Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: nguyenchung91

- Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt mang tính chất quyết định của cách mạng Việt Nam . Xã hội Việt Nam trước khi có Đảng lãnh đạo là nước thuộc địa nửa phong kiến dưới ách thống trị tàn bạo, phản động của thực dân Pháp.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt mang tính chất quyết định của cách
mạng Việt Nam . Xã hội Việt Nam trước khi có Đảng lãnh đạo là nước thuộc địa nửa
phong kiến dưới ách thống trị tàn bạo, phản động của thực dân Pháp.
- Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh trên thế giới với đặc điểm sản xuất hàng hóa,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát sinh lợi nhuận nên cần có nguyên vật liệu, nhân
công, thị trường tiêu thụ... Và Pháp đã chọn Việt Nam làm đối tượng để biến thành thị
trường tiêu thụ đó.
- Thực dân Pháp cai trị nước ta trên các mặt: chính trị (quyền lực thể chế chính trị,
mức độ cai trị, chính sách); về kinh tế; văn hóa xã hội bao trùm cả đất nước.
Về chính trị: chúng nắm giữ trực tiếp các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà
o
nước, biến giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thành tay sai đắc lực, thi
hành chính sách cai trị chuyên chế. Chúng tấn công ta bằng các biện pháp quân sự buộc
ta phải nhường Nam kỳ lục tỉnh cho Pháp. Chúng thực hiện chế độ bảo hộ Trung và
Bắc kỳ. Chính sách cai trị trực tiếp, có bộ máy cai trị nhằm đàn áp các phong trào yêu
nước bản xứ, khủng bố hết sức dã man, tàn bạo, chia rẽ dân tộc, tôn giáo…. Chúng thi
hành chính sách chia để trị, sử dụng bộ máy tay sai (không bỏ bộ máy của triều đình),
từ xã ấp thôn trở lên thì vẫn giữ các chức vụ của triều đình, chính sách...
Về kinh tế: chúng giữ thế độc quyền về kinh tế, kìm hãm sự phát triển kinh
o
tế độc lập của nước ta; tăng cường vơ vét tài nguyên và bóc lột nặng nề (duy trì cả
bóc lột kiểu phong kiến). Nền kinh tế của ta mang tính chất nông nghiệp lạc hậu, tiểu
nông chậm phát triển. Trong suốt 80 năm cai trị, thực dân Pháp làm cho nền kinh tế
không phát triển, công nhân và nông dân bị bần cùng hóa, nền kinh tế què quặt, lệ
thuộc kinh tế Pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng kéo dài. Thực dân Pháp có 2 dạng
đầu tư vào nước ta: một là vơ vét khoáng sản, tập trung vào chế biến nông sản thực
phẩm, hai là công nghiệp nhẹ như dệt may, thuốc lá, bông trà... Các dạng đầu tư này
không kích thích phát triển kinh tế mà chỉ ở dạng đơn giản. Sản phẩm được đem về
bản xứ chứ không bán ra thị trường các nước.
Về xã hội: chúng áp dụng chính sách ngu dân (nghĩa là không cho dân học chữ
o
hoặc nếu có học thì học tiếng Pháp); khuyến khích đồi bại phong tục, văn hóa nô dịch,
sùng Pháp, vong bản, xa rời bản sắc văn hóa dân tộc, kìm hãm dân ta trong vòng tối
tăm, dốt nát, lạc hậu, phục tùng sự cai trị của chúng.
Trên đây là những nguyên nhân chính khiến cho nước ta trở thành nước nửa thuộc
địa nửa phong kiến, là ngòi nổ trực tiếp dẫn đến các phong trào đấu tranh chống lại
chủ nghĩa thực dân. Dưới sự cai trị của thực dân Pháp, nước ta vốn là xã hội thuần túy
phong kiến đã biến thành thuộc địa nửa phong kiến. Với chính sách khai thác thuộc địa
triệt để của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn (2 giai cấp mới
ra đời: công nhân và tư sản). Chính sách thống trị của Pháp và tay sai đã tạo ra trong xã
hội Việt Nam 2 mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân
Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta (chủ yếu là giữa nông dân với giai cấp
địa chủ phong kiến – chỗ dựa cho bộ máy thống trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân
Pháp). 2 mâu thuẫn đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó, mâu thuẫn giữa dân tộc
với đế quốc xâm lược là chủ yếu. Vì vậy, nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược
và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai không tách rời nhau. Đấu tranh giành độc
lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đó là yêu cầu
của cách mạng Việt Nam đặt ra cần được giải quyết.
Nguồn trích dẫn (0)
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả của quá trình vận động hợp quy luật,
của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố : chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng sâu sắc về giai cấp lãnh đạo và đường
lối cứu nước ở nước ta từ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Sự kiện đó chứng tỏ giai
cấp công nhân nước ta đã trưởng thành " đủ sức lãnh đạo cách mạng'.
- Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam đã có một bộ tham mưu của giai cấp và dân tộc
lãnh đạo, đánh dấu sự chiến thắng của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với các trào lưu tư
tưởng phi vô sản.
- Đảng ra đời mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh
đúng đắn, Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách
mạng nước ta, là nhân tố quyết định phương hướng phát triển và đưa đến thắng lợi
trong sự nghiệp giành độc lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của
cách mạng thế giới. Kể từ đây, cách mạng Việt Nam nhận được sự ủng hộ của cách
mạng thế giới, đồng thời cũng đóng góp to lớn cho cách mạng thế giới
Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng đã sớm
được khẳng định cả về lý luận cũng như trong thực tiễn. Đó là một trong những bài
học hàng đầu của mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trên nửa thế kỷ qua.


Lịch sử đã trao quyền lãnh đạo cách mạng cho giai cấp công nhân mà Đảng Cộng Sản
Việt Nam là đại biểu. Trước khi Đảng ta ra đời, các phong trào yêu nước chống Pháp
mang ý thức hệ phong kiến, tư bản... đều lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam rơi
vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước mà thực chất sâu xa là khủng
hoảng về vai trò lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. Trong cơ cấu xã hội của Việt
Nam lúc bấy giờ chỉ có giai cấp công nhân, do đặc điểm độc đáo của mình, là có vai
trò lãnh đạo cách mạng. Thế nhưng giai cấp công nhân chưa tiếp thu được chủ nghĩa
Mác - Lênin, và chưa trở thành giai cấp “vì nó”. Trong bối cảnh như vậy, những đóng
góp của Nguyễn Ái Quốc trong cuộc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào
Việt Nam là hết sức to lớn. Chủ nghĩa Mác - Lênin truyền bá vào phong trào công nhân
và phong trào yêu nước Việt Nam đã đưa đến sự ra đời của Đảng ta, bước ngoặt vĩ
đại của cách mạng Việt Nam, mở đầu cho thời kỳ giai cấp công nhân lãnh đạo cách
mạng. Khác với lý luận và thực tiễn ra đời của các chính Đảng chính trị của giai cấp
công nhân, sự ra đời của cách chính Đảng cộng sản Việt Nam dựa trên cả ba yếu tố
(Chủ nghĩa Mác - Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước) chứ không chỉ
có hai yếu tố (Chủ nghĩa Mác + phong trào công nhân). Thực tiễn cách mạng Việt
Nam chứng minh rằng sự tham gia của phong trào yêu nước vào sự thành lập Đảng
không làm yếu đi tính giai cấp của Đảng và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân,
mà trái lại nó còn củng cố thêm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện
giai cấp này chiếm tỷ lệ rất thấp trong dân cư (1 - 2%) và đang lãnh đạo một cuộc
cách mạng dân tộc, dân chủ, thực chất là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.


Từ năm 1930 trở đi ở miền Bắc và từ năm 1945 trở đi trên cả nước, trong phong trào
cách mạng không có sự tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng nào với giai cấp công
nhân; giai cấp công nhân trở thành giai cấp độc quyền lãnh đạo, không chia quyền đó
với ai và cũng không lực lượng, giai cấp nào có đủ khả năng để chia quyền lãnh đạo
ấy. Nhờ đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân để giải quyết yêu cầu
ruộng đất của nông dân, nêu ngay từ đầu khẩu hiệu trong cao trào cách mạng 1930 -
1931 giai cấp nông dân đã thực sự thừa nhận sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối
vơi họ và khối liên minh công nông đã ra đời trong thực tiễn máu lửa của cao trào cách
mạng này. Cũng nhờ đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, Đảng ta đã
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược phản đế và phản
phong, đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất, tạo nên thắng lợi của
Cách mạng Tháng Tám - 1945. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn kiên trì
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng, Đảng ta đã giải quyết đúng
đắn hàng loạt vấn đề về đường lối chính trị, quân sự và phương pháp cách mạng, đưa
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn
QQQQQQQQQQQQ
hoàn cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 


Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, một mặt, thực dân Pháp ra sức tiến hành các
chương trình khai thác thuộc địa với quy mô lớn, vơ vét tài nguyên và bóc lột nặng nề,
làm cho nhân dân lao động, trước hết là nông dân bị phá sản, bần cùng, đồng thời cũng
ra đời một số ngành công nghiệp như khai khoáng, công nghiệp nhẹ, giao thông vận
tải để phục vụ sự thống trị và khai thác thuộc địa của chúng. Và cũng từ đây hình
thành một số giai cấp mới như giai cấp công nhân, giai cấp tư sản Việt Nam, lực
lượng trí thức, tiểu tư sản... của xã hội Việt Nam hiện đại.
Các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp
liên tiếp diễn ra nhưng cuối cùng đều thất bại mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu
một đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ và thiếu lực lượng cần thiết. Cách
mạng Việt Nam đã chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.
Giữa lúc đó, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ
Chí Minh) ngày 5/6/1911 đã ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người
đã đi qua nhiều nước ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và đã rút ra kết luận là chủ nghĩa
đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở
các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Cũng từ đấy Người đã tìm đến chủ nghĩa
Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, và xác định con
đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội,
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao
động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.
Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin
vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh, cách mạng muốn thành
công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo. Đảng phải có hệ tư tưởng tiên
tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin. Với tác phẩm
“Bản án chế độ tựhc dân Pháp” và “Đường cách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ
báo Thanh niên, số đầu tiên ra ngày 21/6/1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính
trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và
cán bộ với việc lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tổ chức nhiều lớp đào tạo
cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô.
Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng
chí Nguyễn Ái Quốc, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức
cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng
sản Liên đoàn) đã nhất trí thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng
Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một
Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa
Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng Các tin/bài m
∙ Quyết liệt cắ
21:11 | 10/06/2003
đầu tư công
I- BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC NGÀY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI l-
Việt Nam từ nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa Dân tộc Việt Nam sớm hình

∙ Học sinh Việ
thành trong quá trình dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết và bất khuất, dân tộc ta
từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược lớn mạnh. Từ đâu thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây,
đoạt giải cao tại c
trong đó có đế quốc Pháp, đã nhòm ngó, xâm lược nước ta, mở đâu bằng việc khai thông buôn bán
Ôlimpic quốc tế t
và truyền giáo. Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan tri ều đình nhà
Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyên đã ký Hi ệp
ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc đ ịa của
đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Vi ệt Nam có
∙ Khôi phục k
nhiều thay đổi. Về chính tri thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên. Mọi quyền hành đêu nằm
trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia
để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi l ập ra xứ Đông Dương thu ộc sinh thái vườn dâu
Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đ ồ thế giới. Đánh giá v ề chính
- Cà Mau
sách này, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã viết: "Chủ nghĩa thực dân Pháp không hề thay đ ổi cái châm
ngôn "chia để trị" của nó. Chính vì thế mà nước An Nam, một nước có chung một dân t ộc, chung
một dòng máu, chung một phong tục, chung một lịch sử, chung một truyền thống, chung một ti ếng
∙ Hủy hàng lo
nói, đã bị chia nǎm sẻ bảy. Lợi dụng một cách xảo trá sự chia cắt ấy, ng ười ta hy vọng làm ngu ội
xem Lễ hội hoa A
được tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong lòng người An Nam và tạo ra những mối xung khắc gi ữa
anh em ruột thịt với nhau. Sau khi đẩy họ chống lại nhau, người ta lại ghép một cách gi ả t ạo các Nhật Bản
thành phần ấy lại, lập nên một "Liên bang" gọi là Liên bang Đông Dương"... Về kinh tế tư bản Pháp
không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực ti ếp phục vụ cho b ộ
∙ WHO: Ban h
máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp.
Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài
hướng dẫn cụ thể
nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Bên cạnh sự bóc lột nhân công và cướp đoạt tài nguyên, đ ất
vùng có khả năng
đai, bọn thực dân Pháp còn duy trì chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột đ ịa tô, l ợi t ức và các
phóng xạ hạt nhâ
hình thức thuế khoá rất nặng nề. Các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa
nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuần
giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng
∙ Nhật Bản: S
đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Đánh giá về hi ện tượng xã hội nói trên, đ ồng chí
Nguyễn ái Quốc viết: "Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: chủ nghĩa xã hội chỉ
thiệt mạng và mấ
còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi" Phương thức sản xuất tư
thảm họa động đấ
bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá
thần tiếp tục tăng
các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. 2. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp
công nhân ra đời Giai cấp địa chủ phong kiến trong những thế kỷ trước đã từng giữ vai trò tiến bộ
nhất định trong lịch sử. Từ khi triều đình nhà Nguyễn đầu hàng đế quốc Pháp thì bản thân giai cấp
∙ Phát huy ngu
này cũng bị phân hóa. Một bộ phận can tâm làm tay sai cho đế quốc Pháp đ ể duy trì quyền l ợi của
bản thân, một bộ phận không ít tiếp tục truyền thống dân tộc, đề xướng và lãnh đạo các phong trào
kiều bào góp phầ
Vǎn thân, Cần vương chống đế quốc Pháp xâm lược, khôi phục triều đình phong ki ến. Một số tr ở
dựng và phát triển
thành những lãnh tụ của phong trào quần chúng nông dân, vừa đấu tranh chống đế quốc Pháp, vừa
Chí Minh ngày cà
chống lại triều đình bán nước. Một bộ phận nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.
Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918),
đẹp
vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đ ế
quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản.
Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong ki ến, nhưng thế
lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải l ương. Do vậy, giai c ấp t ư s ản
dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả
nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong đi ều ki ện nh ất đ ịnh.
Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong ki ến và thực dân đào t ạo.
Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân
hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đồng vẫn giữ được khí tiết dù ở hoàn cảnh nào cũng không
nguôi lòng cứu nước. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những
tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân, phong ki ến. Giai c ấp nông
dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong ki ến. Sau phong trào V ǎn
thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân b ị
phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể t ự v ạch ra đ ường l ối
đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Vi ệt
Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc đ ịa của thực dân Pháp. L ớp công nhân
đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn
trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chi ến tranh thế gi ới l ần
thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình đ ộ còn thấp. Qua thời kỳ
khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người,
chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân v ừa, nh ỏ và s ố
người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm
1930 có đến hàng triệu người. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa, nửa phong kiến, cũng như
nông dân và các tầng lớp lao động khác, giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức, bóc lột của
đế quốc, phong kiến và tư sản, phần lớn xuất thân từ nông dân. Đó là cơ sở khách quan thuận l ợi
cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đ ời và phát tri ển trong quá trình đ ấu
tranh cách mạng. Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, không có cơ sở xã hội cho chủ nghĩa công
đoàn và chủ nghĩa cải lương thâm nhập, lũng đoạn từ bên trong, do vậy, giai cấp công nhân Vi ệt
Nam) tuy còn trẻ, số lượng ít, trình độ vǎn hoá, kỹ thuật còn thấp, nhưng ở nước ta đó là giai cấp đại
biểu cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất, sống tập trung, có ý thức kỷ luật, có nǎng lực cách mạng
triệt để và có tinh thần quốc tế vô sản. Là con đẻ của một dân tộc anh hùng, l ớn lên trong thời đ ại
mới, khi mà giai cấp công nhân Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Bônsêvích đã giành được
chính quyền, Quốc tế cộng sản đã thành lập, lại được lãnh tụ Nguyễn ái Quốc giác ng ộ, giai c ấp
công nhân Việt Nam đã từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, nhanh chóng phát triển từ tự phát
đến tự giác. Tháng 11 nǎm 1922, 600 thợ nhuộm ở Chợ Lớn (Nam Bộ) đã bãi công. Từ nǎm 1920
đến nǎm 1925, có đến 25 cuộc bãi công trong cả nước. Nổi bật nhất là cuộc bãi công c ủa công
nhân Ba Son nổ ra từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 28 tháng 11 nǎm 1925 đ ể "kìm chân" chi ếc tàu
J.Misơlê của đế quốc Pháp chuẩn bị đưa quân sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. Cu ộc đ ấu
tranh này có tổ chức, chỉ đạo và biểu hiện tinh thần quốc tế cao cả. Tuy vậy, chỉ đ ến nh ững n ǎm
1928-1929, khi Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội chủ trương "vô sản hoá" mới tạo đi ều
kiện cho phong trào công nhân chóng trưởng thành, phát triển lên trình đ ộ tự giác. 3- Cuộc khủng
hoảng đường lối giải phóng dàn tộc, nhiều đảng phái xuất hiện Lịch sử nước ta từ khi đế quốc
Pháp xâm lược đến những nǎm hai mươi của thế kỷ này đã chứng kiến hơn 300 cuộc đấu tranh hết
sức anh dũng của dân tộc ta chống đế quốc Pháp xâm lược. Nhưng cuối cùng đều không giành
được thắng lợi vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Trước kia, chế độ phong kiến khi
đang ở giai đoạn hưng thịnh, giai cấp phong kiến đã từng lãnh đạo dân tộc đánh thắng bọn phong
kiến phương bắc lớn mạnh xâm lược. Nhưng khi chế độ phong kiến đã suy tàn và phải đ ối phó với
một kẻ thù mới, một đế quốc thuộc loại cường quốc thế giới, thì giai cấp phong kiến bất l ực và trở
thành phản động. Thất bại của phong trào Cần vương là do thiếu đường lối đúng, thiếu một tổ chức
cách mạng có khả nǎng dắt dẫn dân tộc đến thắng lợi. Thất bại của phong trào này đánh d ấu s ự
chấm dứt thời kỳ dấu tranh chống ngoại xâm trong khuôn khổ hệ tư tưởng phong kiến. Thất bại của
cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của cụ Hoàng Hoa Thám cũng chứng tỏ đó không phải là
con đường giành thắng lợi. Khi các phong trào trên chấm dứt thì cuộc khủng ho ảng đ ường lối cứu
nước ở nước ta bộc lộ sâu sắc. Sau khi từng bước ly khai con đường giải phóng dân tộc theo hệ tư
tưởng phong kiến, nhiều người yêu nước Việt Nam hướng ra nước ngoài, tìm đến nhưng con đường
mới để mưu sự nghiệp giải phóng dân tộc như: con đường Duy Tân của Nhật Bản (1860), con
đường Cách mạng tư sản Pháp (1789), con đường Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc (1911)...
Vào đâu thế kỷ này, nước Nhật từ sau cuộc vãn động Duy Tân đã trở thành nước đ ế quốc ch ủ
nghĩa, đã đánh bại Nga Hoàng trong cuôc chiến tranh Nga - Nhật (1905). Cách mạng 1905 ở Nga nổ
ra nhưng không thắng lợi. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (nǎm 1911) đã đánh đổ triều đình Mãn
Thanh, lập ra nước Trung Hoa dân quốc. Những sự kiện trên đây đã ảnh hưởng đến phong trào yêu
nước Việt Nam. ý thức hệ tư sản phương Tây đã thâm nhập vào Việt Nam. Một số sĩ phu ti ến b ộ
tiếp thu tràn lưu tư tưởng này, mong muốn nước mạnh, dân giàu theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Họ muốn noi theo con đường phát triển của Nhật Bản, dựa vào Nhật để đánh Pháp. Tiêu bi ểu cho
khuynh hướng này là hội Duy Tân do cụ Phan Bội Châu sáng lập, với mục đích cổ động phong trào,
tổ chức lực lượng chống Pháp theo tôn chỉ "mở mang dân trí, chấn hưng dân khí, vun trồng nhân
tài". Số khác như các cụ: Lương Vǎn Can, Nguyễn Quyền... mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà
Nội nhằm cổ động tinh thần yêu nước, bài xích chính sách cai trị của thực dân Pháp, khuyến khích
cải cách, chế diễu lũ phong kiến, cường hào v.v.. Là một nhà yêu nước nhi ệt thành, nh ưng ch ủ
trương của cụ Phan Chu Trinh khác hẳn với cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan Chu Trinh tiêu biểu cho xu
hướng cải cách dân chủ tư sản (1789), phản đối việc vũ trang bạo động chống Pháp. Cụ nói: "Bất
bạo động, bạo động tắc tử, bất vọng ngoại, ngoại vọng tất vong". Đó là l ời tuyên bố của cụ Phan
Chu Trinh sau khi đi Nhật về (15-8-1906). Sau này trong thư "thất trảm" gửi vua Khải Định khi y sang
Pháp (1922), cụ Phan Chu Trinh viết: "Mau mau quay đâu lại mà thoái vị đi, đem chính quyền trả l ại
cho quốc dân để quốc dân được trực tiếp với chính phủ Pháp mà làm vi ệc đ ặng mưu l ợi ích sau
này". Phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, chống đi phu, nộp thuế ở Trung Kỳ là k ết qu ả
của khuynh hướng tư tưởng tư sản. Tính chất phong trào dân tộc ở thời kỳ này có chuyển biến khác
trước Một số tổ chức yêu nước ra đời như hội Duy Tân (1904), trường Đông Kinh Nghĩa Thục
(1907), hội Đông á đồng minh (1908), Việt Nam quang phục Hội (1912-1924) v.v.. Song, vì đường lối
chính trị của các tổ chức này không rõ ràng, nhất là không dựa vào quần chúng lao đ ộng, mà d ựa
vào uy tín cá nhân, nên không tạo ra được sự thống nhất trong những ng ười đ ề xướng phong trào.
Vì vậy, khi những người thủ lĩnh bị đế quốc Pháp bắt thì phong trào cũng tan rã theo. Cách m ạng
tháng Mười Nga thành công (1917) đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử nhân loại. Quốc t ế
cộng sản, bộ tham mưu của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới được thành lập. ở
Trung Quốc, sau phong trào Ngũ Tứ, Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời (1921). ở Pháp, Đảng cộng
sản Pháp được thành lập (1920), sự kiện lịch sử này không chỉ là thắng lợi của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động Pháp, mà còn là thắng lợi của các dân tộc thuộc đ ịa Pháp. Đ ồng th ời, v ới
những chuyển biến trên thế giới, cách mạng Việt Nam lúc này cũng bắt đâu có những chuyển bi ến
mới. Đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt tổ chức những người Việt Nam yêu nước ở Pháp đ ưa bản
"yêu sách 8 điểm" đến Hội nghị các nước đế quốc thắng trận ở thành phố Vécxây (6-1919); đ ồng
chí Nguyễn ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản tại Đại hội lần thứ 18 của Đ ảng
xã hội Pháp ở thành Tua và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp (1920). Đ ồng chí Nguy ễn ái
Quốc được bầu vào đoàn chủ tịch Hội nông dân Quốc tế (l0-1923), và dự Đại hội lần thứ V Quốc tế
cộng sản (1924). Tiếng bom Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méclanh (6-1924) ở Quảng Châu
(Trung Quốc) v.v.. Tất cả như sự báo hiệu bước chuyển biến mới về chất của phong trào cách
mạng Việt Nam. Tháng 4 nǎm 1921, trên Tạp chí Cộng sản của Đ ảng cộng s ản Pháp, đ ồng chí
Nguyễn ái Quốc viết: "Người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng
nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến". Đúng như nhận xét của đồng chí Nguyễn ái Quốc, từ những
nǎm 1920 trở đi, phong trào cách mạng Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ. Bên cạnh những
đảng cách mạng theo xu hướng tư tưởng tư sản, đã xuất hiện những tổ chức yêu nước ti ếp thu tư
tưởng tiến bộ mới. Đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lênin - hệ tư tưởng của giai cấp công nhân ngày càng
có tác động mạnh mẽ vào phong trào yêu nước và phong trào công nhân. ở Vi ệt Nam, giai c ấp t ư
sản dân tộc chưa bao giờ giương được ngọn cờ giải phóng dân tộc. Đảng lập hi ến của Bùi Quang
Chiêu (1919) về cǎn bản là một tập đoàn địa chủ "tư sản hoá". Nǎm 1926, họ đ ưa ra thuyết "Pháp
Việt đề huề" thì mặt nạ làm tay sai cho đế quốc Pháp lộ rõ. "Thuyết trực trị" của Nguyễn Vǎn Vĩnh,
"Thuyết bảo hoàng lập hiến" của Phạm Quỳnh đã bộc lộ chân tướng ôm chân đ ế quốc Pháp. Xu
hướng quốc gia cải lương của nhóm Huỳnh Thúc Kháng cũng ít ti ếng vang. Phong trào đ ấu tranh
trong những nǎm 1923-1927, đòi tự do, dân chủ theo kiểu cách mạng tư sản, nhưng đ ộng l ực c ủa
nó là những người tiểu tư sản chứ không phải do đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo. Biểu hi ện của
phong trào này là nhiều hội, đảng yêu nước của thanh niên trí thức kế ti ếp nhau ra đ ời: Tân Vi ệt
thanh niên đoàn - tức Tâm tâm xã (1923-1925), hội Phục Việt (1925), Đảng thanh niên của Trần Huy
Liệu (1926), Thanh niên cao vọng đảng của Nguyễn An Ninh (1926-1929), Tân Việt cách mạng đảng
(1926-1930), Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội (1925-1929), Vi ệt Nam quốc dân đ ảng
(1925-1930) v.v... Những tổ chức yêu nước cách mạng nói trên đã có tác dụng nhất đ ịnh trong vi ệc
truyền bá tư tưởng mới, giáo dục lòng yêu nước và tập hợp số quần chúng thanh niên trí thức, ti ểu
tư sản. Nhưng, họ chưa vạch ra được một đường lối cách mạng phù hợp với yêu cầu của dân tộc.
Tâm tâm xã nêu cao quyết tâm "khôi phục quyền làm người của người Việt Nam", nhưng "chưa bàn
đến chính thể". Tân Việt cách mạng đang nhận rõ mục đích giải phóng dân tộc, nhưng chưa thấy vị
trí lịch sử của giai cấp công nhân, Việt Nam quốc dân đảng chủ trương chống đ ế quốc, chống
phong kiến, nhưng lại sao chép rập khuôn chủ nghĩa Tam dân của Tôn Dật Tiên (Trung Quốc). Nhìn
chung, các hội và đảng yêu nước nói trên có tinh thần chống đế quốc, nhưng chưa nhận thức đ ược
xu thế phát triển khách quan của thời đại sau Cách mạng tháng Mười Nga, nên không thấy được giải
phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao đ ộng, gi ải phóng xã h ội, ch ủ nghĩa yêu
nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản, chưa thấy đ ộc l ập dân tộc phải g ắn
liền với chế độ mới để đi đến xoá bỏ mọi sự bất công và áp bức bóc lột. Những ng ười trong các tổ
chức này cũng không thấy hết bản chất của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, không nhận thức
được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, vai trò của quần chúng nhân dân, trước hết là nông
dân trong cách mạng. Bởi những hạn chế đó, những người yêu nước trong các tổ chức này chưa thể
xác định được một đường lối cách mạng đúng đắn. Riêng Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí
Hội do đồng chí Nguyễn ái Quốc sáng lập, là một tổ chức cách mạng, phần lớn gồm những người trí
thức, tiểu tư sản, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, sớm có khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa.
Đảng Tân Việt, sau những nǎm 1926-1927 đã chịu ảnh hưởng về đ ường l ối của Vi ệt Nam thanh
niên cách mạng đồng chí Hội. Cuộc đấu tranh về ý thức hệ và về đ ường l ối cứu n ước gi ữa Vi ệt
Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và các tổ chức yêu nước nói trên đã diễn ra từ những ngày
đầu đồng chí Nguyễn ái Quốc trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập
đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam, từng bước khắc phục sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. II-
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ÁI QUỐC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHUẨN BỊ THÀNH LẬP
ĐẢNG l- Đồng chí Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin Giữa lúc dân tộc ta đứng
trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường
cứu nước theo lối cũ, thì đồng chí Nguyễn ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng
mới. Gần mười nǎm bôn ba khắp các châu lục (1911-1920), Người đến những nước thuộc đ ịa và
những nước đế quốc như Anh, Mỹ, Pháp... quan sát, nghiên cứu, suy nghĩ, đã phát hiện một chân lý:
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của giai cấp công
nhân với nhân dân lao đồng ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc đ ịa... Dưới ánh sáng Cách
mạng tháng Mười, Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và ảnh hưởng của cuộc đấu
tranh thành lập Đảng công sản Pháp..., chủ nghĩa Mác - Lênin , chân lý cách mạng của thời đại đã
sớm được khẳng định trong nhận thức tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Tháng 12 nǎm 1920, tại Đ ại
hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã bỏ phi ếu tán thành
gia nhập Quốc tế cộng sản và chủ trương thành lập Đảng cộng sản Pháp. Giải thích việc làm đầy ý
nghĩa đó, đồng chí Nguyễn ái Quốc viết: "Đệ tam Quốc tế nói sẽ giúp đ ỡ các dân t ộc b ị áp b ức
giành lại tự do và độc lập của họ. Còn Đệ nhị Quốc tế không hề nhắc đến vận mạng các thuộc địa.
Vì vậy, tôi đã bỏ phiếu tán thành Đệ tam Quốc tế. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi,
đây là tất cả những điều tôi muốn." Sự kiện này đánh dấu bước chuyển bi ến quyết đ ịnh trong t ư
tưởng và lập trường chính trị của đồng chí Nguyễn ái Quốc. Từ đó Người xác định con đ ường giải
phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là: giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự gi ải phóng đ ược
dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp cua chủ nghĩa cộng sản và c ủa cách
mạng thế giới . Từ khi trở thành người cộng sản, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã xúc ti ến mạnh m ẽ
việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các
nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Cuối nǎm 1921, tại Đại hội lân thứ nhất của Đ ảng cộng sản
Pháp, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã trình bày dự thảo nghị quyết về vấn đề "chủ nghĩa cộng sản và
thuộc địa", và kiến nghị thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng. Nǎm 1922, Ban nghiên cứu
thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp được thành lập Đồng chí Nguyễn ái Quốc đ ược cử làm trưởng
tiểu ban nghiên cứu về Đông Dương. Với cương vị này, đồng chí đã tích cực tuyên truyền, giáo dục
và giới thiệu cho Đảng cộng sản Pháp nhiều chiến sĩ cách mạng của các nước thuộc đ ịa ở châu á
châu Phi... Cũng nǎm 1921, nhờ sự giúp đỡ của Đảng cộng sản Pháp, Ng ười đã cùng với một s ố
chiến sĩ cách mạng ở các nước Angiêri, Mađagátxca, Xênêgan, Tuynidi, Marốc, Đahômây v.v..sáng
lập ra Hội liên hiệp thuộc địa. ở Pari, trong đó Hội người Việt Nam yêu nước ở Pháp làm nòng c ốt.
Thông qua tổ chức này và báo Người cùng khổ, diễn đàn của các dân tộc bị áp bức, chủ nghĩa Mác
- Lênin đã đến với các dân tộc thuộc địa, đồng thời tình hình các nước thuộc đ ịa đã đ ến v ới nhân
dân Pháp. Cùng với báo Người cùng khổ mà đồng chí Nguyễn ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút
và quản lý, Người còn viết nhiều bài đǎng trên các báo Nhân đạo (L'humanité), cơ quan Trung ương
của Đảng cộng sản Pháp, Đời sống thợ thuyền (La Vie Ouvrière), tiếng nói của giai cấp công nhân,
Tạp chí Cộng sản (La Revue communiste), cơ quan lý luận của Đảng cộng sản Pháp v.v.. Hầu hết
bài viết của Người đều tập trung lên án chủ nghĩa thực dân. Nǎm 1925, được sự giúp đỡ của những
người cộng sản Pháp, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của đồng chí Nguyễn ái Quốc vi ết
bằng tiếng Pháp được xuất bản lần đầu tiên ở Pari. Tư tưởng, quan điểm cơ bản của Ng ười về
chiến lược và sách lược cách mạng thuộc địa đã bước đầu thể hiện trong tác phẩm. Bản án chế độ
thực dân Pháp tố cáo trước nhân dân Pháp và thế giới những t ội ác của bọn thực dân không ch ỉ ở
Việt Nam, Angiêri mà ở khắp các thuộc địa. Bằng biểu tượng "con đỉa hai vòi", Nguyễn ái Qu ốc đã
làm cho người đọc thấy rằng: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp vô
sản và nhân dân lao động bị áp bức, bị bóc lột ở các nước chính quốc và các dân tộc thuộc địa. Bản
án chế độ thực dân Pháp đã góp phần vào việc thiết l ập sự liên minh gi ữa cách mạng vô s ản ở
chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc địa, phải thực hiện sự liên minh chật chẽ
với nhau để chống kẻ thù chung, vì "chỉ có sự hợp tác này mới bảo đ ảm cho giai c ấp công nhân
quốc tế giành được thắng lợi cuối cùng". Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả nǎng cách mạng to
lớn. Phải làm cho các dân tộc thuộc địa từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và
đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này s ẽ là một
trong những cái cánh của cách mạng vô sản". Bản án chế đô thực dân. Pháp đã phê phán thái độ
"cầu cạnh xin xỏ thay đổi quốc tịch" của một số người mang tư tưởng cải lương t ư sản, đ ồng th ời
đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự mình giải phóng cho mình: "công cuộc gi ải phóng anh em ch ỉ
có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em" và hướng cách mạng thuộc đ ịa phát
triển theo con đường cách mạng của Quốc tế cộng sản. Bản án chế độ thực dân Pháp là tác phẩm
lý luận đầu tiên của cách mạng nước ta, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Vi ệt Nam.
Nhờ tác phẩm đó và các bài viết của đồng chí Nguyễn ái Quốc, nhân dân ta, tr ước h ết là nh ững
người trí thức tiểu tư sản yêu nước, tiến bộ đã hướng về và tiếp thụ chủ nghĩa Mác - Lênin. Tháng 6
nǎm 1923, đồng chí Nguyễn ái Quốc rời nước Pháp đến Mátxcơva để tham dự Hội nghị nông dân
quốc tế tân thứ nhất (10-1923); đồng thời trực tiếp học tập, nghiên cứu kinh nghi ệm Cách m ạng
tháng Mười Nga và chủ nghĩa Lênin. Ngày 17-6-1924, đồng chí đ ược Trung ương Đ ảng cộng s ản
Pháp uỷ nhiệm tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản. Sau đó, đồng chí còn tham gia các đại
hội Quốc tế công hội đỏ, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thanh niên, Quốc tế cứu tế đỏ Tại các Đ ại hội
quốc tế nói trên, đồng chí Nguyễn ái Quốc tiếp tục làm rõ những quan điểm của mình về vai trò l ịch
sử của giai cấp vô sản thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào cách mạng ở thuộc đ ịa với cách
mạng vô sản ở chính quốc và nêu rõ sự cần thiết phải thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế
quốc trước khi xoá bỏ chế độ thối nát này trên toàn thế giới. 2. Đồng chí Nguyễn ái Quốc trực
tiếp chuẩn bị thành lập Đảng Giữa tháng 12 nǎm 1924, với tư cách là uỷ viên Bộ phương Đông
của Quốc tế cộng sản, trực tiếp phụ trách Cục phương Nam, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã từ Liên
Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) để hoạt động, xây dựng phong trào và đào tạo cán bộ cách
mạng cho một số nước ở Đông Nam á. Tại đây, đồng chí đã cùng với các nhà lãnh đ ạo cách m ạng
Trung Quốc, Triều Tiên, ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, v.v..sáng lập ra Hôi liên hi ệp các dân
tộc bị áp bức ở á - Đông. Tháng nǎm 1925, đồng chí Nguyễn ái Quốc thành lập Việt Nam thanh niên
cách mang đồng chí Hội, trong đó có tổ chức trung kiên là cộng sản đoàn làm nòng cốt đ ể trực ti ếp
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bi đi ều kiện cho vi ệc thành l ập chính đ ảng
của giai cấp vô sản Việt Nam. Người đã trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo đ ược hơn 200
cán bộ cách mạng. Trong số này, nhiều người được chọn đi học trường Đai học phương Đông ở
Liên Xô (Trần Phú, Lê Hông Phong, Hà Huy Tập, v.v..), một số được cử Vào học quân sự ở trường
Hoàng Phố (Trung Quốc) như Trương Vân Lệnh, Phùng Chí Kiên. Còn phần lớn đưa về nước hoạt
động. Người cho ra tờ báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền của Hội. Đ ầu n ǎm 1927, cu ốn
Đường cách mệnh gồm những bài giảng của Người trong các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu,
được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở á - Đông xuất bản. Trong tác phẩm
quan trọng này, đồng chí Nguyễn ái Quốc nêu ra những tư tưởng cơ bản về chiến lược và sách lược
của cách mang Việt Nam. Đường cách mệnh đề cập đầu tiên đến vấn đề tư cách người cách mang,
nhắc nhở cán bộ phải vị công vong tu, nói thì phải làm,... gi ữ chủ nghĩa cho vững,... ít lòng tham
muốn về vật chất,... hy sinh,... giữ bí mật,... phục tùng đoàn thể v.v.. Tác phẩm nêu ra ba loai t ư
tưởng về cách mạng và chia ra hai thứ cách mạng là "dân tộc cách mạng" và "thế giới cách mạng",
rồi khẳng định tuy có khác nhau "nhưng 2 thứ cách mệnh ấy vẫn có quan hệ với nhau". "Tất cả dân
cày, người thợ trong thế giới bất kỳ nước nào, nòi nào đều liên hợp nhau lại như anh em một nhà, để
đạp đổ tất cả tư bản trong thế giới, làm cho nước nào, dân nào cũng được hạnh phúc, làm cho thiên
hạ đại đồng - ấy là thế giới cách mệnh". Tác phẩm phân tích những hạn chế của cách mạng tư sản
ở Mỹ (1776), ở Pháp (1789) và khẳng định chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng
triệt để. Đường cách mệnh chỉ rõ đối tượng đấu tranh của cách mạng Việt Nam là tư bản đ ế quốc
chủ nghĩa, phong kiến địa chủ; đồng thời, chỉ rõ động lực và l ực l ượng cách mạng: "công nông là
gốc cách mệnh còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... chỉ là bầu bạn cách mệnh c ủa công
nông". Trong khi kêu gọi sự đồng tâm, nhất trí làm cách mạng, giải phóng dân tộc, tác phẩm đã phê
phán hành động ám sát cá nhân và những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa khác ch ỉ xúi dân b ạo
động mà không bày cách tổ chức; hoặc làm cho dân quen tính ỷ l ại mà quên tính t ự c ường. Quần
chúng một khi đã được giác ngộ, có tổ chức và lãnh đạo sẽ là lực lượng cách mạng vô địch: "dân khí
mạnh thì quân lính nào súng ống nào cũng không chống lại". Đường cách mệnh chỉ rõ cách mạng
Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Tác phẩm còn nhấn mạnh ý thức tự lực tự cường,
muốn người ta giúp cho thì mình phải tự giúp mình trước. Đồng chí Nguyễn ái Quốc đã thấy khả
nǎng cách mạng thuộc địa có thể giành thắng lợi trước, không thụ động chờ đợi cách mạng vô sản
chính quốc thắng lợi để được giải phóng. Người viết: "An Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư
bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng d ễ" . Tác ph ẩm
khẳng định: muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng. Đảng ấy phải
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi ều, nhưng chủ
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin" Tác phẩm đã giới thiệu
các tổ chức chính trị quốc tế, các hình thức làm ǎn hợp tác và hướng nhân dân ta tham gia các t ổ
chức đó. Đường cách mệnh chỉ rõ: "Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đ ồng chí của dân An
Nam". Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và tác phẩm Đ ường cách mệnh đã tr ực ti ếp
chuẩn bị về tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đ ảng vô sản ki ểu mới ở Vi ệt
Nam. 3- Vai trò của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội Những nǎm trước, các cuộc
đấu tranh của công nhân đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống, tuy đã có ý thức giai cấp nh ưng
vẫn nằm trong phong trào dân tộc nói chung, Công nhân đấu tranh đòi thả nhà cách mạng Phan Bội
Châu, để tang nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, hay đình công đòi thả Nguyễn An Ninh (1925-1926), th ể
hiện lập trường tư tưởng của họ chủ yếu là yêu nước, giải phóng dân tộc. Những nǎm 1928-1929,
khi Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội thực hiện chủ trương "vô sản hoá" thì phong trào
công nhân đã có những bước phát triển rõ rệt. Những cuộc đình công hay chống đi phu đi lính v ẫn
nhằm vào bọn tư bản thực dân và tay sai của chúng, nhưng đã có tổ chức, có kỷ luật hơn. Phản ánh
bước phát triển này, đồng chí Tôn Đức Thắng, một chiến sĩ cách mạng vô sản đã từng kéo cờ phản
chiến trên hạm đội của Pháp ở Hắc Hải để bảo vệ Cách mạng tháng Mười Nga, đã vi ết: Từ chỗ
phong trào rời rạc, nhờ ảnh hưởng của cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, báo Người cùng khổ, và
mấy tờ Việt Nam hồn, mà bước đâu lan rộng, bước đâu có tổ chức, để đầu nǎm 1927 công nhân đi
vào phong trào Thanh niên cách mạng đồng chí Hội một cách sâu rộng. Từ hình thức các hội hữu ái,
tương tế, giai cấp công nhân đã tự tổ chức ra công hội. Từ công hội nhà máy Ba Son (1925) đã ra
đời các công hội nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh - Nghệ An), công hội nhà máy xi mǎng Hải
Phòng, công hội nhà máy dệt Nam Định, công hội các mỏ than Mạo Khê, Hồng Gai v. v.. Ngày 28
tháng 4 nǎm 1929, Tổng công hội Bắc Kỳ được thành lập. Tiếp đó, tháng 10 nǎm 1929, Tổng công
hội Nam Kỳ cũng ra đời. Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội cũng ho ạt đ ộng và phát huy
ảnh hưởng mạnh mẽ trong phong trào nông dân và có vai trò quyết định trong vi ệc làm cho phong
trào nông dân ngày càng xích lại gần phong trào công nhân. Thực tế lịch sử Vi ệt Nam chứng minh
rằng, trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư
sản, phần quyết định là giai cấp nào nắm được nông dân. Cương lĩnh của Việt Nam thanh niên cách
mạng đồng chí Hội đã đề ra: "Tịch ký và đem về công tất cả ruộng đất của tụi đ ồn đi ền nhà chung
và quý tộc, vua chúa. Tịch ký và đem về công tất cả ruộng đất của địa chủ trên 100 mẫu. Đất ruộng
tịch ký về phân phối cho dân cày cày cấy chung". Khẩu hi ệu đ ấu tranh của Vi ệt Nam thanh niên
cách mang đồng chí Hội có nói: "Miễn thuế ruộng nǎm mất mùa" "Đ ất bồi, đ ất hoang về dân cày.
Phản đối sự cưỡng chiếm những đất ấy", "Thực hành 1/4 lúa ruộng cho địa chủ, đ ồn đi ền", "mi ễn
góp lúa ruộng nǎm mất mùa", "Đóng góp tạp dịch bình đẳng, phản đối sự miễn sưu, mi ễn d ịch cho
quý tộc và nhà giàu" Trái lại, tất cả các đảng và tổ chức yêu nước khác, k ể cả Vi ệt Nam quốc dân
Đảng, ngoài chủ trương giải phóng dân tộc đều không có chủ trương đấu tranh cho quyền lợi của
công nhân và nông dân. Đánh giá sự trưởng thành của phong trào công nông trong những nǎm
1928-1929, Dự thảo Luận cương chính trị (l0-1930) của Đảng viết: "Vô sản giai cấp Đông Dương tuy
chưa đông đúc, nhưng số thợ thuyền càng ngày càng thêm, nhứt là thợ đồn điền. Sự đấu tranh của
thợ thuyền càng ngày càng hǎng hái. Dân cày cũng đã tỉnh dậy chống đ ế quốc và đ ịa chủ rất k ịch
liệt. Những cuộc bãi công trong nǎm 1928-1929, những cuộc đấu tranh rất dữ dội của thợ thuyền và
dân cày trong nǎm nay (1930) đã chứng tỏ rằng, sự đấu tranh của giai cấp ở Đông Dương ngày
càng bành trướng. Điều đặc biệt và quan trọng nhất trong phong trào cách mạng ở Đông Dương là
sự đấu tranh của quần chúng công nông có tính chất độc l ập rõ rệt, chớ không ph ải là ch ịu ảnh
hưởng quốc gia chủ nghĩa như trước nữa" Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội là tổ chức
đại diện cho giai cấp vô sản lúc bấy giờ đã tranh thủ được tầng l ớp trí thức ti ểu tư sản Vi ệt Nam.
Vào cuối nǎm 1929, đầu nǎm 1930, những điều kiện cho sự ra đời một đảng vô sản ở Việt Nam đã
chín muồi. 4. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam Vào đầu nǎm 1929, trước sự phát triển mạnh mẽ
của phong trào cách mạng, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội không còn đ ủ s ức lãnh
đạo. Trong lúc đó, số lượng cộng sản đoàn trong Thanh niên cách mạng đ ồng chí Hội ngày thêm
nhiều. Cần phải thành lập một Đảng cộng sản để lãnh đ ạo phong trào, đó là m ột yêu c ầu khách
quan và đã có những tiền đề nhất định. Tháng 3 nǎm 1929, những cộng sản đoàn trong Kỳ bộ
Thanh niên cách mạng đồng chí Hội Bắc Kỳ gồm các đồng chí: Trần Vǎn Cung, Tr ịnh Đình Cửu,
Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Vần Tuân, Dương Hạc
Đính đã họp tại số nhà 5Đ, Hàm Long, Hà Nội, quyết định thành lập chi bộ cộng sản và chủ trương
tiến tới thành lập Đảng cộng sản thay thế Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội để lãnh đạo
cách mạng. Ngày 1 tháng 5 nǎm 1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Vi ệt Nam thanh niên
cách mạng đồng chí Hội, kiến nghị của đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc kỳ về vi ệc gi ải tán Hội đ ể thành
lập Đảng cộng sản không được chấp nhận. Đoàn đại biểu Bắc kỳ rút khỏi Đ ại hội về nước, ra l ời
kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương thành l ập Đ ảng c ộng
sản. Ngày 17 tháng 6 nǎm 1929, những đảng viên trong chi bộ 5Đ Hàm Long đã họp tại số nhà 316
phố Khâm Thiên, Hà Nội, tuyên bố thành lập Đông Dương cộng sản Đ ảng, cử ra Ban ch ấp hành
trung ương lâm thời gồm các đồng chí: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Trần Vǎn
Cung, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tư Chính, Nguyên Vǎn Tuân; thông qua Tuyên ngôn và quyết đ ịnh
xuất bản báo Búa Liềm, xúc tiến việc xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng. Sau khi
Đại hội toàn quốc của Việt Nam thanh niên cách mạng đông chí hội bế mạc, 6 uỷ viên mới đ ược
bầu vào Tổng bộ là Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thiệu, Châu Vǎn Liêm, Nguyễn Sĩ Sách, Lê Hồng Sơn,
Phạm Vǎn Đồng đã họp bàn việc thành lập Đảng cộng sản, cử ra ban trù bị gồm các đồng chí lãnh
đạo Tổng bộ nói trên. Thực hiện chủ trương này, những cộng sản đoàn còn lại trong Việt Nam thanh
niên cách mạng đồng chí Hội đã hình thành các chi bộ cộng sản. Ngoài hai chi bộ cộng sản ở Trung
Kỳ và Nam Kỳ còn có chi bộ cộng sản người Việt Nam ở Thái Lan và một chi b ộ ở Hồng Kông
(Trung Quốc). Thượng tuần tháng 8 nǎm 1929, An Nam cộng sản đảng đ ược thành l ập tại cǎn
phòng số 1, lầu 2 "Phong cảnh khách lâu", ở đường Bônác Philippin Sài Gòn (nay là góc đ ường Lê
Lợi - Nguyễn Trung Trực thành phố Hồ Chí Minh). Hội nghị này đã cử ra Ban lâm thời chỉ đ ạo của
Đảng, gồm các đồng chí Châu Vǎn Liêm (tức Việt), Nguyên Thiệu, Trần Não, Hồ Tùng Mậu, Lê
Hồng Sơn, Nguyễn Sĩ Sách do đồng chí Châu Vần Liêm làm bí thư. Sau Đông Dương c ộng s ản
Đảng và An Nam cộng sản đảng, các đảng viên Tân Việt cách mạng đảng chịu ảnh hưởng của Việt
Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã tiến hành Đại hội thành l ập Đông Dương cộng sản liên
đoàn vào ngày 1 tháng 1 nǎm 1930, gồm các đồng chí Trần Hữu Chương, Nguyễn Khoa Vǎn (tức
Hải Triều, Nguyễn Xuân Thanh, Trần Đại Quả, Ngô Đức Đề, Ngô Đình Mãn, Lê Ti ềm, Lê Tốn. Đ ại
hội chưa kết thúc thì các đại biểu đã bị chính quyền Pháp bắt. Do vậy, Đông Dương cộng sản liên
đoàn ra đời nhưng chưa có Ban chấp hành trung ương. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam
cộng sản Đảng sau khi ra đời đã có sự tranh giành ảnh hưởng, tranh giành quần chúng và công kích
lẫn nhau. Đây là những mâu thuẫn trong quá trình phát tri ển đi lên c ủa phong trào c ộng s ản Vi ệt
Nam. Tình hình ấy phản ánh sự ấu trĩ và khuynh hướng biệt phái, tiểu tư sản trong phong trào công
nhân và phong trào yêu nước. Hai đảng đã nhiều lần trao đổi thư từ đ ể giải quyết những bất đ ồng
nhưng vẫn không thống nhất được. Những người cộng sản và những người yêu nước chân chính
đều nhận thấy cần phải sớm khắc phục hiện tượng trên, thành lập một đ ảng cộng sản thống nhất
để lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên. III - HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM - CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 1- Thống nhất các tổ chức cộng sản Trước tình
hình xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong một nước. Quốc tế cộng sản đã gửi thư cho những người
cộng sản ở Đông Dương nêu rõ: "nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt đ ối c ần kíp c ủa t ất c ả
những người cộng sản Đông Dương là sớm lập một đảng cách mạng của giai cấp vô sản, nghĩa là
một đảng cộng sản quần chúng. Đảng ấy phải là một đảng duy nhất và ở Đông Dương chỉ có đảng
ấy là tổ chức cộng sản mà thôi". Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đ ồng chí Nguyễn ái Quốc ch ịu
trách nhiệm "hợp nhất các phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất". Nhận
chỉ thị này, mùa thu nǎm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở l ại Hương Cảng chuẩn bị
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên. Từ ngày 3 đến 7 tháng 2 nǎm 1930, Hội nghị
hợp nhất được tiến hành tại nhà một công nhân ở xóm thợ đường Cửu Long g ần Hương Cảng
(Trung Quốc). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu và Nguyên Đ ức Cảnh, đ ại bi ểu
của Đông Dương cộng sản đảng; Nguyên Thiệu và Châu Vǎn Liêm, đại biểu của An Nam cộng sản
đang. Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng
sản. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng
chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đ ảng cộng sản
Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng
cộng sản Việt Nam. Những vǎn kiện quan trọng này đều do đồng chí Nguyễn ái Quốc dự thảo. Hội
nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và Đ ảng
cộng sản Việt Nam gửi đến quần chúng công, nông, binh, đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân
dịp thành lập Đảng. Hội nghị đã nhất trí về việc hợp nhất và tổ chức các đoàn th ể quần chúng;
thông qua Điều lệ tóm tắt của Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên cộng sản, Hội phụ nữ, Hội cứu
tế đỏ, Hội phản đế (tức Mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc)v.v.. Hội nghị còn quyết định kế
hoạch thống nhất các cơ sở Đảng trong cả nước, thể thức cử Ban chấp hành trung ương lâm thời và
bàn việc liên hệ để thu nạp Đông Dương cộng sản liên đoàn. Hội nghị cũng nhất trí r ằng, khi v ề
nước các đại biểu đêu lấy danh nghĩa thay mặt đại biểu quốc tế (tức là đ ồng chí Nguyễn ái Qu ốc)
mà tiến hành công việc của Hội nghị hợp nhất. Nói về nỗi vui sướng của ng ươi cộng sản trước sự
kiện lịch sử này, về sau đồng chí Nguyễn Thiệu, đại biểu của An Nam cộng sản đ ảng dự Hội nghị
hợp nhất đã viết: "Tôi vô cùng cảm ơn đồng chí Vương (tức đồng chí Nguyễn ái Quốc) đã làm cho
tôi được thoả lòng. Đảng mới, tên mới, tất cả đều thống nhất theo tinh thần mới. Có thể nói r ằng,
mỗi người đều được mà chẳng ai mất gì. Đồng chí Vương đã đem lại cho chúng tôi nhiều quá, nhiều
gấp mấy lần những điều mà chúng tôi mong ước. Đêm ấy về nhà, chúng tôi không ngủ được vì quá
vui mừng Nhờ sự hoạt động tích cực của các đồng chí đại biểu thay mặt đồng chí Nguyễn ái Quốc,
chỉ trong một thời gian ngắn, các đảng bộ ở cơ sở đã được hợp nhất. Các tổ chức quần chúng cũng
thống nhất theo điều lệ mới. Lâm thời chấp uỷ của Đảng ở các xứ được chỉ định và Ban chấp hành
trung ương lâm thời được thành lập. Các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Hới, Trần Vân Lan,
Nguyễn Phong Sắc, Lê Mao, Phan Hữu Lầu, Hoàng Quốc Việt được các đảng bộ cử vào Ban chấp
hành trung ương lâm thời do đồng chí Trịnh Đình Cửu đứng đầu. Đảng bộ Hoa kiều ở Chợ Lớn cũng
cử đồng chí Lưu Lập Đạo tham gia Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đ ảng cộng sản Vi ệt
Nam. Ngày 24 tháng 2 nǎm 1930, hai đồng chí Châu Vǎn Liêm, Nguyễn Thi ệu thay mặt đ ại bi ểu
quốc tế, các đồng chí Phan Hữu Lầu, Hoàng Quốc việt thay mặt Ban chấp hành trung ương lâm thời
cùng với đồng chí Ngô Gia Tự, Bí thư lâm thời chấp uỷ của Đảng bộ Nam Kỳ đã họp và quyết đ ịnh
chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy, chỉ nửa
tháng sau, kể từ ngày Hội nghị hợp nhất bế mạc, ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương đã hoàn toàn
thống nhất trong một đảng duy nhất - Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng
sản ở Việt Nam tháng 2 nǎm 1930 có ý nghĩa như Đại hôi thành lập Đ ảng. Hội nghị đã vạch ra m ột
đường lối cách mạng và đường lối xây dựng Đảng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đi ều kiện m ột
nước thuộc địa, nửa phong kiến. Đường lối đúng đắn đó là điều kiện quan trọng nhất để ba tổ chức
cộng sản nhanh chóng thống nhất ý chí và hành động, gánh vác sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Đảng cộng sản Vi ệt Nam ra đ ời v ới đ ường l ối chi ến l ược
đúng đắn là sự cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng đang ở thời kỳ phát tri ển sôi sục. Đ ường
lối của Đảng được công bố trở thành tiếng kèn tập hợp lực lượng quần chúng, chuẩn bị cho cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính cương lĩnh vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi được Hội
nghị hợp nhất thông qua là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng... 2- Cương lĩnh đầu tiên của Đảng
Chính cương vắn tắt của Đảng nhận định rằng, Việt Nam là một xứ thu ộc đ ịa, n ửa phong ki ến,
công nghiệp không phát triển "vì tư bản Pháp hết sức ngǎn trở sức sinh sản, làm cho nghành công
nghiệp bản xứ khổng thể mở mang được". Kinh tế nông nghiệp chiếm ưu thế, "nông nghệ ngày một
tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều". Tình hình đó đưa đến mâu
thuẫn ngày càng kịch liệt giữa một bên là dân tộc ta trong đó có công nhân, nông dân và toàn th ể
dân tộc với một bên là đế quốc Pháp và tay sai của chúng. Đánh giá hai giai cấp tư sản và đ ịa chủ
là những đối tượng cần xoá bỏ, Đảng ta đã có sự phân biệt: "Tư bản bản xứ không có thế l ực gì ta
không nên nói cho họ đi về phe đế quốc được, chỉ bọn đại địa chủ mới có thế l ực và đ ứng hẳn về
phe đế quốc chủ nghĩa". Muốn giải quyết mâu thuẫn đó, nhân dân Việt Nam phải làm "tư sản dân
quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". Đây là một thể lo ại cách mạng
vô sản ở các nước thuộc địa mà sinh thời Mác, Lênin và ngay cả Quốc tế cộng sản cũng chưa nói
đến. Sau này, Đang ta hoàn chỉnh tên gọi của thể loại cách mạng này, và đ ược gọi là cách m ạng
dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu chủ yếu lúc này là đánh đổ ách thống
trị của đế quốc xâm lược và tay sai của chúng, giành độc lập dân tộc và dân chủ cho nhân dân. Mục
đích cuối cùng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở Vi ệt Nam. Theo tư
tưởng của đồng chí Nguyễn ái Quốc thì cuộc cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản bao gồm hai cuộc vận động là cuộc vận động giải phóng dân tộc và cuộc vận
động xây dựng đất nước độc lập tự do hạnh phúc, phần lớn coi giai đoạn cách mạng là gi ải phóng
dân tộc và giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Hai cuộc vận đ ộng này liên quan m ật thi ết v ới
nhau, ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau, cuộc vận động trước thành công tạo điều kiện cho cuộc vận
động sau giành thắng lợi, Vì vậy, giữa hai giai đoạn cách mạng này: giải phóng dân tộc và xây dựng
chủ nghĩa xã hội không có bức tường ngǎn cách, không phải tiến hành một cuộc cách mạng chính
trị lân thứ hai để giải quyết vấn đê chính quyền như cách mạng Nga và cách mạng Trung Qu ốc.
Điều đó chứng tỏ rằng, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nǎm vững nguyên lý cơ bản của ch ủ nghĩa
Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm cách mạng thế giới, thấu suốt con đường phát triển tất
yếu của cách mạng Việt Nam, nhận rõ mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng dân tộc dân ch ủ
với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh đâu tiên của Đảng là cương lĩnh gi ương cao ngọn cờ
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ cách mạng mà Cương lĩnh vạch ra là "đánh đ ổ đ ế
quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam đ ược hoàn toàn đ ộc l ập t ổ ch ức ra
quân đội công nông" thâu hết sản nghiệp lớn... của tư bản đế quốc,..thâu hết ruộng đ ất của đ ế
quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo, bỏ sưu thuế cho dân nghèo mở mang công
nghiệp và nông nghiệp thi hành luật ngày làm 8 giờ" Các nhiệm vụ đó bao hàm cả nội dung dân tộc
dân chủ và nội dung xã hội chủ nghĩa. Song, nổi bật là nhi ệm vụ chống đ ế quốc và tay sai c ủa
chúng (đại địa chủ, đại tư sản phản cách mạng và vua quan phong kiến) giành lại đ ộc l ập, t ự do,
dân chủ cho toàn dân tộc. Về lực lượng cách mạng, Cương lĩnh của Đảng chủ trương đoàn kết tất
cả các giai cấp cách mạng, các lực lượng tiến bộ và cá nhân yêu nước, tập trung lực lượng đánh đổ
kẻ thù chủ yếu của dân tộc là chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai, mở đ ường cho cách mạng phát
triển đến thắng lợi hoàn toàn. Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của đảng tiên phong của giai cấp công
nhân, Đảng chủ trương giải quyết hài hoà từng bước quyền lợi của các giai cấp cách mạng dù còn
có những mâu thuẫn nhất định về quyền lợi. Vê vấn đê ruộng đ ất, "xương sống của cách m ạng
thuộc địa", Đảng chủ trương tiến hành từng bước với những nội dung thích hợp với từng thời kỳ cách
mạng. ở giai đoạn giải phóng dân tộc thì quốc hữu hoá toàn bộ đồn điền và đất đai của đế quốc và
địa chủ phản cách mạng Việt Nam để chia cho nông dân nghèo, "phải dựa vào hạng dân cày nghèo
làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến" Đối với chủ nghĩa tư bản thì "thâu
hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp
để giao cho chính phủ công nông binh". Còn đối với các tầng lớp "phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư
bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho h ọ trung l ập".
Sau khi cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi, chính quyền đã về tay công nông, Đảng
sẽ lãnh đạo tiến hành những cải cách nhằm sửa đổi lại những bất công và phân phối lợi nhuận giữa
những nhà tư sản và những người vô sản một cách công bằng hơn. Trong khi khẳng đ ịnh "công
nông là gốc cách mạng", Sách lược vắn tắt của Đảng vạch rõ, "phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản,
trí thức, trung nông Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp" Về nguyên t ắc
liên minh, Sách lược vắn tắt đã viết: "Trong khi liên lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận, không khi
nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường tho ả hi ệp" Cương lĩnh khẳng định
cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng bạo lực cách mạng của quần chúng, để đánh đổ đế quốc
chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, rồi dựng ra chính phủ công nông binh chứ không phải bằng con
đường cải lương. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, đứng trong
mặt trận cách mạng của các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân thế gi ới mà đ ội quân tiên
phong của mặt trận này là Liên Xô. Sách lược vắn tắt ghi rõ: "Trong khi tuyên truyền cái kh ẩu hi ệu
nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản
giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp" Cương lĩnh đầu tiên khẳng định vai trò lãnh đạo của
Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Vi ệt Nam. Đ ảng "thu
phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đ ạo đ ược dân chúng...
phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách
mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến", đồng thời phải liên minh v ới các giai c ấp cách
mạng và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết họ, tổ chức họ đấu tranh cho giai phóng dân tộc và để đi
tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam kết nạp đảng viên không những
trong công nhân tiên tiến, mà còn kết nạp những người tiên tiến trong nông dân lao đ ộng, trí th ức
cách mạng và trong các tầng lớp khác. Đảng cộng sản Việt Nam là đ ội tiên phong của giai c ấp vô
sản, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng. Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành
động. Đảng viên phải "tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế cộng sản, hǎng
hái tranh đấu và dám hy sinh, phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một
bộ phận Đảng". Trong tôn chỉ của mình, Đảng chỉ rõ phải "lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp
tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản". Do sớm nhận
thức được sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, gi ải phóng xã h ội trong
cách mạng vô sản ở nước thuộc địa, coi trọng độc lập tự chủ, tự lực tự cường của từng quốc gia,
Hội nghị hợp nhất chủ trương thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời có kế ho ạch giúp
những người cách mạng ở Lào và ở Campuchia sáng lập ra đảng tiên phong của dân tộc mình. Sau
ngày Đảng cộng sản Việt Nam thành lập, tháng 4 nǎm 1930, một số chi bộ cộng sản đ ầu tiên c ủa
giai cấp vô sản và nhân dân lao động Lào đã ra đ ời ở Viên Chǎn, Thà Khẹt, Bò Neng. Đ ầu n ǎm
1930, một số nhóm cộng sản ở Campuchia được thành lập ở Phnômpênh và ở Côngpôngchàm. Chi
bộ cộng sản đâu tiên ở Campuchia được thành lập ở trường trung học Xixôvát (Phnômpênh). Đ ảng
cộng sản Việt Nam ra đời ở một nước thuộc địa, giai cấp công nhân chỉ chi ếm 1,2% dân s ố, đã có
Cương lĩnh cách mạng đúng đắn nguy từ đâu. Điều đó chứng minh rằng, Đảng đã nắm vững bản
chất khoa học và cách mang của chủ nghĩa Mác - Llênin, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa yếu
tố dân tộc và yếu tố giai cấp, sớm kết hợp yếu tố giai cấp với yếu tố dân t ộc một cách sáng t ạo,
gắn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, phát huy được truyền thống yêu
nước, đánh giá đúng vị trí của từng giai cấp cách mạng, đoàn kết được các lực lương yêu nước, nhờ
đó mà Đảng đã nắm được quyền lãnh đạo cách mang. Cương lĩnh đâu tiên là kết quả của sự vận
dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, đường lối của Quốc tế cộng sản và kinh nghiệm
cách mạng thế giới vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, là sự thể hiện tập trung tư tưởng cơ bản c ủa
đồng chí Nguyễn ái Quốc về cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước
thuộc địa nửa phong kiến. Nhưng không phải những giá trị tư tưởng, đường lối đúng đ ắn trên đã
được mọi người nhận thức, quán triệt. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 10 nǎm 1930
đã phê phán những "sai lầm" của Hội nghị hợp nhất và quyết định "thủ tiêu Chính cương vắn t ắt,
Sách lược vắn tắt và Điều lệ" của Đảng, thông qua Luận cương chính trị theo tinh thần chỉ thị
củaQuốc tế cộng sản, đổi tên đảng là "Đảng cộng sản Đông Dương ". Sở dĩ có vấn đ ề chưa thống
nhất giữa Cương lĩnh đầu tiên do Hội nghị thành lập Đảng vạch ra với Luận cương chính trị và các
vǎn kiện của Hội nghị trung ương Đảng tháng l0-1930 là vì không chỉ do kết hợp hay tách rời yếu tố
giai cấp với yếu tố dân tộc, mà còn do xác định đúng hay chưa đúng vị trí của mỗi yếu t ố đó trong
điều kiện cụ thể của nước ta. Đồng chí Nguyễn ái Quốc đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin, đánh giá đúng hơn và đầy đủ hơn yếu tố dân tộc trong cách mạng Vi ệt Nam. Tuy b ị phê
phán, nhưng thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh cho sự đúng đắn, sáng tạo của Cương
lĩnh đầu tiên. Sau 30 nǎm đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh;
(tức đồng chí Nguyễn ái Quốc) đã viết: "Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thi ết tha c ủa
đại đa số nhân dân ta... Vì vậy, Đảng ta đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung
quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì ho ặc bị phá sản, ho ặc b ị cô l ập.
Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân không ng ừng củng cố và t ǎng
cường". Đảng cộng sản Việt Nam ra đời phản ánh sự phát triển tất yếu khách quan của xã hội Vi ệt
Nam. Điều kiện quốc tế cho sự ra đời của Đảng là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, s ự
thành lập Quốc tế cộng sản và nhiều đảng cộng sản ở khắp các lục đ ịa. ở nước ta, giai cấp công
nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập, phong trào yêu nước đã chịu ảnh hưởng của chủ
nghĩa Mác - Lênin. Đường lối cứu nước theo chủ nghĩa Mác - Lênin, đã chi ến th ắng đ ường l ối c ải
lương và quốc gia cách mạng. Phong trào giải phóng dân tộc phát tri ển d ưới s ự ch ỉ đ ạo c ủa t ư
tưởng, đường lối, phương pháp cách mạng của đồng chí Nguyễn ái Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam
ra đời và xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng; đồng thời, với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái
(9-2-1930), đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư
tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời mở đâu thời đại mới trong
lịch sử nước ta, thời đại giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng vị trí trung tâm, kết hợp
mọi phong trào yêu nước và cách mạng, quyết định nội dung, phương hướng phát tri ển của xã hội
Việt Nam. Đây là thời đại nhân dân Việt Nam không chỉ làm nên l ịch sử vẻ vang của mình, mà còn
góp phần vào sự nghiệp chung của các dân tộc bị áp bức là xoá bỏ hệ thống thuộc đ ịa c ủa ch ủ
nghĩa đế quốc, giành độc lập, dân chủ, hoà bình và ti ến bộ xã hội. Nắm v ững ch ủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Nguyễn ái Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Vi ệt Nam đã ph ối h ợp
chặt chẽ với phong trào cách mạng các nước, kết hợp nhân tố dân tộc với nhân tố giai cấp, dân tộc
với quốc tế, dân tộc với thời đại, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp
để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc xâm lược và xây dựng đất nước giàu mạnh. Quá trình chuẩn bị
và thành lập Đảng eộng sản cho ta những kết luận: Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là
sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu
nước Việt Nam. Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản là sản phẩm của sự kết
hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này đ ược đ ồng chí Nguyễn ái
Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai cấp công nhân còn ít về số l ượng, nhưng
người vô sản bị áp bức, bóc lột thì đồng. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin v ới phong trào công
nông và phong trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Vi ệt Nam. Mu ốn xây d ựng
Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải coi trọng đầy đủ cả ba yếu tố trên. Thứ hai,
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát tri ền cao và thống nhất của phong
trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng ta là con đẻ của phong trào cách mạng của công
nhân, nông dân và các tầng lớp lao động và trưởng thành thông qua đ ấu tranh chống đ ế quốc,
chống phong kiến. Muốn củng cố và phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố và phát tri ển phong trào
cách mạng của quần chúng. Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, hướng dẫn, lãnh đ ạo phong
trào quần chúng, thông qua thực tiễn phong trào cách mạng mà củng cố và phát triển Đảng. Thứ ba,
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả thống nhất của phong trào cách mạng trong c ả
nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên phong. Những người cộng sản Việt Nam
dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng hay Đông Dương cộng s ản liên
đoàn, lúc bấy giờ tuy có những vấn đề bất đồng, nhưng đã bi ết đ ề cao trách nhi ệm c ủa đ ội tiên
phong, đặt lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp lên trên hết nên đã sớm thống nhất vào một đảng duy nhất
để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thứ tư, đường lối chiến lược và sách lược cách mạng của
Đảng được thể hiện trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tãt là phù hợp với yêu c ầu
của toàn Đảng và toàn dân. Cương lĩnh đâu tiên trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các l ực
lượng và lãnh đạo phong trào cách mạng từ khi Đảng được thành lập. Thực tiễn cách mạng nước ta
ngày càng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo của những tư tưởng chi ến l ược và sách l ược trên
đây của đồng chí Nguyễn ái Quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VII của Đảng đã khẳng định:
"lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành
động" của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay.
Các từ khóa theo tin:In trang | Gửi góp ý
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản