HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Chia sẻ: muaythai10

Ở các nước phát triển và các tổ chức kinh tế quốc tế, thuật ngữ “Chính sách công” được sử dụng rất phổ biến. Có thể nêu ra một số quan niệm sau: Chính sách công bao gồm các hoạt động thực tế do chính phủ tiến hành (Peter Aucoin, 1971). Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm các nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt các mục tiêu đó (William Jenkin, 1978). Chính sách công...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

HOÏC VIEÄN HAØNH CHÍNH
QUOÁC GIA

Moân hoïc:
HOẠCH ĐỊNH
VÀ PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH CÔNG

ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán
Tel: 0913 968 965
Email: xtiennapa@yahoo.com
Chương 5: Nội dung phân tích
chính sách
1. Phân tích, tìm kiếm lựa chọn vấn đề chính
sách
2. Phân tích hoạch định chính sách
3. Phân tích tính hệ thống của chính sách
4. Phân tích tình hình triển khai thực hiện
chính sách
5. Phân tích duy trì chính sách
6. Phân tích hiệu quả thực thi chính sách
(đánh giá chính sách)
Chương 5: Nội dung phân tích
chính sách
Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách
1.
Phân tích hoạch định chính sách
2.
Phân tích thực thi chính sách
3.
4. Phân tích duy trì chính sách
Phân tích đánh giá hiệu quả thực thi
5.
chính sách
6. Phân tích tính hệ thống của chính sách
Xác định Hoạch định Thực thi
vấn đề chính chính sách chính sách
sách


Phân tích
Phát hiện Duy trì chính
chính sách
mâu thuẩn sáchĐánh giá
chính sách

Giải thích:
Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách
Chỉ mối liên hệ trực tiếp

Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sách
Input
Output
Thông tin
Thông tin
Phân tích, xử lý
(Information)
(Information)
Dữ liệu (Data) thông tin
Process:
+-x:%…
Analysis


Năng lực trình độ
của
chủ thể phân tích
TỔNG THỂ HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIAChính thức Phi chính thức


Các cơ quan
Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm
Tổ chức
Trung ương Chính xã hội Báo chílợi ích
chính Think Tank
trị (Interest
trị …
Các cơ quan Group)
xã hội
Nhà nước
Địa phương
TỔNG THỂ HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIAChính thức Phi chính thức


Các cơ quan
Tổ chức Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm
chính trị Trung ương Chính
xã hội Báo chí lợi ích
Đảng cộng Think Tank (Interest
trị
Các cơ quan
sản …
xã hội Group)
Nhà nước
Việt Nam
Địa phương
3.Phân tích tính hệ thống của
chính sách
3.1.Phân tích tính hệ thống của mục tiêu
chính sách công
3.2.Phân tích tính hệ thống của biện pháp
chính sách
3.3.Phân tích tính hệ thống của chính
sách với các công cụ quản lý vĩ mô
3.1.Phân tích tính hệ thống của
mục tiêu chính sách công
• Tính hệ thống của mục tiêu chính sách là
sự hợp nhất của những giá trị mà chính
sách hướng tới thành một thể thống nhất.
• Phân tích tính hệ thống mục tiêu chính sách
là xem xét trạng thái về quan hệ giữa các
bộ phận cấu thành mục tiêu trong một môi
trường cụ thể.
• Nhiệm vụ phân tích là phải tiến hành phân
giải được các mối quan hệ trong những nội
dung sau:
3.1.Phân tích tính hệ thống của
mục tiêu chính sách công

– Phân tích tính thống nhất trong quan hệ
giữa các bộ phận của mục tiêu chính sách.
– Phân tích tính thống nhất của mục tiêu
chính sách về tính chất (mục tiêu trực tiếp,
gián tiếp, mục tiêu trước mắt, lâu dài; mục
tiêu chính sách với mục tiêu các chương
trình, dự án...).
3.1.Phân tích tính hệ thống của
mục tiêu chính sách công
– Phân tích tính thống nhất trong quan hệ
giữa mục tiêu chính sách với mục tiêu định
hướng.
– Phân tích tính thống nhất về mục tiêu của
chính sách trong hệ thống chính sách.
Cây mục tiêu

MỤC TIÊU
M1 M2 M3 M4
GP1,2,3… GP1,2,3… GP1,2,3… GP1,2,3…
M1-1 M1-2
3.2.Phân tích tính hệ thống của
biện pháp chính sách
• Tính hệ thống của chính sách còn được
phản ánh qua tính hệ thống của các biện
pháp chính sách. Phân tích tính hệ thống
của biện pháp chính sách được thực hiện
qua các mặt sau:
3.2.Phân tích tính hệ thống của
biện pháp chính sách

– Phân tích tính thống nhất về tính chất
của các biện pháp chính sách;
– Phân tích về tính phù hợp của các biện
pháp với mục tiêu;
– Phân tích tính phù hợp của hệ thống
biện pháp với cơ chế vận hành;
– Phân tích tính hiện thực của chính sách;
3.3.Phân tích tính hệ thống của chính
sách với các công cụ quản lý vĩ mô
• Nhà nước được sử dụng công cụ quản lý vĩ
mô để tổ chức, điều hành các đối tượng
trong nền kinh tế - xã hội. Do tính năng, tác
dụng khác nhau, nên mỗi công cụ được sử
dụng vào một mục đích nhất định. Có công
cụ được dùng để qui định về hành vi hoạt
động của đối tượng, có công cụ dùng để
khuyến khích đối tượng trong vận động, có
công cụ dùng để tạo lập môi trường cho đối
tượng hoạt động v. v...
3.3.Phân tích tính hệ thống của chính
sách với các công cụ quản lý vĩ mô

• …mặc dù được sử dụng với những mục
đích khác nhau, nhưng các công cụ đều
cùng tác động đến các đối tượng theo một
định hướng. Yêu cầu này tạo ra sự thống
nhất trong việc ban hành và sử dụng công
cụ quản lý của Nhà nước.
Vĩnh Long: UBND xã chỉ làm
việc buổi sáng
21/01/2007, 04:43 (GMT+7)
• TT - Vĩnh Long UBND xã Hòa
Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh
Long chỉ làm việc vào buổi
sáng, còn buổi chiều phòng
tiếp dân, phòng chủ tịch, phó
chủ tịch, công an... tất cả đều
khóa cửa im lìm! Việc này tồn
tại cả năm nay.
UBND xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh
Vĩnh Long
• Người dân xã than: chính quyền chỉ làm
việc một buổi, báo hại người dân có việc ký
giấy tờ, làm thủ tục gì gấp phải chạy vòng
vòng tới nhà gặp từng cán bộ... năn nỉ ký,
nếu không phải chờ hôm sau (!). Việc
chứng giấy tờ (việc công) được thực hiện ở
nhà riêng liệu có đúng?
• Ông Đinh Duy Phong, trưởng công an xã,
xác nhận: “Xã chỉ làm việc buổi sáng, còn
buổi chiều cán bộ bận xuống cơ sở vận
động dân, kiểm tra các hoạt động phong
trào”.
Tin, ảnh: MINH TÂM

Câu nói khiến người nghe “lo
lắng” nhất:

• Đó là câu nói của ông Võ Văn Thảo -
cán bộ địa chính xã Đạ Đờn (Lâm
Đồng). Khi có người dân chậm hiểu
“luật... đầu tiên”, ông đã “phán quyết”
một câu... xanh dờn rằng: “Mày mua
đất mà không... biết điều, thì... 20
năm nữa mới cấp sổ đỏ cho mày!
Câu nói nặng “đô” nhất:

• Là câu nói của ông Nguyễn Ngọc Chiến
- chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An (Vĩnh
Cửu, Đồng Nai). Trong một cuộc nhậu,
ông đã “phán” với chiến hữu rằng:
“Nếu mày cụng ly và uống hết 100%
với tao, tao sẽ cấp cho mày 2 lô...”. Chỉ
một ly rượu (bia) mà có giá đến... 2
lô... đất!
Câu nói “ngang như cua”
nhất:
• Không biết có phải do công việc
đền bù quá... “căng thẳng” (?), mà
ông chủ tịch UBND phường Quảng
An (quận Tây Hồ, Hà Nội) -
NGUYỄN DUY BÌNH đã “lỡ lời” với
mọi người rằng: “Tao làm sai đấy,
mày thích mà đi kiện?!”.
Câu nói “sòng phẳng”
nhất:
• Đó là câu nói được thốt ra từ
một cán bộ xã Sơn Diệm (Hà
Tĩnh), khi làm thủ tục chế độ
chính sách cho thương binh,
ông đã thẳng thừng: “Thời buổi
này không ai làm không cho ai!
4.Phân tích tình hình triển khai
thực hiện chính sách
4.1.Phân tích kế hoạch triển khai
4.2.Phân tích các hoạt động triển khai
Kết luận
• Rõ ràng là các kết quả từ bất cứ hoạt động
nghiên cứu hay đánh giá nào cũng có thể
được sử dụng vào nhiều mục đích và ở
nhiều cấp khác nhau.
• Chúng có thể được sử dụng trong việc vận
động các cấp chính quyền đưa ra những
chính sách mới có lợi cho người nghèo, phụ
nữ và các nhóm dân tộc thiểu số.
Kết luận
• Chúng cũng có thể được sử dụng để nâng
cao nhận thức của chính quyền địa phương
về những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo
để từ đó thiết kế được những chương trình
xoá đói giảm nghèo thiết thực hơn đối với
dân nghèo.
• Các quá trình nghiên cứu và đánh giá cũng
có thể làm tăng nhận thức của người nghèo
về những nguyên nhân nghèo đói và giải
pháp khắc phục phù hợp
Câu hỏi ôn tập Chương V
• Câu 1. Khi tìm kiếm vấn đề chính sách , người ta dựa
vào những đặc trưng nào?
• Câu 2. Tại sao khi phân tích hoạch định chính sách lại
phải quan tâm đến thời cơ ban hành chính sách .
• Câu 3. Hãy cho biết nội dung phân tích diễn biến chính
sách
• Câu 4. Khi phân tích tính hệ thống của chính sách cần
tập trung vào những nội dung nào?
• Câu 5. Để duy trì chính sách cần có những điều kiện
chủ yếu nào? Phân tích các điều kiện đó. Liên hệ với
thực tế nước ta.
Câu 1. Khi tìm kiếm vấn đề chính sách ,
người ta dựa vào những đặc trưng nào?


• Vấn đề chính sách có mối quan hệ biện
chứng với môi trường tồn tại.
• Vấn đề chính sách mang cả tính hiện thực
và tương lai.
• Vấn đề chính sách kém linh động so với
các vấn đề chung.
Câu 2. Tại sao khi phân tích hoạch định chính
sách lại phải quan tâm đến thời cơ ban hành
chính sách?

• p. 142/155
• Thời cơ ban hành chính sách được hiểu là thời
điểm mà tại đó chính sách được ban hành có thể
có những cơ hội thực hiện (tồn tại và phát triển)
mục tiêu đề ra. Nếu có cơ hội thực hiện gọi là đúng
thời cơ, còn ít cơ hội, nhiều nguy cơ trong quá trình
thực hiện gọi là không đúng thời cơ. Liên hệ cho
thấy, việc chọn thời cơ ban hành chính sách có giá
trị thực tiễn rất cao, làm cho hiệu lực hiệu quả
chính sách được tăng cường.
Câu 3. Hãy cho biết nội dung phân tích
diễn biến chính sách

• P. 173/160
• Phân tích kế hoạch triển khai
• Phân tích các hoạt động triển khai
Câu 4. Khi phân tích tính hệ thống của chính
sách cần tập trung vào những nội dung nào?• P. 145/158
• Phân tích tính hệ thống của mục tiêu
chính sách
• Phân tích tính hệ thống của biện pháp
chính sách
• Phân tích tính hệ thống của chính sách
với các công cụ quản lý vĩ mô.
Câu 5. Để duy trì chính sách cần có những điều kiện
chủ yếu nào? Phân tích các điều kiện đó. Liên hệ với
thực tế nước ta.


• P. 151/164
Bảo đảm nguồn lực cho thực thi chính sách

Có chương trình, kế hoạch cụ thể

Phân công, phối hợp rõ ràng

Tạo lập môi trường chính sách thuận lợi

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản