HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được ý nghĩa của hô hấp - Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát sơ đồ, quan sát hình phát hiện kiến thức. - Xác định trên mô hình các cơ quan trong hệ hô hấp.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤPI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp

- Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô
hấp phù hợp với chức năng của chúng.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát sơ đồ, quan sát hình phát hiện
kiến thức.

- Xác định trên mô hình các cơ quan trong hệ hô hấp.

3. Thái độ:

- HS có ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: +Tranh “ Cấu tạo hệ hô hấp”.

+Mô hình bán thân.
III. PHƯƠNG PHÁP:

- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhó m, vấn
đáp.

IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Khởi động (2 phút)

- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về các
cơ quan hô hấp ở người.

- Cách tiến hành: “Từ xa xa con người đã hiểu rằng
sự sống luôn gắn liền với sự thở. Cơ thể còn thở
nghĩa là còn sống”.

2. Các hoạt động dạy học ( 36 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (16 phút) Tìm hiểu về hô hấp

-Mục tiêu: +Trình bày được ý nghĩa của hô hấp.

- CTH:
I - Khái niệm hô

- Cá nhân tự nghiên hấp
- GV nêu câu hỏi:
cứu thông tin, hình
+Hô hấp là gì?
20-1 SGK/64 ghi
+Hô hấp có liên
nhớ kiến thức.
quan như thế nào
với các hoạt động -Thảo luận nhóm
sống của tế bào và thống nhất câu trả
lời. Yêu cầu:
cơ thể?

gồm +Hô hấp là quá
hấp
+Hô
những giai đoạn trình cung cấp oxi
cho tế bào cơ thể và
chủ yếu nào?
thải khí cacbonic ra
+Sự thở có ý nghĩa
ngoài.
gì với hô hấp?
+Nhờ hô hấp mà có
đủ oxi để oxi hoá
các chất hữu cơ tạo
ra năng lượng cần
cho mọi hoạt động
sống của cơ thể.

+Gồm 3 giai đoạn:
Sự thở, TĐK ở
phổi, TĐK ở tế bào.

+Sự thở giúp thông
khí ở phổi.


-GV nhận xét chốt
Đại diện các
-
kiến thức. - Hô hấp là quá
nhóm trình bày,
trình cung cấp oxi
nhóm khác bổ sung.
cho các tế bào cơ
thể và thải khí
cacbonic ra ngoài.

- Nhờ hô hấp mà
oxi được lấy vào để
oxi hoá các chất
hữu cơ tạo ra năng
lượng cần cho mọi
hoạt động sống của
cơ thể.

- Gồm 3 giai đoạn:
Sự thở, trao đổi khí
ở phổi, trao đổi khí
ở tế bào.

Hoạt động 2 (20 phút) Tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô
hấp của người và chức năng của chúng

-Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô
hấp phù hợp với chức năng của chúng.

-Đồ dùng: +Tranh “ Cấu tạo hệ hô hấp”.

+Mô hình bán thân.

- CTH:

II - Các cơ quan
trong hệ hô hấp
của người và chức
năng của chúng

-GV nêu câu hỏi: -HS tự nghiên cứu

+Hệ hô hấp gồm bảng 20 SGK/66,
những cơ quan quan sát mô hình,
quan sát hình 20-2,
nào?
thảo luận
20-3,
+Nêu đặc điểm cấu
nhóm thông nhất ý
tạo các cơ quan hô
kiến.
hấp?
-Đại diện nhóm lên
trình bày trên tranh, - Cơ quan hô hấp
nhóm khác bổ sung. gồm:
-GV nhận xét, chốt
+Đường dẫn khí:
ý 1.
mũi, họng, thanh
quản, khí quản, phế
quản.

+Hai lá phổi: Lá
phổi trái có 3 thuỳ,
lá phổi phải có 2
- HS tiếp tục thảo thuỳ.
luận nhóm. Yêu
cầu:
-GV tiếp tục nêu
+Mao mạch làm

câu hỏi:
ấm không khí.
+Những đặc điểm
cấu tạo nào của các +Chất nhầy  làm
cơ quan trong đờng ẩm không khí.
dẫn khí có tác dụng +Lông mũi ngăn


làm ẩm, làm ấm bụi bảo vệ mũi.
không khí, bảo vệ? +Phế nang làm tăng
+Đặc điểm cấu tạo diện tích trao đổi
nào của phổi làm khí.
tăng diện tích bề
mặt trao đổi khí?
- Đại diện nhóm
+Chức năng của đ- trình bày, nhóm
ường dẫn khí và 2 khác bổ sung.
-Đường dẫn khí có
lá phổi?
chức năng dẫn khí
vào và ra, ngăn bụi,
làm ấm, làm ẩm
không khí.
-GV nhận xét chốt
-Phổi: Thực hiện
kiến thức.
trao đổi khí giữa cơ
thể và môi trường
ngoài.3. Tổng kết và hướng dẫn về nhà (7 phút)

*Tổng kết: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi

+Thế nào là hô hấp? Vai trò của hô hấp đối với các
hoạt động của cơ thể?

+Cấu tạo các cơ quan hô hấp phù hợp với chức
năng như thế nào?*Hướng dẫn về nhà:

-Học bài trả lời câu hỏi SGK/66.
-Đọc mục “ Em có biết”

-Đọc trước bài 21.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản