HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
338
lượt xem
47
download

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của người dân đồng bằng Bắc Bộ. - Các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo. - Xác lập mối quan hệ giữa thiên nhiên, dân cư với hoạt động sản xuất. - Tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của người dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

  1. a lý(ti t 14) HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN NG B NG B C B I. M c tiêu: H c xong bài, h c sinh bi t. - Trình bày m t s c i m tiêu bi u v ho t ng tr ng tr t và chăn nuôi c a ngư i dân ng b ng B c B . - Các công vi c c n ph i làm trong quá trình s n xu t lúa g o. - Xác l p m i quan h gi a thiên nhiên, dân cư v i ho t ng s n xu t. - Tôn tr ng, b o v các thành qu lao ng c a ngư i dân. II. dùng d y h c: - B n ph vi t câu h i và sơ . - Hình 1→ 8 / SGK III. Các ho t ng d y- h c ch y u: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò IKi m tra bài cũ - Trình bày nh ng hi u bi t c a mình - 1- 2 h c sinh tr
  2. v nhà và làng xóm c a ngư i dân ng b ng B c B . l i. II Bài m i : 1. Gi i thi u bài 2 .Các ho t ng Ho t ng 1 - H c sinh quan sát giáo viên và l ng nghe. ng b ng B c B - v a lúa l n th hai c a c nư c - Treo b n ng b ng B c B , ch - H c sinh th o b n và gi ng: Vùng ng b ng B c B v i nhi u l i lu n theo nhóm ôi. th ã tr thành V a lúa l n th hai c a c nư c (sau + t phù sa màu ng b ng Nam B ). m - H c sinh th o lu n nhóm ôi: c + Nguôìn nư c d i o n 1- m c 1-SGK tr l i câu h i: Tìm 3 ngu n l c dào chính giúp ng b ng B c B tr thành V a lúa th hai c a c nư c và i n vào sơ sau: + Ngư i dân có nhi u kinh nghi m tr ng lúa m i - 3 h c sinh tr l i DDBBB v lúa th hai 3 ý. Các h c sinh khác theo dõi và b sung. - H c sinh l ng
  3. - Yêu c u h c sinh tr l i. nghe. - Giáo viên k t lu n: - H c sinh suy nghĩ tr l i. - Hãy k 1 s câu t c ng , ca dao nói v kinh nghi m tr ng lúa c a ngư i dân ng b ng B c B mà em bi t: - L ng nghe, quan Giáo viên gi i thi u: sát. “ Lúa chiêm .......................................... .....................................ph t c mà lên - H c sinh quan sát “ các hình, th o lu n, s p x p - Gi i thi u: công vi c tr ng lúa r t v t - 1 h c sinh lên v và g m nhi u công o n. Chúng ta cùng nhau tìm hi u b ng. Các nhóm khác nh n xét, b xem ó là nh ng công o n gì. Giáo viên ưa ra các sung. hình1 → 8 o l n th t và dán lên b ng (không tên - H c sinh tr l i. c a hình). - H c sinh th o lu n nhóm 4, s p x p các hình theo úng th t các công vi c ph i làm s n - H c sinh tr l i. xu t lúa g o. - Yêu c u 1 h c sinh lên b ng (nhóm x p nhanh nh t).
  4. - Em có nh n xét gì v công vi c s n xu t lúa g o c a ngư i dân ng b ng B c B . - H c sinh l ng - Giáo viên ch t ý. nghe. Cây tr ng và v t nuôi thư ng g p ng b ng B c B - H c sinh suy - K tên các lo i cây tr ng và v t nuôi nghĩ tr l i. thư ng g p ng b ng B c B . Giáo viên ghi lên b ng - H c sinh l ng nghe. Cây V t nuôi tr ng - - Trâu, Ngô, khoai bò, l n (gia súc) - H c sinh theo dõi và l ng nghe. - - V t, gà L c, (gia c m) - Hs l n lư t tr - - Nuôi, l i. Cây ăn qu ánh b t cá
  5. - Giáo viên ch t ý: ngoài lúa, g o, ngư i dân ng b ng B c B còn tr ng nhi u ngô, khoai, cây ăn qu , chăn nuôi gia súc, gia c m, tôm, cá. ây là nơi nuôi l n, gà, v t vào lo i nhi u nh t nư c ta. - H c sinh th o - ây có i u ki n thu n l i gì lu n. phát tri n chăn nuôi l n, gà, v t, tôm, cá? Giáo viên k t lu n: do là V a lúa th hai nên có s n ngu n th c ăn lúa g o cho l n, gà, v t, cá ng th i cũng có các s n ph m như ngô, khoai làm th c ăn. 1-2 h c sinh c Ho t ng 2 - H c sinh làm ng b ng B c Bô ü- vùng tr ng rau vi c theo nhóm 4-6 h c sinh. x l nh - ưa b ng nhi t c a Hà N i lên b ng. Gi i thi u v i h c sinh: b ng v nhi t trung bình tháng c a Hà N i các thàng trong năm. Nhi t Hà N i cũng ph n nào th hi n nhi t c a ng b ng B cB . - 1 nhóm lên, các nhóm khác theo dõi, b sung. - Yêu c u h c sinh quan sát b ng o
  6. nhi t và i n vào ch ch m ư c câu úng. + Hà N i có .... thang nhi t nh hơn 200C + ó là các tháng ......... + ó là th i gian c a mùa .......... + Mùa ông l nh ng b ng B c B kéo dài m y tháng? + Vào mùa ông nhi t thư ng gi m nhanh khi nào? + Th i ti t mùa ông ng b ng B c B thích h p tr ng lo i cây gì? - Yêu c u h c sinh th o lu n nhóm ôi: k tên các lo i rau x l nh có tr ng ng b ng B c B . + H c sinh k tên- giáo viên ghi tên 1 s lo i rau tiêu bi u? - Giáo viên ch t. - Yêu c u h c sinh k 1 s bi n pháp,
  7. b o v cây tr ng, v t nuôi. - Yêu c u h c sinh c ghi nh trong SGK. Ho t ông 3- Yêu c u h c sinh th o lu n theo nhóm tìm t i n vào sơ cho h p lý. Mùa ông ……. l nh i u ki n tư V a lúa Chăn nhiên …….. th hai nuôi …………… C ng c d n dò - D n h c sinh sưu t m tranh, nh v các làng ngh .
Đồng bộ tài khoản