HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Phân tích được điểm giống và khác nhau giữa phản xạ có điều kiện ở người với các động vật nói chung và thú nói riêng. -Trình bày được vai trò của tiếng nói và chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở người.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI

HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở
NGƯỜII.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Phân tích được điểm giống và khác nhau giữa phản
xạ có điều kiện ở người với các động vật nói chung
và thú nói riêng.

-Trình bày được vai trò của tiếng nói và chữ viết và
khả năng tư duy trừu tượng ở người.

2.Kĩ năng:

- Rèn khả năng tư duy, suy luận.

3.Thái độ:

- GD ý thức học tập, xây dựng các thói quen, nếp
sống văn hóa.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh cấu tạo não bộ
III.PHƯƠNG PHÁP:

- Đàm thoại, vấn đáp - tìm tòi.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Khởi động (1 phút)

- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về
hoạt động thần kinh cấp cao ở người.

- Cách tiến hành " Sự thành lập và ức chế phản xạ
CĐK có ý nghĩa rất lớn trong đời sống. Bài hôm nay
chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các
phản xạ CĐK ở người và động vật".

2. Các hoạt động dạy học ( 40 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (15 phút) Tìm hiểu sự thành lập và ức chế các
phản xạ CĐK ở người.

-Mục tiêu: HS phân tích được điểm giống và khác nhau giữa
phản xạ có điều kiện ở người với các động vật nói chung và thú
nói riêng.

-CTH:

I- Sự thành lập và
ức chế các phản xạ
có điều kiện ở
người
- GV yêu cầu HS -HS đọc thông tin
nghiên cứu thông SGK trả lời câu hỏi.
tin SGK trả lời câu Yêu cầu nêu được:
hỏi: +PXCĐK hình
+Phản xạ CĐK ở thành ở trẻ từ rất
người được hình sớm.
thành vào giai đoạn
nào?

+Hãy tìm các ví dụ
trong đời sống về
sự thành lập các
phản xạ mới và ức -Ở người PXCĐK
chế các phản xạ cũ được hình thành ở
trẻ từ rất sớm.
không cón thích
hợp nữa? -Khi các phản xạ
-GV nhấn mạnh: CĐK không còn
Khi PXCĐK không phù hợp thì qúa
được củng cố thì ức trình ức chế sẽ xảy
-HS trả lời:
chế sẽ xuất hiện. ra.
+Giống nhau về -Ý nghĩa : giúp cơ
quá trình thành lập thể thích nghi với
-GV hỏi:
và ức chế PXCĐK điều kiện sống.
+Sự thành lập và
nghĩa của
và ý
ức chế PXCĐK ở
chúng đối với đời
người giống và
sống.
khác động vật ở
+Khác nhau về số
điểm nào?
lượng phản xạ và
mức độ phức tạp
của nó.
-GV chốt kiến thức.

Hoạt động 2 (15 phút) Tìm hiểu vai trò của tiếng nói và chữ
viết

-Mục tiêu: HS trình bày được vai trò của tiếng nói và chữ viết
ở người.

-Đồ dùng: Tranh cấu tạo não bộ

-CTH:

II- Vai trò của
tiếng nói và chữ
viết
-GV yêu cầu HS -HS tự thu nhận
tìm hiểu thông tin thông tin trả lời.
SGK trả lời: Yêu cầu:

+Tiếng nói và chữ +Tiếng nói và chữ
viết có vai trò gì viết giúp mô tả sự
trong đời sống? vật khi đọc nghe có
thể tưởng tượng ra
được.

+Tiếng nói và chữ
viết là phương tiện
giao tiếp, truyền đạt
kinh nghiệm cho
-GV yêu cầu HS lấy nhau và cho thế hệ 1. Tiếng nói và chữ
ví dụ thực tế để sau. viết là tín hiệu gây
minh họa. ra các phản xạ
CĐK cấp cao
thiện
-GV hoàn
kiến thức. 2. Tiếng nói và chữ
viết là phương tiện
để con người giao
tiếp, trao đổi kinh
nghiệm với nhau.

Hoạt động 3 (10 phút) Tìm hiểu tư duy trừu tượng

-Mục tiêu: HS trình bày được vai trò của tư duy trừu tượng ở
người.

-CTH:

III- Tư duy trừu

-GV phân tích ví -HS ghi nhớ kiến tượng
dụ: con gà, con thức.
trâu, con cá….có
các đặc điểm chung
từ đó xây dựng khái
niệm "Động vật"
-Từ những thuộc
-GV chốt kiến thức.
tính chung của sự
vật, con người biết
khái quát hóa thành
những khái niệm
được diễn đạt bằng
các từ.

-Khả năng khái quát
hóa, trừu tượng hóa
là cơ sở tư duy trừu
tượng.3.Tổng kết và hướng dẫn về nhà (4 phút)

*Tổng kết: GV yêu cầu HS trả lời:

+Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ
CĐK trong đời sống con người?

+Vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống?*Hướng dẫn về nhà:

-Học bài trả lời câu hỏi SGK.

-Đọc trước bài 54.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản