HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chia sẻ: gackiem196

Mẫu hoá đơn giá trị gia tăng - Mẫu số: 01 GTKT - 3LL HD / 2002 N 002001

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002001
Ngày 01 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Đơn vị B
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
Vật liệu chính
1 kg 15,000 42,000 630,000,000
Cộng tiền hàng: 630,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 63,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 693,000,000
Số tiền viết bằng chữ: sáu trăm chín mươi ba triệu đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002002
207
Ngày 01 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Đơn vị B
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
chi phí vận chuyển hàng
1 500,000
Cộng tiền hàng: 500,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 50,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 550,000
Số tiền viết bằng chữ: năm trăm năm mươi ngàn đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002003
Ngày 03 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Công ty K

208
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
Vật liệu phụ
1 kg 10,000 35,000 350,000,000
Cộng tiền hàng: 350,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 35,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 385,000,000
Số tiền viết bằng chữ: ba trăm tám mươi lăm triệu đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002004
Ngày 03 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

209
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng: Ông An
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
Quạt máy
1 cái 5 200,000 1,000,000
Cộng tiền hàng: 1,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 100,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 1,100,000
Số tiền viết bằng chữ: một triệu một trăm ngàn đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002005
Ngày 06 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng: Ông Bình
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:

210
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
1 Máy tính cái 2 10,000,000
5,000,000
Cộng tiền hàng: 10,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 1,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 11,000,000
Số tiền viết bằng chữ: mười một triệu đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002006
Ngày 08 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Công ty C
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1211
Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
vải G1
1 met 5,000 15,000 75,000,000
Cộng tiền hàng: 75,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 7,500,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 82,500,000
Số tiền viết bằng chữ: tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002007
Ngày 15 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: công ty Viễn Thông
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng


212
A B C 1 2 3=1x2
Chi phí điện thoại
1 2,300,000
Cộng tiền hàng: 2,300,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 180,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 2,480,000
Số tiền viết bằng chữ: hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002008
Ngày 16 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
1 Xe ôtô 1 60,000,000
chiếc 60,000,000213
Cộng tiền hàng: 60,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 6,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 66,000,000
Số tiền viết bằng chữ: sáu mươi sáu triệu đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002009
Ngày 18 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: công ty C
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
vải G2
1 met 2,000 10,000 20,000,000
214
Cộng tiền hàng: 20,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 2,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 22,000,000
Số tiền viết bằng chữ: hai mươi hai triệu đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 2: giao khách hàng 002010
Ngày 20 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
1 Chi phí khác 6,000,000
Cộng tiền hàng: 6,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 600,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 6,600,000

215
Số tiền viết bằng chữ: sáu triệu sáu trăm ngàn đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 1: Lưu tại sổ 001001
Ngày 08 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng: khách hàng N
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
vải G1
1 met 500 20,000 10,000,000
Cộng tiền hàng: 10,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 1,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 11,000,000
Số tiền viết bằng chữ: mười một triệu đồng
216
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 1: Lưu tại sổ 001002
Ngày 09 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng: khách hàng M
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
sản phẩm A
1 sp 400 75,000 30,000,000
Cộng tiền hàng: 30,000,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 3,000,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 33,000,000
Số tiền viết bằng chữ: ba mươi ba triệu đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)217
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG HD / 2002 N
Liên 1: Lưu tại sổ 001003
Ngày 19 tháng 01 năm 2002

Đơn vị bán hàng: Doanh nghiệp A
Địa chỉ:
Số tài khoản
Điện thoại: MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Họ tên người mua hàng: khách hàng H
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Đơn vị Số
Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền
STT
tính lượng
A B C 1 2 3=1x2
vải G2
1 met 500 15,000 7,500,000
Cộng tiền hàng: 7,500,000
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 750,000
Tổng cộng tiền thanh toán: 8,250,000
Số tiền viết bằng chữ: tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ hõ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

218
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:Nguyên, vật liệu chính
Đơn vị tính: Kg
Mã số:……………
Số hiệu chứng từ Số lượng
Ngày
Diễn giải
STT nhập,
Ngày
231
Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
tháng
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 1,500
NK VLC chưa trả tiền đơn vị B 1/1/02
01 1/1/02 PNK 01 15,000 16,500
PXK 01 XK VLC sản xuất sp A, sp B
02 4/1/02 4/1/02 5,000 11,500
Cộng cuối Kỳ 11,500

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:Nguyên, vật liệu phụ
Đơn vị tính: Kg
Mã số:…………… Ngày
Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Ngày
Diễn giải
STT
Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
tháng
A B C D E F 1 2 3
232
Đầu kỳ 500
NK VLP của Cty C
01 3/1/02 PNK 02 3/1/02 10,000 10,500
PXK 01 XK VLP xản xuất sp A, sp B
02 4/1/02 4/1/02 2,800 7,700
Cộng cuối Kỳ 7,700

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)


Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Nhiên liệu
Đơn vị tính: lít
Mã số:…………… Ngày
Ngày Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Diễn giải
STT
tháng Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
233
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 480
PXK 02 XK nhiên liệu sử dụng ở PXSX 6/1/02
01 6/1/02 400 80
Cộng cuối Kỳ 80

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Công cụ, dụng cụ (quạt máy)
Đơn vị tính: cái
Mã số:…………… Ngày
Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Ngày
Diễn giải
STT
Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
tháng
234
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 0
NK quạt máy thu bằng tạm ứng 3/1/02
01 3/1/02 PNK 03 5 5
PXK 05 XK quạt máy sử dụng ở BPBH 12/1/02
02 12/1/02 5 0
Cộng cuối Kỳ 0

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)


Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Công cụ, dụng cụ (máy tính)
Đơn vị tính: cái
Mã số:…………… Ngày
Ngày Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Diễn giải
STT
xuất Nhập
tháng Nhập Xuất Xuất Tồn
235
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 0
NK máy tính thanh toán tạm ứng 6/1/02
01 6/1/02 PNK 04 2 2
Cộng cuối Kỳ 2

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Sản phẩm A
Đơn vị tính: Sản phẩm
Mã số:…………… Ngày
Ngày Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Diễn giải
STT
tháng
nhập,
Ngày
Diễn giải
STT
Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
tháng
A B C D E F 1 2 3
236
Đầu kỳ 500
PXK 04 XK sp A bán trực tiếp KH M
01 9/1/02 9/1/02 400 100
PXK 06 XK sp A gởi bán KH M
02 18/1/02 18/1/02 100 0
03 25/1/02 PNK 07 NK sp A hoàn thành 25/1/02 2,500 2,500
Cộng cuối Kỳ 2,500

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Sản phẩm B
Đơn vị tính: Sản phẩm
Mã số:…………… Ngày
Ngày Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Diễn giải
STT
xuất Nhập
tháng Nhập Xuất Xuất Tồn
237
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 0
NK sản phẩm B hoàn thành
01 25/1/02 PNK 07 25/1/02 1,000 1,000
Cộng cuối Kỳ 1,000

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: hàng hoá vải G1
Đơn vị tính: mét
Mã số:…………… Ngày
Ngày Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Diễn giải
STT
tháng Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
238
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 500
NK vải G1 của Cty C
01 8/1/02 PNK 05 8/1/02 5,000 5,500
PXK 03 Xuất vải G1 bán cho KH N
02 8/1/02 8/1/02 500 5,000
Cộng cuối Kỳ 5,000

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)


Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 12_ DN
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ:
Tờ số:
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Hàng hoá vải G2
Đơn vị tính: mét
Mã số:…………… Ngày
Số hiệu chứng từ Số lượng
nhập,
Ngày
Diễn giải
STT
Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn
tháng
239
A B C D E F 1 2 3
Đầu kỳ 1,000
NK VLP của Cty C
01 18/1/02 PNK 06 18/1/02 2,000 3,000
PXK 07 XK vải G2 bán trực tiếp KH H
02 19/1/02 19/1/02 500 2,500
Cộng cuối Kỳ 2,500
Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Ngày mở sổ:……..
Ngày….. Tháng…...năm…….
Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
06/QD_ BTC
ởng BTC)
Ký xác
nhận kế
toán
G
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Nợ : 152(VLC),133
Ngày 01 tháng 01 năm 2002
Số: 01 Có: 331,111
Họ và tên người giao: Đơn vị bán B
Theo HĐ số 01001 ngày 01 tháng 01 năm 2002 của Đơn vị bán B
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị Theo
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
1 VLC kg 15,000 15,000 42,033
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Sáu trăm ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: Phiếu chi 01.

Ngày 01 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC

240
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Nợ : 152(VLC),133
Ngày 03 tháng 01 năm 2002
Số: 02 Có: 331,111
Họ và tên người giao:Công ty K
Theo HĐ số 01002 ngày 03 tháng 01 năm 2002 của công ty K
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị Theo
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
1 VLP kg 10,000 10,000 35,100
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Ba trăm năm mươi mốt triệu đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: Phiếu chi 02.

Ngày 03 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
241
Nợ :153(Q.M),133
Ngày 03 tháng 01 năm 2002
Số: 03 Có: 141(An)
Họ và tên người giao:….
Theo HĐ số 01003 ngày 03 tháng 01 năm 2002
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị Theo
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
Quạt máy
1 cái 5 5 200,000
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Một triệu đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: Giấy thanh toán tạm ứng.

Ngày 03 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Nợ : 153(M.T),133
Ngày 06 tháng 01 năm 2002
Số: 04 Có: 141(Bình),111

242
Họ và tên người giao:….
Theo HĐ số 01004 ngày 06 tháng 01 năm 2002
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị Theo
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
1 Máy tính cái 2 2 5,150,000
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Mười triệu ba trăm nghìn đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, phiếu chi 03.

Ngày 06 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Nợ : 156(G1),133
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
Số: 05 Có: 331,111
Họ và tên người giao:Công ty C
Theo HĐ số 01005 ngày 08 tháng 01 năm 2002 của công ty C

243
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị Theo
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
Vải G1
1 mét 5,000 5,000 15,000
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Bảy mươi lăm triệu đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: Phiếu chi 04.

Ngày 08 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Nợ : 156(G2),133
Ngày 18 tháng 01 năm 2002
Số: 06 Có: 331
Họ và tên người giao: Công ty C
Theo HĐ số 01006 ngày 18 tháng 01 năm 2002 của công ty C
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính 244
Đơn vị Theo
Mã số Đơn giá
STT Tên Hàng hóa
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
Vải G2
1 mét 2,000 2,000 10,000
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Hai mươi triệu đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: ….

Ngày 18 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 01- VT
Địa chỉ: ( Ban hành theo QD số 15/2006/QD_ BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Nợ : 155
Ngày 25 tháng 01 năm 2002
Số: 07 Có: 154
Họ và tên người giao:….
Theo HĐ số 01007 ngày 25 tháng 01 năm 2002
Nhập tại kho:………………..địa điểm…………………….
Số lượng
Đơn vị
STT Tên Hàng hóa Mã số Đơn giá
tính

245
Đơn vị Theo
Mã số Đơn giá
STT Tên Hàng hóa
tính chứng Thực
nhập
từ
A B C D 1 2 3
1 sp A sp 2,500 2,500 54,020
2 sp B sp 1,000 1,000 190,372
Cộng

Tổng số tiền(Viết bằng chữ):Ba trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi hai
nghìn đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: ….

Ngày 25 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
246
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
O
Nợ : 152(VLC),133
Có: 331,111
Thành tiền

4
630,500,000
630,500,000

u năm trăm nghìn đồng.


01 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC

247
6 của Bộ trưởng BTC)
O
Nợ : 152(VLC),133
Có: 331,111
Thành tiền

4
351,000,000
351,000,000
03 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
oặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
O
248
Nợ :153(Q.M),133
Có: 141(An)
Thành tiền

4
1,000,000
1,000,000
03 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
O
Nợ : 153(M.T),133
Có: 141(Bình),111

249
Thành tiền

4
10,300,000
10,300,000


ứng, phiếu chi 03.

06 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
O
Nợ : 156(G1),133
Có: 331,111250
Thành tiền

4
75,000,000
75,000,000
08 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
O
Nợ : 156(G2),133
Thành tiền
251
Thành tiền

4
20,000,000
20,000,000
18 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
u số 01- VT
QD số 15/2006/QD_ BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
O
Thành tiền


252
Thành tiền

4
135,050,000
190,372,000
325,422,000

triệu bốn trăm hai mươi hai25 tháng 01 năm 2002
Kế toán trưởng
Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
253
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Nợ : 621
Ngày 04 tháng 01 năm 2002
Số:01 Có: 152

Họ và tên người nhận hàng: Địa chỉ(Bộ phận):Bộ phận SXSP
Lý do xuất kho: Xuất kho VL cho sản xuất sản phẩm
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:

Số lượng
Tên vật Đơn vị
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT Thực
liệu tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 VLC kg 5,000 5,000 40,000
207,116,000
42,033
2 VLP kg 2,800 2,800 34,000
97,730,000
35,100
Cộng 304,846,000


Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Ba trăm linh bốn triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn
đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 04 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

247
PHIẾU XUẤT KHO
Nợ : 627
Ngày 06 tháng 01 năm 2002
Số:02 Có: 152

Họ và tên người nhận hàng: Địa chỉ(Bộ phận):Bộ phận SXSP
Lý do xuất kho: Xuất kho NL sử dụng tại PXSX
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:

Số lượng
Tên vật Đơn vị
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT Thực
liệu tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 Nhiên liệu lít 400 400 10,000 4,000,000
Cộng 4,000,000

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Bốn triệu đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 06 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

248
Nợ : 632
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
Số:03 Có: 156(G1)

Họ và tên người nhận hàng: Khách hàng N Địa chỉ(Bộ phận):
Lý do xuất kho: Xuất kho 500m vải G1 bán cho khách hàng N
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:

Số lượng
Đơn vị
Tên hàng
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT Thực
hóa tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
Vải G1
1 mét 500 500 14,500 7,250,000
Cộng 7,250,000

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Nợ : 632
Ngày 09 tháng 01 năm 2002
Số:04 Có: 155(A)


249
Họ và tên người nhận hàng: Khách hàng M Địa chỉ(Bộ phận):
Lý do xuất kho: Xuất kho 400 sản phẩm A bán cho khách hàng M
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:

Số lượng
Đơn vị
Tên thành
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT Thực
phẩm tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 sp A sp 400 400 42,500 17,000,000
Cộng 17,000,000

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Mười bảy triệu đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 09 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Nợ : 641,142
Ngày 12 tháng 01 năm 2002
Số:05 Có: 153

Họ và tên người nhận hàng: Địa chỉ(Bộ phận):


250
Lý do xuất kho: Xuất kho CCDC loại phân bổ hai lần dùng ở bộ phận bán hàng
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:

Số lượng
Đơn vị
STT Tên CCDC Mã số Đơn giá Thành tiền
Thực
tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 Quạt máy cái 5 5 200,000 1,000,000
Cộng 1,000,000

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Một triệu đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 12 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Nợ : 157
Ngày 18 tháng 01 năm 2002
Số:06 Có: 155(A)

Họ và tên người nhận hàng: Khách hàng M Địa chỉ(Bộ phận):
Lý do xuất kho: Xuất 100 sản phẩm A gởi bán cho khách hàng M
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:


251
Số lượng
Đơn vị
Tên thành
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT Thực
phẩm tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 spA sp 100 100 42,500 4,250,000
Cộng 4,250,000

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 18 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: Doanh nghiệp A Mẫu số 02-VT
Bộ phận:………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU XUẤT KHO
Nợ : 632
Ngày 19 tháng 01 năm 2002
Số:07 Có: 156

Họ và tên người nhận hàng: Khách hàng H Địa chỉ(Bộ phận):
Lý do xuất kho: Xuất 500 mét vải G2 bán trực tiếp cho khách hàng H
Xuất tại kho(ngăn lô): Địa điểm:

Số lượng
Đơn vị
Tên thành
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT
phẩm tính
252
Đơn vị
Tên thành
Mã số Đơn giá Thành tiền
STT Thực
phẩm tính Yêu cầu
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 spA sp 500 500 10,000 5,000,000
Cộng 5,000,000

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Năm triệu đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 19 tháng 01 năm 2002
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
253
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
254
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
255
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
256
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
257
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
258
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
259
g Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
260
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản