tranh ®Êu bao giê vμ v× ch−a thÊy «ng thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch g× cô thÓ. T«i
cho Tæ quèc ®−îc thèng nhÊt ®éc lËp vμ d©n chñ phó c−êng. chØ mong r»ng «ng B«lae sÏ lÊy t− c¸ch mét nhμ ®¹i chÝnh trÞ, thùc
Cã bao nhiªu héi viªn t«i ch−a râ. Song lÊy nh÷ng n¬i t«i ®· biÕt thμ thõa nhËn ViÖt Nam ®éc lËp thèng nhÊt ®Ó ®−a l¹i sù th©n
vμ suy ®o¸n, cã thÓ nãi tõ Nam chÝ B¾c cã hμng m−êi triÖu héi viªn. thiÖn hîp t¸c cho hai d©n téc ViÖt - Ph¸p. NÕu «ng ta lμm mét c¸ch
chÝnh ®¹i quang minh th× «ng sÏ thμnh c«ng.
ThÝ dô: ChØ cã s¸u tØnh Duyªn h¶i B¾c Bé, mμ chØ kÓ phô n÷
mμ th«i th× ®· cã m−êi hai v¹n héi viªn. 10) C¸m ¬n ngμi. T«i vÉn m¹nh khoÎ mÆc dÇu tin Ph¸p ®· mÊy
___________ lÇn ®ån r»ng t«i ®· chÕt råi.
1) §−êng lèi chñ tr−¬ng cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam vμ cña Chñ Ngμi ®· hái, t«i xin dÑp sù khiªm tèn l¹i mét bªn mμ ®¸p mét
tÞch Hå ChÝ Minh lμ ®oμn kÕt tÊt c¶ c¸c tÇng líp giai cÊp yªu n−íc trong c¸ch thùc thμ: T«i kh«ng nhμ cöa, kh«ng vî, kh«ng con, n−íc ViÖt
MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc. Ngay sau khi Nam lμ ®¹i gia ®×nh cña t«i. Phô l·o ViÖt Nam lμ th©n thÝch cña
thμnh lËp, §¶ng D©n chñ - §¶ng cña tÇng líp t− s¶n d©n téc yªu n−íc ViÖt
t«i. Phô n÷ ViÖt Nam lμ chÞ em cña t«i. T«i chØ cã mét ®iÒu ham
Nam ®· tù nguyÖn gia nhËp MÆt trËn ViÖt Minh. Xem thªm chó thÝch 2
cuèi tËp nμy - §¶ng D©n chñ ViÖt Nam (B.T). muèn lμ lμm cho Tæ quèc t«i ®−îc ®éc lËp thèng nhÊt, d©n chñ.
409 410Bao giê ®¹t ®−îc môc ®Ých ®ã t«i sÏ trë vÒ lμm mét ng−êi c«ng
d©n du s¬n ngo¹n thuû, ®äc s¸ch lμm v−ên.
Chóc ngμi m¹nh khoÎ.


Ngμy 16 th¸ng 7 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH TH¦ GöI §åNG BμO TRONG NH÷NG VïNG
§ÞCH T¹M CHIÕM §ãNG
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Hìi ®ång bμo yªu quý,
1949, t.2, tr.8-10.
§· h¬n nöa n¨m toμn thÓ quèc d©n hy sinh tranh ®Êu ®Ó tranh
quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc. ChÝnh phñ vμ toμn thÓ
quèc d©n lu«n lu«n th−¬ng cho ®ång bμo, v× biÕt r»ng ®ång bμo
khèn khæ.
Khæ vÒ tinh thÇn - V× còng ®Çy lßng yªu n−íc nh− mäi ng−êi
nh−ng ®ång bμo ch−a ®−îc dÞp chen vai thÝch c¸nh víi toμn thÓ
quèc d©n trong c«ng viÖc ®¸nh giÆc cøu n−íc.
Khæ vÒ vËt chÊt - V× ®ång bμo lu«n lu«n bÞ bän thùc d©n ph¶n
®éng giμy vß, hμnh h¹, uy hiÕp, ng−îc ®·i, bÞ chóng ¸p bøc ®ñ mäi
bÒ nh− c¸ n»m trªn thít.
ChÝnh phñ vμ toμn thÓ quèc d©n kh«ng bao giê quªn ®ång bμo
v× ®ang lóc mäi ng−êi ®Òu ®−îc tù do d−íi chÝnh quyÒn ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ, th× riªng ®ång bμo bÞ l©m vμo c¶nh n« lÖ.
V× nh÷ng lÏ ®ã mμ ChÝnh phñ, bé ®éi vμ nh©n d©n ta kh«ng
qu¶n gian lao khã nhäc, ra søc chiÕn ®Êu hy sinh ®Ó mau mau gi¶i
phãng ®ång bμo ra khái chç n−íc s«i löa nãng.
Cßn vÒ phÇn c¸c ®ång bμo trong vïng ®Þch chiÕm th× nªn nh−
thÕ nμo?
Nªn lu«n lu«n nhí r»ng:
1. Dï ®Þch cã thÓ c−íp bãc cña c¶i ta, hμnh h¹ th©n thÓ ta,
nh−ng chóng kh«ng bao giê ng¨n trë ®−îc lßng yªu n−íc, chÝ dòng
c¶m cña ta.
411 4122. §Þch quyÕt kh«ng ®ñ ng−êi ®Ó canh g¸c tÊt c¶ c¸c phè, c¸c
lμng, c¸c nhμ, vËy ta nªn t×m ®ñ mäi c¸ch gióp ®ì qu©n du kÝch cña
ta trong c«ng viÖc trõ gian s¸t ®Þch.
3. Chí tin nh÷ng lêi chia rÏ, nh÷ng tin nh¶m nhÝ, do bän ®Þch
vμ bän ViÖt gian phao ®ån.
4. Ph¶i lu«n lu«n gi÷ v÷ng tinh thÇn, lu«n lu«n tin t−ëng vμo
TH¦ GöI BAN TH¦êNG TRùC
lùc l−îng cña ChÝnh phñ, bé ®éi vμ nh©n d©n ta, lu«n ch¾c r»ng
th¾ng lîi cuèi cïng sÏ vÒ ta. CñA BAN Tæ CHøC "NGμY TH¦¥NG BINH
Trong lóc viÕt th− nμy, mét mÆt t«i rÊt ®au lßng v× t«i tμi hÌn TOμN QUèC"16
®øc män, ch−a ®uæi ®−îc giÆc ngay ®Ó ®ång bμo chÞu khæ cùc. Song
mét mÆt t«i rÊt phÊn ph¸t, v× t«i ch¾c r»ng tr¶i qua b−íc cùc khæ,
th× chóng ta nhÊt ®Þnh thμnh c«ng, còng nh− qua khái mïa ®«ng, §ang khi Tæ quèc l©m nguy, giang s¬n, sù nghiÖp, må m¶, ®Òn
th× ch¾c ch¾n mïa xu©n sÏ ®Õn. chïa, nhμ thê cña tæ tiªn ta bÞ uy hiÕp, cha mÑ, anh em, vî con,
th©n thÝch, hä hμng ta bÞ ®e do¹. Cña c¶i, ruéng n−¬ng, nhμ cöa, ao
§ång bμo h·y bÒn chÝ, ngμy gi¶i phãng sÏ ®Õn!
v−ên, lμng m¹c ta bÞ nguy ngËp. Ai lμ ng−êi xung phong tr−íc hÕt
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! ®Ó chèng cù qu©n thï, ®Ó gi÷ g×n ®Êt n−íc cho chóng ta. §ã lμ
Thèng nhÊt, ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng! nh÷ng chiÕn sÜ mμ nay mét sè thμnh ra th−¬ng binh.
Th−¬ng binh lμ nh÷ng ng−êi ®· hy sinh gia ®×nh, hy sinh
x−¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o vÖ ®ång bμo. V× lîi Ých cña Tæ
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
quèc, cña ®ång bμo, mμ c¸c ®ång chÝ chÞu èm yÕu, quÌ quÆt.
Ngμy 16 th¸ng 7 n¨m 1947
V× vËy Tæ quèc, ®ång bμo ph¶i biÕt ¬n, ph¶i gióp ®ì nh÷ng
Hå CHÝ MINH
ng−êi con anh dòng Êy.
Trong lóc chèng n¹n ®ãi kÐm, ®ång bμo ta ®· tõng mçi tuÇn
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, nhÞn ¨n mét b÷a ®Ó gióp c¸c ®ång bμo bÞ ®ãi. B©y giê chèng n¹n
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, ngo¹i x©m, t«i ch¾c ®ång bμo ta sÏ vui lßng vμi ba th¸ng nhÞn ¨n
1949, t.2, tr.5-6. mét b÷a ®Ó gióp ®ì chiÕn sÜ bÞ th−¬ng.
Ngμy 27 th¸ng 7 lμ mét dÞp cho ®ång bμo ta tá lßng hiÕu nghÜa
b¸c ¸i, lμ tá ý yªu mÕn th−¬ng binh. Nh−ng t«i e trong lóc thi hμnh,
h¨ng h¸i th¸i qu¸, vËy t«i xin ®Ò nghÞ:
1) H«m ®ã c¸c cô giμ th−îng thä, c¸c ch¸u bÐ s¬ sinh, c¸c bé ®éi
c¸c mÆt trËn, nh÷ng ®ång bμo ®ang ®au yÕu, th× kh«ng nªn nhÞn.
Cßn c¸c c¬ quan, c¸c bé ®éi, c¸c tr−êng häc, c¸c ®oμn thÓ vμ toμn
413 414thÓ ®ång bμo c¶ n−íc ®Òu nhÞn ¨n mét b÷a.
2) §ã lμ mét viÖc nghÜa, mäi ng−êi tù ®éng lμm, tuyÖt ®èi
kh«ng c−ìng bøc.
3) C¸c lμng, huyÖn, tØnh, khu ph¶i thiÕt thùc b¸o c¸o kÕt qu¶
lªn Ban th−êng trùc toμn quèc. N¬i nμo 100 phÇn tr¨m nh©n d©n TH¦ KHEN Bμ B¸ HUY
tham gia th× Ban th−êng trùc sÏ ®¨ng b¸o khen. KÕt qu¶ còng ph¶i
tÝnh sæ tËp trung vÒ Ban th−êng trùc toμn quèc ®Ó ph©n phèi cho Th−a bμ,
kh¾p.
T«i nhËn ®−îc b¸o c¸o r»ng bμ ®· h¨ng h¸i gióp ®Êt ruéng, tr©u
4) H«m ®ã tuy c¸c giíi, c¸c tæ chøc ®Òu h¨ng h¸i tham gia, ®Æc bß, thãc lóa vμ tiÒn b¹c ®Ó lËp mét an d−ìng ®−êng cho th−¬ng binh.
biÖt lμ ®oμn thÓ phô n÷, thanh niªn vμ nhi ®ång cÇn ph¶i ra søc
T«i rÊt lÊy lμm vui lßng.
tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch vμ gióp viÖc.
Anh em th−¬ng binh ®· hy sinh x−¬ng m¸u, ®Ó gi÷ g×n Tæ
Lu«n lu«n tin vμo lßng nh−êng c¬m, sÎ ¸o cña ®ång bμo ta, t«i quèc, bμ ®· hy sinh tiÒn cña ®Ó gióp ®ì anh em th−¬ng binh. Nh−
ch¾c r»ng "Ngμy th−¬ng binh" sÏ cã kÕt qu¶ mü m·n. thÕ lμ bμ ®· gióp søc vμo c«ng viÖc gi÷ g×n Tæ quèc.
T«i xin xung phong göi 1 chiÕc ¸o lãt lôa cña chÞ em phô n÷ ®· Nh− thÕ lμ bμ ®· lμm kiÓu mÉu cho ®ång bμo thùc hμnh c¸i
biÕu t«i, 1 th¸ng l−¬ng cña t«i, 1 b÷a ¨n cña t«i, vμ cña c¸c nh©n khÈu hiÖu:
viªn t¹i Phñ Chñ tÞch, céng lμ mét ngh×n mét tr¨m hai m−¬i b¶y
"Cã tiÒn gióp tiÒn, cã søc gióp søc,
®ång (1.127®.00).
§ång t©m hiÖp lùc, kh¸ng chiÕn thμnh c«ng".
T«i thay mÆt ChÝnh phñ vμ anh em th−¬ng binh c¶m ¬n bμ, vμ
Ngμy 17 th¸ng 7 n¨m 1947 ngîi khen bμ.
Hå CHÝ MINH §ång thêi t«i còng c¶m ¬n c¸c phô l·o, c¸c vÞ th©n hμo vμ toμn
thÓ nam n÷ ®ång bμo ë vïng ®ã, ®· gióp c«ng, gióp cña víi bμ, ®Ó
lËp nªn an d−ìng ®−êng "Bμ B¸ HUY".
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, T«i mong bμ cïng toμn thÓ ®ång bμo vïng ®ã sÏ lu«n lu«n
1949, t.2, tr.11-12. ch¨m nom gióp ®ì c¸c th−¬ng binh.

Ngμy 27 th¸ng 7 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.13.
415 416
GöI C¸C CHIÕN SÜ
TH¦ GöI §¹I HéI TOμN QuèC Vμ NH¢N D¢N NAM D¦¥NG17
§¶NG X· HéI VIÖT NAM Còng nh− ViÖt Nam, Nam D−¬ng lμ mét bé phËn trong ®¹i gia
®×nh ch©u ¸.

Nh©n dÞp §¹i héi toμn quèc §¶ng X· héi, t«i göi lêi th©n ¸i Còng nh− ViÖt Nam, Nam D−¬ng ®−¬ng bÞ thùc d©n ¸p bøc.
chóc c¸c ®¹i biÓu c«ng t¸c cho cã kÕt qu¶ mü m·n. Còng nh− ViÖt Nam, Nam D−¬ng ®ang hy sinh chiÕn ®Êu ®Ó
tranh l¹i ®éc lËp tù do.
T«i rÊt vui lßng khi thÊy c¸c ®ång chÝ trong §¶ng X· héi ViÖt
Nam ®Òu h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cøu quèc vμ ra søc thùc Còng nh− ViÖt Nam, Nam D−¬ng v× nh©n ®¹o, v× chÝnh nghÜa
hiÖn ®¹i ®oμn kÕt. mμ tranh ®Êu.
ViÖt Nam vμ Nam D−¬ng tuy lμ hai n−íc kh¸c nhau, nh−ng
T«i tr©n träng chóc quý §¶ng cμng ngμy cμng ph¸t triÓn.
Nam D−¬ng víi ViÖt Nam cïng ë trong mét hoμn c¶nh gièng nhau,
cïng theo ®uæi mét môc ®Ých nh− nhau.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. V× vËy cuéc kh¸ng chiÕn cña Nam D−¬ng vμ cuéc kh¸ng chiÕn
Ngμy 30 th¸ng 7 n¨m 1947 cña ViÖt Nam còng nh− hai ®éi qu©n trªn mét mÆt trËn: MÆt trËn
gi¶i phãng cña d©n téc ¸ §«ng.
Hå CHÝ MINH
V× vËy, nh©n d©n ViÖt Nam hoμn toμn ®ång t×nh víi anh em
Nam D−¬ng vμ tin ch¾c r»ng cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng cña nh©n
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, d©n Nam D−¬ng sÏ th¾ng lîi, còng nh− tin ch¾c r»ng cuéc kh¸ng
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, chiÕn, cøu quèc cña nh©n d©n ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ thμnh c«ng.
1949, t.2, tr.14.
Thay mÆt bé ®éi vμ nh©n d©n ViÖt Nam, t«i thμnh thùc göi cho c¸c
chiÕn sÜ vμ nh©n d©n Nam D−¬ng lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.

Ngμy 3 th¸ng 8 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.16.
417 418dïng bót chèng ®Þch.
Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi vμ thμnh c«ng!


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 5 th¸ng 8 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
TH¦ GöI §¹I HéI B¸O GiíI
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Cïng §¹i héi b¸o giíi,
1949, t.2, tr.17.
Nh©n dÞp §¹i héi b¸o giíi, t«i chóc c¸c b¹n thμnh c«ng.
Tõ ngμy kh¸ng chiÕn, tuy hoμn c¶nh khã kh¨n, c¸c b¹n ®· cè
g¾ng lμm trän nhiÖm vô. ThÕ lμ tèt l¾m, nh−ng c¸c b¹n cÇn ph¶i cè
g¾ng thªm.
Theo ý t«i, c¸c b¹n cã nhiÖm vô nh− sau:
1. V¹ch râ ©m m−u, chÝnh s¸ch vμ nh÷ng hμnh ®éng tμn b¹o
cña ®Þch.
2. Gi¶i thÝch cho d©n chóng hiÓu râ, v× sao ph¶i tr−êng kú
kh¸ng chiÕn, v× sao kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
3. Gi¶i thÝch chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ cho d©n chóng râ. Bμy
tá nguyÖn väng cña d©n chóng cho ChÝnh phñ biÕt.
4. Cæ ®éng d©n chóng, huÊn luyÖn d©n chóng, bμy cho d©n
chóng tæ chøc lùc l−îng cña m×nh.
5. Kªu gäi toμn d©n ®oμn kÕt, h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn, tin t−ëng
vÒ sù th¾ng lîi.
Ngoμi ra lêi lÏ ph¶i phæ th«ng, dÔ hiÓu, ®−êng hoμng, vui vÎ,
lμm cho ng−êi xem b¸o cã thó vÞ mμ l¹i cã bæ Ých.
ChiÕn sÜ ë c¸c mÆt trËn th× dïng sóng chèng ®Þch, c¸c b¹n th×
419 420
§IÖN V¡N GöI HéI NGHÞ
§IÖN GöI ¤NG G. N£RU
B×NH D¢N HäC Vô KHU ) XII38F1
Tõ ngμy kh¸ng chiÕn, tuy hoμn c¶nh khã kh¨n, nh−ng b×nh Nh©n Ngμy tuyªn bè ®éc lËp cña Ên §é, mét ngμy long träng
d©n häc vô vÉn h¨ng h¸i tiÕn hμnh, thÕ lμ tèt l¾m. kh«ng riªng g× cho quý quèc, mμ cho c¶ ®¹i gia ®×nh ¸ ch©u chóng
T«i rÊt mong khu XII cè g¾ng, lÊy kinh nghiÖm cña c¸c khu ta, thay mÆt d©n téc ViÖt Nam vμ riªng t«i n÷a, t«i tr©n träng yªu
kh¸c, nhËp víi sù sèt s¾ng cña m×nh, sao cho trong mét kú h¹n cÇu Ngμi nhËn vμ chuyÓn cho ®¹i d©n téc Ên §é lêi chóc tông nhiÖt
mÊy th¸ng, sÏ cã nhiÒu n¬i toμn d©n biÕt ch÷, ®Ó tranh lÊy c¸i danh liÖt vμ lêi chμo mõng th©n ¸i cña chóng t«i.
dù khu kiÓu mÉu.
Tin t−ëng vμo mèi c¶m t×nh vμ t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c d©n téc
T«i tr©n träng göi lêi khen «ng gi¸m ®èc vμ tÊt c¶ anh chÞ em
Ên §é vμ ¸ ch©u, d©n téc ViÖt Nam c−¬ng quyÕt tranh ®Êu cho
b×nh d©n häc vô vÒ thμnh tÝch ®· ®¹t ®−îc, vμ khuyªn tÊt c¶ mäi
®−îc thèng nhÊt vμ ®éc lËp.
ng−êi g¾ng søc thªm. §ång thêi t«i mong c¸c uû ban, c¸c ®oμn thÓ,
c¸c vÞ phô l·o th©n hμo vμ toμn thÓ ®ång bμo khu XII ph¶i gióp søc
®Ó ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô.
Ngμy 15 th¸ng 8 n¨m 1947
Nh− thÕ th× vÒ mÆt trËn v¨n ho¸, chóng ta còng sÏ th¾ng lîi
Hå CHÝ MINH
nh− vÒ c¸c mÆt trËn kh¸c trong cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn.
Chóc Héi nghÞ thμnh c«ng.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Ngμy 6 th¸ng 8 n¨m 1947 1949, t.2, tr.19.

Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.18.
___________
1) Theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, th¸ng 11-1946 c¶ n−íc ta ®−îc chia
thμnh 12 khu hμnh chÝnh vμ qu©n sù. Mçi khu cã Uû ban kh¸ng chiÕn khu
phô tr¸ch hμnh chÝnh, khu tr−ëng phô tr¸ch qu©n sù. Khu XII gåm c¸c tØnh
(cò): L¹ng S¬n, B¾c Ninh, B¾c Giang, H¶i Ninh, Hßn Gai, Qu¶ng Yªn (B.T).
421 422
TH¦ GöI C¸C B¹N THANH NI£N
§IÖN GöI ¤NG GINN¸T, TOμN QUYÒN
PAKIXTAN
C¸c b¹n thanh niªn yªu quý,
Nh©n dÞp Héi nghÞ thanh niªn ViÖt Nam, t«i göi lêi chμo c¸c
Nh©n Ngμy tuyªn bè ®éc lËp cña n−íc Pakixtan, mét ngμy long b¹n ®−îc kÕt qu¶ mü m·n.
träng kh«ng riªng g× cho quý quèc, mμ cho c¶ ®¹i gia ®×nh ¸ ch©u Sau ®©y mÊy ý kiÕn ®Ó gióp c¸c b¹n th¶o luËn:
chóng ta, thay mÆt d©n téc ViÖt Nam vμ riªng t«i n÷a, t«i tr©n
Ng−êi ta th−êng nãi: Thanh niªn lμ ng−êi chñ t−¬ng lai cña n−íc
träng yªu cÇu Ngμi nhËn vμ chuyÓn cho nh©n d©n Pakixtan lêi
nhμ. ThËt vËy n−íc nhμ thÞnh hay suy, yÕu hay m¹nh mét phÇn lín lμ
chóc tông nhiÖt liÖt vμ lêi chμo mõng th©n ¸i cña chóng t«i.
do c¸c thanh niªn. Thanh niªn muèn lμm ng−êi chñ t−¬ng lai cho
Tin t−ëng vμo mèi c¶m t×nh vμ t×nh ®oμn kÕt gi÷a n−íc xøng ®¸ng th× ngay hiÖn t¹i ph¶i rÌn luyÖn tinh thÇn vμ lùc l−îng cña
Pakixtan vμ c¸c n−íc ¸ ch©u, n−íc ViÖt Nam c−¬ng quyÕt ®Êu m×nh, ph¶i ra lμm viÖc ®Ó chuÈn bÞ c¸i t−¬ng lai ®ã.
tranh cho ®−îc thèng nhÊt vμ ®éc lËp. Chóng ta ph¶i nhËn r»ng thanh niªn ta rÊt h¨ng h¸i. Nh−ng
chóng ta còng ph¶i nhËn r»ng phong trμo thanh niªn ta cßn chËt
hÑp, mÆc dÇu tõ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®Õn nay, thanh niªn cã c¬
Ngμy 15 th¸ng 8 n¨m 1947
héi ®Ó ph¸t triÓn mét c¸ch mau chãng vμ réng r·i h¬n.
Hå CHÝ MINH
VËy nªn nhiÖm vô cña c¸c b¹n lμ ph¶i t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó g©y
mét phong trμo thanh niªn to lín vμ m¹nh mÏ.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Theo ý t«i muèn ®¹t môc ®Ých ®ã, th× mçi thanh niªn, nhÊt lμ
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
mét c¸n bé ph¶i kiªn quyÕt lμm b»ng ®−îc nh÷ng ®iÒu sau nμy:
1949, t.2, tr.20.
a) C¸c sù hy sinh khã nhäc th× m×nh lμm tr−íc ng−êi ta, cßn sù
sung s−íng thanh nhμn th× m×nh nh−êng ng−êi ta h−ëng tr−íc
(tiªn thiªn h¹ −u, hËu thiªn h¹ l¹c).
b) C¸c viÖc ®¸ng lμm, th× cã khã mÊy còng cè chÞu quyÕt lμm
cho kú ®−îc.
c) Ham lμm nh÷ng viÖc Ých quèc lîi d©n. Kh«ng ham ®Þa vÞ vμ
423 424c«ng danh phó quý.
d) §em lßng chÝ c«ng v« t− mμ ®èi víi ng−êi, ®èi víi viÖc.
e) QuyÕt t©m lμm g−¬ng vÒ mÆt: siªng n¨ng, tiÕt kiÖm, trong
s¹ch.
f) Chí kiªu ng¹o, tù m·n, tù tóc. Nãi Ýt lμm nhiÒu, th©n ¸i
®oμn kÕt.
Nh− thÕ th× ai còng ph¶i yªu mÕn kÝnh phôc thanh niªn vμ TH¦ GöI §åNG BμO TOμN QuèC
phong trμo thanh niªn nhÊt ®Þnh sÏ ¨n s©u lan réng. NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG
HiÖn nay thanh niªn kh«ng thiÕu g× n¬i ho¹t ®éng, kh«ng TH¸NG T¸M18
thiÕu g× c«ng viÖc lμm: nμo ë bé ®éi, d©n qu©n du kÝch, nμo më
mang b×nh d©n häc vô, nμo t¨ng gia s¶n xuÊt, v.v..
Cã chÝ lμm th× quyÕt t×m ra viÖc vμ quyÕt lμm ®−îc viÖc. Nh©n ngμy kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, t«i kÝnh cÈn
nghiªng m×nh tr−íc linh hån c¸c liÖt sÜ tõ Nam chÝ B¾c, ®· hy sinh
T«i l¹i khuyªn c¸c b¹n mét ®iÒu n÷a lμ chí ®Æt nh÷ng ch−¬ng cho c«ng cuéc gi¶i phãng, h¬n 80 n¨m nay.
tr×nh, kÕ ho¹ch mªnh m«ng, ®äc nghe s−íng tai nh−ng kh«ng thùc
T«i tr©n träng göi lêi th¨m hái nh÷ng gia quyÕn cña c¸c tiªn
hiÖn ®−îc.
liÖt Êy.
ViÖc g× còng cÇn ph¶i thiÕt thùc, nãi ®−îc, lμm ®−îc. ViÖc g×
T«i th©n ¸i c¶m ¬n nh÷ng nam n÷ chiÕn sÜ ®· h¨ng h¸i vμ
còng ph¶i tõ nhá dÇn dÇn ®Õn to, tõ dÔ dÇn dÇn ®Õn khã, tõ thÊp
®ang h¨ng h¸i tham gia c«ng viÖc tranh ®Êu c¸ch m¹ng, ®Ó gi¶i
dÇn dÇn ®Õn cao. Mét ch−¬ng tr×nh nhá mμ thùc hμnh ®−îc h¼n phãng d©n téc.
hoi, h¬n lμ mét tr¨m ch−¬ng tr×nh to t¸t mμ lμm kh«ng ®−îc.
C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· gi¶i phãng ®ång bμo ta ra khái chÕ
§ã lμ nh÷ng kinh nghiÖm cña mét ng−êi b¹n cã lÞch duyÖt thËt ®é qu©n chñ chuyªn chÕ vμ xiÒng xÝch thùc d©n.
thμ ®em bμy tá víi c¸c b¹n. Mong c¸c b¹n g¾ng søc vμ thμnh c«ng.
C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· x©y dùng cho nh©n d©n ta c¸i nÒn
t¶ng D©n chñ Céng hoμ vμ thèng nhÊt ®éc lËp.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Noi g−¬ng C¸ch m¹ng 1776 cña Mü, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m
Ngμy 17 th¸ng 8 n¨m 1947 tranh tù chñ chèng ngo¹i x©m.
Hå CHÝ MINH Còng nh− C¸ch m¹ng 1789 cña Ph¸p, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m
thùc hμnh lý t−ëng: B×nh ®¼ng, Tù do, B¸c ¸i.
Theo gãt C¸ch m¹ng 1911 cña Tμu, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
thùc hiÖn chñ nghÜa: D©n téc, d©n quyÒn, d©n sinh.
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.21-22. Nay cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn ph¶i tiÕp tôc c¸i nhiÖm vô vÎ
vang cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m: Ph¶i lμm cho nÒn D©n chñ Céng
hoμ ch¾c ch¾n, ph¶i lμm cho quyÒn thèng nhÊt ®éc lËp v÷ng vμng.
425 426Chóng ta ®· th¾ng lîi trong cuéc c¸ch m¹ng, th× chóng ta
quyÕt sÏ th¾ng lîi trong cuéc kh¸ng chiÕn.
Dï ®Þch cã nh÷ng vò khÝ tèi t©n, hïng binh ¸c t−íng, nh−ng
chóng ta l¹i cã nh÷ng thø vò khÝ m¹nh mÏ h¬n, bÒn bØ h¬n chóng.
Chóng ta cã c¸i chÝ quËt c−êng kh«ng nóng cña d©n téc, chóng
ta cã sù ®oμn kÕt cña toμn d©n. Chóng ta cã c¸i lßng hy sinh c¶m tö
cña chiÕn sÜ ë tiÒn tuyÕn. Chóng ta cã c¸i søc kiªn quyÕt nhÉn n¹i
cña ®ång bμo ë hËu ph−¬ng. §ã lμ nh÷ng vò khÝ lu«n lu«n chiÕn
th¾ng qu©n thï, chø kh«ng lùc l−îng nμo chiÕn th¾ng ®−îc nh÷ng TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O
vò khÝ ®ã.
§μnh biÕt r»ng tõ ®©y ®i ®Õn cuéc toμn th¾ng, chóng ta cßn
Hái: Th−a Cô, cã tin ®ån r»ng Cao uû B«lae ph¸i ®¹i biÓu ®Õn
ph¶i kinh qua nhiÒu nçi khã kh¨n. Nh−ng chóng ta giμu lßng yªu
yÕt kiÕn Cô, bμn vÒ vÊn ®Ò ®iÒu ®×nh, tin Êy cã ®óng kh«ng?
n−íc, th× chóng ta quyÕt cøu ®−îc n−íc. Chóng ta d¸m tr¶ c¸i gi¸
cho th¾ng lîi, th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Tr¶ lêi: Kh«ng. Cã lÏ v× ng−êi ta sùc nhí l¹i viÖc gi¸o s−
P.Muýt thay mÆt Cao uû B«lae gÆp t«i lóc tr−íc, mμ cã tin ®ån ®ã
Tinh thÇn C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m mu«n n¨m!
ch¨ng. Dï sao lËp tr−êng cña ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam
Toμn d©n ®¹i ®oμn kÕt mu«n n¨m! vÉn kh«ng thay ®æi, nghÜa lμ chØ cã mét c¸ch ®Ó chÊm døt chiÕn
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! tranh, tøc lμ n−íc Ph¸p thËt thμ nhËn n−íc ta thèng nhÊt vμ ®éc
ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp mu«n n¨m! lËp trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. Ngoμi ra kh«ng cã c¸ch g× kh¸c.
Hái : Nghe nãi cã mét bé phËn ng−êi Ph¸p ë ®©y muèn lËp mét
chÝnh phñ bï nh×n, ý kiÕn Chñ tÞch ®èi víi bän ng−êi Êy thÕ nμo?
Ngμy 19 th¸ng 8 n¨m 1947
Tr¶ lêi: Mét sè thùc d©n ph¶n ®éng cã thÓ cã m−u m« ®ã.
Hå CHÝ MINH
Nh−ng Cao uû B«lae lμ mét nhμ ®¹i chÝnh trÞ, ch¾c «ng thõa biÕt
c¸c kinh nghiÖm chÝnh phñ bï nh×n ë Nam Bé, nã ®· kh«ng gi¶i
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, quyÕt ®−îc g×, mμ chØ lμm kÐo dμi cuéc chiÕn tranh vμ ng¨n trë sù
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p. Kh«ng lÏ mét ng−êi s¸ng
1949, t.2, tr.23-24. suèt nh− Cao uû B«lae l¹i ®i theo con ®−êng ®ã.


Tr¶ lêi ngμy 19-8-1947.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.29.
427 428HiÖn b©y giê khu I ch−a ph¶i mÆt trËn chÝnh. Nh−ng ®èi víi
bän thùc d©n hung ¸c, nay mai khu I rÊt cã thÓ trë nªn mÆt trËn
chÝnh. V× vËy, chóng ta ph¶i lu«n lu«n chuÈn bÞ s½n sμng. Chóng ta
cÇn ph¶i lμm nh÷ng viÖc sau nμy:
a) §· ®oμn kÕt ph¶i ®oμn kÕt thªm. Kh¾p n¬i ph¶i tæ chøc Héi
Liªn hiÖp quèc d©n.

TH¦ GöI §åNG BμO VIÖT B¾C b) TËp luyÖn d©n qu©n, tù vÖ, du kÝch. Gióp ®ì bé ®éi.
c) Ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt, lμm cho nhiÒu lóa, nhiÒu s¾n,
nhiÒu ng«. Nu«i cho nhiÒu gia sóc.
Cïng ®ång bμo khu ), I39F1
d) Ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô. Gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−. Gi÷
Nh©n dÞp ngμy kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, t«i göi lêi
chμo th©n ¸i cho toμn thÓ ®ång bμo vμ toμn thÓ chiÕn sÜ khu I. g×n bÝ mËt.

C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· ®Ó l¹i cho chóng ta c¸i nhiÖm vô vÎ e) C¸c c¸n bé qu©n sù, chÝnh trÞ, hμnh chÝnh vμ chuyªn m«n
vang lμ tranh ®Êu ®Ó gi÷ v÷ng nÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ th× ph¶i lμm ®óng bèn ch÷: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh.
quèc. Chóng ta quyÕt t©m lμm trän nhiÖm vô ®ã trong cuéc tr−êng T«i ch¾c r»ng: víi truyÒn thèng c¸ch m¹ng l©u dμi, víi lßng sèt
kú kh¸ng chiÕn nμy. s¾ng yªu n−íc, víi sù ®oμn kÕt chÆt chÏ, ®ång bμo khu I sÏ lμm trän
§ång bμo ViÖt B¾c ®· cã mét lÞch sö c¸ch m¹ng rÊt vÎ vang. nhiÖm vô cña m×nh.
X−a kia cô Hoμng Hoa Th¸m vμ nh÷ng vÞ anh hïng kh¸c ®· dùng Tinh thÇn C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m mu«n n¨m!
cê khëi nghÜa chèng Ph¸p suèt mÊy m−¬i n¨m. GÇn ®©y ViÖt B¾c lμ ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp mu«n n¨m!
c¨n cø ®Þa oai hïng cña Qu©n gi¶i phãng ®Ó chèng NhËt, kh¸ng
Toμn thÓ ®ång bμo khu I tiÕn lªn!
Ph¸p. Tªn ViÖt B¾c ®· lõng lÉy kh¾p c¶ n−íc, kh¾p thÕ giíi.
Cã sù vÎ vang ®ã lμ v× toμn thÓ ®ång bμo ViÖt B¾c: Kinh, Thæ,
M¸n, Nïng, MÌo, v.v., ai còng yªu n−íc, ai còng kh«ng chÞu lμm n« Ngμy 19 th¸ng 8 n¨m 1947
lÖ, ai còng ®oμn kÕt, ai còng h¨ng h¸i ñng hé c¸ch m¹ng. Hå CHÝ MINH
Trong cuéc kh¸ng chiÕn nμy ®ång bμo khu I ®· g¸nh mét phÇn
quan träng: Nh− c«ng t¸c ph¸ ho¹i, gióp ®ì ®ång bμo t¶n c−, v.v., S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
l¹i cã nh÷ng s¸ng kiÕn vμ thμnh tÝch ®¸ng lμm g−¬ng cho nh÷ng Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
n¬i kh¸c: Nh− c¸c cô phô l·o, c¸c vÞ th©n hμo, anh em c«ng chøc, 1949, t.2, tr.27-28.
®· ®oμn kÕt chÆt chÏ, ®· lμm kiÓu mÉu cho ®ång bμo vμ ®· ra søc
ñng hé ChÝnh phñ, v.v..
___________
1) Khu I trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p gåm c¸c tØnh (cò): Cao B»ng,
B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, Phóc Yªn (B.T).
429 430søc thªm. ViÖc g× cã Ých cho kh¸ng chiÕn, cã Ých cho Tæ quèc th× c¸c
ch¸u nªn g¾ng søc lμm. Lμm ®−îc bao nhiªu tèt bÊy nhiªu. Tuæi
c¸c ch¸u cßn nhá, th× c¸c ch¸u lμm nh÷ng c«ng viÖc nhá. NhiÒu
c«ng viÖc nhá céng l¹i thμnh c«ng viÖc to. B¸c mong c¸c ch¸u lμm
viÖc vμ häc hμnh, cho xøng ®¸ng lμ nhi ®ång cña n−íc ViÖt Nam
D©n chñ Céng hoμ, thèng nhÊt vμ ®éc lËp.

TH¦ GöI NHI §åNG TOμN QUèC
B¸c h«n tÊt c¶ c¸c ch¸u
NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG B¸C Hå
TH¸NG T¸M
ViÕt th¸ng 8-1947.
Hìi c¸c ch¸u yªu quý ! S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Ngμy kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, c¸c ch¸u còng ph¶i cã 1949, t. 2, tr. 25.
phÇn chø nhØ. VËy B¸c göi cho c¸c ch¸u lêi chμo th©n ¸i.
Trong cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, vμ trong cuéc kh¸ng chiÕn
b©y giê ®· cho nhiÒu ch¸u tham gia.
Tõ Nam ®Õn B¾c cã nhiÒu nhi ®ång ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ
quèc, cã nhiÒu nhi ®ång bÞ ®Þch giÕt h¹i mét c¸ch th¶m th−¬ng. B¸c
cïng c¸c ch¸u, ta kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån c¸c liÖt sÜ
thiÕu niªn ®ã.
V× thùc d©n hung ¸c mμ cã nhiÒu nhi ®ång l¹c cha rêi mÑ, cã
nhiÒu nhi ®ång ph¶i t¶n c− ®Õn chç nói rËm rõng xanh. §èi víi
nh÷ng nhi ®ång ®ã, B¸c cïng c¸c ch¸u, ta ph¶i hÕt søc th−¬ng yªu,
t×m c¸ch gióp ®ì.
B¸c rÊt vui lßng biÕt r»ng: nhiÒu ch¸u ®· h¨ng h¸i gióp viÖc
trong c¸c bé ®éi vμ d©n qu©n.
NhiÒu ch¸u ®· tæ chøc t¨ng gia s¶n xuÊt, trång lóa, trång ng«,
nu«i gμ, nu«i vÞt (nhi ®ång H¶i Phßng ). NhiÒu ch¸u vμo tuyªn
truyÒn xung phong (nh− nhi ®ång Qu¶ng Yªn). NhiÒu ch¸u gióp
viÖc b×nh d©n häc vô (nhi ®ång nhiÒu n¬i ®· lμm nh− thÕ).
Cßn ch¸u nμo còng biÕt siªng häc, siªng lμm, biÕt ¨n ë s¹ch sÏ,
biÕt gi÷ kû luËt, lÔ phÐp, thÕ lμ tèt l¾m. B¸c khuyªn c¸c ch¸u g¾ng
431 432
TH¦ GöI ¤NG NGUYÔN KH¸NH TOμN

TR¶ LêI B¸O VUI SèNG
)
Chó LÜnh40F1
Chó èm ®i èm l¹i m·i. M×nh lo cho søc khoÎ cña chó. Ph¶i
Hái: ý kiÕn cña Chñ tÞch vÒ vÊn ®Ò y tÕ vμ riªng vÒ qu©n y trong
g¾ng uèng thuèc ®i cho khái, hoÆc nhê thÇy thuèc tiªm cho. Chí ®Ó
thêi kú kh¸ng chiÕn?
èm m·i nh− vËy, chó ®· yÕu mμ anh còng lo.
Tr¶ lêi : Theo t«i biÕt, th× y tÕ vμ qu©n y ®Òu cè g¾ng lμm viÖc.
Riªng vÒ qu©n y, v× ë gÇn bé ®éi vμ gÇn mÆt trËn ®· cã nh÷ng b¸c
Th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng sÜ, y sÜ, y t¸, d−îc sÜ vμ chÞ em kh¸n hé rÊt chÞu khã vμ gan gãc, ®èi
Ngμy 20 th¸ng 8 n¨m 1947 víi anh em th−¬ng binh rÊt tö tÕ, ®èi víi c«ng viÖc rÊt cã tinh thÇn
ANH phô tr¸ch. §ã lμ nh÷ng ®iÒu ®¸ng nhí, ®¸ng khen. Tuy trong hoμn
c¶nh khã kh¨n, anh em y giíi ®· tù chÕ ®−îc mÊy thø thuèc míi.
§ã lμ mét sù ®¸ng mõng.
B¶n gèc l−u t¹i
B¶o tμng Hå ChÝ Minh, Y tÕ vμ qu©n y cÇn ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, céng t¸c mËt thiÕt,
b¶n chôp l−u t¹i ph¶i ra søc ®μo t¹o c¸n bé, ph¸t minh thªm thuèc míi.
ViÖn Hå ChÝ Minh. Chóng ta ph¶i cè tranh cho ®−îc th¾ng lîi trªn mÆt trËn y tÕ
còng nh− trªn c¸c mÆt trËn kh¸c. Mong toμn thÓ anh em g¾ng søc.


Tr¶ lêi ngμy 26-8-1947.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.30.___________
1) Tøc Hång LÜnh, bÝ danh cña «ng NguyÔn Kh¸nh Toμn (B.T).
433 434
TH¦ GöI HéI PHËT Tö VIÖT NAM

Nh©n ngμy lÔ PhËt r»m th¸ng B¶y, t«i kÝnh cÈn cÇu nguyÖn
§øc PhËt b¶o hé Tæ quèc vμ ®ång bμo ta, vμ t«i göi lêi th©n ¸i chμo
TR¶ LêI B¸O §éC LËp c¸c vÞ trong Héi PhËt tö.
VÒ VIÖC CHÝNH PHñ Më RéNG Tõ ngμy n−íc ta trë nªn D©n chñ Céng hoμ, HiÕn ph¸p ta t«n
träng tù do tÝn ng−ìng, th× PhËt gi¸o còng ph¸t triÓn mét c¸ch
thuËn tiÖn.
Hái : LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn tõ khi chÝnh thÓ D©n chñ Céng ThÕ lμ: N−íc cã ®éc lËp, th× ®¹o PhËt míi dÔ më mang.
hoμ thμnh lËp, chóng t«i nhËn thÊy trong ChÝnh phñ cã mét vÞ Bän thùc d©n Ph¸p muèn c−íp n−íc ta. Chóng ®èt chïa chiÒn,
quan l¹i cò tham dù. VËy xin Chñ tÞch cho biÕt râ chÝnh s¸ch cña ph¸ t−îng PhËt, hμnh h¹ t¨ng ni, tμn s¸t ®¹o h÷u. Chóng hßng ph¸
ChÝnh phñ ®èi víi giíi nμy. tan ®¹o PhËt.
Tr¶ lêi: ChÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ tr−íc sau vÉn lμ ®¹i ®oμn §øc PhËt lμ ®¹i tõ ®¹i bi, cøu khæ cøu n¹n, muèn cøu chóng
kÕt. §èi víi c¸c vÞ quan l¹i cò còng nh− ®èi víi tÊt c¶ c¸c giíi ®ång sinh ra khái khæ n¹n Ng−êi ph¶i hy sinh tranh ®Êu, diÖt lò ¸c ma.
bμo, nh÷ng ng−êi cã tμi cã ®øc th× ChÝnh phñ ®Òu hoan nghªnh ra Nay ®ång bμo ta ®¹i ®oμn kÕt, hy sinh cña c¶i x−¬ng m¸u,
g¸nh viÖc n−íc. ThÝ dô: Ngoμi cô §Æng V¨n H−ëng ra, cßn nhiÒu cô kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, ®Ó ®¸nh tan thùc d©n ph¶n ®éng, ®Ó cøu
quèc d©n ra khái khæ n¹n, ®Ó gi÷ quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña
kh¸c n÷a nh− cô Ph¹m Gia Thuþ, cùu Tæng ®èc; cô Phan KÕ To¹i,
Tæ quèc. ThÕ lμ chóng ta lμm theo lßng ®¹i tõ ®¹i bi cña §øc PhËt
Kh©m sai ®¹i thÇn; cô Phã b¶ng Bïi Kû, v.v., ®Òu rÊt tËn tuþ gióp ThÝch Ca, kh¸ng chiÕn ®Ó ®−a gièng nßi ra khái c¸i khæ ¶i n« lÖ.
viÖc kh¸ng chiÕn. Tr−íc sù ®¹i ®oμn kÕt cña ChÝnh phñ vμ quèc
Trong cuéc kh¸ng chiÕn cøu n−íc, ®ång bμo PhËt gi¸o ®· lμm
d©n ®ång bμo, m−u m« chia rÏ cña thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p nhÊt ®−îc nhiÒu. T«i c¶m ¬n ®ång bμo, vμ mong ®ång bμo cè g¾ng thªm,
®Þnh thÊt b¹i. cè g¾ng m·i, cho ®Õn ngμy tr−êng kú kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, thèng
nhÊt ®éc lËp thμnh c«ng.
Tr¶ lêi ngμy 28-8-1947. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Ngμy 15 th¸ng 7 ©m )Þch41F1
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Hå CHÝ MINH
1949, t.2, tr.31. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1984, t.4, tr.409.


___________
1) Ngμy 30-8-1947 (B.T).
435 436
)
Göi ch¸u Lª V¨n T øc43F1
Ch¸u cã can ®¶m
Gi¬ sóng do¹ T©y.
TH¥ KHEN TÆNG HAI EM
B¾t nã hμng ngay,
NHI §åNG LI£N L¹C TRONG Bé §éI
LÊy ®−îc sóng nã.
CHIÕN KHU ) II42F1


V× thμnh c«ng ®ã,
B¸c göi lêi khen.
Göi ch¸u Ph¹m §ç H¶i Khuyªn ch¸u tËp rÌn
B¸c ®−îc tin r»ng: Ngμy cμng tiÕn bé.
Ch¸u lμm liªn l¹c, B¸c l¹i göi ch¸u
BÞ giÆc b¾t ®−îc,
MÊy chôc c¸i h«n.
L¹i trèn tho¸t ngay.
Mang hai lÝnh T©y
Theo vÒ bé ®éi. Th¸ng 8 n¨m 1947
ThÕ lμ ch¸u giái. B¸C Hå
BiÕt c¸ch tuyªn truyÒn.
B¸c göi lêi khen.
Khuyªn ch¸u g¾ng søc S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Häc hμnh, c«ng t¸c Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
TiÕn bé lu«n lu«n. 1949, t.2, tr.26.
Göi ch¸u c¸i h«n
Vμ lßng th©n ¸i.


Th¸ng 8 n¨m 1947
B¸C Hå
___________
1) Khu II trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p gåm c¸c tØnh (cò): S¬n T©y,
Hμ §«ng, Hμ Nam, Nam §Þnh, Ninh B×nh, Hoμ B×nh, S¬n La vμ Lai Ch©u
___________
(B.T). 1) Cã tμi liÖu in lμ Lª V¨n Thôc (B.T).
437 438II- VÒ MÆT KIÕN QUèC

Tuy vËy ChÝnh phñ dùa vμo søc ñng hé cña toμn d©n, vμ tin
vμo vËn mÖnh cña Tæ quèc ®Ó cè g¾ng v−ît mäi nçi gian nan, vμ ®·
®¹t ®−îc Ýt nhiÒu kÕt qu¶.
a) VÒ kinh tÕ - ChÝnh phñ ®· cïng víi ®ång bμo söa ch÷a ®ª
LêI K£U GäI §åNG BμO TOμN QuèC ®iÒu, t¨ng gia s¶n xuÊt, bá s−u gi¶m thuÕ, ®· cøu n¹n ®ãi vμ ®· c¶i
thiÖn sinh ho¹t cho nh©n d©n.
NH¢N DÞP Kû NIÖM LÇN THø HAI
ChÝnh phñ l¹i x©y ®¾p nÒn tμi chÝnh ®éc lËp cho n−íc ta.
NGμY QUèC KH¸NH N¦íC VIÖT NAM
b) VÒ qu©n sù - ChÝnh phñ ®· do søc m×nh mμ tæ chøc nªn mét
D¢N CHñ CéNG HOμ qu©n ®éi quèc gia, huÊn luyÖn nªn hμng øc hμng triÖu d©n qu©n, tù
vÖ, ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, ®Ó chèng n¹n ngo¹i x©m.
Nh©n lÔ kû niÖm Ngμy §éc lËp lÇn thø hai, t«i vμ ChÝnh phñ
cïng ®ång bμo kiÓm ®iÓm l¹i c«ng viÖc ®· qua, ®Ó cïng nhau tÝnh c) VÒ chÝnh trÞ - MÆc dÇu nh÷ng bän ph¶n ®éng ©m m−u ph¸
to¸n nh÷ng c«ng viÖc s¾p tíi. ho¹i, ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta ®· hoμn thμnh cuéc toμn d©n tuyÓn
cö tù do, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö mμ d©n ta ®−îc h−ëng d©n chñ,
I- NH÷NG Sù KHã KH¡N d©n quyÒn, tù m×nh chän lÊy nh÷ng ng−êi ®¹i biÓu cña m×nh, ®Ó lo
viÖc n−íc.
a) Khã kh¨n kinh tÕ - ChÝnh phñ ra ®êi sau 80 n¨m n−íc ta bÞ
KÕ ®Õn Quèc héi ®Þnh ra b¶n HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc ta.
¸p bøc vμ bãc lét, trong lóc d©n cïng tμi tËn, kinh tÕ ®iªu linh.
L¹i thªm ®ª ®iÒu h− háng, n−íc lôt mªnh m«ng. H¬n hai triÖu d) VÒ v¨n ho¸ - Ngoμi viÖc g©y dùng nÒn trung häc vμ ®¹i häc
®ång bμo chÕt ®ãi. míi, ®μo t¹o nh©n tμi, më mang nghÖ thuËt, do sù khuyÕn g¾ng cña
ChÝnh phñ, sù s¸ng suèt cña c¸n bé b×nh d©n häc vô, vμ sù h¨ng h¸i
b) Khã kh¨n qu©n sù - ChÝnh phñ tæ chøc ®−îc vμi tuÇn th×
thùc d©n Ph¸p x©m l−îc chiÕm Nam Bé g©y nªn cuéc chiÕn tranh. cña ®ång bμo, chóng ta ph¸ tan c¸i chÝnh s¸ch ngu d©n cña Ph¸p.
Trong hai n¨m chóng ta ®· d¹y h¬n bèn triÖu ®ång bμo nam n÷ biÕt
c) Khã kh¨n chÝnh trÞ - ChÝnh phñ thμnh lËp ch−a ®Çy mét
®äc biÕt viÕt vμ ®· cã nhiÒu lμng x·, toμn d©n ®Òu biÕt ch÷. §ã lμ mét
th¸ng ®· ra søc cøu cho ®ång bμo khái chÕt ®ãi ë B¾c, gióp cho
®ång bμo chèng x©m l−îc ë Nam, th× cã mét bän tù x−ng lμ c¸ch thμnh tÝch vÎ vang, nhÊt lμ trong lóc c¸i g× còng thiÕu thèn.
m¹ng, nh−ng hä kh«ng céng t¸c víi ChÝnh phñ, kh«ng gióp ®ì cho NÕu thùc d©n Ph¸p kh«ng g©y ra chiÕn tranh, th× trong hai
®ång bμo. Hä l¹i ph¶n ®èi ChÝnh phñ, quÊy rèi ®ång bμo, ph¸ ho¹i n¨m, chóng ta ch¾c ®· kiÕn thiÕt ®−îc nhiÒu h¬n.
trËt tù, muèn g©y néi lo¹n.
Nãi tãm l¹i, ChÝnh phñ ra mang g¸nh nÆng, trong khi néi −u III - VÒ MÆT KH¸NG CHIÕN CøU QUèC
ngo¹i ho¹ ), ®ñ sù gay go.
4F1
Nh©n d©n ta yªu chuéng hoμ b×nh, ChÝnh phñ ta muèn cho d©n
___________ ®−îc yªn c− l¹c nghiÖp. Chóng ta muèn céng t¸c th©n thiÖn víi
1) Néi −u ngo¹i ho¹n: C¸i lo (c¸i nguy c¬) bªn trong vμ c¸i lo (c¸i nguy nh©n d©n Ph¸p mong cã Ých lîi cho c¶ hai bªn. V× vËy, chóng ta ®·
c¬) bªn ngoμi (B.T).
439 440ký HiÖp ®Þnh ngμy 6-3 vμ T¹m −íc ngμy 14-9. vμo søc ®oμn kÕt vμ chiÕn ®Êu cña chóng ta. Chóng ta h·y c¾n
Song thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p, ph¸ lêi ký kÕt, muèn c−íp r¨ng chÞu khæ, ra søc chiÕn ®Êu. ChÞu khæ chiÕn ®Êu mÊy n¨m, ®Ó
n−íc ta, b¾t d©n ta lμm n« lÖ nh− tr−íc. ®¸nh tan ¸ch n« lÖ h¬n 80 n¨m võa qua, ®Ó x©y nÒn tù do mu«n
ngμn ®êi s¾p tíi, th× còng bâ c«ng. T−íng sÜ tr−íc mÆt trËn, ®ång
Chóng g©y nªn chiÕn tranh, chóng ®Æt ra chÝnh phñ bï nh×n,
bμo ë hËu ph−¬ng, ai nÊy ®Òu ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, cè g¾ng lμm
chóng muèn chia rÏ d©n ta, chinh phôc n−íc ta.
®óng bèn ch÷ CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh, th× cuéc tr−êng kú kh¸ng
Tr−íc sù x©m l−îc d· man ®ã, ChÝnh phñ, qu©n ®éi vμ nh©n chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh v÷ng vμng.
d©n ta, ®· ®oμn kÕt thμnh mét bøc t−êng ®ång, kiªn quyÕt gi÷ g×n
T«i thay mÆt ChÝnh phñ vμ ®ång bμo, göi lêi chμo th©n ¸i cho
Tæ quèc.
c¸c d©n téc anh em ch©u ¸, cho nh©n d©n Ph¸p, cho d©n téc anh
Nhê tinh thÇn ®oμn kÕt, chÝ khÝ quËt c−êng ®ã mμ hai n¨m em c¸c thuéc ®Þa Ph¸p.
kh¸ng chiÕn ë Nam, chÝn th¸ng kh¸ng chiÕn toμn quèc, lùc l−îng
cña ®Þch cμng ngμy cμng hao mßn, ta th× cμng ®¸nh cμng h¨ng, Toμn d©n ®¹i ®oμn kÕt!
cμng m¹nh. §¸nh ®æ thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p!
XÐt kinh nghiÖm c¸c n−íc vμ lÞch sö n−íc nhμ, th× chóng ta T×nh th©n thiÖn gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p mu«n n¨m!
thÊy r»ng: Tinh thÇn th©n ¸i ®¹i gia ®×nh ch©u ¸ mu«n n¨m!
C¸ch m¹ng gi¶i phãng cña Mü 8 n¨m míi thμnh c«ng. Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
C¸ch m¹ng Ph¸p 5 n¨m, C¸ch m¹ng Nga 6 n¨m, C¸ch m¹ng
ViÖt Nam thèng nhÊt vμ ®éc lËp mu«n n¨m!
Tμu 15 n¨m míi thμnh c«ng.
Tæ tiªn ta chèng ngo¹i x©m ®êi TrÇn 5 n¨m, ®êi Lª 10 n¨m míi
th¾ng lîi. Ngμy 2 th¸ng 9 n¨m 1947
V× vËy nÕu Ph¸p thùc thμ thõa nhËn quyÒn thèng nhÊt ®éc lËp Hå CHÝ MINH
cña n−íc ta, nh− Mü ®èi víi Phi LuËt T©n, Anh ®èi víi Ên §é th×
ChÝnh phñ vμ d©n ta còng s½n sμng céng t¸c th©n thiÖn víi Ph¸p,
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
nh−ng nÕu thùc d©n Ph¸p cø gi÷ chÝnh s¸ch vò lùc, m−u m« chia
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
rÏ, th× chóng ta c−¬ng quyÕt kh¸ng chiÕn, tranh cho kú ®−îc thèng
1949, t.2, tr.32-35.
nhÊt ®éc lËp míi th«i.
Nh©n ngμy vÎ vang vμ nghiªm träng nμy, t«i thay mÆt ChÝnh
phñ kªu gäi:
Toμn thÓ ®ång bμo,
Toμn thÓ chiÕn sÜ,
Nh÷ng ®ång bμo n¬i ®Þch chiÕm ®ãng,
C¸c kiÒu bμo ë n−íc ngoμi,
H·y tin t−ëng vμo vËn mÖnh vÎ vang cña Tæ quèc, tin t−ëng
441 442TÊT C¶ C¸C §éI VI£N CÇN PH¶I:
a) Ra søc häc tËp kinh nghiÖm, vμ cè g¾ng nghiªn cøu kü
thuËt.
b) RÌn luyÖn tinh thÇn chÞu khã, chÞu khæ.
TOμN THÓ Bé §éI CÇN PH¶I:
Ra søc thùc hμnh nh÷ng nghÞ quyÕt ®· do nh÷ng héi nghÞ qu©n
sù toμn quèc Ên ®Þnh. Ph¶i thùc hμnh cho ®Õn n¬i ®Õn chèn.
TH¦ GöI QU¢N §éI QUèC GIA VIÖT NAM Qu©n ®éi ta quyÕt ph¶i lμm ®−îc nh÷ng ®iÒu ®ã, ®Ó khái phô
NH¢N DÞP Kû NIÖM QUèC KH¸NH lßng tin cËy cña ChÝnh phñ, cña ®ång bμo, vμ ®Ó trë nªn mét qu©n
®éi tÊt th¾ng.
LÇN THø HAI

Hå CHÝ MINH
Qu©n ®éi ta míi tæ chøc, míi huÊn luyÖn.
Nh−ng lßng yªu n−íc, ®øc dòng c¶m, chÝ hy sinh, th× ch¼ng
B¸o VÖ quèc qu©n,
kÐm qu©n ®éi nμo. sè 13, ngμy 2-9-1947.
V× vËy, trong 2 n¨m kh¸ng chiÕn cøu n−íc, tõ Nam ®Õn B¾c,
qu©n ®éi ta ®· nhiÒu phen chiÕn th¾ng qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p lμ
mét qu©n ®éi kinh nghiÖm nhiÒu, khÝ giíi tèt, lμ mét qu©n ®éi cã
tiÕng trªn hoμn cÇu.
Tuy vËy, chóng ta kh«ng ®−îc v× thÕ mμ khinh ®Þch, mμ kiªu
c¨ng, mμ s¬ suÊt.
Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i lu«n lu«n cÈn thËn, lu«n lu«n ra søc
cÇu tiÕn bé.
C¸C CÊP CHØ HUY CÇN PH¶I:
a) BiÕt râ bé ®éi, ch¨m nom bé ®éi.
b) Mçi mét c¸i mÖnh lÖnh ®−a ra, th× cÇn ph¶i mau chãng vμ
chuyÓn kh¾p ®Õn tõng ®éi viªn vμ ph¶i thi hμnh triÖt ®Ó.
c) Mçi ng−êi chØ huy vÒ qu©n sù còng nh− vÒ chÝnh trÞ, ph¶i
lμm kiÓu mÉu. Ph¶i gi÷ ®óng ®¹o ®øc cña qu©n nh©n.
443 444§ång bμo tØnh ta ®· rÊt h¨ng h¸i gióp c¸ch mÖnh trong mÊy
n¨m tr−íc. T«i ch¾c r»ng ®ång bμo còng h¨ng h¸i ñng hé kh¸ng
chiÕn trong lóc nμy.
ViÖt B¾c tr−íc kia lμ c¨n cø cña c¸ch mÖnh, ®· næi tiÕng kh¾p
c¶ n−íc, kh¾p thÕ giíi. Th× ngμy nay, ViÖt B¾c ph¶i thμnh c¨n cø
cña kh¸ng chiÕn, ®Ó gi÷ lÊy c¸i ®Þa vÞ vμ c¸i danh gi¸ vÎ vang cña
m×nh.
TH¦ GöI §åNG BμO C¸C TØNH VIÖT B¾C
C¸ch mÖnh ®· do ViÖt B¾c mμ thμnh c«ng, th× kh¸ng chiÕn sÏ
do ViÖt B¾c mμ th¾ng lîi. Mong ®ång bμo ®Òu g¾ng søc.
Hìi ®ång bμo yªu quý,
Nh©n ngμy kû niÖm §éc lËp, t«i göi lêi th©n ¸i hái th¨m ®ång
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
bμo.
Ngμy 2 th¸ng 9 n¨m 1947
T«i lu«n lu«n nhí ®Õn nh÷ng ngμy c«ng t¸c ë tØnh ta. Cïng
Hå CHÝ MINH
mÊy ®ång chÝ trong tØnh, trÌo ®Ìo lÆn suèi, ë nói n»m hang, khi th×
cïng 5, 7 anh chÞ em, bÝ mËt tuyªn truyÒn, huÊn luyÖn, tæ chøc.
Khi th× cïng c¸c anh em du kÝch ®¸nh NhËt, chèng Ph¸p, trõ ViÖt S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
gian. Anh em no ®ãi cã nhau, s−íng khæ cïng nhau, mét lßng mét Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
chÝ. Do ®ã mμ ®μo t¹o nªn nh÷ng c¸n bé qu©n sù vμ chÝnh trÞ. 1949, t.2, tr. 36-37.

T«i kh«ng bao giê quªn ®−îc, trong nh÷ng ngμy gian nan cùc
khæ ®ã, ®ång bμo trong tØnh ta, c¸c cô giμ, c¸c chÞ em phô n÷, anh
em n«ng d©n, c¸c em thanh niªn, c¸c ch¸u nhi ®ång ai còng h¨ng
h¸i gióp ®ì. MÆc dÇu T©y vμ NhËt th¼ng tay khñng bè, nã ®èt lμng,
nã ph¸ nhμ, nã b¾t ng−êi, nh−ng ®ång bμo vÉn kiªn quyÕt gióp ®ì
c¸ch mÖnh. §ång bμo Thæ, ®ång bμo Nïng, ®ång bμo M¸n, ®ång bμo
MÌo, cho ®Õn anh em Hoa kiÒu, ng−êi th× gióp chóng t«i ¨n, kÎ th×
cho chóng t«i ¸o. Cã nh÷ng ®ång bμo nhÞn ¨n nhÞn mÆc, b¸n tr©u
b¸n ruéng ®Ó gióp chóng t«i lμm c¸ch mÖnh. ThËt lμ quý ho¸ v«
cïng.
Ngμy nay, n−íc ta ®· ®éc lËp, nh−ng thùc d©n T©y cßn muèn
c−íp n−íc ta, ®Ó b¾t chóng ta ®i phu, ®ãng thuÕ, nép thãc, trång
®ay, ®Ó kh«ng cho chóng ta ph¸t rÉy, lμm n−¬ng, kh«ng cho chóng
ta tæ chøc häc hμnh, nh− trong thêi kú n« lÖ.
V× vËy chóng ta ph¶i kh¸ng chiÕn cøu n−íc.
445 446mét hét g¹o, mét ®ång tiÒn, tøc lμ mét sè må h«i n−íc m¾t cña ®ång
bμo. V× vËy, ta ph¶i ra søc tiÕt kiÖm. Hoang phÝ lμ mét téi ¸c.
Cã tiÕt kiÖm, kh«ng hoang phÝ xa xØ, th× míi gi÷ ®−îc liªm
khiÕt, trong s¹ch.
NÕu hoang phÝ xa xØ, th× ¾t ph¶i t×m c¸ch xoay tiÒn. Do ®ã mμ
sinh ra hñ b¹i, nhòng l¹m, gi¶ dèi. ThËm chÝ lμm chî ®en chî ®á,
C¸N Bé Vμ §êI SèNG MíI thôt kÐt, bu«n lËu.
Cã cÇn míi kiÖm. Cã cÇn, kiÖm míi liªm. Cã cÇn, kiÖm, liªm
míi chÝnh.
C¸n bé muèn cho xøng ®¸ng, ph¶i lμm ®−îc viÖc.
Muèn lμm ®−îc viÖc, th× ph¶i ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. *
Muèn ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu, c¸n bé ph¶i tù m×nh * *
lμm ®óng ®êi sèng míi. NghÜa lμ ph¶i siªng n¨ng, tiÕt kiÖm, trong
s¹ch, chÝnh ®¸ng. NhiÒu c¸n bé ®· theo ®óng §êi sèng míi.

NÕu kh«ng thùc hμnh bèn ®iÒu ®ã, mμ muèn ®−îc lßng d©n, th× NhiÒu c¸n bé ®ang cè g¾ng lμm cho ®óng.
còng nh− b¾c gi©y leo trêi. Nh−ng cßn cã mét sè, vÉn ¸o quÇn b¶nh bao, ¨n uèng xa xØ.
NhÊt lμ trong lóc kh¸ng chiÕn cøu n−íc nμy, mçi phót ®Òu lμ ThËm chÝ cê b¹c, r−îu chÌ. Hä cßn "c¸c quan" l¾m!
quý b¸u. Mét ®ång tiÒn, mét hét g¹o, ®Òu lμ quý b¸u. Hä m−în tiÕng r»ng: Ph¶i ¨n mÆc b¶nh míi gi÷ ®−îc oai tÝn,
Mçi mét ng−êi cÇn ph¶i cè g¾ng lμm c«ng viÖc cña hai ng−êi. gi÷ ®−îc thÓ diÖn.
C«ng viÖc th−êng lμm trong hai ngμy, nay ph¶i cè g¾ng lμm xong Nãi thÕ hÕt søc sai. Muèn cã oai tÝn thÓ diÖn, th× ph¶i lμm viÖc
xu«i chu ®¸o trong mét ngμy. cho giái.
Ng−êi x−a cã c©u: Mét phót ®¸ng gi¸ ngμn vμng, thËt lμ ®óng. NÕu ¨n mÆc b¶nh, mμ ®−îc oai tÝn thÓ diÖn, th× mÊy chμng Së
ThÝ dô: §−îc tin ®Þch kÐo qua n¬i nä, ta biÕt sím mÊy phót, chuÈn Khanh ch¼ng nhiÒu thÓ diÖn oai tÝn l¾m − ?
bÞ s½n sμng mμ tËp kÝch, th× ta th¾ng lîi. NÕu biÕt chËm mÊy phót,
th× sÏ thÊt b¹i. Mμ Hå Chñ tÞch, quanh n¨m bèn mïa, chØ mÆc mét bé ¸o v¶i
ka ki cò, mçi ngμy chØ cã rau ¨n rau, cã m¾m ¨n m¾m. Nh− thÕ,
V× vËy, tõ ng−êi c¸n bé cÊp trªn cho ®Õn c¸n bé giao th«ng, ®Òu
Ng−êi ch¼ng mÊt oai tÝn thÓ diÖn ®i sao ?
ph¶i siªng n¨ng, ®Òu ph¶i tiÕt kiÖm th× giê, cÇn vμ kiÖm, hai ®iÒu
®ã ®i ®«i víi nhau. Hìi c¸c b¹n kia ¬i! C¸c b¹n ph¶i hiÓu r»ng: trong lóc nμy,
hoang phÝ xa xØ lμ:
VÒ vËt chÊt còng thÕ.
Tr¸i víi t− c¸ch cña nh÷ng ng−êi yªu n−íc, nh÷ng ng−êi c¸n
Lóc nμy, ®ång bμo lμm ®æ må h«i n−íc m¾t, lo t¨ng gia s¶n
xuÊt, ®Ó gióp ChÝnh phñ, gióp chiÕn sÜ, mét ng−êi lμm ®Ó nu«i mÊy bé.
ng−êi. L¹i cã nh÷ng ®ång bμo t¶n c−, thiÕu thèn mäi mÆt. V× vËy, Tr¸i víi lßng d©n, tr¸i víi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.
447 448Tr¸i víi c¶ oai tÝn vμ thÓ diÖn cña c¸c b¹n.
C¸c b¹n ph¶i mau mau söa ®æi cho xøng ®¸ng lμ ng−êi yªu
n−íc, lμ ng−êi c¸n bé.
Chóng ta ph¶i nªu ra khÈu hiÖu: C¸n bé ph¶i thùc hμnh §êi
sèng míi! GöI VIÖT Mü ¸I H÷U HéI

A.G. Nh©n dÞp Ngμy §éc lËp, t«i xin göi ®ång bμo lêi chμo th©n mÕn
cña Tæ quèc ViÖt Nam vμ göi c¸c b¹n ng−êi Mü cña chóng ta lêi
chμo th©n thiÖn.
B¸o Sù thËt, sè 88,
ngμy 2-9-1947. Trong cuéc tranh ®Êu giμnh thèng nhÊt vμ ®éc lËp, tÊt c¶ c¸c
con yªu cña Tæ quèc, dï ë trong n−íc còng nh− ë h¶i ngo¹i, ®Òu cã
tham dù vμ tÊt c¶ c¸c n−íc d©n chñ b¹n ®Òu cã gióp ®ì.
Chóng ta kh«ng bao giê quªn sù hîp t¸c th©n ¸i cña c¸c b¹n
ng−êi Mü håi chóng ta du kÝch chèng NhËt, vμ chóng ta mong r»ng
sù hîp t¸c ®ã ®−îc tiÕp tôc trong cuéc tranh ®Êu cña chóng ta
chèng thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p, giμnh thèng nhÊt vμ ®éc lËp.
Chóng ta mong r»ng, Hoa Kú n−íc ®Çu tiªn ®· tranh ®Êu cho
nÒn d©n chñ vμ ®éc lËp cña quèc gia, n−íc ®Çu tiªn ®· ký vμo c¸c
b¶n hiÕn ch−¬ng réng r·i cña Liªn hîp quèc, n−íc ®Çu tiªn ®· c«ng
nhËn nÒn ®éc lËp cho c¸c thuéc ®Þa, n−íc ®· thi hμnh ®óng c¸c
nguyªn t¾c cña Oasinht¬n, cña Linc«n, cña Rud¬ven, sÏ gióp chóng
ta trong c«ng cuéc tranh ®Êu gi¶i phãng hiÖn nay vμ trong c«ng
cuéc kiÕn thiÕt x©y dùng sau nμy.


Ngμy 2 th¸ng 9 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH


S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.38.
449 450
TH¦ GöI §åNG BμO KHU III45F1
)

TR¶ LêI ¤NG LAM S¥N, §¹I BIÓU
HÕt nöa n¨m kh¸ng chiÕn, tr−íc mÆt trËn, c¸c chiÕn sÜ VÖ quèc MéT NHãM §åNG BμO TRONG MéT VïNG
qu©n, d©n qu©n, tù vÖ, du kÝch, ®· lËp nhiÒu chiÕn c«ng oanh liÖt:
TrËn KiÕn An, trËn Kim Thμnh, trËn Mü Hμo, v.v., ®· lμm qu©n
BÞ §ÞCH CHIÕM §ãNG T¹I KHU VII46F1
)


®Þch xiªu hån, mÊt vÝa.
ë hËu ph−¬ng th× ®ång bμo ®· tæ chøc nh÷ng lμng chiÕn ®Êu, §−îc tin r»ng mét nhãm ®ång bμo trong vïng t¹m bÞ chiÕm, ®·
®· ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt, ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô, thμnh lËp göi sè tiÒn 10.000 ®ång ®Ó mua mét c¸i cóc trong c¸i ¸o (do phô n÷
Héi liªn hiÖp quèc d©n, h¨ng h¸i gióp ®ì th−¬ng binh vμ ®ång bμo B¾c Bé biÕu t«i) mμ t«i ®· tÆng cho Ngμy Th−¬ng binh.
t¶n c−, ñng hé bé ®éi, v.v., ®ã lμ nh÷ng kÕt qu¶ xøng ®¸ng.
T«i rÊt c¶m ®éng lßng sèt s¾ng ®ång bμo ®èi víi t«i vμ ®èi víi
Còng nh− ®−êng xa, ®i ®Õn n¬i th× th−êng nhäc mÖt, sù nghiÖp anh em th−¬ng binh. C¸i ¸o ®ã do Liªn hiÖp c«ng ®oμn B¾c C¹n
kh¸ng chiÕn gÇn ®Õn lóc thμnh c«ng th× cμng nhiÒu nçi gian nan. mua ®−îc víi gi¸ 467.000 ®ång vμ ®· göi biÕu l¹i cho «ng Cao TriÒu
VËy nÕu chóng ta ®· ®oμn kÕt, cμng ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ Ph¸t, ®¹i biÓu ®ång bμo Cao §μi Nam Bé. (V× «ng Ph¸t còng göi
thªm, ®· tiÕn bé cμng ph¶i cè g¾ng m·i, chí thÊy thÊt b¹i mμ n¶n, ®Êu gi¸ 100.000 ®ång nh−ng ®iÖn ®Õn trÔ).
chí thÊy ®¾c th¾ng mμ kiªu. Ph¶i lu«n lu«n cÈn thËn, lu«n lu«n cè
VËy ®Ó thay mÆt anh em th−¬ng binh tá lßng c¶m t¹, t«i xin
g¾ng. Tr−íc mÆt trËn còng nh− ë hËu ph−¬ng, mu«n ng−êi nh−
göi biÕu ®ång bμo do «ng Lam S¬n ®¹i biÓu, mét vu«ng mïi xoa
mét, ®Òu cïng quyÕt t©m lμm trän nhiÖm vô kh¸ng chiÕn cøu quèc
thªu mμ c¸c ch¸u nhi ®ång NghÖ An ®· tÆng cho t«i.
cña m×nh. Nh− thÕ th× kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh thμnh c«ng còng nh−
C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng vËy.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 18 th¸ng 9 n¨m 1947
Ngμy 12 th¸ng 9 n¨m 1947 Hå CHÝ MINH
Hå CHÝ MINH
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 217.
1949, t.2, tr.39.
___________ ___________
1) Khu III trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p gåm c¸c tØnh (cò): H¶i 1) Khu VII trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p gåm c¸c tØnh (cò): Bμ RÞa,
Phßng, KiÕn An, H−ng Yªn, Th¸i B×nh vμ H¶i D−¬ng (B.T). Biªn Hoμ, Thñ DÇu Mét, T©y Ninh, Gia §Þnh, Chî Lín vμ Sμi Gßn (B.T).
451 452§μi, ®oμn kÕt chÆt chÏ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Ó gi¶i phãng gièng
nßi, gi÷ g×n Tæ quèc.
Chóng ta, tõ chiÕn sÜ tr−íc mÆt trËn ®Õn ®ång bμo hËu ph−¬ng,
®Òu ®em lßng quyÕt tö ph¸ ®Þch, ®Ó më con ®−êng sinh tån, tù do.
Chóng ta v× s½n sμng céng t¸c víi nh©n d©n Ph¸p mét c¸ch
th©n thiÖn vμ b×nh ®¼ng, chóng ta cμng quyÕt kh¸ng chiÕn ®Ó
tranh ®Êu cho kú ®−îc quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp thËt sù.
TH¦ GöI §åNG BμO Vμ CHIÕN SÜ NAM Bé,
Lùc l−îng cña 20 triÖu ng−êi v× tù do, v× Tæ quèc, v× chÝnh
MIÒN NAM TRUNG Bé NH¢N Kû NIÖM nghÜa mμ kh¸ng chiÕn lμ mét lùc l−îng tÊt th¾ng.
NGμY NAM Bé KH¸NG CHIÕN19 Nh©n dÞp nμy, t«i thiÕt tha kªu gäi nh÷ng ®ång bμo v× mét cí g×
mμ lÇm ®−êng l¹c lèi h·y kÞp trë vÒ víi Tæ quèc. Dï sao c¸c ng−êi
cïng lμ ruét thÞt. T«i tin r»ng c¸c ng−êi kh«ng thÓ nì lßng gióp
H«m nay cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ë Nam Bé vμ miÒn Nam ®Þch lμm cho ®ång bμo ViÖt Nam ta khæ nhôc m·i; t«i rÊt ®au lßng
Trung Bé võa ®óng hai n¨m. thÊy c¶nh nåi da nÊu thÞt, huynh ®Ö t−¬ng tμn.
T«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n toμn quèc T«i mong r»ng c¸c ng−êi h·y mau tØnh ngé. Vμ t«i cam ®oan
nghiªng m×nh tr−íc linh hån c¸c chiÕn sÜ vμ c¸c ®ång bμo ®· hy
r»ng Tæ quèc, ®ång bμo vμ ChÝnh phñ bao giê còng khoan hång.
sinh v× Tæ quèc. Mét khi c¸c ng−êi ®· trë vÒ víi Tæ quèc th× c¸c ng−êi sÏ ®−îc hoan
T«i göi lêi an ñi nh÷ng chiÕn sÜ vμ ®ång bμo hoÆc bÞ th−¬ng, nghªnh réng r·i nh− nh÷ng ng−êi con ®i l¹c míi vÒ.
hoÆc bÞ ®Þch giam cÇm, hoÆc ®ang v× khæ së n¬i ®Þch chiÕm ®ãng. Hìi ®ång bμo vμ chiÕn sÜ yªu quý!
T«i göi lêi th©n ¸i khen ngîi toμn thÓ ®ång bμo vμ chiÕn sÜ Lßng Hå ChÝ Minh vμ ChÝnh phñ cïng toμn thÓ qu©n ®éi vμ
®ang h¨ng h¸i chiÕn ®Êu. nh©n d©n c¸c n¬i lu«n lu«n ë bªn c¹nh c¸c b¹n, theo dâi c¸c b¹n,
§· hai n¨m nay chiÕn sÜ vμ ®ång bμo ta hy sinh nhiÒu tÝnh yªu mÕn c¸c b¹n. Chóng ta tay cÇm tay m¹nh d¹n tiÕn lªn.
mÖnh, tμi s¶n, chÞu nhiÒu cùc khæ gian nan. Song lßng yªu n−íc
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
ngμy cμng nång nμn, chÝ dòng c¶m ngμy cμng bÒn chÆt, søc chiÕn
®Êu ngμy cμng gia t¨ng, chÝ quyÕt th¾ng ngμy cμng v÷ng ch¾c. C¸c Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng!
b¹n lμ ®éi xung phong cña d©n téc, con yªu cña n−íc nhμ.
Cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh toμn d©n, toμn diÖn ®· chÝn th¸ng Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
nay, ®ång bμo vμ chiÕn sÜ c¶ n−íc ®· chen vai thÝch c¸nh cïng c¸c b¹n Ngμy 23 th¸ng 9 n¨m 1947
hy sinh vμ tranh ®Êu lμm hËu thuÉn v÷ng vμng cho c¸c b¹n.
Hå CHÝ MINH
Chóng ta, tõ ChÝnh phñ ®Õn nh©n d©n, Nam ®Õn B¾c, giμ ®Õn
trÎ, giμu ®Õn nghÌo, ®Òu kiªn quyÕt mét lßng kh«ng chÞu mÊt n−íc,
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
kh«ng lμm n« lÖ, kh«ng chÞu chia rÏ. Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Chóng ta, bªn l−¬ng còng nh− bªn gi¸o, PhËt còng nh− Cao 1949, t.2, tr.40-41.
453 454
GöI §åNG BμO X· N.L.,
GöI C¸C CH¸U NHI §åNG C¶ N¦íC
HUYÖN H¦NG NH¢N, TØNH TH¸I B×NH

TÕt Trung thu lμ cña c¸c ch¸u. Tr¨ng thu soi xuèng c¸c ch¸u
T«i ®−îc tin r»ng: tõ th¸ng 5 nμy, ®ång bμo trong x· ®Òu biÕt ªm ¸i nh− mét ng−êi mÑ lμnh.
ch÷. T«i rÊt vui lßng. ThÕ lμ tèt l¾m.
Nh−ng trong thêi kú n« lÖ, c¸c ch¸u kh«ng ®−îc ¨n TÕt Trung
Cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®ã, lμ nhê c¸c cô phô l·o h¨ng h¸i h« hμo, thu.
c¸c vÞ th©n sÜ h¨ng h¸i gióp ®ì, c¸c anh em b×nh d©n häc vô h¨ng
Tõ ngμy n−íc ta ®−îc ®éc lËp, c¸c ch¸u ®−îc ¨n TÕt Trung thu
h¸i d¹y dç vμ toμn thÓ ®ång bμo h¨ng h¸i häc tËp.
vui vÎ.
T«i mong x· N.L. nay ®· thμnh mét x· kiÓu mÉu trong cuéc
®Êu tranh chèng giÆc dèt, th× trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, kiÕn N¨m nay v× thùc d©n hung ¸c, muèn c−íp n−íc ta, chóng ta
quèc, x· N.L. còng sÏ cè g¾ng lμm kiÓu mÉu. ph¶i ra søc kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ lÊy Tæ quèc, ®Ó c¸c ch¸u khái ph¶i
lμm n« lÖ. Ng−êi lín kh¸ng chiÕn, trÎ con còng kh¸ng chiÕn.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi ®ång bμo x· N.L. vμ
khuyªn ®ång bμo cø cè g¾ng häc thªm cho tiÕn bé n÷a. V× vËy n¨m nay nhiÒu ch¸u xa cha rêi mÑ, t¶n c− ®Õn nói ®á
rõng xanh. NhiÒu ch¸u chÞu khã nhäc h¨ng h¸i gióp viÖc c¸c anh
§ång thêi, t«i mong c¸c x· kh¸c trong huyÖn vμ trong tØnh, ®Òu
trong bé ®éi. C¸c ch¸u ë hËu ph−¬ng, thÊy ®ång bμo hy sinh cùc
cè g¾ng theo cho kÞp x· N.L. lμm sao cho ®ång bμo trong x· m×nh
®Òu biÕt ch÷. §ã lμ mét sù th¾ng lîi mμ ®ång bμo ph¶i cè tranh cho khæ, kh«ng nì ¨n TÕt Trung thu vui s−íng mét m×nh.
®−îc. ThÊy c¸c ch¸u kh«ng ®−îc ¨n TÕt, lßng B¸c rÊt ¸y n¸y, vμ
thªm c¨m giËn bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p. Ch¾c c¸c ch¸u còng
vËy nhØ?
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
B¸c høa víi c¸c ch¸u : C¸c b¸c, c¸c chó, toμn c¶ ®ång bμo, sÏ ra
Hå CHÝ MINH
søc tranh ®Êu, ®Ó sím ®uæi bän thùc d©n ph¶n ®éng, ®Ó tr−êng kú
kh¸ng chiÕn sím th¾ng lîi, thèng nhÊt ®éc lËp sím thμnh c«ng, ®Ó
B¸o Cøu quèc, sè 712, c¸c ch¸u ®−îc ¨n TÕt Trung thu vui vÎ nh− n¨m kia, n¨m ngo¸i. Vμ
ngμy 26-9-1947. B¸c sÏ ¨n TÕt vui vÎ víi c¸c ch¸u, göi kÑo b¸nh cho c¸c ch¸u.
455 456B¸c khuyªn c¸c ch¸u ra søc häc hμnh, lμm viÖc. N¨m nay
chóng ta kh«ng ¨n TÕt, n¨m sau chóng ta sÏ ¨n TÕt linh ®×nh h¬n.


B¸c h«n c¸c ch¸u
Hå CHÝ MINH
TR¶ LêI NHμ B¸O Mü S.£LI M¢ ) YSI47F1
B¸o Cøu quèc, sè 713,
ngμy 27-9-1947.
1. Hái : Th−a Chñ tÞch, vÊn ®Ò ViÖt Nam cã nªn coi nh− mét
vÊn ®Ò quèc tÕ kh«ng? hay chØ nªn coi nh− lμ mét vÊn ®Ò ViÖt -
Ph¸p trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p?
§¸p : C¸i ®ã cßn tuú hoμn c¶nh sau nμy. NÕu chiÕn sù cø tiÕp
tôc, vÊn ®Ò ViÖt Nam nhÊt ®Þnh trë nªn vÊn ®Ò quèc tÕ. Nh−ng nÕu
hai bªn ViÖt vμ Ph¸p cã thÓ tho¶ thuËn víi nhau ®Ó mau chÊm døt
cuéc chiÕn tranh, vÊn ®Ò ViÖt Nam chØ cßn gi÷a n−íc Ph¸p vμ ViÖt
Nam th«i.
2. Hái : Ngμi cã cho r»ng gi÷a n−íc ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ
Ph¸p cßn cã thÓ tho¶ hiÖp ®−îc kh«ng?
§¸p: RÊt cã thÓ cã sù tho¶ hiÖp, víi ®iÒu kiÖn lμ n−íc Ph¸p
thμnh thùc c«ng nhËn thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña n−íc ViÖt Nam
trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p.
3. Hái: NÕu cã mét cuéc ®iÒu ®×nh víi n−íc Ph¸p, th× ViÖt Minh
sÏ s½n sμng hîp t¸c víi nh÷ng phÇn tö ViÖt Nam nμo?
§¸p : Cuéc kh¸ng chiÕn lμ mét vÊn ®Ò sinh tö cña d©n téc ViÖt
Nam. §ã kh«ng ph¶i lμ mét vÊn ®Ò ®¶ng ph¸i. ChÝnh phñ ViÖt
Nam gåm mét ®a sè c¸c ng−êi kh«ng ®¶ng ph¸i vμ mét thiÓu sè ®¹i


___________
1) Nhμ b¸o S.£li M©ysi (S.Elie Maissie) phãng viªn H·ng tin Mü
International News service, ng−êi quan t©m nhiÒu ®Õn cuéc kh¸ng chiÕn
chèng thùc d©n Ph¸p cña nh©n d©n ta (B.T).
457 458biÓu c¸c ®¶ng ¸i quèc trong sè ®ã ViÖt Minh chiÕm con sè rÊt nhá. thμnh kÝnh mμ t«i ®· cã tõ ngμy gÆp Ngμi trªn ®Êt Ph¸p, t¹i kh¸ch
4. Hái : Theo ý Ngμi, «ng VÜnh Thôy cã ®ñ t− c¸ch ®Ó ®iÒu ®×nh s¹n M«ngx«.
víi ng−êi Ph¸p kh«ng? §¸p : T«i göi Ngμi lêi chμo th©n ¸i.
§¸p: ¤ng VÜnh Thuþ lμ Cè vÊn trong ChÝnh phñ D©n chñ Céng
hoμ ViÖt Nam ®· tuyªn thÖ trung thμnh tr−íc Quèc héi, tr−íc Tr¶ lêi th¸ng 9-1947.
chÝnh phñ vμ tr−íc quèc d©n. ¤ng ta chØ cã t− c¸ch ®øng ra ®iÒu S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
®×nh khi nμo ®−îc ChÝnh phñ Céng hoμ ViÖt Nam uû quyÒn. Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.42-43.
5. Hái : Tr−íc nh÷ng tin ®ån r»ng B¶o §¹i hiÖn nay chÞu ¶nh
h−ëng ng−êi Mü, Ngμi nghÜ sao?
§¸p : T«i ch¶ nghÜ g× c¶. Nh÷ng tin ®ån lμ nh÷ng tin ®ån. Xin
®Ó ng−êi Ph¸p kiÓm so¸t l¹i nh÷ng tin ®ån ®ã.
6. Hái : T¹i sao tõ tr−íc tíi nay, Ngμi kh«ng thö ®em vÊn ®Ò
ViÖt Nam ra tr−íc Liªn hîp quèc?
§¸p : Êy v× chóng t«i cßn tin t−ëng vμo sù kh«n ngoan cña d©n
chóng Ph¸p.
7. Hái: NÕu cuéc ®iÒu ®×nh kh«ng tiÕp tôc l¹i mét ngμy gÇn
®©y, ChÝnh phñ Ngμi sÏ ®Þnh th¸i ®é ra sao?
§¸p: Chóng t«i sÏ tiÕp tôc tranh ®Êu cho tíi khi nμo giμnh
®−îc thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc chóng t«i.
8. Hái: Ngμi cã tin r»ng n−íc ViÖt Nam ®éc lËp cã thÓ lμm trßn
nhiÖm vô do ®Þa thÕ qu©n sù rÊt quan träng cña n−íc Ngμi t¹i
§«ng Nam ¸ ch©u ®Æt ra kh«ng?
§¸p : T«i hoμn toμn ch¾c ch¾n lμm ®−îc.
9. Hái : Ngμi cho biÕt nh÷ng ®¹i c−¬ng chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i
cña n−íc ViÖt Nam (thø nhÊt lμ dùa theo t×nh thÕ quèc tÕ hiÖn giê)?
§¸p : Lμm b¹n víi tÊt c¶ mäi n−íc d©n chñ vμ kh«ng g©y thï
o¸n víi mét ai.
10. Hái : Th−a Chñ tÞch, thËt lμ mét ®iÒu ®¹i vinh h¹nh cho t«i
®· ®−îc Chñ tÞch tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trªn ®©y. Nh©n tiÖn t«i xin
tá lßng c¶m ¬n Ngμi, còng tá lßng thμnh kÝnh ®èi víi Ngμi, lßng
459 460
§IÖN V¡N TR¶ LêI CHI Bé LêI NãI CHUYÖN TRONG BUæI LÔ
§¶NG X· HéI PH¸P ë SμI )
GßN48F1 BÕ M¹C LíP Bæ TóC TRUNG CÊP


LËp tr−êng cña chóng t«i vÉn nh− tr−íc, kh«ng thay ®æi, Êy lμ H«m nay t«i kh«ng muèn lμm diÔn v¨n. T«i chØ hái c¸c chó mét
nÒn ®éc lËp vμ sù thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam, Êy lμ tinh thÇn vμi c©u. Ai tr¶ lêi ®−îc th× gi¬ tay lªn.
h÷u h¶o, sù tin cËy vμ sù hîp t¸c gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p. Êy Môc ®Ých cña toμn d©n vμ bé ®éi trong giai ®o¹n nμy lμ g×?
lμ chÝnh s¸ch ®· ®−îc Thñ t−íng Lª«ng Blum vμ Héi nghÞ Li«ng
Mét häc viªn ®¸p:
bªnh vùc. ThÕ mμ, ®Ó tr¶ lêi cho chÝnh s¸ch Êy, bé chØ huy Ph¸p
võa më mét cuéc tÊn c«ng mïa ®«ng réng lín, vμ ng−êi ta t×m c¸ch - Th−a Cô, môc ®Ých cña d©n vμ bé ®éi trong giai ®o¹n nμy lμ
giÊu kh«ng cho nh©n d©n Ph¸p biÕt râ sù thËt Êy. ChÝnh phñ vμ ph¶i kh¸ng chiÕn.
nh©n d©n ViÖt Nam lóc nμo còng s½n sμng chÊm døt cuéc xung ®ét, - Muèn kh¸ng chiÕn cã th¾ng lîi ph¶i thÕ nμo?
vμ ®Æt l¹i nÒn hoμ b×nh mét khi mμ n−íc Ph¸p trÞnh träng tuyªn bè Mét häc viªn kh¸c tr¶ lêi :
nh×n nhËn nÒn ®éc lËp vμ sù thèng nhÊt cña chóng t«i.
- Muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi c¸n bé ph¶i cho tèt.
- Muèn thμnh c¸n bé tèt ph¶i thÕ nμo?
Chμo th©n ¸i
VÊn ®Ò nμy c¸c chó ch−a th¹o.
Th¸ng 10 n¨m 1947
Mét ng−êi c¸n bé tèt ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Qu©n sù giái
Hå CHÝ MINH
song nÕu kh«ng cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng th× khã thμnh c«ng. Muèn cã
®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i cã 5 ®iÒu sau ®©y:
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
TrÝ - TÝn - Nh©n - Dòng - Liªm.
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 221. Nãi râ nghÜa:
TrÝ : Lμ s¸ng suèt, biÕt ®Þch biÕt m×nh, biÕt ng−êi tèt th× n©ng
___________ ®ì, biÕt ng−êi xÊu th× kh«ng dïng, biÕt c¸i tèt cña m×nh mμ ph¸t
1) Chi bé §¶ng X· héi Ph¸p ë Sμi Gßn cã göi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh triÓn lªn, biÕt c¸i xÊu cña m×nh ®Ó mμ tr¸nh.
bøc ®iÖn yªu cÇu Ng−êi cho biÕt lËp tr−êng míi cña ChÝnh phñ ViÖt Nam,
trªn ®©y lμ ®iÖn v¨n tr¶ lêi cña Ng−êi (B.T). TÝn : Nãi c¸i g× ph¶i cho tin - nãi vμ lμm cho nhÊt trÝ - lμm thÕ
461 462nμo cho d©n tin - cho bé ®éi tin ë m×nh. m¸u ch¶y tõ tim ra ®Õn ®Çu, c¸c tø chi. NÕu ch¶y ®Õn tay mμ m¾c
Nh©n : Lμ ph¶i cã lßng b¸c ¸i - yªu n−íc, yªu ®ång bμo, yªu bé nghÏn, th× tay b¹i. Tay b¹i ng−êi sÏ yÕu ®i. C¸c ®ång chÝ còng biÕt
®éi cña m×nh. thêi gian lμ quý. Dông binh th¾ng b¹i nhiÒu lóc quyÕt ®Þnh trong
n¨m, m−êi phót. VËy c¸c ®ång chÝ ph¶i lμm sao cho nh÷ng mÖnh
Dòng: Lμ ph¶i m¹nh d¹n, qu¶ quyÕt nh−ng kh«ng ph¶i lμm
lÖnh ë trªn xuèng ®−îc nhanh chãng vμ thi hμnh chu ®¸o.
liÒu. Ph¶i cã kÕ ho¹ch, råi kiªn quyÕt lμm ngay. Nguy hiÓm còng
ph¶i lμm. NghÜa lμ ph¶i cã lßng dòng c¶m trong c«ng viÖc. - Ng−êi c¸n bé muèn tèt th× ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ph¶i
biÕt phª b×nh vμ tù phª b×nh, ph¶i biÕt kû luËt. T«i nãi mÊy lêi
Liªm: Lμ kh«ng tham danh vÞ, kh«ng tham sèng, kh«ng tham
trªn, c¸c ®ång chÝ cã gi÷ ®−îc kh«ng?
tiÒn, kh«ng tham s¾c. Ng−êi c¸n bé ®· d¸m hy sinh cho Tæ quèc, hy
sinh cho ®ång bμo, hy sinh v× nghÜa, th× kh«ng tham g× hÕt. C¸c chó
ph¶i nhí lÊy 5 ®iÒu trªn. B¸o VÖ quèc qu©n,
sè 15, ngμy 10-10-1947 .
- Ng−êi ta ai còng cã tÝnh tèt vμ tÝnh xÊu. Muèn söa tÝnh xÊu
ph¶i lμm thÕ nμo?
- Tù phª b×nh råi l¹i ph¶i phª b×nh ng−êi kh¸c n÷a. VÝ dô: t«i
lμm ®iÒu xÊu, c¸c ®ång chÝ tr«ng thÊy, ph¶i phª b×nh cho t«i söa
ch÷a ngay. NÕu t«i cã vÕt nhä trªn tr¸n, c¸c ®ång chÝ tr«ng thÊy, l¹i
lÊy cí "nÓ Cô" kh«ng nãi, lμ t«i mang nhä m·i. Nhä ë trªn tr¸n th×
kh«ng quan träng, nh−ng nÕu cã vÕt nhä ë trong ãc, ë tinh thÇn, mμ
kh«ng nãi cho ng−êi ta söa tøc lμ h¹i ng−êi. Trong sè c¸c ®ång chÝ
cã h¬n 50 ng−êi nÕu mçi ng−êi cã mét khuyÕt ®iÓm, th× ®· cã mét sè
khuyÕt ®iÓm lín. Trong nh÷ng bøc th− t«i nhËn ®−îc cña c¸c ®ång
chÝ vÒ viÖc kiÓm ®iÓm nh÷ng lÇm lçi cña m×nh, t«i t×m ®−îc 150
khuyÕt ®iÓm. ThÊy c¸i xÊu cña ng−êi mμ kh«ng phª b×nh lμ mét
khuyÕt ®iÓm rÊt to. Kh«ng phª b×nh, tøc lμ ®Ó cho c¸i xÊu cña
ng−êi ta ph¸t triÓn.
- C¸c ®ång chÝ lμ mét ®oμn thÓ, mét gia ®×nh th× ph¶i thËt thμ
®oμn kÕt. §oμn kÕt vμ kû luËt lμm cho bé ®éi m¹nh, ®oμn thÓ
m¹nh. NÕu ta kh«ng träng kû luËt, th× ta lμm cho bé ®éi yÕu ®i,
®oμn thÓ yÕu ®i. Mét mÖnh lÖnh g× tõ trªn xuèng, cña Bé Quèc
phßng hay Bé tæng chØ huy ®Òu ph¶i ®Õn khu, ®Õn c¸c trung ®oμn,
c¸c ®oμn thÓ vμ ph¶i xuèng tíi tËn ng−êi ®éi viªn. NÕu mÖnh lÖnh
®Õn khu råi m¾c nghÏn kh«ng xuèng d−íi n÷a, tøc lμ khu kh«ng
theo kû luËt. Bé ®éi sÏ kÐm søc m¹nh. MÖnh lÖnh còng nh− dßng
463 464
TH¦ KHEN NGîI HAI Cô GIμ
DU KÝCH KIÕN AN TH¦ GöI NH÷NG NG¦êI NAM Bé
TRONG QU¢N §éI PH¸P
KÝnh göi hai cô,
Hai cô thËt xøng ®¸ng víi tæ tiªn oanh liÖt cña ta, c¸c phô l·o
§ång bμo Nam Bé cã tiÕng rÊt yªu n−íc, rÊt anh hïng. Cuéc
®êi TrÇn ®êi Lª, ch¼ng nh÷ng kªu gäi con ch¸u, mμ tù m×nh h¨ng
kh¸ng chiÕn anh dòng h¬n hai n¨m nay ®· chøng râ ®iÒu ®ã.
h¸i tay chèng gËy, tay cÇm dao giÕt giÆc cøu n−íc.
Cã nh÷ng ®ång bμo Nam Bé muèn gióp n−íc bëi mét con
®−êng kh¸c: Hä theo vμo qu©n ®éi Ph¸p, ®Ó gióp ta bªn trong. §ã lμ
Ngμy 21 th¸ng 10 n¨m 1947 mét khæ t©m mμ t«i biÕt râ, v× t«i ®· nhËn ®−îc nhiÒu chøng thùc.
Hå CHÝ MINH VËy, nh÷ng ®ång bμo ®ã, lóc cßn ë trong bé ®éi ®Þch, th× cÇn
ph¶i t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó gióp qu©n ®éi ta. Khi cã c¬ héi th× lËp tøc
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña ch¹y qua víi bé ®éi ta. ChÝnh phñ vμ ®ång bμo lu«n lu«n s½n sμng
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, hoan nghªnh c¸c b¹n.
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 222.

Th¸ng 10 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH


S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.44.
465 466
SöA §æI LèI LμM VIÖC
ViÕt xong th¸ng 10-1947. Theo s¸ch xuÊt b¶n
Ký tªn: X.Y.Z. lÇn thø 7, n¨m 1959.
Nxb. Sù thËt xuÊt b¶n lÇn
®Çu tiªn n¨m 1948, xuÊt b¶n
lÇn thø 7, n¨m 1959.
467 468
I

PH£ B×NH Vμ SöA CH÷A

1. C¸n bé vμ ®¶ng viªn ta, v× bËn viÖc hμnh chÝnh hoÆc qu©n
sù, mμ xao nh·ng viÖc häc tËp. §ã lμ mét khuyÕt ®iÓm rÊt to. Kh¸c
nμo ng−êi thÇy thuèc chØ ®i ch÷a ng−êi kh¸c, mμ bÖnh nÆng trong
m×nh th× quªn ch÷a.
Tõ nay, chóng ta cÇn ph¶i thiÕt thùc häc tËp, söa ch÷a c¸c khuyÕt
®iÓm. V× cã tÈy s¹ch khuyÕt ®iÓm, c«ng viÖc míi cã thÓ tiÕn bé.
2. Trong bøc th− tr−íc, Hå Chñ tÞch ®· v¹ch râ khuyÕt ®iÓm cña
chóng ta. Nh÷ng c¸n bé vμ ®¶ng viªn c¸c n¬i, hoÆc chØ nghiªn cøu qua
loa, hoÆc nhËn thÊy khuyÕt ®iÓm råi nh−ng kh«ng cè g¾ng söa ch÷a.
§ã lμ v× nghiªn cøu mét c¸ch kh«ng thiÕt thùc, kh«ng cã tæ chøc.
Tõ nay, chóng ta ph¶i lμm nh− sau nμy:
A- Tæ CHøC: Mçi c¬ quan, bé ®éi, ®oμn thÓ ph¶i tæ chøc mét
uû ban häc tËp, do c¸n bé cao cÊp l·nh ®¹o, do c¸c cÊp cö ®¹i biÓu
tham gia. Sè uû viªn nhiÒu hay Ýt, tuú hoμn c¶nh mμ ®Þnh.
Uû ban nμy ®Þnh ra kÕ ho¹ch; nghiªn cøu, th¶o luËn, kiÓm tra
vμ thùc hμnh.
B- THêI GIAN HäC TËP: tõ 2 ®Õn 3 th¸ng. Mçi n¬i tuú hoμn
c¶nh mμ ®Þnh ngμy giê. Dï sao, ph¶i cã ngμy giê nhÊt ®Þnh.
C- TμI LIÖU HäC TËP: Th− Hå Chñ tÞch vμ nh÷ng tμi liÖu
Trung −¬ng sÏ göi thªm.
D- C¸CH THøC HäC TËP:
1. Nghiªn cøu - Mçi ng−êi ph¶i ®äc kü cμng c¸c tμi liÖu, råi tù
469 470kiÓm ®iÓm vμ kiÓm ®iÓm ®ång chÝ m×nh, cã khuyÕt ®iÓm g× vμ −u khÐo h¬n, th× thμnh tÝch cña §¶ng cßn to t¸t h¬n n÷a.
®iÓm g×. C¸n bé vμ ®¶ng viªn lμm viÖc kh«ng ®óng, kh«ng khÐo, th× cßn
2. Th¶o luËn - Khai héi th¶o luËn vμ phª b×nh. Trong lóc th¶o nhiÒu khuyÕt ®iÓm. KhuyÕt ®iÓm nhiÒu th× thμnh tÝch Ýt. KhuyÕt
luËn, mäi ng−êi ®−îc hoμn toμn tù do ph¸t biÓu ý kiÕn, dï ®óng ®iÓm Ýt th× thμnh tÝch nhiÒu.
hoÆc kh«ng ®óng còng vËy. Song kh«ng ®−îc nãi gμn, nãi vßng §ã lμ lÏ tÊt nhiªn.
quanh. Nh÷ng kÕt luËn trong cuéc th¶o luËn ph¶i cã cÊp trªn duyÖt
V× vËy, ngay tõ b©y giê, c¸c c¬ quan, c¸c c¸n bé, c¸c ®¶ng viªn,
y míi lμ chÝnh thøc.
mçi ng−êi mçi ngμy ph¶i thiÕt thùc tù kiÓm ®iÓm vμ kiÓm ®iÓm
§- C¸CH PH£ B×NH: Môc ®Ých phª b×nh cèt ®Ó gióp nhau söa ®ång chÝ m×nh. HÔ thÊy khuyÕt ®iÓm ph¶i kiªn quyÕt tù söa ch÷a,
ch÷a, gióp nhau tiÕn bé. Cèt ®Ó söa ®æi c¸ch lμm viÖc cho tèt h¬n, vμ gióp ®ång chÝ m×nh söa ch÷a. Ph¶i nh− thÕ, §¶ng míi chãng
®óng h¬n. Cèt ®oμn kÕt vμ thèng nhÊt néi bé. ph¸t triÓn, c«ng viÖc míi chãng thμnh c«ng.
V× vËy, phª b×nh m×nh còng nh− phª b×nh ng−êi ph¶i r¸o riÕt, NÕu kh«ng kiªn quyÕt söa ch÷a khuyÕt ®iÓm cña ta, th× còng
triÖt ®Ó, thËt thμ, kh«ng nÓ nang, kh«ng thªm bít. Ph¶i v¹ch râ c¶ nh− giÊu giÕm tËt bÖnh trong m×nh, kh«ng d¸m uèng thuèc, ®Ó
−u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm. §ång thêi, chí dïng nh÷ng lêi mØa mai, bÖnh ngμy cμng nÆng thªm, nguy ®Õn tÝnh mÖnh.
chua cay, ®©m thäc. Phª b×nh viÖc lμm, chø kh«ng ph¶i phª b×nh KhuyÕt ®iÓm cã nhiÒu thø. Chóng ta cã thÓ chia tÊt c¶ c¸c
ng−êi. khuyÕt ®iÓm vμo ba h¹ng:
Nh÷ng ng−êi bÞ phª b×nh th× ph¶i vui lßng nhËn xÐt ®Ó söa ®æi, - KhuyÕt ®iÓm vÒ t− t−ëng, tøc lμ bÖnh chñ quan.
kh«ng nªn v× bÞ phª b×nh mμ n¶n chÝ, hoÆc o¸n ghÐt.
- KhuyÕt ®iÓm vÒ sù quan hÖ trong §¶ng víi ngoμi §¶ng, tøc lμ
E- KIÓM TRA: Uû ban häc tËp ph¶i cã mét ban kiÓm tra ®Ó bÖnh hÑp hßi.
xem xÐt viÖc häc tËp vμ sù tiÕn bé cña mäi ng−êi, gióp ®ì ng−êi tiÕn
- KhuyÕt ®iÓm vÒ c¸ch nãi vμ c¸ch viÕt, tøc lμ ba hoa.
bé Ýt, khen ngîi ng−êi tiÕn bé nhiÒu.
§ã lμ ba chøng bÖnh rÊt nguy hiÓm. NÕu kh«ng ch÷a ngay, ®Ó
G- B¸O C¸O: Mçi th¸ng ph¶i b¸o c¸o vÒ Trung −¬ng mét lÇn.
nã l©y ra, th× cã h¹i v« cïng.
H- THùC HμNH: Ng−êi cã −u ®iÓm th× ph¶i cè g¾ng thªm, vμ
A- BÖNH CHñ QUAN
ng−êi kh¸c ph¶i cè g¾ng b¾t ch−íc. Mäi ng−êi ph¶i tÝch cùc söa
ch÷a khuyÕt ®iÓm cña m×nh vμ gióp anh em söa ch÷a khuyÕt ®iÓm Mçi chøng bÖnh sinh ra do nhiÒu nguyªn nh©n. Nh−ng kÕt qu¶
nã ®Òu lμm cho ng−êi ta èm yÕu. Nguyªn nh©n cña bÖnh chñ quan
cña hä. Mäi ng−êi ph¶i nhí r»ng: céng nhiÒu khuyÕt ®iÓm nhá
lμ: KÐm lý luËn, hoÆc khinh lý luËn, hoÆc lý luËn su«ng.
thμnh mét khuyÕt ®iÓm to, sÏ rÊt cã h¹i. Céng nhiÒu −u ®iÓm nhá
thμnh mét −u ®iÓm lín, rÊt lîi cho §¶ng vμ c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. Tr−íc hÕt, ta ph¶i hiÓu lý luËn lμ g×?
Lý luËn lμ ®em thùc tÕ trong lÞch sö, trong kinh nghiÖm, trong
PH¶I SöA §æI LèI LμM VIÖC CñA §¶NG c¸c cuéc tranh ®Êu, xem xÐt, so s¸nh thËt kü l−ìng râ rμng, lμm
thμnh kÕt luËn. Råi l¹i ®em nã chøng minh víi thùc tÕ. §ã lμ lý
§¶ng ta hy sinh tranh ®Êu, ®oμn kÕt, l·nh ®¹o nh©n d©n, luËn ch©n chÝnh.
tranh l¹i thèng nhÊt vμ ®éc lËp. C«ng viÖc ®· cã kÕt qu¶ vÎ vang.
Lý luËn nh− c¸i kim chØ nam, nã chØ ph−¬ng h−íng cho chóng
Nh−ng, nÕu mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn lμm viÖc ®óng h¬n, ta trong c«ng viÖc thùc tÕ.
471 472Kh«ng cã lý luËn th× lóng tóng nh− nh¾m m¾t mμ ®i. ®em lý luËn ¸p dông vμo c«ng viÖc thùc tÕ. Ph¶i ch÷a c¸i bÖnh kÐm
HiÖn nay, phong trμo c¸ch m¹ng rÊt cao. Nh−ng thö hái c¸n bé lý luËn, khinh lý luËn vμ lý luËn su«ng.
vμ ®¶ng viªn ta ®· mÊy ng−êi biÕt râ lý luËn vμ biÕt ¸p dông vμo §©y ph¶i nãi râ vÊn ®Ò trÝ thøc.
chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, vμ v¨n ho¸? §· mÊy ng−êi hiÓu "biÖn Nh÷ng ng−êi trÝ thøc tham gia c¸ch m¹ng, tham gia kh¸ng
chøng" lμ c¸i g×? chiÕn rÊt quý b¸u cho §¶ng. Kh«ng cã nh÷ng ng−êi ®ã th× c«ng viÖc
V× kÐm lý luËn, cho nªn gÆp mäi viÖc kh«ng biÕt xem xÐt cho c¸ch m¹ng khã kh¨n thªm nhiÒu.
râ, c©n nh¾c cho ®óng, xö trÝ cho khÐo. Kh«ng biÕt nhËn râ ®iÒu Nh−ng cã ®«i ng−êi trÝ thøc v× thÕ mμ kiªu ng¹o, lªn mÆt.
kiÖn hoμn c¶nh kh¸ch quan, ý m×nh nghÜ thÕ nμo lμm thÕ Êy. KÕt Chøng kiªu ng¹o lªn mÆt rÊt cã h¹i cho hä. Nã ng¨n trë hä tiÕn bé.
qu¶ th−êng thÊt b¹i.
TrÝ thøc lμ g×?
§ã lμ chøng kÐm lý luËn trong bÖnh chñ quan.
TrÝ thøc lμ hiÓu biÕt. Trong thÕ giíi chØ cã hai thø hiÓu biÕt:
Cã nh÷ng c¸n bé, nh÷ng ®¶ng viªn cò, lμm ®−îc viÖc, cã kinh mét lμ hiÓu biÕt sù tranh ®Êu sinh s¶n. Khoa häc tù nhiªn do ®ã
nghiÖm. Cè nhiªn, nh÷ng anh em ®ã rÊt quý b¸u cho §¶ng. Nh−ng mμ ra. Hai lμ hiÓu biÕt tranh ®Êu d©n téc vμ tranh ®Êu x· héi.
hä l¹i m¾c ph¶i c¸i bÖnh khinh lý luËn. Hä quªn r»ng: nÕu hä ®· cã Khoa häc x· héi do ®ã mμ ra. Ngoμi hai c¸i ®ã, kh«ng cã trÝ thøc
kinh nghiÖm mμ l¹i biÕt thªm lý luËn th× c«ng viÖc tèt h¬n nhiÒu. nμo kh¸c.
Hä quªn r»ng: kinh nghiÖm cña hä tuy tèt, nh−ng còng ch¼ng qua
Mét ng−êi häc xong ®¹i häc, cã thÓ gäi lμ cã trÝ thøc. Song y
lμ tõng bé phËn mμ th«i, chØ thiªn vÒ mét mÆt mμ th«i.
kh«ng biÕt cμy ruéng, kh«ng biÕt lμm c«ng, kh«ng biÕt ®¸nh giÆc,
Cã kinh nghiÖm mμ kh«ng cã lý luËn, còng nh− mét m¾t s¸ng, kh«ng biÕt lμm nhiÒu viÖc kh¸c. Nãi tãm l¹i: c«ng viÖc thùc tÕ, y
mét m¾t mê. kh«ng biÕt g× c¶. ThÕ lμ y chØ cã trÝ thøc mét nöa. TrÝ thøc cña y lμ
Nh÷ng anh em ®ã, cÇn ph¶i nghiªn cøu thªm lý luËn, míi trÝ thøc häc s¸ch, ch−a ph¶i trÝ thøc hoμn toμn. Y muèn thμnh mét
thμnh ng−êi c¸n bé hoμn toμn. ng−êi trÝ thøc hoμn toμn, th× ph¶i ®em c¸i trÝ thøc ®ã ¸p dông vμo
Cã nh÷ng ng−êi xem ®−îc s¸ch, xem nhiÒu s¸ch. Siªng xem thùc tÕ.
s¸ch vμ xem nhiÒu s¸ch lμ mét viÖc ®¸ng quý. Nh−ng thÕ kh«ng V× vËy, nh÷ng ng−êi trÝ thøc ®ã cÇn ph¶i biÕt râ c¸i khuyÕt
ph¶i ®· lμ biÕt lý luËn. ®iÓm cña m×nh. Ph¶i khiªm tèn. Chí kiªu ng¹o. Ph¶i ra søc lμm
Lý luËn cèt ®Ó ¸p dông vμo c«ng viÖc thùc tÕ. Lý luËn mμ c¸c viÖc thùc tÕ.
kh«ng ¸p dông vμo thùc tÕ lμ lý luËn su«ng. Dï xem ®−îc hμng Lý luËn ph¶i ®em ra thùc hμnh. Thùc hμnh ph¶i nh»m theo lý
ngμn hμng v¹n quyÓn lý luËn, nÕu kh«ng biÕt ®em ra thùc hμnh, luËn.
th× kh¸c nμo mét c¸i hßm ®ùng s¸ch. Lý luËn còng nh− c¸i tªn (hoÆc viªn ®¹n). Thùc hμnh còng nh−
Xem nhiÒu s¸ch ®Ó mμ loÌ, ®Ó lμm ra ta ®©y, thÕ kh«ng ph¶i lμ c¸i ®Ých ®Ó b¾n. Cã tªn mμ kh«ng b¾n, hoÆc b¾n lung tung, còng
biÕt lý luËn. nh− kh«ng cã tªn.
Nh÷ng anh em ®ã cÇn ph¶i ra søc thùc hμnh míi thμnh ng−êi Lý luËn cèt ®Ó ¸p dông vμo thùc tÕ. ChØ häc thuéc lßng, ®Ó ®em
biÕt lý luËn. loÌ thiªn h¹ th× lý luËn Êy còng v« Ých.
Nãi tãm l¹i, mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn ph¶i häc lý luËn, ph¶i V× vËy, chóng ta ph¶i g¾ng häc, ®ång thêi häc th× ph¶i hμnh.
473 474B- BÖNH HÑP Hßi Tõ nay, hÔ cã viÖc l«i th«i nh− thÕ n÷a, th× c¸n bé ph¸i ®Õn
BÖnh nμy rÊt nguy hiÓm, mμ nhiÒu c¸n bé vμ ®¶ng viªn cßn ph¶i chÞu lçi nÆng h¬n, nhÊt lμ nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o.
m¾c ph¶i. Hai h¹ng c¸n bé ph¶i kÕt thμnh mét khèi, kh«ng ph©n biÖt,
Trong, th× bÖnh nμy ng¨n trë §¶ng thèng nhÊt vμ ®oμn kÕt. kh«ng kÌn cùa. Ph¶i cïng nhau ch÷a cho tiÖt c¸i näc bÖnh hÑp hßi.
Ngoμi, th× nã ph¸ ho¹i sù ®oμn kÕt toμn d©n. C¸n bé qu©n sù víi c¸n bé ®Þa ph−¬ng còng vËy, ph¶i ®oμn kÕt
NhiÒu thø bÖnh, nh− chñ nghÜa ®Þa ph−¬ng, chñ nghÜa b¶n vÞ, nhÊt trÝ, gióp ®ì lÉn nhau.
chñ nghÜa c¸ nh©n, khuynh h−íng tham danh väng, tham ®Þa vÞ, C¸n bé qu©n sù trong mét ®Þa ph−¬ng th−êng gi÷ ®Þa vÞ l·nh
d×m ng−êi giái, bÖnh hñ ho¸,v.v., ®Òu do bÖnh hÑp hßi mμ ra! ®¹o vμ cã quyÒn lùc trong tay. V× vËy, nÕu tõ nay cßn cã sù kh«ng
Cã nh÷ng c¸n bé chØ thÊy lîi Ých bé phËn cña m×nh, kh«ng thÊy hoμ thuËn gi÷a hai bªn, th× c¸n bé qu©n sù ph¶i chÞu lçi lín h¬n.
lîi Ých cña toμn thÓ, muèn ®em lîi Ých cña toμn thÓ phôc tïng lîi Bé ®éi nμy víi bé ®éi kh¸c, ®Þa ph−¬ng nμy víi ®Þa ph−¬ng
Ých cña bé phËn m×nh. Hä quªn h¼n c¸i chÕ ®é d©n chñ tËp trung.
kh¸c, c¬ quan nμy víi c¬ quan kh¸c, ®Òu ph¶i ph¶n ®èi bÖnh Ých kû,
Hä quªn r»ng thiÓu sè ph¶i phôc tïng ®a sè, h¹ cÊp ph¶i phôc tïng
bÖnh ®Þa ph−¬ng. ThÝ dô: kh«ng muèn cÊp trªn ®iÒu ®éng c¸n bé,
th−îng cÊp, bé phËn ph¶i phôc tïng toμn thÓ.
hoÆc khi ®iÒu ®éng th× chØ ®ïn nh÷ng c¸n bé kÐm ra. Cã vËt liÖu g×
Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt ch÷a ngay bÖnh Êy, mçi mét ®¶ng dï m×nh cã thõa, hoÆc kh«ng cÇn ®Õn, còng thu giÊu ®i, kh«ng cho
viªn, mçi mét bé phËn, mçi mét lêi nãi, viÖc lμm, tuyÖt ®èi ph¶i cÊp trªn biÕt, kh«ng muèn chia sÎ cho n¬i kh¸c.
nh»m vμo lîi Ých cña toμn cuéc, lîi Ých cña toμn §¶ng.
BÖnh ®Þa ph−¬ng ®ã, ph¶i tÈy cho s¹ch.
V× ham danh väng vμ ®Þa vÞ, cho nªn khi phô tr¸ch mét bé
phËn nμo, th× l«i ng−êi nμy, kÐo ng−êi kh¸c, −a ai th× kÐo vμo, L¹i cßn vÊn ®Ò c¸n bé cò vμ c¸n bé míi.
kh«ng −a th× t×m c¸ch tÈy ra. ThÕ lμ chØ biÕt cã m×nh, chØ biÕt cã bé §¶ng cμng ph¸t triÓn th× cÇn ®Õn c¸n bé míi cμng nhiÒu.
phËn m×nh mμ quªn c¶ §¶ng. §ã lμ mét thø bÖnh hÑp hßi, tr¸i h¼n
V¶ ch¨ng, sè c¸n bé cò cã Ýt, kh«ng ®ñ cho §¶ng dïng. §ång
víi nguyªn t¾c tËp trung vμ thèng nhÊt cña §¶ng.
thêi, theo luËt tù nhiªn, giμ th× ph¶i yÕu, yÕu th× ph¶i chÕt. NÕu
Còng v× bÖnh hÑp hßi ®ã mμ c¸n bé cÊp trªn ph¸i ®Õn vμ c¸n bé kh«ng cã c¸n bé míi thÕ vμo, th× ai g¸nh v¸c c«ng viÖc cña §¶ng.
®Þa ph−¬ng kh«ng ®oμn kÕt chÆt chÏ.
V× vËy, c¸n bé cò ph¶i hoan nghªnh, d¹y b¶o, d×u d¾t, yªu mÕn
Ph¶i biÕt r»ng: chØ cã hai h¹ng c¸n bé ®ã ®oμn kÕt chÆt chÏ vμ c¸n bé míi. Cè nhiªn c¸n bé míi, v× c«ng t¸c ch−a l©u, kinh nghiÖm
chØ cã c¸n bé ®Þa ph−¬ng ngμy cμng thªm nhiÒu, th× nÒn t¶ng cña
cßn Ýt, cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm. Nh−ng hä l¹i cã nh÷ng −u ®iÓm h¬n
§¶ng míi ph¸t triÓn vμ v÷ng vμng. C¸n bé ph¸i ®Õn, tr×nh ®é
c¸n bé cò: hä nhanh nhÑn h¬n, th−êng giμu s¸ng kiÕn h¬n.
th−êng cao h¬n, kinh nghiÖm nhiÒu h¬n. Nh−ng c¸n bé ®Þa ph−¬ng
l¹i biÕt râ nh©n d©n, quen thuéc c«ng viÖc h¬n. Hai h¹ng c¸n bé V× vËy, hai bªn ph¶i t«n träng nhau, gióp ®ì nhau, häc lÉn
ph¶i gióp ®ì nhau, båi ®¾p nhau, th× c«ng viÖc míi ch¹y. nhau, ®oμn kÕt chÆt chÏ víi nhau.
V× bÖnh hÑp hßi mμ c¸n bé ph¸i ®Õn th−êng kiªu ng¹o, khinh C¸n bé cò th−êng gi÷ ®Þa vÞ l·nh ®¹o. V× vËy, nÕu tõ nay, quan
rÎ c¸n bé ®Þa ph−¬ng, cho hä lμ dèt kÐm. Thμnh thö kh«ng th©n hÖ gi÷a hai h¹ng c¸n bé Êy kh«ng æn tho¶, th× c¸n bé cò ph¶i chÞu
mËt hîp t¸c. tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n. Nh− thÕ míi ch÷a khái bÖnh hÑp hßi.
475 476Tõ tr−íc ®Õn nay, v× bÖnh hÑp hßi mμ cã nh÷ng sù lñng cñng trong ®¸ng sî h¬n, v× nã ph¸ ho¹i tõ trong ph¸ ra. V× vËy, ta ph¶i
gi÷a bé phËn vμ toμn cuéc, ®¶ng viªn víi §¶ng, c¸n bé ®Þa ph−¬ng ra søc ®Ò phßng nh÷ng kÎ ®Þch ®ã, ph¶i ch÷a hÕt nh÷ng chøng
vμ c¸n bé ph¸i ®Õn, c¸n bé qu©n sù vμ c¸n bé "mÆt trËn", c¸n bé bÖnh ®ã.
míi vμ c¸n bé cò, c¬ quan nμy vμ c¬ quan kh¸c, bé ®éi nμy vμ bé ®éi GÆp mçi vÊn ®Ò, ta ph¶i ®Æt c©u hái:
kh¸c, ®Þa ph−¬ng nμy vμ ®Þa ph−¬ng kh¸c.
V× sao cã vÊn ®Ò nμy?
VËy tõ nay, chóng ta ph¶i tÈy cho s¹ch c¸i bÖnh nguy hiÓm ®ã,
Xö trÝ nh− thÕ nμy, kÕt qu¶ sÏ ra sao?
khiÕn cho §¶ng hoμn toμn nhÊt trÝ, hoμn toμn ®oμn kÕt.
Ph¶i suy tÝnh kü l−ìng. Chí hÊp tÊp, chí lμm bõa, chí lμm
BÖnh hÑp hßi ®èi ngo¹i.
liÒu. Chí gÆp sao lμm vËy.
Cã nhiÒu ®ång chÝ cã bÖnh tù t«n, tù ®¹i, khinh rÎ ng−êi ta,
§Ó ch÷a khái nh÷ng bÖnh kia, ta ph¶i tù phª b×nh r¸o riÕt, vμ
kh«ng muèn biÕt, muèn häc nh÷ng −u ®iÓm cña ng−êi kh¸c. BiÕt
ph¶i lÊy lßng th©n ¸i, lÊy lßng thμnh thËt, mμ r¸o riÕt phª b×nh
®−îc vμi c©u lý luËn ®· cho m×nh lμ giái, kh«ng xem ai ra g×, t−ëng
®ång chÝ m×nh. Hai viÖc ®ã ph¶i ®i ®«i víi nhau.
m×nh lμ h¬n hÕt. §ã lμ bÖnh hÑp hßi h¹ng nÆng.
Trong lóc phª b×nh, khuyÕt ®iÓm ph¶i v¹ch ra râ rμng, mμ −u
Hä quªn r»ng: chØ ®oμn kÕt trong §¶ng, c¸ch m¹ng còng kh«ng
®iÓm còng ph¶i nh¾c ®Õn. Mét mÆt lμ ®Ó söa ch÷a cho nhau. Mét
thμnh c«ng ®−îc, cßn ph¶i ®oμn kÕt nh©n d©n c¶ n−íc. Hä quªn
mÆt lμ ®Ó khuyÕn khÝch nhau, b¾t ch−íc nhau.
r»ng: so víi sè nh©n d©n th× sè ®¶ng viªn chØ lμ tèi thiÓu, hμng
tr¨m ng−êi d©n míi cã mét ng−êi ®¶ng viªn. NÕu kh«ng cã nh©n Mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn, mçi ngμy ph¶i tù kiÓm ®iÓm, tù phª
d©n gióp søc, th× §¶ng kh«ng lμm ®−îc viÖc g× hÕt. b×nh, tù söa ch÷a nh− mçi ngμy ph¶i röa mÆt. §−îc nh− thÕ th×
trong §¶ng sÏ kh«ng cã bÖnh mμ §¶ng sÏ m¹nh khoÎ v« cïng.
V× vËy ta cÇn ph¶i hîp t¸c víi nh÷ng ng−êi ngoμi §¶ng. Ta
kh«ng ®−îc khinh rÎ hä, chª bai hä. Ta ph¶i liªn l¹c mËt thiÕt víi
d©n chóng. Kh«ng ®−îc rêi xa d©n chóng. Rêi xa d©n chóng lμ c«
®éc. C« ®éc th× nhÊt ®Þnh thÊt b¹i.
Còng v× bÖnh hÑp hßi mμ kh«ng biÕt dïng nh©n tμi, viÖc g×
còng «m lÊy hÕt. ¤m lÊy hÕt th× cè nhiªn lμm kh«ng næi.
Còng v× bÖnh hÑp hßi mμ kh«ng biÕt c¸ch xö trÝ kh«n khÐo víi
c¸c h¹ng ®ång bμo (nh− t«n gi¸o, quèc d©n thiÓu sè, anh em trÝ
thøc, c¸c quan l¹i cò, v.v.).
Tõ nay, mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn, ph¶i kiªn quyÕt ch÷a c¸i
bÖnh hÑp hßi ®ã ®Ó thùc hμnh chÝnh s¸ch ®¹i ®oμn kÕt. ChÝnh s¸ch
thμnh c«ng th× kh¸ng chiÕn míi dÔ th¾ng lîi.
BÖnh chñ quan, bÖnh Ých kû, bÖnh hÑp hßi, v.v., mçi chøng
bÖnh lμ mét kÎ ®Þch. Mçi kÎ ®Þch bªn trong lμ mét b¹n ®ång minh
cña kÎ ®Þch bªn ngoμi. §Þch bªn ngoμi kh«ng ®¸ng sî. §Þch bªn
477 478Thμnh thö dÇn dÇn em nμo còng trë nªn ngoan ngo·n.
Khi d©n lμng cã viÖc g×, A còng ra tay gióp. Khi cã ai c·i cä
nhau, th× A lÊy t− c¸ch thÇy häc trong lμng ®Õn dμn xÕp.
Thμnh thö d©n lμng, nhÊt lμ nh÷ng cha mÑ häc trß, ai còng
kÝnh träng vμ yªu mÕn ®ång chÝ A. Nh÷ng nhμ gÇn lμng thÊy vËy,
còng göi con ®Õn häc.
II §ång chÝ A chØ cã b»ng tiÓu häc mμ ®· lμm ®−îc c«ng viÖc
nh÷ng «ng gi¸o kh¸c kh«ng lμm næi.
MÊY §IÒU KINH NGHIÖM Trong c¸c ngμnh ho¹t ®éng cña chóng ta, nμo chÝnh trÞ, kinh
tÕ, nμo qu©n sù, v¨n ho¸, ch¾c kh«ng thiÕu nh÷ng ng−êi cã n¨ng
lùc, cã s¸ng kiÕn nh− A. Nh−ng v× c¸ch l·nh ®¹o cña ta cßn kÐm,
1. Cã c¸n bé tèt, viÖc g× còng xong
thãi quan liªu cßn nång cho nªn cã nh÷ng ng−êi nh− thÕ còng bÞ
Mu«n viÖc thμnh c«ng hoÆc thÊt b¹i, ®Òu do c¸n bé tèt hoÆc kÐm. d×m xuèng, kh«ng ®−îc cÊt nh¾c.
§ã lμ mét ch©n lý nhÊt ®Þnh. Sau ®©y lμ nh÷ng kinh nghiÖm râ rμng:
Muèn tr¸nh khái sù hao phÝ nh©n tμi, chóng ta cÇn ph¶i söa
ChÝnh phñ muèn gióp ®ång bμo lμng X. ë th−îng du më mang ch÷a c¸ch l·nh ®¹o. ThÝ dô: b¾t buéc c¸n bé trong mçi ngμnh ph¶i
v¨n ho¸, ®· lËp ra tr−êng vμ ph¸i gi¸o viªn ®Õn mÊy lÇn, nh−ng thiÕt thùc b¸o c¸o vμ cÊt nh¾c nh©n tμi.
kh«ng ai ®Õn häc. C¸c gi¸o viªn ®Òu l¾c ®Çu trë vÒ.
2. ChÝnh s¸ch th× ®óng, c¸ch lμm th× sai
§ång chÝ A ë VÖ quèc qu©n, ®¸nh giÆc bÞ th−¬ng, gÉy tay,
Chóng ta th−êng kªu gäi lμm lμng kiÓu mÉu, tr¹i kiÓu mÉu, bé
kh«ng cÇm sóng ®−îc n÷a, xin ®i lμm gi¸o viªn.
®éi kiÓu mÉu, nhμ m¸y kiÓu mÉu, v.v., khÈu hiÖu ®ã rÊt ®óng.
§−îc ph¸i ®Õn lμng X, A liÒn ®i th¨m c¸c nhμ, nãi chuyÖn víi c¸c Nh−ng ®Õn nay, hoÆc ch−a lμm ®−îc, hoÆc lμm ®−îc nöa chõng råi
bËc cha mÑ vμ trÎ em. KÕt qu¶ nh÷ng cuéc nãi chuyÖn ®ã lμ: v× nhμ l¹i nguéi. V× lÏ g×?
nghÌo, thiÕu ng−êi, trÎ em ph¶i ë nhμ gióp viÖc kh«ng ®i häc ®−îc. V× chóng ta quªn mét lÏ rÊt gi¶n ®¬n dÔ hiÓu: tøc lμ v« luËn viÖc
A liÒn t×m c¸ch gi¶i quyÕt: võa häc võa lμm. Khuyªn c¸c trÎ em g×, ®Òu do ng−êi lμm ra, vμ tõ nhá ®Õn to, tõ gÇn ®Õn xa, ®Òu thÕ c¶.
häp thμnh tiÓu tæ, nh− tæ ch¨n tr©u, tæ c¾t cá, tæ ®an nãn, v.v.. C¸c Muèn lËp lμng kiÓu mÉu, ®éi kiÓu mÉu, v.v., th× tr−íc ph¶i ®μo
trÎ em võa lμm võa häc. Nhê c¸ch hîp t¸c, lμm l¹i ®−îc nhiÒu h¬n t¹o ra nh÷ng ng−êi kiÓu mÉu, ®Ó lμm c¸n bé cho lμng ®ã, ®éi ®ã.
lμm riªng ë nhμ. §ång bμo trong lμng thÊy vËy, ch¼ng nh÷ng cho Lμm ®−îc mét lμng, mét ®éi råi lÊy ®ã lμm kiÓu mÉu, ®Ó khuyÕn
c¸c con ®· lín ®i häc, mμ göi c¶ con cßn bÐ cho thÇy, "häc ®−îc ch÷ khÝch vμ cæ ®éng n¬i kh¸c.
nμo hay ch÷ Êy". Råi ng−êi lín thÊy vui còng ®i häc.
Tõ tr−íc ®Õn nay, chóng ta lμm tr¸i ng−îc l¹i. Chóng ta nghÜ
Nhμ tr−êng dét, ®ång chÝ A tù m×nh lîp l¹i. §ång bμo thÊy vËy, ra mét lμng, mét ®éi kiÓu mÉu trong t− t−ëng, mμ kh«ng b¾t ®Çu tõ
kÐo nhau ®Õn gióp. mét lμng, mét ®éi s½n cã, cho nªn kÕ ho¹ch kh«ng ¨n khíp víi
§èi víi c¸c em lμm biÕng hoÆc nghÞch ngîm, A kh«ng ®¸nh nh÷ng hoμn c¶nh thiÕt thùc (kh¸ch quan).
ph¹t, chØ dïng c¸ch khuyªn dç, vμ bμy cho c¸c em kh¸c phª b×nh. §ã còng lμ v× bÖnh chñ quan cña chóng ta. Cho nªn khÈu hiÖu
479 480tuy ®óng, nh−ng thùc hμnh kh«ng cã kÕt qu¶ mü m·n. tham gia c«ng viÖc kh¸ng chiÕn", v.v.. Song toμn bé vÊn ®Ò vÉn
Mét lÏ n÷a, còng v× c¸ch l·nh ®¹o vμ c¸ch lμm kh«ng ®óng. ch−a gi¶i quyÕt). VÊn ®Ò nμy kh«ng gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lý, rÊt
Khi chóng ta muèn lËp mét lμng hoÆc mét ®éi kiÓu mÉu, chóng ta cã ¶nh h−ëng xÊu cho sù tiÕn tíi cña c¸n bé. Dïng c¸n bé kh«ng
®em c¸n bé ngoμi ®Õn, ®Ó xung phong, mμ kh«ng ®μo t¹o c¸n bé ®óng tμi n¨ng cña hä, còng lμ mét cí thÊt b¹i. ThÝ dô: ng−êi viÕt
ngay ë ®ã. Khi c¸n bé xung phong ph¶i ®iÒu ®éng ®i n¬i kh¸c, th× giái nh−ng nãi kÐm l¹i dïng vμo nh÷ng viÖc cÇn ph¶i nãi. Ng−êi nãi
lμng kia hoÆc ®éi kia l¹i xÕp. Nh− c¸i bong bãng, thæi h¬i vμo, th× khÐo nh−ng viÕt xoμng l¹i dïng vμo c«ng viÖc viÕt l¸ch. Thμnh thö
phïng lªn, h¬i ra hÕt, th× xÑp xuèng. hai ng−êi ®Òu kh«ng cã thμnh tÝch.

V¶ l¹i, chóng ta tham lam lμm nhiÒu trong mét lóc. ThÝ dô: Tõ nay, c«ng viÖc g× bÊt kú thμnh c«ng hoÆc thÊt b¹i, chóng ta
muèn lËp mét tØnh kiÓu mÉu th× th−êng hay dμn lùc l−îng ra lμm cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Õn céi rÔ, ph©n t¸ch thËt râ rμng råi kÕt luËn.
KÕt luËn ®ã sÏ lμ c¸i th×a kho¸ ph¸t triÓn c«ng viÖc vμ ®Ó gióp cho
c¶ tØnh, kh«ng biÕt ®Þnh cho mçi huyÖn chän mét tæng lμm kiÓu
c¸n bé tiÕn tíi. Cã nh− thÕ th× ng−êi míi cã tμi, tμi míi cã dông.
mÉu, mçi tæng chän mét lμng lμm kiÓu mÉu. Thμnh thö, "¨n nhiÒu,
nuèt kh«ng xuèng". Chóng ta kh«ng biÕt tËp trung lùc l−îng, lμm 4. Ph¶i n©ng cao s¸ng kiÕn vμ lßng h¨ng h¸i
xong mét n¬i, lÊy ®ñ kinh nghiÖm, råi lμm n¬i kh¸c. Chóng ta th−êng nªu vÊn ®Ò ®ã. Nh−ng ®Õn nay, c¸n bé vμ
®¶ng viªn vÉn Ýt s¸ng kiÕn, Ýt h¨ng h¸i. §ã lμ v× lÏ g×?
V× vËy, tõ nay bÊt kú viÖc g×, chóng ta ph¶i b¾t ®Çu tõ gèc, dÇn
dÇn ®Õn ngän, tõ Ýt ®Õn nhiÒu, tõ hÑp ®Õn réng, chí nªn tham mau, V× nhiÒu lÏ. Mμ tr−íc hÕt lμ v×: C¸ch l·nh ®¹o cña ta kh«ng
tham nhiÒu trong mét lóc. ®−îc d©n chñ, c¸ch c«ng t¸c cña ta kh«ng ®−îc tÝch cùc.
NÕu ai nãi chóng ta kh«ng d©n chñ, th× chóng ta khã chÞu.
3. Kh«ng biÕt nghiªn cøu kinh nghiÖm ®Õn gèc
Nh−ng nÕu chóng ta tù xÐt cho kü, th× thËt cã nh− thÕ.
Trong c¸c cuéc vËn ®éng, nh− t¨ng gia s¶n xuÊt, b×nh d©n häc
§èi víi c¬ quan l·nh ®¹o, ®èi víi nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o, c¸c
vô, mïa ®«ng binh sÜ, v.v., chóng ta ®· ®−îc nhiÒu thμnh tÝch rÊt
®¶ng viªn vμ c¸c c¸n bé dï cã ý kiÕn còng kh«ng d¸m nãi, dï muèn
kh¸. Nh−ng chóng ta kh«ng biÕt nghiªn cøu ®Õn n¬i ®Õn chèn, v× phª b×nh còng sî, kh«ng d¸m phª b×nh.
sao mμ cã thμnh tÝch kh¸? N¬i nμo thμnh tÝch tèt nhÊt? Ai lμ nh÷ng
Thμnh thö cÊp trªn víi cÊp d−íi c¸ch biÖt nhau. QuÇn chóng
ng−êi lμm ®−îc thμnh tÝch ®ã? v.v., ®Ó mμ häc kinh nghiÖm, ®Ó mμ
víi §¶ng rêi xa nhau. Trªn th× t−ëng c¸i g× còng tèt ®Ñp. D−íi th×
®Æt ra khu«n phÐp cho c«ng viÖc kh¸c. Thμnh thö nh÷ng c¸i tèt, c¸i
cã g× kh«ng d¸m nãi ra.
hay ®Òu kh«ng ph¸t triÓn ®−îc. Vμ c«ng viÖc xong råi lμ th«i, c¸n bé
Hä kh«ng nãi, kh«ng ph¶i v× hä kh«ng cã ý kiÕn, nh−ng v× hä
kh«ng häc ®−îc kinh nghiÖm g×, mμ còng kh«ng tiÕn bé ®−îc mÊy.
nghÜ nãi ra cÊp trªn còng kh«ng nghe, kh«ng xÐt, cã khi l¹i bÞ "trï"
§ång thêi, chóng ta kh«ng ra søc nghiªn cøu nh÷ng sù khã lμ kh¸c.
kh¨n, nh÷ng chç sai lÇm, ®Ó gi¶i quyÕt vμ söa ch÷a cho kÞp thêi. Hä kh«ng d¸m nãi ra th× hä cø ®Ó trong lßng, råi sinh ra uÊt
ThÝ dô: nhiÒu c¸n bé lo lμm c«ng viÖc cña §¶ng, nªn ph¶i xao øc, ch¸n n¶n. Råi sinh ra thãi "kh«ng nãi tr−íc mÆt, chØ nãi sau
nh·ng c«ng viÖc gia ®×nh cña hä, thμnh thö cha mÑ vî con hä kh«ng l−ng", "trong §¶ng im tiÕng, ngoμi §¶ng nhiÒu måm", sinh ra thãi
vui lßng, mμ còng ¶nh h−ëng ®Õn quÇn chóng. (Tuy cã ®«i n¬i cã "thËm thμ thËm thôt" vμ nh÷ng thãi xÊu kh¸c.
s¸ng kiÕn, ®Ò x−íng khÈu hiÖu: "c¸ch m¹ng ho¸ gia ®×nh", "c¶ nhμ Kinh nghiÖm lμ: c¬ quan nμo mμ trong lóc khai héi, cÊp trªn ®Ó
481 482cho mäi ng−êi cã g× nãi hÕt, c¸i ®óng th× nghe, c¸i kh«ng ®óng th× BÊt kú ai, nÕu cã quyÕt t©m lμm Ých lîi cho quÇn chóng, l¹i
gi¶i thÝch, söa ch÷a, ë nh÷ng c¬ quan ®ã mäi ng−êi ®Òu ho¹t b¸t chÞu häc, chÞu hái quÇn chóng, ãc chÞu khã nghÜ, tay chÞu khã lμm,
mμ bÖnh "th× thÇm th× thμo" còng hÕt. th× nhÊt ®Þnh cã s¸ng kiÕn, nhÊt ®Þnh lμm ®−îc nh÷ng viÖc cã Ých
Mét ng−êi mμ trong ãc ®· cã uÊt øc, bÊt m·n, th× lêi hay lÏ cho loμi ng−êi.
ph¶i khã lät vμo bé ãc ®ã. §Ó cho hä th¸o c¸i uÊt øc, bÊt m·n ®ã ra, Chóng ta cÇn ph¶i n©ng cao më réng d©n chñ ra, khuyªn g¾ng
th× lêi hay lÏ ph¶i dÔ lät vμo ãc hä. §ã lμ mét lÏ rÊt gi¶n ®¬n. CÊp c¸n bé vμ ®¶ng viªn, bμy cho hä suy nghÜ, bμy cho hä häc hái quÇn
trªn còng nªn thØnh tho¶ng tr−ng cÇu ý kiÕn phª b×nh cña cÊp chóng, cæ ®éng hä t×m tßi, ®Ò nghÞ, lμm nh÷ng viÖc Ých lîi cho quÇn
d−íi. Cã nh− thÕ th× còng kh¸c nμo nh− mét ng−êi cã vÕt nhä trªn chóng. Khi hä ®· cã Ýt nhiÒu s¸ng kiÕn, th× gióp ®ì cho hä ph¸t
mÆt, ®−îc ng−êi ta ®em g−¬ng cho soi, m×nh tù thÊy vÕt nhä. Lóc triÓn, khen ngîi cho hä thªm h¨ng h¸i. Nh− thÕ, th× nh÷ng tÝnh
®ã kh«ng cÇn ai khuyªn b¶o, còng tù véi vμng ®i röa mÆt. l−êi, tÝnh "gÆp ch¨ng hay chí" ngμy cμng bít, mμ s¸ng kiÕn vμ tÝnh
h¨ng h¸i ngμy cμng nhiÒu thªm.
Ta ph¶i biÕt c¸ch phª b×nh s¸ng suèt, kh«n khÐo, nh− chiÕu
tÊm g−¬ng cho mäi ng−êi soi thÊu nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh, ®Ó 5. V× ai mμ lμm? §èi ai phô tr¸ch?
tù m×nh söa ch÷a. NÕu chóng ta hái c¸n bé: "ViÖc ®ã, lμm cho ai? §èi víi ai phô
D©n chñ, s¸ng kiÕn, h¨ng h¸i, ba ®iÒu ®ã rÊt quan hÖ víi nhau. tr¸ch?", ch¾c sè ®«ng c¸n bé sÏ tr¶ lêi: "Lμm cho ChÝnh phñ hoÆc
Cã d©n chñ míi lμm cho c¸n bé vμ quÇn chóng ®Ò ra s¸ng kiÕn. §¶ng, phô tr¸ch tr−íc cÊp trªn".
Nh÷ng s¸ng kiÕn ®ã ®−îc khen ngîi, th× nh÷ng ng−êi ®ã cμng thªm C©u tr¶ lêi ®ã chØ ®óng mét nöa. NÕu chóng ta l¹i hái: "ChÝnh
h¨ng h¸i, vμ ng−êi kh¸c còng häc theo. Vμ trong khi t¨ng thªm phñ vμ §¶ng v× ai mμ lμm viÖc ®ã? Vμ phô tr¸ch víi ai?" th× e nhiÒu
s¸ng kiÕn vμ h¨ng h¸i lμm viÖc, th× nh÷ng khuyÕt ®iÓm lÆt vÆt, c¸n bé kh«ng tr¶ lêi ®−îc.
còng tù söa ch÷a ®−îc nhiÒu. ChÝnh phñ vμ §¶ng chØ m−u gi¶i phãng cho nh©n d©n, v× thÕ,
Mét vÊn ®Ò n÷a: chóng ta th−êng nãi ®Õn hai ch÷ s¸ng kiÕn bÊt kú viÖc g× còng v× lîi Ých cña nh©n d©n mμ lμm vμ chÞu tr¸ch
mét c¸ch mªnh m«ng, kh«ng thiÕt thùc. Nh− lμ ph¶i cã tμi giái ®Æc nhiÖm tr−íc nh©n d©n.
biÖt míi cã s¸ng kiÕn. NÕu ta thö hái: s¸ng kiÕn lμ g×? th× ch¾c §ã lμ mét lÏ rÊt gi¶n ®¬n, râ rμng. Nh−ng nhiÒu c¸n bé ch−a
nhiÒu ng−êi tr¶ lêi kh«ng xu«i. Nh− thÕ mμ mong c¸n bé vμ ®¶ng hiÓu, cho nªn trong lóc lμm viÖc, th−êng sai lÇm; ®Õn nçi chia c¸n
viªn cã s¸ng kiÕn th× sao mμ cã ®−îc! bé ChÝnh phñ vμ §¶ng ra lμm mét phÝa, quÇn chóng ra mét phÝa.
Chóng ta ph¶i nhËn râ: bÊt kú viÖc to viÖc nhá, hÔ thªm ®iÒu ChÝnh phñ vμ §¶ng ch¼ng nh÷ng lμm nh÷ng viÖc trùc tiÕp lîi
lîi, trõ ®iÒu h¹i cho quÇn chóng, gióp quÇn chóng gi¶i quyÕt vÊn cho d©n, mμ còng cã khi lμm nh÷ng viÖc míi xem qua nh− lμ h¹i
®Ò khã kh¨n, t¨ng kÕt qu¶ cña viÖc lμm, t¨ng søc s¶n xuÊt cña x· ®Õn d©n. ThÝ dô: quyªn tiÒn, thu thuÕ, c«ng t¸c ph¸ ho¹i, v.v..
héi, ®¸nh ®æ søc ¸p bøc cña qu©n thï, ®ã ®Òu lμ s¸ng kiÕn.
V× c¸n bé vμ ®¶ng viªn kh«ng hiÓu râ hai lÏ: v× ai mμ lμm, ®èi
C¸ch d¹y häc cña ®ång chÝ A nãi trªn còng lμ s¸ng kiÕn. ai phô tr¸ch, khi gÆp mçi c«ng viÖc kh«ng biÕt t×m ®ñ c¸ch gi¶i
S¸ng kiÕn kh«ng ph¶i c¸i g× kú l¹. Nã chØ lμ kÕt qu¶ cña sù thÝch cho d©n hiÓu. Cho nªn nh÷ng viÖc trùc tiÕp lîi cho d©n, nh−
nghiªn cøu, suy nghÜ trong nh÷ng hoμn c¶nh, trong nh÷ng ®iÒu ®¾p ®ª, hé ®ª, t¨ng gia s¶n xuÊt, b×nh d©n häc vô, v.v., c¸n bé chØ
kiÖn rÊt tÇm th−êng, rÊt phæ th«ng, rÊt thiÕt thùc. lμm theo c¸ch h¹ lÖnh, c¸ch c−ìng bøc. KÕt qu¶ d©n kh«ng hiÓu,
483 484d©n o¸n. Th× cã g× l¹ ®©u? Mét thÝ dô rÊt tÇm th−êng, dÔ hiÓu: b¸nh 6. S¸t quÇn chóng, hîp quÇn chóng
ngät lμ mét thø ngon lμnh, nh−ng ®em b¸nh ngät b¾t ng−êi ta ¨n, C¸n bé ta cã hai chøng bÖnh n÷a lμ:
nhÐt vμo miÖng ng−êi ta, th× ai còng ch¸n!
a) BÖnh khai héi.
Chóng ta ph¶i ghi t¹c vμo ®Çu c¸i ch©n lý nμy: d©n rÊt tèt. Lóc
Khai héi kh«ng cã kÕ ho¹ch, kh«ng s¾p söa kü l−ìng, kh«ng
hä ®· hiÓu th× viÖc g× khã kh¨n mÊy hä còng lμm ®−îc, hy sinh mÊy
thiÕt thùc. Khai héi l©u, khai héi nhiÒu qu¸.
hä còng kh«ng sî. Nh−ng tr−íc hÕt cÇn ph¶i chÞu khã t×m ®ñ c¸ch
gi¶i thÝch cho hä hiÓu r»ng: nh÷ng viÖc ®ã lμ v× Ých lîi cña hä mμ C¸n bé khu vÒ tØnh, c¸n bé tØnh vÒ huyÖn, c¸n bé huyÖn vÒ
ph¶i lμm. lμng, th× khÖnh kh¹ng nh− "«ng quan". Lóc khai héi th× tr¨m ngμn
Cã khi v× c¸n bé kh«ng hiÓu lÏ ®ã, v× muèn lμm cho ®−îc viÖc, lÇn nh− mét: "T×nh h×nh thÕ giíi, t×nh h×nh §«ng D−¬ng, th¶o luËn,
råi dïng c¸ch h¹ mÖnh lÖnh, c¸ch ¸p bøc, ph¹m vμo thãi quan liªu, phª b×nh, gi¶i t¸n".
qu©n phiÖt, ®Õn nçi ChÝnh phñ hoÆc §¶ng ph¶i trõng ph¹t. §èi víi "¤ng c¸n" lμm cho mét "tua" hai, ba giê ®ång hå. Nãi g× ®©u
nh÷ng bän vu v¬, ®Çu c¬, th× ph¹t rÊt ®¸ng. Nh−ng víi nh÷ng c¸n ®©u. Cßn c«ng viÖc thiÕt thùc trong khu, trong tØnh, trong huyÖn,
bé trung thμnh mμ bÞ ph¹t, th× ChÝnh phñ vμ §¶ng còng khæ t©m, trong x· ®ã, th× kh«ng ®éng ®Õn. Lóc "«ng c¸n" nãi, ng−êi ng¸p, kÎ
mμ ng−êi bÞ ph¹t còng khæ t©m! ngñ gôc, mäi ng−êi mong «ng th«i ®i, ®Ó vÒ nhμ cho mau. Cã ai hiÓu
Ch¼ng nh÷ng lóc thi hμnh c¸c mÖnh lÖnh, c¸n bé ta cã c¸i th¸i g× ®©u mμ th¶o luËn!
®é xa quÇn chóng nh− thÕ, mμ ®èi víi c¸ch lμm viÖc, c¸ch tæ chøc, V× vËy, mμ quÇn chóng sî khai héi. Mçi lÇn hä ®i khai héi,
còng cã th¸i ®é sai lÇm ®ã. ch¼ng kh¸c g× "®i phu". §ã còng v× bÖnh xa quÇn chóng, bÖnh h×nh
Bao nhiªu c¸ch tæ chøc vμ c¸ch lμm viÖc, ®Òu v× lîi Ých cña thøc, khai héi lÊy lÖ, khai héi ®Ó mμ khai héi, chí nμo ph¶i v× lîi Ých
quÇn chóng, v× cÇn cho quÇn chóng. V× vËy, c¸ch tæ chøc vμ c¸ch cña quÇn chóng mμ khai héi!
lμm viÖc nμo kh«ng hîp víi quÇn chóng th× ta ph¶i cã gan ®Ò nghÞ VÒ viÖc ®Æt khÈu hiÖu, ®Æt ch−¬ng tr×nh lμm viÖc, ch−¬ng tr×nh
lªn cÊp trªn ®Ó bá ®i hoÆc söa l¹i. C¸ch nμo hîp víi quÇn chóng, tranh ®Êu, tuyªn truyÒn, lμm b¸o t−êng, viÕt b¸o, còng nh− thÕ.
quÇn chóng cÇn, th× dï ch−a cã s½n, ta ph¶i ®Ò nghÞ lªn cÊp trªn Kh«ng chÞu khã hái quÇn chóng cÇn c¸i g×, muèn nghe muèn biÕt
mμ ®Æt ra. NÕu cÇn lμm th× cø ®Æt ra, råi b¸o c¸o sau, miÔn lμ ®−îc c¸i g×, ham chuéng c¸i g×. ChØ mÊy c¸n bé ®ãng cöa l¹i mμ lμm,
viÖc. ngåi ú trong phßng giÊy mμ viÕt, cø t−ëng nh÷ng c¸i m×nh lμm lμ
§»ng nμy c¸n bé ta chØ biÕt kh− kh− gi÷ nÕp cò. C¸i kh«ng hîp ®óng, m×nh viÕt lμ hay. Nμo cã biÕt, c¸ch lμm chñ quan ®ã, kÕt qu¶
còng kh«ng d¸m söa bá, c¸i cÇn thiÕt còng kh«ng d¸m ®Æt míi. lμ "®em r©u «ng nä, ch¾p c»m bμ kia", kh«ng ¨n thua, kh«ng thÊm
§ã lμ v× thãi kh«ng phô tr¸ch "qu¸ h÷u", gÆp sao hay vËy. thÝa, kh«ng Ých lîi g× c¶.

Song l¹i cã th¸i ®é xa quÇn chóng, thãi kh«ng phô tr¸ch "qu¸ Mét viÖc n÷a cÇn nh¾c ®Õn lμ c¸c ban huÊn luyÖn. HuÊn luyÖn
t¶" lμ kh«ng suy nghÜ chÝn ch¾n, so s¸nh kü cμng, h«m nay ®Æt ra lμ mét viÖc rÊt cÇn. Tôc ng÷ cã c©u: "Kh«ng thÇy ®è mμy lμm nªn",
c¸i nμy, h«m sau söa l¹i c¸i kh¸c, lμm cho quÇn chóng hoang vμ c©u: "Häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më".
mang. Nh− tØnh nä, b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, th× bá hÕt ViÖt Minh c¸c Nh÷ng viÖc rÊt dÔ dμng cßn ph¶i häc. Huèng chi c«ng viÖc c¸ch
huyÖn, c¸c x·. ThËt lμ mét hμnh ®éng khê d¹i. m¹ng, c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, kh«ng cã huÊn luyÖn, th× lμm sao xu«i?
485 486Song nh÷ng tμi liÖu huÊn luyÖn ph¶i nh»m vμo sù cÇn dïng, cÇn
thiÕt cña quÇn chóng. Ph¶i hái: ng−êi ®Õn chÞu huÊn luyÖn råi, cã
¸p dông ®−îc ngay kh«ng? Cã thùc hμnh ®−îc ngay kh«ng?
NÕu kh«ng thiÕt thùc nh− thÕ, th× huÊn luyÖn mÊy n¨m còng
v« Ých.
TiÕc thay, nhiÒu c¸n bé huÊn luyÖn cña ta ch−a hiÓu c¸i lÏ gi¶n
III
®¬n ®ã. V× vËy mμ cã c¸n bé ®em "kinh tÕ häc" huÊn luyÖn cho chÞ
em phô n÷ th«n quª ë th−îng du!
Nãi tãm l¹i, c¸ch lμm viÖc, c¸ch tæ chøc, nãi chuyÖn, tuyªn
T¦ C¸CH Vμ §¹O §øC C¸CH M¹NG
truyÒn, khÈu hiÖu, viÕt b¸o, v.v. cña chóng ta, ®Òu ph¶i lÊy c©u nμy
lμm khu«n phÐp: A- T¦ C¸CH CñA §¶NG CH¢N CHÝNH C¸CH M¹NG
"Tõ trong quÇn chóng ra. VÒ s©u trong quÇn chóng".
1. §¶ng kh«ng ph¶i lμ mét tæ chøc ®Ó lμm quan ph¸t tμi. Nã
BÊt cø viÖc to viÖc nhá, chóng ta ph¶i xÐt râ vμ lμm cho hîp ph¶i lμm trßn nhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc, lμm cho Tæ quèc giμu
tr×nh ®é v¨n ho¸, thãi quen sinh ho¹t, tr×nh ®é gi¸c ngé, kinh m¹nh, ®ång bμo sung s−íng.
nghiÖm tranh ®Êu, lßng ham, ý muèn, t×nh h×nh thiÕt thùc cña 2. C¸n bé cña §¶ng ph¶i hiÓu biÕt lý luËn c¸ch m¹ng, vμ lý
quÇn chóng. Do ®ã mμ ®Þnh c¸ch lμm viÖc, c¸ch tæ chøc. Cã nh− luËn cïng thùc hμnh ph¶i lu«n lu«n ®i ®«i víi nhau.
thÕ, míi cã thÓ kÐo ®−îc quÇn chóng. 3. Khi ®Æt ra khÈu hiÖu vμ chØ thÞ, lu«n lu«n ph¶i dùa vμo ®iÒu
NÕu kh«ng vËy, nÕu cø lμm theo ý muèn, theo t− t−ëng, theo kiÖn thiÕt thùc vμ kinh nghiÖm c¸ch m¹ng ë c¸c n−íc, ë trong n−íc
chñ quan cña m×nh, råi ®em cét vμo cho quÇn chóng, th× kh¸c nμo vμ ë ®Þa ph−¬ng.
"khoÐt ch©n cho võa giÇy". Ch©n lμ quÇn chóng. GiÇy lμ c¸ch tæ 4. Ph¶i lu«n lu«n do n¬i quÇn chóng mμ kiÓm so¸t nh÷ng khÈu
chøc vμ lμm viÖc cña ta. Ai còng ®ãng giÇy theo ch©n. Kh«ng ai hiÖu vμ chØ thÞ ®ã cã ®óng hay kh«ng.
®ãng ch©n theo giÇy. 5. Ph¶i lu«n lu«n xem xÐt l¹i tÊt c¶ c«ng t¸c cña §¶ng. Mäi
b) BÖnh nÓ nang. c«ng t¸c cña §¶ng lu«n lu«n ph¶i ®øng vÒ phÝa quÇn chóng. Ph¶i
®em tinh thÇn yªu n−íc vμ cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh mμ d¹y b¶o c¸n
V× hä hμng quen biÕt, bÇu b¹n, th©n thÝch, anh em, cho nªn lóc
bé, ®¶ng viªn vμ nh©n d©n.
hä cã sai lÇm còng cø nÓ nang kh«ng thiÕt thùc phª b×nh, thiÕt thùc
söa ®æi, sî mÊt lßng. 6. Mçi c«ng viÖc cña §¶ng ph¶i gi÷ nguyªn t¾c vμ ph¶i liªn hîp
chÆt chÏ víi d©n chóng. NÕu kh«ng vËy, th× ch¼ng nh÷ng kh«ng
l·nh ®¹o ®−îc d©n chóng mμ còng kh«ng häc ®−îc d©n chóng.
Ch¼ng nh÷ng kh«ng n©ng cao ®−îc d©n chóng, mμ còng kh«ng
biÕt ý kiÕn cña d©n chóng.
7. Mçi c«ng viÖc cña §¶ng ph¶i gi÷ v÷ng tÝnh c¸ch m¹ng cña
nã, l¹i ph¶i khÐo dïng nh÷ng c¸ch thøc thi hμnh cho ho¹t b¸t.
487 488NÕu kh«ng vËy th× kh«ng biÕt n¾m v÷ng c¸c c¸ch thøc tranh NghÜa lμ ph¶i ®Æt lîi Ých cña §¶ng lªn trªn hÕt, lªn tr−íc hÕt.
®Êu vμ c¸c c¸ch thøc tæ chøc, kh«ng biÕt liªn hîp lîi Ých ngμy V× lîi Ých cña §¶ng tøc lμ lîi Ých cña d©n téc, cña Tæ quèc.
th−êng vμ lîi Ých l©u dμi cña d©n chóng. V« luËn lóc nμo, v« luËn viÖc g×, ®¶ng viªn vμ c¸n bé ph¶i ®Æt
8. §¶ng kh«ng che giÊu nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh, kh«ng lîi Ých cña §¶ng ra tr−íc, lîi Ých cña c¸ nh©n l¹i sau. §ã lμ nguyªn
sî phª b×nh. §¶ng ph¶i nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh mμ tù söa t¾c cao nhÊt cña §¶ng. §ã lμ "tÝnh §¶ng".
ch÷a, ®Ó tiÕn bé, vμ ®Ó d¹y b¶o c¸n bé vμ ®¶ng viªn. NÕu gÆp khi lîi Ých chung cña §¶ng m©u thuÉn víi lîi Ých
9. §¶ng ph¶i chän lùa nh÷ng ng−êi rÊt trung thμnh vμ rÊt riªng cña c¸ nh©n, th× ph¶i kiªn quyÕt hy sinh lîi Ých cña c¸ nh©n
h¨ng h¸i, ®oμn kÕt hä thμnh nhãm trung kiªn l·nh ®¹o. cho lîi Ých cña §¶ng. Khi cÇn ®Õn tÝnh mÖnh cña m×nh còng ph¶i
10. §¶ng ph¶i lu«n lu«n tÈy bá nh÷ng phÇn tö hñ ho¸ ra ngoμi. vui lßng hy sinh cho §¶ng.

11. §¶ng ph¶i gi÷ kû luËt rÊt nghiªm tõ trªn xuèng d−íi. Mçi ®¶ng viªn, mçi c¸n bé ph¶i hiÓu râ, ph¶i thùc hμnh nh−
thÕ. V× hiÓu râ vμ thùc hμnh nh− thÕ, cho nªn trong §¶ng ta ®· cã
Kû luËt nμy lμ t− t−ëng ph¶i nhÊt trÝ, hμnh ®éng ph¶i nhÊt trÝ.
nh÷ng liÖt sÜ oanh liÖt hy sinh cho §¶ng, cho d©n téc, cho Tæ quèc,
Kû luËt nμy lμ do lßng tù gi¸c cña ®¶ng viªn vÒ nhiÖm vô cña mμ tiÕng th¬m ®Ó mu«n ®êi. C¸c liÖt sÜ ®ã ®· nªu g−¬ng anh dòng
hä ®èi víi §¶ng. cho tÊt c¶ ®¶ng viªn vμ c¸n bé ta b¾t ch−íc.
12. §¶ng ph¶i lu«n lu«n xÐt l¹i nh÷ng nghÞ quyÕt vμ nh÷ng chØ NhiÒu khi lîi Ých cña c¸ nh©n hîp víi lîi Ých cña §¶ng. ThÝ dô
thÞ cña m×nh ®· thi hμnh thÕ nμo. NÕu kh«ng vËy th× nh÷ng nghÞ ®¶ng viªn vμ c¸n bé cÈn thËn gi÷ g×n søc khoÎ cña m×nh ®Ó lμm
quyÕt vμ chØ thÞ ®ã sÏ ho¸ ra lêi nãi su«ng mμ cßn h¹i ®Õn lßng tin viÖc. Ham häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh. Lμm ®óng cÇn,
cËy cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng. kiÖm, liªm, chÝnh ®Ó cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. Nh÷ng lîi Ých
Muèn cho §¶ng ®−îc v÷ng bÒn c¸ nh©n ®ã rÊt chÝnh ®¸ng. §¶ng mong cho ®¶ng viªn vμ c¸n bé
M−êi hai ®iÒu ®ã chí quªn ®iÒu nμo. nh− thÕ.
Song ngoμi ra, nh− ham muèn ®Þa vÞ, t×m c¸ch ph¸t tμi, ra mÆt
B- PHËN Sù CñA §¶NG VI£N Vμ C¸N Bé anh hïng, tù cao tù ®¹i, v.v.. §ã ®Òu lμ tr¸i víi lîi Ých cña §¶ng.

1. Träng lîi Ých cña §¶ng h¬n hÕt 2. §¹o ®øc c¸ch m¹ng

Ngoμi lîi Ých cña d©n téc, cña Tæ quèc, th× §¶ng kh«ng cã lîi Ng−êi ®¶ng viªn, ng−êi c¸n bé tèt muèn trë nªn ng−êi c¸ch
Ých g× kh¸c. Cho nªn §¶ng ph¶i ra søc tæ chøc nh©n d©n, l·nh ®¹o m¹ng ch©n chÝnh, kh«ng cã g× lμ khã c¶. §iÒu ®ã hoμn toμn do lßng
nh©n d©n ®Ó gi¶i phãng nh©n d©n vμ ®Ó n©ng cao sinh ho¹t, v¨n m×nh mμ ra. Lßng m×nh chØ biÕt v× §¶ng, v× Tæ quèc, v× ®ång bμo
ho¸, chÝnh trÞ cña nh©n d©n. V× toμn d©n ®−îc gi¶i phãng, tøc lμ th× m×nh sÏ tiÕn ®Õn chç chÝ c«ng v« t−. M×nh ®· chÝ c«ng v« t− th×
§¶ng ®−îc gi¶i phãng. khuyÕt ®iÓm sÏ cμng ngμy cμng Ýt, mμ nh÷ng tÝnh tèt nh− sau,
ngμy cμng thªm.
V× vËy, mçi ng−êi trong §¶ng ph¶i hiÓu r»ng: lîi Ých cña c¸
nh©n nhÊt ®Þnh ph¶i phôc tïng lîi Ých cña §¶ng. Lîi Ých cña mçi bé Nãi tãm t¾t, tÝnh tèt Êy gåm cã n¨m ®iÒu: nh©n, nghÜa, trÝ,
phËn nhÊt ®Þnh ph¶i phôc tïng lîi Ých cña toμn thÓ. Lîi Ých t¹m dòng, liªm.
thêi nhÊt ®Þnh ph¶i phôc tïng lîi Ých l©u dμi. a) NH¢N lμ thËt thμ th−¬ng yªu, hÕt lßng gióp ®ì ®ång chÝ vμ
489 490®ång bμo. V× thÕ mμ kiªn quyÕt chèng l¹i nh÷ng ng−êi, nh÷ng viÖc m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc, kh«ng cã ®¹o ®øc th× dï tμi giái mÊy còng
cã h¹i ®Õn §¶ng, ®Õn nh©n d©n. V× thÕ mμ s½n lßng chÞu cùc khæ kh«ng l·nh ®¹o ®−îc nh©n d©n. V× muèn gi¶i phãng cho d©n téc,
tr−íc mäi ng−êi, h−ëng h¹nh phóc sau thiªn h¹. V× thÕ mμ kh«ng gi¶i phãng cho loμi ng−êi lμ mét c«ng viÖc to t¸t, mμ tù m×nh kh«ng
ham giμu sang, kh«ng e cùc khæ, kh«ng sî oai quyÒn. cã ®¹o ®øc, kh«ng cã c¨n b¶n, tù m×nh ®· hñ ho¸, xÊu xa th× cßn
Nh÷ng ng−êi ®· kh«ng ham, kh«ng e, kh«ng sî g× th× viÖc g× lμ lμm næi viÖc g×?
viÖc ph¶i hä ®Òu lμm ®−îc. 3. Ph¶i gi÷ kû luËt
b) NGHÜA lμ ngay th¼ng, kh«ng cã t− t©m, kh«ng lμm viÖc bËy, Lîi Ých cña d©n téc, gåm cã lîi Ých cña §¶ng. Lîi Ých cña §¶ng,
kh«ng cã viÖc g× ph¶i giÊu §¶ng. Ngoμi lîi Ých cña §¶ng, kh«ng cã gåm cã lîi Ých cña ®¶ng viªn. V× vËy, sù ph¸t triÓn vμ thμnh c«ng
lîi Ých riªng ph¶i lo toan. Lóc §¶ng giao cho viÖc, th× bÊt kú to nhá, cña §¶ng, mét mÆt tøc lμ thμnh c«ng cña d©n téc, mét mÆt tøc lμ
®Òu ra søc lμm cÈn thËn. ThÊy viÖc ph¶i th× lμm, thÊy viÖc ph¶i th× thμnh c«ng cña ®¶ng viªn. V× vËy, chØ cã khi §¶ng thμnh c«ng vμ
nãi. Kh«ng sî ng−êi ta phª b×nh m×nh, mμ phª b×nh ng−êi kh¸c th¾ng lîi, th× ®¶ng viªn míi cã thÓ thμnh c«ng vμ th¾ng lîi. ChÝnh
còng lu«n lu«n ®óng ®¾n. v× vËy mμ ®¶ng viªn cÇn ph¶i hy sinh lîi Ých cña m×nh cho lîi Ých
c) TRÝ v× kh«ng cã viÖc t− tói nã lμm mï qu¸ng, cho nªn ®Çu ãc chung cña §¶ng.
trong s¹ch, s¸ng suèt. DÔ hiÓu lý luËn. DÔ t×m ph−¬ng h−íng. BiÕt Kh«ng ai b¾t buéc ai vμo §¶ng lμm chiÕn sÜ xung phong. §ã lμ
xem ng−êi. BiÕt xÐt viÖc. V× vËy, mμ biÕt lμm viÖc cã lîi, tr¸nh viÖc do sù "tù gi¸c", lßng h¨ng h¸i cña mçi ng−êi mμ t×nh nguyÖn lμm
cã h¹i cho §¶ng, biÕt v× §¶ng mμ cÊt nh¾c ng−êi tèt, ®Ò phßng ®¶ng viªn, lμm chiÕn sÜ xung phong. §· vËy, th× mçi ng−êi ®¶ng
ng−êi gian. viªn ph¶i cè g¾ng cho xøng ®¸ng lμ mét ng−êi trong nh÷ng ng−êi
®¹i biÓu cña d©n téc.
d) DòNG lμ dòng c¶m, gan gãc, gÆp viÖc ph¶i cã gan lμm. ThÊy
khuyÕt ®iÓm cã gan söa ch÷a. Cùc khæ khã kh¨n, cã gan chÞu ®ùng. NhÊt lμ nh÷ng ng−êi c¸n bé vμ l·nh tô, cμng ph¶i lμm cho
Cã gan chèng l¹i nh÷ng sù vinh hoa, phó quý, kh«ng chÝnh ®¸ng. xøng ®¸ng lßng tin cËy cña §¶ng, cña d©n téc. Cμng ph¶i lμm
NÕu cÇn, th× cã gan hy sinh c¶ tÝnh mÖnh cho §¶ng, cho Tæ quèc, g−¬ng cho tÊt c¶ ®¶ng viªn, tÊt c¶ quÇn chóng noi theo.
kh«ng bao giê rôt rÌ, nhót nh¸t. Còng v× lîi Ých cña d©n téc, mμ §¶ng cÇn ph¶i khuyÕn khÝch vμ
®) LI£M lμ kh«ng tham ®Þa vÞ. Kh«ng tham tiÒn tμi. Kh«ng khen th−ëng nh÷ng −u ®iÓm vμ tμi n¨ng cña ®¶ng viªn. CÇn ph¶i
tham sung s−íng. Kh«ng ham ng−êi t©ng bèc m×nh. V× vËy mμ gióp cho hä häc hμnh, gióp cho hä lμm viÖc vμ tuú theo hoμn c¶nh
quang minh chÝnh ®¹i, kh«ng bao giê hñ ho¸. mμ gióp hä vÒ mÆt sinh ho¹t, trong lóc èm ®au. KhiÕn cho hä ham
lμm viÖc, vui lμm viÖc. Nãi tãm l¹i: mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn ph¶i
ChØ cã mét thø ham lμ ham häc, ham lμm, ham tiÕn bé.
hoμn toμn phôc tïng lîi Ých cña §¶ng. Kh«ng nªn cã môc ®Ých c¸
§ã lμ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. §¹o ®øc ®ã kh«ng ph¶i lμ ®¹o ®øc nh©n. Kh«ng nªn v× c¸ nh©n mμ yªu cÇu §¶ng c¸i nμy c¸i kh¸c,
thñ cùu. Nã lμ ®¹o ®øc míi, ®¹o ®øc vÜ ®¹i, nã kh«ng ph¶i v× danh hoÆc tr¸ch mãc §¶ng kh«ng gióp ®ì m×nh, kh«ng khen th−ëng
väng cña c¸ nh©n, mμ v× lîi Ých chung cña §¶ng, cña d©n téc, cña m×nh.
loμi ng−êi. §ång thêi, bÊt kú ë hoμn c¶nh nμo, ®¶ng viªn vμ c¸n bé cÇn
Còng nh− s«ng th× cã nguån míi cã n−íc, kh«ng cã nguån th× ph¶i lu«n lu«n ra søc phÊn ®Êu, ra søc lμm viÖc, cè g¾ng häc tËp ®Ó
s«ng c¹n. C©y ph¶i cã gèc, kh«ng cã gèc th× c©y hÐo. Ng−êi c¸ch n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, trÝ thøc vμ chÝnh trÞ cña m×nh. Lu«n
491 492lu«n gi÷ g×n kû luËt. Lu«n lu«n xøng ®¸ng mét ng−êi c¸n bé, mét Chñ nghÜa c¸ nh©n lμ nh− mét thø vi trïng rÊt ®éc, do nã mμ
ng−êi ®¶ng viªn. sinh ra c¸c thø bÖnh rÊt nguy hiÓm, thÝ dô nh÷ng bÖnh sau ®©y:
4. §èi víi c¸c h¹ng ®¶ng viªn a) BÖnh tham lam - Nh÷ng ng−êi m¾c ph¶i bÖnh nμy th× ®Æt lîi
§¶ng ta lμ mét ®¶ng c¸ch m¹ng, mét ®¶ng v× d©n, v× n−íc. Ých cña m×nh lªn trªn lîi Ých cña §¶ng, cña d©n téc, do ®ã mμ chØ
Song §¶ng cã rÊt ®«ng ®¶ng viªn. PhÇn ®«ng cè nhiªn ®· hiÓu biÕt "tù t− tù lîi". Dïng cña c«ng lμm viÖc t−. Dùa vμo thÕ lùc cña §¶ng
v× d©n, v× n−íc mμ vμo §¶ng. Nh−ng còng cã phÇn v× lÏ kh¸c mμ ®Ó theo ®uæi môc ®Ých riªng cña m×nh.
theo vμo §¶ng. ThÝ dô: cã ng−êi t−ëng vμo §¶ng th× dÔ t×m c«ng ¨n Sinh ho¹t xa hoa, tiªu xμi bõa b·i. TiÒn b¹c ®ã ë ®©u ra?
viÖc lμm. Cã ng−êi vμo §¶ng mong lμm chøc nμy, t−íc nä. Cã ng−êi Kh«ng xoay cña §¶ng th× xoay cña ®ång bμo. ThËm chÝ lμm chî ®en
v× anh em b¹n h÷u kÐo vμo, v.v.. Nh÷ng ng−êi nμy kh«ng biÕt r»ng: bu«n lËu. Kh«ng sî mÊt thanh danh cña §¶ng, kh«ng sî mÊt danh
c¸ch m¹ng lμ mét sù nghiÖp gian nan cùc khæ, ph¶i cã lßng kiªn gi¸ cña m×nh.
quyÕt, cã chÝ hy sinh. b) BÖnh l−êi biÕng - Tù cho m×nh lμ c¸i g× còng giái, viÖc g×
V× vËy khi gÆp sù khã kh¨n, hä kh«ng khái dao ®éng, hoang còng biÕt. Lμm biÕng häc hái, lμm biÕng suy nghÜ. ViÖc dÔ th× tranh
mang. lÊy cho m×nh. ViÖc khã th× ®ïn cho ng−êi kh¸c. GÆp viÖc nguy hiÓm
Dï sao, hä tin §¶ng ta, hä kÝnh träng §¶ng ta, hä t×m vμo §¶ng th× t×m c¸ch ®Ó trèn tr¸nh.
ta, ®ã còng lμ mét ®iÒu tèt. Trõ nh÷ng bän vμo §¶ng ®Ó mong ph¸ c) BÖnh kiªu ng¹o - Tù cao, tù ®¹i, ham ®Þa vÞ, hay lªn mÆt. ¦a
ho¹i, cßn nh÷ng h¹ng kia chóng ta ®Òu hoan nghªnh. Mét khi hä ®· ng−êi ta t©ng bèc m×nh, khen ngîi m×nh. ¦a sai khiÕn ng−êi kh¸c. HÔ
theo §¶ng th× §¶ng ph¶i c¶m ho¸ hä, d¹y dç hä, n©ng cao sù hiÓu biÕt lμm ®−îc viÖc g× h¬i thμnh c«ng th× khoe khoang vªnh v¸o, cho ai còng
vμ lßng phô tr¸ch cña hä lªn dÇn dÇn. Trong sù huÊn luyÖn vμ tranh kh«ng b»ng m×nh. Kh«ng thÌm häc hái quÇn chóng, kh«ng muèn cho
®Êu l©u dμi, hä rÊt cã thÓ thμnh nh÷ng ng−êi chiÕn sÜ kh¸. ng−êi ta phª b×nh. ViÖc g× còng muèn lμm thÇy ng−êi kh¸c.
§èi víi nh÷ng ng−êi kh«ng chÞu næi khã nhäc, kh«ng chÞu næi d) BÖnh hiÕu danh - Tù cho m×nh lμ anh hïng, lμ vÜ ®¹i. Cã khi
kû luËt nghiªm kh¾c mμ xin ra khái §¶ng, th× §¶ng vÉn b»ng lßng v× c¸i tham väng ®ã mμ viÖc kh«ng ®¸ng lμm còng lμm. §Õn khi bÞ
®Ó hä ra. §¶ng chØ yªu cÇu mét ®iÒu lμ: hä thÒ kh«ng lé bÝ mËt cña c«ng kÝch, bÞ phª b×nh th× tinh thÇn lung lay. Nh÷ng ng−êi ®ã chØ
§¶ng, kh«ng ph¶n §¶ng, kh«ng ph¸ ho¹i §¶ng. Nh− thÕ th× §¶ng biÕt lªn mμ kh«ng biÕt xuèng. ChØ chÞu ®−îc s−íng mμ kh«ng chÞu
vÉn gi÷ c¶m t×nh th©n thiÖn víi hä. ®−îc khæ. ChØ ham lμm chñ tÞch nμy, uû viªn nä, chí kh«ng ham
§¶ng viªn vμ c¸n bé còng lμ ng−êi. Ai còng cã tÝnh tèt vμ tÝnh c«ng t¸c thiÕt thùc.
xÊu. Song ®· hiÓu biÕt, ®· t×nh nguyÖn vμo mét §¶ng v× d©n, v× ®) ThiÕu kû luËt - §· m¾c bÖnh c¸ nh©n th× t− t−ëng vμ hμnh
n−íc, ®· lμ mét ng−êi c¸ch m¹ng th× ph¶i cè g¾ng ph¸t triÓn nh÷ng ®éng còng ®Æt c¸ nh©n lªn trªn. V× thÕ mμ viÖc g× còng kh«ng lÊy
tÝnh tèt vμ söa bá nh÷ng tÝnh xÊu. V× tÝnh xÊu cña mét ng−êi §¶ng lμm nÒn t¶ng. M×nh muèn thÕ nμo th× lμm thÕ Êy. Quªn c¶ kû
th−êng chØ cã h¹i cho ng−êi ®ã; cßn tÝnh xÊu cña mét ®¶ng viªn, luËt cña §¶ng. Phª b×nh th× cèt c«ng kÝch nh÷ng ®ång chÝ m×nh kh«ng
mét c¸n bé, sÏ cã h¹i ®Õn §¶ng, cã h¹i ®Õn nh©n d©n. −a. CÊt nh¾c th× cèt lμm ¬n víi nh÷ng ng−êi m×nh quen thuéc.
5. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm sai lÇm e) ãc hÑp hßi - ë trong §¶ng th× kh«ng biÕt cÊt nh¾c nh÷ng
Trong §¶ng ta cßn cã nh÷ng ng−êi ch−a häc ®−îc, ch−a lμm ®−îc ng−êi tèt, sî ng−êi ta h¬n m×nh. ë ngoμi §¶ng th× khinh ng−êi, cho
bèn ch÷ "chÝ c«ng v« t−", cho nªn m¾c ph¶i chøng chñ nghÜa c¸ nh©n. ai còng kh«ng c¸ch m¹ng, kh«ng kh«n khÐo b»ng m×nh. V× thÕ mμ
493 494kh«ng biÕt liªn l¹c hîp t¸c víi nh÷ng ng−êi cã ®¹o ®øc tμi n¨ng ë c¸o cho oai, nh−ng xÐt kü l¹i th× rçng tuÕch.
ngoμi §¶ng. V× thÕ mμ ng−êi ta uÊt øc vμ m×nh thμnh ra c« ®éc. ThÝ dô viÖc tæ chøc - Trong b¸o c¸o th× lμng nμo, huyÖn nμo, tØnh
g) ãc ®Þa ph−¬ng - BÖnh nμy tuy kh«ng xÊu b»ng c¸c bÖnh kia nμo còng cã. H¹ng ng−êi nμo còng cã. Cã hμng v¹n hμng øc ng−êi.
nh−ng kÕt qu¶ còng rÊt tai h¹i. MiÔn lμ c¬ quan m×nh, bé phËn Nh−ng khi so¹n l¹i cÆn kÏ, hái l¹i râ rμng, nh−ng n¬i ®ã cã bao nhiªu
m×nh, ®Þa ph−¬ng m×nh ®−îc viÖc. Cßn c¸c c¬ quan, bé phËn, ®Þa ng−êi, nh÷ng tæ chøc ®ã ®· lμm viÖc g×, c¸n bé ®· ®Õn ®ã mÊy lÇn, ®·
ph−¬ng kh¸c ra sao còng mÆc kÖ. §ã lμ v× cËn thÞ, kh«ng xem xÐt lμm g× cho nh÷ng tæ chøc ®ã, th× ch−a cã g× thiÕt thùc hÕt.
toμn thÓ. Kh«ng hiÓu r»ng lîi Ých nhá ph¶i phôc tïng Ých lîi to, Ých ThÕ lμ kh«ng lμm trßn nhiÖm vô cña m×nh. ThÕ lμ dèi tr¸ víi
lîi bé phËn ph¶i phôc tïng Ých lîi toμn thÓ. §¶ng, cã téi víi §¶ng. Lμm viÖc kh«ng thiÕt thùc, b¸o c¸o kh«ng
h) ãc l·nh tô - §¸nh ®−îc vμi trËn, hoÆc lμm ®−îc vμi viÖc g× ë thËt thμ, còng lμ mét bÖnh rÊt nguy hiÓm.
®Þa ph−¬ng ®· cho m×nh lμ tμi giái l¾m råi, anh hïng l¾m råi, ®¸ng b) KÐo bÌ kÐo c¸nh l¹i lμ mét bÖnh rÊt nguy hiÓm n÷a.
lμm l·nh tô råi.
Tõ bÌ ph¸i mμ ®i ®Õn chia rÏ. Ai hîp víi m×nh th× dï ng−êi xÊu
Nμo cã biÕt so víi c«ng cuéc gi¶i phãng c¶ d©n téc th× nh÷ng còng cho lμ tèt, viÖc dë còng cho lμ hay, råi che ®Ëy cho nhau, ñng
thμnh c«ng ®ã chØ lμ mét chót cán con, ®· thÊm vμo ®©u! Mμ so víi hé lÉn nhau. Ai kh«ng hîp víi m×nh th× ng−êi tèt còng cho lμ xÊu,
nh÷ng sù nghiÖp to t¸t trong thÕ giíi, cμng kh«ng thÊm vμo ®©u. viÖc hay còng cho lμ dë, råi t×m c¸ch dÌm pha, nãi xÊu, t×m c¸ch
Cè nhiªn, §¶ng ta mong cho cã nhiÒu anh hïng, nhiÒu l·nh tô, d×m ng−êi ®ã xuèng.
®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. Nh÷ng anh hïng vμ l·nh tô nh− BÖnh nμy rÊt tai h¹i cho §¶ng. Nã lμm h¹i ®Õn sù thèng nhÊt.
thÕ lμ cña quý cña §¶ng, cña d©n téc. Song, nh÷ng anh hïng vμ Nã lμm §¶ng bít mÊt nh©n tμi vμ kh«ng thùc hμnh ®−îc ®Çy ®ñ
l·nh tô nh− thÕ ®Òu do tranh ®Êu vμ kinh nghiÖm rÌn luyÖn ra, chÝnh s¸ch cña m×nh. Nã lμm mÊt sù th©n ¸i, ®oμn kÕt gi÷a ®ång
®Òu do d©n chóng vμ ®¶ng viªn tin cËy mμ cö ra, chø kh«ng ph¶i tù chÝ. Nã g©y ra nh÷ng mèi nghi ngê.
m×nh muèn lμm l·nh tô, lμm anh hïng mμ ®−îc. c) BÖnh cËn thÞ - Kh«ng tr«ng xa thÊy réng. Nh÷ng vÊn ®Ò to
Tõ x−a ®Õn nay, quÇn chóng kh«ng bao giê tin cËy vμ yªu mÕn t¸t th× kh«ng nghÜ ®Õn mμ chØ ch¨m chó nh÷ng viÖc tØ mØ. ThÝ dô:
nh÷ng kÎ tù cao, tù ®¹i, nh÷ng kÎ cã ãc l·nh tô, tù x−ng ta ®©y lμ viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt, viÖc tiÕp tÕ bé ®éi th× kh«ng lo ®Õn, mμ chØ
anh hïng, l·nh tô. lo thÕ nμo ®Ó lîi dông c¬m ch¸y vμ n−íc g¹o trong c¸c bé ®éi.
§em so víi c«ng viÖc cña c¶ loμi ng−êi trong thÕ giíi, th× nh÷ng Nh÷ng ng−êi nh− vËy, chØ tr«ng thÊy sù lîi h¹i nhá nhen mμ
ng−êi ®¹i anh hïng x−a nay còng ch¼ng qua lμm trßn mét bé phËn kh«ng thÊy sù lîi h¹i to lín.
mμ th«i. Mçi ng−êi chóng ta cè lμm ®Çy ®ñ nh÷ng c«ng viÖc §¶ng d) BÖnh "c¸ nh©n"
giao phã cho, thÕ lμ ta lμm trßn nhiÖm vô, vμ lßng tù hμo ®ã gióp 1. ViÖc g× kh«ng phª b×nh tr−íc mÆt ®Ó nãi sau l−ng. Khi khai
cho ta tiÕn bé m·i. héi th× kh«ng nãi, lóc khai héi råi míi nãi. Kh«ng bao giê ®Ò nghÞ g×
6. Nh÷ng bÖnh kh¸c víi §¶ng. Kh«ng theo nguyªn t¾c sinh ho¹t cña §¶ng. Muèn sao
a) BÖnh "h÷u danh, v« thùc" - Lμm viÖc kh«ng thiÕt thùc, lμm vËy.
kh«ng tù chç gèc, chç chÝnh, kh«ng tõ d−íi lμm lªn. Lμm cho cã 2. Muèn lμm xong viÖc, ai cã −u ®iÓm còng kh«ng chÞu häc
chuyÖn, lμm lÊy råi. Lμm ®−îc Ýt suýt ra nhiÒu, ®Ó lμm mét b¶n b¸o theo, ai cã khuyÕt ®iÓm còng kh«ng d¸m phª b×nh.
495 4963. Kh«ng phôc tïng mÖnh lÖnh, kh«ng tu©n theo kû luËt. Cø kh«ng chÞu nghiªn cøu râ rμng. Kh«ng lËp tøc ®−a ngay mÖnh lÖnh
lμm theo ý m×nh. vμ nghÞ quyÕt ®ã cho cÊp d−íi, cho ®¶ng viªn, cho binh sÜ. Cø xÕp
4. Khi phª b×nh ai, kh«ng ph¶i v× §¶ng, kh«ng ph¶i v× tiÕn bé, l¹i ®ã.
kh«ng ph¶i v× c«ng viÖc, mμ chØ c«ng kÝch c¸ nh©n, c·i b−íng, tr¶ Khi thi hμnh, kÒnh kÒnh cμng cμng, kh«ng ho¹t b¸t nhanh
thï, tiÓu khÝ. chãng.
5. Nghe nh÷ng lêi b×nh luËn kh«ng ®óng, còng lμm thinh, HoÆc thi hμnh mét c¸ch miÔn c−ìng, kh«ng sèt s¾ng, kh«ng
kh«ng biÖn b¸c. ThËm chÝ nghe nh÷ng lêi ph¶n c¸ch m¹ng còng ®Õn n¬i ®Õn chèn.
kh«ng b¸o c¸o cho cÊp trªn biÕt. Ai nãi sao, ai lμm g× còng mÆc kÖ. KÕt qu¶ nhá lμ: nghÞ quyÕt ®Çy tói ¸o, th«ng c¸o ®Çy tói quÇn.
6. GÆp d©n chóng th× kh«ng ®iÒu tra, kh«ng hái han, kh«ng KÕt qu¶ nÆng lμ: ph¸ ho¹i tæ chøc cña §¶ng, gi¶m bít kû luËt
tuyªn truyÒn, kh«ng gi¶i thÝch. Xem nh− d©n chóng kh«ng cã quan cña §¶ng, bá mÊt thêi c¬ tèt, lóc nªn lμm th× kh«ng lμm, khi lμm
hÖ g× víi m×nh. th× trÔ råi.
7. ThÊy nh÷ng viÖc cã h¹i ®Õn d©n chóng còng mÆc kÖ, kh«ng §ã lμ v× tÝnh l−êi biÕng, chËm ch¹p. V× kh«ng hiÓu r»ng: §¶ng
khuyªn r¨n, kh«ng ng¨n c¶n, kh«ng gi¶i thÝch. còng nh− th©n thÓ mét con ng−êi. MÖnh lÖnh vμ nghÞ quyÕt còng
nh− m¹ch m¸u. M¹ch m¸u ch¹y ®Òu kh¾p th©n thÓ th× ng−êi m¹nh
8. Lμm viÖc kh«ng cã kÕ ho¹ch, gÆp sao lμm vËy, lμm lÊy lÖ,
khoÎ. M¹ch m¸u dõng l¹i ®©u, kh«ng ch¹y th× chç ®ã sÏ tª liÖt, sinh
lμm kh«ng cã ng¨n n¾p, lμm kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn.
bÖnh. MÖnh lÖnh vμ nghÞ quyÕt ®i mau, ®i suèt tõ trªn ®Õn d−íi,
9. Tù cho m×nh lμ "c¸ch m¹ng giμ", "c¸ch m¹ng cò"; viÖc to lμm c«ng t¸c mau chãng, viÖc g× còng xong xu«i. Nã ngõng l¹i cÊp nμo,
kh«ng næi, viÖc nhá kh«ng chÞu lμm. Lμm viÖc th× lê mê, häc hμnh tõ cÊp ®ã trë xuèng lμ tª liÖt, kh«ng biÕt ®−êng nμo mμ c«ng t¸c.
th× biÕng nh¸c. C¸ch ch÷a:
10. BiÕt m×nh cã khuyÕt ®iÓm, nh−ng kh«ng chÞu cè g¾ng söa - C¸c c¬ quan chØ ®¹o ph¶i cã c¸ch l·nh ®¹o cho ®óng. Mçi viÖc
®æi. g× ®Òu ph¶i chØ b¶o c¸ch lμm.
Nh÷ng tËt bÖnh ®ã khiÕn cho §¶ng xÖch xo¹c, ý kiÕn lung - CÊp trªn ph¶i hiÓu râ t×nh h×nh cÊp d−íi vμ t×nh h×nh quÇn
tung, kû luËt láng lÎo, c«ng viÖc bª trÔ. ChÝnh s¸ch kh«ng thi hμnh chóng, ®Ó chØ ®¹o cho ®óng.
®−îc triÖt ®Ó, §¶ng xa rêi d©n chóng. - Khi nghÞ quyÕt viÖc g×, ph¶i cÈn thËn, râ rμng. Khi ®· nghÞ
M¾c ph¶i bÖnh ®ã th× dÔ ®i ®Õn chç ®Ó lîi Ých c¸ nh©n lªn trªn, quyÕt th× ph¶i kiªn quyÕt thi hμnh.
®Ó lîi Ých §¶ng vμ d©n téc xuèng d−íi. Mçi nghÞ quyÕt ph¶i mau chãng truyÒn ®Õn c¸c cÊp d−íi, ®Õn
Mét ng−êi c¸ch m¹ng bao giê còng ph¶i trung thμnh, h¨ng h¸i, ®¶ng viªn, ®Õn d©n chóng.
xem lîi Ých cña §¶ng vμ d©n téc quý h¬n tÝnh mÖnh cña m×nh. Bao C¸ch tiÖn nhÊt lμ khai héi víi c¸c ®¶ng viªn, khai héi víi d©n
giê còng quang minh chÝnh trùc, ham c¸ch sinh ho¹t tËp thÓ, lu«n chóng (hoÆc binh sÜ), ph¸i ng−êi ®Õn b¸o c¸o, gi¶i thÝch.
lu«n s¨n sãc d©n chóng, gi÷ g×n kû luËt, kiªn quyÕt chèng l¹i "bÖnh - C¸c cÊp d−íi, ®¶ng viªn vμ d©n chóng (hoÆc binh sÜ) ph¶i th¶o
c¸ nh©n". luËn nh÷ng mÖnh lÖnh vμ nghÞ quyÕt ®ã cho râ rμng, hiÓu thÊu ý
®) BÖnh l−êi biÕng - Khi tiÕp ®−îc mÖnh lÖnh hoÆc nghÞ quyÕt, nghÜa cña nã vμ ®Þnh c¸ch thi hμnh cho ®óng.
497 498- CÊp d−íi cÇn ph¶i b¸o c¸o. CÊp trªn cÇn ph¶i kiÓm so¸t. Nãi vÒ tõng ng−êi, nÓ nang kh«ng phª b×nh, ®Ó cho ®ång chÝ
e) BÖnh tÞ n¹nh - C¸i g× còng muèn "b×nh ®¼ng". m×nh cø sa vμo lÇm lçi, ®Õn nçi háng viÖc. ThÕ th× kh¸c nμo thÊy
®ång chÝ m×nh èm, mμ kh«ng ch÷a cho hä. NÓ nang m×nh, kh«ng
ThÝ dô: CÊp trªn v× c«ng viÖc ph¶i c−ìi ngùa, ®i xe. CÊp d−íi
d¸m tù phª b×nh, ®Ó cho khuyÕt ®iÓm cña m×nh chøa chÊt l¹i. ThÕ
còng muèn c−ìi ngùa, ®i xe.
th× kh¸c nμo m×nh tù bá thuèc ®éc cho m×nh!
Ng−êi phô tr¸ch nhiÒu viÖc, cÇn cã nhμ réng. Ng−êi kh«ng phô
Nãi vÒ §¶ng, mét §¶ng mμ giÊu giÕm khuyÕt ®iÓm cña m×nh lμ
tr¸ch nhiÒu viÖc, còng ®ßi nhμ réng. mét §¶ng háng. Mét §¶ng cã gan thõa nhËn khuyÕt ®iÓm cña
Phô cÊp cho th−¬ng binh còng muèn nhÊt luËt, kh«ng kÓ m×nh, v¹ch râ nh÷ng c¸i ®ã, v× ®©u mμ cã khuyÕt ®iÓm ®ã, xÐt râ
th−¬ng nÆng hay nhÑ. hoμn c¶nh sinh ra khuyÕt ®iÓm ®ã, råi t×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó söa
Lμm viÖc g×, th× muèn giμ, trÎ, m¹nh, yÕu ®Òu lμm b»ng nhau. ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã. Nh− thÕ lμ mét §¶ng tiÕn bé, m¹nh d¹n,
ch¾c ch¾n, ch©n chÝnh.
Cã viÖc, mét ng−êi lμm còng ®−îc, nh−ng còng chê cã ®ñ mäi
ng−êi míi chÞu lμm. §¶ng cÇn ph¶i biÕt nh÷ng −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm cña m×nh
®Ó d¹y dç ®¶ng viªn, d¹y dç quÇn chóng. Sî phª b×nh, tøc lμ "quan
BÖnh nμy sinh ra v× hiÓu lÇm hai ch÷ b×nh ®¼ng. Kh«ng hiÓu
liªu ho¸", tøc lμ tù m·n tù tóc, tøc lμ "mÌo khen mÌo dμi ®u«i".
r»ng: ng−êi khoÎ g¸nh nÆng, ng−êi yÕu g¸nh nhÑ. Ng−êi lμm viÖc
nÆng ph¶i ¨n nhiÒu, ng−êi lμm viÖc dÔ th× ¨n Ýt. ThÕ lμ b×nh ®¼ng. Phª b×nh kh«ng ph¶i ®Ó c«ng kÝch, ®Ó nãi xÊu, ®Ó chöi rña.

C¸ch ch÷a - Gi¶i thÝch cho hä hiÓu: ®ång cam céng khæ lμ mét g) BÖnh xu nÞnh, a dua - L¹i cã nh÷ng ng−êi tr−íc mÆt th× ai
còng tèt, sau l−ng th× ai còng xÊu. ThÊy x«i nãi x«i ngät, thÊy thÞt
®iÒu rÊt hay , rÊt tèt. NhÊt lμ trong lóc c¸i g× còng cßn tóng thiÕu,
nãi thÞt bïi. Theo giã bÎ buåm, kh«ng cã khÝ kh¸i.
vμ mçi ®¶ng viªn, mçi c¸n bé cÇn ph¶i lμm kiÓu mÉu trong sù cÇn
lao, tiÕt kiÖm. Nh−ng còng ph¶i tuú theo hoμn c¶nh. C¸i g× th¸i Cßn bÖnh quan liªu, bÖnh bμn giÊy, bÖnh nãng tÝnh, bÖnh lôp
qu¸ còng kh«ng tèt. B×nh ®¼ng th¸i qu¸ còng kh«ng tèt. ThÝ dô: chôp, v.v., ®· nãi qua, ®©y kh«ng nh¾c n÷a.
nÕu mét chiÕn sÜ bÞ th−¬ng ®−îc ®i xe, ¨n ngon, c¸c chiÕn sÜ kh¸c 7. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm sai lÇm v× sao mμ cã vμ tù ®©u mμ
®Òu ®ßi ®i xe, ®ßi ¨n ngon . HoÆc v× b×nh ®¼ng mμ b¾t buéc mét trÎ ®Õn?
em còng ¨n nhiÒu, còng g¸nh nÆng, nh− mét ng−êi lín. NÕu nh− KhuyÕt ®iÓm ®©u mμ nhiÒu thÕ?
thÕ lμ b×nh ®¼ng, th× b×nh ®¼ng ®ã rÊt v« lý, rÊt xÊu, chóng ta ph¶i
§¶ng ta lμ mét ®¶ng rÊt to lín, bao gåm ®ñ c¸c tÇng líp trong
kiªn quyÕt chèng l¹i thø b×nh ®¼ng ®ã.
x· héi. V× vËy cã nhiÒu tÝnh c¸ch rÊt trung thμnh, rÊt kiªn quyÕt,
Sî mÊt oai tÝn vμ thÓ diÖn m×nh, kh«ng d¸m tù phª b×nh. rÊt vÜ ®¹i. Song còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tËp tôc, nh÷ng tÝnh
L¹i nãi: NÕu phª b×nh khuyÕt ®iÓm cña m×nh, cña ®ång chÝ nÕt, nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña x· héi bªn ngoμi, nã l©y, ngÊm vμo
m×nh, cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, th× ®Þch sÏ lîi dông mμ c«ng kÝch ta. trong §¶ng.
Nãi vËy lμ lÇm to. KhuyÕt ®iÓm còng nh− chøng bÖnh. Phª Nh−ng kh«ng v× thÕ mμ kinh sî. Ta ®· thÊy râ nh÷ng bÖnh Êy
b×nh còng nh− uèng thuèc. Sî phª b×nh, còng nh− cã bÖnh mμ giÊu th× ta t×m ®−îc c¸ch ch÷a.
bÖnh. Kh«ng d¸m uèng thuèc. §Ó ®Õn nçi bÖnh ngμy cμng nÆng, Mçi ®¶ng viªn, mçi c¸n bé, cÇn ph¶i thËt thμ tù xÐt vμ xÐt ®ång
kh«ng chÕt "còng la lÕt qu¶ d−a". chÝ m×nh, ai cã khuyÕt ®iÓm nμo, th× ph¶i thËt thμ cè g¾ng tù söa
499 500ch÷a vμ gióp söa ch÷a lÉn nhau. Thang thuèc hay nhÊt lμ thiÕt ra. V× vËy, tuy nãi chung, th× ®¶ng viªn phÇn nhiÒu lμ nh÷ng phÇn
thùc phª b×nh vμ tù phª b×nh. tö tèt, nh−ng vÉn cã mét sè ch−a bá hÕt nh÷ng thãi xÊu tù t− tù lîi,
§¸ ®i l©u còng mßn. S¾t mμi l©u còng s¾c. Ta cè g¾ng söa ch÷a kiªu ng¹o, xa hoa, v.v.. Nh÷ng thãi xÊu ®ã cã ®· l©u, nhÊt lμ trong
th× khuyÕt ®iÓm ngμy cμng bít, −u ®iÓm ngμy cμng thªm. §¶ng 80 n¨m n« lÖ. Nh÷ng thãi xÊu ®ã, hä mang tõ x· héi vμo §¶ng.
viªn vμ c¸n bé ngμy cμng trë nªn ng−êi ch©n chÝnh c¸ch m¹ng. Còng nh− nh÷ng ng−êi hμng ngμy léi bïn, mμ trªn m×nh hä cã
§¶ng ngμy cμng ph¸t triÓn. h¬i bïn, cã vÕt bïn. Nh− thÕ th× cã g× lμ kú qu¸i? V× léi bïn th×
Mong ai nÊy ®Òu ph¶i thiÕt thùc söa ®æi. nhÊt ®Þnh cã h¬i bïn. CÇn ph¶i t¾m röa l©u míi s¹ch. Tr¸i l¹i, nÕu
léi bïn mμ kh«ng cã h¬i bïn, míi thËt lμ kú qu¸i. NÕu trong §¶ng
§¶ng ta lμ mét tæ chøc rÊt tiÕn bé, ®· cã nh÷ng thμnh tÝch rÊt
ta, mét ®¶ng míi tõ trong x· héi cò b−íc ra, nÕu nã hoμn toμn
vÎ vang.
kh«ng cã nh÷ng ng−êi xÊu, viÖc xÊu nh− thÕ míi lμ kú qu¸i chø! Cè
Trong §¶ng ta, gåm cã nh÷ng ng−êi cã tμi, cã ®øc. PhÇn ®«ng nhiªn nãi thÕ kh«ng ph¶i lμ ®Ó tù bμo ch÷a.
nh÷ng ng−êi h¨ng h¸i nhÊt, th«ng minh nhÊt, yªu n−íc nhÊt, kiªn
§¶ng mét mÆt ph¶i lμm c«ng viÖc gi¶i phãng d©n téc, mét mÆt
quyÕt, dòng c¶m nhÊt ®Òu ë trong §¶ng ta. Chóng ta ch¾c ch¾n ®i
ph¶i gi¸o dôc ®¶ng viªn vμ c¸n bé, kiªn quyÕt c¶m ho¸ nh÷ng phÇn
®Õn th¾ng lîi vμ thμnh c«ng.
tö xÊu, söa ch÷a nh÷ng thãi xÊu cßn l¹i. Ph¶i cè söa ch÷a cho tiÖt
Tuy vËy, kh«ng ph¶i lμ ng−êi ng−êi ®Òu tèt, viÖc viÖc ®Òu hay. näc c¸c chøng bÖnh, khiÕn cho §¶ng cμng m¹nh khoÎ, b×nh an.
Trong §¶ng ta ch−a hoμn toμn tr¸nh khái mét vμi kÎ vu v¬, nh÷ng
8. C¸ch ®èi víi c¸c khuyÕt ®iÓm
viÖc kh«ng chÝnh ®¸ng, nh− võa kÓ trªn.
V× §¶ng rÊt to, ng−êi rÊt ®«ng; mçi h¹ng ng−êi l¹i cã thãi
Còng nh− mét nhμ cã rÓ khê, d©u d¹i, kh«ng thÓ cÊm hä gÆp gì
quen, tÝnh nÕt, tr×nh ®é, t− t−ëng, nhËn xÐt kh¸c nhau. NhÊt lμ khi
bμ con. §¶ng ta dï muèn giÊu nh÷ng ng−êi vμ nh÷ng viÖc kh«ng tèt
phong trμo c¸ch m¹ng cμng s«i næi, hoμn c¶nh cμng khã kh¨n, th×
kia, còng kh«ng thÓ giÊu. QuÇn chóng lu«n lu«n liªn l¹c víi §¶ng ta.
sù kh¸c nhau ®ã cμng râ rÖt, cμng trë nªn gay go.
Nh÷ng ng−êi h¨ng h¸i ®ång t×nh víi §¶ng ta, hoÆc tham gia §¶ng ta.
Hä ch¼ng nh÷ng tr«ng thÊy nh÷ng ng−êi tèt, viÖc tèt, mμ hä còng Nªn gi¶i quyÕt nh÷ng mèi m©u thuÉn ®ã thÕ nμo?
tr«ng thÊy nh÷ng ng−êi xÊu, viÖc xÊu trong §¶ng. Hä sÏ ng¬ ng¸c mμ Cã ng−êi th× cho r»ng: trong §¶ng viÖc g× còng tèt, kh«ng cã
hái " §¶ng nμy lμ §¶ng tèt, ®¶ng viªn ®Òu lμ ng−êi tèt, v× sao l¹i cã khuyÕt ®iÓm g× ®¸ng lo. Cã ng−êi l¹i cho r»ng: trong §¶ng c¸i g×
nh÷ng ng−êi vu v¬, nh÷ng viÖc mê tèi nh− thÕ nhØ?". còng kÐm, ®Çy nh÷ng khuyÕt ®iÓm, v× vËy mμ hä bi quan, thÊt
C©u hái ®ã lμm cho chóng ta cμng thªm chó ý, lμm cho ®¶ng väng. Hai c¸ch nhËn xÐt ®ã ®Òu kh«ng ®óng.
viªn vμ c¸n bé ph¶i cÈn thËn gi÷ m×nh, vμ cÈn thËn s¨n sãc, d¾t d×u Sù thËt lμ: §¶ng ta rÊt tiÒn tiÕn, rÊt vÎ vang. Nh−ng néi bé
nh÷ng ng−êi c¶m t×nh, nh÷ng ®¶ng viªn míi, chí ®Ó hä bÞ ¶nh vÉn cßn nh÷ng sù sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm. §ång thêi, chóng ta
h−ëng xÊu. §ång thêi, chóng ta ph¶i tr¶ lêi cho c©u hái ®ã cho thÊy c¸i nguån gèc cña nh÷ng sai lÇm khuyÕt ®iÓm ®ã, vμ ch¾c t×m
®óng. NÕu kh«ng th× ng−êi ta sÏ thÊt väng vμ bi quan. ®−îc c¸ch söa ch÷a. Chóng ta quyÕt t©m c«ng t¸c thªm, ®Ó lμm cho
Tr¶ lêi thÕ nμo? §¶ng tiÕn bé thªm m·i.
RÊt lμ gi¶n ®¬n, dÔ hiÓu: Th¸i ®é mçi ng−êi ®èi víi nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña §¶ng ta
§¶ng ta kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Nã ë trong x· héi mμ còng kh¸c nhau.
501 502Bän ph¶n ®éng th× lîi dông nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã vμ t« vÏ d−íi ®èi víi cÊp trªn. Th¸i ®é ®ã th−êng sinh ra thãi "kh«ng nãi
thªm ®Ó ph¸ ho¹i §¶ng ta. tr−íc mÆt, hôc hÆc sau l−ng". Nã g©y nªn sù uÊt øc vμ kh«ng ®oμn
Lîi dông nh÷ng sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm ®ã, ®Ó ®¹t môc ®Ých tù kÕt trong §¶ng. Nã ®Ó cho bän vu v¬ cã thÓ chui vμo ho¹t ®éng
t− tù lîi cña hä. §ã lμ th¸i ®é cña ®¶ng viªn vμ c¸n bé ®Çu c¬. trong §¶ng. Nã ®Ó cho khuyÕt ®iÓm ngμy cμng chång chÊt l¹i vμ
ph¸t triÓn ra.
Bän thø ba th× sao còng mÆc kÖ, sao xong chuyÖn th× th«i.
Kh«ng phª b×nh, kh«ng tù phª b×nh. §ã lμ th¸i ®é cña nh÷ng ®¶ng NÕu theo th¸i ®é thø t− th× §¶ng chØ cßn mét nhãm cán con, v×
viªn vμ c¸n bé −¬n hÌn yÕu ít. sè ®«ng sÏ bÞ khai trõ hÕt. Mμ chÝnh nh÷ng ng−êi cã th¸i ®é ®ã
còng bÞ khai trõ, v× hä ®· ph¹m c¸i khuyÕt ®iÓm hÑp hßi.
Bän thø t− th× ®èi víi nh÷ng ng−êi cã khuyÕt ®iÓm vμ sai lÇm
®ã, nh− ®èi víi hæ mang, thuång luång. Hä ®ßi ph¶i ®uæi bän kia ra KÕt luËn - Trong c«ng t¸c, trong tranh ®Êu, trong huÊn luyÖn,
khái §¶ng ngay. NÕu §¶ng kh«ng lμm nh− thÕ th× hä cho r»ng: c¸c ®¶ng viªn, c¸c c¸n bé, cÇn ph¶i lu«n lu«n tù hái m×nh, tù kiÓm
Th«i, háng hÕt råi! Do ®ã, hä ®©m ra ch¸n n¶n, thÊt väng. HoÆc hä ®iÓm m×nh vμ ®ång chÝ m×nh. Lu«n lu«n dïng vμ khÐo dïng c¸ch
kh«ng lμm g× n÷a hÕt. ThËm chÝ hä bá §¶ng. §ã lμ th¸i ®é nh÷ng phª b×nh vμ tù phª b×nh, th× khuyÕt ®iÓm nhÊt ®Þnh hÕt dÇn, −u
ng−êi m¸y mãc qu¸. §ã còng lμ bÖnh "chñ quan". ®iÓm nhÊt ®Þnh thªm lªn vμ §¶ng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

Th¸i ®é thø n¨m, lμ th¸i ®é ®óng. Tøc lμ:
C- T¦ C¸CH Vμ BæN PHËN §¶NG VI£ ) N49F1
a) Ph©n t¸ch râ rμng, c¸i g× ®óng, c¸i g× lμ sai.
b) Kh«ng chÞu næi ¶nh h−ëng cña nh÷ng chñ tr−¬ng sai lÇm, 1. T− c¸ch
nh÷ng phÇn tö kh«ng tèt. Ra søc häc tËp vμ n©ng cao nh÷ng kiÓu a) Thõa nhËn chÝnh s¸ch cña §¶ng. Thùc hμnh c¸c nghÞ quyÕt
mÉu tèt. cña §¶ng. Ra søc lμm c«ng viÖc §¶ng. Nép ®¶ng phÝ.
c) Kh«ng ®Ó mÆc kÖ. Mμ ra søc tranh ®Êu söa ch÷a nh÷ng b) Nh÷ng ng−êi trÝ thøc, c«ng nh©n, n«ng d©n, phô n÷, qu©n
khuyÕt ®iÓm, kh«ng ®Ó nã ph¸t triÓn ra, kh«ng ®Ó nã cã h¹i cho nh©n, h¨ng h¸i yªu n−íc, tõ 18 tuæi trë lªn ®Òu ®−îc vμo §¶ng.
§¶ng. c) Mçi ng−êi muèn vμo §¶ng ph¶i cã hai ®¶ng viªn cò giíi thiÖu.
d) Kh«ng lμm c¸ch m¸y mãc. Nh−ng khÐo dïng c¸ch phª b×nh - Nh÷ng ng−êi bá ®¶ng ph¸i kh¸c mμ vμo §¶ng, ph¶i cã ba
vμ tù phª b×nh ®Ó gióp ®ång chÝ kh¸c söa ®æi nh÷ng sai lÇm vμ ng−êi giíi thiÖu, vμ ph¶i ®−îc cÊp trªn cña §¶ng chuÈn y.
khuyÕt ®iÓm, gióp hä tiÕn bé. - Nh÷ng ng−êi rêi §¶ng ®· l©u, mμ cã ng−êi lμm chøng r»ng,
®) §oμn kÕt §¶ng b»ng sù tranh ®Êu néi bé. N©ng cao kû luËt trong thêi gian ®ã kh«ng hÒ lμm viÖc g× cã h¹i cho §¶ng, th× ®−îc
vμ uy tÝn cña §¶ng. trë l¹i lμm ®¶ng viªn.
Bän ph¶n ®éng vμ bän ®Çu c¬ lμ ®Þch nh©n lät vμo trong §¶ng d) Nh÷ng ng−êi míi vμo §¶ng ph¶i qua mét thêi kú dù bÞ.
®Ó ph¸ ho¹i. V× vËy chóng ta ph¶i ra søc ®Ò phßng. Mçi khi trong N«ng d©n vμ c«ng nh©n hai th¸ng. Qu©n nh©n ba th¸ng. TrÝ thøc
§¶ng cã khuyÕt ®iÓm th× chóng ta ph¶i t×m c¸ch chí ®Ó cho ai lîi bèn th¸ng.
dông. §ã lμ phËn sù cña mçi mét ®¶ng viªn ch©n chÝnh. ___________
Th¸i ®é thø ba, ai mÆc kÖ ai, cè nhiªn còng kh«ng ®óng. Tuy 1) T¸c gi¶ viÕt môc nμy c¨n cø vμo §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n §«ng
vËy, trong §¶ng, cßn cã nhiÒu ng−êi gi÷ th¸i ®é ®ã, nhÊt lμ khi cÊp D−¬ng (B.T).
503 504®) Trong thêi kú dù bÞ, §¶ng ph¶i d¹y dç cho hä, vμ trao viÖc NÕu kh«ng biÕt râ t×nh h×nh mμ ®Æt chÝnh s¸ch th× kÕt qu¶ lμ
cho hä lμm. §ång thêi, §¶ng ph¶i xem xÐt tÝnh nÕt, c«ng t¸c vμ lÞch "nåi vu«ng óp vung trßn", kh«ng ¨n khíp g× hÕt.
sö cña hä.
Ba lμ: Lý luËn vμ thùc hμnh ph¶i lu«n lu«n ®i ®«i víi nhau.
- Nh÷ng ng−êi giíi thiÖu ph¶i gióp ®ì hä häc tËp vμ c«ng t¸c.
V× kÐm tÝnh ®¶ng mμ cã nh÷ng bÖnh sau nμy
e) Nh÷ng ng−êi dù bÞ ph¶i c«ng t¸c cho §¶ng vμ nép ®¶ng phÝ.
BÖnh ba hoa, BÖnh chñ quan,
Hä cã quyÒn tham gia huÊn luyÖn, ®Ò ra ý kiÕn, bμn b¹c c¸c
vÊn ®Ò, nh−ng kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. BÖnh ®Þa ph−¬ng, BÖnh h×nh thøc,

Hä còng ch−a cã quyÒn gi÷ c¸c tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o nh− lμm tæ BÖnh ham danh vÞ, BÖnh Ých kû,
tr−ëng, th− ký, v.v.. (Trong nh÷ng hoμn c¶nh ®Æc biÖt, nh− n¬i ®ã BÖnh thiÕu kû luËt, BÖnh hñ ho¸,
míi b¾t ®Çu cã §¶ng, hoÆc ®¹i ®a sè ®Òu ®¶ng viªn míi, th× kh«ng BÖnh cÈu th¶ (gÆp sao hay vËy), BÖnh thiÕu ng¨n n¾p,
ph¶i theo lÖ nμy).
BÖnh xa quÇn chóng, BÖnh l−êi biÕng.
2. Bæn phËn
M¾c ph¶i mét bÖnh trong m−êi hai bÖnh ®ã tøc lμ háng viÖc. V×
a) Suèt ®êi tranh ®Êu cho d©n téc, cho Tæ quèc.
vËy, chóng ta ph¶i r¸o riÕt dïng phª b×nh vμ tù phª b×nh ®Ó gióp
b) §Æt lîi Ých cña c¸ch m¹ng lªn trªn hÕt, lªn tr−íc hÕt. nhau ch÷a cho hÕt nh÷ng bÖnh Êy. Cã nh− thÕ §¶ng míi chãng
c) HÕt søc gi÷ kû luËt vμ gi÷ bÝ mËt cña §¶ng. ph¸t triÓn.
d) Kiªn quyÕt thi hμnh nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¶ng. Phª b×nh lμ nªu −u ®iÓm vμ v¹ch khuyÕt ®iÓm cña ®ång chÝ
®) Cè g¾ng lμm kiÓu mÉu cho quÇn chóng trong mäi viÖc. m×nh.
e) Cè g¾ng häc tËp chÝnh trÞ, qu©n sù, v¨n ho¸. Ph¶i gÇn gòi Tù phª b×nh lμ nªu −u ®iÓm vμ v¹ch khuyÕt ®iÓm cña m×nh.
quÇn chóng, häc hái quÇn chóng, còng nh− ph¶i l·nh ®¹o quÇn Tù phª b×nh vμ phª b×nh ph¶i ®i ®«i víi nhau. Môc ®Ých lμ cho
chóng.
mäi ng−êi häc lÉn −u ®iÓm cña nhau vμ gióp nhau ch÷a nh÷ng
khuyÕt ®iÓm.
D- PH¶I RÌN LUYÖN TÝNH §¶NG
VÒ mÆt §¶ng th× ph¶i thùc hμnh nh÷ng ®iÒu sau nμy:
Mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn, cÇn ph¶i cã tÝnh ®¶ng míi lμm ®−îc 1. Ph¶i nghiªm ngÆt kiÓm tra, c¸c ®Þa ph−¬ng ph¶i kiªn quyÕt
viÖc. KÐm tÝnh ®¶ng, th× viÖc g× còng kh«ng lμm nªn.
thùc hμnh nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¶ng. Kiªn quyÕt chèng l¹i c¸i
TÝnh ®¶ng lμ g×? thãi nghÞ quyÕt mét ®−êng, thi hμnh mét nÎo.
Mét lμ: Ph¶i ®Æt lîi Ých cña §¶ng, cña d©n téc lªn trªn hÕt. 2. N¬i nμo sai lÇm, ai sai lÇm, th× lËp tøc söa ch÷a. Kiªn quyÕt
Hai lμ: ViÖc g× còng ph¶i ®iÒu tra râ rμng, cÈn thËn vμ ph¶i chèng thãi nÓ nang vμ che giÊu, chèng thãi "tr−íc mÆt th× nÓ, kÓ lÓ
lμm ®Õn n¬i ®Õn chèn. sau l−ng". Phª b×nh th× ph¶i râ rμng, thiÕt thùc, ngay th¼ng, thμnh
Ph¶i hiÓu r»ng: §¶ng cã hiÓu râ t×nh h×nh th× ®Æt chÝnh s¸ch míi thËt - môc ®Ých lμ cèt söa ch÷a, chø kh«ng ph¶i ®Ó c«ng kÝch, cèt
®óng. Mμ muèn §¶ng hiÓu râ th× ®¶ng viªn vμ c¸n bé ph¶i ®iÒu tra vμ gióp nhau tiÕn bé, chø kh«ng ph¶i lμm cho ®ång chÝ khã chÞu, n¶n
b¸o c¸o râ rμng t×nh h×nh tõng x·, tõng huyÖn, tõng tØnh, tõng khu. lßng.
505 5063. Ph¶i kiªn quyÕt thùc hμnh kû luËt, tøc lμ c¸ nh©n ph¶i tuyÖt
®èi phôc tïng tæ chøc, sè Ýt ph¶i phôc tïng sè nhiÒu, cÊp d−íi ph¶i
phôc tïng cÊp trªn, ®Þa ph−¬ng ph¶i phôc tïng trung −¬ng.
4. Ph¶i ®ßi hái mçi ®¶ng viªn, tr−íc hÕt lμ mçi c¸n bé, ph¶i
thËt thμ tù phª b×nh, tù söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh.
§Æt lîi Ých cña §¶ng, cña d©n téc lªn trªn hÕt. Kiªn quyÕt chèng
bÖnh tù m·n tù tóc, tù t− tù lîi, kiªu ng¹o, ba hoa. Ph¶i thùc hμnh IV
khÈu hiÖu: "ChÝ c«ng v« t−; cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh!"
VÊN §Ò C¸N Bé

1. HuÊn luyÖn c¸n bé
C¸n bé lμ nh÷ng ng−êi ®em chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh
phñ gi¶i thÝch cho d©n chóng hiÓu râ vμ thi hμnh. §ång thêi ®em
t×nh h×nh cña d©n chóng b¸o c¸o cho §¶ng, cho ChÝnh phñ hiÓu râ,
®Ó ®Æt chÝnh s¸ch cho ®óng.
V× vËy, c¸n bé lμ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc.
V× vËy, huÊn luyÖn c¸n bé lμ c«ng viÖc gèc cña §¶ng.
§¶ng cã më nh÷ng líp huÊn luyÖn c¸n bé. Nh−ng ®¹i ®a sè c¸n
bé, hoÆc bËn c«ng viÖc, hoÆc xa x«i qu¸, ch−a ®−îc huÊn luyÖn. §èi
víi nh÷ng c¸n bé ®ã, §¶ng cÇn ph¶i t×m c¸ch huÊn luyÖn hä (hoÆc
më líp ë ®Þa ph−¬ng, hoÆc göi s¸ch vë cho hä nghiªn cøu, v.v.).
KhuyÕt ®iÓm trong sù huÊn luyÖn - §· cã n¬i më líp huÊn
luyÖn, thÕ rÊt tèt. Song nh÷ng líp Êy cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm. ThÝ
dô: huÊn luyÖn cho c¸n bé trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh mμ kh«ng
®ông ®Õn c«ng viÖc hμnh chÝnh.
Cßn d¹y chÝnh trÞ th× mªnh m«ng mμ kh«ng thiÕt thùc, häc råi
kh«ng dïng ®−îc.
PhÇn ®«ng c¸n bé lμ c«ng nh©n vμ n«ng d©n, v¨n ho¸ rÊt kÐm.
§¶ng ch−a t×m ®ñ c¸ch ®Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cña hä.
HuÊn luyÖn lý luËn cho nh÷ng c¸n bé cao cÊp, ®Õn nay hoÆc
507 508ch−a lμm, hoÆc lμm kh«ng ®óng, lý luËn vμ thùc tÕ kh«ng ¨n khíp b) HuÊn luyÖn chÝnh trÞ
víi nhau, d¹y theo c¸ch häc thuéc lßng. Cã hai thø: thêi sù vμ chÝnh s¸ch.
§ã lμ nh÷ng ®iÒu §¶ng nªn söa ch÷a ngay, theo c¸ch sau ®©y: C¸ch huÊn luyÖn thêi sù lμ khuyªn g¾ng vμ ®èc thóc c¸c c¸n bé
a) HuÊn luyÖn nghÒ nghiÖp xem b¸o, th¶o luËn vμ gi¶i thÝch nh÷ng vÊn ®Ò quan träng, vμ ®Þnh
kú khai héi c¸n bé, b¸o c¸o thêi sù.
Ph¶i thùc hμnh khÈu hiÖu: lμm viÖc g× häc viÖc Êy.
HuÊn luyÖn chÝnh s¸ch lμ ®èc thóc c¸c c¸n bé nghiªn cøu vμ
V« luËn ë qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, tæ chøc, tuyªn
th¶o luËn nh÷ng nghÞ quyÕt, nh÷ng ch−¬ng tr×nh, nh÷ng tuyªn
truyÒn, c«ng an, v.v., c¸n bé ë m«n nμo ph¶i häc cho th¹o c«ng viÖc
ng«n cña §¶ng, cña ChÝnh phñ.
ë trong m«n Êy.
HuÊn luyÖn chÝnh trÞ, m«n nμo còng ph¶i cã. Nh−ng ph¶i tuú
Nh÷ng c¬ quan l·nh ®¹o vμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch ph¶i cã kÕ theo mçi m«n mμ ®Þnh nhiÒu hay Ýt. ThÝ dô: c¸n bé chuyªn m«n vÒ
ho¹ch d¹y cho c¸n bé trong m«n cña m×nh, do c¸c cÊp §¶ng gióp y tÕ, vÒ v¨n nghÖ, v.v. th× Ýt h¬n. C¸n bé vÒ tuyªn truyÒn, tæ chøc,
vμo. C¸ch häc tËp gåm cã 5 m«n: v.v., th× ph¶i nghiªn cøu chÝnh trÞ nhiÒu h¬n.
1. §iÒu tra: t×nh h×nh cã quan hÖ víi c«ng t¸c cña m×nh. ThÝ c) HuÊn luyÖn v¨n ho¸
dô: m«n qu©n sù, th× ®iÒu tra, ph©n t¸ch, nghiªn cøu râ rμng t×nh
Víi nh÷ng c¸n bé cßn kÐm v¨n ho¸, th× viÖc huÊn luyÖn nμy rÊt
h×nh cña ®Þch, cña b¹n, cña ta, chän nh÷ng ®iÓm chÝnh lμm tμi liÖu träng yÕu. Tr−íc hÕt ph¶i d¹y cho hä nh÷ng th−êng thøc: lÞch sö,
huÊn luyÖn cho c¸n bé. ®Þa d−, lμm tÝnh, khoa häc tù nhiªn, x· héi, chÝnh trÞ, c¸ch viÕt b¸o
2. Nghiªn cøu: nh÷ng chÝnh s¸ch, chØ thÞ, nghÞ quyÕt. ThÝ dô: c¸o, nghÜa vô vμ quyÒn lîi ng−êi c«ng d©n.
c¸n bé vÒ m«n tμi chÝnh, ph¶i hiÓu râ chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ C¸c bμi häc do mét ban phô tr¸ch s¾p xÕp.
nh÷ng nghÞ quyÕt vÒ tμi chÝnh cña ChÝnh phñ.
Líp häc do mét hoÆc vμi ba c¬ quan tæ chøc víi nhau.
3. Kinh nghiÖm : ThÝ dô: ban tuyªn truyÒn th× gom gãp tÊt c¶ Nh÷ng líp ®ã cÇn ph¶i cã gi¸o viªn lu«n lu«n phô tr¸ch vμ gi¸o
nh÷ng kinh nghiÖm thμnh c«ng hoÆc thÊt b¹i trong c«ng viÖc tuyªn viªn ngoμi gióp viÖc.
truyÒn, chÐp thμnh tμi liÖu huÊn luyÖn, cho c¸n bé tuyªn truyÒn häc.
C¸c c¸n bé cã thÓ thay phiªn nhau mμ ®i häc.
4. LÞch sö: ThÝ dô: m«n kinh tÕ th× ®em nh÷ng sù thay ®æi
CÇn ph¶i −u ®·i c¸c gi¸o viªn vμ khen th−ëng nh÷ng líp tæ
trong nÒn kinh tÕ cña n−íc ta trong thêi kú gÇn ®©y lμm tμi liÖu
chøc tèt.
huÊn luyÖn.
Nh÷ng c¸n bé häc trong nh÷ng líp nμy, ph¶i theo tr×nh ®é v¨n
5. Khoa häc : ThÝ dô: c¸c c¸n bé qu©n sù th× ph¶i nghiªn cøu ho¸ cao hay thÊp mμ ®Æt líp, chø kh«ng theo cÊp bËc c¸n bé cao
khoa häc qu©n sù, c¸n bé y tÕ ph¶i nghiªn cøu y häc. C¸n bé m«n hay thÊp.
nμo th× nghiªn cøu lý luËn cña m«n Êy.
d) HuÊn luyÖn lý luËn
C¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña mçi m«n ph¶i gom gãp tμi liÖu, s¾p
Nh÷ng c¸n bé cao cÊp vμ trung cÊp mμ cã søc nghiªn cøu lý
xÕp c¸ch d¹y vμ häc, kiÓm tra kÕt qu¶, sao cho c¸n bé trong m«n luËn (tr×nh ®é v¨n ho¸ kh¸, ham nghiªn cøu), th× ngoμi viÖc häc tËp
m×nh dÇn dÇn ®i ®Õn th¹o c«ng viÖc. chÝnh trÞ vμ nghÒ nghiÖp ®Òu cÇn häc thªm lý luËn.
509 510HuÊn luyÖn lý luËn cã hai c¸ch: Khoa häc kinh tÕ lÊy "kinh tÕ chÝnh trÞ häc" lμm tμi liÖu lý
Mét c¸ch lμ chØ ®em lý luËn kh« khan nhÐt cho ®Çy ãc hä. Råi luËn, lÊy lÞch sö kinh tÕ cña n−íc ta gÇn 100 n¨m nay lμm tμi liÖu
bμy cho hä viÕt nh÷ng ch−¬ng tr×nh, nh÷ng hiÖu triÖu rÊt kªu. thùc tÕ.
Nh−ng ®èi víi viÖc thùc tÕ, tuyªn truyÒn, vËn ®éng, tæ chøc, kinh C¸c m«n kh¸c còng thÕ.
nghiÖm chØ nãi qua loa mμ th«i. ThÕ lμ lý luËn su«ng, v« Ých. C¸ch häc tËp: Tæ chøc tõng ban cao cÊp hoÆc trung cÊp. LÊy tù
Mét c¸ch lμ trong lóc häc lý luËn, ph¶i nghiªn cøu c«ng viÖc häc lμm cèt. Do th¶o luËn vμ chØ ®¹o gióp vμo.
thùc tÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ. Lóc häc råi, hä cã thÓ tù m×nh t×m ra - S¾p xÕp thêi gian vμ bμi häc cho nh÷ng líp ®ã, ph¶i cho khÐo,
ph−¬ng h−íng chÝnh trÞ cã thÓ lμm nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ, cã thÓ ph¶i cã m¹ch l¹c víi nhau, mμ kh«ng xung ®ét víi nhau.
trë nªn ng−êi tæ chøc vμ l·nh ®¹o. ThÕ lμ lý luËn thiÕt thùc , cã Ých.
- V« luËn c«ng t¸c m«n nμo, líp huÊn luyÖn nμo, ®Òu ph¶i tuyÖt
Lý luËn do kinh nghiÖm c¸ch m¹ng ë c¸c n−íc vμ trong n−íc ®èi chèng bÖnh chñ quan, bÖnh hÑp hßi, bÖnh ba hoa. C¸c tμi liÖu
ta, do kinh nghiÖm tõ tr−íc vμ kinh nghiÖm hiÖn nay gom gãp huÊn luyÖn ph¶i do c¬ quan l·nh ®¹o xÐt kü.
ph©n tÝch vμ kÕt luËn nh÷ng kinh nghiÖm ®ã thμnh ra lý luËn. - C¸ch huÊn luyÖn nμy lμ huÊn luyÖn l©u dμi. Cho nªn nguyªn
Nh−ng ph¶i biÕt khÐo lîi dông kinh nghiÖm. NÕu thÊy ng−êi ta t¾c lμ: ®Ó ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp mμ kh«ng trë ng¹i ®Õn nghÒ
lμm thÕ nμo m×nh còng mét mùc b¾t ch−íc lμm theo thÕ Êy. ThÝ dô: nghiÖp vμ søc khoÎ cña c¸n bé. ë c¸c c¬ quan, mçi ngμy Ýt nhÊt
nghe ng−êi ta nãi giai cÊp ®Êu tranh, m×nh còng ra khÈu hiÖu giai ph¶i häc tËp mét tiÕng ®ång hå. Nh÷ng n¬i v× hoμn c¶nh kh¸ng
cÊp ®Êu tranh, mμ kh«ng xÐt hoμn c¶nh n−íc m×nh nh− thÕ nμo ®Ó chiÕn ®Æc biÖt, thêi giê dμi hay ng¾n, tuú theo ®iÒu kiÖn mμ ®Þnh.
lμm cho ®óng. Nh÷ng giê häc tËp ®Òu tÝnh nh− nh÷ng giê lμm viÖc. Khi cÊt nh¾c
Tr¸i l¹i, kinh nghiÖm c¸c n−íc vμ ë n−íc ta ®Òu nãi: ph¶i gÇn c¸n bé, ph¶i xem kÕt qu¶ häc tËp còng nh− kÕt qu¶ c«ng t¸c kh¸c
gôi d©n chóng, vμo s©u trong d©n chóng. §iÒu nμy rÊt ®óng. Ta mμ ®Þnh.
ph¶i kiªn quyÕt thùc hμnh theo kinh nghiÖm ®ã. - C¸ch kiÓm tra, thi kh¶o, th−ëng ph¹t nh÷ng líp ®ã, do Trung
Kinh nghiÖm c¸c n−íc vμ ë n−íc ta nãi: ph¶i kiªn quyÕt chèng −¬ng ®Þnh.
bÖnh chñ quan, bÖnh hÑp hßi, bÖnh ba hoa. Ta còng ph¶i kiªn - C¸c c¬ quan cÇn ph¶i rÊt chó ý ®Õn viÖc huÊn luyÖn c¸n bé.
quyÕt chèng nh÷ng bÖnh ®ã v× nhËn thÊy ta th−êng m¾c ph¶i vμ Ph¶i lùa chän rÊt cÈn thËn nh÷ng nh©n viªn phô tr¸ch viÖc huÊn
c¸c bÖnh nμy rÊt cã h¹i cho c«ng t¸c, rÊt h¹i cho §¶ng. luyÖn ®ã. Nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o cÇn ph¶i tham gia viÖc d¹y. Kh«ng
Häc tËp - Khu«n khæ häc tËp, chia ra khoa häc chÝnh trÞ, khoa nªn bñn xØn vÒ c¸c kho¶n chi tiªu trong viÖc huÊn luyÖn.
häc kinh tÕ, khoa häc lÞch sö, v.v., mμ häc dÇn dÇn. 2. D¹y c¸n bé vμ dïng c¸n bé
Häc tËp th× theo nguyªn t¾c: kinh nghiÖm vμ thùc tÕ ph¶i ®i C«ng viÖc thμnh c«ng hoÆc thÊt b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hay kÐm.
cïng nhau. ThÝ dô: khoa häc chÝnh trÞ dïng s¸ch vë, bμi b¸o bμn vÒ V× vËy, §¶ng ph¶i nu«i d¹y c¸n bé, nh− ng−êi lμm v−ên vun
chiÕn l−îc, chiÕn thuËt lμm tμi liÖu lý luËn; lÊy lÞch sö vμ kinh trång nh÷ng c©y cèi quý b¸u. Ph¶i träng nh©n tμi, träng c¸n bé,
nghiÖm tranh ®Êu cña §¶ng lμm tμi liÖu thùc tÕ. träng mçi mét ng−êi cã Ých cho c«ng viÖc chung cña chóng ta.
511 512§¶ng ta lμ mét ®oμn thÓ ®Êu tranh. Trong cuéc tranh ®Êu hÖ kh¨ng khÝt víi quÇn chóng. Hä lμ ng−êi trong quÇn chóng mμ
th−êng hao tæn mét sè c¸n bé quý b¸u. V× vËy, chóng ta cμng ph¶i ra, cã s¸ng kiÕn, tinh thÇn, ch¾c ch¾n, chÝ khÝ v÷ng vμng. Ph¶i
quý c¸n bé, ph¶i bæ sung c¸n bé, ph¶i gi÷ g×n c¸n bé cò vμ ®μo t¹o dïng ng−êi ®óng chç, ®óng viÖc.
c¸n bé míi. MÆt trËn d©n téc ngμy cμng réng, n¶y në ra hμng ngμn 5. Ph¶i gióp c¸n bé cho ®óng - Ph¶i lu«n lu«n dïng lßng th©n
hμng v¹n ng−êi h¨ng h¸i, tham gia vμo §¶ng ta. Hä h¨ng h¸i ¸i mμ gióp ®ì, l·nh ®¹o c¸n bé. Gióp hä söa ch÷a nh÷ng chç sai
nh−ng lý luËn cßn thiÕu, kinh nghiÖm cßn Ýt. Trong c«ng t¸c, hä lÇm. Khen ngîi hä lóc hä lμm ®−îc viÖc. Vμ ph¶i lu«n lu«n kiÓm
th−êng gÆp nh÷ng vÊn ®Ò to t¸t, hä ph¶i tù gi¶i quyÕt. V× vËy so¸t c¸n bé.
chóng ta cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý s¨n sãc nh÷ng c¸n bé ®ã.
6. Ph¶i gi÷ g×n c¸n bé - T¹i nh÷ng n¬i ph¶i c«ng t¸c bÝ mËt khi
V× vËy, vÊn ®Ò c¸n bé lμ mét vÊn ®Ò rÊt träng yÕu, rÊt cÇn kÝp. cÇn th× ph¶i ph¸i c¸n bé míi thÕ cho c¸n bé cò, vμ ph¸i c¸n bé cò ®i
§èi víi vÊn ®Ò ®ã, §¶ng ph¶i lμm thÕ nμo? n¬i kh¸c.
1. Ph¶i biÕt râ c¸n bé - Tõ tr−íc ®Õn nay, §¶ng ta ch−a thùc Ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó gi÷ bÝ mËt cho c¸n bé.
hμnh c¸ch th−êng xem xÐt c¸n bé. §ã lμ mét khuyÕt ®iÓm to. Kinh 3. Lùa chän c¸n bé
nghiÖm cho ta biÕt: mçi lÇn xem xÐt l¹i nh©n tμi, mét mÆt th× t×m
a) Nh÷ng ng−êi ®· tá ra rÊt trung thμnh vμ h¨ng h¸i trong
thÊy nh÷ng nh©n tμi míi, mét mÆt kh¸c th× nh÷ng ng−êi hñ ho¸
c«ng viÖc, trong lóc ®Êu tranh.
còng lßi ra.
b) Nh÷ng ng−êi liªn l¹c mËt thiÕt víi d©n chóng, hiÓu biÕt d©n
2. Ph¶i cÊt nh¾c c¸n bé mét c¸ch cho ®óng .
chóng. Lu«n lu«n chó ý ®Õn lîi Ých cña d©n chóng. Nh− thÕ, th× d©n
CÊt nh¾c c¸n bé lμ mét c«ng t¸c cÇn kÝp. chóng míi tin cËy c¸n bé vμ nhËn c¸n bé ®ã lμ ng−êi l·nh ®¹o cña
Khi cÊt nh¾c mét c¸n bé, cÇn ph¶i xÐt râ ng−êi ®ã cã gÇn gôi hä.
quÇn chóng, cã ®−îc quÇn chóng tin cËy vμ mÕn phôc kh«ng. L¹i c) Nh÷ng ng−êi cã thÓ phô tr¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, trong
ph¶i xem ng−êi Êy xøng víi viÖc g×. NÕu ng−êi cã tμi mμ dïng nh÷ng hoμn c¶nh khã kh¨n.
kh«ng ®óng tμi cña hä, còng kh«ng ®−îc viÖc.
Ai sî phô tr¸ch vμ kh«ng cã s¸ng kiÕn th× kh«ng ph¶i ng−êi
NÕu cÊt nh¾c kh«ng cÈn thËn, kh«ng khái ®em ng−êi b« l« ba l·nh ®¹o.
la, chØ nãi mμ kh«ng biÕt lμm, vμo nh÷ng ®Þa vÞ l·nh ®¹o. Nh− thÕ
Ng−êi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cÇn ph¶i: Khi thÊt b¹i kh«ng hoang
rÊt cã h¹i.
mang, khi th¾ng lîi kh«ng kiªu ng¹o. Khi thi hμnh c¸c nghÞ quyÕt
3. Ph¶i khÐo dïng c¸n bé - Kh«ng cã ai c¸i g× còng tèt, c¸i g× kiªn quyÕt, gan gãc kh«ng sî khã kh¨n.
còng hay. V× vËy, chóng ta ph¶i khÐo dïng ng−êi, söa ch÷a nh÷ng
d) Nh÷ng ng−êi lu«n lu«n gi÷ ®óng kû luËt.
khuyÕt ®iÓm cho hä, gióp ®ì −u ®iÓm cña hä. Th−êng chóng ta
kh«ng biÕt tuú tμi mμ dïng ng−êi. ThÝ dô: thî rÌn th× b¶o ®i ®ãng §ã lμ nh÷ng khu«n khæ ®Ó lùa chän c¸n bé, chóng ta ph¶i theo
tñ, thî méc th× b¶o ®i rÌn dao. Thμnh thö hai ng−êi ®Òu lóng tóng. cho ®óng.
NÕu biÕt tuú tμi mμ dïng ng−êi, th× hai ng−êi ®Òu thμnh c«ng. Trong §¶ng ta, cã nh÷ng n¬i th−êng dïng nh÷ng ng−êi v¨n
4. Ph¶i ph©n phèi c¸n bé cho ®óng - ThÝ dô: Trong mét n¬i hay nãi khÐo, nh−ng kh«ng lμm ®−îc viÖc, kh«ng ra tranh ®Êu. Mμ
quan träng ë mét thμnh thÞ to th× ph¶i ph¸i nh÷ng c¸n bé cã quan nh÷ng ®ång chÝ viÕt kh«ng hay nãi kh«ng th¹o nh−ng rÊt trung
513 514thμnh, h¨ng h¸i, rÊt gÇn gôi quÇn chóng, th× bÞ d×m xuèng. Chóng ®) Gióp ®ì - Ph¶i cho hä ®iÒu kiÖn sinh sèng ®Çy ®ñ mμ lμm
ta ph¶i söa ch÷a ngay nh÷ng ®iÓm ®ã. viÖc. Khi hä ®au èm, ph¶i cã thuèc thang. Tuú theo hoμn c¶nh mμ
§· lùa chän ®óng c¸n bé cßn cÇn ph¶i d¹y b¶o lý luËn cho c¸n gióp hä gi¶i quyÕt vÊn ®Ò gia ®×nh. Nh÷ng ®iÒu ®ã rÊt quan hÖ víi
bé. ChØ thùc hμnh mμ kh«ng cã lý luËn còng nh− cã mét m¾t s¸ng, tinh thÇn cña c¸n bé, vμ sù th©n ¸i ®oμn kÕt trong §¶ng.
mét m¾t mï 5. MÊy ®iÓm lín trong chÝnh s¸ch c¸n bé
4. C¸ch ®èi víi c¸n bé §¶ng ta gåm cã hμng triÖu ng−êi, hμng v¹n c¸n bé. Trong ®ã, sÜ,
Phong trμo gi¶i phãng s«i næi, n¶y në ra rÊt nhiÒu nh©n tμi c«ng, n«ng, th−¬ng, binh ®Òu cã. Tõng líp x· héi kh¸c nhau, tr×nh
ngoμi §¶ng. Chóng ta kh«ng ®−îc bá r¬i hä, xa c¸ch hä. Chóng ta ®é, v¨n ho¸ kh¸c nhau; tÝnh t×nh c¸ nh©n còng kh«ng gièng hÖt.
ph¶i thËt thμ ®oμn kÕt víi hä, n©ng ®ì hä. Ph¶i th©n thiÕt víi hä, Sao cho ®èi ®·i ®óng víi mäi ng−êi? §ã lμ mét vÊn ®Ò rÊt träng
gÇn gôi hä, ®em tμi n¨ng cña hä gióp Ých vμo c«ng cuéc kh¸ng chiÕn yÕu. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i chó ý mÊy viÖc d−íi ®©y:
cøu n−íc. HiÓu biÕt c¸n bé,
Chóng ta ph¶i tÈy s¹ch c¸c bÖnh kiªu ng¹o, bÖnh hÑp hßi, bÖnh
KhÐo dïng c¸n bé,
bao biÖn.
CÊt nh¾c c¸n bé,
Tãm l¹i, ®èi víi c¸n bé cã n¨m c¸ch:
Th−¬ng yªu c¸n bé,
a) ChØ ®¹o - Th¶ cho hä lμm, th¶ cho hä phô tr¸ch, dï sai lÇm
chót Ýt còng kh«ng sî. Phª b×nh c¸n bé.

Nh−ng ph¶i lu«n lu«n tuú theo hoμn c¶nh mμ bμy vÏ cho hä vÒ a) HiÓu biÕt c¸n bé - BiÕt ng−êi, cè nhiªn lμ khã. Tù biÕt m×nh,
ph−¬ng h−íng c«ng t¸c, c¸ch thøc c«ng t¸c, ®Ó cho hä ph¸t triÓn còng kh«ng ph¶i lμ dÔ.
n¨ng lùc vμ s¸ng kiÕn cña hä, ®óng víi ®−êng lèi cña §¶ng. §· kh«ng tù biÕt m×nh th× khã mμ biÕt ng−êi, v× vËy muèn biÕt
b) N©ng cao - Lu«n lu«n t×m c¸ch cho hä häc thªm lý luËn vμ ®óng sù ph¶i tr¸i ë ng−êi ta, th× tr−íc ph¶i biÕt ®óng sù ph¶i tr¸i
c¸ch lμm viÖc, lμm cho t− t−ëng, n¨ng lùc cña hä ngμy cμng tiÕn bé. cña m×nh. NÕu kh«ng biÕt sù ph¶i tr¸i ë m×nh, th× ch¾c kh«ng thÓ
nhËn râ ng−êi c¸n bé tèt hay xÊu. Ng−êi ta th−êng ph¹m nh÷ng
c) KiÓm tra - Kh«ng ph¶i ngμy nμo còng kiÓm tra. Nh−ng
chøng bÖnh sau nμy:
th−êng th−êng kiÓm tra ®Ó gióp hä rót kinh nghiÖm, söa ch÷a
khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm. 1. Tù cao tù ®¹i,
Giao c«ng viÖc mμ kh«ng kiÓm tra, ®Õn lóc thÊt b¹i míi chó ý 2. ¦a ng−êi ta nÞnh m×nh,
®Õn. ThÕ lμ kh«ng biÕt yªu dÊu c¸n bé. 3. Do lßng yªu, ghÐt cña m×nh mμ ®èi víi ng−êi,
d) C¶i t¹o - Khi hä sai lÇm th× dïng c¸ch "thuyÕt phôc" gióp 4. §em mét c¸i khu«n khæ nhÊt ®Þnh, chËt hÑp mμ l¾p vμo tÊt
cho hä söa ch÷a. c¶ mäi ng−êi kh¸c nhau.
Kh«ng ph¶i mét sai lÇm to lín, mμ ®· véi cho hä lμ "c¬ héi chñ Ph¹m mét trong bèn bÖnh ®ã th× còng nh− m¾t ®· mang kÝnh
nghÜa", ®· "c¶nh c¸o", ®· "t¹m khai trõ". Nh÷ng c¸ch qu¸ ®¸ng nh− cã mμu, kh«ng bao giê thÊu râ c¸i mÆt thËt cña nh÷ng c¸i m×nh
thÕ ®Òu kh«ng ®óng. tr«ng.
515 516Muèn biÕt râ c¸n bé, muèn ®èi ®·i mét c¸ch ®óng ®¾n c¸c h¹ng Ng−êi ë ®êi, ai còng cã chç tèt vμ chç xÊu. Ta ph¶i khÐo n©ng cao
ng−êi, tr−íc hÕt ph¶i söa nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh. M×nh cμng chç tèt, khÐo söa ch÷a chç xÊu cho hä.
Ýt khuyÕt ®iÓm th× c¸ch xem xÐt c¸n bé cμng ®óng. b) KhÐo dïng c¸n bé - Lóc dïng c¸n bé, nhiÒu ng−êi ph¹m vμo
Trong thÕ giíi, c¸i g× còng biÕn ho¸. T− t−ëng cña ng−êi còng nh÷ng chøng bÖnh sau ®©y:
biÕn ho¸. V× vËy c¸ch xem xÐt c¸n bé, quyÕt kh«ng nªn chÊp nhÊt, 1. Ham dïng ng−êi bμ con, anh em quen biÕt, bÇu b¹n, cho hä
v× nã còng ph¶i biÕn ho¸. ThÝ dô: cã ng−êi khi tr−íc theo c¸ch m¹ng lμ ch¾c ch¾n h¬n ng−êi ngoμi.
mμ nay l¹i ph¶n c¸ch m¹ng. Cã ng−êi khi tr−íc kh«ng c¸ch m¹ng 2. Ham dïng nh÷ng kÎ khÐo nÞnh hãt m×nh, mμ ch¸n ghÐt
mμ nay l¹i tham gia c¸ch m¹ng. ThËm chÝ cã ng−êi nay ®ang theo nh÷ng ng−êi chÝnh trùc.
c¸ch m¹ng, nh−ng sau nμy cã thÓ ph¶n c¸ch m¹ng.
3. Ham dïng nh÷ng ng−êi tÝnh t×nh hîp víi m×nh, mμ tr¸nh
Mét ng−êi c¸n bé khi tr−íc cã sai lÇm, kh«ng ph¶i v× thÕ mμ nh÷ng ng−êi tÝnh t×nh kh«ng hîp víi m×nh.
sai lÇm m·i. Còng cã c¸n bé ®Õn nay ch−a bÞ sai lÇm, nh−ng ch¾c g× V× nh÷ng bÖnh ®ã, kÕt qu¶ nh÷ng ng−êi kia ®· lμm bËy, m×nh
sau nμy kh«ng ph¹m sai lÇm? Qu¸ khø, hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai cña còng cø bao dung, che chë, b¶o hé, khiÕn cho chóng cμng ngμy cμng
mäi ng−êi kh«ng ph¶i lu«n gièng nhau. h− háng. §èi víi nh÷ng ng−êi chÝnh trùc th× bíi l«ng t×m vÕt ®Ó tr¶
Xem xÐt c¸n bé, kh«ng chØ xem ngoμi mÆt mμ cßn ph¶i xem thï. Nh− thÕ, cè nhiªn lμ háng c¶ c«ng viÖc cña §¶ng, háng c¶ danh
tÝnh chÊt cña hä. Kh«ng chØ xem mét viÖc, mét lóc mμ ph¶i xem gi¸ cña ng−êi l·nh ®¹o.
toμn c¶ lÞch sö, toμn c¶ c«ng viÖc cña hä. Cã ng−êi lóc phong trμo ThÕ nμo lμ dïng c¸n bé ®óng?
c¸ch m¹ng cao, hä vμo §¶ng, hä lμm viÖc rÊt h¨ng. Nh−ng lóc - M×nh ph¶i cã ®é l−îng vÜ ®¹i th× míi cã thÓ ®èi víi c¸n bé mét
phong trμo h¬i khã kh¨n th× ®©m ra hoang mang. Lóc gÆp sù nguy c¸ch chÝ c«ng v« t−, kh«ng cã thμnh kiÕn, khiÕn cho c¸n bé khái bÞ
hiÓm thËm chÝ ho¸ ph¶n c¸ch m¹ng, lμm mËt th¸m. Muèn lμm mËt bá r¬i.
th¸m ®−îc viÖc, th× nã l¹i c«ng t¸c h¨ng h¬n ai hÕt. NÕu ta kh«ng - Ph¶i cã tinh thÇn réng r·i, míi cã thÓ gÇn gôi nh÷ng ng−êi
xem xÐt râ rμng, th× lÇm nã lμ c¸n bé tèt. m×nh kh«ng −a.
V× vËy, nhËn xÐt c¸n bé kh«ng nªn chØ xÐt ngoμi mÆt, chØ xÐt - Ph¶i cã tÝnh chÞu khã d¹y b¶o, míi cã thÓ n©ng ®ì nh÷ng
mét lóc, mét viÖc, mμ ph¶i xÐt kü c¶ toμn bé c«ng viÖc cña c¸n bé. ®ång chÝ cßn kÐm, gióp cho hä tiÕn bé.
Ai mμ hay khoe c«ng viÖc, hay a dua, t×m viÖc nhá mμ lμm, - Ph¶i s¸ng suèt, míi khái bÞ bän vu v¬ bao v©y, mμ c¸ch xa
tr−íc mÆt th× theo mÖnh lÖnh, sau l−ng th× tr¸i mÖnh lÖnh, hay c¸n bé tèt.
c«ng kÝch ng−êi kh¸c, hay tù t©ng bèc m×nh, nh÷ng ng−êi nh− thÕ, - Ph¶i cã th¸i ®é vui vÎ, th©n mËt, c¸c ®ång chÝ míi vui lßng
tuy hä lμm ®−îc viÖc, còng kh«ng ph¶i c¸n bé tèt. gÇn gôi m×nh.
Ai cø c¾m ®Çu lμm viÖc, kh«ng ham khoe khoang, ¨n nãi ngay Môc ®Ých khÐo dïng c¸n bé, cèt ®Ó thùc hμnh ®Çy ®ñ chÝnh
th¼ng, kh«ng che giÊu khuyÕt ®iÓm cña m×nh, kh«ng ham viÖc dÔ, s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. NÕu c¸n bé cã ý hoang mang, sî h·i,
tr¸nh viÖc khã, bao giê còng kiªn quyÕt lμm theo mÖnh lÖnh cña buån rÇu, uÊt øc, hoÆc c«ng t¸c kh«ng hîp, ch¾c kh«ng thμnh c«ng
§¶ng, v« luËn hoμn c¶nh thÕ nμo, lßng hä còng kh«ng thay ®æi, ®−îc.
nh÷ng ng−êi nh− thÕ, dï c«ng t¸c kÐm mét chót còng lμ c¸n bé tèt. V× vËy, muèn c¸n bé lμm ®−îc viÖc, ph¶i khiÕn cho hä yªn t©m
517 518lμm viÖc, vui thó lμm viÖc. Muèn nh− thÕ, ph¶i thùc hμnh nh÷ng cho hä ph¶i hoμn toμn tin hä. Kh«ng nªn sím ra lÖnh nμy, tr−a ®æi
®iÓm nμy: lÖnh kh¸c.
1. KhiÕn cho c¸n bé c¶ gan nãi, c¶ gan ®Ò ra ý kiÕn. Ng−êi l·nh NÕu kh«ng tin c¸n bé, sî hä lμm kh«ng ®−îc, råi viÖc g× m×nh
®¹o muèn biÕt râ −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm cña m×nh, muèn biÕt còng nhóng vμo. KÕt qu¶ thμnh chøng bao biÖn, c«ng viÖc vÉn
c«ng t¸c cña m×nh tèt hay xÊu, kh«ng g× b»ng khuyªn c¸n bé m×nh kh«ng xong. C¸n bé th× v¬ vÈn c¶ ngμy, buån rÇu, n¶n chÝ.
m¹nh b¹o ®Ò ra ý kiÕn vμ phª b×nh. Nh− thÕ, ch¼ng nh÷ng kh«ng Ph¶i ®μo t¹o mét mí c¸n bé phô tr¸ch, cã gan lμm viÖc, ham
ph¹m g× ®Õn uy tÝn cña ng−êi l·nh ®¹o mμ l¹i tá ra d©n chñ thËt lμm viÖc. Cã thÕ §¶ng míi thμnh c«ng.
thμ trong §¶ng. NÕu ®μo t¹o mét mí c¸n bé nh¸t gan, dÔ b¶o "®Ëp ®i, hß ®øng",
NÕu c¸n bé kh«ng nãi n¨ng, kh«ng ®Ò ý kiÕn, kh«ng phª b×nh, kh«ng d¸m phô tr¸ch. Nh− thÕ lμ mét viÖc thÊt b¹i cho §¶ng.
thËm chÝ l¹i t©ng bèc m×nh, thÕ lμ mét hiÖn t−îng rÊt xÊu. V× 3. Kh«ng nªn tù t«n, tù ®¹i, mμ ph¶i nghe, ph¶i hái ý kiÕn cña
kh«ng ph¶i hä kh«ng cã g× nãi, nh−ng v× hä kh«ng d¸m nãi, hä sî. cÊp d−íi.
ThÕ lμ mÊt hÕt d©n chñ trong §¶ng. ThÕ lμ néi bé cña §¶ng ©m u, NÕu ý kiÕn c¸c ®ång chÝ cÊp d−íi ®óng, ta ph¶i nghe theo,
c¸n bé trë nªn nh÷ng c¸i m¸y, trong lßng uÊt øc, kh«ng d¸m nãi ra, khuyªn hä th−êng ®Ò thªm ý kiÕn, ®Ó n©ng tinh thÇn vμ s¸ng kiÕn
do uÊt øc mμ ho¸ ra o¸n ghÐt, ch¸n n¶n. cña hä.
Nh− thÕ mμ muèn c¸n bé c«ng t¸c cho giái th× sao ®−îc? NÕu ý kiÕn cña hä kh«ng ®óng, ta nªn dïng th¸i ®é th©n thiÕt,
gi¶i thÝch cho hä hiÓu. QuyÕt kh«ng nªn phïng mang trîn m¾t, quë
2. KhiÕn cho c¸n bé cã gan phô tr¸ch, cã gan lμm viÖc. Cè
tr¸ch, giÔu cît hä.
nhiªn viÖc hay hay dë, mét phÇn do c¸n bé ®ñ n¨ng lùc hay kh«ng.
Nh−ng mét phÇn còng do c¸ch l·nh ®¹o ®óng hay kh«ng. N¨ng lùc NÕu hä phª b×nh ta, ta ph¶i vui vÎ thõa nhËn. Kh«ng nªn tá vÎ
bÊt b×nh, ®Ó lÇn sau hä kh«ng d¸m phª b×nh n÷a.
cña ng−êi kh«ng ph¶i hoμn toμn do tù nhiªn mμ cã mμ mét phÇn
lín do c«ng t¸c, do tËp luyÖn mμ cã. L·nh ®¹o khÐo, tμi nhá cã thÓ NÕu cã c¸n bé kh«ng yªn t©m lμm viÖc, ta ph¶i xÐt râ c¸i chç
ho¸ ra tμi to. L·nh ®¹o kh«ng khÐo, tμi to còng ho¸ ra tμi nhá. l·nh ®¹o kh«ng ®óng cña ta, ®Ó thuyÕt phôc vμ khuyªn g¾ng ng−êi
®ã. NÕu v× c«ng t¸c kh«ng hîp víi n¨ng lùc cña hä, ph¶i t×m c«ng
Khi giao c«ng t¸c cho c¸n bé cÇn ph¶i chØ ®¹o râ rμng, s¾p ®Æt viÖc thÝch hîp h¬n cho hä lμm.
®Çy ®ñ. V¹ch râ nh÷ng ®iÓm chÝnh, vμ nh÷ng khã kh¨n cã thÓ x¶y
c) Ph¶i cã gan cÊt nh¾c c¸n bé - CÊt nh¾c c¸n bé, ph¶i v× c«ng
ra. Nh÷ng vÊn ®Ò ®· quyÕt ®Þnh råi, th¶ cho hä lμm, khuyªn g¾ng
t¸c, tμi n¨ng, v× cæ ®éng cho ®ång chÝ kh¸c thªm h¨ng h¸i. Nh− thÕ,
hä cø c¶ gan mμ lμm. Còng nh− trong qu©n ®éi, khi chiÕn l−îc c«ng viÖc nhÊt ®Þnh ch¹y.
chiÕn thuËt vμ nhiÖm vô ®· quyÕt ®Þnh råi, vÞ Tæng t− lÖnh kh«ng
NÕu v× lßng yªu ghÐt, v× th©n thÝch, v× nÓ nang, nhÊt ®Þnh
cÇn nhóng vμo nh÷ng vÊn ®Ò lÆt vÆt. Ph¶i ®Ó cho c¸c cÊp chØ huy cã
kh«ng ai phôc, mμ g©y nªn mèi l«i th«i trong §¶ng. Nh− thÕ lμ cã
quyÒn "tuú c¬ øng biÕn", míi cã thÓ ph¸t triÓn tμi n¨ng cña hä. ViÖc
téi víi §¶ng, cã téi víi ®ång bμo.
g× cÊp trªn còng nhóng vμo, c¸n bé còng nh− mét c¸i m¸y, viÖc g×
Tr−íc khi cÊt nh¾c c¸n bé, ph¶i nhËn xÐt râ rμng. Ch¼ng
còng chê mÖnh lÖnh, sinh ra û l¹i, mÊt hÕt s¸ng kiÕn.
nh÷ng xem xÐt c«ng t¸c cña hä, mμ cßn ph¶i xÐt c¸ch sinh ho¹t cña
Tr−íc khi trao c«ng t¸c, cÇn ph¶i bμn kü víi c¸n bé. NÕu hä hä. Ch¼ng nh÷ng xem xÐt c¸ch viÕt, c¸ch nãi cña hä, mμ cßn ph¶i
g¸nh kh«ng næi, chí miÔn c−ìng trao viÖc ®ã cho hä. Khi ®· trao xem xÐt viÖc lμm cña hä cã ®óng víi lêi nãi, bμi viÕt cña hä hay
519 520kh«ng. Ch¼ng nh÷ng xem xÐt hä ®èi víi ta thÕ nμo, mμ cßn ph¶i tranh ®Êu, rÊt dÔ mÊt mét ng−êi c¸n bé. V× vËy, §¶ng ph¶i th−¬ng
xem xÐt hä ®èi víi ng−êi kh¸c thÕ nμo. Ta nhËn hä tèt, cßn ph¶i xÐt yªu c¸n bé.
sè nhiÒu ®ång chÝ cã nhËn hä tèt hay kh«ng. Ph¶i biÕt −u ®iÓm cña
Nh−ng th−¬ng yªu kh«ng ph¶i lμ vç vÒ, nu«ng chiÒu, th¶ mÆc.
hä, mμ còng ph¶i biÕt khuyÕt ®iÓm cña hä, kh«ng nªn chØ xem c«ng
viÖc cña hä trong mét lóc, mμ ph¶i xem c¶ c«ng viÖc cña hä tõ tr−íc Th−¬ng yªu lμ gióp hä häc tËp thªm, tiÕn bé thªm. Lμ gióp hä
®Õn nay. gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n sinh ho¹t, ngμy th−êng th× ®iÒu
BiÕt râ rμng c¸n bé, míi cã thÓ cÊt nh¾c c¸n bé mét c¸ch ®óng kiÖn dÔ chÞu, khi ®au èm ®−îc ch¨m nom, gia ®×nh hä khái khèn
mùc. quÉn, v.v..
Th−¬ng yªu lμ lu«n lu«n chó ý ®Õn c«ng t¸c cña hä, kiÓm th¶o
CÊt nh¾c c¸n bé, kh«ng nªn lμm nh− "gi· g¹o". NghÜa lμ tr−íc
hä. HÔ thÊy khuyÕt ®iÓm th× gióp cho hä söa ch÷a ngay, ®Ó vun
khi cÊt nh¾c kh«ng xem xÐt kü. Khi cÊt nh¾c råi kh«ng gióp ®ì hä.
trång c¸i thãi cã gan phô tr¸ch, c¶ gan lμm viÖc cña hä. §ång thêi,
Khi hä sai lÇm th× ®Èy xuèng, chê lóc hä lμm kh¸, l¹i cÊt nh¾c lªn.
ph¶i nªu râ nh÷ng −u ®iÓm, nh÷ng thμnh c«ng cña hä. Lμm thÕ
Mét c¸n bé bÞ nh¾c lªn th¶ xuèng ba lÇn nh− thÕ lμ háng c¶ ®êi. §èi
kh«ng ph¶i lμ lμm cho hä kiªu c¨ng, mμ cèt lμm cho hä thªm h¨ng
víi c¸n bé, ch¼ng nh÷ng ph¶i xem xÐt râ rμng tr−íc khi cÊt nh¾c.
h¸i, thªm g¾ng søc. Ph¶i vun ®¾p chÝ khÝ cña hä, ®Ó ®i ®Õn chç "b¹i
Mμ sau khi ®· cÊt nh¾c ph¶i gióp ®ì hä, khuyªn g¾ng hä, vun trång còng kh«ng n¶n, th¾ng còng kh«ng kiªu". Lóc phª b×nh hä, ta chí
lßng tù tin, tù träng cña hä. cã th¸i ®é gay g¾t. Lóc khen ngîi hä, ta ph¶i cho hä hiÓu r»ng:
Ai còng cã lßng tù träng, tù tin. Kh«ng cã lßng tù träng, tù tin n¨ng lùc cña mçi ng−êi ®Òu cã giíi h¹n, tuy cã thμnh c«ng còng chí
lμ ng−êi v« dông. kiªu ng¹o. Kiªu ng¹o lμ b−íc ®Çu cña thÊt b¹i.
Nh−ng khoe khoang, kiªu ng¹o kh«ng ph¶i lμ tù träng. §ã lμ ®) §èi nh÷ng c¸n bé sai lÇm - Ng−êi ®êi ai còng cã khuyÕt
mét chøng bÖnh. V× vËy, ng−êi l·nh ®¹o cÇn ph¶i t«n träng lßng tù ®iÓm. Cã lμm viÖc th× cã sai lÇm.
tin, tù träng cña c¸c ®ång chÝ m×nh. Chóng ta kh«ng sî cã sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm, chØ sî kh«ng
NÕu ®Ó sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm trë nªn to t¸t råi míi ®em ra chÞu cè g¾ng söa ch÷a sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm. Vμ cμng sî nh÷ng
"chØnh" mét lÇn, thÕ lμ "®Ëp" c¸n bé. C¸n bé bÞ "®Ëp", mÊt c¶ lßng ng−êi l·nh ®¹o kh«ng biÕt t×m c¸ch ®óng ®Ó gióp c¸n bé söa ch÷a
tù tin, ng−êi h¨ng h¸i còng ho¸ thμnh n¶n chÝ, tõ n¶n chÝ ®i ®Õn v« sai lÇm vμ khuyÕt ®iÓm.
dông. Trõ nh÷ng ng−êi cè ý ph¸ ho¹i, ngoμi ra kh«ng ai cè ý sai lÇm,
sai lÇm lμ v× kh«ng hiÓu, kh«ng biÕt. V× vËy, ®èi víi c¸n bé bÞ sai
V× vËy hÔ thÊy c¸n bé sai lÇm, ph¶i lËp tøc söa ch÷a ngay. NÕu
lÇm, ta quyÕt kh«ng nªn nhËn r»ng hä muèn nh− thÕ, mμ c«ng kÝch
kh«ng viÖc to qu¸, hä lμm kh«ng næi, tèt nhÊt lμ ®æi viÖc kh¸c cho
hä. Tr¸i l¹i, ta ph¶i dïng th¸i ®é th©n thiÕt, gióp hä t×m ra c¸i cí v×
thÝch hîp víi hä, mμ kh«ng cÇn cho hä biÕt v× hä kh«ng lμm næi viÖc
sao mμ sai lÇm? Sai lÇm nh− thÕ, sÏ cã h¹i ®Õn c«ng viÖc thÕ nμo?
kia. §ã lμ ®Ó gi÷ lßng h¨ng h¸i cña hä, ®Ó cho hä khái n¶n lßng.
Lμm thÕ nμo mμ söa ch÷a? Tãm l¹i, ph¶i phª b×nh cho ®óng.
d) Yªu th−¬ng c¸n bé - Kh«ng ph¶i vμi ba th¸ng, hoÆc vμi ba Muèn hä thμnh t©m söa ch÷a, ph¶i gi¶i thÝch râ rμng, lμm cho
n¨m, mμ ®μo t¹o ®−îc mét ng−êi c¸n bé tèt. Nh−ng cÇn ph¶i c«ng hä tù tr«ng thÊy, tù nhËn râ sù sai lÇm ®ã, lμm cho hä vui lßng söa
t¸c, tranh ®Êu, huÊn luyÖn l©u n¨m míi ®−îc. Tr¸i l¹i, trong lóc ®æi, chø kh«ng ph¶i bÞ c−ìng bøc mμ söa ®æi.
521 522Sù söa ®æi khuyÕt ®iÓm, mét phÇn cè nhiªn lμ tr¸ch nhiÖm cña
c¸n bé ®ã. Nh−ng mét phÇn còng lμ tr¸ch nhiÖm cña ng−êi l·nh
®¹o.
Söa ch÷a sai lÇm, cè nhiªn cÇn dïng c¸ch gi¶i thÝch thuyÕt V
phôc, c¶m ho¸, d¹y b¶o. Song kh«ng ph¶i tuyÖt nhiªn kh«ng dïng
xö ph¹t. LÇm lçi cã viÖc to, viÖc nhá. NÕu nhÊt luËt kh«ng xö ph¹t
th× sÏ mÊt c¶ kû luËt, th× sÏ më ®−êng cho bän cè ý ph¸ ho¹i. V× C¸CH L·NH §¹O
vËy, hoμn toμn kh«ng dïng xö ph¹t lμ kh«ng ®óng. Mμ chót g×
còng dïng ®Õn xö ph¹t còng kh«ng ®óng. 1. L·nh ®¹o vμ kiÓm so¸t
V× vËy, cÇn ph¶i ph©n t¸ch râ rμng c¸i cí sai lÇm, ph¶i xÐt kü "Ch¼ng nh÷ng ph¶i l·nh ®¹o quÇn chóng, mμ l¹i ph¶i häc hái
l−ìng viÖc nÆng hay nhÑ, ph¶i dïng xö ph¹t cho ®óng. quÇn chóng".
C¸ch ®èi víi c¸n bé lμ mét ®iÒu träng yÕu trong sù tæ chøc c«ng C©u ®ã nghÜa lμ g× ?
viÖc. C¸ch ®èi víi c¸n bé cã khÐo, cã ®óng th× míi thùc hiÖn ®−îc NghÜa lμ: ng−êi l·nh ®¹o kh«ng nªn kiªu ng¹o, mμ nªn hiÓu
nguyªn t¾c: "VÊn ®Ò c¸n bé quyÕt ®Þnh mäi viÖc". thÊu. Sù hiÓu biÕt vμ kinh nghiÖm cña m×nh còng ch−a ®ñ cho sù
Phª b×nh cho ®óng, ch¼ng nh÷ng kh«ng lμm gi¶m thÓ diÖn vμ l·nh ®¹o ®óng ®¾n. V× vËy, ngoμi kinh nghiÖm cña m×nh, ng−êi
uy tÝn cña c¸n bé, cña §¶ng. Tr¸i l¹i, cßn lμm cho sù l·nh ®¹o l·nh ®¹o cßn ph¶i dïng kinh nghiÖm cña ®¶ng viªn, cña d©n chóng,
®Ó thªm cho kinh nghiÖm cña m×nh.
m¹nh mÏ h¬n, thiÕt thùc h¬n, do ®ã mμ uy tÝn vμ thÓ diÖn cμng
t¨ng thªm. NghÜa lμ mét gi©y, mét phót còng kh«ng thÓ gi¶m bít mèi liªn
hÖ gi÷a ta vμ d©n chóng.
NghÜa lμ ph¶i l¾ng tai nghe ý kiÕn cña ®¶ng viªn, cña nh©n
d©n, cña nh÷ng ng−êi "kh«ng quan träng".
L·nh ®¹o ®óng nghÜa lμ thÕ nμo ?
Cè nhiªn, kh«ng ph¶i cø ngåi trong phßng giÊy mμ viÕt kÕ
ho¹ch, ra mÖnh lÖnh.
L·nh ®¹o ®óng nghÜa lμ:
1. Ph¶i quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò mét c¸ch cho ®óng. Mμ muèn thÕ
th× nhÊt ®Þnh ph¶i so s¸nh kinh nghiÖm cña d©n chóng. V× d©n chóng
chÝnh lμ nh÷ng ng−êi chÞu ®ùng c¸i kÕt qu¶ cña sù l·nh ®¹o cña ta.
2. Ph¶i tæ chøc sù thi hμnh cho ®óng. Mμ muèn vËy, kh«ng cã
d©n chóng gióp søc th× kh«ng xong.
3. Ph¶i tæ chøc sù kiÓm so¸t, mμ muèn kiÓm so¸t ®óng th×
523 524còng ph¶i cã quÇn chóng gióp míi ®−îc. - Mïa mμng n¨m nay thÕ nμo ?
Nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o chØ tr«ng thÊy mét mÆt cña c«ng viÖc, L tr¶ lêi: ViÖc ®ã t«i ®· ®éng viªn nh©n d©n råi.
cña sù thay ®æi cña mäi ng−êi: tr«ng tõ trªn xuèng. V× vËy sù tr«ng Hái: Råi sao n÷a ?
thÊy cã h¹n.
L tr¶ lêi : T«i ®· bμy tá vÊn ®Ò ®ã mét c¸ch rÊt ®Çy ®ñ.
Tr¸i l¹i, d©n chóng tr«ng thÊy c«ng viÖc, sù thay ®æi cña mäi
Hái: Råi sao n÷a ?
ng−êi, mét mÆt kh¸c: hä tr«ng thÊy tõ d−íi lªn. Nªn sù tr«ng thÊy
còng cã h¹n. L tr¶ lêi: C«ng t¸c xem chõng kh¸.
V× vËy, muèn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cho ®óng, ¾t ph¶i häp kinh Hái: Råi sao n÷a ?
nghiÖm c¶ hai bªn l¹i. L tr¶ lêi : Ch¾c lμ cã tiÕn bé.
Muèn nh− thÕ, ng−êi l·nh ®¹o ¾t ph¶i cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ Hái: Nãi tãm l¹i ®· cμy cÊy ®−îc mÊy mÉu ?
gi÷a m×nh víi c¸c tÇng líp ng−êi, víi d©n chóng.
L tr¶ lêi : ë vïng chóng t«i, cμy cÊy hiÖn nay ch−a ®©u ra ®©u
Gi÷ chÆt mèi liªn hÖ víi d©n chóng vμ lu«n lu«n l¾ng tai nghe c¶!
ý kiÕn cña d©n chóng, ®ã lμ nÒn t¶ng lùc l−îng cña §¶ng vμ nhê ®ã
Trong §¶ng ta, cã mét sè ng−êi nh− thÕ. ChØ biÕt nãi lμ nãi, nãi
mμ §¶ng th¾ng lîi.
giê nμy qua giê kh¸c, ngμy nμy qua ngμy kh¸c. Nh−ng mét viÖc g×
V× vËy, c¸ch xa d©n chóng, kh«ng liªn hÖ chÆt chÏ víi d©n thiÕt thùc còng kh«ng lμm ®−îc. Nh÷ng ng−êi nh− thÕ còng kh«ng
chóng, còng nh− ®øng l¬ löng gi÷a trêi, nhÊt ®Þnh thÊt b¹i. thÓ dïng vμo c«ng viÖc thùc tÕ.
Chän ng−êi vμ thay ng−êi còng lμ mét vÊn ®Ò quan träng trong Muèn chèng bÖnh quan liªu, bÖnh bμn giÊy; muèn biÕt c¸c nghÞ
viÖc l·nh ®¹o. quyÕt cã ®−îc thi hμnh kh«ng, thi hμnh cã ®óng kh«ng; muèn biÕt
Nh÷ng ng−êi m¾c ph¶i bÖnh quan liªu, bÖnh bμn giÊy, kh«ng ai ra søc lμm, ai lμm qua chuyÖn, chØ cã mét c¸ch, lμ khÐo kiÓm
lμm ®−îc viÖc, ph¶i th¶i ®i. Ngoμi ra cßn cã hai h¹ng ng−êi, còng so¸t.
ph¶i chó ý: KiÓm so¸t khÐo, bao nhiªu khuyÕt ®iÓm lßi ra hÕt, h¬n n÷a
Mét lμ cã nh÷ng ng−êi cËy m×nh lμ "c«ng thÇn c¸ch m¹ng", råi kiÓm tra khÐo vÒ sau khuyÕt ®iÓm nhÊt ®Þnh bít ®i.
®©m ra ngang tμng, kh«ng gi÷ g×n kû luËt, kh«ng thi hμnh nghÞ
Song, muèn kiÓm so¸t cã kÕt qu¶ tèt, ph¶i cã hai ®iÒu: mét lμ
quyÕt cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ. ThÕ lμ hä kiªu ng¹o, hä ph¸ kû
viÖc kiÓm so¸t ph¶i cã hÖ thèng, ph¶i th−êng lμm. Hai lμ ng−êi ®i
luËt cña §¶ng, cña ChÝnh phñ.
kiÓm so¸t ph¶i lμ nh÷ng ng−êi rÊt cã uy tÝn.
CÇn ph¶i mêi c¸c «ng ®ã xuèng c«ng t¸c h¹ tÇng, khÐp hä vμo
KiÓm so¸t c¸ch thÕ nμo ?
kû luËt, ®Ó ch÷a tÝnh kiªu ng¹o, thãi quan liªu cho hä vμ ®Ó gi÷
v÷ng kû luËt cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ. Cè nhiªn, kh«ng ph¶i cø ngåi trong phßng giÊy mμ chê ng−êi ta
b¸o c¸o, mμ ph¶i ®i tËn n¬i, xem tËn chç.
Hai lμ h¹ng ng−êi nãi su«ng. H¹ng ng−êi nμy tuy lμ thËt thμ,
trung thμnh, nh−ng kh«ng cã n¨ng lùc lμm viÖc, chØ biÕt nãi su«ng. V× ba ®iÒu mμ cÇn ph¶i cã kiÓm so¸t nh− thÕ:
Mét thÝ dô: H«m nä t«i hái mét c¸n bé L: 1. Cã kiÓm so¸t nh− thÕ míi biÕt râ c¸n bé vμ nh©n viªn tèt
hay xÊu.
525 5262. Míi biÕt râ −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm cña c¸c c¬ quan. ph¸t triÓn (c«ng viÖc chØnh ®èn §¶ng) trong nh÷ng bé phËn ®ã.
3. Míi biÕt râ −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm cña c¸c mÖnh lÖnh vμ §ång thêi, trong vμi ba bé phËn ®ã, ng−êi l·nh ®¹o l¹i chän n¨m,
nghÞ quyÕt. ba ng−êi c¸n bé kiÓu mÉu, nghiªn cøu kü cμng lÞch sö cña hä, kinh
KiÓm so¸t cã hai c¸ch: mét c¸ch lμ tõ trªn xuèng. Tøc lμ ng−êi nghiÖm, t− t−ëng, tÝnh nÕt cña hä, sù häc tËp vμ c«ng t¸c cña hä.
l·nh ®¹o kiÓm so¸t kÕt qu¶ nh÷ng c«ng viÖc cña c¸n bé m×nh. Ng−êi l·nh ®¹o ph¶i tù m×nh chØ ®¹o nh÷ng ng−êi phô tr¸ch
Mét c¸ch n÷a lμ tõ d−íi lªn. Tøc lμ quÇn chóng vμ c¸n bé kiÓm trong bé phËn ®ã, gióp hä gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ, ®Ó rót
so¸t sù sai lÇm cña ng−êi l·nh ®¹o vμ bμy tá c¸i c¸ch söa ch÷a sù kinh nghiÖm.
sai lÇm ®ã. C¸ch nμy lμ c¸ch tèt nhÊt ®Ó kiÓm so¸t c¸c nh©n viªn. Nh÷ng ng−êi phô tr¸ch trong mét c¬ quan hoÆc mét bé ®éi,
Cßn ë trong §¶ng, khi khai héi, c¸c ®¶ng viªn nghe nh÷ng còng chän vμi ba bé phËn, råi còng lμm theo c¸ch ®ã.
ng−êi l·nh ®¹o b¸o c¸o c«ng viÖc, c¸c ®¶ng viªn phª b×nh nh÷ng §ã lμ mét c¸ch võa l·nh ®¹o võa häc tËp.
khuyÕt ®iÓm, cö hoÆc kh«ng cö ®ång chÝ nä hoÆc ®ång chÝ kia vμo c¬
BÊt kú ng−êi l·nh ®¹o nμo, nÕu kh«ng häc tËp næi nh÷ng viÖc
quan l·nh ®¹o. §ã lμ kiÓm so¸t theo nguyªn t¾c d©n chñ tËp trung,
thiÕt thùc, nh÷ng ng−êi thiÕt thùc vμ nh÷ng bé phËn thiÕt thùc cña
phª b×nh vμ tù phª b×nh, nh÷ng nguyªn t¾c mμ §¶ng ph¶i thùc
cÊp d−íi, ®Ó rót kinh nghiÖm, th× nhÊt ®Þnh kh«ng biÕt chØ ®¹o
hμnh triÖt ®Ó.
chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn.
ë quÇn chóng, khai héi, phª b×nh vμ bμy tá ý kiÕn, bÇu cö c¸c
Mçi c¸n bé phô tr¸ch cÇn ph¶i lμm theo c¸ch nμy cho kú ®−îc.
uû ban, c¸c héi ®ång, v.v.; ®ã lμ nh÷ng c¸ch quÇn chóng kiÓm so¸t
nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o. ThÕ nμo lμ liªn hîp l·nh ®¹o víi quÇn chóng ?
2. L·nh ®¹o thÕ nμo ? BÊt kú viÖc g× (thÝ dô viÖc chØnh ®èn §¶ng), ng−êi l·nh ®¹o
BÊt kú c«ng viÖc g×, còng ph¶i dïng hai c¸ch l·nh ®¹o sau ®©y: ph¶i cã mét sè ng−êi h¨ng h¸i lμm trung kiªn cho sù l·nh ®¹o.
mét lμ liªn hîp chÝnh s¸ch chung víi sù chØ ®¹o riªng. Hai lμ liªn Nhãm trung kiªn nμy ph¶i mËt thiÕt liªn hîp víi quÇn chóng, c«ng
hîp ng−êi l·nh ®¹o víi quÇn chóng. viÖc míi thμnh.

ThÕ nμo lμ liªn hîp chÝnh s¸ch chung víi chØ ®¹o riªng? NÕu chØ cã sù h¨ng h¸i cña nhãm trung kiªn, mμ kh«ng liªn
hîp víi sù h¨ng h¸i cña quÇn chóng, nhãm trung kiªn sÏ ph¶i ch¹y
BÊt kú viÖc g×, nÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch chung, kªu gäi chung,
suèt ngμy mμ kh«ng kÕt qu¶ mÊy.
kh«ng thÓ ®éng viªn kh¾p quÇn chóng.
NÕu chØ cã sù h¨ng h¸i cña quÇn chóng mμ kh«ng cã sù h¨ng
Song, nÕu ng−êi l·nh ®¹o chØ lμm chung, lμm kh¾p c¶ mét lóc,
h¸i cña nhãm trung kiªn ®Ó tæ chøc vμ d×u d¾t, th× sù h¨ng h¸i cña
mμ kh«ng trùc tiÕp nh»m mét n¬i nμo ®ã, thùc hμnh cho kú ®−îc,
quÇn chóng sÏ kh«ng bÒn vμ kh«ng thÓ tiÕn tíi.
råi lÊy kinh nghiÖm n¬i ®ã mμ chØ ®¹o nh÷ng n¬i kh¸c, th× kh«ng
thÓ biÕt chÝnh s¸ch cña m×nh ®óng hay sai. Còng kh«ng thÓ lμm BÊt kú n¬i nμo cã quÇn chóng, th× nhÊt ®Þnh cã ba h¹ng ng−êi:
cho néi dung cña chÝnh s¸ch ®ã ®Çy ®ñ, thiÕt thùc. h¹ng h¨ng h¸i, h¹ng võa võa, vμ h¹ng kÐm. Mμ trong ba h¹ng ®ã,
ThÝ dô: viÖc chØnh ®èn §¶ng. Ngoμi nh÷ng kÕ ho¹ch chung vÒ viÖc h¹ng võa võa, h¹ng ë gi÷a, nhiÒu h¬n hÕt, h¹ng h¨ng h¸i vμ h¹ng
®ã, mçi c¬ quan hoÆc mçi bé ®éi ph¶i chän vμi ba bé phËn trong c¬ kÐm ®Òu Ýt h¬n.
quan hay bé ®éi m×nh, nghiªn cøu râ rμng vμ xem xÐt kü l−ìng sù V× vËy, ng−êi l·nh ®¹o ph¶i dïng h¹ng h¨ng h¸i lμm trung
527 528kiªn cho sù l·nh ®¹o, do trung kiªn ®ã mμ n©ng cao h¹ng võa võa gi÷ v÷ng vμ thùc hμnh.
vμ kÐo h¹ng kÐm tiÕn lªn. Cø nh− thÕ m·i th× lÇn sau ch¾c ®óng mùc h¬n, ho¹t b¸t h¬n,
Nhãm trung kiªn ®ã ph¶i do c«ng t¸c vμ tranh ®Êu trong ®¸m ®Çy ®ñ h¬n lÇn tr−íc.
quÇn chóng mμ n¶y në ra, chø kh«ng ph¶i tù ngoμi quÇn chóng, xa §ã lμ c¸ch l·nh ®¹o cùc kú tèt.
c¸ch quÇn chóng mμ cã ®−îc.
V× kh«ng biÕt ®oμn kÕt nh÷ng phÇn tö h¨ng h¸i, tæ chøc hä
Mçi cuéc tranh ®Êu th−êng cã ba giai ®o¹n, ba b−íc: b−íc ®Çu, thμnh nhãm trung kiªn l·nh ®¹o, hoÆc v× kh«ng biÕt lμm cho trung
b−íc gi÷a vμ b−íc cuèi cïng. Nhãm trung kiªn l·nh ®¹o trong mçi kiªn ®ã mËt thiÕt liªn hîp víi quÇn chóng, cho nªn sù l·nh ®¹o xa
cuéc tranh ®Êu, kh«ng cã thÓ mμ còng kh«ng nªn lu«n lu«n y rêi quÇn chóng mμ sinh ra bÖnh quan liªu.
nguyªn nh− cò. Trong mçi giai ®o¹n, cÇn ph¶i lu«n lu«n cÊt nh¾c
V× kh«ng biÕt gom gãp ý kiÕn cña quÇn chóng, kinh nghiÖm
nh÷ng ng−êi h¨ng h¸i trong giai ®o¹n ®ã, ®Ó thay thÕ cho nh÷ng
cña quÇn chóng, cho nªn ý kiÕn cña nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o thμnh ra
ng−êi cò bÞ ®μo th¶i hoÆc v× tμi kh«ng xøng chøc, hoÆc hñ ho¸.
lý luËn su«ng, kh«ng hîp víi thùc tÕ.
Nh÷ng n¬i c«ng viÖc kh«ng ch¹y ®Òu v× kh«ng cã nhãm l·nh
V× kh«ng biÕt liªn hîp chÝnh s¸ch chung víi sù thiÕt thùc chØ
®¹o mËt thiÕt liªn hîp víi quÇn chóng. ThÝ dô: trong mét tr−êng
®¹o riªng (nh− môc 2 ®· nãi), cho nªn chÝnh s¸ch kh«ng cã kÕt qu¶,
häc, nÕu kh«ng cã mét nhãm thÇy gi¸o, chøc viªn vμ häc sinh h¨ng
mμ sù l·nh ®¹o còng ho¸ ra quan liªu.
h¸i nhÊt trong tr−êng, tõ m−êi ng−êi ®Õn vμi m−¬i ng−êi, ®oμn kÕt
thμnh nhãm trung kiªn l·nh ®¹o, th× c«ng viÖc cña tr−êng ®ã nhÊt V× vËy, trong c«ng viÖc chØnh ®èn §¶ng, còng nh− trong mäi
®Þnh uÓ o¶i. c«ng viÖc kh¸c, quyÕt ph¶i thùc hμnh c¸ch liªn hîp sù l·nh ®¹o víi
quÇn chóng vμ liªn hîp chÝnh s¸ch chung víi chØ ®¹o riªng.
V× vËy, bÊt kú c¬ quan nμo, bé ®éi nμo, còng cÇn ph¶i chän mét
nhãm ng−êi h¨ng h¸i, trung thμnh, cã n¨ng lùc, gi÷ kû luËt, ®oμn Ph¶i dïng c¸ch "tõ trong quÇn chóng ra, trë l¹i n¬i quÇn
kÕt hä thμnh nhãm trung kiªn l·nh ®¹o. chóng".
Gom gãp ý kiÕn vμ kinh nghiÖm trong sù chØ ®¹o tõng bé phËn,
* ®em lμm ý kiÕn chung. Råi l¹i ®em ý kiÕn chung ®ã ®Ó thÝ nghiÖm
* * trong c¸c bé phËn. Råi l¹i ®em kinh nghiÖm chung vμ míi, ®óc
Sù l·nh ®¹o trong mäi c«ng t¸c thiÕt thùc cña §¶ng, ¾t ph¶i tõ thμnh chØ thÞ míi. Cø nh− thÕ m·i.
trong quÇn chóng ra, trë l¹i n¬i quÇn chóng. BiÕt lμm nh− vËy míi thËt lμ biÕt l·nh ®¹o.
NghÜa lμ gom gãp mäi ý kiÕn rêi r¹c, lÎ tÎ cña quÇn chóng, råi
ph©n tÝch nã, nghiªn cøu nã, s¾p ®Æt nã thμnh nh÷ng ý kiÕn cã hÖ *
thèng. Råi ®em nã tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch cho quÇn chóng, vμ lμm * *
cho nã thμnh ý kiÕn cña quÇn chóng, vμ lμm cho quÇn chóng gi÷ BÊt kú c«ng t¸c g×, chiÕn tranh, s¶n xuÊt, gi¸o dôc, kiÓm so¸t,
v÷ng vμ thùc hμnh ý kiÕn ®ã. §ång thêi nh©n lóc quÇn chóng thùc v.v., c¬ quan l·nh ®¹o cÊp trªn cÇn ph¶i kinh qua nh÷ng ng−êi phô
hμnh, ta xem xÐt l¹i, coi ý kiÕn ®ã ®óng hay kh«ng. Råi l¹i tËp tr¸ch chung cña c¬ quan l·nh ®¹o cÊp d−íi, mçi khi cã viÖc g× liªn
trung ý kiÕn cña quÇn chóng, ph¸t triÓn nh÷ng −u ®iÓm, söa ch÷a quan ®Õn mét ngμnh ho¹t ®éng nμo ®ã thuéc cÊp d−íi. Cã nh− thÕ,
nh÷ng khuyÕt ®iÓm, tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch, lμm cho quÇn chóng míi ®¹t ®−îc môc ®Ých ph©n c«ng mμ thèng nhÊt.
529 530Kh«ng nªn mét bé phËn nμo ®ã thuéc cÊp trªn chØ t×m th¼ng Trªn ®©y lμ nh÷ng nguyªn t¾c lín trong viÖc l·nh ®¹o.
däc xuèng bé phËn cïng lo¹i thuéc nh÷ng c¬ quan cÊp d−íi (nh− Nh÷ng c¸n bé phô tr¸ch ph¶i theo nguyªn t¾c ®ã, ®−êng lèi ®ã
ban tæ chøc cÊp trªn chØ t×m ban tæ chøc cÊp d−íi, ban tuyªn truyÒn mμ lμm. §ång thêi ph¶i ra søc suy nghÜ, t×m tßi, ®Ó t¨ng thªm s¸ng
cÊp trªn chØ t×m ban tuyªn truyÒn cÊp d−íi, v.v.), ®Ó liªn l¹c chØ ®¹o kiÕn cña m×nh.
theo hÖ thèng däc, thμnh thö ng−êi phô tr¸ch chung thuéc c¬ quan
C«ng viÖc cμng gay go th× sù l·nh ®¹o cμng ph¶i liªn hîp chÆt
cÊp d−íi, nh− th− ký, chñ tÞch, chñ nhiÖm, v.v., kh«ng biÕt ®Õn, chÏ víi quÇn chóng, cμng ph¶i liªn hîp chÆt chÏ chÝnh s¸ch chung
hoÆc kh«ng phô tr¸ch. víi chØ ®¹o riªng, ®Ó ph¸ tan c¸ch l·nh ®¹o lê mê, quan liªu, chñ
Ph¶i cho c¶ ng−êi phô tr¸ch chung vμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch quan, bμn giÊy.
bé phËn cÊp d−íi ®Òu biÕt, ®Òu phô tr¸ch. 3. Häc hái quÇn chóng nh−ng kh«ng theo ®u«i quÇn
Mét viÖc g× do ng−êi phô tr¸ch chung chØ huy, th× nhiÒu c¸n bé chóng
hoÆc tÊt c¶ c¸n bé ®Òu ra lμm. Nh− thÕ tr¸nh ®−îc c¸i tÖ c¸n bé D©n chóng rÊt kh«n khÐo, rÊt h¨ng h¸i, rÊt anh hïng.
kh«ng phô tr¸ch, mμ mäi ng−êi ®Òu thμnh ra c¸n bé cho c«ng t¸c
V× vËy, chóng ta ph¶i häc d©n chóng, ph¶i hái d©n chóng, ph¶i
®ã.
hiÓu d©n chóng.
§ã còng lμ mét c¸ch: ng−êi l·nh ®¹o liªn hîp víi quÇn chóng.
V× vËy, mçi mét khÈu hiÖu, mçi mét c«ng t¸c, mçi mét chÝnh
ThÝ dô: viÖc kiÓm so¸t c¸n bé trong mét tr−êng häc. NÕu ng−êi l·nh
s¸ch cña chóng ta, ph¶i dùa vμo ý kiÕn vμ kinh nghiÖm cña d©n
®¹o ®éng viªn sè ®«ng hoÆc tÊt c¶ nh©n viªn vμ häc sinh trong chóng, ph¶i nghe theo nguyÖn väng cña d©n chóng.
tr−êng tham gia c«ng viÖc kiÓm so¸t, mμ nh©n viªn trong ban kiÓm
Mμ muèn hiÓu biÕt, häc hái d©n chóng, th× ¾t ph¶i cã nhiÖt
tra cÊp trªn biÕt chØ ®¹o ®óng, theo c¸ch "l·nh ®¹o liªn hîp víi
thμnh, cã quyÕt t©m, ph¶i khiªm tèn, ph¶i chÞu khã. NÕu kh«ng
quÇn chóng", th× viÖc kiÓm so¸t nhÊt ®Þnh kÕt qu¶ tèt.
vËy, th× d©n chóng sÏ kh«ng tin chóng ta. BiÕt, hä còng kh«ng nãi.
BÊt kú ®Þa ph−¬ng nμo, c¬ quan nμo, th−êng trong mét lóc cã Nãi, hä còng kh«ng nãi hÕt lêi.
nhiÒu c«ng viÖc träng yÕu. Trong mét thêi gian ®ã, l¹i cã mét viÖc
D©n chóng ®ång lßng, viÖc g× còng lμm ®−îc.
träng yÕu nhÊt vμ vμi ba viÖc träng yÕu võa. Ng−êi l·nh ®¹o trong
®Þa ph−¬ng hoÆc c¬ quan ®ã ph¶i xÐt kü hoμn c¶nh mμ s¾p ®Æt c«ng D©n chóng kh«ng ñng hé, viÖc g× lμm còng kh«ng nªn.
viÖc cho ®óng. ViÖc chÝnh, viÖc gÊp th× lμm tr−íc. Kh«ng nªn luém Lμm viÖc víi d©n chóng cã hai c¸ch:
thuém, kh«ng cã kÕ ho¹ch, gÆp viÖc nμo, lμm viÖc Êy, thμnh thö 1. Lμm viÖc theo c¸ch quan liªu. C¸i g× còng dïng mÖnh lÖnh.
viÖc nμo còng lμ viÖc chÝnh, lén xén, kh«ng cã ng¨n n¾p. Ðp d©n chóng lμm. §ãng cöa l¹i mμ ®Æt kÕ ho¹ch, viÕt ch−¬ng
§èi víi mçi ®Þa ph−¬ng, mçi c¬ quan, ng−êi l·nh ®¹o cÊp trªn tr×nh råi ®−a ra cét vμo cæ d©n chóng, b¾t d©n chóng theo.
cÇn ph¶i xÐt cho râ t×nh h×nh, hoμn c¶nh, vμ ®iÒu kiÖn c¶ ®Þa Cã nhiÒu c¸n bé theo c¸ch ®ã. Hä cßn tù ®¾c r»ng: lμm nh− thÕ,
ph−¬ng hoÆc c¬ quan ®ã, mμ quyÕt ®Þnh viÖc g× lμ viÖc chÝnh cña hä vÉn "lμm trßn nhiÖm vô", lμm ®−îc mau, l¹i kh«ng rÇy rμ.
thêi kú nμo. Khi ®· quyÕt ®Þnh, th× ph¶i thùc hμnh triÖt ®Ó, cho ®¹t
Hä quªn r»ng: §¶ng ta vμ ChÝnh phñ ta lμm viÖc lμ lμm cho
kÕt qu¶ ®· ®Þnh. d©n chóng. ViÖc g×, còng v× lîi Ých cña d©n mμ lμm. Lμm theo c¸ch
§ã còng lμ c¸ch "l·nh ®¹o liªn hîp víi quÇn chóng", chÝnh s¸ch quan liªu ®ã, th× d©n o¸n. D©n o¸n, dï t¹m thêi may cã chót thμnh
chung liªn hîp víi chØ ®¹o riªng. c«ng, nh−ng vÒ mÆt chÝnh trÞ, lμ thÊt b¹i.
531 5322. Lμm theo c¸ch quÇn chóng. ViÖc g× còng hái ý kiÕn d©n kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn. Hai lμ v× d©n chóng bÞ miÔn c−ìng, nªn
chóng, cïng d©n chóng bμn b¹c. Gi¶i thÝch cho d©n chóng hiÓu râ. kh«ng vui lßng. Ba lμ v× d©n chóng kh«ng hiÓu râ, nªn viÖc ®ã
§−îc d©n chóng ®ång ý. Do d©n chóng vui lßng ra søc lμm. kh«ng ®−îc l©u dμi, bÒn v÷ng.
Nh− thÕ h¬i phiÒn mét chót, phiÒn cho nh÷ng ng−êi biÕng häc V× vËy, viÖc g× còng ph¶i hái ý kiÕn d©n chóng, cïng d©n chóng
hái vμ gi¶i thÝch. Nh−ng viÖc g× còng nhÊt ®Þnh thμnh c«ng. bμn b¹c, vμ gi¶i thÝch cho d©n chóng.
Cã ng−êi nãi r»ng: mäi viÖc hä ®Òu phô tr¸ch tr−íc §¶ng, tr−íc Cã ng−êi th−êng cho d©n lμ dèt kh«ng biÕt g×, m×nh lμ th«ng
ChÝnh phñ. ThÕ lμ ®óng, nh−ng chØ ®óng mét nöa. Hä phô tr¸ch th¸i tμi giái. V× vËy, hä kh«ng thÌm häc hái d©n chóng, kh«ng thÌm
tr−íc §¶ng vμ ChÝnh phñ, ®ång thêi hä ph¶i phô tr¸ch tr−íc nh©n bμn b¹c víi d©n chóng.
d©n. Mμ phô tr¸ch tr−íc nh©n d©n nhiÒu h¬n phô tr¸ch tr−íc §¶ng §ã lμ mét sù sai lÇm nguy hiÓm l¾m. Ai cã sai lÇm ®ã, ph¶i
vμ ChÝnh phñ, v× §¶ng vμ ChÝnh phñ v× d©n mμ lμm c¸c viÖc, vμ mau mau söa ®æi. NÕu kh«ng sÏ lu«n lu«n thÊt b¹i.
còng phô tr¸ch tr−íc nh©n d©n. V× vËy nÕu c¸n bé kh«ng phô tr¸ch
Chóng ta ph¶i biÕt r»ng: lùc l−îng cña d©n chóng nhiÒu v«
tr−íc nh©n d©n, tøc lμ kh«ng phô tr¸ch tr−íc §¶ng vμ ChÝnh phñ,
cïng.
tøc lμ ®−a nh©n d©n ®èi lËp víi §¶ng vμ ChÝnh phñ.
Kinh nghiÖm trong n−íc vμ c¸c n−íc tá cho chóng ta biÕt: cã
NÕu trong nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chØ thÞ, nh÷ng khÈu hiÖu lùc l−îng d©n chóng viÖc to t¸t mÊy, khã kh¨n mÊy lμm còng ®−îc.
cña cÊp trªn, cã g× khuyÕt ®iÓm, c¸n bé ph¶i cã tinh thÇn phô tr¸ch Kh«ng cã, th× viÖc g× lμm còng kh«ng xong. D©n chóng biÕt gi¶i
tr−íc nh©n d©n mμ ®Ò nghÞ nh÷ng chç nªn söa ®æi. Kh«ng lμm nh− quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò mét c¸ch gi¶n ®¬n, mau chãng, ®Çy ®ñ, mμ
vËy, tøc lμ c¸n bé kh«ng phô tr¸ch tr−íc nh©n d©n, mμ còng kh«ng nh÷ng ng−êi tμi giái, nh÷ng ®oμn thÓ to lín, nghÜ m·i kh«ng ra.
phô tr¸ch tr−íc §¶ng vμ ChÝnh phñ.
Kinh nghiÖm c¸c ®Þa ph−¬ng cho biÕt: n¬i nμo c«ng viÖc kÐm, lμ
ViÖc g× còng bμn b¹c víi nh©n d©n, gi¶i thÝch cho nh©n d©n. v× c¸n bé c¸ch xa d©n chóng, kh«ng cïng d©n chóng bμn b¹c, kh«ng
ThÕ lμ phô tr¸ch tr−íc nh©n d©n. gi¶i thÝch. N¬i kha kh¸, lμ v× c¸n bé biÕt gi¶i thÝch, biÕt cïng d©n
Tr¸i l¹i viÖc g× còng dïng c¸ch quan liªu, còng chØ ra mÖnh chóng bμn b¹c, nh−ng ch−a hoμn toμn. N¬i nμo kh¸ l¾m lμ v× viÖc
lÖnh, thÕ lμ kh«ng phô tr¸ch tr−íc nh©n d©n. ThÕ lμ ®em hai ch÷ g× to nhá, c¸n bé còng biÕt gi¶i thÝch, biÕt cïng d©n chóng bμn b¹c
"mÖnh lÖnh" lμm thμnh mét bøc t−êng ®Ó t¸ch rêi §¶ng vμ ChÝnh ®Õn n¬i ®Õn chèn, dùa vμo d©n chóng.
phñ víi nh©n d©n, t¸ch rêi lîi Ých cña nh©n d©n víi chÝnh s¸ch cña Muèn d©n chóng thμnh thËt bμy tá ý kiÕn, c¸n bé ph¶i thμnh
§¶ng vμ ChÝnh phñ. t©m, ph¶i chÞu khã, ph¶i khÐo kh¬i cho hä nãi. Do ý kiÕn vμ ®Ò nghÞ
Cã nhiÒu c¸n bé kh«ng bμn b¹c, kh«ng gi¶i thÝch víi d©n lÎ tÎ cña d©n chóng, ta ph¶i khÐo gom gãp l¹i, s¾p ®Æt l¹i cho cã
chóng, kh«ng ®Ó cho d©n chóng ph¸t biÓu ý kiÕn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ng¨n n¾p, thø tù råi cïng d©n chóng ra søc thi hμnh. Nh− vËy, võa
®Ò, chØ b¾t buéc d©n chóng lμm theo mÖnh lÖnh. ThËm chÝ khi d©n n©ng cao tr×nh ®é cña d©n chóng, mμ còng n©ng cao kinh nghiÖm
chóng ®Ò ra ý kiÕn vμ nªu râ vÊn ®Ò, hä còng t×m c¸ch d×m ®i. Hä cña m×nh.
chØ lμm theo ý kiÕn cña hä. KÕt qu¶ lμm cho d©n chóng nghi ngê, §Æc ®iÓm râ nhÊt trong t− t−ëng cña d©n chóng lμ hä hay so
uÊt øc, bÊt m·n. s¸nh.
Lμm c¸ch ®ã, th× dï viÖc ®ã cã lîi cho d©n chóng, nh−ng mét lμ Hä so s¸nh b©y giê vμ hä so s¸nh thêi kú ®· qua. Hä so s¸nh
v× kh«ng cã ý kiÕn vμ lùc l−îng cña d©n chóng gióp ®ì nªn lμm tõng viÖc vμ hä so s¸nh toμn bé phËn. Do sù so s¸nh, hä thÊy chç
533 534kh¸c nhau, hä thÊy mèi m©u thuÉn. Råi l¹i do ®ã, hä kÕt luËn, hä Cè nhiªn, kh«ng ph¶i d©n chóng nãi g×, ta còng cø nh¾m m¾t
®Ò ra c¸ch gi¶i quyÕt. theo. Ng−êi c¸n bé còng ph¶i dïng c¸ch so s¸nh cña d©n chóng mμ
D©n chóng so s¸nh ®óng, gi¶i quyÕt ®óng, lμ v× tai m¾t hä tù m×nh so s¸nh. NghÜa lμ ®em c¸c ý kiÕn kh¸c nhau ®Ó so s¸nh kü,
nhiÒu, viÖc g× hä còng nghe, còng thÊy. ph©n tÝch kü c¸c néi dung cña c¸c tÇng líp x· héi cã c¸i ý kiÕn ®ã.
T×m ra mèi m©u thuÉn trong nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau ®ã. Xem râ
V× sù so s¸nh kü cμng ®ã, mμ c¸ch gi¶i quyÕt cña d©n chóng
c¸i nμo ®óng, c¸i nμo sai. Chän lÊy ý kiÕn ®óng, ®−a ra cho d©n
bao giê còng gän gμng, hîp lý, c«ng b×nh.
chóng bμn b¹c, lùa chän l¹i, ®Ó n©ng cao dÇn dÇn sù gi¸c ngé cña
§èi víi c¸n bé còng vËy. C¸n bé nμo tèt, c¸n bé nμo xÊu, c¸n bé d©n chóng.
nμo cã lÇm lçi mμ cã thÓ söa ®æi, ai lμm viÖc g× hay, viÖc g× quÊy, ThÕ gäi lμ: TËp trung ý kiÕn, ra søc thi hμnh.
d©n chóng còng do c¸ch so s¸nh ®ã, mμ hä biÕt râ rμng.
So ®i s¸nh l¹i, ph©n tÝch râ rμng lμ c¸ch lμm viÖc cã khoa häc.
V× vËy, ®Ó cho d©n chóng phª b×nh c¸n bé, dùa theo ý kiÕn hä Mçi c«ng viÖc, chóng ta ®Òu ph¶i lμm nh− thÕ. Lμm nh− thÕ míi
mμ cÊt nh¾c c¸n bé, nhÊt ®Þnh kh«ng x¶y ra viÖc thiªn t−, thiªn vÞ, tr¸nh khái c¸i ®éc ®o¸n, míi tr¸nh khái sai lÇm.
nhÊt ®Þnh hîp lý vμ c«ng b»ng. §ång thêi, do sù dïi mμi cña d©n
NghÜa lμ: nãi chuyÖn vμ bμn b¹c víi c¸n bé nh− thÕ còng ch−a
chóng, c¸n bé vμ d©n chóng ®Òu tiÕn bé, l¹i do ®ã, c¸n bé vμ d©n
®ñ, cßn ph¶i nãi chuyÖn vμ bμn b¹c víi nh÷ng phÇn tö h¨ng h¸i
chóng ®oμn kÕt chÆt chÏ thªm.
trong quÇn chóng. Nãi chuyÖn vμ bμn b¹c víi nh÷ng phÇn tö h¨ng
Cè nhiªn, d©n chóng kh«ng nhÊt luËt nh− nhau. Trong d©n h¸i trong quÇn chóng còng ch−a ®ñ, cßn ph¶i nãi chuyÖn vμ bμn
chóng, cã nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau, tr×nh ®é kh¸c nhau, ý kiÕn b¹c víi nh©n d©n. §ã lμ mét vÊn ®Ò rÊt träng yÕu cho c¸ch lμm viÖc
kh¸c nhau. Cã líp tiÒn tiÕn, cã líp chõng chõng, cã líp l¹c hËu. cña §¶ng.
Tuy vËy, khi ®em vÊn ®Ò ra bμn tr−íc d©n chóng, hä ®em c¸c ý Tõ tr−íc ®Õn nay, nhiÒu n¬i c«ng viÖc kh«ng ch¹y, chÝnh v× c¸n
kiÕn kh¸c nhau so s¸nh. So ®i s¸nh l¹i, sÏ lßi ra mét ý kiÕn mμ mäi bé kh«ng thùc hμnh theo nguyªn t¾c ®ã. NÕu kh«ng lμm theo
ng−êi ®Òu t¸n thμnh, hoÆc sè ®«ng ng−êi t¸n thμnh. ý kiÕn ®ã, l¹i nguyªn t¾c ®ã, th× dï chÝnh s¸ch hay tr¨m phÇn tr¨m, còng ho¸ ra
bÞ hä so s¸nh tØ mØ tõng ®o¹n, hä thªm ®iÓm hay vμo, bá ®iÓm dë ®i. v« dông.
ý kiÕn ®ã trë nªn ý kiÕn ®Çy ®ñ, thiÕt thùc. Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt bá s¹ch lèi quan liªu, lèi chËt hÑp, lèi
Sau khi bμn b¹c, so s¸nh, thªm th¾t, thμnh mét ý kiÕn ®Çy ®ñ, mÖnh lÖnh. Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt thùc hμnh theo nguyªn t¾c
ý kiÕn ®ã tøc lμ c¸i kÝch th−íc nã tá râ sù ph¸t triÓn tr×nh ®é cña sau ®©y:
d©n chóng trong n¬i ®ã, trong lóc ®ã. Theo ý kiÕn ®ã mμ lμm, nhÊt 1. ViÖc g× còng ph¶i häc hái vμ bμn b¹c víi d©n chóng, gi¶i
®Þnh thμnh c«ng. Lμm kh«ng kÞp ý kiÕn ®ã, lμ ®Çu c¬, nhót nh¸t. thÝch cho d©n chóng.
Lμm qu¸ ý kiÕn ®ã lμ m¹o hiÓm, hÑp hßi, "t¶".
2. Tin vμo d©n chóng. §−a mäi vÊn ®Ò cho d©n chóng th¶o luËn
Cã nhiÒu c¸ch hái ý kiÕn d©n chóng. Nãi chuyÖn víi tõng vμ t×m c¸ch gi¶i quyÕt. Chóng ta cã khuyÕt ®iÓm, th× thËt thμ thõa
ng−êi. Nãi chuyÖn víi ®«ng ng−êi. Khai héi, nãi chuyÖn víi tÇng líp nhËn tr−íc mÆt d©n chóng. NghÞ quyÕt g× mμ d©n chóng cho lμ
nμy, nãi chuyÖn víi tÇng líp kh¸c, víi mäi tÇng líp. kh«ng hîp th× ®Ó hä ®Ò nghÞ söa ch÷a. Dùa vμo ý kiÕn cña d©n
NÕu ta chÞu khã, chÞu suy nghÜ, bÊt kú nãi chuyÖn víi ai còng chóng mμ söa ch÷a c¸n bé vμ tæ chøc cña ta.
cã Ých cho t− t−ëng cña ta. 3. Chí kh− kh− gi÷ theo "s¸o cò". Lu«n lu«n ph¶i theo t×nh h×nh
535 536thiÕt thùc cña d©n chóng n¬i ®ã vμ lóc ®ã, theo tr×nh ®é gi¸c ngé
cña d©n chóng, theo sù t×nh nguyÖn cña d©n chóng mμ tæ chøc hä,
tuú hoμn c¶nh thiÕt thùc trong n¬i ®ã, vμ lóc ®ã, ®−a ra tranh ®Êu.
4. Chóng ta tuyÖt ®èi kh«ng nªn theo ®u«i quÇn chóng. Nh−ng
ph¶i khÐo tËp trung ý kiÕn cña quÇn chóng, ho¸ nã thμnh c¸i
®−êng lèi ®Ó l·nh ®¹o quÇn chóng. Ph¶i ®em c¸ch nh©n d©n so
s¸nh, xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, mμ ho¸ nã thμnh c¸ch chØ ®¹o VI
nh©n d©n.
5. "Ph¶i ®−a chÝnh trÞ vμo gi÷a d©n gian". Tr−íc kia, viÖc g× CHèNG THãI BA HOA
còng tõ "trªn déi xuèng". Tõ nay viÖc g× còng ph¶i tõ "d−íi nhoi
lªn".
1. Thãi ba hoa lμ g×?
Lμm nh− thÕ, chÝnh s¸ch, c¸n bé vμ nh©n d©n sÏ nhÊt trÝ, mμ
Chóng ta chèng bÖnh chñ quan, chèng bÖnh hÑp hßi, ®ång thêi
§¶ng ta sÏ ph¸t triÓn rÊt mau chãng vμ v÷ng vμng. còng ph¶i chèng thãi ba hoa. V× thãi nμy còng h¹i nh− hai bÖnh
kia. V× ba thø ®ã th−êng ®i víi nhau. V× thãi ba hoa cßn, tøc lμ
bÖnh chñ quan vμ bÖnh hÑp hßi còng ch−a khái h¼n.
Thãi ba hoa tõ ®©u ra?
V× chóng ta tr−íc kia häc ch÷ H¸n, sau nμy häc ch÷ Ph¸p, cho
nªn khi nãi khi viÕt, hay dïng ch÷ H¸n vμ theo c¸ch Ph¸p. Thμnh thö
dμi dßng mμ khã hiÓu, khã nghe. L¹i còng v× chñ quan vμ hÑp hßi.
Thãi ba hoa tá ra nhiÒu vÎ.
a) Dμi dßng, rçng tuÕch - NhiÒu anh em hay viÕt dμi. ViÕt dßng
nμy qua dßng kh¸c, trang nμy qua trang kh¸c. Nh−ng kh«ng cã Ých
cho ng−êi xem. ChØ lμm tèn giÊy tèn mùc, mÊt c«ng ng−êi xem.
Kh¸c nμo v¶i b¨ng bã môn lë, ®· thèi l¹i dμi.
ViÕt lμm g× dμi dßng vμ rçng tuÕch nh− thÕ? ChØ cã mét c¸ch
tr¶ lêi: lμ quyÕt kh«ng muèn cho quÇn chóng xem. V× ®· dμi l¹i
rçng, quÇn chóng tr«ng thÊy ®· l¾c ®Çu, ai cßn d¸m xem n÷a? KÕt
qu¶ chØ ®Ó cho nh÷ng ai v« c«ng råi nghÒ xem, vμ ng−êi xem còng
m¾c ph¶i thãi xÊu nh− ng−êi viÕt.
Trong lóc kh¸ng chiÕn nμy, chiÕn sÜ tr−íc mÆt trËn ph¶i ®¸nh
giÆc, ®ång bμo ë hËu ph−¬ng ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt. Ai cã thêi giê
®©u mμ xem nh÷ng bμi dμi qu¸.
537 538ViÕt dμi mμ rçng, th× kh«ng tèt. ViÕt ng¾n mμ rçng, còng c) Kh« khan, lóng tóng - Nãi ®i nãi l¹i, còng ch¼ng qua kÐo ra
kh«ng hay. Chóng ta ph¶i chèng tÊt c¶ nh÷ng thãi rçng tuÕch. nh÷ng ch÷ "tÝch cùc, tiªu cùc, kh¸ch quan, chñ quan", vμ mét xèc
Nh−ng tr−íc hÕt ph¶i chèng thãi ®· rçng l¹i dμi. danh tõ häc thuéc lßng. ThËm chÝ nh÷ng danh tõ ®ã dïng còng
ThÕ nh÷ng s¸ch lý luËn, hoÆc cuèn s¸ch nμy ch¼ng h¹n, kh«ng kh«ng ®óng. ChØ lμm cho quÇn chóng ch¸n vμ ngñ gËt.
ph¶i dμi sao? Chóng ta muèn tuyªn truyÒn quÇn chóng, ph¶i häc c¸ch nãi
Ph¶i. Nã dμi, nh−ng mçi c©u, mçi ch÷ cã mét ý nghÜa, cã mét cña quÇn chóng, míi nãi lät tai quÇn chóng.
môc ®Ých, kh«ng ph¶i rçng tuÕch. Tôc ng÷ cã c©u: "Häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më". Nãi còng
Tôc ng÷ nãi: "§o bß lμm chuång, ®o ng−êi may ¸o". BÊt kú lμm ph¶i häc, mμ ph¶i chÞu khã häc míi ®−îc. V× c¸ch nãi cña d©n
viÖc g× còng ph¶i cã chõng mùc. ViÕt vμ nãi còng vËy. Chóng ta chóng rÊt ®Çy ®ñ, rÊt ho¹t b¸t, rÊt thiÕt thùc, mμ l¹i rÊt gi¶n ®¬n.
chèng lμ chèng nãi dμi, viÕt rçng. Chø kh«ng ph¶i nhÊt thiÕt c¸i g× Anh em ®i tuyªn truyÒn ch−a häc ®−îc c¸ch nãi ®ã, cho nªn khi
còng ph¶i ng¾n míi tèt. viÕt, khi nãi, kh« khan, cøng nh¾c, kh«ng ho¹t b¸t, kh«ng thiÕt
thùc.
ViÕt vμ nãi cè nhiªn ph¶i v¾n t¾t. Song tr−íc hÕt ph¶i cã néi
dung. Ph¶i ch÷a cho hÕt bÖnh nãi dμi, viÕt rçng. TiÕng ta cßn thiÕu, nªn nhiÒu lóc ph¶i m−în tiÕng n−íc kh¸c,
nhÊt lμ tiÕng Trung Quèc. Nh−ng ph¶i cã chõng cã mùc. TiÕng nμo
b) Cã thãi "cÇu kú" - Trªn c¸c b¸o, s¸ch, bøc t−êng, th−êng cã
ta s½n cã th× dïng tiÕng ta.
nh÷ng bøc vÏ, nh÷ng khÈu hiÖu, nhiÒu ng−êi xem kh«ng ra, ®äc
kh«ng ®−îc. Cã nhiÒu ng−êi cã bÖnh "dïng ch÷ H¸n", nh÷ng tiÕng ta s½n cã
kh«ng dïng mμ dïng ch÷ H¸n cho b»ng ®−îc. ThÝ dô: ba th¸ng
Hä cho thÕ lμ "mü thuËt". Kú thùc, hä viÕt, hä vÏ, ®Ó hä xem
kh«ng nãi ba th¸ng mμ nãi "tam c¸ nguyÖt". Xem xÐt, kh«ng nãi
th«i.
xem xÐt mμ nãi "quan s¸t", v.v..
Ng−êi tuyªn truyÒn bao giê còng ph¶i tù hái: ViÕt cho ai xem?
Nh−ng sÏ "t¶" qu¸ nÕu nh÷ng ch÷ H¸n ®· ho¸ thμnh tiÕng ta,
Nãi cho ai nghe? NÕu kh«ng vËy, th× còng nh− cè ý kh«ng muèn cho
ng−êi ta nghe, kh«ng muèn cho ng−êi ta xem. ai còng hiÓu, mμ cè ý kh«ng dïng. ThÝ dô: §éc lËp mμ nãi "®øng
mét", du kÝch th× nãi "®¸nh ch¬i". ThÕ còng lμ tÕu.
NhiÒu ng−êi t−ëng: m×nh viÕt g×, nãi g×, ng−êi kh¸c còng ®Òu
hiÓu ®−îc c¶. ThËt ra, hoμn toμn kh«ng nh− thÕ. Dïng c¶ ®o¹n ch÷ Chóng ta kh«ng chèng m−în tiÕng ngo¹i quèc ®Ó lμm cho tiÕng
H¸n, dïng tõng ®èng danh tõ l¹, nãi hoÆc viÕt theo c¸ch T©y, mçi ta ®Çy ®ñ thªm. Nh−ng chóng ta ph¶i chèng c¸ch m−în kh«ng ph¶i
c©u dμi d»ng dÆc, th× quÇn chóng hiÓu sao ®−îc? lèi, m−în ®Õn nçi bá c¶ tiÕng ta, ®Õn nçi quÇn chóng kh«ng hiÓu.

Tôc ng÷ nãi "gÈy ®ên tai tr©u" lμ cã ý chÕ ng−êi nghe kh«ng Ch¼ng nh÷ng c¸c ng−êi phô tr¸ch tuyªn truyÒn, nh÷ng ng−êi
hiÓu. Song nh÷ng ng−êi tuyªn truyÒn mμ viÕt vμ nãi khã hiÓu, th× viÕt b¸o, viÕt s¸ch, nh÷ng ng−êi nghÖ sÜ lμ ng−êi tuyªn truyÒn, mμ
chÝnh ng−êi ®ã lμ "tr©u". tÊt c¶ c¸n bé, tÊt c¶ ®¶ng viªn, hÔ nh÷ng ng−êi cã tiÕp xóc víi d©n
chóng ®Òu lμ ng−êi tuyªn truyÒn cña §¶ng. V× vËy, ai còng ph¶i
Muèn lμm b¹n, ph¶i hiÓu nhau. NÕu kh«ng hiÓu nhau, kh«ng
häc nãi nhÊt lμ häc nãi cho quÇn chóng hiÓu.
thμnh b¹n. Ng−êi tuyªn truyÒn kh«ng ®iÒu tra, kh«ng ph©n t¸ch,
kh«ng nghiªn cøu, kh«ng hiÓu biÕt quÇn chóng, chØ gÆp sao nãi NhiÒu ng−êi, tr−íc khi nãi kh«ng s¾p söa kü cμng. Lóc ra nãi
vËy, b¹ g× viÕt nÊy, nhÊt ®Þnh thÊt b¹i. hoÆc l¾p l¹i nh÷ng c¸i ng−êi tr−íc ®· nãi. HoÆc l¾p ®i l¾p l¹i c¸i
539 540m×nh ®· nãi råi. Lóng tóng nh− gμ m¾c tãc. Th«i ®i th× trÏn. Nãi m×nh, hái ý kiÕn ®ång chÝ kh¸c. Nh÷ng c©u nh÷ng ch÷ thõa, v« Ých
n÷a th× ch¸n tai. bá ®i.
d) B¸o c¸o l«ng b«ng - Mét lμ b¸o c¸o gi¶ dèi. Thμnh c«ng Ýt, Röa mÆt ph¶i kú x¸t vμi ba lÇn míi s¹ch. ViÕt v¨n, diÔn thuyÕt
th× suýt ra nhiÒu. Cßn khuyÕt ®iÓm th× giÊu ®i, kh«ng nãi ®Õn. còng ph¶i nh− vËy.
Thμnh thö cÊp trªn kh«ng hiÓu râ t×nh h×nh mμ ®Æt chÝnh s¸ch cho e) BÖnh theo "s¸o cò" - Ch¼ng nh÷ng viÕt, nãi, cã thãi ba hoa,
®óng. HoÆc b¸o c¸o chËm trÔ. Thμnh thö khi cÊp trªn nhËn ®−îc mμ huÊn luyÖn, khai héi còng m¾c chøng ®ã.
b¸o c¸o, th× viÖc ®· trÔ råi, kh«ng ®èi phã kÞp. Më líp huÊn luyÖn lμ mét viÖc rÊt tèt, rÊt cÇn. Nh−ng ph¶i
Hai lμ trong b¸o c¸o chØ thÊy 1, 2, 3, 4 hoÆc a, b, c, v.v.. Kh«ng hiÓu r»ng: häc cèt ®Ó mμ lμm. Häc mμ kh«ng lμm ®−îc, häc mÊy
nªu râ vÊn ®Ò ra. Kh«ng ph©n t¸ch, kh«ng ®Ò nghÞ c¸ch gi¶i quyÕt còng v« Ých.
c¸c vÊn ®Ò. Kh«ng nãi râ t¸n thμnh hoÆc ph¶n ®èi. V× vËy huÊn luyÖn ph¶i thiÕt thùc, sao cho nh÷ng ng−êi ®Õn
Sao gäi lμ vÊn ®Ò ? Khi viÖc g× cã m©u thuÉn, khi ph¶i t×m c¸ch häc, häc råi, vÒ ®Þa ph−¬ng hä cã thÓ thùc hμnh ngay. NhiÒu ®ång
gi¶i quyÕt, tøc lμ cã vÊn ®Ò. Khi ®· cã vÊn ®Ò, ta ph¶i nghiªn cøu chÝ ta kh«ng hiÓu c¸i lÏ rÊt gi¶n ®¬n ®ã. Cho nªn hä ®· ®−a "thÆng
d− gi¸ trÞ" nhåi sä cho thanh niªn vμ phô n÷ n«ng d©n. Hä ®· ®−a
cho râ c¸i gèc m©u thuÉn trong vÊn ®Ò ®ã lμ g×. Ph¶i ®iÒu tra, ph¶i
"t©n d©n chñ chñ nghÜa" nhåi sä c¸c em nhi ®ång. Hä ®· ®−a "biÖn
nghiªn cøu c¸i m©u thuÉn ®ã. Ph¶i ph©n t¸ch râ rμng vμ cã hÖ
chøng ph¸p" nhåi sä c«ng nh©n ®ang häc quèc ng÷.
thèng, ph¶i biÕt râ c¸i nμo lμ m©u thuÉn chÝnh, c¸i nμo lμ m©u
thuÉn phô. Ph¶i ®Ò ra c¸ch gi¶i quyÕt. ChØ trong mét cuéc khai héi ë ®Þa ph−¬ng, chóng ta ®· cã thÓ
thÊy rÊt nhiÒu khuyÕt ®iÓm.
GÆp mçi vÊn ®Ò, ®Òu ph¶i kinh qua ba b−íc: ®Ò nã ra, ph©n
1. KÐm chuÈn bÞ - §¶ng viªn ®Õn chç khai héi råi, mμ còng
t¸ch nã (®iÒu tra, nghiªn cøu, s¾p ®Æt), gi¶i quyÕt nã.
ch−a biÕt v× viÖc g× mμ khai héi. §Õn khi chñ tÞch mêi mäi ng−êi
Khi viÕt mét bμi hoÆc khi diÔn thuyÕt cho khái rçng tuÕch, ph¸t biÓu ý kiÕn th× quÇn chóng ai cã s½n ý kiÕn mμ ph¸t biÓu ?
còng ph¶i nh− thÕ. 2. Nãi mªnh m«ng - Th−êng th−êng ®¹i biÓu cÊp trªn ®Õn khai
®) Lôp chôp cÈu th¶ - Nh÷ng tÖ kÓ trªn, mét phÇn v× thiÕu héi víi cÊp d−íi, trong lóc khai héi, chØ mét m×nh "«ng" ®¹i biÓu,
kinh nghiÖm, mμ mét phÇn v× tÝnh lôp chôp, cÈu th¶. hay "bμ" ®¹i biÓu nãi, nãi hμng hai, ba giê ®ång hå. Nãi mªnh m«ng
trêi ®Êt. Nãi g× còng cã. Nh−ng chØ chõa mét ®iÒu kh«ng nãi ®Õn lμ
Mét thÝ dô rÊt râ rμng: mçi ngμy, chóng ta ai còng röa mÆt.
nh÷ng viÖc thiÕt thùc cho ®Þa ph−¬ng ®ã, nh÷ng viÖc mμ d©n chóng
Röa mÆt råi, th× ch¶i ®Çu. NhiÒu ng−êi ch¶i ®Çu råi, cßn soi g−¬ng
ë ®ã cÇn biÕt, cÇn hiÓu, cÇn lμm, th× kh«ng nãi ®Õn!
xem ®· s¹ch, ®· m−ît ch−a. NÕu viÕt bμi vμ diÔn thuyÕt còng cÈn
thËn nh− thÕ th× ch¾c kh«ng ®Õn nçi cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm. 3. Kh«ng ®óng giê - HÑn khai héi t¸m giê th× chÝn, m−êi giê
míi ®Õn. Lμm mÊt thêi giê cña nh÷ng ng−êi kh¸c. Hä kh«ng hiÓu
Kh«ng biÕt râ, hiÓu râ, chí nãi, chí viÕt. r»ng: gi÷ ®óng thêi giê lμ mét tÝnh tèt cña ng−êi c¸ch m¹ng, nhÊt
Khi kh«ng cã g× cÇn nãi, kh«ng cã g× cÇn viÕt, chí nãi, chí viÕt lμ trong lóc kh¸ng chiÕn nμy.
cμn. 4. Gi÷ nÕp cò - BÊt kú bao giê, bÊt kú ë ®©u, còng kh− kh− gi÷
Khi viÕt xong mét bμi b¸o, mét b¶n b¸o c¸o, hoÆc th¶o mét bμi theo nÕp cò:
diÔn v¨n, nhÊt ®Þnh ph¶i ®äc l¹i vμi lÇn. M×nh tù phª b×nh bμi cña 1. T×nh h×nh thÕ giíi.
541 5422. T×nh h×nh §«ng D−¬ng. Than «i! KhÈu hiÖu c¸ch m¹ng cña §¶ng mμ ho¸ ra l¸ bïa cña
3. B¸o c¸o c«ng t¸c. thÇy cóng. Lçi ®ã tù ai ? ThÕ mμ b¶o "®¹i chóng ho¸", "d©n téc ho¸"
th× ho¸ c¸i g×?
4. Th¶o luËn.
5. Phª b×nh. Mçi khÈu hiÖu cña §¶ng ph¶i lμ c¸i ý nguyÖn vμ môc ®Ých cña
hμng øc ®¶ng viªn vμ cña hμng triÖu d©n chóng. Mμ muèn nh− thÕ,
6. Gi¶i t¸n.
ph¶i lμm cho d©n chóng ®Òu hiÓu, ph¶i häc c¸ch nãi cña d©n chóng.
HiÓu biÕt t×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc, cè nhiªn lμ viÖc hay, NÕu kh«ng hμng v¹n khÈu hiÖu còng v« Ých.
viÖc cÇn. Nh−ng khæ thay! NÕu cã ®¹i biÓu cÊp cao ®Õn, th× «ng Êy
h) BÖnh hay nãi ch÷ - TiÕng ta cã th× kh«ng dïng, mμ cø ham
kÐo hμng giê nμo kÕ ho¹ch M¸csan, nμo xø Paragoay, nμo g× g×, mμ
bμ con kh«ng hiÓu chi hÕt ! NÕu chØ c¸n bé cÊp x·, th× biÕt ®©u t×nh dïng ch÷ H¸n. Dïng ®óng, ®· lμ mét c¸i h¹i, v× quÇn chóng kh«ng
h×nh thÕ giíi mμ nãi. ThÕ mμ ®iÓm thø nhÊt cø ph¶i lμ "t×nh h×nh hiÓu. NhiÒu ng−êi biÕt kh«ng râ, dïng kh«ng ®óng, mμ còng ham
thÕ giíi". dïng, c¸i h¹i l¹i cμng to.
KÕt qu¶ lμ viÖc thiÕt thùc, viÖc ®¸ng lμm th× kh«ng bμn ®Õn. ThÝ dô: Ph¸p vμ ViÖt gian b¾t buéc ®ång bμo ®i biÓu t×nh, mμ
mét tê b¸o nä cña ®oμn thÓ viÕt lμ nh÷ng "cuéc biÓu t×nh tù ®éng".
g) Nãi kh«ng ai hiÓu - §¶ng th−êng kªu gäi khoa häc ho¸, d©n
téc ho¸, ®¹i chóng ho¸. KhÈu hiÖu ®ã rÊt ®óng. TiÕc v× nhiÒu c¸n bé Dïng qu©n ®éi quÐt mét vïng, tiÕng Trung Quèc gäi lμ t¶o ®·ng,
vμ ®¶ng viªn, cã "ho¸" g× ®©u! VÉn cø chøng cò, nÕp cò ®ã. ThËm mμ mét tê b¸o cña ®oμn thÓ viÕt lμ "t¶o ®¶m". L¹i cã tê viÕt lμ "t¶o
chÝ, miÖng cμng h« "®¹i chóng ho¸", mμ trong lóc thùc hμnh th× l¹i ®¶ng"!
"tiÓu chóng ho¸". V× nh÷ng lêi c¸c «ng Êy nãi, nh÷ng bμi c¸c «ng Êy Tôc ng÷ nãi: "xÊu hay lμm tèt, dèt hay nãi ch÷". C¸i bÖnh nãi
viÕt, ®¹i chóng kh«ng xem ®−îc, kh«ng hiÓu ®−îc. V× hä kh«ng häc ch÷ ®ã ®· l©y ra, ®· lμm h¹i ®Õn quÇn chóng. V× vËy, cã ng−êi ®· nãi:
quÇn chóng, kh«ng hiÓu quÇn chóng.
"Chóng t«i xin th«ng phong" (xung phong).
NhiÒu tê truyÒn ®¬n, nhiÒu b¶n nghÞ quyÕt, nhiÒu khÈu hiÖu
"C¸c ®ång chÝ ph¶i luyÕn ¸i nhau" (th©n ¸i nhau), v.v.. Trong
cña §¶ng, môc ®Ých vμ ý nghÜa rÊt ®óng. Nh−ng viÕt mét c¸ch cao
mét cuéc khai héi phô n÷, cã chÞ c¸n bé nä lªn nãi: "Th−a chÞ em,
xa, mÇu mÌ, ®Õn nçi ch¼ng nh÷ng quÇn chóng kh«ng hiÓu, mμ c¶
c¸n bé còng kh«ng hiÓu. t«i xin b¸ c¸o kinh nguyÖt cña t«i trong th¸ng nμy".

ThÝ dô: võa råi ®©y, ®i ®Õn ®©u còng thÊy d¸n nh÷ng khÈu Kh«ng, ®ã kh«ng ph¶i lμ nh÷ng chuyÖn c−êi, ®ã lμ nh÷ng
hiÖu: chuyÖn thËt. Nh÷ng chuyÖn thËt ®¸ng ®au lßng, do bÖnh hay nãi
ch÷ sinh ra hoÆc do bÖnh dèt sinh ra.
"Chèng c« ®éc"
2. C¸ch ch÷a thãi ba hoa.
"Chèng chñ quan"
"Chèng ®Þa ph−¬ng". Trªn ®©y ®· kÓ qua nh÷ng chøng ba hoa. Mçi ®¶ng viªn, mçi
c¸n bé ®Òu ph¶i ra søc söa ch÷a bÖnh ®ã. NÕu kh«ng, sÏ cã h¹i to
Nh−ng khi hái kü, th× h¬n chÝn phÇn m−êi c¸n bé cÊp d−íi
cho c«ng viÖc cña §¶ng.
kh«ng hiÓu g× hÕt. Hä nãi: cÊp trªn b¶o d¸n cø ph¶i d¸n, chø thËt
ra chóng t«i kh«ng hiÓu. ThËm chÝ cã ng−êi lu«n miÖng ®äc lμ Sau ®©y lμ liÒu thuèc ch÷a thãi ba hoa. Mäi ng−êi ph¶i hiÓu,
"chèng quan ®Þa ph−¬ng". ph¶i nhí, ph¶i thùc hμnh:
543 5441. Ph¶i häc c¸ch nãi cña quÇn chóng. Chí nãi nh− c¸ch gi¶ng
s¸ch.
Mçi t− t−ëng, mçi c©u nãi, mçi ch÷ viÕt, ph¶i tá râ c¸i t− t−ëng
vμ lßng −íc ao cña quÇn chóng.
2. Ph¶i lu«n lu«n dïng nh÷ng lêi lÏ, nh÷ng thÝ dô gi¶n ®¬n,
thiÕt thùc vμ dÔ hiÓu.
TH¦ GöI ¤NG GI¸M §èC Vμ TOμN THÓ
3. Khi viÕt, khi nãi, ph¶i lu«n lu«n lμm thÕ nμo cho ai còng
hiÓu ®−îc. Lμm sao cho quÇn chóng ®Òu hiÓu, ®Òu tin, ®Òu quyÕt
NAM N÷ GI¸O VI£N B×NH D¢N
t©m theo lêi kªu gäi cña m×nh. Bao giê còng ph¶i tù hái: "Ta viÕt HäC Vô KHU III
cho ai xem? Nãi cho ai nghe"?
4. Ch−a ®iÒu tra, ch−a nghiªn cøu, ch−a biÕt râ, chí nãi, chí
Ngμy 10 th¸ng 11 n¨m 1947
viÕt.
5. Tr−íc khi nãi, ph¶i nghÜ cho chÝn, ph¶i s¾p ®Æt cÈn thËn. T«i rÊt vui lßng nhËn ®−îc b¸o c¸o r»ng trong th¸ng võa råi
Ph¶i nhí c©u tôc ng÷: "Chã ba quanh míi n»m. Ng−êi ba n¨m míi toμn khu ®· cã:
nãi". 2.030 lμng ho¹t ®éng 7.768 líp häc
Sau khi viÕt råi, ph¶i xem ®i xem l¹i ba, bèn lÇn. NÕu lμ mét 8.153 gi¸o viªn 328.308 häc trß
tμi liÖu quan träng, ph¶i xem ®i xem l¹i chÝn, m−êi lÇn.
42 líp huÊn luyÖn cho gi¸o viªn vμ 1.182 gi¸o viªn dù bÞ.
Lμm ®−îc nh− thÕ - ®¶ng viªn vμ c¸n bé ta quyÕt ph¶i lμm nh−
T«i l¹i ®Æc biÖt khen ngîi tØnh H¶i D−¬ng ®· cã 6 lμng mμ tÊt
thÕ - th× thãi ba hoa sÏ bít dÇn dÇn cho ®Õn khi hoμn toμn hÕt s¹ch c¶ nh©n d©n ®Òu biÕt ch÷, lμ nh÷ng lμng V¨n L©m, Lai CÇu, V¨n
mμ c«ng viÖc cña §¶ng, t− c¸ch cña c¸n bé vμ ®¶ng viªn sÏ do ®ã X−¬ng, H¹nh T©n, §«ng §μo, Thèng §«.
mμ t¨ng thªm.
§−îc thμnh tÝch tèt ®ã, lμ nhê sù chØ ®¹o kh«n khÐo cña «ng
gi¸m ®èc vμ sù h¨ng h¸i cè g¾ng cña toμn thÓ anh chÞ em gi¸o viªn.
Th¸ng 10 n¨m 1947 Tuy vËy theo b¸o c¸o th× khu III ®ang cßn h¬n 381.000 ®ång
bμo ch−a biÕt ch÷. T«i mong r»ng «ng gi¸m ®èc, c¸c gi¸o viªn vμ
c¸c c¬ quan ®oμn thÓ cè g¾ng lμm thÕ nμo ®Ó chõng th¸ng 6 n¨m
sau toμn thÓ nh©n d©n khu III tõ 8 tuæi trë lªn ®Òu biÕt ch÷. §ã sÏ
lμ mét cuéc th¾ng lîi, mμ khu III sÏ lμ mét khu kiÓu mÉu.
§ång thêi t«i mong r»ng c¸c líp b×nh d©n häc vô ch¼ng nh÷ng
d¹y cho ®ång bμo häc ch÷, lμm tÝnh mμ d¹y thªm vÒ c«ng cuéc
kh¸ng chiÕn, cøu n−íc, t¨ng gia s¶n xuÊt, gióp mïa ®«ng binh sÜ,
gióp ®ång bμo t¶n c−, khoa häc th−êng thøc.
545 546T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n vμ khen ngîi «ng gi¸m ®èc vμ
tÊt c¶ nam n÷ gi¸o viªn ®· xung phong dòng c¶m trªn mÆt trËn
v¨n ho¸ vμ ch¾c r»ng ë mÆt trËn nμy chóng ta sÏ th¾ng lîi nh− mäi
mÆt trËn kh¸c.

TH¦ GöI §åNG BμO X· DUY£N TRANG
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng HUYÖN TI£N H¦NG, TH¸I B×NH
Hå CHÝ MINH

T«i nhËn ®−îc b¸o c¸o r»ng sau kú thi ngμy 6-9 n¨m nay, toμn
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
d©n x· Duyªn Trang tõ t¸m tuæi trë lªn ®Òu tho¸t n¹n mï ch÷.
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 223-224. VÒ mÆt v¨n ho¸, ®ã lμ mét cuéc ®¹i th¾ng lîi cña d©n ta, nhÊt
lμ cho ®ång bμo lμng ta. T«i rÊt sung s−íng thay mÆt ChÝnh phñ
göi lêi khen ngîi ®ång bμo toμn x·, vμ c¶m ¬n c¸c vÞ phô l·o th©n
hμo ®· ra søc gióp ®ì, c¸c c¸n bé b×nh d©n häc vô ®· cè g¾ng d¹y
dç.
Nh−ng häc hμnh lμ v« cïng. Häc cμng nhiÒu biÕt cμng nhiÒu
cμng tèt, vËy t«i khuyªn ®ång bμo trong x· g¾ng häc thªm th−êng
thøc nh− lμm tÝnh, lÞch sö, ®Þa d−, chÝnh trÞ, vÖ sinh. §ång thêi cè
g¾ng t¨ng gia s¶n xuÊt ñng hé kh¸ng chiÕn.
§ång thêi t«i khuyªn ®ång bμo c¸c x· xung quanh ph¶i theo
g−¬ng vÎ vang cña x· Duyªn Trang g¾ng søc häc hμnh, ®Ó tiªu diÖt
giÆc dèt, lμm cho huyÖn Tiªn H−ng thμnh mét huyÖn kiÓu mÉu.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 13 th¸ng 11 n¨m 1947

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr.225.
547 548ChÝnh phñ ta, toμn thÓ ®ång bμo vμ toμn thÓ t−íng sÜ ta ®·
®ång t©m nhÊt trÝ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, tranh cho kú ®−îc
thèng nhÊt vμ ®éc lËp thËt sù. BÊt kú m−u m« g×, bÊt kú lùc l−îng
nμo còng quyÕt kh«ng thÓ lõa g¹t hoÆc gi¶m bít lßng kiªn quyÕt
cña d©n ta hoÆc trë ng¹i cuéc th¾ng lîi cuèi cïng cña d©n ta.

LêI TUY£N Bè VíI C¸C NHμ B¸O
Nãi ngμy 8-12-1947.
VÒ CUéC GÆP Gì B¶O §¹I - B¤ ) LA 50F1 B¸o Sù thËt, sè 88,
ngμy 19-12-1947.

Trong lóc toμn thÓ ®ång bμo hy sinh tranh ®Êu ®ßi thèng nhÊt
vμ ®éc lËp th× Cè vÊn VÜnh Thuþ tró ë n−íc ngoμi kh«ng hiÓu râ
t×nh h×nh trong n−íc. V¶ l¹i Cè vÊn VÜnh Thuþ ë xa, kh«ng khái bÞ
nh÷ng th¸m tö Ph¸p nh− bän Cutx« (Cousseau) b−ng bÝt vμ nh÷ng
ng−êi v« xØ nh− NguyÔn H¶i ThÇn, Lª V¨n Ho¹ch, v.v. bao v©y, cho
nªn Cè vÊn VÜnh Thuþ rÊt cã thÓ nghe nh÷ng lêi høa hÑn su«ng
cña bän thùc d©n Ph¸p, mμ ®i gÆp chóng.
NÕu Cè vÊn VÜnh Thuþ biÕt râ t×nh h×nh trong n−íc th× ch¾c Cè
vÊn kh«ng bÞ chóng lõa bÞp.
Cè vÊn VÜnh Thuþ còng thõa hiÓu r»ng: Thùc d©n ph¶n ®éng
Ph¸p rÊt mùc x¶o quyÖt, khi cßn ë ngoμi vßng th× g× chóng còng
høa, mét khi ®· vμo trßng th× sÏ bÞ chóng th¾t chÆt. Lóc ®ã phμn
nμn th× ®· trÔ råi.
ChÝnh phñ ta vμ nh©n d©n ta rÊt mong Cè vÊn VÜnh Thuþ
kh«ng cã nh÷ng hμnh ®éng tr¸i ng−îc víi nh÷ng lêi Cè vÊn ®· thÒ
tr−íc Tæ quèc vμ tr−íc ®ång bμo, tr¸i víi nguyÖn väng cña d©n téc.
Dï sao vËn mÖnh cña d©n téc sÏ kh«ng v× mét ng−êi, hoÆc mét
nhãm ng−êi mμ thay ®æi.

___________
1) Ngμy 8-12-1947, c¸c nhμ b¸o ViÖt Nam vμ n−íc ngoμi ®Õn yÕt kiÕn
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ hái ý kiÕn Ng−êi vÒ cuéc gÆp gì gi÷a VÜnh Thôy
(B¶o §¹i) vμ Cao uû Ph¸p B«lae, ngμy 6 vμ ngμy 7-12-1947 ë VÞnh H¹
Long. Trªn ®©y lμ ý kiÕn cña Ng−êi (B.T).
549 550
LêI K£U GäI NH¢N Kû NIÖM MéT N¡M
§IÖN GöI GI¸M MôC L£ H÷U Tõ
KH¸NG CHIÕN TOμN QUèC

Göi Gi¸m môc Lª H÷u Tõ
Hìi ®ång bμo toμn quèc,
Ph¸t DiÖm - Ninh B×nh,
Hìi toμn thÓ t−íng sÜ VÖ quèc qu©n, d©n qu©n, du kÝch,
Nh©n dÞp LÔ N«en, t«i kÝnh chóc cô mäi sù lμnh ®Ó phông sù ThÊm tho¾t toμn quèc kh¸ng chiÕn ®· ch½n mét n¨m vμ kh¸ng
§øc Chóa vμ ®Ó l·nh ®¹o ®ång bμo c«ng gi¸o tham gia kh¸ng chiÕn ë miÒn Nam ®· 27 th¸ng.
chiÕn, ®Æng tranh l¹i thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc. T«i nhê cô Tõ ngμy ®Çu, bän qu©n phiÖt thùc d©n khoe miÖng r»ng: chãng
chuyÓn lêi t«i chóc phóc cho toμn thÓ ®ång bμo c«ng gi¸o. th× d¨m tuÇn, chËm th× 3 th¸ng, chóng sÏ chinh phôc ta, nh−ng
nay ®· tr¶i qua mÊy lÇn d¨m tuÇn, mÊy lÇn 3 th¸ng, chóng ®· ®−îc
kÕt qu¶ g×?
Ngμy 8 th¸ng 12 n¨m 1947
Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam Chóng mÊt h¬n 20.000 lÝnh Ph¸p chÕt vμ bÞ th−¬ng. Chóng tèn
h¬n 3.000 triÖu b¹c. Chóng chiÕm mÊy thμnh thÞ ®· ho¸ ra ®èng
Hå CHÝ MINH
tro tμn. Chóng ®· mua chuéc ®−îc mét lò bÊt trung, bÊt hiÕu lμm
bï nh×n, nh−ng lò ®ã ®Òu bÞ toμn d©n phØ nhæ. Bao nhiªu ®ån ®iÒn,
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch má than, nhμ bu«n, x−ëng m¸y cña chóng ®Òu bÞ tan hoang. ChÝnh
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m phñ ë Ph¸p vμ bé chØ huy cña chóng ë ®©y ®· ph¶i thay ®æi mÊy
l−u tr÷ Quèc gia I, lÇn. V× chÕt nhiÒu ng−êi, tèn nhiÒu cña mμ nh©n d©n Ph¸p ®· lªn
b¶n chôp l−u t¹i tiÕng ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh phi nghÜa nμy.
ViÖn Hå ChÝ Minh.
§ã lμ c¸i kÕt qu¶ mμ bän thùc d©n ph¶n ®éng ®· l−îm ®−îc,
mét thø kÕt qu¶ tr¸i h¼n víi hy väng cña chóng.
Cßn vÒ phÝa ta th× thÕ nμo?
Chóng ta biÕt tr−íc r»ng kh¸ng chiÕn ¾t ph¶i gay go, ph¶i
tr−êng kú, nh−ng ch¾c ch¾n sÏ th¾ng lîi.
V× vËy, mÆc dÇu gian nan cùc khæ, nh©n d©n ta ngμy cμng ®oμn
551 552kÕt, cμng h¨ng h¸i, cμng kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi - C¸n bé chuyªn m«n vμ anh em c«ng nh©n, h¨ng h¸i ra søc
cuèi cïng. cung cÊp vâ khÝ tinh x¶o vμ ®Çy ®ñ cho bé ®éi.
ChiÕn sÜ ta cμng nhiÒu kinh nghiÖm, cμng thªm rÌn luyÖn, - Anh em c«ng chøc, cùc khæ khã nhäc, kh«ng hÒ phμn nμn,
cμng thªm dòng c¶m, nh÷ng trËn oanh liÖt ë Mü Tho, ë ®Ìo H¶i lu«n lu«n tËn tuþ lμm trän nhiÖm vô.
V©n, ë s«ng L«, ë ThÊt Khª, v.v., ®· lμm ®Þch kinh hån mÊt vÝa. - Toμn thÓ ®ång bμo hËu ph−¬ng t¨ng gia s¶n xuÊt, gióp ®ì bé
ChÝnh phñ ta ngμy cμng thªm oai tÝn, cμng ®−îc ñng hé v× lμ mét ®éi c«ng t¸c ph¸ ho¹i, tham gia kh¸ng chiÕn b»ng c¸ch nμy hoÆc
ChÝnh phñ kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, mét ChÝnh phñ ®¹i ®oμn kÕt, mét b»ng c¸ch kh¸c.
ChÝnh phñ ®ång cam céng khæ víi d©n, mét ChÝnh phñ cña d©n. - Nh÷ng ®ång bμo ®· hy sinh hÕt c¶ c¬ ®å s¶n nghiÖp, chÞu khæ
Ngoμi mÊy thμnh thÞ ®· hoang tμn th× th«n quª kh¾p c¶ n−íc mμ di c−, t¶n c−, gi¸n tiÕp g¸nh mét phÇn kh¸ng chiÕn, cïng
®Òu vÉn ë trong tay ta. nh÷ng ®ång bμo trong vïng bÞ ®Þch chiÕm, dï bÞ ®Þch ®e do¹ lõa
g¹t, nh−ng lu«n lu«n gi÷ v÷ng tinh thÇn, lu«n lu«n tin t−ëng vÒ
§ã lμ c¸i kÕt qu¶ tiÕn bé mμ ta l−îm ®−îc sau mét n¨m kh¸ng
ChÝnh phñ vμ Tæ quèc.
chiÕn, mét thø kÕt qu¶ nh− ta ®· ®o¸n tr−íc, mμ kÕt qu¶ ®ã ngμy
- C¸c ch¸u nhi ®ång, cã ch¸u th× gióp bé ®éi lËp chiÕn c«ng, cã
cμng më réng, tuy vËy bän thùc d©n ph¶n ®éng kh«ng c−íp ®−îc,
ch¸u th× gióp t¨ng gia s¶n xuÊt, hoÆc tuyªn truyÒn cæ ®éng. ThËt
th× chóng sÏ ph¸, kh«ng th¾ng ®−îc, th× chóng sÏ c¾n mÊy miÕng
xøng ®¸ng lμ con ch¸u Phï §æng V−¬ng vμ TrÇn Quèc To¶n
cho ®· n−. Chóng sÏ tÊn c«ng vïng nμy råi ®Õn vïng kh¸c. Lùc
l−îng cña chóng còng nh− mÆt trêi vμo lóc hoμng h«n, hèng h¸ch - C¸c kiÒu bμo ta ë h¶i ngo¹i, m×nh tuy sèng ë n−íc ngoμi,
l¾m nh−ng ®· gÇn t¾t nghØ. nh−ng lu«n lu«n hÕt lßng gióp Tæ quèc.

Cho nªn d©n vμ qu©n ta ph¶i lu«n g¾ng søc, cÈn thËn, chuÈn bÞ, T«i l¹i xin thay mÆt d©n téc ViÖt Nam, c¶m ¬n anh em d©n téc
®Ò phßng, lu«n lu«n tÊn c«ng ®Þch vμ ph¸ ho¹i ®Þch, tuyÖt ®èi chí tù ch©u ¸ vμ nh÷ng b¹n ë c¸c h÷u bang, ®· gi÷ g×n chÝnh nghÜa, mμ
ñng hé n−íc ta.
kiªu, chí khinh ®Þch, dï lùc l−îng cña ta ngμy cμng thªm m¹nh, nh−
suèi míi ch¶y, nh− löa míi nhãm, chØ cã tiÕn, kh«ng cã tho¸i. T«i còng c¶m ¬n nh÷ng tÇng líp nh©n d©n Ph¸p, ®· b»ng lêi
nãi hoÆc b»ng viÖc lμm, ph¶n ®èi bän thùc d©n ph¶n ®éng.
Hìi ®ång bμo toμn quèc,
Hìi ®ång bμo toμn quèc,
Hìi toμn thÓ t−íng sÜ,
Hìi toμn thÓ t−íng sÜ,
Nh©n dÞp kû niÖm mét n¨m kh¸ng chiÕn toμn quèc, t«i thay
mÆt ChÝnh phñ kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc anh hån c¸c chiÕn sÜ Nh©n dÞp nμy, t«i trÞnh träng nh¾c l¹i r»ng:
vμ ®ång bμo ®· hy sinh v× n−íc, vμ göi lêi th©n ¸i hái th¨m c¸c Nh©n d©n ViÖt Nam s½n sμng céng t¸c th©n thiÖn víi nh©n
chiÕn sÜ vμ ®ång bμo bÞ th−¬ng cïng gia quyÕn c¸c t−íng sÜ. T«i d©n Ph¸p, song nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt kh«ng ®Çu hμng, quyÕt
khen ngîi vμ khuyªn g¾ng: kh«ng chÞu mÊt n−íc, quyÕt kh«ng chÞu lμm n« lÖ mét lÇn n÷a.
- C¸c t−íng sÜ tõ B¾c ®Õn Nam, ®ang dòng c¶m xung phong Vμ ChÝnh phñ Hå ChÝ Minh thÒ quyÕt l·nh ®¹o nh©n d©n vμ qu©n
giÕt ®Þch, quyÕt ®em x−¬ng m¸u gi÷ v÷ng nÒn thèng nhÊt vμ ®éc ®éi chiÕn ®Êu ®Õn cïng, ®Ó ph¸ tan xiÒng xÝch cña bän thùc d©n, ®Ó
lËp cho n−íc nhμ. tranh l¹i quyÒn thèng nhÊt vμ ®éc lËp. ChÝnh phñ Hå ChÝ Minh quyÕt
553 554lμm trän c¸i nhiÖm vô vÎ vang mμ quèc d©n ®· giao cho, vμ quyÕt
kh«ng phô lßng tin cËy mμ ®ång bμo ®· ®Æt vμo ChÝnh phñ.
Hìi ®ång bμo toμn quèc vμ toμn thÓ t−íng sÜ!
Chóng ta cø m¹nh d¹n tiÕn lªn!
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng! TH¦ GöI C¸N Bé KHU I NH¢N Kû NIÖM
MéT N¡M TOμN QUèC KH¸NG CHIÕN
B¾c Bé, ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH Sau mét n¨m kh¸ng chiÕn, chóng ta cÇn ph¶i xÐt l¹i kinh
nghiÖm trong mét n¨m võa qua, ®Ó cè g¾ng ph¸t triÓn nh÷ng −u
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, ®iÓm, vμ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm.
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, Tõ ngμy kh¸ng chiÕn anh em c¸n bé khu I vÉn cè g¾ng søc. ¦u
1949, t.2, tr.46-48. ®iÓm còng cã mét Ýt, nh÷ng khuyÕt ®iÓm chÝnh cÇn ph¶i söa ch÷a
ngay:
1. D©n vËn kÐm: §ång bμo thiÓu sè rÊt trung thμnh, chÞu khã.
Th−êng bá c«ng viÖc lμm ¨n ®Ó gióp viÖc ph¸ ho¹i, tiÕp tÕ, giao
th«ng, v.v..
Nh−ng ®èi víi ý nghÜa kh¸ng chiÕn, D©n chñ Céng hoμ, nhiÖm
vô cña d©n trong lóc kh¸ng chiÕn vμ quyÒn lîi h¹nh phóc khi
kh¸ng chiÕn thμnh c«ng, v× sao ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, t¨ng gia
s¶n xuÊt, v.v, th× ch−a hiÓu thÊu.
§ã lμ v× c¸n bé chÝnh trÞ ch−a biÕt gi¶i thÝch râ rμng, ch−a biÕt
tuyªn truyÒn gi¶ng gi¶i.
2. ChiÕn c«ng kÐm: C¸c khu kh¸c ®· lËp ®−îc nh÷ng chiÕn c«ng
rùc rì nh− trËn ThÊt Khª, trËn S«ng L«, v.v., thÕ mμ khu I ch−a cã
cuéc th¾ng trËn nμo vÎ vang. §ã lμ v× c¸n bé qu©n sù ch−a häc tËp
®−îc nhiÒu chiÕn l−îc, chiÕn thuËt kh«n khÐo, ch−a cã m−u c¬,
dòng c¶m b»ng ng−êi.
3. Trõ gian kÐm: Nh÷ng cuéc ®Þch tÊn c«ng Cao B»ng, B¾c
C¹n, v.v., chøng tá ®Þch lîi dông ViÖt gian rÊt nhiÒu. §ã lμ v× c«ng
555 556viÖc phßng gian cña ta kh«ng chu ®¸o, cÈn thËn.
§ã lμ v× c«ng t¸c cña c«ng an cßn s¬ suÊt ch−a lμm trßn nhiÖm
vô.
4. C«ng viÖc ch−a ®−îc ng¨n n¾p: TÊt c¶ mäi tæ chøc vμ c«ng
viÖc tõ to ®Õn nhá, tõ cÊp trªn ®Õn cÊp d−íi, ®Òu chËm trÔ r¹c rêi, TH¦ GöI §åNG BμO Vμ T¦íNG SÜ KHU II
ch−a ng¨n n¾p, ch−a ®−îc bÝ mËt, ch−a ®−îc qu©n sù ho¸.
NH¢N Kû NIÖM MéT N¡M TOμN QuèC
§ã lμ v× toμn thÓ c¸n bé ch−a ra søc häc kinh nghiÖm, ch−a cè
g¾ng t×m tßi, ®Ó tæ chøc vμ c«ng t¸c cho hîp thêi, hîp lóc.
KH¸NG CHIÕN
Mong r»ng c¸c ®ång chÝ c¸n bé, chÝnh trÞ, qu©n sù, chuyªn m«n
tõ ®©y sÏ dån c¶ tinh thÇn, lùc l−îng, thi ®ua nhau, gióp ®ì nhau, Trong mét n¨m kh¸ng chiÕn võa qua, ®ång bμo khu II ®· chÞu
khuyªn g¾ng nhau mμ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm nãi trªn. Lμm nhiÒu gian nan cùc khæ. Nh−ng cμng gian nan cùc khæ, ®ång bμo ta
sao cho khu I trë nªn ngang hμng nh÷ng khu h¹ng nhÊt trong cμng ®oμn kÕt, cμng h¨ng h¸i, cμng tin t−ëng vμo sù th¾ng lîi cuèi
n−íc, ®Ó chia mét phÇn vinh dù trong cuéc kh¸ng chiÕn th¾ng lîi cïng cña Tæ quèc, cμng ra søc ñng hé kh¸ng chiÕn. VÖ quèc qu©n
nμy. vμ d©n qu©n du kÝch khu II víi søc sèt s¾ng gióp ®ì ®ång bμo ®·
lËp ®−îc Ýt nhiÒu chiÕn c«ng kh¸.
T«i ch¾c r»ng qua n¨m kh¸ng chiÕn míi, ®ång bμo vμ chiÕn sÜ
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng sÏ cè g¾ng thªm n÷a. Sao cho khu II sÏ ®øng vμo khu h¹ng nhÊt
Ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947 trong n−íc vÒ qu©n sù, chÝnh trÞ còng nh− kinh tÕ vμ v¨n ho¸. §Ó
Hå CHÝ MINH ®i ®Õn kÕt qu¶ ®ã c¸c c¸n bé cÇn ph¶i rò s¹ch ®Çu ãc ®Þa ph−¬ng, tæ
chøc cÇn ph¶i hÕt søc cã ng¨n n¾p. KÕ ho¹ch c«ng t¸c cÇn ph¶i
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, thiÕt thùc.
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, T«i mong r»ng tõ nay khu II sÏ th−êng b¸o c¸o th¾ng lîi vÒ c¸c
1949, t.2, tr. 49-50. ph−¬ng diÖn.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr. 51.
557 558T«i mong r»ng ®ång bμo vμ chiÕn sÜ khu III sÏ cè g¾ng tranh
lÊy c¸i ®Þa vÞ vÎ vang kh«ng nh÷ng lμ cho khu kh¸ng chiÕn tr−íc
nhÊt mμ còng lμ khu nhiÒu th¾ng lîi nhÊt.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
TH¦ GöI §åNG BμO
Vμ CHIÕN SÜ KHU III
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr. 52.
Trong cuéc kh¸ng chiÕn toμn quèc ë B¾c Bé, khu III lμ khu ®Çu
tiªn ra ®−¬ng ®Çu víi qu©n ®Þch. V× vËy, mμ ®ång bμo vμ chiÕn sÜ
khu III chÞu hy sinh cùc khæ h¬n hÕt.
Còng v× vËy, mμ mäi viÖc khu III tiÕn bé nhiÒu h¬n c¶.
MÆc dÇu nhiÒu nçi khã kh¨n, ®ång bμo khu III ®· h¨ng h¸i
lμm trßn nh÷ng nhiÖm vô t¨ng gia s¶n xuÊt, b×nh d©n häc vô, tæ
chøc Liªn ViÖt, v.v..
VÖ quèc qu©n vμ d©n qu©n du kÝch khu III còng lËp ®−îc chiÕn
c«ng kh¸ vÎ vang. Anh em c«ng an còng rÊt tËn tuþ.
§ã lμ do sù ®oμn kÕt chÆt chÏ cña toμn thÓ ®ång bμo khu III.
Nh÷ng ®ång bμo c¸c vïng ®Þch chiÕm còng vÉn gi÷ v÷ng tinh thÇn
yªu n−íc, tin t−ëng vμo sù th¾ng lîi cuèi cïng cña ta.
Sang n¨m kh¸ng chiÕn míi, ®ång bμo vμ chiÕn sÜ khu III ph¶i
g¾ng søc h¬n n÷a. §ång bμo th× thi nhau lμm mäi viÖc kh¸ng chiÕn
vμ kiÕn quèc. ChiÕn sÜ th× thi ®ua nhau xung phong giÕt giÆc lËp
chiÕn c«ng.
C¸n bé th× thi ®ua nhau ph¸t triÓn thªm −u ®iÓm, söa ch÷a
hÕt khuyÕt ®iÓm (nh− ham h×nh thøc, kÐm bÝ mËt, chñ quan, khinh
®Þch, v.v.).
559 560T«i rÊt mong ®ång bμo, chiÕn sÜ vμ c¸n bé khu X sÏ ®ång t©m
hiÖp lùc, cè g¾ng lμm trän nhiÖm vô mμ ChÝnh phñ ®· giao phã cho
m×nh.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947
TH¦ GöI §åNG BμO Hå CHÝ MINH
Vμ CHIÕN SÜ KHU X51F1
)


S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Trong mét n¨m kh¸ng chiÕn võa qua, khu X ®· thμnh mét mÆt 1949, t.2, tr. 53.
trËn dμi tõ Lμo Cai ®Õn VÜnh Yªn.
§ång bμo vμ chiÕn sÜ khu X ®· cè g¾ng lμm bæn phËn cña
m×nh.
Nh−ng chóng ta kh«ng cèt ca tông t©ng bèc nhau. Mμ cèt xÐt
l¹i kinh nghiÖm ®Ó ph¸t triÓn thªm nh÷ng −u ®iÓm, söa ch÷a c¸c
khuyÕt ®iÓm ®Æng lμm cho kh¸ng chiÕn chãng thμnh c«ng.
MÆt trËn s«ng L«, VÖ quèc qu©n, d©n qu©n du kÝch vμ ®ång bμo
rÊt h¨ng h¸i cho nªn ®· thu ®−îc mét Ýt nhiÒu chiÕn c«ng vÎ vang.
Tr¸i l¹i nh÷ng mÆt trËn kh¸c nh− Lμo Cai, Yªn B¸i th× cßn kÐm.
§ã kh«ng ph¶i v× ®ång bμo kÐm h¨ng h¸i, hoÆc lμ chiÕn sÜ kÐm
dòng c¶m. Nh−ng v× ta kÕ ho¹ch tæ chøc, tuyªn truyÒn, vËn ®éng,
ch−a ®−îc ®Çy ®ñ, chu ®¸o. VÒ mÆt d©n vËn th× khu ta cßn xao
nh·ng. V× vËy, b−íc qua n¨m kh¸ng chiÕn míi, c¸c c¬ quan, c¸c
®oμn thÓ, c¸c bé ®éi vμ c¸c c¸n bé chÝnh trÞ còng nh− qu©n sù, cÇn
ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a. Ph¶i lμm thÕ nμo cho cuéc th¾ng trËn vÎ
vang ë s«ng L« sÏ lμ b−íc ®Çu cho nhiÒu cuéc th¾ng trËn kh¸c. Ph¶i
lμm cho khu X thμnh khu kiÓu mÉu vÒ mäi mÆt.
___________
1) Khu X trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p gåm c¸c tØnh (cò): Lμo Cai,
Yªn B¸i, Hμ Giang, Tuyªn Quang, Phó Thä, VÜnh Yªn (B.T).
561 562biÖt chó ý tæ chøc thËt m¹nh vμ nghiªm ngay trong vïng ®Þch kiÓm
so¸t, v× tæ chøc lμ lîi khÝ cèt yÕu cña chóng ta ®Ó ®¸nh b¹i ®Þch.
T«i tin r»ng ®ång bμo vμ t−íng sÜ lu«n lu«n v−ît mäi khã kh¨n
lμm trän nhiÖm vô.


Hå CHÝ MINH
TH¦ GöI §åNG BμO, VÖ QUèC QU¢N,
D¢N QU¢N DU KÝCH, C¸N Bé XUNG PHONG ViÕt kho¶ng ngμy 19-12-1947.
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
C¶M Tö KHU XI Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
1949, t.2, tr.54.

Cïng ®ång bμo vμ t−íng sÜ yªu mÕn,
Mét n¨m qua ®ång bμo ®· chÞu biÕt bao cuéc khñng bè ¸c liÖt,
®èt nhμ, c−íp cña, giÕt ng−êi, hiÕp d©m cña bän thùc d©n Ph¸p
c−íp n−íc. Nh−ng cμng gian nan cùc khæ, ®ång bμo khu XI cμng
c¨m thï vμ cμng th¾t chÆt thªm hμng ngò (ph¸t triÓn Héi Liªn
ViÖt, t¨ng gia s¶n xuÊt, gióp ®ì bé ®éi ®¸nh giÆc trõ gian, v.v.).
Anh em VÖ quèc qu©n vμ c¸c cÊp chiÕn sÜ ®· chÞu biÕt bao sù
thiÕu thèn cùc khæ, nh−ng tr−íc c¶nh t−îng khèn cïng cña ®ång
bμo, tr−íc nhiÖm vô b¶o vÖ non s«ng ®Êt n−íc, anh em ®· cïng ra
lÜnh lÊy nhiÖm vô vÎ vang lμ trõ diÖt bän thùc d©n vμ tay sai cña
chóng.
Cuéc chiÕn ®Êu ë Thñ ®« vμ ngo¹i thμnh ®· chøng thùc tinh
thÇn Êy.
Nh− vËy, t«i cã quyÒn tin r»ng: b−íc qua n¨m kh¸ng chiÕn
míi, ®ång bμo vμ chiÕn sÜ khu XI sÏ ®oμn kÕt h¬n, h¨ng h¸i h¬n,
khu XI sÏ xøng ®¸ng lμ khu trung −¬ng kh¸ng chiÕn, xøng ®¸ng
víi Thñ ®«.
Nh©n dÞp kû niÖm ®Çy n¨m kh¸ng chiÕn toμn quèc, t«i tr©n
träng khuyªn ®ång bμo vμ c¸c cÊp t−íng sÜ h·y kiÓm ®iÓm l¹i thêi
gian chiÕn ®Êu võa qua, bμi trõ khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm
®Ó tiÕn ®Õn nh÷ng thμnh tÝch lõng lÉy h¬n. Vμ muèn thÕ, ph¶i ®Æc
563 564
TH¦ GöI §åNG BμO Vμ T¦íNG SÜ KHU XII
TR¶ LêI C¸C NHμ B¸O
Cïng ®ång bμo vμ c¸c t−íng sÜ,
Trong n¨m kh¸ng chiÕn toμn quèc, ®ång bμo vμ t−íng sÜ VÖ 1- Hái: Xin Chñ tÞch cho ý kiÕn cña Chñ tÞch vÒ kinh nghiÖm
quèc qu©n, d©n qu©n du kÝch khu XII lμ mét ®éi xung phong. Hy trong mét n¨m kh¸ng chiÕn toμn quèc võa qua, vÒ phÝa bªn Ph¸p
sinh cùc khæ cμng nhiÒu, th× ®ång bμo cμng h¨ng h¸i, chiÕn sÜ cμng vμ phÝa bªn ViÖt Nam.
dòng c¶m.
Tr¶ lêi : Trong mét n¨m kh¸ng chiÕn võa qua, vÒ phÝa Ph¸p
§ã lμ c¸i gèc th¾ng lîi cña ta. Nhê ®ã mμ khu XII ®· lËp ®−îc th× kinh tÕ ngμy cμng kiÖt quÖ, qu©n sù ngμy cμng khã kh¨n.
nhiÒu chiÕn c«ng, hoÆc to hoÆc nhá, nh−ng ®Òu oanh liÖt. TrËn ThÊt
Khª võa råi lμ mét trong nh÷ng trËn th¾ng lîi. VÒ phÝa ta th× nh©n d©n ngμy cμng ®oμn kÕt, qu©n ®éi ngμy
cμng tiÕn bé. Còng nh− trÌo nói, Ph¸p th× xuèng dèc cã vÎ m¹nh
Tuy vËy, chóng ta chí tù kiªu, chí khinh ®Þch, chí chñ quan.
b¹o, μo ¹t, nh−ng gÇn r¬i xuèng hè. Ta th× lªn dèc, cã vÎ khã nhäc,
Chóng ta ph¶i lu«n chuÈn bÞ, lu«n lu«n cÈn thËn, lu«n lu«n cè
gian nan, nh−ng cμng trÌo cμng lªn ®Õn chç thanh cao.
g¾ng. §Þch thÊt b¹i trong cuéc tÊn c«ng ViÖt B¾c, cã thÓ sÏ tÊn c«ng
c¸c khu kh¸c. Khu ta sÏ gÆp nh÷ng lóc gay go h¬n n÷a. Dï sao víi 2- Hái : Theo ý Chñ tÞch, cuéc kh¸ng chiÕn sang n¨m tíi sÏ biÕn
c¸i tinh thÇn kiªn quyÕt vμ c¸i chÝ khÝ quËt c−êng cña nh©n d©n vμ chuyÓn thÕ nμo?
chiÕn sÜ khu XII, ®Þch còng sÏ thÊt b¹i mét lÇn n÷a. Tr¶ lêi : Trong n¨m sau, cuéc kh¸ng chiÕn cã thÓ gay go h¬n.
T«i tr©n träng høa víi ®ång bμo vμ chiÕn sÜ: ChÝnh phñ sÏ ®Æt Mμ ngμy th¾ng lîi cña ta còng ®Õn gÇn h¬n.
tªn khu XII lμ Khu TÊT TH¾NG bao giê t«i nhËn ®−îc nh÷ng b¸o 3- Hái : Th−a Cô, xin Cô cho biÕt ý kiÕn cña Cô vÒ cuéc tÊn
c¸o th¾ng lîi míi cña khu.
c«ng mïa ®«ng cña ®Þch.
T«i ch¾c ®ång bμo vμ toμn thÓ chiÕn sÜ sÏ cè g¾ng lμm cho ®−îc
Tr¶ lêi : Ai cã Ýt nhiÒu tri thøc qu©n sù, còng ®o¸n tr−íc r»ng
vμ cho xøng ®¸ng c¸i tªn vÎ vang ®ã.
sau mïa m−a ®Þch sÏ tÊn c«ng. §Þch tÊn c«ng tr−íc vμo ViÖt B¾c,
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng chóng sÏ tÊn c«ng c¸c khu kh¸c n÷a. Song ChÝnh phñ ta ®· s½n
Ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947 c¸ch ®èi phã. Riªng vÒ ViÖt B¾c ®Þch ®· bÞ nhiÒu ®ßn kh¸ ®au nh−
Hå CHÝ MINH trËn ThÊt Khª vμ nh÷ng trËn s«ng L«.

S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, Trong nh÷ng trËn ®ã, VÖ quèc qu©n vμ d©n qu©n du kÝch ta tá
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, ra rÊt dòng c¶m vμ rÊt tiÕn bé vÒ mÆt chiÕn thuËt, nh©n d©n rÊt
1949, t.2, tr.55. h¨ng h¸i.
565 5664- Hái : Theo Chñ tÞch, kÕt qu¶ cuéc hμnh qu©n mïa ®«ng cña
®Þch sÏ thÕ nμo?
Tr¶ lêi : Còng nh− c¸c cuéc hμnh qu©n kh¸c, kÕt qu¶ ®Þch sÏ
thÊt b¹i, v×:
a) §Þch chØ ho¹t ®éng ®−îc mÊy th¸ng. Sau mïa m−a th× chóng
hÕt thiªn thêi.
b) ViÖt B¾c ®Þa thÕ hiÓm trë qu©n ®Þch kh«ng cã ®Þa lîi.
Kû NIÖM NGμY THμNH LËP GI¶I PHãNG
c) §Þch cμng lan réng th× ng−êi cμng thiÕu, søc ng−êi cμng
máng, chóng dÔ bÞ tiªu diÖt, chóng cμng ®¸nh lan ra, cμng dë thãi QU¢N VIÖT NAM20
tham « tμn nhÉn, cμng lμm cho ®ång bμo ta, miÒn ng−îc còng nh−
miÒn xu«i, ®oμn kÕt chÆt chÏ chèng l¹i chóng, thÕ lμ ®Þch kh«ng cã
Tõ Gi¶i phãng qu©n ®Õn VÖ quèc qu©n.
nh©n hoμ.
§éi thø nhÊt cña Gi¶i phãng qu©n ngμy tr−íc lμ c¸i h¹t gièng
5- Hái : V× sao ®Þch cè ý giÊu giÕm cuéc hμnh qu©n mïa ®«ng?
bÐ nhá, do ®ã mμ n¶y në thμnh c¸i rõng to lín lμ VÖ quèc qu©n
Tr¶ lêi : Mét lμ v× chóng mong b−ng bÝt d− luËn thÕ giíi vμ lõa
ngμy nay, nÕu ng−êi ngoμi tr«ng thÊy b−íc ®Çu cña Gi¶i phãng
g¹t nh©n d©n n−íc Ph¸p. Hai lμ v× chóng sî nÕu nãi râ ra, vÒ sau
qu©n th× ch¾c hä sÏ cho r»ng ®ã lμ mét trß ch¬i cña trÎ con, hay lμ
thÊt b¹i th× khã chèi ch÷a. Dï sao, ©m m−u cña ®Þch, ta ®Òu biÕt
c«ng viÖc cña mÊy ng−êi "kh«ng t−ëng", ch¾c hä sÏ mØa mai r»ng:
tr−íc nªn ta cã thÓ ®èi phã mét c¸ch b×nh tÜnh.
6- Hái : Cuéc tÊn c«ng mïa ®«ng cña thùc d©n Ph¸p cã ¶nh "Vμi chôc th»ng thanh niªn häc trß vμ d©n cμy, Thæ cã, Nïng
h−ëng g× ®Õn sù liªn l¹c gi÷a hai d©n téc ViÖt Nam vμ Ph¸p kh«ng? cã, Tr¹i cã, Kinh cã. Víi vμi khÈu sóng quÌn, m−¬i con dao m· tÊu,
mμ còng d¸m tù gäi lμ qu©n, còng d¸m g¸nh c¸i tr¸ch nhiÖm gi¶i
Tr¶ lêi : V« luËn thÕ nμo nh©n d©n ta vÉn chñ tr−¬ng céng t¸c
th©n thiÖn víi nh©n d©n Ph¸p. phãng cho d©n téc".

Nh−ng nh©n d©n ta còng tr¸ch nh©n d©n Ph¸p sao kh«ng ra Nh−ng chóng ta ®· quyÕt t©m lμm cho kú ®−îc kÕ ho¹ch g©y
søc ng¨n trë bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p ®ang ph¸ ho¹i sù céng dùng Gi¶i phãng qu©n, ®· giao cho ®ång chÝ Vâ Nguyªn Gi¸p thi
t¸c th©n thiÖn ®ã. hμnh.
KÕt qu¶ ®· chøng tá r»ng: chÝnh s¸ch cña chóng ta rÊt ®óng,
Tr¶ lêi kho¶ng 19-12-1947. chÝnh s¸ch ®óng lμ v× ta dùa theo c¸i ch©n lý gi¶n ®¬n vμ thiÕt thùc
S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch, nμy: D©n téc ViÖt Nam nhÊt ®Þnh ph¶i ®−îc gi¶i phãng. Muèn gi¶i
Nha Th«ng tin ViÖt Nam, phãng th× ph¶i ®¸nh ph¸t xÝt NhËt vμ Ph¸p. Muèn ®¸nh chóng th×
1949, t.2, tr.56-57. ph¶i cã lùc l−îng qu©n sù. Muèn cã lùc l−îng th× ph¶i cã tæ chøc.
Muèn tæ chøc thμnh c«ng th× ph¶i cã kÕ ho¹ch, cã quyÕt t©m.
Ban ®Çu l−¬ng thùc, khÝ giíi, ch¨n ¸o, thuèc men, c¸i g× còng
567 568thiÕu thèn. Bé ®éi th−êng ph¶i nhÞn ®ãi, nh−ng vÉn h¨ng h¸i t−¬i Nh©n dÞp nμy, t«i göi lêi c¶m ¬n ®ång bμo ViÖt B¾c tr−íc ®· ra
c−êi. søc gióp Gi¶i phãng qu©n, nay th× ra søc ñng hé kh¸ng chiÕn. T«i
göi lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng cho c¸c anh em Gi¶i phãng
Ch¼ng mÊy l©u, tõ vμi chôc ng−êi ®· tr−ëng thμnh ®Õn vμi
qu©n cò nay ®ang anh dòng chiÕn ®Êu trong hμng ngò VÖ quèc
tr¨m ng−êi, thanh niªn rÇm rÇm kÐo ®Õn xin vμo bé ®éi. Nhê ®ång
qu©n.
bμo ViÖt B¾c h¨ng h¸i gióp ®ì mäi mÆt, cã ng−êi b¸n c¶ tr©u, c¶
ruéng ®Ó gióp, ®ång bμo c¸c n¬i còng ra søc ñng hé, bé ®éi th× ®¸nh
lu«n ®−îc mÊy trËn vÎ vang, tõ ®ã, ng−êi cμng ®«ng, søc cμng ViÖt B¾c, ngμy 19 th¸ng 12 n¨m 1947
m¹nh. Ch¼ng nh÷ng lËp nªn khu gi¶i phãng, mμ l¹i g©y nªn c¨n cø Hå CHÝ MINH
kh¾p n¬i.
Tr«ng thÊy tinh thÇn h¨ng h¸i vμ kû luËt nghiªm minh cña S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
qu©n gi¶i phãng, ch¼ng nh÷ng ®ång bμo còng yªu mÕn, mμ c¸c Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
ng−êi qu©n nh©n ngo¹i quèc còng ®Òu ph¶i khen. 1949, t.2, tr.58-59.

Gi¶i phãng qu©n ®· lμm trän nhiÖm vô ®o¹n tr−íc, lμ gióp søc
hoμn thμnh cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, x©y dùng nÒn D©n chñ
Céng hoμ, cïng lμm trän nhiÖm vô ®o¹n sau, lμ ®Ó l¹i cho VÖ quèc
qu©n mét sè c¸n bé rÊt tèt vμ mét c¸i truyÒn thèng oanh liÖt vÎ
vang.
Trong lóc kh¸ng chiÕn nμy, kû niÖm ngμy thμnh lËp Gi¶i
phãng qu©n th× chóng ta cÇn ph¶i nhí nh÷ng ý nghÜa sau ®©y:
1. VÖ quèc qu©n, d©n qu©n du kÝch ph¶i lu«n lu«n ph¸t triÓn
c¸i kû luËt nghiªm nh− s¾t, c¸i tinh thÇn v÷ng nh− ®ång, c¸i chÝ
khÝ quËt c−êng tÊt th¾ng, c¸i ®¹o ®øc: trÝ, dòng, liªm, trung cña
Gi¶i phãng qu©n.
2. Khi tr−íc, ph¶i ®èi chäi víi hai kÎ ®Þch lμ NhËt vμ Ph¸p,
chóng ta chØ cã hai bμn tay tr¾ng, mμ chóng ta vÉn tæ chøc nªn mét
lùc l−îng m¹nh mÏ lμ Gi¶i phãng qu©n ®Ó ®¸nh ®æ chóng. Ngμy
nay, chóng ta chØ ®èi chäi víi mét kÎ thï lμ thùc d©n ph¶n ®éng
Ph¸p mμ chóng ta l¹i cã Quèc héi, cã ChÝnh phñ, cã c¸i lùc l−îng
khæng lå lμ VÖ quèc qu©n vμ d©n qu©n du kÝch, cã 20 triÖu ®ång bμo
ñng hé, cã d− luËn toμn thÕ giíi bªnh vùc. V× vËy cuéc kh¸ng chiÕn
cña ta nhÊt ®Þnh ph¶i th¾ng lîi.
569 570
LêI K£U GäI T¦íNG SÜ VÖ QUèC QU¢N, TH¦ GöI §åNG BμO C¤NG GI¸O NH¢N DÞP
D¢N QU¢N DU KÝCH NH¢N CUéC VËN §éNG LÔ N¤EN 1947
LUYÖN Bé §éI LËP CHIÕN C¤NG
§ång bμo th©n mÕn,
Cïng c¸c c¸n bé VÖ quèc qu©n, d©n qu©n du kÝch, Nh©n dÞp N«en, t«i göi lêi th©n ¸i chóc toμn thÓ ®ång bμo c«ng
Bé Tæng chØ huy qu©n ®éi toμn quèc ®· më cuéc vËn ®éng gi¸o ®−îc Chóa ban phóc. GÇn 2000 n¨m vÒ tr−íc, §øc Chóa ®·
LuyÖn bé ®éi lËp chiÕn c«ng. cho loμi ng−êi quyÒn tù do vμ d¹y loμi ng−êi lßng b¸c ¸i. ThÕ mμ
§ã lμ mét dÞp cho anh em g¾ng søc, ®ua tμi, xung phong diÖt thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p tμn s¸t ®ång bμo ta, ph¸ ph¸ch nhμ thê
®Þch. chung, khinh rÎ t«n gi¸o. Chóng lμm tr¸i víi lßng cña Chóa, chóng
sÏ bÞ téi vμ sÏ thÊt b¹i.
C¸n bé nμy víi c¸n bé kh¸c, ®¬n vÞ nμy víi ®¬n vÞ kh¸c, ph¶i ra
søc thi ®ua nhau ai diÖt ®−îc nhiÒu ®Þch h¬n, ai c−íp ®−îc nhiÒu Chóng ta toμn d©n, gi¸o còng nh− l−¬ng, ®oμn kÕt kh¸ng chiÕn
sóng h¬n, ai lËp ®−îc c«ng to h¬n. ®Ó Tæ quèc ®−îc ®éc lËp, t«n gi¸o ®−îc tù do. §øc Chóa phï hé
Tæ quèc ®ang kªu gäi anh em. chóng ta, chóng ta ch¾c sÏ th¾ng lîi.

Quèc d©n ®ang tr«ng mong anh em. Trong cuéc kh¸ng chiÕn, nhiÒu ®ång bμo c«ng gi¸o ®· h¨ng h¸i
hy sinh. T«i ®Ò nghÞ toμn thÓ ®ång bμo c«ng gi¸o trong kú lÔ N«en
ChÝnh phñ ®ang s½n sμng khen th−ëng anh em.
nμy cÇu nguyÖn cho linh hån c¸c chiÕn sÜ gi¸o vμ l−¬ng ®· bá m×nh
Riªng vÒ phÇn t«i, t«i ®Ó dμnh mét phÇn th−ëng ®Æc biÖt cho v× n−íc vμ cÇu nguyÖn cho Tæ quèc ta ®−îc th¾ng lîi.
c¸n bé, chiÕn sÜ nμo hoÆc ®¬n vÞ nμo sÏ lËp ®−îc c«ng oanh liÖt
nhÊt, vÎ vang nhÊt.
Mçi c¸n bé vμ toμn thÓ bé ®éi h·y h¨ng h¸i tiÕn lªn! Ngμy 24 th¸ng 12 n¨m 1947
Hå CHÝ MINH
Hå CHÝ MINH
S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c S¸ch Lêi Hå Chñ tÞch,
lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Nha Th«ng tin ViÖt Nam,
Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, 1949, t.2, tr.60.
Hμ Néi, 1962, tr.41.
571 572
TH¥ TÆNG BA Cô L·O DU KÝCH
ë CAO B» ) NG52F1C¶NH RõNG VIÖT B¾C

Tuæi cao chÝ khÝ cμng cao,
C¶nh rõng ViÖt B¾c thËt lμ hay,
Móa g−¬m giÕt giÆc μo μo giã thu. V−în hãt chim kªu suèt c¶ ngμy,
S½n sμng tiªu diÖt qu©n thï, Kh¸ch ®Õn th× mêi ng« nÕp n−íng,
TiÕng th¬m ViÖt B¾c ngμn thu lÉy lõng.
S¨n vÒ th−êng chÐn thÞt rõng quay,
Non xanh, n−íc biÕc tha hå d¹o,
N¨m 1947 R−îu ngät, chÌ t−¬i mÆc søc say.
Kh¸ng chiÕn thμnh c«ng ta trë l¹i,
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Tr¨ng x−a, h¹c cò víi xu©n nμy.
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 200.
N¨m 1947


S¸ch Hå ChÝ Minh, Th¬,
Nxb V¨n häc, Hμ Néi,
1970, tr.51.
___________
1) N¨m 1947, cã ba cô l·o du kÝch ë Cao B»ng h¨ng h¸i xung phong
cïng nh©n d©n giÕt giÆc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tÆng c¸c cô bμi th¬ trªn
®©y (B.T).
573 574
C¶NH KHUYA
TH¥ CHóC TÕT MËU Tý
TiÕng suèi trong nh− tiÕng h¸t xa,
Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa.
N¨m Hîi ®· ®i qua,
C¶nh khuya nh− vÏ, ng−êi ch−a ngñ,
N¨m Tý võa b−íc tíi.
Ch−a ngñ v× lo nçi n−íc nhμ.
Göi lêi chóc ®ång bμo,
Kh¸ng chiÕn ®−îc th¾ng lîi;
N¨m 1947 Toμn d©n ®¹i ®oμn kÕt,
C¶ n−íc dèc mét lßng;
S¸ch Hå ChÝ Minh, Th¬,
Thèng nhÊt ch¾c ch¾n ®−îc,
Nxb V¨n häc, Hμ Néi,
1970, tr.52. §éc lËp quyÕt thμnh c«ng.


Xu©n MËu Tý, 1948
Hå CHÝ MINH


S¸ch Hå ChÝ Minh, Th¬,
Nxb V¨n häc, Hμ Néi,
1970, tr.56.
575 576
VIÖT B¾C
ANH DòNG
ViÕt kho¶ng cuèi 1947, ®Çu 1948. Theo s¸ch Tæng bé
Tæng bé ViÖt Minh xuÊt b¶n ViÖt Minh xuÊt b¶n
lÇn ®Çu tiªn n¨m 1948.
Ký tªn: T©n Sinh.
809 810
NH÷NG LêI §O¸N TR¦íC

Ngay lóc b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, Hå Chñ tÞch ra lÖnh: Tr−êng kú
kh¸ng chiÕn, ®Ó ®¸nh tan m−u m« “§¸nh mau th¾ng mau” cña
thùc d©n. Ngμy tr−íc khi Trung ®oμn Thñ ®« rót khái Hμ Néi, Hå
Chñ tÞch ®· ®o¸n tr−íc: §Þch sÏ cè chiÕm mÊy thμnh thÞ vμ mÊy
®−êng giao th«ng. Bé ®éi chóng cμng r¶i r¸c, lùc l−îng chóng cμng
máng manh, ta cμng dÔ tiªu diÖt chóng.
Ngay lóc ®Çu, Bé Quèc phßng vμ Bé Tæng chØ huy ®· ®Þnh dïng
chiÕn thuËt du kÝch ®Ó tiªu diÖt ®Þch.
Cμng ngμy chóng ta cμng thÊy nh÷ng ý ®Þnh trªn lμ s¸ng suèt,
nhÊt lμ trong cuéc ®Þch tÊn c«ng vμo ViÖt B¾c, chóng ta cμng thÊy
râ nh− thÕ.

CUéC TÊN C«NG VIÖT B¾C21

¢m m−u cña ®Þch - Chóng muèn khñng bè nh©n d©n ta, tiªu
diÖt chñ lùc ta, ph¸ tan c¬ quan ta.
Lùc l−îng cña ®Þch - Chóng ®éng viªn 15.000 binh sÜ tinh nhuÖ
nhÊt trong h¶i, lôc, kh«ng qu©n cña chóng vμo cuéc tÊn c«ng nμy.
KÕ ho¹ch cña ®Þch - Chóng phãng mét gäng k×m khæng lå phÝa
Nam, tõ Hμ Néi thäc th¼ng ®Õn Phó Thä lªn Tuyªn Quang, ®Õn
Chiªm Ho¸.
Mét gäng k×m khæng lå phÝa B¾c, tõ L¹ng S¬n r−ît th¼ng lªn
Cao B»ng, ®Õn B¾c C¹n.
Mét mòi dïi khæng lå tõ Hμ Néi chäc th¼ng vμo vïng Th¸i
Nguyªn, B¾c C¹n ®Ó chÆt ViÖt B¾c ra lμm hai miÕng.
Nh¶y dï lung tung ë Chî Míi, Chî §ån, Chî Chu, §¹i Tõ, Vò
Nhai vμ nhiÒu n¬i kh¸c.
811 812Mét ®¹i ®éi qu©n tõ B¾c Giang - B¾c Ninh ®¸nh t¹t lªn. "Tμu bay chë th− vμ chë kh¸ch ë §«ng D−¬ng ®Òu ph¶i dïng
ThÕ lμ bèn phÝa th¾t chÆt, tõ ngoμi ®¸nh vμo tõ trong quÐt ra. ®Ó tham gia cuéc nh¶y dï nμy. TÊt c¶ l.200 lÝnh nh¶y dï bay lªn
ViÖt B¾c".
Thêi gian cña ®Þch - Bän qu©n phiÖt thùc d©n ®Þnh dïng c¸ch
®¸nh μo ¹t, chíp nho¸ng, bÊt th×nh l×nh, dïng c¸ch “sÐt ®¸nh `Viªn thÇy thuèc Cheminel viÕt:
ngang tai", lμm cho ta hoang mang ho¶ng hèt, lμm cho ta trë tay “TrËn nμy lμ trËn to nhÊt cña qu©n Ph¸p tõ x−a tíi nay".
kh«ng kÞp. Tªn lÝnh Sanguiette viÕt:
Chóng ®Þnh trong mét th¸ng th× ®¸nh tan ViÖt B¾c. Råi chóng “H«m 7 th¸ng l0 lμ trËn nh¶y dï to nhÊt, mμ trung ®éi t«i ®·
khoan thai lËp chÝnh phñ bï nh×n. tham gia".
KÕt qu¶ thÕ nμo - Thùc d©n quen thãi lõa bÞp, dï kÕt qu¶ thÊt Viªn ®éi Ragaezi viÕt:
b¹i, chóng còng khoe miÖng r»ng chóng ®· th¾ng lîi.
“LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn, mμ 3 ®¹i ®éi qu©n nh¶y dï Ph¸p,
NÕu chóng th¾ng lîi sao mμ c¬ quan vμ chñ lùc ta vÉn an toμn, nh¶y xuèng sau l−ng ®Þch".
v« sù. NÕu chóng th¾ng lîi th× v× sao chóng ph¶i véi v· chuån lui?
Sau khi chóng nh¶y xuèng, chóng lËp tøc bæ ra ®i t×m Hå Chñ
NÕu chóng th¾ng lîi th× v× sao chóng mÊt h¬n 6.000 binh sÜ chÕt vμ
tÞch vμ c¸c «ng bé tr−ëng.
bÞ th−¬ng, nghÜa lμ mÊt hÕt 1/3 lùc l−îng cña chóng?
Viªn y t¸ Moreau viÕt:
Chøng cí râ rμng - Muèn tr¸nh khái sù nghi ngê r»ng ta phãng
®¹i ®Ó tuyªn truyÒn, muèn tá r»ng chóng ta c«ng b×nh, kh«ng thÌm “Tæng t− lÖnh Ph¸p ®−îc tin r»ng: Tõ 19 th¸ng 12 n¨m 1946,
dïng c¸ch lõa bÞp nh− chóng, cho nªn chóng ta chØ ®em tμi liÖu cña Hå ChÝ Minh vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®ãng ë B¾c C¹n. V× vËy
chóng ®Ó lμm chøng sù thÊt b¹i cña chóng. chóng t«i ®−îc mÖnh lÖnh ph¶i lïng cho ®−îc hä".
Sau ®©y lμ mét Ýt mÖnh lÖnh cña Bé Tæng t− lÖnh ®Þch, b¸o c¸o Vμ chóng rÊt l¹c quan. Viªn quan ba EstabliÐ viÕt:
cña c¸c bé ®éi ®Þch, th− tõ cña quan vμ lÝnh ®Þch mμ ta b¾t ®−îc “Ta sÏ chôp ®−îc trung t©m ®iÓm cña Hå ChÝ Minh. Cuéc chiÕn
trªn c¸c mÆt trËn. Cã ngμy th¸ng, tªn hä râ rμng. §Þch muèn chèi tranh sÏ chÊm døt. ChÝnh phñ bï nh×n sÏ lËp thμnh. N−íc Ph¸p l¹i
còng kh«ng thÓ chèi. Nh÷ng giÊy tê nμy hiÖn nay ®ang tr−ng bμy ë cai trÞ ViÖt Nam nh− tr−íc...".
phßng tin tøc cña Bé Quèc phßng. §ång bμo ai muèn xem, th× cø Viªn ®éi Michel viÕt:
®Õn xem.
“T«i ch¾c r»ng ®éi cña t«i sÏ ®−îc c¸i h©n h¹nh chÊm døt cuéc
chiÕn tranh. Ch¾c nh− vËy. Bän V.M. yÕu ít l¾m råi. ChiÕn tranh
TR£N TRêI R¬I XUèNG
sÏ hÕt nay mai".
Ngμy 7 th¸ng l0, trêi võa mê s¸ng, l.200 qu©n nh¶y dï b¾t ®Çu
nh¶y xuèng B¾c C¹n vμ Chî Míi. TRONG RõNG NH¶Y RA
H«m sau, ®Þch tiÕp tôc nh¶y xuèng Chî §ån. Sau khi ®−îc tin ®Þch tiÕn c«ng, Hå Chñ tÞch liÒn kªu gäi bé ®éi,
Sau ®©y lμ mÊy ®o¹n trÝch trong nh÷ng th− ta b¾t ®−îc cña ®Þch: d©n qu©n du kÝch vμ toμn thÓ nh©n d©n, ra søc tiªu diÖt bän ®Þch.
Viªn ®éi Nool viÕt: ¤ng Tæng ChØ huy qu©n ®éi ViÖt Nam th× lËp tøc h¹ lÖnh nh− sau:
813 8141. Qu©n ®éi ta ph¶i ®¸nh m¹nh vμ bÎ g·y gäng k×m L¹ng S¬n, "ë ®©y chóng t«i bÞ tËp kÝch lu«n lu«n. Bän ViÖt Minh hay
Can B»ng cña ®Þch. ®¸nh óp bé ®éi vËn t¶i cña chóng ta. NhiÒu chÕt vμ bÞ th−¬ng. Ban
2. Ph¶i ®¸nh m¹nh vμ bÎ gäng k×m phÝa S«ng L«. mæ xÎ kh«ng bao giê ngít viÖc".

3. Ph¶i ng¨n trë kh«ng ®Ó hai ®¹o qu©n cña ®¹i t¸ BeaufrÐ vμ Ph¸p muèn liªn l¹c Chî Míi víi B¾c C¹n nh−ng liªn l¹c khã
®¹i t¸ Communal gÆp nhau ë Chiªm Ho¸, §¹i ThÞ. l¾m v×...

4. Bé ®éi ta ë Nam Bé vμ miÒn Nam Trung Bé ph¶i ®¸nh TiÓu ®éi tr−ëng Denis viÕt:
m¹nh, ®Ó lμm yÕu ít søc ®Þch ë ViÖt B¾c. “Bän V.M. ®«ng l¾m vμ m¹nh l¾m".
NhËn ®−îc mÖnh lÖnh ®ã, bé ®éi ta tõ c¸c ng¶ rõng, reo hß §éi tr−ëng Vershueren viÕt:
nh¶y ra quyÕt chiÕn víi qu©n thï. “Tõ khi chóng t«i nh¶y xuèng ®Êt ®Õn giê lu«n lu«n bÞ bän
V.M. bao v©y. ChØ cã tμu bay tiÕp tÕ cho chóng t«i. Mçi khi chóng
TRêI GÇN §ÊT XA t«i ®i ra, lμ bÞ bän V.M. trªn nói b¾n xuèng liÒn”.

Bän lÝnh nh¶y dï, khi ch−a nh¶y xuèng th× h¨m hë, khi ®·
NÊM §ÊT B£N §¦êNG
nh¶y xuèng th× l¹i phμn nμn.
Tªn lÝnh nh¶y dï FickÌne viÕt cho vî nã: §Þch b¾t ®Çu thÊy r»ng: ë ViÖt B¾c dÔ ¨n mμ khã nuèt. Cã
nhiÒu tªn, h«m qua ®ang nghªnh ngang d−íi chiÕc mò ®á, mμ h«m
“Tèp nh¶y dï ë B¾c C¹n thiÖt h¹i kh¸ nhiÒu”.
nay ®· im l×m d−íi nÊm ®Êt vμng.
Viªn thÇy thuèc Cheminel viÕt cho vî ë Sμi Gßn:
Viªn ®éi Suteau viÕt:
“Sau khi nh¶y dï, chóng t«i cã nhiÒu ng−êi chÕt, nhiÒu ng−êi
“§Çu tiªn kh¸ dÔ chÞu. Nh−ng b©y giê th× kh¸ rÇy rμ. Than «i!
bÞ th−¬ng vμ nhiÒu ng−êi èm".
Cã nhiÒu b¹n ®· hy sinh vμ göi x−¬ng n¬i ®Êt ViÖt".
Ngμy 9 th¸ng l0 ®éi phßng kh«ng ViÖt Nam ë Cao B»ng h¹ l
PhÝa Tuyªn Quang còng nh− phÝa B¾c C¹n, VÖ quèc qu©n vμ
chiÕc m¸y bay, trong ®ã cã t−íng Lambert vμ mét sè sÜ quan
d©n qu©n du kÝch ta b¾t ®Çu ph¶n c«ng. Ngμy 15 th¸ng 10, gÇn
chuyªn m«n chØ huy mÆt trËn ®ã. T¹i B¾c C¹n bé ®éi cña quan n¨m
Tuyªn Quang, l0 tªn ®Þch bÞ giÕt vμ 7 tªn bÞ th−¬ng. TiÓu ®éi
Sauvagnac bÞ ta v©y.
tr−ëng Coulon viÕt:
Viªn ®éi Penduff viÕt cho vî: “Chóng t«i ®ang bÞ v©y. H¬n mét tiÓu ®oμn V.M. ®ãng c¸ch
“V« tuyÕn ®iÖn b¸o cho chóng t«i biÕt r»ng quan n¨m chóng t«i h¬n hai c©y sè. Chóng cã ®ñ c¸c thø sóng èng. H«m qua
Sauvagnac vμ ®éi xung phong nh¶y dï xuèng B¾c C¹n h«m qua, chóng nã vμo tËp kÝch, chóng t«i bÞ thiÖt h¹i kh¸ nhiÒu...".
h«m nay bÞ v©y. Chóng t«i ph¶i ®i tiÕp viÖn. V× vËy ngμy mai chóng Quan hai Malaval viÕt:
t«i ph¶i nh¶y dï xuèng B¾c C¹n".
“Bän V.M. b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Chóng nã chÞu khã vμ kiªn quyÕt
H«m 15 th¸ng 10 ta v©y ®éi nh¶y dï ë Chî Míi, giÕt ®−îc 70 nh− th−êng. V× chÕt vμ bÞ th−¬ng nhiÒu, cho nªn hμng ngò cña ta
tªn. Mét sè lÝnh nh¶y dï bÞ th−¬ng, ph¶i véi vμng trë vÒ B¾c C¹n. ®· th−a thít dÇn dÇn. Cßn l«i th«i ch−a biÕt bao giê hÕt".
Quan hai thÇy thuèc Moreau viÕt: LiÒn h«m sau lμ ngμy 19-10-47, trong 1 trËn c¸ch Tuyªn
815 816Quang 5 c©y sè, quan hai Moreau tö trËn cïng 30 lÝnh Ph¸p chÕt BA CH×M B¶Y NæI
vμ bÞ th−¬ng.
Bªn bé nh− vËy. Bªn thuû thÕ nμo?
ThÕ lμ nhiÒu quan vμ lÝnh ®Þch, ®· b¾t ®Çu göi x¸c trong
H«m 24-10, tμu vμ ca n« ®Þch, chiÕc sau nèi chiÕc tr−íc nh−
nh÷ng nÊm ®Êt bªn ®−êng ë c¸c tØnh ViÖt B¾c.
mét ®μn c¸ sÊu, kÐo ng−îc S«ng L« ®Õn §oan Hïng c¸ch Tuyªn
Quang 27 c©y sè, bÞ ta tËp kÝch.
HAO BINH TæN T−íNG
Sóng m¸y, ®¹i b¸c, bazooka cña ta nÊp hai bªn bê kh¹c ®¹n to,
§©y lμ th− quan n¨m Bourdeau viÕt cho «ng cô bμ cô ë Ph¸p: ®¹n nhá xuèng. Tμu vμ can« cña ®Þch ë gi÷a s«ng nghi ngót bèc
khãi vμ löa lªn. Mét chiÕc tμu cña ®¹i ®éi ®Þch vì tan, sóng èng
“Th−a thÇy mÑ, ë ®©y chiÕn tranh vÉn tiÕp tôc, vμ vÉn tμn khèc
trªn tμu ch×m xuèng ®¸y s«ng. X¸c lÝnh ®Þch næi bËp bÒnh ®Çy mÆt
l¾m. Chóng con ph¶i ®¸nh víi bän du kÝch trong rõng vμ chóng con n−íc.
bÞ thiÖt h¹i nhiÒu l¾m".
Sau ®©y lμ mét vμi thÝ dô trÝch trong lêi khen ngîi mμ qu©n ®éi
Cßn ®©y lμ b¸o c¸o cña quan n¨m Santus, sau trËn gÇn Chiªm Ph¸p ®· tÆng cho nh÷ng tªn ®Þch chÕt hoÆc cßn sèng:
Ho¸ ngμy 22-10-47 mμ Ph¸p ®· mÊt 70 chÕt vμ bÞ th−¬ng:
Lêi khen cña s− ®oμn cho Tªtar, lÝnh h¹ng nh×:
“T«i xin b¸o c¸o vÒ trËn chiÕn ®Êu víi V.M. ngμy 22-10. Trong “Trong trËn bÞ phôc kÝch ë Phñ §oan, ngμy 24-10-47, Tªtar
®éi chóng t«i ®· cã nh÷ng ng−êi sau nμy chÕt vμ bÞ th−¬ng: (Tªn nh¶y xuèng S«ng L«. Vμ mÆc dÇu nh÷ng lo¹t b¾n khñng khiÕp
tuæi vμ cÊp bËc cña 70 ng−êi chÕt vμ bÞ th−¬ng). b»ng ®¹i b¸c vμ sóng tr−êng, liªn thanh cña ®Þch, Tªtar ®· gióp ®Ó
Céng 8 ng−êi chÕt vμ 16 ng−êi bÞ th−¬ng h«m 18-10 víi sè thiÖt cøu nh÷ng ng−êi bÞ träng th−¬ng".
h¹i h«m nay khiÕn cho ®éi chóng t«i hiÖn nay chØ cßn: 4 sÜ quan (1 Lêi khen cña qu©n ®oμn cho ®éi tr−ëng Cortin:
h·y cßn ®ang èm), 8 h¹ sÜ quan, 60 lÝnh (6 ng−êi ®ang èm). “§éi tr−ëng Cortin ®· tham gia chiÕn tranh ë Tunisie, ë ý, ë
TÊt c¶ lμ 72 ng−êi mμ 7 ng−êi ®ang èm, cßn 65 ng−êi. §øc. BÞ §øc b¾t lμm tï binh, trèn tho¸t ®−îc. Ngμy 24-10-47, ®éi
tr−ëng Cortin ®i víi chiÕc tμu chiÕn lªn S«ng L«. BÞ ®Þch dïng ®¹i
Cã nh÷ng trung ®éi chØ cßn 12, 16 ng−êi, 18 ng−êi, b©y giê cÇn
b¸c vμ bazooka b¾n vμo rÊt khñng khiÕp, tμu nμy bèc ch¸y. §éi
ph¶i tæ chøc l¹i, v× h¹ sÜ quan tö trËn nhiÒu qu¸.
tr−ëng Cortin ®· tæ chøc viÖc cøu vít nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng nÆng
V× lÏ ®ã t«i ph¶i tæ chøc ®¹i ®éi l¹i thμnh 2 trung ®éi, mçi ®éi vμ r¬i xuèng s«ng. Sau mÊy phót ®éi tr−ëng Cortin còng bÞ th−¬ng
chõng 25 ng−êi Ph¸p. vμ tö trËn".
CÇn ph¶i 4, 5 ngμy míi tæ chøc vμ gi¶i quyÕt xong nh÷ng vÊn Lêi khen cña qu©n ®oμn cho quan hai Biraud:
®Ò vËt chÊt kh¸c. V× vËy trong mÊy ngμy ®ã, ®éi t«i kh«ng thÓ phô “Ngμy 24-10-47, mét trung ®oμn V.M. cã sóng m¸y, bazooka vμ
tr¸ch viÖc g× hÕt". hai khÈu ®¹i b¸c 75 ly, tËp kÝch tμu trËn ta ë §oan Hïng. Tμu bÞ
bèc ch¸y, bé ®éi do quan hai Biraud chØ huy ®· ch×m theo tμu hÕt,
võa ch×m võa h¸t quèc ca”.
Ký tªn: Quan n¨m Santus
Trong tμi liÖu ta b¾t ®−îc, nh÷ng giÊy khen nh− thÕ, ®ãng l¹i
thμnh mét quyÓn dμy nh− quyÓn tù ®iÓn.
817 818KHãC THAN KH«N XIÕT Chóng ta cã thÓ nãi r»ng: NhËt lÖnh cña ®oμn
tr−ëng Lejosne lμ:
Ngμy 25-l0-47, quan ba Michek viÕt cho b¹n:
"R»ng hay th× thËt lμ hay,
“B¹n xem, ®êi sèng ë ®©y, kh«ng ph¶i ngμy nμo còng vui s−íng
®©u”. Nghe ra ngËm ®¾ng nuèt cay thÕ nμo!".

Vμ ®©y lμ nhËt lÖnh cña quan t− Lejosne ®äc tr−íc bé ®éi Ph¸p ë
13 HO¸ RA 31
Tuyªn Quang:
“ChØ trong hai ngμy, ®éi ta ®· m¾c hai vè nÆng (Coups trÌs durs). Trong nh÷ng ngμy trung ®oμn 43 m¾c chÕt ë S«ng L«, th× ®¹o
“TrËn phôc kÝch kh«n khÐo cña ®Þch h«m 22-10-1947 ë Mackhan qu©n BeaufrÐ còng m¾c chÕt ë n¬i kh¸c. Sau ®©y lμ vμi bøc ®iÖn do
vμ ë Phñ §oan ®· lμm cho ®éi ngò ta thua thiÖt mét c¸ch nÆng nÒ. ®¹o qu©n Êy göi:
- Göi cho ®éi C.
“Trong nh÷ng c¸i hè ®Çy ®Þa l«i khñng khiÕp: quan n¨m
Santus ®· ph¶i vít x¸c nh÷ng lÝnh cña «ng. Tμu m¾c c¹n. §ang t×m thuyÒn. Phμ kh«ng ®i ®−îc v× n−íc to
“Lóc ®Çu cuéc tÊn c«ng, ®¹i ®éi thø 4 ®· mÊt hÕt nöa sè ng−êi qu¸.
vμ sóng moãcchiª. Nh−ng trong nh÷ng giê khñng khiÕp vμ lu«n §· chiÕm ®−îc lμng X. sau khi kÞch chiÕn. Tμu vÉn m¾c c¹n
mÊy ngμy chÕt dë sèng dë, ®¹i ®éi thø 4 ®· tá ra dòng c¶m v« cïng. nh− h«m qua. Nhí th¶ dï ®¹n d−îc vμ l−¬ng thùc cho hai ngμy. Tèi
“T«i rÊt lÊy lμm h©n h¹nh mμ ®−îc chØ huy nh÷ng ®éi nh− thÕ. nay kh«ng cã g× ¨n n÷a.

“Khi ®¹i b¸c vμ sóng m¸y ®Þch b¾n ch¸y vμ ch×m mét chiÕc tμu
trong chèc l¸t, mét tiÓu ®éi võa ch×m theo tμu, võa h¸t quèc ca. Ký tªn: Kergaravat
Nh÷ng bé ®éi nh− thÕ th× lμm g× còng lμm ®−îc.
“BÊy nhiªu ng−êi chÕt vμ mÊt tÝch, sù hy sinh cña hä kh«ng - Göi «ng Kerga.
ph¶i v« Ých v× hä hy sinh cho mét môc ®Ých cao th−îng. Tøc lμ lμm Khã th¶ dï v× trêi u ¸m. Cho c¸c ®éi dïng dÊu hiÖu mμ liªn l¹c
cho n−íc Ph¸p trë l¹i c¸i ®Þa vÞ vÎ vang kh¾p hoμn cÇu. víi c¸c m¸y bay bay qua ®ã.
“VËn mÖnh ®· hai lÇn rñi ro cho chóng ta. Råi ®©y kh«ng thÓ
nã kh«ng chuyÓn l¹i.
Ký tªn: Frappa.
“Quan vμ lÝnh trung ®oμn thø 43 sÏ cμng ®ång t©m hiÖp lùc ®Ó
tranh ®Êu cho môc ®Ých mμ nhiÒu ng−êi ®· hy sinh v× nã. Trung §Õn Na §«n sau khi kÞch chiÕn, ta chÕt 32 trong ®ã cã quan ba
®oμn thÒ sÏ cè lμm cho môc ®Ých ®ã th¾ng lîi vμ sÏ b¸o thï cho Roussel, 12 bÞ th−¬ng nÆng. Kh«ng thÓ ®i B¶n Thi nÕu kh«ng göi
nh÷ng ng−êi ®· hy sinh x−¬ng m¸u ®Ó gi÷ v÷ng ®Þa vÞ cña n−íc lõa ngùa vμ tiÕp viÖn thªm. §©y kh«ng b¾t ®−îc ng−êi phu nμo, mμ
Ph¸p ë §«ng D−¬ng". lÝnh ta th× mÖt nhäc qu¸.
Tuyªn Quang, ngμy 25 th¸ng 10 n¨m 1947
TiÓu ®oμn tr−ëng Lejosne ký
Ký tªn: Kerga.
819 820- Göi «ng Kerga: bÒnh h¬n l c©y sè trªn S«ng L«. §Õn nçi n−íc s«ng thèi mÊy ngμy
§éi tr−ëng Petit ®Õn B¾c Nhung sau mét cuéc kÞch chiÕn. Ta kh«ng dïng ®−îc.
chÕt 14 ng−êi, trong ®ã cã quan hai Malval, 15 bÞ th−¬ng. Sau ®©y lμ trÝch vμi ®o¹n trong vμi giÊy khen ngîi lÝnh sèng vμ
qu©n chÕt do t−íng Communal ký ®Ó chøng tá trËn phôc kÝch Êy:
Ký tªn: Communal - "Eballe, lÝnh.
Ngμy 10-11-47 t¹i S«ng L« mÆc dÇu c¸c tμu ta bÞ V.M. dïng
§éi tr−ëng Pillet viÕt cho b¹n: ph¸o binh vμ sóng m¸y b¾n d÷ déi. Eballe vÉn ®eo lÊy chiÕc tμu ®·
"Ngμy nμo còng bÞ bän quû V.M. tËp kÝch. Mçi lÇn bÞ tËp kÝch bÞ ph¸ háng...".
lμ cã chÕt vμ bÞ th−¬ng... NÕu kh«ng cã sóng ®× ®oμnh th× ®i thÕ nμy - "Demaeght, cai.
còng nh− ®i ch¬i. Xong tiÕc thay bän V.M. cø b¾n ®× ®oμnh kh¾p
Ngμy 10-11-47 t¹i ng· ba S«ng L« vμ S«ng GÇm trong lóc ®Þch
n¬i".
dïng hai ®¹i b¸c vμ nhiÒu sóng m¸y b¾n d÷ déi vμo ®éi tμu ta vμ
Mμ thËt vËy, ë ®©u qu©n ®Þch còng vÊp vμo b−íc khã kh¨n. nhiÒu ng−êi ®· chÕt vμ bÞ th−¬ng. Cai Demaeght vÉn gi÷ tinh thÇn
PhÝa S«ng L«, S«ng GÇm th× tμu vμ can« ®Þch bÞ ®¸nh ®¾m hoÆc bÞ trÊn tÜnh...".
ph¸ háng. ë §Ìo Gμ gÇn Chiªm Ho¸ th× bé ®éi Communal bÞ v©y
- "Cottin, ®éi phã.
h«m 20-10-1947 vμ mÊt h¬n 100 chÕt vμ bÞ th−¬ng. Bé ®éi ®Þch ë
Ngμy 10-11-1947 t¹i S«ng L« trong lóc V.M. ®¸nh d÷ déi vμo
Chî §ån môc ®Ých liªn l¹c hai ®¹o qu©n Communal vμ BeaufrÐ bÞ
®éi tμu ta vμ b¾t ®Çu cuéc phôc kÝch th× ®éi tr−ëng ®· thiÖt m¹ng,
d©n qu©n du kÝch ta quÊy rèi vμ tiªu diÖt mÊt h¬n nöa lùc l−îng
®éi phã Cottin vÉn lμm trßn nhiÖm vô cho ®Õn phót cuèi cïng...".
cho nªn còng kh«ng liªn l¹c ®−îc.
Cßn ®©y lμ b¶n quyÕt ®Þnh cña quan t− Petit chØ huy tiÓu ®oμn
Thμnh thö hai ®¹o qu©n Communal vμ BeaufrÐ ®Þnh gÆp nhau ë
thø 45 :
§¹i ThÞ ngμy 13-10 nh−ng ®Õn 31-l0 còng ch−a gÆp nhau mμ sÏ kh«ng
bao giê gÆp nhau v× t−íng Communal ®· chuån vÒ Hμ Néi råi. QuyÕt ®Þnh:
"XÐt v× kÕt qu¶ nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu võa qua buéc b¶n chøc
S«NG L« §ÇY X¸C ph¶i dïng nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®Ó cñng cè tiÓu ®oμn ta.
§ã lμ nh÷ng ®iÒu cÇn kÝp qu©n sù kh«ng thÓ tr¸nh ®−îc.
Ngμy l0-11-1947, bé ®éi Ph¸p kÐo xuèng S«ng GÇm. Bªn thuû
th× do quan t− Kergaravat vμ Petit chØ huy. Bªn bé th× do quan ba Nay ph¶i nhËp 4 ®¹i ®éi thμnh 2 ®¹i ®éi míi ®ñ lùc l−îng nh−
nh÷ng ®¹i ®éi th−êng.
Bruneau l·nh ®¹o.
ViÖc nμy cÇn ph¶i lμm ngay.
Béi ®éi Ph¸p ®ang nghªnh ngang kÐo ®i ®Õn ng· ba S«ng L«
th× bÊt th×nh l×nh bÞ ®¹i b¸c, bazooka, sóng m¸y, sóng tr−êng, lùu V× vËy trong lóc chê ®îi tiÕp viÖn, ®éi thø 2 vμ ®éi thø 3 sÏ
®¹n ta b¾n vμo. TiÕng ®¹n lÉn tiÕng reo lμm vang trêi chuyÓn ®Êt. nhËp vμo ®éi thø l vμ ®éi thø 4".
KÕt qu¶ trËn phôc kÝch nμy Ph¸p bÞ ®¾m hai thuyÒn, 3 tμu bÞ
háng, h¬n 350 quan vμ lÝnh bÞ chÕt ®¹n, chÕt ch¸y vμ chÕt tr«i. Ngμy 13 th¸ng 11 n¨m 1947
Tõ 2 giê tr−a ®Õn 3 giê s¸ng, löa ch¸y vïn vôt, x¸c næi lÒnh Ký tªn: Petit
821 822ThÕ lμ quan n¨m Santus ph¶i nhËp bèn tiÓu ®éi thμnh hai tiÓu "Quan t− kÐo bé ®éi ®i... Võa c¸ch ®ån ta mÊy c©y sè th× th×nh
®éi v× sè ng−êi chÕt vμ bÞ th−¬ng nhiÒu qu¸. l×nh bÞ phôc kÝch ... Chóng ta mÊt 25 ng−êi bÞ th−¬ng trong sè ®ã cã
Cßn quan t− Petit ph¶i nhËp 4 ®¹i ®éi thμnh 2 ®¹i ®éi. Còng v× l0 ng−êi chÕt, sau mÊy tiÕng ®ång hå ... Bé ®éi ta ®−¬ng ®Çu víi
thÕ mμ t−íng Communal ph¶i ra lÖnh cho c¸c bé ®éi ®Þch cßn ë phÝa mét bän ®Þch ®«ng h¬n ta vμ th¹o ®−êng s¸ h¬n ta, cho nªn ph¶i
trªn cÊp tèc rót xuèng Tuyªn Quang. Nh−ng ®Õn c©y sè 34 l¹i bÞ ta rót trë vÒ".
tËp kÝch lμm ®Þch mÊt h¬n 60 chÕt vμ bÞ th−¬ng. Quan mét Riallaut viÕt th− cho b¹n còng nãi nh− thÕ:
Ngμy 22-11-47 ®¹o qu©n Communal chia lμm 2 to¸n. Mét to¸n "Cuéc tËp kÝch Chî Míi lμm cho chóng ta thiÖt h¹i rÊt to".
theo ®−êng bé, l to¸n theo ®−êng thñy rót ë Tuyªn Quang vÒ xu«i. LÝnh mò ®á Conraux còng viÕt:
Hä ®Ó l¹i rÊt nhiÒu sóng èng ®¹n d−îc vμ mÊy ®¸m nghÜa ®Þa ®Çy
"H«m ®Çu h¬i lÆng lÏ. Nh−ng b©y giê r¾c rèi l¾m".
m¶ lÝnh T©y.
Ngμy 20-l0, mét to¸n 33 xe ®Þch chë qu©n nh¶y dï tõ Cao B»ng
Gäng k×m khæng lå phÝa nμy thÕ lμ bÞ ta bÎ gÉy.
vÒ L¹ng S¬n. §i ®Õn ®Ìo B«ng Lau bÞ ®¹i b¸c, moãcchiª vμ sóng m¸y
Ngμy 15-11-1947, chó lÝnh Pernot göi th− cho vî: ta t−¬ng vμo 27 xe bÞ ph¸ tan, cã mÊy chiÕc nhμo xuèng hè. H¬n 200
"NÕu ta cã con, ta sÏ kh«ng ®Ó chóng nã ®i vμo c¸i xø khñng lÝnh nh¶y dï vμ lÝnh th−êng chÕt vμ bÞ th−¬ng.
khiÕp nμy". B¸o Ph¸p vμ b¸o ViÖt gian ë Hμ Néi còng kh«ng giÊu ®−îc cuéc
thÊt b¹i nμy. Tinh thÇn quan vμ lÝnh T©y rÊt ho¶ng hèt.
CON §−êNG §ÉM M¸U §éi tr−ëng Hervo viÕt:
Gäng k×m phÝa Nam ®· g·y, gäng k×m phÝa B¾c còng lung lay. "§êi sèng ë ®©y kh«ng yªn æn g×. Ngμy nμo còng cã anh em
chÕt. ChiÒu h«m qua chóng ta l¹i cã mÊy ng−êi chÕt, mÊy ng−êi bÞ
Ngμy 20-10-47 mét ®éi qu©n Ph¸p trªn ®−êng B¾c C¹n - Cao
th−¬ng, 1 chμng thanh niªn 19 tuæi bÞ c−a mÊt mét ch©n. Téi
B»ng bÞ ta chÆn ®¸nh, ®Þch mÊt h¬n 30 chÕt vμ bÞ th−¬ng.
nghiÖp qu¸".
Quan hai Bailly viÕt th− cho vî:
Ngμy 18-1-48 trªn ®−êng L¹ng S¬n - Cao B»ng, ®Þch l¹i bÞ 1 vè
"Anh em ta bÞ V.M. phôc kÝch. Ta mÊt 31 ng−êi chÕt, trong ®ã n÷a. LÇn nμy chóng bÞ phôc kÝch ë Lòng Vμi vμ Bè Cñng.
cã 2 sÜ quan vμ 3 h¹ sÜ quan. Trong mét th¸ng chóng ta mÊt 6 sÜ
Bèn xe ®Þch chë 47 tªn lÝnh vμ nhiÒu sóng ®¹n h¹ng nÆng ®i
quan. H«m võa qua quan hai Bertrant vμ quan hai Webert, còng
tiÕp tÕ cho 1 bé ®éi kh¸c trªn ®−êng sè 4. Ta chÆn ®¸nh. §Þch chØ
tö trËn víi 41 h¹ sÜ quan vμ lÝnh. ThÕ mμ ng−êi ta b¶o ë §«ng
ch¹y tho¸t ®−îc 3 tªn, cßn 44 tªn bÞ ta tiªu diÖt trong ®ã cã 2 tªn
D−¬ng hÕt chiÕn tranh råi".
®éi, 2 tªn qu¶n, 3 tªn quan hai, 1 tªn quan mét. Bao nhiªu sóng
Nh−ng ®ã chØ lμ cuéc tËp kÝch ®Çu, ®Ó kh¬i måi cho nh÷ng cuéc èng vμ vËt liÖu trªn 4 chiÕc xe ta lÊy ®−îc hÕt.
tËp kÝch kh¸c.
ThÕ lμ gäng k×m phÝa B¾c còng g·y nh− lμ gäng k×m phÝa Nam.
Ngμy 23-10, mét bé ®éi Ph¸p tõ B¾c C¹n ®i tiÕp viÖn Chî §ån
"Lóc ®i nhiÒu kÎ hy sinh,
bÞ ta phôc kÝch. Hai xe cam nh«ng ®Þch r¬i xuèng hè, ng−êi vμ sóng
cïng r¬i theo. §Þch ph¶i rót lui vÒ B¾c C¹n. Lóc vÒ nhiÒu kÎ bá m×nh tha h−¬ng".

Ngμy 26-10 ®Þch kÐo tõ B¾c C¹n qua Chî Míi còng bÞ ta phôc §ã lμ mét c©u trÝch trong bøc th− l ng−êi lÝnh Ph¸p viÕt cho
kÝch. §©y lμ lêi quan hai Bailly thuËt l¹i trËn Êy: b¹n nã.
823 824Nh− ®· nãi trªn ®©y, ®¹o qu©n Communal chia lμm hai BeaufrÐ ®i 30 ngμy míi ®−îc 150 c©y sè, tøc lμ mçi ngμy ®i ®−îc 5 c©y
to¸n. Mét to¸n thñy chuån xu«i S«ng L« ®Õn La Hoμng l¹i bÞ ta sè. Cßn ®¹o qu©n Communal th× ®Ó må tö sÜ r¶i r¸c kh¾p däc ®−êng.
chÆn ®¸nh. Mét to¸n bé chuån theo ®−êng Tuyªn Quang - Th¸i Viªn ®éi Francis viÕt:
Nguyªn ®Ó vÒ VÜnh Yªn. §Õn B×nh Ca, S¬n D−¬ng, l¹i bÞ ta chÆn
®¸nh, tæn thÊt kh¸ nhiÒu. "T«i lo l¾m. Chóng ta kh«ng tiÕn ®−îc. Kh«ng biÕt mÊy ngμy
mÊy th¸ng n÷a míi ®i ®Õn n¬i".
Viªn ®éi Bicard viÕt cho vî:
"ë Ph¸p ng−êi ta nãi hÕt chiÕn tranh råi. Kú thùc ë ®©y chiÕn tranh
MéT TH¸NG Th−¬NG T¢M
vÉn tiÕp tôc. Lóc ®i nhiÒu ng−êi bÞ hy sinh. Lóc vÒ còng nh− vËy".
§¹o qu©n BeaufrÐ ®Þnh 14-10 ®Õn Chî Chu nh−ng m·i ®Õn 25- Tμn qu©n Communal vμ BeaufrÐ ®· rót vÒ Hμ Néi. Dï sao
11 míi ®i ®Õn. NghÜa lμ chËm mÊt 41 ngμy. ë Chî Chu 9 h«m, råi còng t¹m yªn th©n. Song nh÷ng bé ®éi Ph¸p cßn ë trªn con ®−êng
còng ph¶i rót lui. L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Cao B»ng l¹i l©m vμo c¶nh khèn ®èn.
§¹o qu©n nμy ®i qua Qu¶ng N¹p, §×nh §«i, Qu¸n «ng L·o, bÞ Sau ®©y lμ tê b¸o c¸o c«ng viÖc trong mét th¸ng cña quan n¨m
ta liªn tiÕp ®¸nh óp mÊy trËn mÊt h¬n 200 chÕt vμ 100 bÞ th−¬ng. Carbonnel.
Qua Phôc Linh bÞ ta ®¸nh 1 trËn ®Þch chÕt 150 vμ 70 bÞ "...Tõ ngμy 1-1-48 trung ®oμn cña t«i ph¶i ph©n t¸n thμnh
th−¬ng. nhiÒu tèp. ViÖc ®ã kh«ng khái lμm cho c¸c c¸n bé than phiÒn. Sau
Qua S¬n Cèt l¹i bÞ 1 trËn n÷a h¬n l00 chÕt vμ 50 bÞ th−¬ng. nh÷ng trËn thua thiÖt ë Nam Kú, sau nh÷ng tuÇn vËt v· ë phÝa
Trong lóc ®¹o qu©n Communal vμ ®¹o qu©n BeaufrÐ ®ang l©m vμo B¾c, tiÓu ®oμn nμy l¹i mÊt 4 sÜ quan trong kho¶ng 15 ngμy, 2 quan
b−íc ®iªu ®øng th× Tæng t− lÖnh Ph¸p ë Hμ Néi cho qu©n ®i cøu hä. hai vμ 2 quan ba.
Ngμy 26-11-47 hai ®¹i ®éi qu©n Ph¸p nh¶y dï xuèng Vò Nhai, "§Þch quÊy rèi cø ®iÓm vμ ®−êng giao th«ng ta lu«n lu«n kh«ng
Trμng X¸ vμ vμi n¬i kh¸c ë Th¸i Nguyªn. §ång thêi mét trung ngít. §· cã nhiÒu trËn kh¸ to, chøng tá ®Þch gan gãc liÒu lÜnh vμ
®oμn do quan n¨m Giraud chØ huy kÐo tõ CÇu §uèng, Ph¶ L¹i qua kiªn quyÕt ®Èy chóng ta ra khái xø nμy. Nh÷ng cuéc ph¶n kÝch cña
B¾c Ninh, Phñ L¹ng Th−¬ng lªn Yªn ThÕ, gÇn B¾c Ninh ®¹o qu©n ®Þch chuÈn bÞ rÊt cÈn thËn vμ thi hμnh rÊt m¹nh d¹n.
Giraud l¹i mÊt h¬n 200 bé h¹ chÕt vμ bÞ th−¬ng råi còng rót trë vÒ.
"ë B¾c C¹n ban ®ªm th−êng th−êng bÞ quÊy rèi. §· mÊy lÇn
Tæng t− lÖnh Ph¸p ph¸i mét ®¹o qu©n tõ Hoμ B×nh kÐo sang
®Þch mß vμo tËn phßng tuyÕn cña ta. ThÝ dô ®ªm 26, 27 th¸ng
phÝn B¾c ®Ó tiÕp viÖn ®¹o Communal. §Õn Thu Cóc bÞ ta chÆn
tr−íc, 1 ®¹i ®éi V.M. ®· tiÕn c«ng vμo chç ta vμ lμm ta thiÖt 1 sÜ
®¸nh chóng ®Ó l¹i h¬n 100 chÕt vμ bÞ th−¬ng cßn 200 lÝnh Th¸i th×
mang c¶ sóng ch¹y sang phÝa ta. quan vμ 9 lÝnh.

§Õn T« Vò l¹i bÞ mét vè n÷a, l¹i mÊt h¬n 100 chÕt vμ bÞ "Nμ PhÆc còng bÞ quÊy rèi nhiÒu lÇn, tæng céng chóng ta mÊt
th−¬ng. 36 chÕt vμ 43 bÞ th−¬ng.
Trong lóc ®ã qu©n Communal còng bÞ ta ®¸nh r¸t ë Liªu S¬n "§Ìo Giμng bÞ phôc kÝch hai lÇn. Ngμy 6-12-47 ta mÊt 26 chÕt
vμ ë Phan L−¬ng. Mét ®iÒu ®¸ng chó ý lμ trong nh÷ng trËn nμy bé vμ 15 bÞ th−¬ng. Ngμy 14-12 ta 12 chÕt vμ 8 bÞ th−¬ng.
®éi ta lÊy sóng ®Þch ®¸nh l¹i ®Þch. Trong lóc rót lui, ®¹o qu©n "ë N−íc Hai vμ Nguyªn B×nh cã ®éi du kÝch Cao B»ng còng
825 826sóng èng ®¹n d−îc ®Çy ®ñ. L¹i cã 1 ®éi nghÜa qu©n ng−êi ngo¹i Sμi Gßn - Chî Lín lμ vïng ®Þch chiÕm ®· h¬n 2 n¨m, mμ ®ªm
quèc ®ñ sóng m¸y, moãcchiª chuyªn m«n ®¸nh ®éi tiÕp tÕ cña ta. 4-l-48 còng bÞ ta ®¸nh tîn. Suèt mÊy tiÕng ®ång hå, moãcchiª,
bazooka, sóng m¸y vμ lùu ®¹n ta b¾n tña vμo thμnh phè, ®éng ®Êt
"Bé ®éi ta ë Khu«i Sao vμ ®éi tiÕp tÕ còng bÞ phôc kÝch mÊy
vang trêi ®Ó h−ëng øng cuéc ph¶n c«ng cña ta ë ViÖt B¾c.
lÇn. Chóng ta mÊt 25 chÕt vμ 12 bÞ th−¬ng ë ®ã.
ThÕ lμ cuéc tÊn c«ng cña ®Þch vμo ViÖt B¾c ®· thÊt b¹i.
"Bé ®éi ta ë An L·o vμ M· Phôc còng lu«n lu«n bÞ tËp kÝch.
Sau ®©y lμ nh÷ng con sè thiÖt h¹i bªn ®Þch vμ bªn ta, tõ ngμy
"T«i ®−îc t×nh b¸o r»ng: §Þch sÏ tËp kÝch ta trong dÞp kû niÖm
7-l0-47 ®Õn 25-12-47.
ngμy 19 th¸ng ch¹p vμ ngμy tÕt N«en. Qu¶ nhiªn h«m 23 th¸ng
ch¹p trªn ®−êng §«ng Khª - Cao B»ng ®Þch tËp kÝch trªn 1 mÆt
B£N PH¸P
trËn dμi 800 th−íc cã ®ñ sóng m¸y liªn thanh, lùu ®¹n vμ bÉy.
Ch¼ng may 1 ®¹i ®éi ng−êi Phi ch©u ®i xe qua ®· bÞ thiÖt h¹i rÊt to. - 3.300 ng−êi bÞ chÕt trong ®ã gÇn 100 vâ quan cÊp uý vμ t¸.
"TrËn thø hai vμo ®ªm 26, 27 ë ThÊt Khª. T«i ®Õn ThÊt Khª ®Ó - 3.900 ng−êi bÞ th−¬ng.
chuÈn bÞ l cuéc tÊn c«ng vμo Po Ma. Cã lÏ v× kh«ng gi÷ ®−îc bÝ mËt
- Mét sè bÞ b¾t lμm tï binh.
cho nªn nöa ®ªm th× chç t«i ®ãng bÞ phôc kÝch tîn. 18 ng−êi bÞ
th−¬ng trong ®ã cã quan ba Taco. Mét mÆt ®Þch tËp trung 2.000 - 270 th©n binh sang nhËp ngò bé ®éi V.N.
ng−êi ®Ó gi÷ Po Ma. - 18 chiÕc phi c¬ bÞ h¹ vμ bÞ huû.
"Nãi tãm l¹i: ®Þch tá ra ®¸nh h¨ng. - 16 ph¸o thuyÒn bÞ ®¾m hoÆc bÞ ph¸.
"MÆc dÇu nãi ra th× ng¹i ngïng nh−ng ta ph¶i thõa nhËn r»ng: - 38 can« nhín nhá bÞ ®¾m hoÆc bÞ ph¸ huû.
Suèt c¶ th¸ng 12 ®Þch ®· gi÷ quyÒn chñ ®éng, hä lu«n lu«n tÊn - 255 xe bÞ ®èt ph¸ hoμn toμn.
c«ng ta trªn ®−êng giao th«ng còng nh− ë c¸c c¨n cø ®iÓm. - 13 m¸y v« tuyÕn ®iÖn bÞ ph¸.
"KÕt luËn: Th¸ng Ch¹p lμ thêi kú rÊt ho¹t ®éng cña ®Þch. Chóng - 85 mortiers bÞ háng.
ta bÞ thua thiÖt rÊt ®au ®ín, nhÊt lμ ta ®· mÊt chÝn sÜ quan".
- 90 bazookas bÞ háng.
- 762 ®¹i, trung, tiÓu liªn thanh bÞ ph¸.
Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1948
Ký tªn: Quan n¨m Carbonnel - 4.100 sóng tr−êng bÞ ph¸, cïng víi l sè qu©n dông rÊt lín.
- 1 Ph¸i ®oμn tham m−u cña Bé Tæng t− lÖnh miÒn B¾c §«ng
D−¬ng bÞ chÕt.
NAM B¾C MéT LßNG - 1 phÇn bé tham m−u trung ®oμn 43 bÞ chÕt.

Trong lóc ®Þch tÊn c«ng vμo ViÖt B¾c th× ®ång bμo vμ chiÕn sÜ
B£N TA
ta ë Trung Bé vμ Nam Bé ho¹t ®éng r¸o riÕt.
PlÐkou, Phan Rang, CÇn Th¬, T©n An, T©y Ninh, VÜnh Long, - 200 tù vÖ, d©n qu©n vμ V.Q.Q. chÕt.
Mü Tho vμ nhiÒu n¬i kh¸c, n¬i nμo ®Þch còng bÞ tÊn c«ng. - 168 bÞ th−¬ng.
827 828- 26 ®éi viªn mÊt tÝch. "th¾ng trËn". TiÕc v× hai bªn kh«ng bμn víi nhau, cho nªn nãi kh¸c
- 1 khÈu ®¹i b¸c 75 ly do ta tù ph¸ huû. nhau. Thμnh thö lßi ®u«i ra. §©y lμ vμi con sè l¸o toÐt cña hä:

- 4 trung liªn thanh bÞ háng. Bªn Tæng t− lÖnh ®Þch Bªn Bé tuyªn truyÒn ®Þch

- 48 sóng tr−êng bÞ ph¸. V.M. chÕt 6000 l0.000

- H¬n 2.500 tr©u bß bÞ giÕt. V.M. mÊt 547 sóng tr−êng 3.000

- H¬n 3.760 nãc nhμ bÞ Ph¸p ®èt. 5 ®¹i b¸c 11
11 liªn thanh 200
TA THU §−îC 5 xuång m¸y 25
2 ra®io 40
- Mét sè rÊt lín c¸c giÊy tê quan träng cña Bé tham m−u Ph¸p.
V©n v©n. Thùc râ bän thùc d©n lÊy ý muèn lμm sù thùc!
- 2 khÈu ®¹i b¸c l05 ly.
- 3 khÈu ®¹i b¸c 75 ly.
MÊY BøC TH¦
- 42 mortiers.
Nh÷ng nÊm nghÜa ®Þa ch«n lÝnh Ph¸p r¶i r¸c tõ Chiªm Ho¸
- 16 ®¹i b¸c 20 ly.
®Õn L¹ng S¬n ®ñ lμm chøng sù thÊt b¹i cña Ph¸p. Nh−ng mÊy bøc
- 357 liªn thanh c¸c cì. th− (trong hμng tr¨m bøc th− kh¸c) sau ®©y l¹i tá râ thªm cuéc
- 45 bazookas vμ rÊt nhiÒu ®¹n. thÊt b¹i cña bän thùc d©n.
- 1160 sóng tr−êng. Viªn ®éi Noel viÕt:
- Hμng chôc tÊn ®¹n d−îc vμ c¸c ®å qu©n nhu qu©n dông, nhÊt "T«i mong r»ng: xong trËn nμy, th× hä ®Ó chóng t«i vÒ Ph¸p...
lμ trong c¸c tμu chiÕn vμ ca n« ®Þch bÞ ®¾m. M¸u ®æ nhiÒu råi, bao giê hoμ b×nh trë l¹i?".
Ch¾c cã ng−êi lÊy lμm l¹, v× sao Ph¸p cã sóng èng tèt nh− thÕ, TiÓu ®éi tr−ëng Bottine viÕt:
mμ sè chÕt vμ bÞ th−¬ng l¹i to gÊp 10 lÇn bªn ta? Th× cã g× l¹ ®©u: "Nh÷ng lêi rªu rao cña bän to ®Çu (Ph¸p), tøc lμ nh÷ng lêi chöi
ta ®¸nh du kÝch, ®¸nh ®Þa l«i, ta thÊy ®Þch mμ ®Þch kh«ng thÊy ta. rña nh÷ng anh em ta ®· bÞ hy sinh. T«i tù hái: Bao giê trß hÒ Êy sÏ
Thμnh thö nhiÒu khi ta giÕt hμng chôc hμng tr¨m tªn ®Þch, mμ bé chÊm døt? Bao giê sù thËt sÏ ®−îc râ rμng?".
®éi ta kh«ng cã mét ng−êi nμo bÞ th−¬ng. LÝnh nh¶y dï Lamoise viÕt cho vî:
* "Em ¬i! Kh«ng biÕt em cã yªu anh n÷a ch¨ng, v× anh ®· bÞ
* * th−¬ng hμn h¹ng nÆng! Ch−a bao giê anh run nh− thÕ nμy. Mμ
Thùc d©n thÊt b¹i. Thùc d©n muèn ch÷a. Nh−ng cuéc nãi phÐt kh«ng ph¶i chØ mét m×nh anh, tÊt c¶ nh÷ng ng−êi b¹n anh ®Òu
cña chóng còng thÊt b¹i còng nh− cuéc tÊn c«ng kia. Ngμy 9-1-48 rung kh¾p kh¾p".
Tæng t− lÖnh Ph¸p ra mét tê th«ng c¸o vÒ trËn ViÖt B¾c. Còng Quan ba Bourdeaux viÕt cho bμ Bourdeaux:
trong ngμy Êy, Bé tuyªn truyÒn Ph¸p tæ chøc mét cuéc tr−ng bμy "Ng−êi ta th−êng nãi xø nμy n−íc ®éc. Nh−ng t«i kh«ng ngê n−íc
829 830®éc ®Õn thÕ nμy. Trung ®éi cña t«i, 30 ng−êi sèt rÐt, 20 ng−êi bÞ h¾c lμo". Viªn ®éi Bicard viÕt th− cho cha mÑ:
§éi tr−ëng Paureau viÕt: "Ngμy th¸ng kÐo dμi, bé ®éi ta cμng nhiÒu ng−êi chÕt. §ã lμ chiÕn
"§· 3,4 ngμy, 8 ng−êi bÞ th−¬ng n»m chê kh«ng cã thuèc. Ba tranh! Mong r»ng giÊc ¸c méng kinh tëm nμy sÏ chÊm døt mau".
ng−êi ®· chÕt råi. Sao hä kh«ng th¶ dï thuèc? NÕu cã thuèc th× TiÓu ®éi tr−ëng Paureau viÕt cho anh em:
nh÷ng ng−êi ®ã kh«ng ®Õn nçi chÕt, téi nghiÖp nh− thÕ. Kh«ng cã
"Cuéc chiÕn tranh phi nghÜa nμy bao giê sÏ chÊm døt, ®Ó chóng
m¸y bay ®Ó th¶ dï thuèc, nh−ng nÕu t−íng Salan muèn ®i ch¬i th×
ta ®−îc sèng mét ®êi hoμ b×nh trong gia ®×nh Êm ¸p cña chóng ta".
bao nhiªu tμu bay còng cã!".
§éi tr−ëng FrustiÐ viÕt cho vî:
Ngoμi nh÷ng th− than phiÒn v× bÖnh, l¹i cã nhiÒu th− than
phiÒn v× ®ãi rÐt. Bé ®éi Ph¸p chØ ¨n ®å hép Mü. Nh−ng ®å hép ®ã "Em cã biÕt ch¨ng, anh ®· ch¸n ch−êng víi bé ®éi råi, v× nh÷ng
®¸ng lÏ chØ dïng ®Õn n¨m 1942 th× thiu, kh«ng nªn dïng n÷a. lÏ mμ anh kh«ng thÓ viÕt râ trong th− nμy. Anh kh«ng biÕt anh cã
Nh−ng ng−êi Ph¸p vÉn dïng, ch¼ng nh÷ng vÉn dïng mμ kh«ng cã thÓ ë ®©y cho ®Õn ngμy m·n h¹n kh«ng? Anh kh«ng ch¾c l¾m, v×
®ñ mμ dïng. anh tr«ng thÊy nhiÒu ®iÒu nã lμm cho anh th−¬ng t©m qu¸. V¶ l¹i
b¸nh ch¼ng cã, r−îu còng kh«ng, ch¸n l¾m. Ch¸n l¾m. §ã còng lμ
§iÖn quan t− Kergaravat göi quan n¨m Communal: "Nhí göi
mét lÏ mμ anh quyÕt tho¸t ly bé ®éi".
ngay hai ngμy l−¬ng thùc. ChiÒu nay ch−a cã g× cho bé ®éi ¨n".
LÝnh mò ®á Lanoise viÕt cho b¹n g¸i:
§éi tr−ëng Laussel viÕt:
"Ch¼ng cã g× vui vÎ g× cho nh÷ng ng−êi c¶ ngμy m¹o hiÓm bÞ
"Ban ®Çu th× cã gμ, cã lîn. Nay ¨n m·i hÕt råi. B¸nh m× cè
®¸nh bÓ ®Çu (se font casser la gueule). C¸i ®êi cña mét ng−êi lÝnh
nhiªn kh«ng cã".
chØ lμ mét c¸i ®êi buån b·. T«i chØ −íc mong ®−îc trë vÒ nhμ cho
B¸o c¸o quan hai Logier, ngμy 3-12-47: mau...".
"Th¸ng nμy, t×nh h×nh ch¼ng h¬n g× th¸ng tr−íc. ¸o vμ ch¨n Quan hai Logier viÕt:
vÉn thiÕu. NÕu ¸o ch¨n chØ göi ®Õn sau mïa rÐt, th× ®ã lμ mét ®iÒu
"Nh÷ng tin tøc vÒ sù ph¸ s¶n chÝnh trÞ vμ kinh tÕ cña Ph¸p,
rÊt ®¸ng tiÕc. Giμy còng vÉn thiÕu".
kh«ng thÓ lμm t¨ng gia lßng phÊn ®Êu cña nh÷ng ng−êi Ph¸p ë
®©y. Ng−êi ta tù hái: Nh÷ng sù hy sinh vμ cè g¾ng cña m×nh sÏ v«
TINH THÇn SóT KÐM
Ých ch¨ng?".
V× lu«n lu«n bÞ ta chÆn ®¸nh vμ quÊy rèi, v× ng−êi èm thiÕu Quan ba Thibaut viÕt:
thuèc men, ng−êi khoÎ thiÕu ¨n mÆc, cho nªn tinh thÇn qu©n ®éi
" Xem ®Þa ®å, th× b¹n sÏ thÊy tõ Hoμ B×nh chóng t«i ®· ®i bao
Ph¸p sót kÐm dÇn dÇn.
nhiªu ®−êng. Bän V.M. ®«ng kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc. Chóng
Quan t− Lejosne viÕt b¸o c¸o ngμy 3-11-47: t«i ®· bÞ phôc kÝch nhiÒu lÇn, vμ ®· thua thiÖt kh¸ nhiÒu.
"Tinh thÇn cña bé ®éi ®· ®Õn chç nao nóng". "Tõ ngμy chóng t«i ®Õn ®¸m rõng nμy, cã mét trung ®oμn V.M.
MÊy bøc th− sau ®©y, chøng tá r»ng lêi b¸o c¸o cña quan t− sóng èng ®Çy ®ñ, v©y xung quanh chóng t«i. VÒ phÇn t«i, t«i ®· b¾t
Lejosne kh«ng sai: ®Çu thÊt väng. T«i thÊy r»ng nh÷ng c«ng viÖc chóng t«i lμm lμ v«
831 832Ých. Chóng t«i kh«ng quÐt ®−îc g× hÕt, v× võa ®i qua, ®Þch liÒn trë vÒ viÖc mÊt c¾p ®å ®¹c ngμy 17-11-47.
l¹i ngay. "Ng−êi h¹ sÜ quan trùc nhËt h«m ®ã bÞ nh÷ng sÜ quan vμ h¹ sÜ
"...Theo ý t«i, th× chÝnh s¸ch nμy lμ chÝnh s¸ch vu v¬. quan c¸c ®éi míi ®Õn lõa g¹t, cho nªn x¶y ra viÖc ®ã..."
"Th−a thÇy, t«i ph¶i nãi l¹i mét lÇn n÷a r»ng: B¸o c¸o cña quan ba Michaud ngμy 18-11-47:
"T«i ®· hoμn toμn ch¸n n¶n, vμ v× thÕ mμ søc t«i cμng yÕu ®i. "Nh÷ng tï binh ng−êi §øc trong bé ®éi ta trèn ®i ngμy cμng
T«i kh«ng cã høng thó lμm g× hÕt n÷a". nhiÒu".
B¸o c¸o cña quan t− Lejosne viÕt ngμy 13-11-47: Th«ng c¸o ngμy 5-12-47:
"Tinh thÇn ®éi sè 1 còng nh− tinh thÇn c¸c ®éi kh¸c. CÇn ph¶i "Bé ®éi ta nhê Mü tiÕp tÕ. ThÕ mμ nhiÒu quan binh ta quen
cã mét cuéc th¾ng trËn ®Ó g©y c¶m t−ëng r»ng nh÷ng cuéc thÊt b¹i thãi xμi phÝ qu¸ chõng.
®· ®−îc båi ®¾p, v× tinh thÇn cña ®oμn rÊt kÐm. "C¸c sÜ quan ta ph¶i hiÓu r»ng: T×nh h×nh kinh tÕ vμ tμi chÝnh
"V× chÕt chãc nhiÒu trong trËn phôc kÝch cña ®Þch ngμy 22-10, kh«ng cho phÐp ta hoang phÝ nh− tr−íc n÷a, chóng ta sinh ho¹t
mμ tinh thÇn ®éi sè 2 ®Õn nay vÉn cßn thÊp kÐm. Hä cã c¶m t−ëng nhê vμo nh÷ng thø ®Ó dμnh tõ n¨m 1945, nh÷ng thø ®ã tÝch tr÷ rÊt
r»ng tõ tr−íc ®Õn nay cø bÞ vËn h¹n ®Õn d÷. Nh÷ng h¹ sÜ quan vμ khã nhäc, vμ thÕ råi lμ hÕt. Ng©n s¸ch cña chóng ta cμng ngμy cμng
®éi tr−ëng tèt nhÊt ®Òu chÕt hoÆc bÞ th−¬ng, cho nªn tinh thÇn c¸n gi¶m bít. Nh÷ng vËt liÖu ë Ph¸p kh«ng göi ®Õn, chóng ta l¹i kh«ng
bé còng lay ®éng. cã tiÒn ngo¹i quèc ®Ó mua ë Ên §é vμ Phi LuËt T©n. V¶ ch¨ng vËt
"§éi sè 4- V× trËn ®¹i b¹i cña thñy qu©n, nªn rÊt ch¸n n¶n. liÖu c¸c xø ®ã rÊt ®¾t ®á, v× gi¸ ®ång tiÒn Ph¸p ®· gi¶m sót.
C¸n bé ra søc gi÷ tinh thÇn, nh−ng kh«ng nªn ®em ra trËn lÇn "§ång thêi ta ph¶i chó ý r»ng: nh÷ng thïng ®ùng dÇu x¨ng,
n÷a, v× tinh thÇn sÏ suy sót rÊt mau". nh÷ng dï nh¶y tμu bay (mçi tÊn gi¸ 150.000 quan) vμ nh÷ng vËt
liÖu ®Æc biÖt kh¸c, cμng ngμy cμng hiÕm, thÕ mμ võa råi nh÷ng vËt
Kû LUËT HïNG Hæ dông, trong nh÷ng cuéc hμnh qu©n võa råi, bÞ c¸c ®éi bé binh lÊy
c¾p mÊt nhiÒu".
NhËt lÖnh cña quan ba Morand ngμy 18-11-47:
"§· nhiÒu lÇn, nh÷ng c¸n bé chÞu mÖnh lÖnh phô tr¸ch c«ng
Ký tªn: T−íng Salan
viÖc, nh−ng kh«ng chÞu lμm. Hä tù bá c«ng viÖc, mμ kh«ng b¸o c¸o.
§ã lμ nh÷ng hμnh ®éng râ rμng v« kû luËt".
B¸o c¸o cña quan ba Lejo göi quan n¨m (tªn g× kh«ng ®äc ®−îc): ChuyÖn thó vÞ n÷a, lμ ®èi víi viÖc khen th−ëng, cã khi ng−êi
sèng tranh ng−êi chÕt, quan tranh víi lÝnh. Sau ®©y lμ mét thÝ dô:
"Th−a ngμi. T«i kÝnh träng tr×nh ngμi tê b¸o c¸o cña quan hai
Brenac vÒ viÖc mÊt c¾p 15 hßm ®å hép Mü, ngμy 10-11-47. Quan ba Bordeaux viÕt cho quan ba Nicolas trong Bé tæng
tham m−u Ph¸p:
'T«i xin ngμi s½n lßng ph¸t cho 15 hßm kh¸c!".
"T«i s¾p ®−îc giÊy khen. Nh−ng nay nhiÒu ng−êi chÕt vμ bÞ
§¹i ®oμn tr−ëng §oμn sè 43 göi quan n¨m v¨n phßng sè 4:
th−¬ng, mμ cÊp trªn l¹i ®Þnh ®Ó ®¸nh giÊy khen cho nh÷ng ng−êi
"T«i kÝnh träng göi tr×nh ngμi tê b¸o c¸o cña quan hai Biraud chÕt vμ bÞ th−¬ng nÆng ®·. T«i biÕt b¹n cã thÕ lùc l¾m, vËy nªn t«i
833 834mong r»ng khi ®Ò ®Õn t«i nhê b¹n phª ®¬n cho t«i tr−íc". "... ¤ng chèng cù l¹i bé ®éi Ph¸p.
"§−¬ng côc Ph¸p kh«ng thÓ ®Ó thÕ m·i... Nh−ng theo nguyªn
§¢Y Lμ V¡N MINH t¾c khoan hång cña ng−êi Ph¸p, ®−¬ng côc Ph¸p sÏ ®Ó cho «ng mét
dÞp cuèi cïng.
Bän thùc d©n Ph¸p lu«n lu«n khoe miÖng r»ng: Chóng chØ cã mét
môc ®Ých cao th−îng, lμ khai ho¸ v¨n minh cho d©n ViÖt Nam. Song "Thay mÆt cho bé chØ huy lμ kÎ b¶o hé xø nμy, t«i ra lÖnh cho
nh÷ng hμnh ®éng tèi d· man cña chóng ®· khiÕn cho nh÷ng ng−êi cßn «ng mét lÇn cuèi cïng: Tr−íc ngμy 15 th¸ng 11 n¨m 1947, «ng ph¶i
®em nép tÊt c¶ sóng èng vμ bé h¹ cña «ng cho t«i. NÕu qu¸ h¹n ®ã
cã chót l−¬ng t©m trong ®¸m chóng còng ph¶i than phiÒn.
mμ «ng ch−a lμm theo lÖnh nμy th× t«i sÏ ®èt hÕt c¸c lμng, ®èt s¹ch
Viªn y t¸ Florantin viÕt cho cha mÑ: c¶ lóa, lÊy hÕt c¶ tr©u bß, b¾t hÕt c¶ d©n sù, sÏ lμm cho xø së «ng
"Th−a thÇy mÑ, con kh«ng ngê ng−êi ta mμ nì lßng ph¹m ®Õn tan n¸t, sÏ truy n· «ng ®Õn cïng, vμ sÏ kh«ng ®Ó cho «ng tr«ng thÊy
viÖc tμn s¸t ®μn bμ trÎ con, ®èt ph¸ c−íp bãc, nh− m¾t con ®· tr«ng quª cha ®Êt tæ cña «ng".
thÊy... Con thó thËt r»ng con xÊu hæ cho loμi ng−êi, con xÊu hæ cho
ng−êi Ph¸p". Ngμy 25 th¸ng 10 n¨m 1947
Tªn lÝnh nh¶y dï Mayette viÕt: Ký tªn: Quan ba Diot.
"Bän ViÖt Minh kh«ng ph¶i lμ ng−êi, vμ ng−êi ta giÕt chóng
§ã ®ång bμo ®· thÊy "v¨n minh" cña Ph¸p ch−a?
nh− giÕt lîn".
Trong nh÷ng giÊy m¸ th− tõ ta b¾t ®−îc cña Ph¸p, phÇn nhiÒu
Vμi thÝ dô:
lμ nhí vî, nhí nhμ, muèn vÒ, than phiÒn v× cùc khæ. Còng cã nhiÒu
Theo tê b¸o c¸o cña tØnh Phóc Yªn, th× trong vïng ®ã cã 117 th− høa hÑn göi tiÒn vÒ. Cã mÊy tªn, trong 1 th¸ng tr−íc khi tÊn
phô n÷ bÞ hiÕp, trong sè ®ã cã hai bμ cô ngoμi 70 tuæi, 26 em bÐ c«ng ViÖt B¾c, ®· göi vÒ nhμ... lÇn tiÒn, mçi lÇn hμng v¹n b¹c T©y.
ch−a ®Çy 10 tuæi. TiÒn Êy ë ®©u ra. Kh«ng nãi th× ai còng biÕt.
Sau khi qu©n Ph¸p rót khái Chî Chu, ng−êi ta t×m thÊy gÇn Song còng cã nh÷ng bøc th− mμ chóng ta nªn chó ý. Nh÷ng
tr−êng bay 5 c¸i x¸c trÎ em g¸i, ë phÝa d−íi bÞ xÐ r¸ch mét c¸ch thª th− nμy nãi cho ta biÕt vïng nμo ta ph¸ ho¹i ®−êng s¸ triÖt ®Ó,
th¶m. chóng ®i chËm trÔ. Vïng nμo ta ph¸ ho¹i s¬ sμi, chóng ®i ®−îc mau
Bän Ph¸p ch¼ng nh÷ng h·m hiÕp phô n÷, mμ h·m hiÕp c¶ ®μn chãng. Chóng l¹i mØa mai ®ång bμo ta lμm v−ên kh«ng nhμ trèng
«ng. Ch¼ng nh÷ng h·m hiÕp ng−êi mμ h·m hiÕp c¶ sóc vËt. mét c¸ch s¬ suÊt ng−êi th× biÕt l¸nh vμo rõng, nh−ng gμ vÞt lîn bß
th× ®Ó l¹i cho chóng ¨n, cho chóng giÕt, chØ 2 tØnh vïng B mμ chóng
GiÕt ng−êi, c−íp cña, ®èt nhμ, ph¸ nhμ thê, ®èt ®Òn chïa, bÎ
giÕt h¬n 2.500 con tr©u bß. §ã lμ kinh nghiÖm ®au ®ín mμ ®ång bμo
th¸nh gi¸, ®Ëp t−îng PhËt, ®ã lμ nh÷ng hμnh ®éng "v¨n minh" cña
ta ph¶i nhí lu«n lu«n.
chóng, mμ chÝnh B«lae còng ph¶i thõa nhËn. Chóng ®i ®Õn ®©u lμ
gieo r¾c th¶m ho¹ ®Õn ®ã.
CON RåNG CH¸U TI£N
§©y lμ mét bøc th− "v¨n minh" tªn quan ba Diot ë vïng Suuyt
göi cô §inh C«ng Phó, l·nh tô ®ång bμo M−êng vμ gi÷ chøc Chñ ViÖt B¾c lμ gèc tÝch tæ tiªn Hïng V−¬ng ta dùng n−íc. Lμ nÒn
tÞch Uû ban kh¸ng chiÕn Hoμ B×nh: t¶ng chèng ngo¹i x©m cña «ng cha ta, nh− Lý Th−êng KiÖt, TrÇn
835 836H−ng §¹o, Nïng TrÝ Cao. Lμ c¨n cø chèng Ph¸p cña tiªn liÖt ta vμ bμ cô còng hy sinh.
nh− cô Hoμng Hoa Th¸m. Lμ c¨n cø ®Þa cña cuéc d©n téc gi¶i N«ng d©n. ë Th¸i Nguyªn, mét ng−êi n«ng d©n bÞ giÆc b¾t ®−a
phãng, chèng Ph¸p, chèng NhËt. Lμ quª h−¬ng cña Gi¶i phãng ®−êng cho chóng. Anh Êy dÉn chóng nã ®i vμo chç ta ®· ch«n m×n.
qu©n, anh c¶ cña VÖ quèc qu©n. Toμn c¶ ®éi giÆc bÞ tung lªn trêi chÕt hÕt. Anh Êy còng hy sinh v×
§ång bμo ViÖt B¾c gåm cã Kinh, Thæ, Nïng, Th¸i, v.v., phong n−íc.
tôc tËp qu¸n tuy cã kh¸c nhau Ýt nhiÒu, nh−ng lßng nång nμn yªu
ë Tuyªn Quang, 3 tªn lÝnh mò ®á vμo lμng c−íp gμ lîn. Mét
n−íc, lßng c¨m hên thùc d©n, th× mu«n ng−êi nh− mét.
ng−êi n«ng d©n nÊp trong bôi b¾n 2 ph¸t sóng kÝp, giÕt chÕt c¶ 3
Lßng yªu n−íc cña ®ång bμo, nhËp víi h×nh thÕ hiÓm trë cña tªn giÆc. Anh Êy lÊy ®−îc 3 khÈu sóng vμ 3 c¸i ba l« ®em vÒ nép
nói s«ng thμnh mét lùc l−îng v« ®Þch, nã ®· ®¸nh tan cuéc tÊn c«ng cho ®éi du kÝch.
cña thùc d©n trong trËn võa råi. NÕu muèn chÐp l¹i hÕt c¶ nh÷ng
Binh sÜ. ë B¾c C¹n trong khi ®Þch b¾n r¸o riÕt, 1 vÖ quèc qu©n
sù hy sinh vμ oanh liÖt cña nh©n d©n, th× ph¶i mÊy quyÓn s¸ch míi
tªn lμ NguyÔn V¨n Phiªn xung phong giÕt chÕt 5 tªn ®Þch, råi x«ng
®ñ. VËy ®©y chóng ta chØ nh¾c l¹i vμi thÝ dô, ®Ó nãi r»ng tÊt c¶ c¸c
vμo ®ån c−íp lùu ®¹n ®Þch nÐm vμo ®Þch lμm chóng chÕt mÊy tªn
giíi ®ång bμo toμn d©n nhÊt trÝ ®Òu h¨ng h¸i tham gia c«ng cuéc
n÷a.
b¶o vÖ ViÖt B¾c.
ë trËn Phñ Th«ng ngμy 30-11-1947, tiÓu ®éi tr−ëng Chu V¨n
Phô l·o. ë Tuyªn Quang mét cô giμ ngoμi 70 tuæi bÞ giÆc Ph¸p
VËn mét m×nh giÕt ®−îc 9 tªn ®Þch, ph¸ ®−îc 3 æ sóng m¸y, c−íp
b¾t, hái: Bé ®éi V.N. ë ®©u? Cô giμ ngang nhiªn tr¶ lêi: D©n ViÖt
®−îc hai sóng Brenn, mét sóng Thompson, lÊy sóng ®Þch b¾n l¹i
Nam ai còng ®¸nh Ph¸p, ta ®©y còng lμ mét ng−êi trong bé ®éi ViÖt
®Þch.
Nam. GiÆc tøc giËn ®em cô ra b¾n. Tr−íc khi chÕt cô giμ cßn h« to:
ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m, Hå Chñ tÞch mu«n n¨m. C«ng nh©n. ë Chî Chu, 3 anh em c«ng nh©n ®¸nh ®Þa l«i, giÕt
®−îc 24 tªn ®Þch.
ë Cao B»ng cã mét ®éi phô l·o du kÝch, do mét cô giμ 70 tuæi
chØ huy, ®· cïng d©n qu©n xung phong ®¸nh giÆc, ng¨n trë giÆc ë Cao B»ng mét tèp c«ng nh©n chÆn ®Þch ®¸nh 2 trËn trong 7
kh«ng thÓ kÐo qua lμng ®Ó ®i v©y bé ®éi ta. ngμy, giÕt ®−îc 60 tªn ®Þch.
Nhi ®ång. ë Chî Chu s¸ng ngμy 27-11-1947, cã 3 em nhi ®ång MÊy viÖc lÎ tÎ ®ã còng ®ñ tá r»ng: Con Rång ch¸u Tiªn, quyÕt
tõ 12 ®Õn 14 tuæi, nÐm lùu ®¹n vμo mét ®éi lÝnh tuÇn Ph¸p, tiªu kh«ng chÞu lμm n« lÖ lÇn n÷a.
diÖt hÕt c¶ ®éi.
ë Cao B»ng gÇn N−íc Hai, ®Çu th¸ng 12-1947 hai em nhi ®ång MÊY LêI KÕT LUËN
13, 14 tuæi giËt m×n giÕt ®−îc 30 tªn Ph¸p.
Nhê sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ChÝnh phñ, sù ®iÒu khiÓn kh«n
Phô n÷. ë Cao B»ng, mét chÞ ®ång bμo Thæ 17 tuæi, dïng dao khÐo cña Bé Quèc phßng vμ Bé Tæng chØ huy, sù dòng c¶m cña
®©m mét tªn lÝnh nh¶y dï, c−íp ®−îc sóng nã råi b¾t nã lμm tï t−íng sÜ VÖ quèc qu©n vμ d©n qu©n du kÝch, nhê sù h¨ng h¸i cña
binh ®em giao cho bé ®éi ta. toμn thÓ ®ång bμo, mμ ta ®· ®¸nh tan cuéc tÊn c«ng vμo ViÖt B¾c
ë Phóc Yªn mét bμ giμ 60 tuæi bÞ giÆc b¾t. Bμ cô c¾p ®−îc mét cña thùc d©n Ph¸p.
qu¶ lùu ®¹n, nÐm vμo gi÷a mét tèp giÆc ®ang ngñ, giÕt chÕt 5 tªn Nh−ng chóng ta ph¶i lu«n lu«n nhí vμ thùc hμnh nh÷ng lêi Hå
837 838Chñ tÞch ®· d¹y b¶o.
Chóng ta chí tù kiªu tù ®¹i, chí chñ quan, chí khinh ®Þch.
Chóng ta ph¶i lu«n lu«n chuÈn bÞ, cÈn thËn ®Ò phßng.
C¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n vμ d©n qu©n du kÝch ph¶i cè g¾ng
luyÖn tËp thªm.
§ång bμo hËu ph−¬ng ph¶i chuÈn bÞ lμm v−ên kh«ng nhμ TH¦ Göi TY Gi¸O DôC,
trèng triÖt ®Ó, ph¶i hÕt lßng gióp ®ì bé ®éi vÒ mäi mÆt. C¸C HIÖU TR¦ëNG, GI¸O VI£N
C«ng viÖc canh gi¸c ph¶i nghiªm ngÆt h¬n n÷a.
Vμ C¸C CH¸U HäC TRß KHU X
C«ng viÖc phßng gian trõ gian ph¶i chó ý h¬n n÷a.
C«ng viÖc ph¸ ho¹i ph¶i tiÕp tôc. (Nhê Uû ban kh¸ng chiÕn khu chuyÓn giao)
C¸ch gi÷ bÝ mËt ph¶i tiÕn bé h¬n.
Ph¶i ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt. T«i rÊt vui lßng nghe §Æc ph¸i ®oμn cña ChÝnh phñ ®i kinh lý
vÒ b¸o c¸o r»ng:
Ph¶i söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm vμ cè g¾ng ph¸t triÓn c¸c −u
®iÓm. Nh©n viªn gi¸o dôc vμ häc sinh khu X kh¸ ho¹t ®éng vμ cã
nhiÒu s¸ng kiÕn tham gia c«ng cuéc kh¸ng chiÕn.
§ã lμ phËn sù thiÕt thùc cña toμn thÓ vμ mçi ng−êi c«ng d©n
ViÖt Nam. - ë mçi tr−êng cã 1 v−ên t¨ng gia s¶n xuÊt.

Thùc d©n ch−a bÞ ®¸nh quþ. Chóng sÏ tÊn c«ng ViÖt B¾c lÇn - Häc trß tr−êng trung häc kh¸ng chiÕn ë §μo Gi·, ®· trång
n÷a. ®−îc 80.000 c©y s¾n.

Chóng sÏ tÊn c«ng n¬i nμy råi ®Õn n¬i kh¸c. Råi ®©y, chóng sÏ - Nh÷ng tr−êng tiÓu häc, c¸c häc trß ®· trång vμ ®· lÊy ®−îc
lËp chÝnh phñ bï nh×n. Chóng sÏ dïng m−u ®éc ¸c ®em ng−êi ViÖt khoai, ng«, s¾n lμm l−¬ng kh« tÆng bé ®éi.
®¸nh ng−êi ViÖt. Cuéc kh¸ng chiÕn sÏ gay go h¬n n÷a. N¨m nay, c¸c tr−êng ®ang trång rau ®Ó b¸n lÊy tiÒn gióp Quü
Nh−ng dï sao, víi sù suy ®åi cña thùc d©n ph¶n ®éng, víi sù th−¬ng binh vμ mïa ®«ng kh¸ng chiÕn.
s¸ng suèt cña ChÝnh phñ ta, víi sù dòng c¶m cña chiÕn sÜ ta, víi - Häc trß tr−êng Cao X¸ (H¹c Tr×), s¸ng th× häc, chiÒu th× gióp
lßng kiªn quyÕt cña nh©n d©n ta, víi sù ñng hé cña d©n chñ thÕ viÖc x· héi trong c¸c lμng, ®· söa ®−îc giÕng, vμ lÊy b«ng g¹o may
giíi, tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, thèng nhÊt ®éc lËp ¸o trÊn thñ ®Ó tÆng bé ®éi. Ngμy nghØ th× ®i th¨m th−¬ng binh.
nhÊt ®Þnh thμnh c«ng. - C¸c gi¸o viªn ®· quyªn 1 ngμy l−¬ng, ®Ó gióp th−¬ng binh.
- Tr−íc kia trong khu kh«ng cã tr−êng trung häc nμo, tõ ngμy
®éc lËp, trong khu ®· söa ®−îc 5 tr−êng trung häc.
- §ång bμo c¸c x· ®· tù hïn tiÒn më 1 tr−êng trung häc.
839 840- Nhê sù cè g¾ng cña «ng HiÖu tr−ëng, vμ sù sèt s¾ng gióp ®ì
cña ®ång bμo trong lμng, mμ Yªn LuËt ®· lËp ®−îc l tr−êng trung
häc.
- Do sù ho¹t ®éng cña «ng Ty tr−ëng V−¬ng Kim Toμn vμ sù
h¨ng h¸i cña nam n÷ gi¸o viªn b×nh d©n häc vô mμ ®· cã s¸ch in ®Ó
cho ®ång bμo thiÓu sè häc.
TH¦ Göi Uû BAN NH¢N D¢N TØNH
§ã lμ nh÷ng thμnh tÝch kh¸ tèt ®Ñp trong mÆt trËn v¨n ho¸
cña ta. T«i thay mÆt ChÝnh phñ mμ khen ngîi: Vμ HUYÖN BA TØNH B¾C NINH,
C¸c «ng Ty tr−ëng gi¸o dôc vμ b×nh d©n häc vô, B¾C GiANG, L¹NG S¬N
C¸c «ng HiÖu tr−ëng vμ anh chÞ em gi¸o viªn, cïng c¸c ch¸u
häc trß, ®· ¸p dông Häc víi Hμnh, ®· thùc hiÖn kh¸ng chiÕn b»ng
C¸c ®ång chÝ cã s¸ng kiÕn ®Æt kÕ ho¹ch ba th¸ng cã ®ñ c¸c môc
v¨n ho¸, v¨n ho¸ cña kh¸ng chiÕn. chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, v.v.. Nh− thÕ lμ tèt.
§ång thêi, t«i c¶m ¬n ®ång bμo Cao X¸, Yªn LuËt, vμ c¸c lμng, TiÕc v× c¸c kÕ ho¹ch ®ã ®Òu lμ chñ quan, kh«ng c¨n cø vμo thùc
mÆc dÇu nh÷ng sù khã kh¨n thiÕu thèn trong lóc nμy, ®ång bμo ®· tÕ, cho nªn mét khi gÆp sù thö th¸ch - nh− trËn ®Þch tÊn c«ng võa
ra søc ñng hé gi¸o dôc, ñng hé kh¸ng chiÕn. råi, th× t¸n lo¹n hÕt.
T«i mong r»ng: nay ®· s½n c¸i nÒn t¶ng ®ã, c¸c «ng Ty tr−ëng, Khu XII, nhÊt lμ hai tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang, lμ ®Êt kh¸
c¸c anh chÞ em gi¸o viªn, c¸c ch¸u häc sinh, cïng toμn thÓ ®ång réng, ng−êi kh¸ ®«ng, d©n kh¸ giμu, sóng kh¸ nhiÒu, tr×nh ®é cao.
bμo, cè g¾ng thªm, lμm sao cho khu X trë nªn mét khu kiÓu mÉu vÒ §¸ng lÏ lμ mét khu kiÓu mÉu. ThÕ mμ sù thùc th× nh− thÕ nμo ?
mÆt gi¸o dôc còng nh− vÒ mÆt kh¸ng chiÕn. VÒ qu©n sù: Khi ®Þch tÊn c«ng, ngoμi mét Ýt n¬i, cßn th× bé ®éi
ch¹y, du kÝch ch¹y, c¬ quan ch¹y, c¸n bé ch¹y. §Ó d©n hoang mang,
vÊt v¶, cùc khæ, thiÖt h¹i, o¸n giËn. §Õn nçi nh©n d©n lμng nμy
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng kh«ng cho ®ång bμo lμng kh¸c vμo l¸nh n¹n. Kh«ng chÞu b¸n g¹o,
Th¸ng 1 n¨m 1948 rau cho bé ®éi.
Hå CHÝ MINH §ã lμ mét t×nh tr¹ng rÊt ®¸ng tiÕc, ®¸ng ®au lßng! Tr¸ch
nhiÖm Êy ai ph¶i chÞu ?
VÒ hμnh chÝnh: CÊp x· lμ gÇn gòi nh©n d©n nhÊt, lμ nÒn t¶ng
Tμi liÖu l−u t¹i cña hμnh chÝnh. CÊp x· lμm ®−îc viÖc th× mäi c«ng viÖc ®Òu xong
B¶o tμng Hå ChÝ Minh. xu«i. ThÕ mμ v× hÑp hßi, bao biÖn, kh«ng biÕt ph©n c«ng. V× nh©n
d©n ch−a biÕt lùa chän ®Ó cö ra nh÷ng ng−êi cã n¨ng lùc. V× cÊp
trªn kh«ng biÕt cÊt nh¾c, gióp ®ì, ®èc thóc, kiÓm tra, huÊn luyÖn.
Thμnh thö phÇn nhiÒu cÊp x· lμ uÓ o¶i, thiÕu n¨ng lùc, kÐm tinh
thÇn.
841 842VÒ kinh tÕ: Ba tØnh ta, ruéng ®Êt ph× nhiªu, nh©n d©n chÞu khã, thuèc Êy ®Ó söa ch÷a ngay nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã.
®¸ng lÏ n«ng nghiÖp ®−îc dåi dμo. ThÕ mμ d©n thiÕu v¶i muèn C¸c ®ång chÝ ph¶i theo s¸t hoμn c¶nh, ®i s¸t víi d©n chóng.
trång b«ng, muèn nu«i t»m. Nh−ng c¸n bé kh«ng biÕt t×m h¹t, t×m Ph¶i ®em c¶ lßng v× n−íc v× d©n, chÝ c«ng v« t−, cÇn kiÖm liªm
gièng cho d©n, hoÆc t×m ph¶i thø xÊu. Kh«ng chÞu khã ®i tËn n¬i chÝnh mμ lμm cho ba tØnh ta mau tiÕn bé.
mμ bμy vÏ cho d©n.
C¸c ®ång chÝ cã thÓ lμm, c¸c ®ång chÝ ph¶i lμm cho kú ®−îc.
C¸c ®ån ®iÒn th× qu¶n lý mét c¸ch s¬ sμi, luém thuém, kh«ng
ph¸t triÓn mμ l¹i tho¸i bé. Kh«ng lîi cho ChÝnh phñ, kh«ng Ých cho
®«ng bμo. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
TÝn dông s¶n xuÊt th× thi hμnh sai môc ®Ých. Cho vay ®Ó tiªu Ngμy 9 th¸ng 2 n¨m 1948
pha nhiÒu h¬n lμ cho vay ®Ó s¶n xuÊt. Còng kh«ng cã tæ chøc trong Hå CHÝ MINH
®¸m ®ång bμo nghÌo cÇn vay ®Ó s¶n xuÊt.
Hîp t¸c x· kh«ng biÕt chän nh÷ng ng−êi cã n¨ng lùc, cã c«ng S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
t©m lμm qu¶n lý, ®Ó ®Õn nçi cã sù nhòng l¹m, ph¸ s¶n, thiÖt thßi xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
cho d©n, mÊt c¶ tÝn nhiÖm. Nxb Sù thËt, Hμ Néi,
1985, t.5, tr.44-46.
VÒ v¨n ho¸: Trõ mét vμi n¬i nh− Tiªn Du biÕt gióp më tr−êng
trung häc, lμng Song Khª biÕt më mang b×nh d©n häc vô, cßn c¸c
n¬i kh¸c th× c¸ch d¹y häc vÉn cò kü, sù häc kh«ng thiÕt thùc víi sù
hμnh. B×nh d©n häc vô còng kh«ng ®−îc ph¸t triÓn nh− c¸c tØnh
kh¸c, khu kh¸c.
Th«ng tin, tuyªn truyÒn th× chËm ch¹p, thiÕu thèn. ë c¸c th«n
x· nhiÒu khi hμng th¸ng kh«ng cã tin tøc.
B¸o chÝ th× ®· chËm l¹i thiÕu sù hiÓu biÕt chÝnh trÞ. Cã khi ®−a
ra nh÷ng tin kh«ng lîi cho ®oμn kÕt vμ kh¸ng chiÕn, nh− m¹t s¸t
lμng nä khi hä ®· biÕt nhËn sai lÇm. C«ng kÝch nhÇm mét vÞ linh
môc kia. Nãi râ tªn bé ®éi m×nh, kÓ râ ®Þa ®iÓm vμ sù thiÖt h¹i sau
lóc ®Þch nÐm bom, v.v..
VÒ y tÕ: Th× kh«ng tÝch cùc chñng ®Ëu cho d©n, c¸c tr¹m ph¸t
thuèc th× kh«ng kiÓm so¸t chÆt chÏ, kh«ng cè g¾ng tuyªn truyÒn vÖ
sinh.
Nãi tãm l¹i: mäi viÖc ®Òu cßn lñng cñng.
C¸c ®ång chÝ cÇn ph¶i c¨n cø vμo nh÷ng khuyÕt ®iÓm m×nh tù
nhËn thÊy, mμ lËp tøc lËp mét ch−¬ng tr×nh thiÕt thùc, bÖnh nμo
843 844kh«ng thiÕu g× c¸n bé.
Vμi thÝ dô: NÕu §oμn Thanh niªn ViÖt Nam khÐo ®éng viªn vμ
tæ chøc nam n÷ thanh niªn trÝ thøc, xung phong ra phô tr¸ch c«ng
viÖc tiªu diÖt giÆc dèt th× tÊt c¶ thanh niªn trÝ thøc ®Òu cã c«ng
viÖc, mμ §oμn sÏ cã c«ng to víi quèc d©n. NÕu §oμn khÐo ®éng viªn
vμ tæ chøc nam n÷ thanh niªn n«ng d©n xung phong ra phô tr¸ch
c«ng viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt, th× thanh niªn trong th«n quª sÏ ®Òu
THANH NI£N PH¶I LμM G×?
ho¹t ®éng, mμ §oμn sÏ cã c«ng to víi ChÝnh phñ. Cßn nhiÒu viÖc
kh¸c, thanh niªn cã thÓ lμm.
Thanh niªn ta tuy ®· cã mét ®oμn thÓ cña m×nh lμ §oμn Thanh BÊt kú c«ng viÖc g×, còng cã ng−êi h¨ng h¸i h¬n, ®¾c lùc h¬n, cã
niªn ViÖt Nam, nh−ng vÉn cã mét sè ®«ng ch−a tæ chøc, ch−a ho¹t s¸ng kiÕn h¬n. NÕu §oμn khÐo chó ý, t×m tßi, cÊt nh¾c th× ®ã lμ
®éng - V× sao thÕ? nh÷ng c¸n bé. Cã lÏ nh÷ng thanh niªn ®ã viÕt kh«ng giái, nãi
Theo sù nhËn xÐt riªng cña t«i, th× do nh÷ng khuyÕt ®iÓm nμy: kh«ng kªu nh−ng hä lμm ®−îc viÖc. §ã lμ c¸i chÝnh. Thanh niªn
l- Tæ chøc chØ cã bÒ réng mμ kh«ng cã bÒ s©u. Xem trªn b¸o, th× cÇn nhiÒu c¸n bé nh− thÕ.
thÊy tØnh nμy ®· thμnh lËp §oμn, tØnh kia còng thÕ. Nh−ng vÒ c¸c Thanh niªn cÇn ph¶i cã chÝ tù ®éng, tù c−êng, tù lËp.
huyÖn, c¸c lμng th× Ýt n¬i biÕt §oμn Thanh niªn ViÖt Nam.
Ph¶i cã khÝ kh¸i ham lμm viÖc, chø kh«ng ham ®Þa vÞ.
PhÇn ®«ng thanh niªn trong tæ chøc lμ thanh niªn trÝ thøc.
Ph¶i cã quyÕt t©m, ®· lμm viÖc g× th× lμm cho ®Õn n¬i ®Õn chèn,
Cßn n÷ thanh niªn vμ thanh niªn c¸c tõng líp kh¸c, nh− binh sÜ,
c«ng nh©n, n«ng d©n, v.v., th× rÊt hiÕm. lμm cho kú ®−îc.

2- Môc ®Ých th× nªu ra nhiÒu khÈu hiÖu qu¸. §Ých nghÜa lμ Ph¶i cã lßng ham tiÕn bé, ham häc hái, häc lu«n, häc m·i. Häc
nh»m vμo ®ã mμ b¾n. NhiÒu ®Ých qu¸ th× lo¹n m¾t, kh«ng b¾n v¨n ho¸, häc chÝnh trÞ, häc nghÒ nghiÖp.
tróng ®Ých nμo. ThËm chÝ kh«ng ai nhí ®−îc nh÷ng khÈu hiÖu ®ã. Ph¶i cã lßng kiªn quyÕt tham gia kh¸ng chiÕn ®Ó tranh cho kú
VËy chØ nªn nªu ra vμi khÈu hiÖu chÝnh, thiÕt thùc vμ phæ ®−îc thèng nhÊt vμ ®éc lËp, d©n chñ vμ tù do.
th«ng, cho mçi thanh niªn cã thÓ hiÓu, nhí vμ lu«n nh»m vμo ®ã Nh− thÕ, míi xøng ®¸ng thanh niªn lμ chñ nh©n t−¬ng lai cña
mμ theo. n−íc nhμ.
3- Ch−¬ng tr×nh c«ng t¸c th× qu¸ réng r·i mμ kÐm thiÕt thùc.
§Æt ra kÕ ho¹ch vμ ch−¬ng tr×nh kh«ng xÐt râ n¨ng lùc cña
nh÷ng ng−êi thi hμnh kÕ ho¹ch vμ ch−¬ng tr×nh ®ã. Thμnh thö viÖc A.G.
g× còng muèn lμm mμ viÖc g× lμm còng kh«ng triÖt ®Ó.
T«i th−êng nghe anh em trong §oμn Thanh niªn ViÖt Nam B¸o Sù thËt, sè 89,
ng−êi th× phμn nμn r»ng thiÕu c«ng viÖc ®Ó ho¹t ®éng, ng−êi th× ngμy 10-2-1948.
phμn nμn §oμn thiÕu c¸n bé.
NÕu thanh niªn biÕt t×m th× kh«ng thiÕu g× c«ng viÖc, còng
845 846Kh«ng nªn viÕt nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ lín ®−¬ng thêi.
C¸c b¹n nghÜ thÕ nμo?


Chóc mõng n¨m míi
Ngμy 10 th¸ng 2 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH


TH¦ Göi B¸O B¹N CHIÕn § ) ÊU53F1
B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n,
sè 5769, ngμy 19-5-1977.

C¸c b¹n th©n mÕn,
RÊt c¶m ¬n c¸c b¹n vÒ nh÷ng sè b¸o cña B¹n chiÕn ®Êu. §©y lμ
mét vμi ý kiÕn nhá ®Ò nghÞ víi c¸c b¹n: tê b¸o nμy dμnh cho nh÷ng
ng−êi lÝnh lª d−¬ng, nh÷ng chμng trai vui tÝnh, dÔ c¸u kØnh, dÔ c¶m
xóc chø kh«ng ph¶i lμ nh÷ng ng−êi lμm chÝnh trÞ s©u s¾c.
Bëi vËy, cÇn cã nh÷ng bøc tranh, nh÷ng bøc vÏ kh«i hμi,
nh÷ng g× lμm cho hä vui c−êi, nh÷ng tin tøc ng¾n vÒ n−íc §øc vμ
n−íc Ph¸p - ®Æc biÖt lμ nh÷ng tin tøc cã liªn quan ®Õn ®êi sèng cña
nh©n d©n (nh− kh«ng ®ñ l−¬ng thùc tiÕp tÕ, ®×nh c«ng, sù phiÒn
nhiÔu cña c¸c c¬ quan cai trÞ...).
Nãi tãm l¹i, cÇn lμm cho hä c¶m ®éng, tho¶i m¸i, lμm cho hä
c−êi vμ khãc ®Ó l«i cuèn hä vÒ phÝa chóng ta.
Kh«ng nªn viÕt nh÷ng bμi dμi.

___________
1) B¹n chiÕn ®Êu: Tê b¸o cña ta xuÊt b¶n b»ng tiÕng §øc nh»m thøc
tØnh lÝnh lª d−¬ng ng−êi §øc vμ ng−êi ¸o trong ®éi qu©n viÔn chinh Ph¸p
x©m l−îc ViÖt Nam h·y chÊm døt cuéc ®êi lμm lÝnh ®¸nh thuª. C¬ quan
b¸o B¹n chiÕn ®Êu ®ãng ë gi÷a mét khu rõng s©u ViÖt B¾c.
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®¸nh m¸y bøc th− nμy b»ng tiÕng Ph¸p, dßng ch÷
CHóC mõnG N¡M Míi b»ng tiÕng §øc. Bøc th− ®−îc Ðccuyn Bítse (c«ng d©n
CHDC §øc cò) nguyªn lμ sÜ quan trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam l−u gi÷.
(Theo b¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 5769, ngμy 19-5-1977. B.T).
847 848
NGUY£N TI£U

Kim d¹ nguyªn tiªu nguyÖt chÝnh viªn,
Xu©n giang, xu©n thuû tiÕp xu©n thiªn.
th− Göi TOμN THÓ Bé §éI KHU II
Yªn ba th©m xø ®μm qu©n sù, Vμ KHU III
D¹ b¸n quy lai nguyÖt m·n thuyÒn.

T«i rÊt vui lßng ®−îc Bé Quèc phßng vμ Bé Tæng chØ huy b¸o
R»M TH¸NG GI£NG c¸o r»ng: tÊt c¶ binh sÜ trong c¸c bé ®éi ë khu III vμ khu II nay ®Òu
biÕt ®äc vμ biÕt ch÷ quèc ng÷.
§ªm nay, r»m th¸ng giªng, tr¨ng võa trßn, ThÕ lμ tèt l¾m. §ã lμ mét th¾ng lîi to cho qu©n ®éi ta, cho
N−íc s«ng xu©n tiÕp liÒn víi mμu trêi xu©n. ChÝnh phñ ta vμ cho d©n téc ta.
Gi÷a n¬i khãi sãng th¨m th¼m, bμn b¹c viÖc qu©n,
Dèt n¸t còng lμ kÎ ®Þch. §Þch dèt n¸t gióp cho ®Þch ngo¹i x©m.
Nöa ®ªm trë vÒ, thuyÒn chë ®Çy ¸nh tr¨ng.
§Þch dèt n¸t tÊn c«ng ta vÒ tinh thÇn, còng nh− ®Þch thùc d©n
tÊn c«ng ta b»ng vò lùc. §Þch thùc d©n dùa vμo ®Þch dèt n¸t ®Ó thi
R»M TH¸NG GI£NG hμnh chiÕn l−îc ngu d©n. §Þch dèt n¸t dùa vμo ®Þch thùc d©n ®Ó
®−a d©n ta vμo n¬i mï qu¸ng.
R»m xu©n lång léng tr¨ng soi,
Bé ®éi ta tiªu diÖt ®−îc giÆc dèt, tøc lμ tiªu diÖt ®−îc mét lùc
S«ng xu©n n−íc lÉn mμu trêi thªm xu©n.
l−îng hËu thuÉn cña thùc d©n.
Gi÷a dßng bμn b¹c viÖc qu©n,
Khuya vÒ b¸t ng¸t tr¨ng ng©n ®Çy thuyÒn 1).
54F
Cã sù th¾ng lîi ®ã, lμ do c¸c cÊp trªn khÐo cæ ®éng, c¸c chÝnh
trÞ viªn khÐo tæ chøc, c¸c binh sÜ ®Òu h¨ng h¸i häc hμnh.
Th¸ng 2 n¨m 1948 T«i thay mÆt ChÝnh phñ göi lêi khen ngîi toμn thÓ bé ®éi khu
ViÕt b»ng ch÷ H¸n. II vμ III, ®· tranh ®−îc kÕt qu¶ vÎ vang Êy. Nh−ng bé ®éi ta chí v×
DÞch vμ in trong s¸ch thÕ mμ tù kiªu, tù m·n. Sù häc hái lμ v« cïng. Nay ®· biÕt ®äc biÕt
Hå ChÝ Minh, Th¬, viÕt, anh em ph¶i g¾ng søc häc thªm. Häc lμm tÝnh, häc chÝnh trÞ,
Nxb V¨n häc, Hμ Néi, häc lÞch sö, häc khoa häc th−êng thøc. Råi g¾ng häc cao h¬n n÷a.
1975, tr. 103 - 104.
§ång thêi, anh em ph¶i nhí r»ng: mçi ng−êi trong bé ®éi ph¶i
___________ lμ mét ng−êi tuyªn truyÒn. V× vËy, bé ®éi cÇn ph¶i ra søc gióp ®ång
1) B¶n dÞch cña Xu©n Thuû (B.T). bμo trong c«ng viÖc b×nh d©n häc vô, còng nh− trong nh÷ng c«ng
849 850viÖc kh¸c. Cè nhiªn, bé ®éi kh«ng ®−îc v× nh÷ng c«ng viÖc ®ã mμ
xao nh·ng viÖc häc tËp qu©n sù.
Mét qu©n ®éi v¨n hay vâ giái, lμ mét qu©n ®éi v« ®Þch. V× vËy,
trong lóc t«i khen bé ®éi khu II vμ khu III, t«i mong bé ®éi c¸c khu
kh¸c còng sÏ ra søc tiªu diÖt cho hÕt giÆc dèt.

TH¦ GöI HéI NGHÞ T¦ PH¸P TOμN QUèC
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Ngμy 24 th¸ng 2 n¨m 1948
Th−a c¸c vÞ ®¹i biÓu,
Hå CHÝ MINH
Nh©n dÞp nμy t«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c b¹n m¹nh khoÎ, vμ tá
B¶n ®¸nh m¸y cña
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cïng c¸c b¹n vμi ý kiÕn nh− sau:
l−u t¹i B¶o tμng Trong cuéc kh¸ng chiÕn nμy, c¸c b¹n ®· gãp mét phÇn lùc
Hå ChÝ Minh. l−îng lín. Tõ Bé tr−ëng, Thø tr−ëng ®Õn toμn thÓ nh©n viªn, ai
còng chÞu khæ chÞu khã tËn tuþ hy sinh, ®Ó lμm trßn nhiÖm vô. §ã
lμ mét sù vÎ vang cho giíi t− ph¸p ta.
C«ng viÖc t− ph¸p còng nh− mäi c«ng viÖc kh¸c cμng lμm ta
cμng tiÕn bé, nh−ng cμng tiÕn bé ta cμng thÊy râ nh÷ng sù trë ng¹i
vμ nh÷ng cè g¾ng ®Ó gi¶i quyÕt hoÆc kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i vμ
nh÷ng khuyÕt ®iÓm nã cßn sãt l¹i. Vμ ta ph¶i cμng cè g¾ng ®Ó gi¶i
quyÕt hoÆc kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i vμ khuyÕt ®iÓm Êy.
C¸c b¹n lμ bËc trÝ thøc. C¸c b¹n cã c¸i tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ vμ
vÎ vang lμ lμm g−¬ng cho d©n trong mäi viÖc. D©n ta ®· ®Êu tranh
mét c¸ch rÊt dòng c¶m. LÏ tÊt nhiªn giíi trÝ thøc ph¶i hy sinh ®Êu
tranh dòng c¶m h¬n n÷a ®Ó lμm g−¬ng cho nh©n d©n.
C¸c b¹n lμ viªn chøc cña ChÝnh phñ D©n chñ Céng hoμ mμ c¸c
b¹n ®· gióp x©y dùng nªn. ChÝnh thÓ D©n chñ Céng hoμ cña ta tuy
cßn trÎ tuæi, nh−ng ®· chiÕn th¾ng nhiÒu cuéc thö th¸ch, nã ®·
chøng tá r»ng qu¶ thËt lμ ®Çy t−¬ng lai. Do ®ã, nhiÖm vô c¸c b¹n
ph¶i tuyÖt ®èi trung thμnh víi chÝnh quyÒn d©n chñ.
T− ph¸p lμ mét c¬ quan träng yÕu cña chÝnh quyÒn, cho nªn
cμng ph¶i tinh thμnh ®oμn kÕt, hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan
851 852kh¸c, ®Ó tr¸nh nh÷ng mèi xÝch mÝch lÉn nhau, nã cã thÓ v× lîi
quyÒn nhá vμ riªng mμ h¹i ®Õn quyÒn lîi to vμ chung, cho c¶ t−
ph¸p vμ hμnh chÝnh.
C¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch thi hμnh ph¸p luËt. LÏ tÊt
nhiªn c¸c b¹n cÇn ph¶i nªu cao c¸i g−¬ng "phông c«ng, thñ ph¸ ), 5F1
chÝ c«ng v« t−" cho nh©n d©n noi theo.
TH− Göi ¤NG NGUYÔN V¡N LU¢N
Th−a c¸c b¹n, c«ng viÖc cña chóng ta cßn nhiÒu vμ cßn khã
nhäc, cuéc kh¸ng chiÕn cßn gay go. Nh−ng víi chÝ kiªn quyÕt vμ TR−ëNG KHU B×NH D¢N HäC Vô KHU III
lßng dòng c¶m cña chiÕn sÜ vμ ®ång bμo, víi sù tinh thμnh ®oμn kÕt
vμ sù nhÊt trÝ nç lùc cña mäi ng−êi vμ mäi bé phËn trong ChÝnh C¶m ¬n «ng ®· göi tÆng t«i 3 thø s¸ch. C¶m ¬n chÞ em gi¶ng
phñ ta, chóng ta cã thÓ qu¶ quyÕt r»ng: viªn Quúnh C«i ®· göi biÕu chiÕc kh¨n tay lôa thªu, vμ c¶m ¬n tÊt
c¶ anh em b×nh d©n häc vô ®· chóc t«i n¨m míi. Nhê ngμi chuyÓn
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
lêi th©n ¸i hái th¨m c¸c nam n÷ kiÓm so¸t viªn vμ gi¶ng viªn.
Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.
ThÊy trong néi san DiÖt dèt nãi khu III ®· cã kÕ ho¹ch quyÕt
D©n chñ Céng hoμ nhÊt ®Þnh v÷ng ch¾c. diÖt hÕt n¹n mï ch÷ trong n¨m nay. ThÕ lμ tèt l¾m. B×nh d©n häc
Víi sù l·nh ®¹o cña Bé tr−ëng vμ Thø tr−ëng t«i ch¾c Héi nghÞ vô vμ tÊt c¶ c¸c c¬ quan ®oμn thÓ vμ ®ång bμo khu III ph¶i cè g¾ng
sÏ cã kÕt qu¶ mü m·n. lμm cho ®óng kÕ ho¹ch.
T«i sÏ cã hai phÇn th−ëng:
Mét cho huyÖn nμo ®a sè x· ®· diÖt xong n¹n mï ch÷ tr−íc mäi
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
huyÖn kh¸c,
Th¸ng 2 n¨m 1948
Mét cho huyÖn nμo toμn huyÖn diÖt xong n¹n mï ch÷ tr−íc mäi
Hå CHÝ MINH
huyÖn kh¸c.
Hai lμ c¸c nam n÷ gi¸o viªn còng ph¶i cè g¾ng häc thªm. Khi
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
d¹y xong ch÷ quèc ng÷ råi th× d¹y lμm tÝnh, d¹y lÞch sö, ®Þa d−, ®¹o
Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
®øc c«ng d©n, v.v.. Nh− thÕ th× ng−êi d¹y vμ ng−êi häc ®Òu tiÕn bé
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 234-235.
mμ khu III sÏ lμ mét khu kiÓu mÉu cho v¨n ho¸ b×nh d©n.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 2 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH

___________ B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh sè 6,
1) Phông c«ng, thñ ph¸p: Ch¨m lo viÖc c«ng, gi÷ g×n ph¸p luËt (B.T). sè 928, ngμy 14-5-1948.
853 854Mong r»ng c¸c ®ång chÝ sÏ nhí nh÷ng lêi thμnh thËt ®ã, vμ sÏ
lμm trßn sø mÖnh vÎ vang ®ã.
Chóc c¸c ®ång chÝ m¹nh khoÎ.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 2 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH
Göi C¸C §åNG CHÝ
L£N §¦ ) êNG56F1
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh, l−u t¹i
Mét, chóc c¸c ®ång chÝ ®i ®−êng, ch©n cøng, ®¸ mÒm, thuËn Tæng liªn ®oμn lao ®éng
ViÖt Nam, b¶n chôp l−u
buåm xu«i giã.
t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
Hai, c¸c ®ång chÝ ®i ®−êng sÏ cùc khæ, c«ng t¸c sÏ khã kh¨n.
C¸c ®ång chÝ ph¶i ®em toμn tinh thÇn vμ nghÞ lùc cña thanh
niªn yªu n−íc mμ chÞu ®ùng, phÊn ®Êu, kh¾c phôc mäi sù gian nan,
®Ó tranh lÊy th¾ng lîi.
Ba, tõ lêi nãi ®Õn viÖc lμm, bÊt kú to nhá, c¸c ®ång chÝ ph¶i
lu«n lu«n nhí r»ng: M×nh lμ ®¹i biÓu cho thanh niªn yªu n−íc, ra
ngoμi ®Ó gióp anh em c«ng t¸c, ®Ó ®em t×nh th©n ¸i cña Tæ quèc cho
kiÒu bμo vμ ®Ó gióp ®ì hä, ®Ó tuyªn truyÒn cho thanh niªn vμ cho
c¶ d©n téc ViÖt Nam.
Bèn, c¸c ®ång chÝ ph¶i: ë trong néi bé th× th−¬ng yªu gióp ®ì
nhau, phª b×nh vμ häc tËp nhau. Trong c«ng t¸c th× cè g¾ng lμm
cho ®Çy ®ñ nhiÖm vô, lμm cho xøng ®¸ng lßng tin cËy cña anh em
thanh niªn, cña ®oμn thÓ vμ cña ®ång bμo.

___________
1) §Çu n¨m 1948, ChÝnh phñ cö mét ®oμn ngo¹i giao ®i c¸c n−íc Th¸i
Lan, Mianma, Trung Quèc vμ TiÖp Kh¾c ®Ó tuyªn truyÒn vÒ cuéc kh¸ng
chiÕn cña nh©n d©n ViÖt Nam chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc. Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh göi th− nμy tr−íc lóc ®oμn lªn ®−êng (BT).
855 856Tr−íc th× gióp c¸c nhμ chiÕn sÜ, nhμ th−¬ng binh, lÇn l−ît gióp
nh÷ng nhμ Ýt ng−êi. Søc c¸c ch¸u lμm ®−îc viÖc g× th× gióp viÖc Êy.
ThÝ dô: quÐt nhμ, g¸nh n−íc, lÊy cñi, xay lóa, gi÷ em, d¹y ch÷ quèc
ng÷, v.v..
§éi nμy thi ®ua víi ®éi kh¸c. Mçi th¸ng mét lÇn, c¸c ®éi b¸o
c¸o cho B¸c biÕt. §éi nμo giái h¬n, B¸c sÏ göi giÊy khen. §ã lμ ý
kiÕn cña B¸c. NÕu ch¸u nμo cã nhiÒu s¸ng kiÕn, t×m ra nhiÒu c¸ch
TH¦ NãI VÒ C¤NG T¸C gióp ®ì cμng tèt.
TRÇN QUèC TO¶N C¸c ch¸u nªn hiÓu r»ng: gióp ®ì ®ång bμo tøc lμ tham gia
kh¸ng chiÕn. Vμ do ®ã, c¸c ch¸u sÏ luyÖn tËp c¸i tinh thÇn siªng
n¨ng vμ b¸c ¸i ®Ó sau thμnh ng−êi c«ng d©n tèt cña n−íc ViÖt Nam
Göi c¸c ch¸u nhi ®ång trai vμ g¸i,
D©n chñ Céng hoμ, §éc lËp, Tù do, H¹nh phóc.
B¸c göi lêi th©n ¸i chóc c¸c ch¸u n¨m míi.
N¨m ngo¸i, c¸c ch¸u göi th− cho B¸c rÊt nhiÒu. TiÕc v× bËn
viÖc qu¸ B¸c kh«ng thÓ tr¶ lêi hÕt ®−îc kh¾p. Nh−ng B¸c nhí c¸c B¸c h«n c¸c ch¸u
ch¸u lu«n lu«n, vμ biÕt r»ng c¸c ch¸u ®Òu yªu n−íc, siªng häc, Th¸ng 2 n¨m 1948
siªng lμm, gi÷ kû luËt, th× B¸c rÊt vui lßng. Hå CHÝ MINH
Qua n¨m míi, B¸c ®Ò nghÞ c¸c ch¸u lμm mét viÖc lμ: c¸c ch¸u S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
tæ chøc nh÷ng ®éi TrÇn Quèc To¶n. Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt,
TrÇn Quèc To¶n lμ ai ? Tæ chøc thÕ nμo, vμ ®Ó lμm g× ? Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 237-238.

1- C¸ch ®©y chõng 700 n¨m, qu©n M«ng Cæ ®¸nh chiÕm gÇn
nöa ch©u ¢u, chiÕm gÇn hÕt ch©u ¸, vμ lÊy c¶ n−íc Trung Hoa. Lóc
®ã qu©n M«ng Cæ ®em 30 v¹n lÝnh ®Õn ®¸nh n−íc ta.
Do «ng TrÇn H−ng §¹o cÇm ®Çu, tæ tiªn ta tr−êng kú kh¸ng
chiÕn tr¶i qua 4, 5 n¨m ®¸nh tan qu©n M«ng Cæ, n−íc ta l¹i ®−îc
®éc lËp22.
TrÇn Quèc To¶n lμ ch¸u «ng TrÇn H−ng §¹o, lóc ®ã míi 15, 16
tuæi, còng ®i ®¸nh giÆc vμ lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng.
2- B¸c kh«ng ph¶i mong c¸c ch¸u tæ chøc nh÷ng ®éi TrÇn Quèc
To¶n ®Ó ®i ®¸nh giÆc vμ lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng, nh−ng mμ cèt
®Ó tham gia kh¸ng chiÕn b»ng c¸ch gióp ®ì ®ång bμo.
3- Tõ 5 ®Õn l0 ch¸u tæ chøc thμnh mét ®éi, gióp nhau häc hμnh.
Khi häc r¶nh mçi tuÇn mÊy lÇn c¶ ®éi ®em nhau ®i gióp ®ång bμo.
857 858KhuyÕt §IÓM

a- NhiÒu ®Þa ph−¬ng, anh em th«ng tin tuyªn truyÒn lÇm
t−ëng m×nh lμ c«ng chøc, lμm viÖc theo c¸ch bμn giÊy mμ quªn
nhiÖm vô cña m×nh lμ tuyªn truyÒn, cæ ®éng, gi¶i thÝch vμ huÊn
luyÖn cho nh©n d©n.
- C¸c cÊp th«ng tin tuyªn truyÒn th−êng thi hμnh chØ thÞ cÊp
th− GöI HéI NGHÞ TH«NG TIN trªn mét c¸ch m¸y mãc, kh«ng biÕt ¸p dông theo hoμn c¶nh thiÕt
thùc trong ®Þa ph−¬ng m×nh.
tuyªn TRuYÒN Vμ B¸o cHÝ ToμN Quèc
- Tuyªn truyÒn kh«ng chñ tr−¬ng thùc tÕ mμ hay nãi nh÷ng lý
luËn viÓn v«ng.
C¸c ®ång chÝ, - Ch−a cã mét ch−¬ng tr×nh, mét kÕ ho¹ch thiÕt thùc vμ ®Çy vÒ
T«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh khoÎ vμ Héi nghÞ cã c«ng t¸c còng nh− vÒ kiÓm tra.
kÕt qu¶ tèt. Sau ®©y lμ mét vμi ý kiÕn t«i ®−a ra ®Ó gióp vμo cuéc b- B¸o chÝ cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau ®©y:
th¶o luËn cña Héi nghÞ. 1. VÒ kü thuËt: Cã ®«i tê b¸o, khi th× réng, khi th× hÑp, ch÷ in th×
Theo ý kiÕn cña t«i, th× th«ng tin, tuyªn truyÒn vμ b¸o chÝ lμ ba luém thuém, khã ®äc, tªn b¸o th× th−êng ®æi kh¸c (khi in thÕ nμy, khi
ngμnh trong mét viÖc, ba ngμnh ®ã ph¶i ®i s¸t víi nhau. V× vËy, c¸c in c¸ch kh¸c), thμnh thö tê b¸o mÊt c¶ c¸i b¶n s¾c cña nã. NhiÒu khi
−u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm còng chia sÎ víi nhau. XÐt l¹i, h¬n mét "tiÕp theo trang sau" lén xén qu¸, lμm cho ng−êi ®äc khã t×m.
n¨m kh¸ng chiÕn, chóng ta thÊy trong th«ng tin, tuyªn truyÒn vμ 2. VÒ tin tøc: Tin tøc thÕ giíi nhiÒu h¬n tin tøc trong n−íc. Cã
b¸o chÝ, −u ®iÓm còng cã vμ khuyÕt ®iÓm còng cßn nhiÒu: nh÷ng tØnh nh− Hμ Giang, Lμo Cai hoÆc c¸c tØnh Trung Bé hÇu
nh− kh«ng bao giê cã tin tøc g× trªn mÆt b¸o. C¸c b¸o miÒn ng−îc
kh«ng chó ý d©n téc thiÓu sè.
−u §IÓM
- Cã khi ®¨ng tin kh«ng x¸c thùc.
1. MÆc dÇu hoμn c¶nh khã kh¨n, anh em ®Òu cè g¾ng lμm - Kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt. ThÝ dô: ®¨ng c¶ tªn, hoÆc sè c¸c bé ®éi
nhiÖm vô. ta. §¨ng râ ®Þa ®iÓm vμ kÕt qu¶ sau mét cuéc ®Þch nÐm bom.
2. Sè b¸o chÝ nhiÒu h¬n tr−íc, nhÊt lμ bÝch b¸o cμng ph¸t triÓn. 3.VÒ v¨n ch−¬ng: Qu¸ dμi dßng v¨n tù. Kh« khan, kÐm ho¹t b¸t
HÇu kh¾p c¸c c¬ quan vμ bé ®éi, c¸c ®oμn thÓ ®Òu cã bÝch b¸o. lanh lîi. Kh«ng phæ th«ng. Hay dïng ch÷ Tμu mμ kh«ng ®óng nghÜa.
C¸c huyÖn nh− An H¶i cã b¸o GiÕt giÆc, c¸c ®éi nhi ®ång nh− b¸o 4. VÒ chÝnh trÞ: Hay nãi chÝnh trÞ su«ng mμ Ýt chó ý ®Õn nh÷ng
Xung phong cña em bÐ ë H¶i D−¬ng, kü thuËt vμ néi dung rÊt kh¸. vÊn ®Ò quan träng kh¸c, nh− kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi.
3. NhiÒu n¬i cã s¸ng kiÕn dïng nh÷ng c¸ch thøc phæ th«ng ®Ó - Kh«ng n¾m ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh ®Ó gi¶i thÝch cho d©n.
tuyªn truyÒn, nh− kÞch, vÌ, ca dao, v.v.. ThÝ dô: vÊn ®Ò chÝnh phñ bï nh×n, nh÷ng viÖc cÇn thiÕt tr−íc vμ
sau khi ®Þch tÊn c«ng.
4. GÇn ®©y ®· ®i ®Õn chç thèng nhÊt th«ng tin tuyªn truyÒn.
859 860Kh«ng biÕt l·nh ®¹o d− luËn, kh«ng biÕt thóc ®Èy vμ n©ng cao
tinh thÇn tranh ®Êu cña nh©n d©n.
- §«i khi s¬ suÊt, cÈu th¶, lμm gi¶m gi¸ trÞ tê b¸o hoÆc lμm mÊt
lßng ng−êi xem. ThÝ dô: Tê b¸o nä ®¨ng bμi cã ®Çu kh«ng ®u«i. Tê
b¸o kia quªn c¶ lÞch sö, trËn §èng §a ngμy 5 th¸ng Giªng ©m
lÞch23, th× viÕt lμ 10 th¸ng 11. Tê b¸o kh¸c ®¨ng tin vÞ linh môc X
hμng ®Þch, kú thùc vÞ Êy lμ mét ng−êi tèt.
TH− Göi §OμN 29
5. VÒ ph¸t hμnh: ChËm ch¹p vμ thiÕu thèn. NhiÒu n¬i, hμng
th¸ng kh«ng cã b¸o, kh«ng cã tin tøc. (Trung ®oμn Thñ ®«)
6. VÒ ®Þch vËn: Cßn rÊt kÐm, ®èi lÝnh Ph¸p còng nh− ®èi nh÷ng
ng−êi ViÖt lÇm ®−êng theo Ph¸p.
B¸c nhËn ®−îc th− c¸c chó b¸o c¸o th¾ng trËn ngμy 8-1-1948
7. VÒ kinh nghiÖm: Kh«ng biÕt trao ®æi cho nhau. Vïng nμy cã vμ c¸c chiÕn lîi phÈm c¸c chó biÕu B¸c. C¶m ¬n.
nhiÒu s¸ng kiÕn hay, ®· l−îm ®−îc kÕt qu¶ tèt, mμ vïng kh¸c
C¸c chó cÇn ph¶i nghiªn cøu nh÷ng −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm
kh«ng biÕt b¾t ch−íc (nh÷ng ®iÒu 5, 6, 7 th× b¸o chÝ còng nh− th«ng
trong trËn ®ã vμ nh÷ng trËn b¹i hoÆc th¾ng c¸c n¬i kh¸c ®Ó rót
tin tuyªn truyÒn).
kinh nghiÖm, ®Ó häc tËp thªm.
Nãi tãm l¹i: Néi dung c¸c tê b¸o ch−a ph¶n ¸nh ®−îc sù sinh
ho¹t cña c¸c tÇng líp d©n chóng, ch−a thμnh tê b¸o cña d©n chóng. BÊt kú bao giê, bÊt kú ë ®©u, ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ s½n sμng, ®Ò
phßng cÈn thËn. BÊt kú bao giê, bÊt kú ë ®©u, ta ph¶i liªn l¹c mËt
T«i mong r»ng, trong cuéc Héi nghÞ nμy, c¸c ®ång chÝ sÏ bμn
thiÕt víi d©n, ph¶i lμm cho d©n mÕn, d©n tin.
®Þnh mét ch−¬ng tr×nh thiÕt thùc vμ ®Çy ®ñ ®Ó söa ch÷a nh÷ng
khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn nh÷ng −u ®iÓm, ®Ó lμm cho th«ng tin Nh− thÕ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
tuyªn truyÒn vμ b¸o chÝ trë nªn rÊt ho¹t ®éng. Mμ muèn ®¹t môc T«i mong toμn thÓ t−íng sÜ §oμn 29 cè g¾ng ®Ó giËt gi¶i
®Ých ®ã th× ®μo t¹o c¸n bé míi lμ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ph¶i th−ëng ®Çu trong cuéc LuyÖn qu©n ®éi lËp chiÕn c«ng.
gi¶i quyÕt.
C¸c chó cã d¸m høa víi Giμ Hå nh− thÕ kh«ng? Giμ Hå chê b¸o
T«i ch¾c r»ng c¸c ®ång chÝ sÏ cè g¾ng ®Ó lμm cho th«ng tin, c¸o th¾ng trËn cña c¸c chó, ®Ó khen ngîi thªm c¸c chó.
tuyªn truyÒn vμ b¸o chÝ lμm trßn nhiÖm vô tuyªn truyÒn, cæ ®éng,
huÊn luyÖn vμ l·nh ®¹o nh©n d©n.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 2 n¨m 1948
Th¸ng 2 n¨m 1948 Hå CHÝ MINH
Hå CHÝ MINH
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
T¹p chÝ Kinh nghiÖm tuyªn
Hå ChÝ Minh l−u t¹i B¶o tμng
truyÒn, Së Th«ng tin Nam Bé,
Hå ChÝ Minh.
sè 7, th¸ng 5-1949.
861 8622. §èi víi nh©n d©n, nh©n d©n lμ nÒn t¶ng, lμ cha mÑ cña bé
®éi. ChÝnh trÞ viªn ph¶i lμm cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu bé ®éi.
Ph¶i lμm sao cho bé ®éi ®−îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. Muèn
nh− thÕ, th× ph¶i ®èc thóc bé ®éi siªng gióp d©n, h¨ng ®¸nh giÆc.
3. §èi víi qu©n ®Þch, gåm c¶ binh lÝnh Ph¸p cïng nh÷ng ng−êi
ngo¹i quèc vμ ng−êi ViÖt Nam trong qu©n ®éi Ph¸p, chÝnh trÞ viªn
ph¶i biÕt c¸ch tuyªn truyÒn kh«n khÐo, thiÕt thùc, ®Ó gi¸c ngé hä,
Th− göi HéI NGHÞ CHÝNH TRÞ VI£N24
l«i kÐo hä vÒ phÝa ta.
Kû luËt ph¶i ®−îc thi hμnh tõ trªn ®Õn d−íi. Tr¸ch nhiÖm cña
C¸c ®ång chÝ, ng−êi chØ huy qu©n sù vμ ng−êi chÝnh trÞ viªn ph¶i ®Þnh râ rμng.
Nh©n dÞp Héi nghÞ, t«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh ChÝnh trÞ viªn ph¶i lμm ng−êi kiÓu mÉu trong mäi viÖc. §ã lμ
khoÎ. Sau ®©y lμ vμi ý kiÕn cña t«i ®èi víi c«ng t¸c cña chÝnh trÞ nh÷ng ®iÓm chÝnh.
viªn, ®Ó gióp anh em th¶o luËn: Nay chóng ta ®ang tiÕn hμnh cuéc vËn ®éng LuyÖn qu©n lËp
T− c¸ch cña chÝnh trÞ viªn cã ¶nh h−ëng rÊt quan träng ®Õn bé c«ng, chÝnh trÞ lμ mét ®éng lùc to trong cuéc vËn ®éng ®ã. T«i mong
®éi. Ng−êi chÝnh trÞ viªn tèt, th× bé ®éi Êy tèt. Ng−êi chÝnh trÞ viªn r»ng Héi nghÞ sÏ cã ch−¬ng tr×nh vμ kÕ ho¹ch thiÕt thùc râ rμng, ®Ó
kh«ng lμm trßn nhiÖm vô, th× bé ®éi Êy kh«ng tèt. lμm cho cuéc vËn ®éng Êy ®¹i thμnh c«ng.
V« luËn ë cÊp bËc nμo, chÝnh trÞ viªn cã ba nhiÖm vô chÝnh: Sau n÷a, t«i göi lêi khuyªn g¾ng vμ hái th¨m c¸c bé ®éi, vμ t«i
§èi víi bé ®éi, chê c¸c bé ®éi b¸o c¸o nh÷ng chiÕn c«ng vÎ vang sau nμy.
§èi víi nh©n d©n,
§èi víi qu©n ®Þch. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
1. §èi víi bé ®éi, chÝnh trÞ viªn ph¶i s¨n sãc lu«n lu«n ®Õn sinh Th¸ng 3 n¨m 1948
ho¹t vËt chÊt cña hä: ¨n, mÆc, ë, nghØ, tËp luyÖn, c«ng t¸c, søc Hå CHÝ MINH
chiÕn ®Êu. VÒ mÆt tinh thÇn, ph¶i s¨n sãc ®Ó n©ng cao kû luËt, bμi
trõ hñ ho¸, ph¸t triÓn v¨n ho¸, vμ ®−êng lèi chÝnh trÞ trong bé ®éi. S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c
ChÝnh trÞ viªn cÇn ph¶i biÕt râ vμ b¸o c¸o cho cÊp trªn râ sè lùc l−îng trang nh©n d©n,
l−îng vμ chÊt l−îng cña bé ®éi m×nh. Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n,
Hμ Néi, 1962, tr. 50-51.
Khen th−ëng ng−êi tèt, trõng ph¹t ng−êi xÊu, còng lμ tr¸ch
nhiÖm cña chÝnh trÞ viªn. Trong thêi kú võa qua, Ýt thÊy chÝnh trÞ
viªn nμo ®Ò nghÞ khen th−ëng nh÷ng binh sÜ cã chiÕn c«ng oanh
liÖt. §ã lμ mét khuyÕt ®iÓm lín.
§èi víi bé ®éi, chÝnh trÞ viªn ph¶i th©n thiÕt nh− mét ng−êi
chÞ, c«ng b×nh nh− mét ng−êi anh, hiÓu biÕt nh− mét ng−êi b¹n.
863 864
TH¦ Göi HéI NGHÞ C¸N Bé §¶NG TH¦ Göi HéI NGHÞ QU¢N Y
TRONG QU¢N §éI LÇN THø T¦
(Sau chiÕn th¾ng S«ng L«) Nh©n dÞp nμy t«i göi lêi chμo th©n ¸i hái th¨m c¸c ®¹i biÓu vμ
nhê c¸c ®¹i biÓu chuyÓn lêi hái th¨m tÊt c¶ c¸c nh©n viªn nam n÷
trong qu©n y.
Nh©n dÞp Héi nghÞ, t«i göi lêi th©n ¸i chμo c¸c ®ång chÝ. Sau
Tõ ngμy kh¸ng chiÕn ®Õn nay, qu©n y ph¸t triÓn rÊt kh¸ vμ c¸c
®©y lμ vμi ý kiÕn t«i muèn nãi cïng c¸c ®ång chÝ.
b¸c sÜ, kh¸n hé, cøu th−¬ng, ai còng chÞu khã, cè g¾ng. §ã lμ nh÷ng
1. Kh¸ng chiÕn ®· dÇn dÇn chuyÓn sang giai ®o¹n míi. C«ng ®iÓm rÊt tèt.
viÖc sÏ nhiÒu h¬n vμ gay go h¬n. C¸c ®ång chÝ ta trong bé ®éi cÇn Song, qu©n y còng nh− mäi viÖc kh¸c, chóng ta ®ang míi mÎ,
chuÈn bÞ ®Çy ®ñ tinh thÇn, nghÞ lùc, kÕ ho¹ch ®Ó l·nh ®¹o toμn thÓ chóng ta cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm. Chóng ta ph¶i cè g¾ng n÷a, ®Ó
bé ®éi v−ît qua mäi sù khã kh¨n, quyÕt giμnh cho ®−îc th¾ng lîi. tiÕn bé h¬n n÷a.
2. Bé ®éi ta ngμy cμng tr−ëng thμnh vμ tiÕn bé. C¸c ®ång chÝ Sau ®©y lμ nh÷ng ý kiÕn cña t«i vÒ vÊn ®Ò qu©n y:
c¸n bé cña §¶ng ë c¸c cÊp ph¶i cè g¾ng tiÕn bé h¬n, ®Ó l·nh ®¹o bé
1. Ng−êi thÇy thuèc ch¼ng nh÷ng cã nhiÖm vô cøu ch÷a bÖnh
®éi. Tõ viÖc lín ®Õn viÖc nhá, c¸n bé ®Òu ph¶i lμm kiÓu mÉu. Gi÷
tËt mμ cßn ph¶i n©ng ®ì tinh thÇn nh÷ng ng−êi èm yÕu.
g×n kû luËt, häc tËp kü thuËt, luyÖn qu©n lËp c«ng, xung phong
h·m trËn, th©n ¸i ®oμn kÕt, nãi tãm l¹i, mçi viÖc trong bé ®éi, c¸n V× sù kÝch thÝch trong chiÕn trËn, v× sù sinh ho¹t kh¾c khæ
bé ®Òu ph¶i lμm g−¬ng. Nh− thÕ th× qu©n ®éi ta sÏ lμ mét qu©n ®éi trong qu©n ®éi, v× sù tu d−ìng ch−a ®Çy ®ñ, hoÆc v× nh÷ng ®iÒu
kiÖn khæ së, mét sè anh em qu©n nh©n kh«ng ®−îc trÊn tÜnh, ®èi
v« ®Þch, vμ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.
víi thÇy thuèc kh«ng ®−îc nh· nhÆn. GÆp nh÷ng ca nh− vËy,
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng chóng ta nªn lÊy lßng nh©n lo¹i vμ t×nh th©n ¸i mμ c¶m ®éng c¶m
ho¸ hä. Ng−êi ta cã c©u: "l−¬ng y kiªm tõ mÉu”, nghÜa lμ mét ng−êi
Th¸ng 3 n¨m 1948
thÇy thuèc ®ång thêi ph¶i lμ mét ng−êi mÑ hiÒn. (Cè nhiªn, chÝnh
Hå CHÝ MINH
trÞ viªn nªn ph¶i chó ý nh÷ng ca nh− thÕ, nh−ng lμ mét vÊn ®Ò
S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c kh¸c).
lùc l−îng vò trang nh©n d©n,
2. Chóng ta võa kh¸ng chiÕn võa kiÕn quèc. V× vËy, nh©n tμi
Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n,
Hμ Néi, 1962, tr.54.
chuyªn m«n nhÊt lμ nh©n tμi vÒ m«n y tÕ, chØ sÏ thiÕu chø ch−a cã
thõa. V× vËy, c¸c ngμnh chuyªn m«n, nhÊt lμ ngμnh thuèc, sÏ ®−îc
865 866®Æc biÖt träng ®·i, lÏ tÊt nhiªn ngμnh thuèc ph¶i cè g¾ng lμm tho¶
m·n nhu cÇu cña ®ång bμo.
3. Bé ®éi ta th× nhiÒu, mμ nh©n tμi qu©n y ta th× cßn thiÕu. V×
vËy ta ph¶i cã nh÷ng c¬ quan qu©n y l−u ®éng. C¬ quan Êy th× khã
nhäc h¬n. VËy t«i mong r»ng Héi nghÞ sÏ cã kÕ ho¹ch ®Ó lËp thμnh
nh÷ng c¬ quan vμ anh em sÏ xung phong phô tr¸ch nh÷ng c¬ quan
®ã. Cè nhiªn nh÷ng nh©n viªn trong c¬ quan l−u ®éng ph¶i ®−îc )
®Æc biÖt s¨n sãc vÒ mäi ph−¬ng diÖn.
HAI BøC MËT §iÖN Göi KHU V57F1
4. Nh©n viªn qu©n y ai còng cè g¾ng, nh−ng bé ®éi vÉn cßn èm
nhiÒu. Mét mÆt lμ v× thiÕu thuèc. Mét mÆt kh¸c lμ v× sù kiÓm so¸t
Bøc §IÖN THø NHÊT
thuèc men ch−a ®−îc chu ®¸o.
V× vËy Héi nghÞ cÇn ph¶i chó ý thiÕt thùc vÒ viÖc ®ã. Vμ anh MËt ®iÖn sè 946/TRT
em qu©n y, tõ cÊp trªn ®Õn cÊp d−íi, cÇn ph¶i lÊy viÖc ®ã lμm tr¸ch MËt ®iÖn göi khu V. Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam göi hai «ng
nhiÖm danh dù cña m×nh. B¶y ViÔn vμ M−êi Chi chØ huy bé ®éi B×nh Xuyªn.
5. Ngμy nay, tõ c¸c Bé trong ChÝnh phñ cho ®Õn bé ®éi vμ nh©n 1. C¶m ¬n hai chó ®· göi ®iÖn chóc TÕt t«i.
d©n, ®ang më cuéc vËn ®éng thi ®ua. Qu©n y còng nªn h¨ng h¸i 2. T«i göi lêi th©n ¸i khen ngîi toμn thÓ bé ®éi B×nh Xuyªn ®·
tham gia cuéc thi ®ua Êy. T«i thay mÆt ChÝnh phñ mμ høa r»ng: lu«n lu«n cè g¾ng vμ t«i ch¾c anh em sÏ lu«n lu«n cè g¾ng thªm ®Ó
ng−êi nμo hoÆc bé phËn nμo t×m ®−îc, chÕ t¹o ®−îc mét thø thuèc lËp nhiÒu chiÕn c«ng míi vμ vÎ vang míi. ChÝnh phñ sÏ vui lßng ghi
míi cã hiÖu qu¶ hoÆc nghÜ ra c¸ch g× míi lμm cho viÖc y tÕ tiÕn bé c«ng nh÷ng chiÕn sÜ anh hïng.
mau chãng h¬n th× sÏ ®−îc träng th−ëng.
3. T«i l¹i dÆn anh em mäi viÖc ®Òu ®Æt quyÒn lîi cña Tæ quèc
T«i mong r»ng Héi nghÞ sÏ ®Þnh mét ch−¬ng tr×nh thiÕt thùc ®Ó lªn trªn hÕt, th× viÖc g× khã mÊy còng dÔ gi¶i quyÕt.
söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm vμ ph¸t triÓn nh÷ng −u ®iÓm cña
4. Bao giê cã vÊn ®Ò g× khã xö th× cø ®iÖn ChÝnh phñ vμ Bé
qu©n y, ®Ó lμm cho qu©n y ngμy cμng tiÕn bé.
Tæng chØ huy.
Chóc Héi nghÞ thμnh c«ng.
5. Nhê hai chó thay mÆt t«i hái th¨m gia quyÕn liÖt sÜ Ba D−¬ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng 6. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
Th¸ng 3 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH
Hå CHÝ MINH
___________
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh 1) §Çu n¨m 1948 nh©n dÞp ®oμn cña ChÝnh phñ vμo c«ng t¸c Nam Bé,
sè 6, sè 908, ngμy 23-4-1948. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· göi hai bøc ®iÖn cho khu V. Trung ®oμn 3 ®·
nhËn ®−îc hai bøc ®iÖn ®ã ngμy 13-4-1948.(Chó thÝch theo b¸o Qu©n ®éi
nh©n d©n, sè 10536, ngμy 23-9-1990 (B.T).
867 868BøC §IÖN THø HAI

MËt ®iÖn sè 947/TRT
MËt ®iÖn göi khu V. Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam göi Trung
t−íng NguyÔn B×nh.
1. Nhê chó chuyÓn lêi t«i khen ngîi toμn thÓ bé ®éi ®· tham
gia nh÷ng trËn th¾ng lîi Sμi Gßn - §μ L¹t, Sμi Gßn - Sa §Ðc ®Çu
th¸ng 3 (th¸ng 3 -1948) vμ lêi t«i khuyªn bé ®éi cè g¾ng ®Ó lËp TH¦ GöI L·O DU KÝCH §ç NH¦ TH×N
nhiÒu chiÕn c«ng míi. LμNG TUÊN KIÖT, PHñ B×NH GIANG
2. Nh©n dÞp nμy riªng t«i göi lêi dÆn chó mäi viÖc ph¶i cÈn
thËn bμn b¹c víi anh em UBKCHC vμ c¸c ®ång chÝ phô tr¸ch qu©n (Nhê UBKCHC H¶i D−¬ng giao)
sù ®Ó gi÷ ®óng nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch lμ
nguyªn t¾c tèi cao cña chÝnh quyÒn d©n chñ ta: mäi viÖc ®Òu ®Æt lîi T«i ®äc b¸o D©n qu©n khu III, thÊy ®ång chÝ ®· 50 tuæi, mμ rÊt
quyÒn cña Tæ quèc lªn trªn ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oμn kÕt gi÷a qu©n vμ h¨ng h¸i tham gia du kÝch, cã nhiÒu s¸ng kiÕn, vμ ®· lËp ®−îc kh¸
d©n còng nh− trong qu©n ®éi. chiÕn c«ng.
3. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng. T«i rÊt vui lßng khen ngîi ®ång chÝ, vμ mong ®ång chÝ cè g¾ng
®Ó lËp nhiÒu chiÕn c«ng n÷a. §ång thêi t«i khuyªn toμn thÓ anh chÞ
em du kÝch, ph¶i häc nh÷ng s¸ng kiÕn vμ theo g−¬ng dòng c¶m cña
Hå CHÝ MINH
®ång chÝ Th×n ®Ó giÕt cho nhiÒu giÆc, c−íp cho nhiÒu sóng, mçi
ng−êi ®Òu ph¶i cè g¾ng, ®Ó giËt cho ®−îc gi¶i th−ëng vÎ vang trong
B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, cuéc LuyÖn qu©n lËp c«ng nμy.
Sè 10536, ngμy 23-9-1990.
T«i l¹i mong r»ng: cã nh÷ng chiÕn sÜ l·o thμnh nh− ®ång chÝ
Th×n lμm kiÓu mÉu. Du kÝch H¶i D−¬ng sÏ cè g¾ng ®Ó trë nªn du
kÝch kiÓu mÉu trong toμn khu, toμn quèc.
Sau n÷a, t«i tÆng ®ång chÝ Th×n 4 ch÷: "L·o ®−¬ng Ých tr¸ng"
nghÜa lμ: "Cμng giμ cμng m¹nh".


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 3 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH

B¸o Qu©n du kÝch,
sè 2 vμ 3, ngμy 15-4-1948.
869 870
TR¶ LêI §IÖN CñA MéT NHμ B¸O
TH¦ GöI TRUNG §éI DU KÝCH
N¦íC NGOμI
KIM THμNH

Hái:
C¶m ¬n c¸c chó ®· göi biÕu t«i 1 c¸i ¸o m−a lÊy cña giÆc. Quý
Th−a Chñ tÞch,
h¬n n÷a, lμ c¸c chó høa: lu«n lu«n cè g¾ng lÊy vò khÝ cña ®Þch giÕt
®Þch. T«i kÝnh träng chóc Chñ tÞch n¨m míi mu«n sù tèt lμnh vμ rÊt
c¶m ¬n Chñ tÞch tr¶ lêi c©u hái sau ®©y:
Nay lμ dÞp tèt cho qu©n du kÝch, còng nh− cho VÖ quèc qu©n
thi ®ua nhau giÕt cho nhiÒu giÆc, c−íp cho nhiÒu sóng ®Ó giËt gi¶i 1. KÕt qu¶ n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn thÕ nμo. Vμ triÓn
th−ëng trong cuéc vËn ®éng LuyÖn qu©n lËp c«ng. C¸c chó ph¶i cè väng n¨m nay sÏ thÕ nμo? Trong n¨m nay cã thÓ ®i ®Õn hoμ b×nh
g¾ng lªn. kh«ng?

Mét ®iÒu n÷a c¸c chó ph¶i lu«n lu«n nhí: Du kÝch lμ nh− c¸, 2. Theo tin Ph¸p, «ng B«lae cã nãi r»ng: ¤ng B¶o §¹i chÞu
nh©n d©n lμ nh− n−íc. nhËn ®iÒu kiÖn qu©n ®éi ViÖt Nam sÏ ë d−íi quyÒn chØ huy cña
Ph¸p. Tin Êy cã thùc kh«ng?
Muèn giÕt ®Þch th¾ng trËn, th× ph¶i cã ®ång bμo gióp mäi mÆt.
NÕu Chñ tÞch vui lßng cho biÕt vÊn ®Ò g× thªm th× t«i rÊt c¶m ¬n.
Muèn ®−îc ®ång bμo vui lßng gióp, th× ta ph¶i gióp ®ì ®ång bμo,
kÝnh träng ®ång bμo. §ã lμ con ®−êng th¾ng lîi. Tr¶ lêi:
Chóc c¸c chó ra søc tranh ®Êu vμ nhiÒu th¾ng lîi. T«i c¶m ¬n ngμi vÒ lêi chóc n¨m míi. Vμ t«i xin chóc ngμi mét
n¨m míi tèt ®Ñp.
1. Trong n¨m kh¸ng chiÕn võa qua, qu©n ®éi Ph¸p ®· mÊt h¬n
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng 60.000 ng−êi chÕt vμ bÞ th−¬ng víi mét sè phi c¬, tμu thuû vμ vâ khÝ.
Th¸ng 3 n¨m 1948 Qu©n ®éi ViÖt Nam mÊt 1/6 sè ®ã, v× chóng t«i ®¸nh theo lèi du kÝch.
Hå CHÝ MINH
KÕt qu¶ qu©n Ph¸p chiÕm ®ãng nh÷ng thμnh phè nh− HuÕ, Hμ
Néi, H¶i Phßng vμ mét vμi n¬i kh¸c. Nh−ng 95% l·nh thæ ViÖt
B¸o Qu©n du kÝch, Nam vÉn ë d−íi quyÒn ChÝnh phñ ViÖt Nam.
sè 2 vμ 3, ngμy 15-4-1948. TriÓn väng n¨m nay lμ cuéc chiÕn tranh cã thÓ gay go h¬n.
Song dï ph¶i hy sinh vμ cùc khæ mÊy, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt
871 872Nam còng quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn cïng ®Ó tranh kú ®−îc thèng N−íc Mü vμ n−íc Anh thõa nhËn Phi LuËt T©n vμ Ên §é, DiÕn
nhÊt vμ ®éc lËp thùc sù. §iÖn ®éc lËp. Hai c−êng quèc ®ã ®· cho n−íc Ph¸p mét bμi häc
Thùc d©n Ph¸p th−êng phao ra nh÷ng tin kh«ng ®Ých x¸c. ¤ng chÝnh trÞ rÊt khÐo vμ quang minh. NÕu thùc d©n Ph¸p vÉn kh− kh−
gi÷ chÆt tham väng cò th× chóng sÏ thÊt b¹i. ChÝnh nghÜa bao giê
B«lae muèn nãi g× th× nãi. Song «ng VÜnh Thuþ lμ Cè vÊn cña
còng th¾ng.
ChÝnh phñ ViÖt Nam. ¤ng Êy kh«ng thÓ ®μm ph¸n hoÆc hμnh ®éng
g× tr−íc khi ChÝnh phñ ViÖt Nam ®ång ý. V¶ ch¨ng nÕu qu©n ®éi vμ
ngo¹i giao ViÖt Nam ë d−íi quyÒn Ph¸p tøc lμ ViÖt Nam ch−a ®−îc Chμo ngμi
®éc lËp h¼n vμ vÉn lμ thuéc ®Þa cña Ph¸p. §iÒu kiÖn nh− thÕ th× Th¸ng 3 n¨m 1948
ngoμi bän ph¶n quèc ra, kh«ng cã mét ng−êi ViÖt Nam chÞu nhËn, Hå CHÝ MINH
Cè vÊn VÜnh Thuþ còng vËy.
H¬n 80 n¨m d−íi quyÒn thèng trÞ cña Ph¸p, nh©n d©n ViÖt Tμi liÖu l−u t¹i
Nam ®· nÕm ®ñ sØ nhôc vμ ®au khæ. Nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt L−u tr÷ Bé Ngo¹i giao.
kh«ng chÞu lμm n« lÖ lÇn n÷a. S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
2. T«i chØ thªm ý kiÕn nμy: Trong cuéc ThÕ giíi ®¹i chiÕn lÇn
Nxb. Sù thËt, Hμ Néi,
thø hai, c¸c n−íc d©n chñ ®· hy sinh hμng triÖu ng−êi ®Ó gi÷ tù do 1985, t.5, tr. 69-71.
d©n chñ cho thÕ giíi.
Trong HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng, c¸c n−íc ®· trÞnh träng
tuyªn bè thõa nhËn c¸c d©n téc ®éc lËp. HiÕn ph¸p cña n−íc Ph¸p
còng tuyªn bè r»ng: N−íc Ph¸p sÏ kh«ng dïng vò lùc víi c¸c d©n
téc kh¸c.
Thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p g©y nªn cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ë
ViÖt Nam tøc lμ chóng ®· ph¸ ho¹i HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng.
Chóng ®· ph¸ ho¹i HiÕn ph¸p cña n−íc Ph¸p. Nh©n d©n ViÖt Nam
bÊt ®¾c dÜ ph¶i kh¸ng chiÕn ®Ó tranh thèng nhÊt vμ ®éc lËp. ThÕ lμ
nh©n d©n ViÖt Nam t«n träng HiÕn ch−¬ng §¹i T©y D−¬ng, theo
mét t«n chØ cïng c¸c n−íc d©n chñ.
ë c¸c n−íc ¢u Mü còng nh− ë c¸c n−íc kh¸c vÉn cã nh÷ng
ng−êi d©n chñ lªn tiÕng bªnh vùc ViÖt Nam. Song nh÷ng tiÕng ®ã
vÉn cßn th−a thít. T«i mong r»ng nh÷ng ®oμn thÓ d©n chñ ë c¸c
n−íc còng nh− ë Ph¸p sÏ ñng hé ViÖt Nam mét c¸ch thiÕt thùc h¬n.
873 874
TH¦ GöI C¸C VÞ TH¢N HμO, TH¢N SÜ Vμ
§åNG BμO TH¤N H¶I L¹NG, X· VÜNH THμNH TH¦ GöI §åNG BμO AN PHó
(Nhê UBKCHC tØnh chuyÓn) Vμ V¡N GI¸O (NGHÜA H¦NG)

T«i xem b¸o C«ng d©n thÊy r»ng: C¸c vÞ th©n hμo, th©n sÜ, vμ T«i ®−îc biÕt r»ng ®ång bμo ®· bá sù ¨n uèng hμng n¨m, ®em
®ång bμo H¶i L¹ng, sau khi ®· tù ph¸ nhμ cöa ®Ó t¶n c−, cßn gãp ruéng hËu vμ huª ®iÒn ®Êu gi¸ ®−îc 3000 ®ång gióp quü Mïa ®«ng
nhau 2000 ®ång vμ ®em cê xÝ trong ®Òn may thμnh ¸o trÊn thñ ®Ó
binh sÜ.
gióp chiÕn sÜ mïa ®«ng.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi ®ång bμo vμ thay mÆt chiÕn
Cö chØ Êy ®· chøng minh r»ng: Do c¸c vÞ th©n hμo, th©n sÜ kªu
gäi ®ång bμo H¶i L¹ng ®· tá râ c¸i chÝ kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, vμ sÜ c¶m ¬n ®ång bμo.
tÊm lßng v× n−íc quªn nhμ. §ång bμo ®· bá sù ¨n uèng hoang phÝ, thÕ lμ thùc hμnh ch÷
T«i xin thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi ®ång bμo, vμ thay mÆt KiÖm, thùc hμnh ®êi sèng míi. L¹i ®em sè tiÒn tiÕt kiÖm ®−îc, gióp
chiÕn sÜ c¶m ¬n ®ång bμo. Vμ sÏ nªu c¸i g−¬ng yªu n−íc vμ hy sinh chiÕn sÜ, thÕ lμ thiÕt thùc ñng hé kh¸ng chiÕn.
cña ®ång bμo H¶i L¹ng cho quèc d©n ®Òu biÕt. T«i mong r»ng: tõ ®©y, ®ång bμo sÏ h¨ng h¸i thi ®ua tham gia
Cã n−íc th× sÏ cã nhμ, chóng ta kiªn quyÕt ph¸ ho¹i ®Ó ®¸nh giÆc. c¸c c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, nh− t¨ng gia s¶n xuÊt, gióp ®ì bé ®éi,
§Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, thèng nhÊt vμ ®éc lËp thμnh c«ng, ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô, v.v..
chóng ta sÏ cïng nhau x©y ®¾p nhμ cöa, nh÷ng phè lμng ®−êng hoμng
Nh− thÕ lμ ®ång bμo gióp søc ®Ó lμm cho tr−êng kú kh¸ng
vμ ®Ñp ®Ï h¬n, xøng ®¸ng víi ®êi sèng míi cña nh©n d©n ViÖt Nam
chiÕn chãng th¾ng lîi, thèng nhÊt ®éc lËp chãng thμnh c«ng.
míi, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, ®éc lËp, tù do, h¹nh phóc.
Chóng ta ph¸ ho¹i ®−îc, chóng ta nhÊt ®Þnh kiÕn thiÕt ®−îc.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
T«i chóc ®ång bμo khoÎ m¹nh vμ cè g¾ng.
Th¸ng 3 n¨m 1948
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH
Th¸ng 3 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
B¸o Cøu quèc, sè 878, Hμ Néi, 1958, t.1, tr.248.
ngμy 29-3-1948.
875 876§èi víi ®Þch, ph¶i c−¬ng quyÕt, kh«n khÐo.
Nãi tãm l¹i lμ nh÷ng ®¹o ®øc vμ t− c¸ch mμ ng−êi c«ng an c¸ch
mÖnh ph¶i cã, ph¶i gi÷ cho ®óng. Nh÷ng ®iÒu ®ã, ch¼ng nh÷ng nªn
lu«n lu«n nªu trªn b¸o mμ l¹i nªn viÕt thμnh ca dao cho mäi ng−êi
c«ng an häc thuéc, nªn viÕt thμnh khÈu hiÖu d¸n t¹i nh÷ng n¬i c¸c
anh em c«ng an th−êng ®Õn (bμn giÊy, nhμ ¨n, phßng ngñ, v.v.).

T¦ C¸CH NG¦êI C¤NG AN C¸CH MÖNH Ngoμi ra, c«ng an th−êng ph¶i kiÓm so¸t nh©n viªn vμ c«ng
viÖc cña m×nh. Mçi c«ng an viªn ®ãng chç nμo th× cÇn d¹y cho d©n
qu©n, tù vÖ n¬i ®ã c¸ch ®iÒu tra, xÐt giÊy, phßng gian, v.v.. D¹y cho
Th¸ng 3 n¨m 1948
d©n ë n¬i ®ã gi÷ bÝ mËt. Vμ tù m×nh ph¶i lu«n lu«n gi÷ lÔ phÐp.
)
Göi ®ång chÝ Hoμng , M 58F1

Tr¸nh h¸ch dÞch, v.v..
B¸c ®· nhËn ®−îc th− vμ b¸o ch¸u göi tÆng B¸c. B¸c thÊy cã sù
cè g¾ng, ®¸ng hoan nghªnh. Nh−ng b¸o theo ch¸u nãi, tõ 24 ®Õn 32
trang th× dμi qu¸. CÇn lμm ng¾n l¹i vμ viÕt nh÷ng vÊn ®Ò thËt thiÕt Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
thùc, mäi ng−êi ®äc ®Òu cã thÓ hiÓu vμ lμm ®−îc. Nh− thÕ míi cã Hå CHÝ MINH
t¸c dông gióp ®Èy m¹nh c«ng t¸c, ®Èy m¹nh thi ®ua. Trªn b¸o, cÇn
th−êng xuyªn lμm cho anh chÞ em c«ng an nhËn râ c«ng an cña ta Tμi liÖu l−u t¹i Bé Néi vô.
lμ c«ng an nh©n d©n, v× d©n mμ phôc vô vμ dùa vμo nh©n d©n mμ S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp ,
lμm viÖc. xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
Nh©n d©n ta cã hμng chôc triÖu ng−êi, cã hμng mÊy chôc triÖu tai Nxb. Sù thËt, Hμ Néi,
1985, t.5, tr.75-76.
m¾t, tay, ch©n. NÕu biÕt dùa vμo nh©n d©n th× viÖc g× còng xong.
Trªn tê b¸o ph¶i lu«n lu«n nh¾c nhë anh em rÌn luyÖn t− c¸ch
®¹o ®øc. T− c¸ch ng−êi c«ng an c¸ch mÖnh lμ:
§èi víi tù m×nh, ph¶i cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh.
§èi víi ®ång sù, ph¶i th©n ¸i gióp ®ì.
§èi víi ChÝnh phñ, ph¶i tuyÖt ®èi trung thμnh.
§èi víi nh©n d©n, ph¶i kÝnh träng, lÔ phÐp.
§èi víi c«ng viÖc, ph¶i tËn tuþ.
___________
1) §ång chÝ Hoμng Mai lóc ®ã lμ Gi¸m ®èc Së c«ng an Khu XII. §ång
chÝ ®· göi biÕu Chñ tÞch Hå ChÝ Minh b¸o B¹n d©n (néi san cña c«ng an
Khu XII) sè TÕt, Ng−êi ®· göi ®ång chÝ Hoμng Mai th− nμy (B.T).
877 878
§IÖN V¡N GöI LINH MôC 6 §IÒU KH¤NG N£N
L£ V¡N Y£N (B¾C NINH) Vμ 6 §IÒU N£N LμM


Th−a ngμi, N−íc lÊy d©n lμm gèc.
T«i rÊt vui lßng ®−îc UBKC Khu XII b¸o c¸o r»ng: Ngoμi sù Trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, lùc l−îng chÝnh lμ ë
lμm trßn nhiÖm vô mét uû viªn trong UBKC tØnh B¾c Ninh, ngμi d©n, vËy tÊt c¶ anh chÞ em c¸c bé ®éi, c¬ quan ChÝnh phñ vμ c¸c
®· lu«n lu«n ra søc cñng cè tinh thÇn ®¹i ®oμn kÕt gi÷a ®ång bμo ®oμn thÓ, trong khi tiÕp xóc hoÆc sèng chung víi nh©n d©n, ai ai
l−¬ng vμ gi¸o. Ngμi lu«n lu«n tËn t©m s¨n sãc c¸c anh em th−¬ng còng ph¶i nhí vμ thùc hμnh 12 ®iÒu sau ®©y:
binh. Ngμi l¹i kh«ng nhËn l−¬ng phô cÊp. 6 ®iÒu kh«ng nªn:
Nh− thÕ lμ ngμi ®· nªu cao c¸i g−¬ng CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh 1. Kh«ng nªn lμm ®iÒu g× cã thÓ thiÖt ®Õn n−¬ng v−ên, hoa
cho mäi ng−êi. Ngμi ®· vμ ®ang gióp mét c¸ch ®¾c lùc vμo c«ng mμu, hoÆc lμm bÈn, lμm h− nhμ cöa, ®å ®¹c cña d©n.
cuéc kh¸ng chiÕn cøu n−íc. 2. Kh«ng nªn n¨n nØ qu¸ hoÆc m−în cho b»ng ®−îc nh÷ng ®å
T«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi ngμi. T«i ch¾c vËt ng−êi ta kh«ng muèn b¸n hoÆc cho m−în.
ch¾n r»ng víi nh÷ng ng−êi ®¹i biÓu hy sinh kiªn nhÉn nh− ngμi th× 3. Kh«ng nªn ®−a gμ cßn sèng vμo nhμ ®ång bμo miÒn ng−îc.
tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, thèng nhÊt ®éc lËp
4. Kh«ng bao giê sai lêi høa.
nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.
5. Kh«ng nªn xóc ph¹m ®Õn tÝn ng−ìng phong tôc cña d©n (nh−
n»m tr−íc bμn thê, gi¬ ch©n lªn bÕp, ®¸nh ®μn trong nhμ, v.v.).
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng 6. Kh«ng nªn lμm hoÆc nãi g× cã thÓ lμm cho d©n hiÓu lÇm r»ng
Th¸ng 3 n¨m 1948 m×nh xem khinh hä.
Hå CHÝ MINH 6 ®iÒu nªn lμm:
1. Gióp c«ng viÖc thùc tÕ hμng ngμy cho ®ång bμo (nh− viÖc gÆt
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh h¸i, lÊy cñi, n−íc, v¸ may, v.v.).
sè 6, sè 907, ngμy 22-4-1948.
2. Tuú kh¶ n¨ng mμ mua giïm nh÷ng ®å cÇn dïng cho nh÷ng
ng−êi ë xa chî bóa (nh− dao, muèi, kim, chØ, bót, giÊy, v.v.).
879 8803. Nh©n nh÷ng lóc r¶nh, kÓ cho ®ång bμo nghe nh÷ng chuyÖn
vui ng¾n, gi¶n dÞ cã Ých lîi cho tinh thÇn kh¸ng chiÕn mμ kh«ng lé
bÝ mËt.
4. D¹y d©n ch÷ quèc ng÷ vμ nh÷ng ®iÒu vÖ sinh th−êng thøc.
5. Nghiªn cøu cho hiÓu râ phong tôc mäi n¬i, tr−íc lμ ®Ó g©y
c¶m t×nh vμ sau ®Ó dÇn dÇn gi¶i thÝch cho d©n bít mª tÝn.
TH¦ GöI HéI NGHÞ TæNG Bé
6. Lμm cho d©n nhËn thÊy m×nh lμ ng−êi ®øng ®¾n, ch¨m c«ng
viÖc, träng kû luËt.
VIÖT MINH
Bμi th¬ cæ ®éng
M−êi hai ®iÒu trªn, KÝnh göi Tæng bé ViÖt Minh,
Ai lμm ch¶ ®−îc. H«m nay, Tæng bé khai Héi nghÞ tiÕc t«i kh«ng ®Õn ®−îc, t«i xin
göi lêi kÝnh chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh khoÎ vμ Héi nghÞ thμnh c«ng.
HÔ ng−êi yªu n−íc,
Sau ®©y t«i xin nh¾c l¹i mét Ýt kinh nghiÖm ®Ó c¸c ®¹i biÓu râ.
NhÊt quyÕt kh«ng quªn.
ViÖt Minh së dÜ ®−îc mét Ýt thμnh c«ng lμ nhê cã chÝnh s¸ch ®óng:
TËp thμnh thãi quen,
a) Tõ lóc ®Çu chÝnh s¸ch ®èi néi cña ViÖt Minh lμ ®oμn kÕt
Mu«n ng−êi nh− mét.
toμn d©n, tranh ®éc lËp cho Tæ quèc.
Qu©n tèt d©n tèt,
§Ó ®i ®Õn môc ®Ých ®ã, ViÖt Minh quyÕt ®Þnh ®¸nh c¶ NhËt, c¶
Mu«n sù ®Òu nªn. Ph¸p.
Gèc cã v÷ng c©y míi bÒn, Trong lóc chØ míi cã mét nhãm ®ång chÝ vμ hai bμn tay tr¾ng,
X©y lÇu th¾ng lîi trªn nÒn nh©n d©n. trong lóc NhËt, Ph¸p liªn hiÖp ®Ó ¸p bøc phong trμo ¸i quèc, quyÕt
®Þnh nh− thÕ cã ng−êi cho lμ ®iªn rå. Nh−ng kÕt qu¶ ®· tá r»ng
chÝnh s¸ch ViÖt Minh lμ ®óng.
Ngμy 5 th¸ng 4 n¨m 1948
b) §èi ngo¹i, chÝnh s¸ch ViÖt Minh lμ ®i víi phe d©n chñ.
Trong lóc ph¸t xÝt §øc, ý, NhËt ®ang ngang trêi däc ®Êt, ®¸nh
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
®©u th¾ng ®ã, trong lóc c¸c n−íc d©n chñ ®ang l©m vμo nh÷ng b−íc
Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1985, thÊt b¹i ®au ®ín, ®Þnh chÝnh s¸ch nh− thÕ còng cã ng−êi cho lμ
t.5, tr.77-79. ®iªn rå. Nh−ng ViÖt Minh lóc bÊy giê ®· ®o¸n tr−íc r»ng §ång
minh d©n chñ nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi. KÕt qu¶ còng chøng tá r»ng
chÝnh s¸ch cña ViÖt Minh lμ ®óng.
c) Trong lóc NhËt vμ Ph¸p ®ang hîp t¸c chÆt chÏ, ViÖt Minh
®o¸n tr−íc r»ng chóng sÏ ph¶n nhau, mμ NhËt sÏ ph¶n Ph¸p tr−íc.
881 882Do sù ®o¸n ®Þnh ®ã, ViÖt Minh ®· chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®Ó lîi dông c¬ vang cña m×nh. Vμ héi viªn ViÖt Minh th× cÇn ph¶i trë nªn nh÷ng
héi ®ã. KÕt qu¶ còng chøng tá r»ng chÝnh s¸ch ViÖt Minh lμ ®óng. ng−êi xung phong trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc.
d) ViÖt Minh tõ ®Çu ®· ch¾c ch¾n tranh ®−îc ®éc lËp cho Tæ quèc, T«i mong Héi nghÞ ®Æt nh÷ng kÕ ho¹ch thiÕt thùc ®Ó ph¸t triÓn
cho nªn ®Þnh kÕ ho¹ch lËp khu gi¶i phãng ch¼ng nh÷ng ®Ó lμm c¨n cø vμ cñng cè ViÖt Minh trong dÞp Thi ®ua ¸i quèc.
®Þa mμ l¹i ®Ó huÊn luyÖn c¸n bé qu©n sù vμ hμnh chÝnh sau nμy. KÕt
qu¶ còng chøng tá r»ng chÝnh s¸ch ViÖt Minh lμ ®óng.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
e) §Õn khi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, c−íp ®−îc
Ngμy 20 th¸ng 4 n¨m 1948
chÝnh quyÒn, ViÖt Minh ®Þnh tæ chøc mét ChÝnh phñ réng r·i, gåm
Hå CHÝ MINH
tÊt c¶ c¸c nh©n tμi trong n−íc ®Ó g¸nh v¸c viÖc quèc gia. Lóc ®ã cã
ng−êi nghÜ r»ng c¸c nh©n sÜ cã danh väng ch−a ch¾c vui lßng hîp
t¸c víi ViÖt Minh. Song v× ViÖt Minh ®Æt quyÒn lîi Tæ quèc vμ d©n B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
téc lªn trªn hÕt, vμ lÊy lßng chÝ c«ng v« t− mμ lμm viÖc, cho nªn c¸c sè 6, sè 942, ngμy 25-5-1948.
bËc cã tμi ®øc danh väng ®Òu vui lßng hîp t¸c trong ChÝnh phñ.
g) §Õn thêi kú cÇn ph¶i ph¸t triÓn sù ®oμn kÕt toμn d©n h¬n
n÷a, ViÖt Minh ®· kÞp ®Ò ra vμ gióp ®ì sù tæ chøc Liªn ViÖt ph¸t
triÓn rÊt nhanh chãng vμ réng r·i, vμ do ®ã ViÖt Minh vÉn ph¸t
triÓn vμ cñng cè.
h) ChÝnh s¸ch ViÖt Minh lμ cèt gi÷ hoμ b×nh, song ®Õn ngμy
kh¸ng chiÕn, ViÖt Minh ra søc ñng hé chÝnh s¸ch tr−êng kú kh¸ng
chiÕn cña ChÝnh phñ. Trong cuéc kh¸ng chiÕn nμy, ViÖt Minh ®o¸n
ch¾c r»ng sÏ th¾ng lîi vμ nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi: "§· tin lÇn tr−íc,
¾t nh»m lêi sau".
Nãi tãm l¹i, tõ ngμy tæ chøc ®Õn ngμy nay, kinh nghiÖm ®· tá
r»ng chÝnh s¸ch ViÖt Minh ®Òu ®óng, ®ã lμ nh÷ng ®iÒu cÇn ph¸t
triÓn vμ nªu cao.
Tuy vËy ViÖt Minh cã mét khuyÕt ®iÓm lμ: ph¸t triÓn chãng
qu¸, thμnh thö kh«ng kÞp huÊn luyÖn c¸n bé cho kh¾p, v× vËy mμ
nhiÒu n¬i c¸n bé lμm sai chÝnh s¸ch chung, thËm chÝ mét ®«i phÇn
tö trë nªn hñ ho¸.
Ngμy nay, ViÖt Minh mét mÆt cÇn ph¶i chó ý ®Õn sù huÊn
luyÖn c¸n bé tõ cÊp x· trë lªn. Mét mÆt th× c¸c c¸n bé cÇn ph¶i tù
phª b×nh kiÓm ®iÓm cho xøng ®¸ng víi nhiÖm vô nÆng nÒ mμ vÎ
883 884
TH¦ GöI HéI NGHÞ D¢N QU¢n
TOμN QUèC25
§IÖN GöI GIA §×NH
C¸c vÞ ®¹i biÓu,
Cè Bé TR¦ëNG HUúNH THóC KH¸NG
Nh©n dÞp nμy, t«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh khoÎ,
vμ nhê c¸c ®¹i biÓu chuyÓn lêi hái th¨m toμn thÓ d©n qu©n du kÝch.
Göi gia ®×nh Huúnh Bé tr−ëng, Sau ®©y lμ vμi ý kiÕn cña t«i ®èi víi d©n qu©n du kÝch.
Nh©n ngμy giç ®Çu cè Bé tr−ëng, thay mÆt ChÝnh phñ, t«i kÝnh Nãi chung, th× d©n qu©n du kÝch ®· cã c«ng kh¸ to trong cuéc
cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån Cô vμ xin göi gia ®×nh Cô lêi chμo kh¸ng chiÕn nμy. NhiÒu n¬i, hoÆc lμ ®· phèi hîp chÆt chÏ víi VÖ
quèc qu©n, hoÆc lμ tù m×nh ®¸nh giÆc. C«ng viÖc trõ gian, ®¸nh thæ
th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.
phØ, diÖt héi tÒ, ph¸ giao th«ng, häc ch÷ quèc ng÷, t¨ng gia s¶n
xuÊt, d©n qu©n du kÝch ®Òu h¨ng h¸i cè g¾ng, vμ ®· thu ®−îc
Ngμy 21 th¸ng 4 n¨m 1948 nh÷ng kÕt qu¶ kh¸.
Hå CHÝ MINH D©n qu©n du kÝch cã nh÷ng lμng oanh liÖt nh− lμng §×nh B¶ng
vμ mét sè lμng kh¸c. Cã nh÷ng chiÕn sÜ xuÊt s¾c nh− Ph¹m V¨n
Tr¸c, Lª B×nh, NguyÔn V¨n Y, §ç V¨n Th×n, §Æng V¨n Giªng,
B¸o Cøu quèc, sè 930, Ph¹m V¨n Man vμ nhiÒu ng−êi kh¸c. Chóng ta còng ph¶i khen
ngμy 10-5-1948. ngîi nh÷ng ®éi phô l·o du kÝch vμ phô n÷ du kÝch ®· dòng c¶m
xung phong giÕt giÆc.
§ã lμ nh÷ng −u ®iÓm mμ chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn thªm.
Nh−ng d©n qu©n du kÝch còng cßn nh÷ng khuyÕt ®iÓm cÇn ph¶i
söa ch÷a ngay. NhiÒu n¬i ch−a hiÓu râ rμng, ch−a hiÓu triÖt ®Ó ý
nghÜa du kÝch, v× vËy mμ cã khuynh h−íng sai lÇm, lμ ham ®¸nh trËn
to, ham ®¸nh nh÷ng cø ®iÓm kiªn cè cña ®Þch. Ch−a thiÕt thùc thi
hμnh sù tù cÊp, tù tóc, xem th−êng viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt.
Ch−a phèi hîp thËt chÆt chÏ víi VÖ quèc qu©n.
Ch−a biÕt tù ®éng t×m ®Þch mμ ®¸nh.
VÒ mÆt tæ chøc vμ huÊn luyÖn, th× ham h×nh thøc, Ýt thiÕt thùc.
885 886Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt vμ mau chãng söa ch÷a nh÷ng
khuyÕt ®iÓm Êy. Chóng ta ph¶i:
1. ThiÕt thùc tæ chøc vμ thiÕt thùc huÊn luyÖn d©n qu©n du
kÝch tõng lμng. LÊy d©n qu©n du kÝch lμng lμm nÒn t¶ng; ®ång thêi TH¦ GöI QU¢N Sù TËP SAN
ph¶i kiÖn toμn c¸c ®éi du kÝch tho¸t ly.
2. Lμm cho mçi ®éi viªn hiÓu râ vμ tin t−ëng vμo lùc l−îng cña
Nghiªn cøu mμ kh«ng thùc hμnh lμ nghiªn cøu su«ng.
ta, tin t−ëng vμo vò khÝ th« s¬ cña ta.
Thùc hμnh mμ kh«ng nghiªn cøu th× th−êng hay bÞ mï qu¸ng.
3. Phèi hîp thËt chÆt chÏ víi VÖ quèc qu©n.
4. Lμm cho mçi ®éi viªn hiÓu râ c¸i nhiÖm vô vÎ vang cña hä. VËy cÇn ph¶i nghiªn cøu kinh nghiÖm cò ®Ó gióp cho thùc
hμnh míi, l¹i ®em thùc hμnh míi ®Ó ph¸t triÓn kinh nghiÖm cò,
5. Lμm cho hä hiÓu râ chiÕn thuËt du kÝch lμ: ph¶i lu«n lu«n gi÷
lμm cho nã ®Çy ®ñ, dåi dμo thªm.
quyÒn chñ ®éng, ph¶i t×m ®Þch mμ ®¸nh, ph¶i lu«n lu«n khuÊy rèi ph¸
ho¹i ®Þch, ph¶i céng nh÷ng th¾ng lîi nhá thμnh th¾ng lîi to. Muèn trë nªn ng−êi qu©n nh©n míi, xøng ®¸ng víi c¸i vinh
h¹nh ®øng trong qu©n ®éi n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, th×
6. Ph¶i thùc hμnh tù cÊp tù tóc b»ng c¸ch thiÕt thùc, b»ng
mçi chiÕn sÜ, tõ trªn ®Õn d−íi, c¸c cÊp bËc ®Òu ph¶i nghiªn cøu, häc
t¨ng gia s¶n xuÊt.
tËp, lu«n lu«n cÇu tiÕn bé.
7. Ph¶i thùc hμnh nh÷ng ®iÒu ®ã b»ng c¸ch thi ®ua. Lμng nμy
thi ®ua víi lμng kh¸c, huyÖn, tØnh, khu nμy thi ®ua víi huyÖn, tØnh, Cßn nh÷ng ng−êi viÕt th× cÇn ph¶i viÕt mét c¸ch phæ th«ng, dÔ
khu kh¸c. hiÓu, gi¶n ®¬n mμ râ rμng.

T«i høa r»ng ChÝnh phñ sÏ s½n sμng khen th−ëng nh÷ng ng−êi
vμ nh÷ng ®éi xuÊt s¾c nhÊt trong cuéc thi ®ua ®ã. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Víi kÕ ho¹ch râ rμng vμ thiÕt thùc cña Héi nghÞ, víi lßng h¨ng Hå CHÝ MINH
h¸i cña toμn thÓ d©n qu©n du kÝch, víi sù gióp ®ì cña ®ång bμo, t«i
ch¾c r»ng d©n qu©n du kÝch sÏ lμm trßn nhiÖm vô vÎ vang lμ: giÕt
Qu©n sù tËp san, sè 1,
nhiÒu giÆc, c−íp nhiÒu sóng, ®Ó gióp cho tr−êng kú kh¸ng chiÕn
th¸ng 4-1948.
mau th¾ng lîi, thèng nhÊt vμ ®éc lËp mau thμnh c«ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 4 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH


B¸o Qu©n du kÝch,
sè 2 vμ 3, ngμy 15-4-1948.
887 888
LêI K£U GäI THI §UA Y£U N¦íC
TH¦ GöI GIA §×NH
Bμ HOμNG H÷U NAM
Cïng toμn thÓ ®ång bμo yªu quý,
N−íc ta kinh tÕ l¹c hËu, nh−ng lßng yªu n−íc vμ chÝ quËt
Göi gia ®×nh bμ Hoμng H÷u Nam, c−êng ch¼ng kÐm ai.
Nh©n ngμy giç n¨m thø nhÊt cña chó Nam, Thø tr−ëng Bé Néi Nay muèn tù cÊp, tù tóc, ®i kÞp ng−êi ta, th× chóng ta ph¶i ®i
vô, t«i nh©n danh t«i vμ thay mÆt ChÝnh phñ, kÝnh cÈn nghiªng mau.
m×nh tr−íc anh hån chó Nam vμ göi lêi th©n ¸i th¨m thÝm vμ c¸c V× vËy, sÜ, n«ng, c«ng, th−¬ng, binh, g¸i trai giμ trÎ, toμn thÓ
ch¸u. quèc d©n ta, v« luËn ë ®Þa vÞ nμo, lμm c«ng viÖc g×, ph¶i ra søc
tham gia cuéc Thi ®ua yªu n−íc, tøc lμ t¨ng gia s¶n xuÊt.
Th¸ng 4 n¨m 1948 Nh− thÕ th×:
Hå CHÝ MINH Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi,
KiÕn quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.
B¸o Cøu quèc, sè 930,
ngμy 10-5-1948.
Hå CHÝ MINH


ViÕt kho¶ng ngμy 1-5-1948.
B¶n gèc l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
889 890sù t¨ng gia s¶n xuÊt vÒ mäi ngμnh.
Anh chÞ em c«ng nh©n ë vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm ph¶i g¾ng lμm
cho tª liÖt nÒn kinh tÕ cña qu©n ®Þch.
Bªn nμy thi ®ua kiÕn thiÕt.
Bªn kia thi ®ua ph¸ ho¹i.
Hai bªn l¹i lÊy thμnh tÝch mμ thi ®ua víi nhau.
TH¦ GöI §åNG BμO
Nh− vËy lμ c«ng nh©n ë miÒn tù do vμ c«ng nh©n ë vïng t¹m bÞ
LAO §éNG TOμN QUèC chiÕm, ®Òu tham gia kh¸ng chiÕn, tham gia thi ®ua ¸i quèc, ®Òu cã
c«ng víi n−íc nhμ. Vμ nh− vËy th× kh¸ng chiÕn sÏ chãng th¾ng lîi,
thèng nhÊt vμ ®éc lËp sÏ chãng thμnh c«ng, toμn thÓ ®ång bμo lao
Cïng ®ång bμo lao ®éng toμn quèc,
®éng sÏ chãng ®−îc gi¶i phãng.
Nh©n dÞp ngμy 1-5, ngμy Héi lao ®éng thÕ giíi, t«i göi lêi th©n
Tr−íc ®©y anh em, chÞ em lao ®éng ®· cè g¾ng.
¸i chóc mõng ®ång bμo lao ®éng toμn quèc vμ ë n−íc ngoμi.
Tõ nay anh chÞ em ph¶i cè g¾ng thªm.
T«i ®Æc biÖt göi lêi th©n mÕn an ñi anh chÞ em lao ®éng hiÖn
®ang ®au khæ trong vïng t¹m bÞ chiÕm ®ãng. Ngμy Héi lao ®éng thÕ giíi 1-5-1948 ph¶i lμ ngμy kû nguyªn
míi cho sù ho¹t ®éng vμ sù th¾ng lîi cña c«ng nh©n lao ®éng n−íc
X· héi cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, nhμ ë, lμ nhê lao ®éng. X©y nªn giμu
ta.
cã, tù do, d©n chñ còng lμ nhê lao ®éng. TrÝ thøc më mang còng
nhê lao ®éng (lao ®éng trÝ thøc). V× vËy lao ®éng lμ søc chÝnh cña sù
tiÕn bé loμi ng−êi. Còng lμ søc m¹nh cña sù gi¶i phãng d©n téc. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Trong cuéc tr−êng kú kh¸ng chiÕn cña ta, ®ång bμo lao ®éng Hå CHÝ MINH
®ang g¸nh mét phÇn rÊt quan träng. C«ng nh©n ta ®· kh«ng qu¶n
søc khã nhäc, ra søc chÕ t¹o ®Çy ®ñ vâ khÝ cho qu©n ®éi ta ®¸nh
giÆc. L¹i cã nhiÒu n¬i c«ng nh©n trùc tiÕp xung phong l©m trËn mét B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 6, sè 915, ngμy 1-5-1948.
c¸ch rÊt anh hïng, anh em lao ®éng trÝ thøc kh«ng qu¶n gian lao
gióp d©n häc hái vμ më mang nÒn v¨n ho¸ n−íc nhμ.
Chóng ta võa kh¸ng chiÕn võa kiÕn quèc. C«ng nh©n ta ®·
dòng c¶m trong c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, th× ¾t còng dòng c¶m trong
sù nghiÖp kiÕn quèc.
H«m nay c¶ n−íc ®ang më mét phong trμo Thi ®ua ¸i quèc.
Mçi mét ng−êi vμ toμn thÓ c«ng nh©n ta, ph¶i ra søc xung phong
trong cuéc thi ®ua Êy.
Anh chÞ em lao ®éng toμn quèc ph¶i g¾ng lμm kiÓu mÉu trong
891 892
LêI K£U GäI §åNG BμO CAO §μI, TH¦ GöI §éI L·O DU KÝCH
HOμ H¶O HUYÖN Y£N DòNG, B¾C GIANG


Cïng ®ång bμo Cao §μi vμ Hoμ H¶o, T«i kÝnh cÈn thay mÆt ChÝnh phñ nghiªng m×nh tr−íc anh linh
Hai ph¸i Cao §μi do cô Cao TriÒu Ph¸t l·nh ®¹o lu«n lu«n nh÷ng vÞ l·o du kÝch ®· hy sinh v× n−íc lμ c¸c cô:
cïng ®ång bμo toμn quèc h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn. Tæ quèc vμ ChÝnh Vò V¨n D©n 73 tuæi
phñ sÏ nhí c«ng nh÷ng ng−êi con trung thμnh.
V¨n An 67 tuæi
GÇn ®©y mét sè lín ®ång bμo Hoμ H¶o ®· quay sóng chèng
Kh¾c Vìm 63 tuæi
®Þch vμ trë vÒ víi Tæ quèc yªu mÕn.
TrÇn §øc Ve 58 tuæi
ChÝnh phñ rÊt hoan nghªnh nh÷ng anh em ®· tØnh ngé.
Hoμng V¨n §an 55 tuæi
T«i ®· th−êng nãi: Trõ mét bän rÊt Ýt ®¹i ViÖt gian, ®ång bμo ta
ai còng cã lßng yªu n−íc. Tuy cã mét sè ®ång bμo lÇm l¹c, qua mét Hoμng H÷u Thä 50 tuæi
thêi gian, nh÷ng ng−êi Êy dÇn dÇn gi¸c ngé vμ quay vÒ víi Tæ quèc. TrÇn §øc Ph−¬ng 50 tuæi
Nay ®ång bμo Hoμ H¶o Sa §Ðc ®· xung phong bá qu©n giÆc C¸c cô Êy tuy tuæi giμ tãc b¹c, nh−ng vÉn h¨ng h¸i giÕt giÆc, hy
c−íp n−íc mμ vÒ víi Tæ quèc th©n yªu. sinh cho Tæ quèc. C¸c cô Êy thËt xøng ®¸ng víi b« l·o ®êi TrÇn. Tæ
ChÝnh phñ vμ toμn quèc ®ång bμo ®ang chê ®îi ®Ó hoan nghªnh tiªn ta ®êi TrÇn, v× giμ trÎ mét lßng tr−êng kú kh¸ng chiÕn, mμ
nh÷ng ng−êi hiÖn ®ang lÇm ®−êng theo giÆc sÏ noi g−¬ng ¸i quèc ®¸nh tan giÆc Nguyªn. Nay chóng ta còng giμ trÎ mét lßng, tr−êng
cña anh em Hoμ H¶o ®ã. kú kh¸ng chiÕn, chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ ®¸nh tan giÆc Ph¸p.
Toμn d©n ®oμn kÕt mu«n n¨m. C¸c cô Êy ®· nªu cao g−¬ng oanh liÖt. Toμn thÓ d©n qu©n du
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. kÝch c¶ n−íc ph¶i noi g−¬ng anh dòng Êy, mμ thi ®ua nhau giÕt cho
nhiÒu ®Þch, c−íp cho nhiÒu sóng. GiÆc ®i ®Õn ®©u còng bÞ d©n qu©n
Hå CHÝ MINH du kÝch chÆn ®¸nh, ph¸ ho¹i, khuÊy rèi, tiªu diÖt chóng tõng tèp
nhá ®Õn nhãm to. Nh− thÕ th× tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh
th¾ng lîi.
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 6, sè 917, ngμy 3-5-1948. C¸c cô Êy ®· hy sinh, nh−ng lßng yªu n−íc, chÝ quËt c−êng,
893 894tinh thÇn dòng c¶m cña c¸c cô sÏ ë trong lßng tÊt c¶ ®ång bμo, tÊt
c¶ mäi ng−êi du kÝch. Vμ tiÕng th¬m cña c¸c cô sÏ giai truyÒn víi
non s«ng cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ thèng nhÊt vμ ®éc
lËp.


Ngμy 5 th¸ng 5 n¨m 1948 TH¦ GöI Cô CHÝ TμI
Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam
Hå CHÝ MINH
Göi cô ChÝ Tμi, huyÖn H¶i HËu, Nam §Þnh,
T«i rÊt vui lßng ®−îc b¸o c¸o r»ng cô ®· quyªn gióp cho anh
B¸o Qu©n du kÝch,
sè 4, ngμy 15-6-1948.
em du kÝch 100 thïng thãc, cö chØ cña cô rÊt lμ ®¸ng quý, vËy t«i
göi lêi khen ngîi vμ c¶m ¬n cô. T«i l¹i mong cô kªu gäi ®ång bμo
trong lμng vμ tù lμm kiÓu mÉu trong cuéc Thi ®ua ¸i quèc nμy. T«i
chóc cô m¹nh khoÎ vμ göi cô lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.


Ngμy 5 th¸ng 5 n¨m 1948
Chñ tÞch ChÝnh phñ
Hå CHÝ MINH


B¸o Qu©n du kÝch,
sè 4, ngμy 15-6-1948
895 896
TH¦ GöI Cô PHïNG LôC
§IÖN CHIA BuåN
GöI CHñ TÞCH ENPI§ÝCH QUYRIN¤
KÝnh göi cô Phïng Lôc, phô l·o Cøu quèc
øng Hoμ, Hμ §«ng,
KÝnh göi «ng Enpi®Ých Quyrin«, Th−a cô,
Chñ tÞch n−íc Phi LuËt T©n, Nh÷ng vÞ Th−îng thä nh− cô lμ cña quý v« gi¸ cña d©n téc vμ
Chóng t«i rÊt lÊy lμm ®au ®ín ®−îc tin Chñ tÞch Rícxa (Roxar) n−íc nhμ.
tõ trÇn. Nh©n danh ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ riªng t«i, Trong ngμy chóc thä, cô l¹i miÔn sù tÕ lÔ linh ®×nh, mμ ®em sè
xin ngμi nhËn chuyÓn cho ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Phi LuËt T©n tiÒn 500 ®ång quyªn vμo Quü kh¸ng chiÕn. Nh− thÕ lμ cô ®· nªu
nh÷ng lêi chia buån thμnh thùc cña chóng t«i. c¸i g−¬ng h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn vμ c¸i g−¬ng söa ®æi cæ tôc thùc
hμnh ®êi sèng míi cho toμn thÓ ®ång bμo noi theo.
Hå CHÝ MINH Ch¸u xin thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n cô vμ tr©n träng chóc cô
sèng l©u vμ lu«n lu«n m¹nh khoÎ ®Ó kªu gäi c¸c con ch¸u ra søc
tham gia c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vμ cøu quèc.
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 6, sè 921, ngμy 7-5-1948. Ch¸u l¹i kÝnh göi cô lêi chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng


Hå CHÝ MINH


B¸o Cøu quèc, sè 933,
ngμy 20-5-1948.
897 898
TR¶ LêI PHáNG VÊN
Tr¶ lêi pháng vÊn
CñA ¤NG £LI M¢YSI, PHãNG VI£N H·NG Tin
cña b¸o frÌres d'armes
Mü I.N. ) S59F1
- Hái: Th−a Chñ tÞch, Chñ tÞch ghÐt g× nhÊt? 1. Hái:
Tr¶ lêi: §iÒu ¸c. §èi víi nh÷ng lêi qu¶ quyÕt cña «ng Uyliam BulÝt võa råi ®¨ng
- Hái: Th−a Chñ tÞch, Chñ tÞch yªu g× nhÊt? trªn b¸o "Life", Chñ tÞch nghÜ thÕ nμo? Chñ tÞch cã nghÜ r»ng nh÷ng
Tr¶ lêi: §iÒu thiÖn. lêi Êy ®· quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch cña Ph¸p tõ bÊy ®Õn nay kh«ng?

- Hái: Chñ tÞch cÇu mong g× nhÊt? Tr¶ lêi:

Tr¶ lêi: NÒn ®éc lËp cña n−íc t«i vμ cña tÊt c¶ c¸c n−íc trªn RÊt cã thÓ nh÷ng ho¹t ®éng cña «ng BulÝt cã ¶nh h−ëng Ýt
hoμn cÇu. nhiÒu ®Õn chÝnh s¸ch cña n−íc Ph¸p ®èi víi §«ng D−¬ng.

- Hái: Th−a Chñ tÞch, Chñ tÞch sî g× nhÊt? 2. Hái:

Tr¶ lêi: Ch¼ng sî g× c¶. Mét ng−êi yªu n−íc kh«ng sî g× hÕt vμ HiÖn giê nh÷ng triÓn väng vÒ mét sù tho¶ hiÖp gi÷a ChÝnh phñ
nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc sî g×. Ngμi vμ ChÝnh phñ Ph¸p nh− thÕ nμo? Ngμi cã nghÜ r»ng c¸c cÇu
liªn l¹c gi÷a ®«i bªn ®Òu ®æ hÕt kh«ng?
Tr¶ lêi:
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 6, sè 938, ngμy 25-5-1948. ChiÕn tranh sÏ chÊm døt ngay khi nμo n−íc ViÖt Nam ®−îc ®éc
lËp vμ thèng nhÊt thùc sù. Dï cÇu cã ®æ ng−êi ta vÉn cã thÓ x©y l¹i
®−îc cÇu.
3. Hái:
NÕu cuéc chiÕn ®Êu l¹i gay go trong thêi gian s¾p tíi th× Ngμi
tÝnh sÏ tr«ng cËy vμo nh÷ng sù hç trî nμo trong thêi gian s¾p tíi ?

___________
1) International News Service, H·ng th«ng tÊn Mü (B.T).
899 900Tr¶ lêi:
Chóng t«i bao giê còng tr«ng cËy vμo chóng t«i vμ vμo c¸i c¶m
t×nh tÝch cùc cña c¸c ng−êi d©n chñ thÕ giíi, tr−íc hÕt cña c¸c ng−êi
d©n chñ Ph¸p.
4. Hái:
Xin Chñ tÞch cho biÕt ®¹i thÓ chÝnh s¸ch cña ViÖt Minh hiÖn TH¦ GöI TR¦êNG TRÇN QUèC TUÊN60F1
)

nay ®èi víi B¶o §¹i, víi n−íc Ph¸p vμ víi mét vμi yÕu tè kh¸c theo
nh− lËp tr−êng Mü ?
NH¢N DÞP KHAI GI¶NG
Tr¶ lêi: KHO¸ THø IV
B¶o §¹i hay lμ ai ®i n÷a còng kh«ng thÓ ®i ng−îc l¹i con ®−êng
cña toμn thÓ d©n téc ®oμn kÕt chÆt chÏ, chiÕn ®Êu cho nÒn ®éc lËp C¸c ®ång chÝ,
cña Tæ quèc. Chóng t«i chiÕn ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p nh−ng bao Nh©n dÞp më tr−êng, t«i göi lêi th©n ¸i mõng toμn thÓ nh©n
giê còng lμ b¹n cña n−íc Ph¸p d©n chñ. viªn tr−êng vμ häc sinh.
D©n téc Mü ®· tõng chiÕn ®Êu anh dòng ®Ó ®−îc ®éc lËp vμ ®· Qu©n ®éi ta rÊt trÎ tuæi. Tõ ngμy b¾t ®Çu tæ chøc ®éi du kÝch
cã ®é l−îng c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cña Phi LuËt T©n, tÊt nhiªn ®Çu tiªn, ®Õn Gi¶i phãng qu©n, ®Õn VÖ quèc qu©n ®Õn nay, ch−a
ph¶i ®ång t×nh víi n−íc ViÖt Nam tranh ®Êu giμnh ®éc lËp. ®Çy 10 n¨m. ThÕ mμ ta ®· ®¸nh b¹i hai ®Õ quèc qu©n sù cã tiÕng
nhÊt thÕ giíi: lμ NhËt vμ Ph¸p.
§ã lμ v× t−íng sÜ ta cã lßng yªu n−íc rÊt nång nμn, chÝ kiªn
Th¸ng 5 n¨m 1948
nhÉn rÊt v÷ng ch¾c, sù ®oμn kÕt rÊt chÆt chÏ vμ mét kû luËt rÊt
nghiªm minh.
Tμi liÖu l−u t¹i V× vËy, trong tr−êng nμy, ch¼ng nh÷ng ph¶i cè g¾ng häc tËp kü
L−u tr÷ Bé Ngo¹i giao.
thuËt cho ngμy cμng tiÕn bé, mμ cßn ph¶i gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn
S¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp,
truyÒn thèng vÎ vang cña qu©n ®éi ta.
xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt,
Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, Trong lóc nμy cã phong trμo Thi ®ua yªu n−íc cña toμn d©n.
1985, t.5, tr.94-95. VËy nªn ë tr−êng còng ph¶i cã cuéc thi ®ua yªu n−íc. Gi¸o viªn th×
thi ®ua t×m c¸ch d¹y cho dÔ hiÓu, cho chãng tiÕn bé. Häc sinh th×
thi ®ua häc cho chãng, cho nhiÒu, cho tèt.
T«i ch¾c r»ng víi sù ©n cÇn s¨n sãc cña Bé Quèc phßng vμ Bé
Tæng chØ huy, víi sù h¨ng h¸i cña c¸c nh©n viªn vμ häc sinh,

___________
1) Nay lμ Tr−êng SÜ quan lôc qu©n I (B.T).
901 902tr−êng sÏ ®μo t¹o ®−îc nhiÒu c¸n bé xøng ®¸ng cho qu©n ®éi
cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ thèng nhÊt ®éc lËp.
Sau n÷a, t«i vui lßng tÆng tr−êng 6 ch÷: Trung víi n−íc, hiÕu
víi d©n.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng TH¦ GöI Cô BïI B»NG §OμN
Th¸ng 5 n¨m 1948
Vμ Dù TH¶O LêI §IÕU Cô NGUYÔN V¡N Tè
Hå CHÝ MINH

KÝnh göi cô Bïi,
S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c
lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Tr−ëng Ban Th−êng trùc Quèc héi,
Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, T«i muèn cã mét bμi truy ®iÖu cô Tè. Nh−ng nhê ng−êi viÕt th×
Hμ Néi, 1962, tr.59-60. kh«ng biÕt nhê ai. Tù viÕt lÊy th× viÕt kh«ng ®−îc, v× x−a nay t«i
ch−a hÒ tËp viÕt v¨n tÕ.
VËy t«i cø b¹o d¹n th¶o ra ®©y, tr×nh cô xem. NÕu cã thÓ söa
®−îc th× xin cô söa giïm. NÕu kh«ng thÓ söa, th× ta lμm v¨n xu«i
vËy.
Khi t«i th¶o xong, ®äc l¹i, nghe kh¸ ch−íng tai. V× ®èi víi cô,
t«i kh«ng d¸m giÊu dèt, cho nªn cø göi ®Ó cô xem.
Mong kú héi ®ång sau sÏ ®−îc gÆp cô. KÝnh chóc cô m¹nh khoÎ
vμ xin cô chuyÓn lêi t«i hái th¨m cô Phan vμ cô ). V 61F1
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 5 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH
___________
1) Cô Phan KÕ To¹i vμ cô Vi V¨n §Þnh (B.T).
903 9043. Qu©n ®Þch μo μo tÊn c«ng
LêI §IÕU Cô Tè Trong vïng cô ®ang lμm viÖc
1. Than «i ! Chóng tra tÊn cô, cùc kú tμn khèc, d· man.
S−¬ng bay nghi ngót, sao §Èu ¸m mê Cô tr¶ lêi chóng b»ng mét nô c−êi oanh liÖt
M©y phñ mª man. Th¸i S¬n ngõng biÕc. Chóng lμm h¹i cô, lÞch sö Ph¸p mu«n ®êi
Nhí cô x−a, thªm mét vÕt xÊu xa

V¨n ch−¬ng thuÇn tuý, häc vÊn cao s©u Cô dï hy sinh, tinh thÇn cô ngμn thu sÏ
vÎ vang bÊt diÖt
Th¸i ®é hiÒn tõ, tÝnh t×nh thanh khiÕt
Víi cô, d©n téc mÊt mét ng−êi chÝ sÜ,
Më mang v¨n ho¸, cô dèc mét lßng
thÕ giíi mÊt mét ng−êi danh nho.
Phó quý c«ng danh, cô nμo cã thiÕt
Cho nªn ChÝnh phñ kh«n xiÕt nçi buån rÇu,
§Õn ngμy d©n téc gi¶i phãng thμnh c«ng ®ång bμo kh«n xiÕt lßng th−¬ng tiÕc.
Th× cô s½n sμng ra tay gióp viÖc 4. T«i kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc anh linh cô
Gi÷ chøc Bé tr−ëng th× cô ngμy ngμy gÇn gòi mμ høa r»ng
nh©n d©n Tõ ®©y, quèc d©n ta ®· ®ång t©m, cμng thªm
§¹i biÓu Quèc héi th× cô lu«n lu«n tÝnh bμn ®ång t©m
kiÕn thiÕt. ChÝnh phñ ta ®· kiªn quyÕt, cμng thªm kiªn quyÕt
2. D©n ta hÕt søc t«n träng hoμ b×nh QuyÕt tr−êng kú kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi
GiÆc Ph¸p d· t©m g©y nªn l−u huyÕt hoμn toμn
Tõ ngμy toμn quèc kh¸ng chiÕn næ bïng QuyÕt tranh thèng nhÊt, ®éc lËp cho n−íc nhμ
Th× cô t©m t©m h« hμo ®oμn kÕt: Nam ViÖt

Lò T©y gÆp nhμ lμ ®èt, gÆp cña lμ v¬ §Ó anh linh cô vμ nh÷ng liÖt sÜ ®· hy sinh ®Òu
vui s−íng ë chèn suèi vμng.
ThÊy lμng th× ph¸, thÊy ng−êi th× giÕt.
Vμ nÒn d©n chñ céng hoμ cña n−íc sÏ v÷ng nh−
Non s«ng gÊm vãc h¸ cam lßng chÞu ®o¹ ®μy
vÇng nhËt nguyÖt.
Con ch¸u L¹c Hång, nμo ®Ó thùc d©n khinh miÖt.
Ngμy nμy qua th¸ng kh¸c, cô ®i ®éng viªn T¹p chÝ T¸c phÈm míi,
tinh thÇn d©n chóng kh¾p xa gÇn, sè 3, th¸ng 5-1990, tr.14-16.
Xø B¾c ®Õn miÒn Nam, cô ®· tr«ng thÊy
søc kh¸ng chiÕn ngμy thªm m·nh liÖt.
905 906lªn m·i. N©ng cao b»ng c¸ch g×? B»ng c¸ch thi ®ua ¸i quèc. Cuéc
thi ®ua ¸i quèc sÏ ®−a chóng ta lªn mét tr×nh ®é cao h¬n trong c«ng
cuéc kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc, nã sÏ ®−a chóng ta mau ®Õn chç
thμnh c«ng. V× vËy ®ång bμo ta bÊt kú giμ, trÎ, g¸i, trai, giμu,
nghÌo, bÊt kú sÜ, n«ng, c«ng, th−¬ng, binh, mäi ng−êi ®Òu ph¶i ®−a
chÝ s¸ng suèt, lùc l−îng vμ tμi n¨ng cña m×nh vμo ®ã, ®Ó phông sù
d©n téc, phông sù Tæ quèc.
LêI C¶M ¥N §åNG BμO §ång bμo yªu mÕn t«i, chóc thä t«i, t«i biÕt lÊy g×, nãi g× ®Ó b¸o
®¸p l¹i lßng th©n ¸i Êy? T«i chØ cã mét c¸ch b¸o ®¸p lμ kiªn quyÕt
T«i rÊt c¶m ¬n Quèc héi, ChÝnh phñ, c¸c ®oμn thÓ, c¸c bé ®éi, cïng ®ång bμo chÞu cùc chÞu khæ, quyÕt cïng ®ång bμo kh¸ng chiÕn
®ång bμo trong n−íc vμ kiÒu bμo ë ngoμi n−íc, cïng c¸c ch¸u nhi cho ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn, quyÕt cïng ®ång bμo tranh l¹i thèng
®ång, ®· chóc thä t«i mét c¸ch v« cïng th©n ¸i. nhÊt vμ ®éc lËp thËt sù cho Tæ quèc, quyÕt cïng ®ång bμo ra søc
lμm thÕ nμo cho con ch¸u chóng ta b©y giê vμ mu«n ®êi vÒ sau ®−îc
Nh−ng t«i thiÕt nghÜ r»ng tuy tuæi t¸c chóng ta cã kÎ nhiÒu
sung s−íng vμ tù do.
ng−êi Ýt, nh−ng t«i vμ toμn thÓ ®ång bμo cã mét ngμy sinh nhËt
chung: ngμy Êy lμ ngμy c¸ch mÖnh gi¶i phãng thμnh c«ng håi th¸ng
T¸m n¨m 1945. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Xem thÕ th× d©n téc ta rÊt trÎ trung, n−íc nhμ ta rÊt trÎ trung Hå CHÝ MINH
vμ chóng ta ®Òu trÎ trung. Chóng ta trÎ trung mμ chóng ta ph¶i
®¶m ®ang hai nhiÖm vô rÊt vÎ vang, rÊt to lín: ph¸ tan nh÷ng
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
xiÒng xÝch cò, vμ x©y dùng nh÷ng t−¬ng lai míi.
sè 6, sè 945, ngμy 1-6-1948.
Chóng ta trÎ trung nh−ng chóng ta lμ nh÷ng ng−êi thõa tù c¸i
truyÒn thèng oanh liÖt, quËt c−êng vμ mét c¬ ®å gÊm vãc cña mÊy
ngμn n¨m tæ tiªn ta ®Ó l¹i. Chóng ta trÎ trung nh−ng chóng ta giμu
vÒ kinh nghiÖm, kinh nghiÖm ®au xãt cã, kinh nghiÖm vÎ vang cã.
Do ®ã mμ chóng ta ®· cã mét lùc l−îng cùc kú to lín, v÷ng ch¾c, lùc
l−îng ®¹i ®oμn kÕt cña toμn d©n. Nhê truyÒn thèng vμ lùc l−îng Êy,
thªm vμo c¸i chÝ khÝ trÎ trung cña chóng ta, chóng ta ®· v−ît qua
nhiÒu b−íc gian nan vμ tranh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi: chóng ta ®·
®¸nh tan giÆc ®ãi, chóng ta ®· ®¸nh tan giÆc dèt, chóng ta sÏ ®¸nh
tan giÆc ngo¹i x©m.
Song, ®−êng chóng ta cßn dμi, g¸nh chóng ta cßn nÆng, chóng
ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn vμ n©ng cao c¸i truyÒn thèng oanh liÖt, c¸i
lùc l−îng ®oμn kÕt, vμ c¸i chÝ khÝ kiªn quyÕt Êy lªn n÷a, n©ng cao
907 908
LêI TUY£N Bè SAU KHI PH¸P LËP LêI K£U GäI TRONG DÞP 1.000
CHÝNH PHñ Bï NH×N TOμN QuèC NGμY KH¸NG CHIÕN
T¹I Hμ Néi26
Hìi ®ång bμo toμn quèc!
Tõ ngμy 23-9-1945, thùc d©n Ph¸p ®· dïng vâ lùc x©m ph¹m Hìi toμn thÓ t−íng sÜ!
®Õn nÒn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng
Nh©n dÞp kû niÖm 1.000 ngμy kh¸ng chiÕn, t«i thay mÆt ChÝnh
hoμ.
phñ kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån c¸c tö sÜ vμ ®ång bμo ®·
Toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam ®· kÕt thμnh mét khèi, ®øng lªn hy sinh v× n−íc, vμ göi lêi th©n ¸i hái th¨m anh em th−¬ng binh vμ
cïng víi ChÝnh phñ c−¬ng quyÕt chèng n¹n ngo¹i x©m. gia ®×nh c¸c liÖt sÜ.
Ngμy nay thùc d©n Ph¸p ®· ®−a ra mét chÝnh phñ bï nh×n T«i göi lêi khen ngîi:
toμn quèc, ®Ó m−u b¸n Tæ quèc ViÖt Nam cho chóng. ChÝnh phñ vμ
- T−íng sÜ ®ang oanh liÖt giÕt giÆc tr−íc mÆt trËn;
nh©n d©n ViÖt Nam sÏ theo ph¸p luËt n−íc nhμ trõng trÞ bän ph¶n
quèc Êy. - §ång bμo ®ang h¨ng h¸i thùc hiÖn thi ®ua ¸i quèc ë hËu
ph−¬ng;
§èi víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi, t«i thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n
d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, trÞnh träng tuyªn bè kh«ng - §ång bμo t¹i vïng ®Þch t¹m chiÕm, lu«n lu«n gi÷ v÷ng tinh
bao giê thõa nhËn nh÷ng giÊy tê g× do bän bï nh×n Êy ký kÕt víi thÇn yªu n−íc cña ng−êi d©n ViÖt Nam;
bÊt cø n−íc nμo. - KiÒu bμo ë h¶i ngo¹i lu«n lu«n gióp ®ì Tæ quèc.
T«i l¹i khÈn kho¶n kªu gäi nh÷ng ng−êi ®ang lÇm ®−êng theo
ViÖt Nam, ngμy 7 th¸ng 6 n¨m 1948 ®Þch, mau mau trë vÒ víi Tæ quèc.
Chñ tÞch Trong dÞp nμy, lßng t«i vμ lßng ChÝnh phñ ®Æc biÖt ®i ®Õn chiÕn
N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sÜ vμ ®ång bμo Nam Bé vμ miÒn Nam Trung Bé, v× chiÕn sÜ vμ ®ång
Hå CHÝ MINH bμo ë ®ã ®· tranh ®Êu tr−íc nhÊt vμ hy sinh nhiÒu nhÊt.
Sau 1.000 ngμy kh¸ng chiÕn, chóng ta h·y kiÓm ®iÓm l¹i
B¸o Sù thËt, sè 95, nh÷ng b−íc ®−êng ®· qua, vμ chuÈn bÞ nh÷ng c«ng viÖc s¾p ®Õn.
ngμy 19-6-1948.
1. Sau ngμy vua Gia Long r−íc T©y vμo n−íc, vμ vua Tù §øc
909 910nh−îng n−íc cho T©y, biÕt bao liÖt sÜ anh hïng ®· phÊn ®Êu hy vμ bÞ th−¬ng mÊy v¹n ng−êi, hao phÝ mÊy ngμn triÖu b¹c. Mμ kÕt
sinh v× Tæ quèc. qu¶ chØ t¹m chiÕm ®−îc mÊy chç thμnh thÞ ®· tan hoang.
Trong thêi kú ®ã, thÕ lùc thùc d©n Ph¸p ®ang ph¸t triÓn, l¹i VÒ kinh tÕ: ë ®©y còng nh− ë Ph¸p, kinh tÕ cña chóng ®· kiÖt
thªm thÕ lùc vua chóa trμo ®×nh lμm tay sai cho Ph¸p. Nh©n d©n ta quÖ, chØ sèng ng¾c ngo¶i vμo sù vay nî c¸c n−íc kh¸c.
th× thiÕu tæ chøc vμ kinh nghiÖm. V× vËy, nh÷ng cuéc tranh ®Êu
VÒ chÝnh trÞ: Nh÷ng ©m m−u chÝnh trÞ cña chóng ®Ó chia rÏ søc
oanh liÖt kÕ tiÕp nhau trong 80 n¨m, mμ kÕt qu¶ ®Òu bÞ thÊt b¹i.
kh¸ng chiÕn cña ta, ®Òu bÞ thÊt b¹i. KÕt qu¶ cïng ®−êng, chóng
Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ngμy nay, tuy lμ tiÕp tôc nh÷ng cuéc ph¶i ®−a ra mét chÝnh phñ bï nh×n äp Ñp NguyÔn V¨n Xu©n, mét
tranh ®Êu ®· qua, nh−ng nã cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vμ hoμn c¶nh kh¸c tªn n« lÖ Ph¸p mμ toμn thÓ ®ång bμo ®Òu phØ nhæ.
h¼n:
T×nh h×nh ta: Sau 80 n¨m n« lÖ, sau cuéc ThÕ giíi ®¹i chiÕn
- Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ®· tËp trung tÊt c¶ c¸i tinh thÇn thø hai, sau 1.000 ngμy bÞ thùc d©n tμn ph¸, d©n ta kh«ng sao khái
quËt c−êng yªu n−íc cña gièng nßi Hång L¹c l−u truyÒn tõ mÊy cùc khæ gian nan. Tuy vËy, qu©n sù còng nh− chÝnh trÞ, kinh tÕ
ngμn n¨m. Nã tËp trung nh÷ng kinh nghiÖm chiÕn ®Êu cña c¸c vÞ còng nh− v¨n ho¸, vËt chÊt còng nh− tinh thÇn, cμng kh¸ng chiÕn
d©n téc anh hïng TrÇn H−ng §¹o, Lª Th¸i Tæ, NguyÔn Quang d©n ta cμng tiÕn bé vμ tiÕn bé rÊt mau.
Trung ®Ó l¹i.
9 phÇn 10 ®Êt n−íc vÉn tù do. Qu©n ®éi ngμy cμng m¹nh mÏ.
- Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta næi lªn trong lóc lùc l−îng thùc d©n Nh©n d©n ta cμng ®oμn kÕt. Oai tÝn ChÝnh phñ ta cμng ngμy cμng
®· suy ®åi ë n−íc Ph¸p còng nh− ë thÕ giíi. ChÕ ®é vua chóa hñ b¹i v÷ng vμng.
®· bÞ c¸ch mÖnh d©n téc gi¶i phãng ®¸nh tan, kh«ng thÓ lμm tay
Tõ cuéc vËn ®éng T¨ng gia s¶n xuÊt vμ LuyÖn qu©n lËp c«ng,
sai cho ®Þch n÷a.
chóng ta ®· tiÕn ®Õn phong trμo Thi ®ua ¸i quèc kh¾p mäi mÆt,
- Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn, x−a kh¾p mäi n¬i. Víi lßng nång nμn yªu n−íc vμ lùc l−îng v« cïng tËn
nay ch−a d©n téc nμo cã. Tõ Nam ®Õn B¾c, c¶ n−íc mét lßng, quyÕt cña nh©n d©n ta, cuéc Thi ®ua ¸i quèc nhÊt ®Þnh sÏ thμnh c«ng to.
chèng ngo¹i x©m, quyÕt tranh ®éc lËp. Tõ Nam ®Õn B¾c, bé ®éi vμ V× vËy, mμ th¾ng lîi cμng nhÊt ®Þnh vÒ tay ta.
d©n qu©n, h¨ng h¸i dòng c¶m, chØ huy thèng nhÊt. Tõ Nam ®Õn
3. Chóng ta ®ñ ®iÒu kiÖn th¾ng lîi. Chóng ta ch¾c th¾ng lîi.
B¾c, toμn d©n nghe theo mÖnh lÖnh cña ChÝnh phñ trung −¬ng,
Song chóng ta ph¶i biÕt r»ng, cμng gÇn ®Õn th¾ng lîi th× cμng gay
mét ChÝnh phñ do nh©n d©n cö ra, vμ kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn
go. Mμ gay go cμng nhiÒu, th× th¾ng lîi cμng to. V× vËy, mçi mét
cïng ®Ó tranh thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc.
ng−êi quèc d©n ph¶i tÈy s¹ch c¸i thãi: khi th× qu¸ l¹c quan, khi th×
- Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta, ngoμi nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi ®ã, l¹i
qu¸ bi quan. Ph¶i tÈy s¹ch c¸i chøng cÇu yªn, gÆp sao hay vËy,
®−îc d©n chñ thÕ giíi ñng hé. V× vËy, mμ th¾ng lîi nhÊt ®Þnh vÒ tay
muèn ¨n qu¶ mμ biÕng trång c©y.
ta.
Mçi mét ng−êi d©n ph¶i hiÓu: cã tù lËp míi ®éc lËp, cã tù c−êng
2. Chóng ta l¹i xÐt cho râ t×nh h×nh ®Þch vμ t×nh h×nh ta.
míi tù do. §· ®oμn kÕt, ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ réng r·i thªm.
T×nh h×nh ®Þch: VÒ qu©n sù - ChiÕn l−îc chíp nho¸ng cña §· cè g¾ng, ta ph¶i h¨ng h¸i mμ cè g¾ng m·i. Mçi mét ng−êi ph¶i
chóng ®· thÊt b¹i råi. Sau 1.000 ngμy chiÕn tranh, chóng ®· chÕt lÊy viÖc xung phong trong phong trμo Thi ®ua ¸i quèc lμ nhiÖm vô
911 912thiªng liªng cña m×nh, ph¶i cè lμm cho ®−îc.
Nh− vËy, th× kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, kiÕn quèc nhÊt
®Þnh thμnh c«ng.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH TH¦ KHEN CHIÕN SÜ TRÇN V¡N DI£N

ViÕt kho¶ng ngμy 10-6-1948.
Ngμy 11 th¸ng 6 n¨m 1948
B¸o Cøu quèc , chi nh¸nh
sè 6, sè 966, ngμy 22-6-1948. Göi chiÕn sÜ TrÇn V¨n Diªn,
Nhê UBKCHC Nam §Þnh trao.
T«i rÊt vui lßng biÕt r»ng: Trong vßng 5 th¸ng, tõ th¸ng 10-
1947 ®Õn th¸ng 3-1948, chó ®· giËt ®Þa l«i:
DiÖt ®−îc giÆc 103 tªn,
Lμm bÞ th−¬ng 28 tªn,
Ph¸ ®−îc xe t¨ng 4 c¸i,
Ph¸ cam nh«ng 9 c¸i.
T«i göi lêi khen chó, vμ chuÈn y c¸i tªn vinh dù mμ bé ®éi ®·
tÆng cho chó, lμ:
Anh hïng ®Þa l«i
§ång thêi, t«i khuyªn chó: chí v× ®−îc khen th−ëng mμ kiªu
ng¹o tù ®¾c. Chó ph¶i khiªm tèn h¬n, tËp luyÖn häc hái thªm, cè
g¾ng ®Ó lËp c«ng thªm trong cuéc luyÖn qu©n lËp c«ng míi (cuéc
Thi ®ua ¸i quèc).
Cã nh− vËy, míi xøng ®¸ng lμ mét chiÕn sÜ anh hïng ViÖt Nam.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH
B¶n gèc l−u t¹i
B¶o tμng Hå ChÝ Minh.
913 914Võa kiÕn quèc.
KÕt qu¶ ®Çu tiªn cña Thi ®ua ¸i quèc sÏ lμ:
Toμn d©n ®ñ ¨n ®ñ mÆc,
Toμn d©n biÕt ®äc, biÕt viÕt,
Toμn bé ®éi ®Çy ®ñ l−¬ng thùc, khÝ giíi,
®Ó diÖt ngo¹i x©m,
LêI K£U GäI THI §UA ¸I QUèC27
Toμn quèc sÏ thèng nhÊt ®éc lËp hoμn toμn.
ThÕ lμ chóng ta thùc hiÖn:
Môc ®Ých thi ®ua ¸i quèc lμ: D©n téc ®éc lËp,
DiÖt giÆc ®ãi, D©n quyÒn tù do,
DiÖt giÆc dèt,
D©n sinh h¹nh phóc,
DiÖt giÆc ngo¹i x©m.
Ba chñ nghÜa mμ nhμ ®¹i c¸ch m¹ng T«n V¨n ®· nªu ra.
C¸ch lμm lμ: dùa vμo:
§Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®ã, t«i xin
Lùc l−îng cña d©n,
C¸c cô phô l·o thi ®ua ®èc thóc con ch¸u h¨ng h¸i tham gia
Tinh thÇn cña d©n, ®Ó g©y: mäi c«ng viÖc,
H¹nh phóc cho d©n. C¸c ch¸u nhi ®ång thi ®ua häc hμnh vμ gióp viÖc ng−êi lín,
V× vËy bæn phËn cña ng−êi d©n ViÖt Nam, bÊt kú sÜ, n«ng, §ång bμo phó hμo thi ®ua më mang doanh nghiÖp,
c«ng, th−¬ng, binh; bÊt kú lμm viÖc g×, ®Òu cÇn ph¶i thi ®ua nhau :
§ång bμo c«ng n«ng thi ®ua s¶n xuÊt,
Lμm cho mau,
§ång bμo trÝ thøc vμ chuyªn m«n thi ®ua s¸ng t¸c vμ ph¸t
Lμm cho tèt, minh,
Lμm cho nhiÒu. Nh©n viªn ChÝnh phñ thi ®ua tËn tôy lμm viÖc, phông sù nh©n
Mçi ng−êi d©n ViÖt Nam , bÊt kú giμ, trÎ, trai, g¸i; bÊt kú giμu, d©n,
nghÌo, lín, nhá, ®Òu cÇn ph¶i trë nªn mét chiÕn sÜ tranh ®Êu trªn Bé ®éi vμ d©n qu©n thi ®ua giÕt cho nhiÒu giÆc, ®o¹t cho nhiÒu
mÆt trËn: Qu©n sù, Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n ho¸. Thùc hiÖn khÈu sóng.
hiÖu:
Nãi tãm l¹i, ai còng thi ®ua, ai còng tham gia kh¸ng chiÕn vμ
Toμn d©n kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc. Phong trμo s«i næi.
Toμn diÖn kh¸ng chiÕn. Thi ®ua ¸i quèc sÏ ¨n s©u, lan réng kh¾p mäi mÆt vμ mäi tÇng
Trong cuéc Thi ®ua ¸i quèc, chóng ta: líp nh©n d©n, vμ sÏ gióp ta dÑp tan mäi nçi khã kh¨n vμ mäi ©m
Võa kh¸ng chiÕn, m−u cña ®Þch ®Ó ®i ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng.
915 916Víi tinh thÇn quËt c−êng vμ lùc l−îng v« tËn cña d©n téc ta,
víi lßng yªu n−íc vμ chÝ kiªn quyÕt cña nh©n d©n vμ qu©n ®éi ta,
chóng ta cã thÓ th¾ng lîi, chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Hìi toμn thÓ ®ång bμo,
Hìi toμn thÓ chiÕn sÜ,
TiÕn lªn!

TH¦ GöI ANH EM TH¦¥NG BINH
Hå CHÝ MINH
TR¹I AN D¦ìNG LI£N KHU X

ViÕt ngμy 11-6-1948.
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh C¶m ¬n c¸c chó ®· göi chÌ biÕu t«i. ChÌ ngon l¾m, v× tù c¸c
sè 6, sè 968, ngμy 24-6-1948. chó ®· s¶n xuÊt ®−îc. T«i rÊt vui lßng, c¸c chó h¨ng h¸i tham gia
cuéc Thi ®ua ¸i quèc, quyÕt chÝ ®i ®Õn tù cÊp tù tóc. T«i ch¾c c¸c
chó sÏ thμnh c«ng.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 6 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH


B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 6, sè 958, ngμy 14-6-1948.
917 918
TH¦ GöI Cô NGUYÔN V¡N §¶N
TH¦ GöI CHÞ PH¹M THÞ PH¦îNG

Göi cô NguyÔn V¨n §¶n, x· ChÝ Minh,
Göi c« Ph¹m ThÞ Ph−îng, x· An Ninh,
huyÖn Duyªn Hμ, tØnh Th¸i B×nh,
huyÖn KiÕn X−¬ng, Th¸i B×nh,
Cô ®· cã tuæi, mμ vÉn chÞu khã häc, thi ®ç nhÊt trong giíi phô
l·o. ThÕ lμ tèt l¾m. T«i göi lêi khen cô vμ khuyªn cô cè häc thªm. B¸c göi lêi khen ch¸u ®· ®ç thø nhÊt trong tØnh. Mong ch¸u cè
Trong cuéc thi ®ua ¸i quèc, t«i còng mong cô lμm kiÓu mÉu cho g¾ng häc thªm, vμ trong cuéc thi ®ua ¸i quèc ch¸u còng ra søc
®ång bμo trong tØnh. xung phong nh− trong viÖc häc b×nh d©n häc vô th× B¸c sÏ rÊt vui
lßng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸c h«n ch¸u
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 2, sè 958, ngμy 11-6-1948. B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 2, sè 958, ngμy 11-6-1948.
919 920
C¸C T¦íNG SÜ Y£U MÕN TIÕN L£N!
TH¦ KHEN CHÞ PH¹M THÞ Tþ

Nh©n dÞp kû niÖm 1.000 ngμy kh¸ng chiÕn, t«i ®−îc Bé Quèc
Göi c« Ph¹m ThÞ Tþ, x· Hîp TiÕn, phßng vμ Bé Tæng chØ huy b¸o c¸o thμnh tÝch trong cuéc luyÖn
huyÖn Vò Tiªn, Th¸i B×nh, qu©n lËp c«ng võa råi. T«i rÊt vui lßng r»ng c¸c bé ®éi ®Òu cè g¾ng
tiÕn bé .
Ch¸u thi quèc ng÷ ®ç thø nh×, B¸c göi lêi khen ch¸u vμ
khuyªn ch¸u g¾ng häc thªm, sao cho lÇn sau thi ®ç thø nhÊt. B¸c Nh÷ng bé ®éi ®· lμm cho giÆc Ph¸p thiÖt h¹i nhiÒu, ®· cã
l¹i mong ch¸u cïng c¸c chÞ em xung phong trong cuéc thi ®ua ¸i thμnh tÝch vÎ vang nhÊt lμ c¸c bé ®éi sau ®©y:
quèc, lμm cho næi tiÕng phô n÷ Th¸i B×nh. - C¸c ®¬n vÞ Sμi Gßn, Chî Lín, Gia §Þnh.
- C¸c ®¬n vÞ S«ng L«.

B¸c h«n ch¸u - Trung ®oμn 10,15,1 ë khu VII Nam Bé.
Hå CHÝ MINH - C¸c ®¬n vÞ D−¬ng V¨n D−¬ng Mü Tho.
- Trung ®oμn Cao B»ng.
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh - Trung ®oμn Thñ ®«.
sè 2, sè 958, ngμy 11-6-1948. - §¬n vÞ Ký Con.
- Trung ®oμn Dòng C¶m ë B×nh ThuËn.
- C¸c ®¬n vÞ S«ng §μ, S«ng M·.
- Trung ®oμn QuyÕt Th¾ng, Thõa Thiªn vμ nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c.
- Trung ®oμn Th¨ng Long.
T«i còng ph¶i nh¾c ®Õn nh÷ng bé ®éi du kÝch phô l·o vμ phô
n÷ cïng c¸c chó liªn l¹c ®· tá ra rÊt oanh liÖt, ®· lμm cho thÕ giíi
biÕt r»ng: ng−êi giμ, ®μn bμ vμ trÎ con ViÖt Nam ®Òu lμ nh÷ng
chiÕn sÜ yªu n−íc vμ dòng c¶m, tranh ®Êu hy sinh cho Tæ quèc.
Song nh÷ng tiÕn bé vμ thμnh tÝch Êy míi lμ b−íc ®Çu. Trong
921 922cuéc thi ®ua ¸i quèc tíi ®©y, c¸c b¹n ph¶i tiÕp tôc tiÕn bé mau h¬n
n÷a, nhiÒu h¬n n÷a. C¸c b¹n ph¶i thi ®ua nhau ®¸nh nh÷ng trËn
to lín h¬n n÷a, giÕt nhiÒu giÆc, c−íp nhiÒu sóng h¬n n÷a.
C¸c b¹n ph¶i thi ®ua xung phong tr−íc mÆt trËn ®Ó lμm g−¬ng
xung phong thi ®ua cho ®ång bμo hËu ph−¬ng.
T«i ch¾c c¸c b¹n sÏ lμm ®−îc nh− thÕ, còng nh− t«i ch¾c kh¸ng
§IÖN GöI Uû BAN KH¸NG CHIÕN
chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thμnh
c«ng. HμNH CHÝNH NAM Bé
C¸c t−íng sÜ yªu mÕn, tiÕn lªn! (ChuyÓn x· Giíi Xu©n, Gia §Þnh)

)
Ngμy 19 th¸ng 6 n¨m 194862F1
Ngμy 21 th¸ng 6 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH 120/KT5
T«i göi lêi th©n ¸i khen ®ång bμo x· Giíi Xu©n ®· thanh to¸n
B¸o VÖ quèc qu©n, n¹n mï ch÷ vμ t«i mong c¸c x· kh¸c sÏ cè g¾ng b¾t ch−íc x· Giíi
sè 25, ngμy 19-6-1948. Xu©n. Chóng ta cÇn ph¶i ®¸nh tan giÆc dèt, còng nh− ®¸nh tan
giÆc ngo¹i x©m.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH


B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh l−u t¹i Trung t©m
l−u tr÷ Quèc gia I, b¶n chôp
l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.
___________
1) Cã b¶n in ®Ò ngμy 19-5-1948. ë phÇn c¸c ®¬n vÞ ®−îc biÓu d−¬ng cã
thªm Trung ®oμn 1 Hoμng V¨n Thä ë khu VII, Nam Bé, Trung ®oμn 17.
Xem Qu©n sù tËp san, sè ®Æc biÖt kû niÖm 1.000 ngμy kh¸ng chiÕn (B.T).
923 924
TH¦ GöI HéI NGHÞ KINH TÕ
LÇN THø HAI
TH¦ GöI C¸C KHU VÒ DÞP Kû NIÖM
1.000 NGμY KH¸NG CHIÕN Nh©n dÞp Héi nghÞ kinh tÕ lÇn thø hai, t«i göi c¸c ®¹i biÓu lêi
chμo th©n ¸i.
Chóng ta kh¸ng chiÕn vÒ mäi mÆt. Kinh tÕ lμ mét mÆt trËn rÊt
Ngμy 23-9-1945, ®ång bμo toμn quèc ®· ®øng dËy lμm mét khèi
quan träng.
sau l−ng ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®Ó chèng l¹i bän
thùc d©n Ph¸p x©m l¨ng vμo bê câi miÒn Nam ®Êt n−íc ta. Chóng ta võa kh¸ng chiÕn, võa kiÕn quèc. Kinh tÕ l¹i lμ mét
ngμnh ho¹t ®éng tèi quan träng.
§Ó nhí ®Õn bao nhiªu chiÕn sÜ vμ ®ång bμo Nam Bé vμ miÒn
B©y giê chóng ta ph¶i cã mét nÒn kinh tÕ kh¸ng chiÕn. NÒn
Nam Trung Bé ®· bá m×nh v× n−íc trªn b·i chiÕn tr−êng hoÆc d−íi
kinh tÕ ®ã lμm c¬ së cho nÒn kinh tÕ kiÕn quèc.
sù tμn s¸t cña qu©n giÆc; ®Ó ghi c«ng nh÷ng chiÕn sÜ ®· tiªn phong
V× vËy chóng ta ph¶i cã ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kinh tÕ rÊt thiÕt
gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp vμ thèng nhÊt cña n−íc nhμ, toμn quèc sÏ long
thùc. Chóng ta ph¶i lμm cho "Thùc tóc binh c−êng". Khi ®· cã kÕ
träng kû niÖm 1.000 ngμy chiÕn ®Êu cña ®ång bμo miÒn Nam.
ho¹ch ®ã, th× chóng ta ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn cho kú ®−îc.
Nh©n dÞp Êy, ChÝnh phñ sÏ tuyªn d−¬ng c«ng tr¹ng vμ th¨ng
Trong cuéc Thi ®ua ¸i quèc, c¸c chiÕn sÜ kinh tÕ ph¶i thi ®ua
th−ëng c¸c chiÕn sÜ miÒn Nam ®· cã c«ng ®Æc biÖt víi n−íc nhμ. víi c¸c chiÕn sÜ qu©n sù. Mét mÆt ph¸ tan kinh tÕ ®Þch, mét mÆt
C¸c khu cÇn b¸o c¸o gÊp ®Ó ChÝnh phñ xÐt. x©y dùng kinh tÕ ta.
Víi sù l·nh ®¹o cña «ng Bé tr−ëng, víi lßng h¨ng h¸i cña c¸c
Hå CHÝ MINH b¹n, t«i ch¾c c¸c b¹n sÏ lμm trän nhiÖm vô vÎ vang Êy.
Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Thi ®ua ¸i quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng!
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 2, sè 968, ngμy 22-6-1948.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH
B¸o Cøu quèc, sè 895,
ngμy 26-6-1948.
925 926T«i ch¾c r»ng víi tinh thÇn quyÕt th¾ng vμ lùc l−îng vÜ ®¹i cña
toμn thÓ ®ång bμo, chóng ta sÏ ®¸nh lui giÆc lôt còng nh− chóng ta
sÏ ®¸nh lui giÆc ngo¹i x©m.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI §åNG BμO C¸C TØNH Cã §£
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 2, sè 975, ngμy 30-6-1948.
Hìi ®ång bμo nh÷ng tØnh cã ®ª!
Tõ ngμy ta ®¸nh NhËt ®uæi Ph¸p tranh ®−îc chÝnh quyÒn, lËp
n−íc D©n chñ Céng hoμ, chóng ta ®· ng¨n ®−îc giÆc ®ãi, giÆc dèt,
giÆc lôt.
N¨m nay mïa m−a s¾p ®Õn, giÆc lôt sÏ ... 1) chóng ta mét lÇn
63F
n÷a.
VËy t«i kªu gäi
Toμn thÓ ®ång bμo!
C¸c bé ®éi vμ d©n qu©n!
C¸c c¬ quan vμ ®oμn thÓ!
C¸c anh em chuyªn m«n!
Ph¶i ®ång t©m hiÖp lùc, ra søc söa ®ª, hé ®ª, vμ chuÈn bÞ
phßng ngõa ®ª vì.
MÊy n¨m tr−íc, chóng ta ®· th¾ng lîi. N¨m nay nhê sù h¨ng
h¸i l·nh ®¹o cña c¸c cô phô l·o, t«i ch¾c ®ång bμo sÏ v−ît qua mäi
nçi khã kh¨n nguy hiÓm, nªu tinh thÇn quËt c−êng kh¸ng chiÕn,
dïng c¸ch thi ®ua ¸i quèc mμ xung phong gi÷ ®ª cho v÷ng ch¾c.
ChÝnh phñ sÏ khen th−ëng n¬i nμo cè g¾ng nhÊt.


___________
1) B¸o in mÊt mét ch÷ (B.T).
927 928
TH¦ GöI BAN CHØ HUY §OμN NH¹C BINH
TH¦ C¶M ¥N Cô Vò DUY THANH
Göi Ban chØ huy ®oμn nh¹c binh,
D¹y dç, d×u d¾t c¸c em nhá lμ nhiÖm vô cña nh÷ng ng−êi anh
Gëi cô Vò Duy Thanh,
lín tuæi. §¸nh ®Ëp, sØ nhôc cÊp d−íi lμ qu©n ®éi cña thêi tr−íc. Nay
c¸c chó lμ qu©n ®éi cña c¸ch m¹ng råi, c¸n bé, chiÕn sÜ ph¶i ®oμn x· Ba Xuyªn, huyÖn Th−êng TÝn, tØnh Hμ §«ng,
kÕt th−¬ng yªu ®ïm bäc nhau, coi nh− anh em ruét thÞt mét nhμ. T«i c¶m ¬n cô ®· göi cho t«i 500 ®ång ®Ó lμm gi¶i th−ëng cho
B¸c cÊm c¸c chó tõ nay vÒ sau kh«ng ®−îc cã hμnh ®éng qu©n bé ®éi vμ ®· quyªn cho x· 50 ®ång ®Ó th−ëng ®éi du kÝch x·, trong
phiÖt víi c¸c em nhá n÷a. cuéc luyÖn qu©n lËp c«ng. T«i l¹i c¶m ¬n cô ®· chÞu khã d¹y häc
cho c¸c ch¸u trong lμng. Lßng tËn tuþ cña cô rÊt lμ ®¸ng kÝnh. T«i
mong cô h¨ng h¸i kªu gäi ®ång bμo trong x· xung phong thi ®ua ¸i
B¸C Hå quèc.
Chóc cô m¹nh khoÎ.
ViÕt kho¶ng gi÷a n¨m 1948.
B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n,
sè 10388, ngμy 26-4-1990. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 6 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH


B¶n gèc l−u t¹i
B¶o tμng Hå ChÝ Minh.
929 930
TH¦ KHEN ¤NG H¦¥NG TÒ
TH¦ KHEN CH¸U §ÆNG PHóC H¶I
Nhê Bé tr−ëng Bé Th−¬ng binh chuyÓn
(giao «ng H−¬ng TÒ)
Göi ch¸u §Æng Phóc H¶i,
Liªn l¹c viªn huyÖn ®éi Kim M«n,
C¶m ¬n «ng ®· biÕu t«i gãi thuèc bæ (t«i ch−a biÕt c¸ch dïng).
Trong cuéc thi ®ua ¸i quèc, t«i mong r»ng «ng sÏ cè g¾ng t×m
Ch¸u H¶i,
thªm c¸c thø thuèc cÇn cho d©n ta, ®Ó thÕ T©y d−îc, nh− thÕ th× tèt
l¾m. B¸c rÊt vui lßng biÕt r»ng: Trong trËn ®¸nh giÆc ë Kim M«n,
ngμy 26-3-1948, gÆp mét hoμn c¶nh rÊt khã kh¨n nguy hiÓm, ch¸u
®· rÊt trÊn tÜnh, giÕt ®−îc 3 tªn ®Þch. Do ®ã mμ gi¶i v©y cho mét sè
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng anh em.
Th¸ng 6 n¨m 1948 B¸c göi lêi th©n ¸i khen ch¸u vμ tÆng cho ch¸u c¸i tªn vinh dù
Hå CHÝ MINH lμ: Nhi ®ång anh hïng.
§ång thêi B¸c khuyªn ch¸u chí v× ®−îc khen th−ëng mμ kiªu
ng¹o tù ®¾c. Ch¸u ph¶i khiªm tèn h¬n, ph¶i ra søc häc tËp thªm,
B¶n gèc l−u t¹i
ph¶i cè g¾ng ®Ó lËp c«ng thªm trong cuéc luyÖn qu©n lËp c«ng míi
B¶o tμng Hå ChÝ Minh.
(trong phong trμo Thi ®ua ¸i quèc). Nh− thÕ míi thËt xøng ®¸ng lμ
ch¸u yªu cña B¸c.
B¸c h«n ch¸u!

Th¸ng 6 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH
B¶n gèc l−u t¹i
B¶o tμng Hå ChÝ Minh.
931 932Víi sù l·nh ®¹o cña Bé tr−ëng vμ sù cè g¾ng thi ®ua ¸i quèc
cña toμn thÓ nh©n viªn gi¸o dôc, t«i ch¾c Héi nghÞ sÏ cã mét
ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng thiÕt thùc ®Ó ®i ®Õn thμnh c«ng.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 7 n¨m 1948
TH¦ GöI HéI NGHÞ GI¸O DôC Hå CHÝ MINH
TOμN QUèC64F1
)(Nhê «ng Bé tr−ëng Bé Quèc gia Gi¸o dôc chuyÓn) S¸ch Hå ChÝ Minh Bμn vÒ
c«ng t¸c gi¸o dôc, Nxb Sù thËt,
Hμ Néi, 1972, tr. 24-25.
Nh©n dÞp Héi nghÞ gi¸o dôc toμn quèc häp, t«i cã lêi th©n ¸i
chμo th¨m c¸c ®¹i biÓu.
VÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc, t«i cã mÊy ý kiÕn sau ®©y cèng hiÕn víi Héi
nghÞ.
Chóng ta cÇn ph¶i cã mét nÒn gi¸o dôc kh¸ng chiÕn vμ kiÕn
quèc. V× vËy, chóng ta:
1. Ph¶i söa ®æi triÖt ®Ó ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cho hîp víi sù
nghiÖp kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc.
2. Muèn nh− thÕ, chóng ta ph¶i cã s¸ch kh¸ng chiÕn vμ kiÕn
quèc cho c¸c tr−êng.
3. Chóng ta ph¶i söa ®æi c¸ch d¹y cho hîp víi sù ®μo t¹o nh©n
tμi kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc.
4. Chóng ta ph¶i ®μo t¹o c¸n bé míi vμ gióp ®ì c¸n bé cò theo
t«n chØ kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc.
5. VÒ b×nh d©n häc vô, nhê sù hy sinh cè g¾ng cña nam n÷ gi¸o
viªn, ®· cã kÕt qu¶ rÊt tèt ®Ñp. B©y giê, sè ®«ng ®ång bμo ®· biÕt
®äc biÕt viÕt th× chóng ta ph¶i cã mét ch−¬ng tr×nh ®Ó n©ng cao
thªm tr×nh ®é v¨n ho¸ phæ th«ng cña ®ång bμo.
___________
1) Héi nghÞ gi¸o dôc toμn quèc häp tõ ngμy 10 ®Õn ngμy 15-7-1948, t¹i
ViÖt B¾c (B.T).
933 934
TH¦ GöI HéI NGHÞ V¡N HO¸ TOμN QuèC
LÇN THø HAI TH¦ GöI §éI C¤NG AN DANH Dù
B¾C NINH
Göi Héi nghÞ v¨n ho¸ toμn quèc,
(Nhê Bé Néi vô chuyÓn)
Nh©n dÞp Héi nghÞ v¨n ho¸ toμn quèc, t«i göi lêi th©n ¸i chóc
mõng c¸c ®¹i biÓu.
Trong sù nghiÖp vÜ ®¹i kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña d©n téc ta, Ngμy 15 th¸ng 7 n¨m 1948
v¨n ho¸ g¸nh mét phÇn rÊt quan träng. Tõ ngμy chÝnh quyÒn d©n
chñ thμnh lËp ®Õn nay, c¸c nhμ v¨n ho¸ ta ®· cè g¾ng vμ ®· cã
thμnh tÝch. Song tõ nay trë ®i chóng ta cÇn ph¶i x©y ®¾p mét nÒn T«i ®−îc b¸o c¸o c¸c b¹n tÝch cùc lμm phËn sù trong viÖc trõ
v¨n ho¸ kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña toμn d©n. Muèn ®i ®Õn kÕt qu¶ gian ë Gia L©m, ®ét nhËp tr−êng bay, t−íc sóng, lÊy tμi liÖu cña
®ã, t«i thiÕt t−ëng, c¸c nhμ v¨n ho¸ ta cÇn tæ chøc chÆt chÏ vμ ®i ®Þch, v.v..
s©u vμo quÇn chóng. Nh÷ng c«ng viÖc ®ã chøng tá anh em ®· kh«n khÐo, can ®¶m,
NhiÖm vô cña v¨n ho¸ ch¼ng nh÷ng ®Ó cæ ®éng tinh thÇn vμ lùc lμm vÎ vang cho c«ng an B¾c Ninh vμ toμn quèc.
l−îng kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña quèc d©n, mμ còng ph¶i nªu râ T«i göi lêi th©n ¸i ngîi khen c¸c b¹n vμ mong c¸c b¹n lu«n
nh÷ng thμnh tÝch kh¸ng chiÕn kiÕn quèc vÜ ®¹i cña ta cho thÕ giíi. C¸c
lu«n cè g¾ng thi ®ua, ®Ó thùc hiÖn khÈu hiÖu: "Mçi ngμy lËp mét
nhμ v¨n ho¸ ta ph¶i cã nh÷ng t¸c phÈm xøng ®¸ng, ch¼ng nh÷ng ®Ó
chiÕn c«ng".
biÓu d−¬ng sù nghiÖp kh¸ng chiÕn kiÕn quèc b©y giê, mμ cßn ®Ó l−u
truyÒn c¸i lÞch sö oanh liÖt kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cho hËu thÕ.
§ang cã phong trμo Thi ®ua ¸i quèc cña toμn d©n, t«i mong Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
r»ng Héi nghÞ sÏ cã mét ch−¬ng tr×nh thi ®ua ¸i quèc vÒ mÆt trËn
Hå CHÝ MINH
v¨n ho¸. T«i ch¾c r»ng sau Héi nghÞ, v¨n ho¸ cña ta sÏ cã mét sù
ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå ChÝ Minh l−u t¹i
Ngμy 15 th¸ng 7 n¨m 1948 Côc L−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng,
Hå CHÝ MINH b¶n chôp l−u t¹i
ViÖn Hå ChÝ Minh.
B¸o Cøu quèc, sè 1011,
ngμy 12-8-1948.
935 936Hä ®· hy sinh cho ai ?
C¸ch mÊy ngμy tr−íc, bè mÑ hä nhËn ®−îc tin tøc, ®ang mong
cho ®Õn ngμy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng, hä sÏ trë
l¹i quª h−¬ng, mét nhμ ®oμn tô.
Ngμy nay, bè mÑ hä ®· mÊt mét ng−êi con yªu quý. Vî trÎ th¬
trë nªn bμ ho¸. Con d¹i trë nªn bå c«i. Trªn bμn thê gia ®×nh thªm
LêI K£U GäI NH¢N NGμY 27-7-1948 mét linh bμi tö sÜ.
Hä ®· hy sinh cho ai ?
Th−¬ng binh vμ tö sÜ ®· hy sinh cho Tæ quèc, ®· hy sinh cho
Cïng toμn thÓ ®ång bμo!
®ång bμo.
Anh em th−¬ng binh vμ gia ®×nh tö sÜ!
§Ó b¸o ®¸p c«ng ¬n ®ã, ChÝnh phñ ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó gióp
Khi n¹n ngo¹i x©m μo ¹t ®Õn, nã ®Õn nh− mét trËn lôt to. Nã ®ì anh em th−¬ng binh vμ gia ®×nh tö sÜ.
®e do¹ trμn ngËp c¶ non s«ng Tæ quèc. Nã ®e do¹ cuèn tr«i c¶ tÝnh
T«i còng mong ®ång bμo s½n lßng gióp ®ì hä vÒ vËt chÊt vμ vÒ
mÖnh tμi s¶n, ch×m ®¾m c¶ bè, mÑ, vî, con, d©n ta.
tinh thÇn.
Tr−íc c¬n nguy hiÓm Êy, sè ®«ng thanh niªn yªu quý cña n−íc
Tõ tr−íc ®ång bμo ®· gióp ®ì nhiÒu. Nh−ng tay ch©n tμn phÕ
ta dòng c¶m x«ng ra mÆt trËn. Hä quyÕt ®em x−¬ng m¸u cña hä
cña th−¬ng binh sÏ kh«ng mäc l¹i ®−îc. Vμ nh÷ng tö sÜ sÏ kh«ng
®¾p thμnh mét bøc t−êng ®ång, mét con ®ª v÷ng, ®Ó ng¨n c¶n n¹n
thÓ t¸i sinh. Mμ lßng b¸c ¸i cña ®ång bμo còng kh«ng cã h¹n.
ngo¹i x©m trμn ngËp Tæ quèc, lμm h¹i ®ång bμo.
V× vËy, t«i mong vμ ch¾c r»ng: ®ång bμo tr−íc ®· gióp ®ì, sau
Hä quyÕt hy sinh tÝnh mÖnh hä, ®Ó gi÷ g×n tÝnh mÖnh cña ®ång nμy sÏ s½n sμng gióp ®ì m·i. Nh©n dÞp nμy, t«i xin thay mÆt anh
bμo. em th−¬ng binh vμ gia ®×nh tö sÜ c¶m ¬n ®ång bμo.
Hä hy sinh gia ®×nh vμ tμi s¶n hä, ®Ó b¶o vÖ gia ®×nh vμ tμi s¶n T«i còng thay mÆt ChÝnh phñ, göi lêi th©n ¸i an ñi c¸c anh em
cña ®ång bμo. th−¬ng binh vμ gia ®×nh tö sÜ vμ høa r»ng ChÝnh phñ lu«n lu«n t×m
Hä quyÕt liÒu chÕt chèng ®Þch, ®Ó cho Tæ quèc vμ ®ång bμo c¸ch s¨n sãc c¸c b¹n. Chóc c¸c b¹n ®−îc b×nh yªn.
sèng.
Hä lμ nh÷ng chiÕn sÜ anh dòng cña ta. Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Trong ®ã, cã ng−êi ®· bá l¹i mét phÇn th©n thÓ ë tr−íc mÆt Hå CHÝ MINH
trËn. Cã ng−êi ®· bá m×nh ë chiÕn tr−êng. §ã lμ th−¬ng binh, ®ã lμ
tö sÜ.
B¸o Qu©n du kÝch, sè 5,
C¸ch mÊy ngμy tr−íc, hä lμ nh÷ng thanh niªn lμnh m¹nh, vui ngμy 15-7-1948.
vÎ, oanh liÖt. Tr¶i qua nh÷ng ngμy ¨n giã n»m s−¬ng, nh÷ng trËn
m−a bom b·o ®¹n, hä bÞ tay quÌ ch©n côt, hä ho¸ ra th−¬ng binh.
937 938VÒ hμnh ®éng, cö chØ, còng nh− vÒ lêi nãi, nhiÒu ng−êi kh«ng
biÕt gi÷ bÝ mËt.
§ã lμ mét khuyÕt ®iÓm rÊt nguy hiÓm.
Kh¸ng chiÕn ®ang chuyÓn qua giai ®o¹n míi, chóng ta cÇn
ph¶i cÊp tèc ra søc söa ch÷a c¸i khuyÕt ®iÓm Êy. Söa ch÷a c¸ch thÕ
nμo?
GI÷ BÝ MËT C¸c bé ®éi, c¬ quan, tr−êng häc, chî bóa, hμng qu¸n, v.v., cÇn
ph¶i d¸n nh÷ng khÈu hiÖu gi÷ bÝ mËt. Nh÷ng ng−êi phô tr¸ch cÇn
ph¶i hμng ngμy dÆn dß nh©n viªn cña m×nh gi÷ bÝ mËt. C¸c c¸n bé
VÞ tæ s− cña c¸c nhμ qu©n sù lμ «ng T«n Tö nãi r»ng: "Trong hμnh chÝnh vμ ®oμn thÓ trong c¸c lμng x· ph¶i gi¶i thÝch vμ lu«n
chiÕn tranh, ®iÒu g× quan träng nhÊt? lu«n nh¾c nhñ d©n trong lμng gi÷ bÝ mËt. C¸c bé m¸y tuyªn
Gi÷ bÝ mËt lμ ®iÒu quan träng nhÊt". truyÒn, c¸c b¸o chÝ, ph¶i th−êng nh¾c ®Õn vÊn ®Ò gi÷ bÝ mËt. Cuéc
¤ng l¹i nãi: "Ta dß ®−îc tin tøc ®Þch, th× ta th¾ng ®Þch. §Þch dß thi ®ua ¸i quèc còng ph¶i chó träng ®Õn vÊn ®Ò gi÷ bÝ mËt.
®−îc tin tøc ta, th× ®Þch th¾ng ta". Ta biÕt gi÷ bÝ mËt, th× bän ViÖt gian mËt th¸m khã mμ ho¹t
ThÕ lμ cuéc chiÕn tranh th¾ng hay b¹i, mét phÇn lín do biÕt ®éng.
gi÷ bÝ mËt hay kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt, mμ quyÕt ®Þnh. Ta biÕt gi÷ bÝ mËt, th× dï ®Þch cã tr¨m tai, ngμn m¾t, còng
V× vËy, trong cuéc thÕ giíi ®¹i chiÕn, c¸c n−íc hÕt søc chó ý ®Õn kh«ng dß ®−îc tin tøc vμ ®o¸n ®−îc sù hμnh ®éng cña ta.
sù gi÷ bÝ mËt. ë c¸c tr−êng häc, c¸c phßng giÊy, c¸c tr¹i lÝnh, c¸c BiÕt gi÷ bÝ mËt, tøc lμ ta ®· n¾m ch¾c mét phÇn lín th¾ng lîi
x−ëng m¸y, c¸c ®−êng phè, c¸c xe, c¸c tμu, c¸c chî, c¸c kh¸ch s¹n, trong tay ta.
c¸c qu¸n n−íc, c¸c lμng xãm, cho ®Õn c¸c nhμ d©n, n¬i nμo còng cã
nh÷ng khÈu hiÖu nh¾c nhñ mäi ng−êi gi÷ bÝ mËt.
A.G.
Ch¼ng nh÷ng thÕ, mçi ngμy, nh÷ng ng−êi phô tr¸ch c¸c c¬
quan, c¸c nhμ m¸y, c¸c bé ®éi, v.v., l¹i nh¾c nh©n viªn cña hä mét
lÇn: "Ph¶i gi÷ bÝ mËt"! B¸o Sù thËt, sè 97,
ngμy 30-7-1948.
*
* *
Trong cuéc kh¸ng chiÕn nμy, chóng ta ®· biÕt gi÷ bÝ mËt ch−a?
Ch−a!
Ta ch−a biÕt dïng c¸ch lu«n lu«n khuyªn r¨n nh¾c nhñ mäi
ng−êi gi÷ bÝ mËt.
Nh©n viªn, c«ng nh©n, bé ®éi, vμ nh©n d©n ta ch−a biÕt gi÷ bÝ mËt.
939 940
TH¦ GöI B¸O VÖ QUèC QU¢N
TH¦ GöI ANH EM TH¦¥NG
- B¸o "VÖ quèc qu©n" ph¶i lμ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña mçi mét
Vμ BÖNH BINH
chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n. V× vËy cÇn ph¶i ®i s¸t víi sù sinh ho¹t vμ sù
ph¸t triÓn cña VÖ quèc qu©n.
- Mçi mét chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n ph¶i lμ mét ng−êi b¹n th©n C¸c ®ång chÝ ®· hy sinh mét phÇn x−¬ng m¸u v× Tæ quèc,
thiÕt cña b¸o "VÖ quèc qu©n". V× vËy ph¶i gióp cho b¸o "VÖ quèc ch¼ng may bÞ th−¬ng, bÞ bÖnh tr−íc khi qu©n thï bÞ hoμn toμn tiªu
qu©n" ph¸t triÓn. diÖt, kh¸ng chiÕn ®−îc hoμn toμn thμnh c«ng.
Ch¾c c¸c ®ång chÝ kh«ng khái ph©n v©n. Nh−ng kh«ng, c¸c
®ång chÝ nªn mét mÆt nu«i l¹i søc khoÎ, mét mÆt cè g¾ng häc tËp.
Th¸ng 7 n¨m 1948
Khi ®· kh«i phôc søc khoÎ, c¸c ®ång chÝ sÏ h¨ng h¸i tham gia c«ng
Hå CHÝ MINH
t¸c t¨ng gia s¶n xuÊt, ®Ó gióp Ých cho Tæ quèc, còng nh− c¸c ®ång
chÝ ®· anh dòng gi÷ g×n non s«ng, c¸c ®ång chÝ sÏ trë nªn ng−êi
B¸o VÖ quèc qu©n, sè 28, c«ng d©n kiÓu mÉu ë hËu ph−¬ng còng nh− c¸c ®ång chÝ ®· lμm
ngμy 19-8-1948. ng−êi chiÕn sÜ kiÓu mÉu ë ngoμi mÆt trËn. T«i cïng ®ång bμo lu«n
lu«n nhí ®Õn c¸c ®ång chÝ.


Th¸ng 7 n¨m 1948
Hå CHÝ MINH


S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt,
Hμ Néi, 1958, t.1, tr. 266.
941 942
Th¦ Göi HéI NGHÞ QU¢N Sù TOμN QuèC
LÇN THø N¡M TH¦ KHEN ¤NG T¤N THÊT PHïNG

Nh©n dÞp Héi nghÞ qu©n sù, t«i göi lêi th©n ¸i chμo c¸c cÊp chØ
T«i rÊt vui lßng nh©n danh t«i vμ ChÝnh phñ, khen ngîi «ng
huy vμ nhê chuyÓn lêi t«i hái th¨m cho c¸c bé ®éi.
T«n ThÊt Phïng, nh©n viªn ho¶ xa, ®· chÕ ®−îc mét thø thuèc sèt
T«i mong r»ng trong cuéc Héi nghÞ nμy, anh em sÏ rót kinh rÐt. ThÕ lμ «ng ®· lËp ®−îc c«ng trong thi ®ua ¸i quèc. §ång thêi t«i
nghiÖm ®Çy ®ñ, ®Æt kÕ ho¹ch thiÕt thùc cho giai ®o¹n míi cña cuéc còng khen ngîi nh©n viªn ho¶ xa ®· tËn tuþ lμm viÖc trong hoμn
kh¸ng chiÕn. Trong cuéc thi ®ua ¸i quèc, t«i mong c¸c bé ®éi h¨ng c¶nh khã kh¨n. Trong lóc ®ång bμo kh«ng qu¶n lao khæ, anh dòng
h¸i luyÖn tËp lËp c«ng, sao cho mïa Thu - §«ng nμy, bé ®éi ta sÏ kh¸ng chiÕn ®Ó tranh ®éc lËp thèng nhÊt cho Tæ quèc, mçi ng−êi
thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang h¬n Thu - §«ng n¨m ngo¸i. c¸n bé cña ta ph¶i thùc hμnh khÈu hiÖu CÇn KiÖm Liªm ChÝnh, chÝ
D−íi sù l·nh ®¹o cña Bé Quèc phßng vμ Bé Tæng chØ huy, víi c«ng v« t−, th× kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh mau th¾ng lîi.
lßng h¨ng h¸i cña toμn thÓ bé ®éi, t«i ch¾c c¸c ®¹i biÓu sÏ lμm trän
nhiÖm vô cña m×nh.
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH
Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1021,
B¸o Cøu quèc, sè 1008, ngμy 24-8-1948.
ngμy 9-8-1948.
943 944
TH¦ GöI NHI §åNG Y£N B¸I
TH¦ GöI ¤NG TR¦ëNG TY
B×NH D¢N HäC Vô Hμ TÜNH
Göi c¸c ch¸u nhi ®ång tØnh Yªn B¸i,
B¸c rÊt vui lßng nhËn ®−îc th− c¸c ch¸u. Vμ biÕt r»ng: V¨n
TrÊn, TrÊn Yªn, Lôc Yªn cã ®Õn 7.500 ch¸u ®· tæ chøc do 200 anh T«i rÊt vui lßng nhËn ®−îc b¸o c¸o r»ng: tØnh Hμ TÜnh ®· cã
phô tr¸ch. Chõng 4.800 ch¸u ®· biÕt ch÷, thÕ lμ tèt. Nh−ng cßn mÊy lμng thanh to¸n n¹n mï ch÷. KÕt qu¶ Êy lμ do «ng khÐo tæ
2.700 ch¸u "ch−a biÕt ch÷". chøc vμ l·nh ®¹o, do c¸c nam n÷ gi¸o viªn chÞu khã vμ cè g¾ng, do
®ång bμo h¨ng h¸i vμ ham häc.
Trong cuéc "Thi ®ua ¸i quèc", B¸c mong c¸c ch¸u trong n¨m
nay lμm cho ®−îc hai viÖc: G¾ng tæ chøc 10.000 ch¸u vμ ch¸u nμo T«i thay mÆt ChÝnh phñ göi giÊy khen ®ång bμo nh÷ng lμng
còng cè häc cho biÕt ch÷. ®ã. §ång thêi göi lêi khen ngîi vμ c¶m ¬n «ng, nh÷ng b¹n gióp viÖc
trong Ty vμ tÊt c¶ nam n÷ gi¸o viªn.
Sau ®©y lμ vμi ý kiÕn cña t«i vÒ c«ng viÖc b×nh d©n häc vô
B¸c h«n c¸c ch¸u
trong tØnh ta:
Hå CHÝ MINH
1. Cè g¾ng lμm cho toμn tØnh thanh to¸n n¹n mï ch÷ trong
mét thêi gian kh¸ mau.
B¸o Cøu quèc, chi nh¸nh
sè 6, sè 1023, ngμy 26-8-1948. 2. N©ng cao ch−¬ng tr×nh häc tËp cña nh÷ng lμng ®· thanh
to¸n n¹n mï ch÷. D¹y thªm lÞch sö, ®Þa d−, lμm tÝnh, khoa häc
th−êng thøc.
3. C¸c líp b×nh d©n häc vô nªn kiªm thªm tr¸ch nhiÖm tuyªn
truyÒn cæ ®éng cho mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn nh− gióp ®ì bé ®éi,
thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, v.v..
T«i høa sÏ cã gi¶i th−ëng khuyÕn khÝch cho huyÖn nμo mμ ®¹i
®a sè lμng thanh to¸n n¹n mï ch÷ tr−íc c¸c huyÖn kh¸c, vμ gi¶i
945 946th−ëng chÝnh thøc cho huyÖn nμo thanh to¸n hoμn toμn n¹n
mï ch÷. Nhê «ng th«ng tri cho ®ång bμo trong tØnh biÕt ®Ó mäi
ng−êi ®Òu cè g¾ng.


Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng
Th¸ng 8 n¨m 1948 Th− göi ®ång bμo quúnh c« ) 65F1
Hå CHÝ MINH

T«i rÊt vui mõng ®−îc §Æc uû ®oμn ChÝnh phñ vμ Uû ban
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña kh¸ng chiÕn hμnh chÝnh tØnh Th¸i B×nh b¸o c¸o r»ng: cuèi th¸ng 6
Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, n¨m nay, toμn d©n huyÖn Quúnh C«i ®· tho¸t n¹n mï ch÷.
Hμ Néi, 1958, t.1, tr.267.
§ã lμ mét th¾ng lîi vÎ vang.
ë d−íi chÕ ®é thùc d©n, huyÖn ta chØ cã 2.600 ng−êi biÕt ch÷.
Trong 3 n¨m ®éc lËp (mμ suèt 3 n¨m Êy chóng ta ph¶i gian
nan ®Êu tranh chèng giÆc ®ãi vμ giÆc ngo¹i x©m) sè ng−êi biÕt ch÷
ë huyÖn ta t¨ng ®Õn 43.600 ng−êi.
ChØ mét viÖc ®ã ®ñ chøng tá r»ng: chÕ ®é thùc d©n vμ phong
kiÕn ®· thÊt b¹i, chÕ ®é d©n chñ céng hoμ ®· th¾ng lîi.
Th¾ng lîi ®ã lμ:
Do sù s¨n sãc cña c¸c vÞ phô l·o vμ th©n hμo, th©n sÜ;
Do sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan vμ ®oμn thÓ;
Do sù tËn tuþ cña nam n÷ gi¸o viªn;
Do lßng h¨ng h¸i cña toμn thÓ ®ång bμo trong huyÖn. Chóng ta
còng ph¶i nh¾c ®Õn sù ®«n ®èc cña Nha vμ Ty B×nh d©n häc vô.
T«i thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi c¸c nam n÷ gi¸o viªn cïng
toμn thÓ ®ång bμo Quúnh C«i ®· lμm kiÓu mÉu trong cuéc ®Êu
tranh chèng giÆc dèt.

___________
1) HuyÖn Quúnh C«i (Th¸i B×nh) lμ huyÖn ®Çu tiªn trong c¶ n−íc ®·
thanh to¸n n¹n mï ch÷, ®−îc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi th−, b»ng khen vμ
tÆng phÈm cña Ng−êi (B.T).
947 948§ång thêi t«i khuyªn ®ång bμo cè g¾ng häc thªm n÷a cho tiÕn
bé thªm n÷a. T«i mõng r»ng ®ång bμo ®· ®−îc c¸i vinh dù lμ