Học cách đính chính trên báo điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
27
download

Học cách đính chính trên báo điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không một phóng viên nào có thể quả quyết rằng mình không hề mắc lỗi. Sai sót là chuyện thường tình, dù bài viết có được đọc kỹ thế nào đi chăng nữa. Một lỗi chính tả, một câu thiếu từ, hay thậm chí một nội dung không đúng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với báo in, có quy định rằng nếu đăng tải thông tin sai thì phải đính chính đúng vào vị trí đó của số tiếp theo sau khi phát hiện sai sót này. Tất nhiên là với những sai sót quá nghiêm trọng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học cách đính chính trên báo điện tử

  1. H c cách ính chính trên báo i n t
  2. Không m t phóng viên nào có th qu quy t r ng mình không h m c l i. Sai sót là chuy n thư ng tình, dù bài vi t có ư c c k th nào i chăng n a. M t l i chính t , m t câu thi u t , hay th m chí m t n i dung không úng là i u hoàn toàn có th x y ra. i v i báo in, có quy nh r ng n u ăng t i thông tin sai thì ph i ính chính úng vào v trí ó c a s ti p theo sau khi phát hi n sai sót này. T t nhiên là v i nh ng sai sót quá nghiêm tr ng, th m chí còn có yêu c u ph i ính chính m c cao hơn - ch ng h n như ính chính trong vài s li n. Cách th c này cũng ư c áp d ng tương t cho truy n hình và phát thanh, nh ng nơi mà thông tin thì “c nh” còn phương ti n thông tin thì thu c lo i “tĩnh”. Nhưng Internet là trư ng h p hoàn toàn khác. H ng ngày có r t nhi u tin ư c ăng t i trên lo i website, và chuy n s a i ho c “g bài” x y ra như cơm b a. Thôi thì nh ng bài b g vì nh hư ng n l i ích qu c gia thì không nói, nhưng có lo i b g sau m t cú i n tho i”Này, sao báo chú ăng bài h i anh quá v y?” ho c vài chi ti t sai ư c ch nh s a nhanh chóng, khi n cho ngư i s d ng sau ó ch g p m t bài “tinh tươm”, ch bi t là lúc trư c sai âu. May mà các công c tìm ki m có ch c năng cache, ch n u không thì ch ng th tìm th y d u v t gì. Nhưng ó là v i ngư i bi t chút công ngh và v i nh ng v ư c phát hi n s m, còn v i ngư i s d ng bình thư ng và nh ng l i b phát hi n mu n thì chào thua.
  3. Báo in và phát thanh truy n hình ph i ính chính khi m c l i, v y t i sao các báo i n t l i có th hư ng c quy n “không ính chính”? Li u vi c s a tr c ti p vào n i dung bài vi t có b coi là hành vi l a d i c gi ? Li u các báo i n t có s n sàng nh n l i khi c ng ngh cho h cái quy n can thi p? Sai l m l n nh t mà các phóng viên, biên t p viên m c ph i khi ính chính bài trên Internet là h “ i x ” v i nh ng bài vi t trên m ng gi ng như là chúng ư c in trên báo in. Th c t , n i dung ăng t i trên website không c nh. Nó có th ư c c p nh t, thay i và th m chí g b ch trong nháy m t. Tr c ti p mà các ng nghi p khác không có? H c cách x lý khi m c l i và ính chính trên báo i n t là i u c n thi t i v i b t kỳ nhà báo nào, k c nh ng ngư i không thư ng xuyên vi t bài cho báo i n t . Vì th hãy coi m t bài vi t trên website không ph i như m t th vi t ra là xong, mà là m t tài li u s ng. Nó còn có th ư c b sung khi c n thi t. i u này không ch có ích khi c n ính chính mà r t hi u qu khi ưa tin di n bi n s ki n ho c c p nh t tin nóng. Sau khi bài ã ư c ăng và l i có di n bi n m i x y ra, tác gi không ch có th c p nh t bài vi t ó mà còn có th b sung m t vài câu vào bài ã có. M t bài vi t ư c c p nh t m báo r ng nh ng ngư i c câu chuy n t ư ng link u tiên v n có nh ng thông tin m i nh t. M ts xu t
  4. Tuy Internet và báo i n t là phương ti n thông tin m i m và các tiêu chu n còn ang ư c phát tri n, các giá tr c t lõi c a báo chí v n ư c áp d ng. Và rõ ràng công khai và công b ng là y u t quan tr ng i v i b t kỳ xu t b n ph m nào. Và nh ng v n o c th hi n rõ nh t khi s a sai các l i. D u chưa có nh ng tiêu chu n chính th c, v n có m t s cách th c các nhà báo và blogger c p nh t thông tin và ính chính trong các bài vi t c a h . 1. M t cách ơn gi n là g ch ngang qua ph n n i dung sai. Cách th c này gi nguyên ph n n i dung g c không chính xác, giúp c gi d nh n bi t, nhưng có i m b t l i là hình th c c a bài vi t không p cho l m. Ngoài ra, các công c biên t p web thông thư ng ch cho phép l nh m, nghiêng ho c g ch dư i, nên nh ng biên t p viên không hi u rõ v các l nh HTML (tag) thì có th không làm ư c. g ch ngang n i dung như v y thì c n ph i vào ph n Code (ho c có nơi vi t là HTML) chèn l nh ( t n i dung sai gi a l nh m và l nh óng ). i v i nhi u ngư i c, s d ng l nh tuy làm gi m th m m c a bài nhưng d u sao còn hơn là xóa n i dung mà không h thông báo vì xóa b l i sai gi ng như là m t s che y “ áng ng ”. cho ngư i c nhìn th y l i nhưng g ch i là cách th c công khai và thành th c nh t, cho th y ngư i vi t th a nh n i u ó và ã s a sai.
  5. 2. M t cách th c khác là kh ng nh m t thông tin m i ã ư c c p nh t b ng cách ghi rõ cùng v i th i gian b sung thông tin trên ph n tin ã ăng 3. Phóng viên cũng có th vi t m t bài hoàn toàn m i nhưng phái dư i bài m i ph i nêu rõ thông tin sai trên bài cũ và có ư ng link n bài cũ, ng th i ngay trên cùng c a bài cũ v i n i dung không chính xác ph i có ính chính và ư ng link n bài m i. T t nhiên, nh ng ý ki n trên ây v vi c x lý khi m c l i và ính chính trên báo i n t ch dành cho nh ng nhà báo chuyên nghi p và có lòng t tr ng. Nh ng ngư i th y mình không thu c “hàng ngũ” này thì… không c n ph i b n tâm./.
Đồng bộ tài khoản