Hồ sơ minh chứng đánh giá hiệu trưởng trường trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo chuẩn

Chia sẻ: dung_dvd

Minh chứng của từng tiêu chí thể hiệnbằng các: Tài liệu, tư liệu liên quan đến hoạt động, hành vi, kết quả công tác của HT, thể hiện phẩm chất, năng lực của HT theo các tiêu chí/tiêu chuẩn (văn bản, phim, ảnh,...)

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hồ sơ minh chứng đánh giá hiệu trưởng trường trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo chuẩn

HỒ SƠ MINH CHỨNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ
SỞ,TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU
CẤP HỌC THEO CHUẨN08/26/10 1
Các câu hỏi cần trả lời:
 Minh chứng/Hồ sơ minh chứng là gì?
 Vì sao cần có hồ sơ minh chứng?
 Làm thế nào để có hồ sơ minh
chứng?
 Sử dụng hồ sơ minh chứng trong
đánh giá Hiệu trưởng theo Chuẩn
như thế nào?

08/26/10 2
Minh chứng là gì?
 Minh chứng:
 Là các bằng chứng (Tài liệu , tư liệu
,sự vật ,hiện tượng ,nhân chứng )
được dẫn ra để xác nhận một cách
khách quan mức độ đạt được của tiêu
chí.
 Yêu cầu:
 Có thể đo, đếm, quan sát được.
 Số lượng minh chứng của mỗi tiêu chí
ở mỗi tiêu chuẩn không giống nhau,
phụ thuộc vào nội dung của tiêu chí.
 Đáng tin cậy; Có giá trị; Phù hợp.
 Các minh chứng được xây dựng tương
08/26/10 3

ứng với từng mức đánh giá cho từng
Minh chứng là gì?
 Minh chứng của từng tiêu chí thể hiện
bằng các:
Tài liệu, tư liệu liên quan đến hoạt
động, hành vi, kết quả công tác của
HT, thể hiện phẩm chất, năng lực của
HT theo các tiêu chí/tiêu chuẩn
(văn bản, phim, ảnh,...)


08/26/10 4
Hồ sơ minh chứng là gì?Là bộ Hồ sơ gồm các minh chứng
về mức độ đạt Chuẩán của Hiệu
trưởng theo 3 tiêu chuẩn, 23 tiêu chí
của Chuẩn HT08/26/10 5
Cấu trúc hồ sơ minh chứng
Minh chứng
Tiêu chí 1 1.01.01

Minh chứng
Tiêu chí 2
1.01.02
Tiêu chuẩn Tiêu chí 3
Minh chứng
1
1.01.03
Tiêu chí 4
Tiêu chuẩn
2 Minh chứng
1.01.0n

Tiêu chuẩn 3
08/26/10 6
Vì sao cần có hồ sơ minh chứng?

Để đảm bảo đánh giá Hiệu trưởng theo
các nguyên tắc của Chuẩn:
 Tính pháp lý
 Tính tiên tiến
 Tính thực tiễn và khả thi
 Tính phát triển08/26/10 7
Tính pháp lý :
Phù hợp với :
- Chủ trương đường lối của Đảng về công tác
cán bộ
- Những quy định của Luật Giáo dục, các chỉ
thị nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ;
- Các quy chế, quy định và các văn bản pháp
quy hiện hành như: Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học.
08/26/10 8
Tính tiên tiến:
 Đảm bảo tính chuẩn hoá, hiện đại hoá
phù hợp với mục tiêu của giáo dục
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
08/26/10 9
Tính thực tiễn và khả thi:
 Phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hoá, xã
hội của Việt Nam;
 Phù hợp với yêu cầu chung, đảm bảo tính
đặc thù của đối tượng, đảm bảo đánh giá
thuận tiện, dễ dàng, sát với thực tế, dễ đo
các mức độ
 Có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với
điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của đất
nước
 Thống nhất với các nội dung khác của đánh
giá chất lượng trường học.

08/26/10 10
Tính phát triển:
 Chuẩn phải có tác dụng động viên,
khuyến khích được Hiệu trưởng
không ngừng phấn đấu vươn lên
trong công tác;
 Thông qua đánh giá, kích thích tính
trách nhiệm và tăng cường sức mạnh
phát triển nhà trường.


08/26/10 11
Làm thế nào để có hồ sơ minh chứng?

 Bước 1. Thu thập thông tin và các bằng
chứng liên quan đến các tiêu chí/tiêu chuẩn
 Bước 2. Sắp xếp các bằng chứng theo từng
tiêu chí/tiêu chuẩn
 Bước 3. Mã hoá các minh chứng
 Bước 4. Lập bảng danh mục các minh chứng
của từng tiêu chí/tiêu chuẩn
 Bước 5. Đưa toàn bộ các minh chứng theo
thứ tự sắp xếp các tiêu chí/tiêu chuẩn vào
cặp/file hồ sơ
08/26/10 12
Cách ghi mã minh chứng:
 Số thứ tự tiêu chuẩn/số thứ tự tiêu chí/ số
thứ tự minh chứng.
 Đánh số thứ tự tiêu chí: 01 đến 23; đánh
số thứ tự minh chứng: theo từng tiêu chí, từ
01 đến hết
 Ví dụ:
 Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1, minh chứng số 2:
[1.01.02]
 Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 7, minh chứng số 25:
[2.07.25]
 Có thể sử dụng 1 minh chứng cho
nhiều tiêu chí
08/26/10 13
Bảng danh mục minh chứng

TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [1.01.01]


2 [1.01.02]


...


n [1.01.n]

08/26/10 14
Cách sử dụng hồ sơ minh chứng

1. Chọn tiêu chuẩn/tiêu chí cần đánh giá
2. Tìm các minh chứng phục vụ đánh giá tiêu
chí này, điền vào bảng danh mục minh
chứng
3. Đối chiếu các minh chứng có được
4. Cho điểm, xếp loại tiêu chí vào phiếu đánh
giá / tự đánh giá
Xuất sắc/Khá/TB/Chưa đạt chuẩn -Loại
kém
5. Hồ sơ được HT lưu giữ và bổ sung hàng
năm
08/26/10 15
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và
đạo đức nghề nghiệp

1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị
a) Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc;
b) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng; hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế
độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy
định của nganh, địa phương;
̀
c) Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;
d) Có ý chí vượt khó khăn để hoan thanh nhiêm vụ
̀ ̀ ̣
được giao;
e) Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ,
nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ;
được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên tín nhiệm.
08/26/10 16
VD về danh mục MC của tiêu chí1
TT Mã MC Tên minh chứng Nguồn MC

1 [1.01.01] - Biên bản của tập thể nhà trường tín Hồ sơ thi đua
nhiệm phẩm chất chính trị, đạo đức lối năm học của
sống, chuyên môn đối với cán bộ quản lý trường
(1 lần/năm học: VD: Bản nhận xét lãnh
đạo).
2 [1.01.02] Nhận xét/xác nhận của chính quyền, cấp uỷ - Các tổ chức/ cá
địa phương về hoạt động chính trị xã hội nhân liên quan
của nhà trường, địa phương, nơi cư trú, - Hồ sơ cá nhân
có những đóng góp được công nhận
3 [1.01.03] Báo cáo về tuyên truyền chủ trương, chính - Tài liệu lưu trữ
sách của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ
Chí Minh,...
4 [1.01.04] Các văn bản quy định của nhà trường về - Công văn lưu
triển khai quy định của địa phương và Văn phòng
nhà nước
3 [1.01.05] Nhận xét của giáo viên, CMHS,HS - Phiếu trưng cầu
08/26/10 17
ý kiến
VD về danh mục MC của tiêu chí 2
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [1.01.01] - Biên bản về việc tập thể -Hồ sơ thi đua
nhà trường tín nhiệm năm học
phẩm chất chính trị, đạo của trường
đức lối sống, chuyên môn
đối với cán bộ quản lý (1
lần/năm học).
2 [1.02.02] -Văn bản về thực hiện quy - Công văn lưu
chế dân chủ trong nhà Văn phòng
trường
3 [1.02.03] -Văn bản về 3 công khai - Công văn lưu
Văn phòng
4 [1.01.05] -Nhận xét của giáo viên, -Phiếu trưng
08/26/10
CMHS,HS cầu ý kiến 18
VD về danh mục MC của tiêu chí 3
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [1.01.01] - Biên bản về việc tập thể nhà trường - Hồ sơ thi đua
tín nhiệm phẩm chất chính trị, đạo năm học của
đức lối sống, chuyên môn đối với trường
cán bộ quản lý (1 lần/năm học).
2 [1.03.02] Văn bản quy định về thực hành tiết - Hồ sơ lưu trữ
kiệm, chống lãng phí trong nhà
trường
3 [1.03.03] Giấy chứng nhận gia đình văn hoá - -Gia đình Hiệu
trưởng
4 [1.03.04] Các hoạt động tuyên truyền về lối sống - website của
lành mạnh, văn minh; xây dựng các trường, ảnh tư
phong trào thực hiện lối sống văn liệu, bài viết
minh trong nhà trường và cộng đồng liên quan
- Hồ sơ lưu trữ
5 [1.01.05] Nhận xét/Thư c ủa giáo viên, - Phiếu trưng cầu
08/26/10
CMHS,HS ... ý kiến 19
Ví dụ về danh mục MC
của tiêu chí 4
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng1 [1.01.05] Nhận xét của giáo viên, Phiếu trưng
CMHS,HS cầu ý kiến

2 [1.04.02] Hình ảnh về văn phòng
HT/tác phòng làm website
việc của
trường,
08/26/10 ảnh tư20

liệu
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 6 (Tiêuchuẩn 2)
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng

1 [2.06.01] Bài báo cáo về đổi mới nội Hồ sơ chuyên
dung chương trình, sách môn cá nhân
giáo khoa, phương pháp
giảng dạy... trong trường

2 [2.06.02] Chứng nhận tham gia tập Hiệu trưởng
huấn đổi mới chương
trình, sách giáo khoa
TRUNG HọC
08/26/10 21
Ví dụ về danh mục MC của tiêu chí 7
TT MãMC Tên minh chứng Nguồn MC

1 [2.07.01] Trích yếu lý lịch cán bộ Hồ sơ cán
bộ (lưu
VP)
2 [2.07.02] Các chứng chỉ văn bằng (phô tô) chứng minh Hiệu
cán bộ quản lý có đủ chuyên môn, nghiệp trưởng
vụ, được bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và
quản lý giáo dục: Bằng tốt nghiệp Đại học,
Bằng/Giấy chứng nhận học tập lý luận
chính trị, Chứng nhậnhoàn thành bôồ
dưỡng Quản lý Nhà nước...
3 [2.07.03] Phiếu đánh giá bài giảng (của đồng nghiệp) Tổ chuyên
môn
4 [2.07.04] Nhận xét của tổ chuyên môn/đồng nghiệp Tổ chuyên
môn,
đồng
nghiệp
5 [1.01.01] - Biên bản về việc tập thể nhà trường tín Hồ sơ thi
nhiệm phẩm chất chính trị, đạo đức lối đua năm
08/26/10 22
sống, chuyên môn đối với cán bộ quản lý (1 học của
lần/năm học). trường
VD về DM MC của tiêu chí 8 :NVSP
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [2.08.01] Phiếu đánh giá bài giảng Tổ chuyên
môn

2 [2.08.02] Nhận xét của tổ chuyên Tổ chuyên
môn môn, giáo
viên

3 [2.08.03] Phiếu thăm dò ý kiến học Hiệu trưởng/
sinh GV/
CMHS

4 [2.08.04] Kết quả thanh tra hoạt Hồ sơ lưu
08/26/10 động sư phạm GV của VP 23

trường
Ví dụ về danh mục MC của tiêu chí 9
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng


1 [2.09.01] Kế hoạch học tập cá nhân Hiệu trưởng
2 [2.09.02] Hình ảnh/hoạt động tuyên truyền về Website, ảnh
tự học, sáng tạo trưng
bày/ bài
viết.
3 [2.09.03] Văn bản quy định của nhà trường về Công văn
tự học/sáng tạo lưu VP
trường
4 [2.09.04] Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua/
Bằng khen
5 [2.09.05] Giấy chứng nhận sáng kiến kinh Hiệu trưởng
nghiệm

6
08/26/10
[2.09.06] Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ/sản Hiệu trưởng
24
phẩm KH-CN
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 10
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [2.10.01] Phiếu thăm dò ý kiến nhận xét của giáo Hồ sơ tự
viên /phụ huynh/học sinh đánh giá
củ a
trường
[2.10.02] Giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ Hiệu trưởng

2 [2.10.03] Giấy chứng nhận trình độ tin học Hiệu trưởng
3 [2.10.04] Email, Internet phục vụ công việc - Văn phòng
Hiệu
trưởng
- Các kết quả
học
tập/làm
08/26/10 việc/ giao
25

dịch qua
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 11 (Tiêu chuẩn3)
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng1 [3.11.01] Báo cáo đánh giá về xu hướng phát triển Hồ sơ lưu VP
GD của địa phương2 [3.11.02] - Văn bản chiến lược phát triển của nhà Hồ sơ lưu VP
trường được thông qua Hội đồng
trường và được cơ quan chủ quản
phê duyệt08/26/10 26
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 12
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [3.12.01] Bài phát biểu về định hướng phát Tài liệu lưu trữ
triển nhà trường VP
2 [3.12.02] - Văn bản chiến lược phát triển của Hồ sơ văn bản
nhà trường được thông qua Hội kế hoạch
đồng trường và được cơ quan lưu VP
chủ quản phê duyệt
3 [3.12.03] website của nhà trường đăng tải website củ a
Văn bản chiến lược phát triển trường/ hình
của nhà trường hoặc niêm yết tại ảnh tuyên
trụ sở nhà trường/Đĩa CD... truyền...


08/26/10 27
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 12
4 [3.12.04] Hình ảnh về sứ mạng, giá trị, tầm website củ a
nhìn của nhà trường trường/ hình
ảnh tuyên
truyền...
5 [3.12.05] Biên bản rà soát, bổ sung và điều Hồ sơ văn bản
chỉnh, rà soát, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch lưu
chiến lược phát triển của nhà VP
trường.
n [3.12.06] - Các văn bản của cấp uỷ, chính Hồ sơ văn bản
quyền và tổ chức đoàn thể của địa kế hoạch lưu
phương có nội dung đánh giá về VP
mối quan hệ giữa nhà trường với
địa phương;

08/26/10 28
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 13
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng1 [3.13.01] Đề án, Văn bản về các chương Hồ sơ lưu
trình hành động phát triển nhà
trường


2 [3.13.02] Đánh giá thực hiện các mục tiêu Hồ sơ tự đánh
chiến lược/chương trình hành giá củ a
động trường


08/26/10 29
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 14
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng

1 [3.14.01] Văn bản về đổi mới hoạt động Hồ sơ lưu văn
của nhà trường thư
08/26/10 30
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 15
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [3.15.01] Kế hoạch năm học của trường Hồ sơ lưu VP
2 [3.15.02] Các kế hoạch hoạt động của Hồ sơ lưu VP
trường (Kế hoạch tháng).
3 [3.15.03] Kế hoạch Thực hiện cuộc vận
động tuyên truyền giáo dục, xử
lý vi phạm pháp luật về trật tự
an toàn giao thông trong cán bộ,
GV và học sinh
08/26/10 31
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 15
4 [3.15.04] Kế hoạch “Xây dựng trường học Hồ sơ lưu VP
thân thiện, học sinh tích cực5 [3.15.05] - Văn bản quy định về tổ chức xây Hồ sơ lưu VP
dựng và thực hiện kế hoạch hoạt
động của nhà trường;
6 [3.15.06] Kế hoạch năm học của cá nhân Hiệu trưởng


08/26/10 32
VD về DMMC
của TC 16:Tổ chức bộ máy và
PTĐN
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [3.16.01] - Quyết định về việc thành lập Hội Hồ sơ lưu VP
đồng Trường, các tổ chức Đoàn
thể, Công đoàn, Đoàn TN, các tổ
chuyên môn và tổ văn phòng;
2 [3.16.02] - Quyết định về việc thành lập các Hồ sơ lưu VP
tổ chức Đoàn thể: Công đoàn,
Đoàn TN, các tổ chuyên môn và tổ
văn phòng;
3 [3.16.03] - Quyết định về việc thành lập các Hồ sơ lưu VP
tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
4 [3.16.04] Quyết định thành lập Hội đồng khoa Hồ sơ lưu VP
học Trường
08/26/10 33
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 16
5 [3.16.05] Quyết định thành lập Hội đồng xét Hồ sơ lưu VP
duyệt nâng lương
6 [3.16.06] Quyết định thành lập Hội đồng xét Hồ sơ lưu VP
duyệt chuyển trường năm học
7 [3.16.07] Quyết định thành lập Hội đồng Giáo Hồ sơ lưu VP
dục thể chất
8 [3.16.08] - Kế hoach hoạt động của Hội đồng Hồ sơ lưu VP
̣
trường (Hội đồng quản trị), các tổ
chức Đản, đooàn thể... hằng năm;
9 [3.16.09] - Kế hoạch bồi dưỡng hằng năm về Hồ sơ lưu VP
chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận
chính trị của nhà trường;


08/26/10 34
Ví dụ về danh mục MC của tiêu chí 16
10 [3.16.10] - Biên bản họp CB,CC có nêu Hồ sơ lưu
các hình thức và nội dung tổ VP
chức bôi dưỡng theo kế hoach
̀ ̣
cua trường;
̉
11 [3.16.11] - Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng Hồ sơ lưu
kết năm học của nhà trường VP
hằng năm;
12 [3.16.12] Thông báo công khai thông tin bảng tin/
đội ngũ nhà giáo, CBQL và website (báo
nhân viên của nhà trường trong cáo 3 công
năm học khai)
13 [3.16.13] Kế hoạch thanh tra giáo viên Hồ sơ lưu
năm học VP
14 08/26/10
[2.08.04] Kết quả thanh tra hoạt động Hồ sơ lưu35

sư phạm GV của trường VP
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 17
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [3.17.01] Văn bản phân công cụ thể cho giáo Hồ sơ lưu VP
viên, nhân viên thực hiện các
hoạt động giáo dục và quản lý
học sinh;
2 [3.11.02] Các văn bản về tổ chức, chỉ đạo Hồ sơ lưu VP
thực hiện các hoạt động giáo dục
và quản lý học sinh;
3 [3.17.03] Quyết định của Hiệu trưởng về Hồ sơ lưu VP
việc phân công trách nhiệm giáo
viên giảng dạy;


08/26/10 36
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 17
4 [3.17.04] Thời khoá biểu của nhà trường Bảng tin (phòng
hằng năm; họp GV)
Hồ sơ lưu VP

5 [3.17.04] - Biên bản về các hội thảo, buổi Hồ sơ lưu VP
sinh hoạt chuyên môn,... về cai tiên
̉ ́
hoat đông day và hoc; giáo dục học
̣ ̣ ̣ ̣
sinh
6 [3.17.05] Báo cáo tổng kết năm học (Kết quả Hồ sơ lưu VP
thực hiện nhiệm vụ năm học, công
tác chỉ đạo dạy và học, xếp loại học
lực, hạn kiểm học sinh


08/26/10 37
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 18
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh chứng
chứng

1 [3.18.01] Báo cáo tổng kết năm học (Xây dựng Hệ thống hồ sơ, sổ
CSVC, tự làm và mua sắm thiết bị sách theo dõi
dạy học) hoạt động giáo
dục trong
trường lưu VP


2 [3.18.02] - Sổ quản lý tài chính, nt

3 [3.18.03] - Sổ quản lý tài sản nt08/26/10 38
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 18
4 [3.18.04] - Nội quy sử dụng máy tính của nhà nt
trường;

5 [3.18.05] - Danh mục sách giáo khoa, sách tham - Hồ sơ quản lý thư
khảo, tạp chí, báo của thư viện viện,
trường hằng năm;


12 [3.18.12] Biên bản hoặc kết luận của các cơ nt
quan có thẩm quyền về quyết toán tài
chính của nhà trường;


13 [3.18.13] Thông báo công khai thông tin CSVC wevsite, bảng tin, hồ
của nhà trường trong năm học sơ lưu


08/26/10 39
VD về DM.MCCỦA TIÊU CHÍ 18
6 [3.18.06] - Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực Hồ sơ hoạt
hành thí nghiệm, động chuyên
- Bảng tổng hợp số tiết dạy được ứng dụng môn của Tổ
công nghệ thông tin trong năm học ở từng bộ CM
môn;
7 [3.18.07] - Hợp đồng thuê bao nối mạng internet; Hệ thống hồ
sơ, sổ sách theo
dõi hoạt động
giáo dụctrong
trường lưu VP
8 [3.18.08] - Sổ mượn sách của giáo viên, học sinh; nt
9 [3.18.09] Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán (Báo cáo nt
kiểm toán; Kết luận thanh tra tài chính; Báo
cáo về việc sử dụng kinh phí của trường;...)
10 [3.18.10] Các văn bản có liên quan đến hoạt động thu, nt
chi tài chính của NT); QC chi tiêu nội bộ;
11 [3.18.11] - Báo cáo của nhà trường về tài chính trong nt
hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng
08/26/10 năm; - Báo cáo của của Ban thanh tra 40

nhân dân về việc kiểm tra, giám sát tài chính;
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 19
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh chứng
chứng

1 [3.19.01] Báo cáo tổng kết năm học (Xây dựng Hệ thống hồ sơ, sổ
trường học thân thiện, học sinh tích sách theo dõi
cực) hoạt động giáo
dục trong
trường lưu VP

2 [3.19.02] - Ý kiến góp ý (khen, chê, khiếu nại, tố nt
cáo) của học sinh, gia đình học sinh
và bên ngoài nhà trường;
3 [3.19.03] - Biên bản ghi các cuộc họp giữa nhà nt
trường với các cá nhân, các tổ chức
liên quan;


08/26/10 41
VD về DM. MC của tiêu chí 19
4 [3.19.04] - Báo cáo tổng kết năm học của nhà nt
trường hằng năm;
5 [3.19.05] - Các văn bản của cấp uỷ, chính quyền nt
và tổ chức đoàn thể của địa phương có
nội dung đánh giá về mối quan hệ giữa
nhà trường với địa phương;6 [3.19.06] Kế hoạch thực hiện phong trào xây nt
dựng nhà trường thân thiện, học sinh
tích cực08/26/10 42
Ví dụ về DM.MC của tiêu chí 20
TT Mã MC Tên minh chứng NguồnMC


1 [3.20.01) Hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Hệ thống
trường gồm: hồ sơ,
- Sổ đăng bộ, sổ sách
- Sổ gọi tên và ghi điểm, theo
- Sổ ghi đầu bài, dõi
- Học bạ học sinh, hoạt
- Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, động
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, giáo
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, dục
- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội trong
đồng trường, trường
- Hồ sơ thi đua của nhà trường, lưu VP
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên,
- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh,
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn,
- Sổ quản lý tài sản,
- Sổ quản lý tài chính,
- Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí
nghiệm,
08/26/10 - Hồ sơ quản lý thư viện, 43

- Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 21
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng
1 [3.21.01] - Quyết định thành lập Hội đồng thi - Hồ sơ thi đua
đua và khen thưởng, hội đồng kỷ củ a nhà
luật học sinh, hội đồng kỷ luật trường lưu VP
giáo viên của trường;
2 [3.21.02] - Quy trình hoạt động của Hội đồng nt
thi đua và khen thưởng, hồi đồng
kỷ luật học sinh, hội đồng kỷ luật
giáo viên được thông qua Hội nghị
cán bộ viên chức.
3 [3.21.03] Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh/
GV
4 [3.21.04] Văn bản về quy định tiêu chuẩn xếp nt
loại thi đua trong năm học của nhà
08/26/10 trường 44
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 22
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh
chứng chứng

1 [3.22.01] - Báo cáo tổng kết năm học của nhà Hệ thống hồ sơ,
trường có đánh giá việc rà soat cac
́ ́ sổ sách hoạt
biên phap thực hiên chế độ thông tin,
̣ ́ ̣ động trong
́ ́
bao cao; trường lưu VP

2 [3.22.02] - Biên bản các cuộc họp có nội dung rà nt
soat cac biên phap thực hiên chế độ
́ ́ ̣ ́ ̣
́ ́
thông tin, bao cao;


3 [3.22.03] - Sổ theo dõi và đánh giá kết quả học nt
tập của học sinh từng lớp hằng
năm;
08/26/10 45
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 23
TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn
chứng minh
chứng
1 [3.23.01] Quyết định thành lập Hội đồng Tự Hồ sơ lưu
đánh giá của Trường VP

2 [3.23.02] Quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá Hồ sơ đảm
hoạt động sư phạm của nhà trường bảo chất
lượng
của
trường
3 [3.23.03] Thông báo cam kết chất lượng giáo dục
trong năm học của nhà trường

08/26/10 46
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 23
4 [3.23.04] Thông báo Công khai chất lượng giáo website/
dục trong năm học của nhà trường bảng tin...

15 [3.23.05] - Sổ nhật ký/ Biên bản kiểm tra, đanh Hồ sơ đảm
́
giá chất lượng hoat đông giao duc cua
̣ ̣ ́ ̣ ̉ bảo chất
cac thanh viên trong tổ (hiệu quả
́ ̀ lượng
giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng của
sách, thiết bị, vv...) của tổ trưởng, tổ trường
phó;

6 [3.23.06] - Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo
viên theo quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học;

08/26/10 47
Ví dụ về danh mục Minh chứng
của tiêu chí 23
7 [3.23.07] Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục Hồ sơ đảm
của nhà trường bảo chất
lượng
của
trường
8 [3.23.08] - Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng Hồ sơ lưu
kết năm học của nhà trường; VP
9 [3.23.09] - Biên bản kiểm tra của Ban thanh tra Hồ sơ lưu
nhân dân trường học hằng năm; VP
10 [3.23.10] Biên bản tự kiểm tra công tác tài chính Hồ sơ lưu
của lãnh đạo nhà trường; VP
11 [3.23.11] Kết quả thanh tra toàn diện của trường Hồ sơ lưu
VP
08/26/10 48
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản