Học để biết - Học để làm - Học để chung sống

Chia sẻ: Mr Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
336
lượt xem
44
download

Học để biết - Học để làm - Học để chung sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học là vấn đề luôn luôn được đề cao, nhấn mạnh trong mọi thời đại. “Nhân bất học, bất tri lý” - đề cao, nhấn mạnh vai trò của học tập. Học suốt đời chính là điều các thế hệ người Việt Nam luôn mong mỏi và dặn dò hậu thế. Các Mác cho rằng: phải thâu tóm toàn bộ kiến thức của nhân loại mới mong trở thành người cộng sản. Lê nin lại dạy “Học - Học nữa - Học mãi”. Còn Bác thì "Dù khó khăn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học để biết - Học để làm - Học để chung sống

  1. “H c đ bi t – H c đ làm – H c đ chung s ng” H c là v n đ luôn luôn đư c đ cao, nh n m nh trong m i th i đ i. “Nhân b t h c, b t tri lý” - đ cao, nh n m nh vai trò c a h c t p. H c su t đ i chính là đi u các th h ngư i Vi t Nam luôn mong m i và d n dò h u th . Các Mác cho r ng: ph i thâu tóm toàn b ki n th c c a nhân lo i m i mong tr thành ngư i c ng s n. Lê nin l i d y “H c - H c n a - H c mãi”. Còn Bác thì "Dù khó khăn gian kh đ n đâu cũng ph i ti p t c thi đua d y t t và h c t t". Ngư i xưa đã t ng nói “Tri th c là s c m nh” - Tri th c chính là hành trang quí giá nh t c a đ t. Nhưng tri th c, trí tu thì không th có đư c trong m t ch c, m t lát. Kinh nghi m th c t cho th y, đ vươn đ n đ nh cao trí tu c a nhân lo i và đ đi đ n thành công, ngay các nhà tư tư ng, các h c gi t c chí kim cũng đ u coi vi c h c t p là công vi c su t đ i. Mác, Lê nin và đ c bi t Bác H kính yêu c a chúng ta chính là nh ng t m gương m u m c v tinh th n h c t p không ng ng. Vi c h c t p ph i đư c ti n hành thư ng xuyên, m i lúc, m i nơi - h c nhà trư ng, h c sách v , h c l n nhau... V y h c đ làm gì? Khi còn bé, ta thư ng đư c ba m khuyên r ng: “Con ơi c h c đ bi t th t nhi u, đ thi t t, đ đi m cao”. Trong ti m th c chúng ta đã luôn có m t ý nghĩ r ng h c là đ bi t, h c cho b n thân, h c đ mưu c u ki n th c. Nó giúp cho b n thân tr nên uyên bác, hi u bi t hơn. Nhưng h c đ bi t li u đã đ , hay chăng chúng ta c n h c đ làm và làm chuyên nghi p? Ngày nay đang là th i đ i công ngh thông tin, khi mà lư ng thông tin là bình đ ng v i nhau. Ta có th ti p c n lư ng ki n th c kh ng l trên m ng. Khi mà lư ng thông tin đư c ti p c n m t cách d dàng thì chúng không còn t o nên s c nh tranh n a. Con ngư i không th hơn nhau b i thông tin và ki n th c h bi t n a. H ch có th hơn nhau b i k năng tra c u thông tin mà thôi. M t đi u n a ph i công nh n r ng, xã h i không dùng đư c ki n th c trong đ u chúng ta, ch khi nào ta bi n ki n th c đó thành s n ph m dùng đư c thì khi đó ki n th c m i th c s có giá tr . Nhi u ngư i khoe r ng ta r t gi i, ta bi t r t nhi u, ta s
  2. làm thay đ i c th gi i. Nhưng ch khi nào chúng ta đem áp d ng nh ng ki n th c đó vào trong th c t cu c s ng hay trong công vi c c a chúng ta thì ta m i th y đư c giá tr th c s c a nó. M t hành đ ng còn hơn m t đ ng l i bàn. H c đ bi t, h c đ làm và làm chuyên nghi p như th đã đ chưa? Th v n chưa đ mà còn đ cùng chung s ng v i nhau. Đây là m t m c tiêu quan tr ng, then ch t c a xu hư ng hi n đ i. H c đ cùng chung s ng v i nhau, hình thành thái đ ng x : khoan dung; hoà bình; hi u bi t và tôn tr ng l ch s , truy n th ng và nh ng giá tr văn hoá và tinh th n c a nhau, ch p nh n s khác bi t và đa d ng gi a các n n văn hoá và văn minh; tôn tr ng và b o v các di s n văn hoá và thiên nhiên; b o v môi trư ng và tài nguyên thiên nhiên…. H c đ cùng chung s ng v i nhau, xây d ng trong m i cá nhân ý th c v các giá tr ; tăng cư ng tính thích nghi, tinh th n t ch và s ng có trách nhi m; H c đ cùng chung s ng v i nhau, phát tri n kh năng đánh giá và đương đ u v i nh ng thách th c; H c đ cùng chung s ng cũng nh m trang b cho chúng ta nh ng tri th c, k năng, giá tr và thái đ c n thi t cho cu c s ng ngh nghi p đ vào đ i, nh n th c đư c s khác bi t và đa d ng, cũng như s ph thu c l n nhau; tăng cư ng giá tr đ o đ c, làm cho tình đoàn k t tr thành phương ti n ch ng s kỳ th và xung đ t… V y các b n hãy xác đ nh cho mình m t m c tiêu h c t p t đó làm cơ s ph n đ u. Chúng tôi tin ch c r ng b n s thành công. http://www.vinhkien.edu.vn/ntsong/dayhoc
Đồng bộ tài khoản