HOÁ SINH THỰC VẬT

Chia sẻ: One Time Zero | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
200
lượt xem
50
download

HOÁ SINH THỰC VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa sinh hay sinh hóa là môn khoa học nghiên cứu đến những cấu trúc và quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể sinh vật. Đây là một bộ môn giao thoa giữa hóa học và sinh học, và lĩnh vực nghiên cứu có một số phần trùng với bộ môn tế bào học, sinh học phân tử hay di truyền học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOÁ SINH THỰC VẬT

 1. HÓA SINH THỰC VẬT Tài liệu tham khảo 1. Lê Doãn Diên: Hoá sinh thực vật, NXB Nông Nghiệp, 1993. 2. Phạm Thị Trân Châu, Cs: Hoá sinh học, NXB Giáo Dục, 1997. ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ 3. Nguyên Tiên Thăng, Cs: Giao trinh sinh hoa hiên ̣ ́ ̣ đai, NXB Giao Duc, 1998. 4. Ngô Xuân Manh, Cs: Giao trinh hoa sinh thực vât, ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ NXB Nông nghiêp, 2006. 1. P.M. Dey and J.B. Harborne: Plant biochemistry. 1997. 2. David L. Nelson and Michael M. Cox: Lehninger principles of biochemistry-third edition -1999.
 2. Hóa sinh thực vật MỞ ĐẦU - Đối tượng, nhiệm vụ của hoá sinh học. + Hoa sinh hoc là môt khoa hoc. ́ ̣ ̣ ̣ + Nghiên cứu thanh phân hoa hoc và quá ̀ ̀ ́ ̣ trinh chuyên hoa trao đôi chât trong cơ ̀ ̉ ́ ̉ ́ thể thực vât.̣ - Lược sử môn học: + Hoa sinh hoc là môt khoa hoc đôc lâp từ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ nua sau thế kỷ XIX. ̉ + Trong thế kỷ XX hoa sinh hoc đã phat ́ ̣ ́ triên manh mẽ và đat được thanh tựu cao ̉ ̣ ̣ ̀
 3. Hóa sinh thực vật - Ý nghia cua viêc hoc tâp và nghiên cứu về ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ hoa sinh thực vât: ́ ̣ ́ ̣ ́ + Xac đinh cac thanh phân hoa hoc cua ̀ ̀ ́ ̣ ̉ thực vât. ̣ + Nghiên cứu cac giai đoan cua quá trinh ́ ̣ ̉ ̀ trao đôi chât. ̉ ́ + Môi quan hệ cua trao đôi chât với cac ́ ̉ ̉ ́ ́ chức năng sinh lý trong cơ thể thực vât. ̣ + Hoa sinh tực vât có ý nghia to lớn trong ́ ̣ ̃ nông nghiêp, y hoc…. ̣ ̣
 4. Hóa sinh thực vật ̣ Nôi dung - Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp - Chương II: Carbonhydrate và trao đổi carbonhydrate trong cơ thể thực vật. - Chương III: Protein và sự trao đổi protein trong cơ thể thực vật. - Chương IV: Enzyme - các chất xúc tác sinh học. - Chương V: Vitamine - Chương VI: Lipid và sự trao đổi lipid trong cơ thể thực vật. - Chương VII: Các chât có nguôn gôc thứ câp ́ ́ ́ ́
 5. CHƯƠNG I: NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ SỰ QUANG HỢP
 6. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp MỤC TIÊU 1. Hiểu được bản chất của quá trình oxy hóa phosphoryl hóa và quang phosphoryl hóa 2. Lý thuyết hóa thấm của Michell 3. Quang phosphoryl hóa có tính chu kỳ và quang phosphoryl hóa không có tính chu kỳ 4. Chu trình Calvin (C3), Chu trình Hatch- Slack (C4), CAM
 7. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp 1. Giới thiệu chung: - Quá trình oxy hóa phosphorylhóa là quá trình chuyển e- thông qua NADH và
 8. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp Ty thể - Mang trong ty thê: chứa cac thanh ̀ ̉ ́ ̀ phân cua chuôi vân chuyên điên tử. ̀ ̉ ̃ ̣ ̉ ̣ - Mang ngoai ty thê: cho phep cac ̀ ̀ ̉ ́ ́ phân tử nhỏ và cac ion xuyên qua. ́ - Phức chât vân chuyên điên tử trên mang trong ty thê: ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ + Vân chuyên trực tiêp e-: thí dụ như hệ Fe+3/Fe+2. ̣ ̉ ́ + Vân chuyên nguyên tử hydrogen (H+ và e-). ̣ ̉ + Vân chuyên 2e- ở dang ion hydride (:H-). ̣ ̉ ̣ + Găn trực tiêp nguyên tử oxygen lên chât khử hữu cơ ́ ́ ́
 9. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp Sự thay đổi thể tích ty thể: + Biến đổi thể tích bị động: do tính thấm của môi trường quyết định  khi trương phồng có thể làm kìm hãm oxy hóa phosphoryl hóa + Biến đổi thể tích chủ động: liên quan đến dòng vận chuyển điện tử và phosphoryl hóa
 10. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp Mang trong cua ty thể có 5 hệ protein ̀ ̉ thâm nhâp:̣ + NADH-ubiquinone oxydoreductase + Succinate-ubiquinone oxydoreductase + Ubiquinone-cytochrom c oxydoreductase
 11. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp
 12. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp 2. Tông hợp ATP nhờ dong vân chuyên điên ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ tử trong chuôi hô hâp: ̃ ́ - ATPase là phức protein mang rât phức tap: ̀ ́ ̣ + Phức F0: gôm 9 – 12 ban ̀ ̉ sao cua 4 sợi polypeptide ̉ ́ khac nhau. + Phức F1: có câu tao ́ ̣ từ 6 tiêu đơn vị chứa ̉ tâm găn ADṔ
 13. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp - Lý thuyết hóa thấm: + Do Peter Michell đưa ra vao năm 1961. ̀
 14. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp - Lý thuyêt hoa thâm. ́ ́ ́
 15. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp
 16. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp ́ ́ Oxy hoa phosphoryl hoa - Năng lượng giải phóng trong các phản ứng oxy hóa NADH, FADH có thể được dùng để tổng hợp
 17. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp 3. Quá trình quang hợp - Quang hợp là quá trình mà sinh vật sử dụng năng lượng hoá học của ánh sáng mặt trời thành những dạng năng lượng có khả năng khử như NADPH hoặc NADH và ATP, đồng thời sử dụng nguồn năng lượng này để tổng hợp nên đường. - Quá trình quang hợp rất phức tạp nhưng phương trình tổng quát lại đơn giản:
 18. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp - Quá trinh quang hợp gôm hai phase: ̀ ̀ + Pha sang: chlorophyll và các sắc tố khác có ́ mặt trong lục lạp hấp thu quang năng tạo ra các phân tử giàu năng lượng ATP,
 19. Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp - Câu tao cua luc lap: ́ ̣ ̉ ̣ ̣ + Mang ngoai cho phep cac phân tử và cac ̀ ̀ ́ ́ ́ ion qua lai dễ dang. ̣ ̀ + Màng trong của bản diệp lục xếp nếp tạo thành nhiều ngăn nhỏ gọi là thylakoid. Các ngăn này xếp chồng lên nhau tạo thành khối gọi là grana.
Đồng bộ tài khoản