Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của trẻ từ khi 3 tuổi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
205
lượt xem
89
download

Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của trẻ từ khi 3 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hỗ trợ sự phát triển hoàn thiện của trẻ đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, cha mẹ cần có những phương pháp chăm sóc khoa học kết hợp với chế độ dinh dưỡng đầy đủ. 3-6 tuổi là cột mốc rất quan trọng cho việc phát triển khả năng học hỏi, hình thành và phát triển tính cách, kỹ năng giao tiếp của trẻ. Bác sĩ Thái Thanh Thủy, Trưởng khoa tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trẻ có thể cảm nhận và thể hiện những cảm xúc vui buồn khi 3-4 tuổi. Sang 5 tuổi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của trẻ từ khi 3 tuổi

  1. Hoàn thi n k năng giao ti p c a tr t khi 3 tu i h tr s phát tri n hoàn thi n c a tr c bi t là k năng giao ti p, cha m c n có nh ng phương pháp chăm sóc khoa h c k t h p v i ch dinh dư ng y . 3-6 tu i là c t m c r t quan tr ng cho vi c phát tri n kh năng h c h i, hình thành và phát tri n tính cách, k năng giao ti p c a tr . Bác sĩ Thái Thanh Th y, Trư ng khoa tâm lý, B nh vi n Nhi ng 2, cho bi t tr có th c m nh n và th hi n nh ng c m xúc vui bu n khi 3-4 tu i. Sang 5 tu i, tr th hi n kh năng ki m soát c m xúc c a mình nh ng m c khác nhau. Lúc này, tr bi t tư duy, suy nghĩ v nh ng i u c n h i. V n t v ng tăng nhanh giúp tr có th di n t tình c m và ý tư ng g n gi ng ngư i l n. Tr có th s d ng ngôn ng không l i khi giao ti p khi 6 tu i. S phát tri n và hoàn thi n ch c năng não b liên quan m t thi t t i t c d n truy n thông tin t bào th n kinh, m b o thông tin ư c truy n i nhanh và chính xác. T c d n truy n thông tin nhanh giúp tr
  2. phát tri n nh n th c, tư duy t ó phát tri n k năng giao ti p, h c h i. Cha m c n chú ý cung c p cho tr dư ng ch t thi t y u tăng kh năng d n truy n tín hi u c a các t bào th n kinh. M t là nơi ti p nh n t i 80% thông tin tr , nh hư ng tr c ti p t i kh năng h c h i, quan sát. Do ó, dư ng ch t thi t y u h tr s c kh e m t, tăng cư ng th giác cũng óng vai trò r t quan tr ng v i s phát tri n c a tr trong giai o n này. Hai dư ng ch t trong s a m Phospholipid và Lutein có vai trò quan tr ng t i s phát tri n não b . Phospholipid giúp t i ưu hóa các m i liên k t th n kinh, thi t y u v i ch c năng truy n tín hi u c a t bào giúp tr nh n bi t tín hi u nhanh và chính xác hơn. Lutein óng vai trò quan tr ng iv i
  3. s c kh e c a m t, như m t ch t ch ng oxy hóa b o v m t, nơi d b t n h i b i ánh sáng. Lutein t p trung v i hàm lư ng cao võng m c m t giúp gi m m c oxy hóa c a DHA võng m c. Tr ư c b sung y Lutein s ư c tăng cư ng th giác và kh năng h c h i. Bên c nh ó, vai trò giáo d c và s h tr c a cha m trong giai o n cũng r t quan tr ng. Tr nh n ư c nh ng kích thích tích c c c a môi trư ng trong nh ng năm tháng u i thông qua các ho t ng vui chơi s giúp phát tri n trí tu , hình thành nh ng c m xúc tích c c. i u này t o cho tr t k năng phân tích n các k năng giao ti p xã h i.
Đồng bộ tài khoản