Hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
206
lượt xem
12
download

Hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục 2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước

  1. uỷ ban nhân dân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam tỉnh thái nguyên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /2008/QĐ - UBND Thái Nguyên, ngày tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục 2005; 1
  2. Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006- 2015”; Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thùc hiÖn Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 1. Đối tượng áp dụng: được thực hiện đối với những giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước đạt trình độ đào tạo chuẩn (từ trung häc s­ ph¹m) trë lªn, giảng dạy tại các trường mầm non do nhà nước đầu tư xây dựng, hưởng lương từ nguồn học phí do nhân dân đóng góp. Sè l­îng giáo viên mầm non t¹i c¸c tr­êng do Nhµ n­íc ®Çu t­ x©y dùng h­ëng l­¬ng tõ nguån häc phÝ do nh©n d©n ®ãng gãp ®­îc tØnh theo ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 2
  3. 2. Kinh phí hỗ trợ: - Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ ngân sách nhà nước. - Phương thức chi hỗ trợ: được chi thường xuyên, ổn định, trực tiếp cho đối tượng được hỗ trợ theo từng tháng trong năm, cùng kỳ nhận tiền lương như cán bộ, viên chức nhà nước. Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm, bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2008. - Ng©n s¸ch chØ hç trî cho Giáo viên hợp đồng tại c¸c Tr­êng MÇn non mà nguồn thu học phí kh«ng đủ để chi trả lương theo thang, bảng lương nhà nước quy định. 3. Mức hỗ trợ: - Mức hỗ trợ theo vùng, miền cho mỗi giáo viên như sau: Vùng 1: các xã nông thôn miền núi hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; Vùng 2: các xã nông thôn còn lại và các thị trấn hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng; Vùng 3: các phường thuộc thành phố, thị xã hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng. -Chế độ hỗ trợ bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí hoạt động công đoàn. Điều 2. Giao Giám đèc Sở Giáo dục và Đào tạo chñ tr× phối hợp với Sở Nội vụ, Së Tài chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. 3
  4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 27/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định tạm thời chế độ trợ cấp đối với giáo viên ngành học mầm non ngoài biên chế tỉnh Thái Nguyên. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH - Chính phủ; CHỦ TỊCH - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Tỉnh ủy; - HĐND tỉnh; (§Ó b¸o c¸o) 4
  5. - C¸c Uû viªn UBND tØnh - Nh­ §iÒu 3 Phạm Xuân Đương (§Ó thùc hiÖn) - Báo TN, Đài PT-TH Thái Nguyên; - TT Công báo tỉnh; - Lưu VT, NC, TH,VX.. D.02. 60b 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản