Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

Chia sẻ: taonemay108

Tài liệu tham khảo chuyên môn lịch sử đảng dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng và đại học - Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III.

Nội dung Text: Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

 

  1. Chương 2: Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1954 và Nhoùm đường lối cách mạng của Đại 1 Hội III
  2. I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU NĂM 1954 N h où m  1 Thuận lợi Khó khăn  Hệ thống XHCN lớn mạnh  Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh  Phong trào giải phóng dân tộc phát triển ở châu Á, châu  Thế giới bước vào thời kỳ Phi chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang  Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng  Đất nước ta chia làm hai miền Miền Bắc nghèo nàn, lạc  Thế và lực của cách mạng hậu, miền Nam trở thành thuộc đã lớn mạnh địa kiểu mới của Mỹ  Ý chí độc lập thống nhất Tổ  Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù Quốc của nhân dân trực tiếp của nhân dân ta
  3. II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Nhoùm 1 "Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà"
  4. II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Nhoùm 1 1 Nhiệm vụ chung 2 Nhiệm vụ chiến lược 3 Mục tiêu chiến lược Đại Hội 4 Mối quan hệ cách mạng hai miền III 5 Vai trò, nhiệm vụ của cm mỗi miền 6 Con đường thống nhất đất nước 7 Triển vọng của cách mạng Việt Nam
  5. Ý nghĩa của đường lối Nhoùm 1 3 Đảng chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn 2 Thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng 1 Thể hiện tư tưởng chiến lược của Đảng
  6. Hạn chế và khó khăn Nhoùm 1 Đại hội vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản