Học chào hỏi tiếng anh qua hình ảnh

Chia sẻ: nammo0168

Tài liệu tham khảo về học chào hỏi tiếng anh qua hình ảnh...

Nội dung Text: Học chào hỏi tiếng anh qua hình ảnh

 

  1. Can you spell your name? J-O-H-N
  2. Where are you from? Where are you from? I’m from London.
  3. How old are you ? I’m ten years old
  4. What group are you in? I’m in group 3
  5. Nice to meet you. Good bye. Nice to meet you. Good bye.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản