Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

Chia sẻ: taonemay108

Tài liệu tham khảo chuyên môn lịch sử đảng dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng và đại học - Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III.

Nội dung Text: Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

Chương 2: Hoàn cảnh lịch sử
Việt Nam sau năm 1954 và Nhoùm
đường lối cách mạng của Đại 1
Hội III
I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VIỆT NAM
SAU NĂM 1954 N h où m  1

Thuận lợi Khó khăn

 Hệ thống XHCN lớn mạnh  Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh
tế, quân sự hùng mạnh
 Phong trào giải phóng dân
tộc phát triển ở châu Á, châu  Thế giới bước vào thời kỳ
Phi chiến tranh lạnh, chạy đua vũ
trang
 Miền Bắc được hoàn toàn
giải phóng  Đất nước ta chia làm hai
miền Miền Bắc nghèo nàn, lạc
 Thế và lực của cách mạng hậu, miền Nam trở thành thuộc
đã lớn mạnh địa kiểu mới của Mỹ
 Ý chí độc lập thống nhất Tổ  Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù
Quốc của nhân dân trực tiếp của nhân dân ta
II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ III của Đảng (9-1960) Nhoùm 1
"Đại hội lần này là Đại hội xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc và đấu tranh hòa bình thống
nhất nước nhà"
II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ III của Đảng (9-1960) Nhoùm 1
1 Nhiệm vụ chung

2 Nhiệm vụ chiến lược

3 Mục tiêu chiến lược
Đại Hội 4 Mối quan hệ cách mạng hai miền
III
5 Vai trò, nhiệm vụ của cm mỗi miền

6 Con đường thống nhất đất nước

7 Triển vọng của cách mạng Việt Nam
Ý nghĩa của đường lối
Nhoùm 1

3
Đảng chỉ đạo quân dân ta
phấn đấu giành được những
thành tựu to lớn
2

Thể hiện tinh thần độc lập tự
chủ, sáng tạo của Đảng
1

Thể hiện tư tưởng chiến lược của
Đảng
Hạn chế và khó khăn
Nhoùm 1

Đại hội vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do
tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản